Grupa inicjatywna zawiązała się w Krakowie i w dniu 10 marca 2015 r. przyjęła Statut Związku Pracowników Wojska „TARCZA” oraz wybrała ze swego grona Komitet Założycielski w składzie: Przewodnicząca – kol. Woźniak Dorota, Wiceprzewodnicząca – kol. Basińska Joanna, Wiceprzewodnicząca – kol. Wacławiak Barbara. Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 kwietnia 2015 r. i z tym dniem Komitet Założycielski stał się automatycznie Tymczasowym Zarządem Krajowym, który do dnia zwołania Zjazdu i wyboru statutowych krajowych organów Związku, realizował zadania i posiadał uprawnienia Zarządu Krajowego. W dniu 27 sierpnia 2015 r. obradował Inauguracyjny Krajowy Zjazd Delegatów Związku, w trakcie którego wybrane zostały statutowe krajowe organy Związku i udzielone zostało absolutorium Tymczasowemu Zarządowi Krajowemu, który zakończył swoją działalność.