Krajowa Komisja Rewizyjna:

  • jest wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
  • kontroluje prowadzenie działalności statutowej, programowej i finansowej przez organy i jednostki organizacyjne Związku a także zgodność ze Statutem podejmowanych uchwał oraz ich realizację,
  • nadzoruje i koordynuje działalność komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych Związku orz ustala wytyczne do ich pracy.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej