Krajowy Zjazd Delegatów Związku:

  • jest najwyższą władzą Związku,
  • tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą,
  • zwoływany jest co najmniej raz w kadencji,
  • jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.