Skip to main content

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

By 24 sierpnia, 201621 września, 2016Aktualności

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego.

Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala:

  • na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu płac,
  • na etapie realizacji budżetu płac – weryfikować założoną w planie wielkość zatrudnienia pracowników i analizować przyczyny ewentualnych odchyleń stanu faktycznego od prognozowanego.

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest również niezbędny dla prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, które co kwartał sporządzane jest przez jednostki budżetowe i przekazywane za Ministerstwo Obrony Narodowej do Ministerstwa Finansów.

Dlaczego poruszamy ten temat?

Otóż, w Ministerstwie Obrony Narodowej plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym, począwszy od 2009 roku NIE JEST OKREŚLANY. Sytuacja taka ma miejsce pomimo, iż wartość ta jest wymagana dla prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Ustaliliśmy, że do 2008 roku plan zatrudnienia pracowników był corocznie określany w decyzjach budżetowych Ministra Obrony Narodowej, analogicznie jak w przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy pełniących służbę w resorcie obrony narodowej. Począwszy od 2009 roku, prawdopodobnie z planowanym już wówczas zamiarem radykalnego zmniejszenia zatrudnienia o ponad 5 tysięcy pracowników (ostatecznie został zrealizowany w latach 2010-2012), w decyzjach budżetowych MON nie wykazuje się już planu zatrudnienia pracowników wojska.

Jednocześnie, niejako w zastępstwie planu zatrudnienia w ujęciu średniorocznym, począwszy od 2010 roku określa się wielkość tzw. zatrudnienia bazowego na dany dzień w roku. W okresie ostatnich siedmiu  lat był to zazwyczaj dzień  „1 stycznia”, lecz występowały również przypadki określania tego zatrudnienia na dzień: „1 lipca” w 2014 r., czy „5 kwietnia” w  2016 r. Nie wiadomo jakim celom ma służyć wprowadzenie i określanie tej wielkości, gdyż w MON nie występują sprawozdania, które pozwalałyby stwierdzić, jak faktycznie kształtuje się zatrudnienie pracowników wojska w tym konkretnym dniu.

Co więcej, wydaje się, że w MON do tych wielkości NIE PRZYWIĄZUJE SIĘ WIĘKSZEJ WAGI, gdyż decyzje Ministra Obrony Narodowej określające poziom zatrudnienia bazowego na wybrany dzień w roku są – jeszcze w ciągu danego roku – uchylane kolejnymi decyzjami Ministra! Weźmy dla przykładu postanowienia decyzji Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 r., która zastąpiła negatywnie się pracownikom kojarzącą decyzję Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010 r. i określała zatrudnienie bazowe w latach 2014-2016. Żadna z tych wielkości nie dotrwała do końca roku, dla którego to zatrudnienie miało obowiązywać.

Tak było w roku 2014, gdy – decyzją Nr 283/MON z dnia 8 lipca 2014 r. – uchylono wielkość zatrudnienia bazowego pracowników określoną na dzień 1 lipca 2014 r., jak również w roku 2015, gdy – decyzją Nr 221/MON z dnia 18 czerwca 2015 r. – uchylono wielkość zatrudnienia bazowego pracowników określoną na dzień 1 stycznia 2015 r., nie zastępując tych wielkości żadnymi innymi wartościami.

Tak też się stało w bieżącym roku, gdy decyzją Nr 141/MON z dnia 9 maja 2016 r., która weszła w życie bez opiniowania przez związki zawodowe wycofano z obrotu prawnego decyzję Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 r., a tym samym zatrudnienie bazowe na dzień 1 stycznia 2016 r. zastąpiono zatrudnieniem bazowym na dzień 5 kwietnia 2016 r. Dlaczego miał to być akurat dzień 5 kwietnia 2016 r. skoro decyzja została podpisana ponad miesiąc później (w dniu 9 maja 2016 r.) – TEGO NIE WIE NIKT.

Następnie – decyzją Nr 247/MON z dnia 29 lipca 2016 r. – uchylono również zatrudnienie bazowe pracowników  określone na dzień 5 kwietnia 2016 r. Na chwilę obecną w resorcie nie ma określonego poziomu zatrudnienia bazowego pracowników wojska a sytuacja taka będzie trwała do dnia 1 stycznia 2017 r. W tym dniu, wielkość zatrudnienia bazowego będzie wynosić 45900 pracowników.

Podstawowe decyzje Ministra Obrony Narodowej regulujące to zagadnienie tzw. „matki” czyli Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010 r. i Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. zostały – w piśmie Podsekretarza Stanu Pana Bartłomieja Grabskiego skierowanym m. in. do naszego Związku –  nazwane niekorzystnymi, w oparciu o które doszło jedynie do redukcji personelu cywilnego resortu obrony narodowej. W piśmie tym Pan Minister deklarował, że działania kierownictwa będą nastawione na naprawę wieloletnich błędów, których jedynym efektem były te dwie decyzje. Z obserwacji dotychczas podejmowanych działań dostrzegamy, że aktualnie do miana niekorzystnej dla pracowników aspiruje również decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. Dlaczego?

Do naszego Związku wpływają pytania dotyczące sporządzania sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Osoby odpowiedzialne za ich prawidłowe sporządzanie mają uzasadnione – naszym zdaniem  – wątpliwości, czy nie naruszają przepisów wykazując w nich, zamiast wymaganego planu zatrudnienia w ujęciu  średniorocznym, wielkość zatrudnienia bazowego na dany dzień w roku (w 2016 r. był to pierwotnie dzień 1 stycznia, a następnie dzień 5 kwietnia), która w dodatku na chwilę obecną już nie obowiązuje, bo została uchylona kolejnymi decyzjami Ministra ON (ostatnio, z końcem lipca tego roku).

Sprawozdania opracowywane są w jednostkach budżetowych a następnie – drogą służbową – przekazywane do Departamentu Budżetowego MON. Na etapie ich przekazywania nie są weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazywanego planu zatrudnienia w ujęciu średniorocznym, gdyż taka wielkość w MON nie jest określana.  Tym sposobem do Ministerstwa Finansów trafiają sprawozdania, które zostają tam uznane za sporządzone zgodnie z instrukcją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. o sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1015) podczas, gdy FAKTYCZNIE TAK NIE JEST.

Wątpliwości mają również przedstawiciele struktur zakładowych i międzyzakładowych naszego Związku, którzy opiniują plany zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń. Plany te dotyczą całego roku budżetowego stąd wymagane jest, aby była w nich ujmowana średnioroczna wielkość zatrudnienia pracowników. Na chwilę obecną nie jest to możliwe, gdyż pracodawcy takich wielkości nie otrzymują od swoich przełożonych.

Co ciekawe, sytuacja taka ma miejsce wyłącznie w odniesieniu do pracowników resortu obrony narodowej, gdyż w przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w sprawozdaniu tym wykazywane są wielkości średniorocznych stanów wynikające z postanowień decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej.   

Jak wskazywaliśmy na wstępie, zaniechanie od 2009 r. określania planu zatrudnienia pracowników wojska w ujęciu średniorocznym mogło wynikać z zakładanych już wówczas planów zwolnień pracowników, które ostatecznie zrealizowano w latach 2010-2012. Po tym okresie, pomimo wniosków strony społecznej o potrzebie przywrócenia określania wielkości średniorocznych stanów pracowników wojska, MON na to nie reagował.

Dlaczego jednak działania w tym zakresie są kontynuowane przez nowe Kierownictwo MON,  zmuszając tym samym osoby sporządzające sprawozdawczość finansową do wykazywania nieprawidłowych danych – tego zrozumieć nie potrafimy.

Uwzględniając obawy pracowników oraz w celu uporządkowania tego obszaru działania, w najbliższym czasie zamierzamy wystąpić w tej sprawie o wyjaśnienie do Ministerstwa Finansów. (mk)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
176 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Osa
27 sierpnia, 2016 11:12

Miałem się nie wypowiadać dlatego, że właściwie od jakiegoś czasu jedną nogą jestem już poza bramą zakładu. Kiedy te bramę przekroczę to kwestia niedługiego czasu. Miałem się w tym temacie nie wypowiadać ale pomyślałem sobie – oczekując parę dni na choćby jeden wpis – jeżeli nie ja to kto?? Temat cywilnych pracowników resortu zwanych nadal popularnie pracownikami wojska to temat morze. To oczywiście tylko truizm ale stanowiący w moim przekonaniu dobre odniesienie do szeregu zjawisk, które przez lata miałem możliwość obserwować. To takie „morze”, w którego głębi drapieżne ryby pochłaniają bezkarnie ławice bezbronnych „śledzi”, walcząc bezwzględnie pomiędzy sobą o nowe… Czytaj więcej »

Osa
29 sierpnia, 2016 10:57

Sprawa kolejna, zawarta ściśle w tematyce wypowiedzi Marka, to sprawa tego, jak resort traktuje kwestie zatrudniania i wynagradzania pw. Przyglądam się temu od około 10 lat. Rozpocząłem ten mój ogląd spraw pracowniczych, gdy przewodniczącym KOBN był Pan Wziątek z SLD a kończę, gdy jest nim Pan Jach z PIS-u. Z każdym z tych polityków miałem jakiś – choćby czysto symboliczny i okazjonalny – kontakt. Każdy z nich był pełen chęci, aby się naszymi problemami zająć a później… później było i jest jak zwykle, czyli mniej więcej tak: wiecie… rozumiecie… sytuacja jest trudna, zaległości wieloletnie, trzeba czasu i stosownych środków a… Czytaj więcej »

Osa
31 sierpnia, 2016 21:17

Kwestia naszych wynagrodzeń. Należy obiektywnie przyznać, że od połowy ubiegłego roku toczyliśmy wspólnie – zarówno my – pracownicy resortu, jak i reprezentujące pracownicze interesy związki zawodowe – ciężką batalię o te nasze wynagrodzenia. Toczyliśmy ją wszyscy – każdy na swój sposób. Jedni – tych było najwięcej – płacząc, utyskując i popychając zz do działania. Inni – pisząc czy podpisując tę naszą pracowniczą petycję, która jakże szybko stoczyła się w zapomnienie a jednak ona istnieje w wielu miejscach w necie, m. in. na stronach urzędowych naszych władz i resortu. Ona istnieje i świadczy o aktywności tysięcy pw, którzy w jakże krótkim… Czytaj więcej »

Ela
2 września, 2016 08:53

Powtórzę jeszcze raz „Ela pisze:
Sierpień 30, 2016 o 13:57
Nie wiem do której kategorii zostanę zaliczona, ale wyrównanie tzw. 13-tek z kilku lat w kwocie 160 kilka zł to załatwia sprawę? Jednak zrozumiałam, że jestem i gorsza i głupsza, bo mądrość, tolerancję, miłołość, wytrwałość, odwagę, wyrozumialość należałoby o kant dupy roztrzaskać i chciaż by była inna satysfakcja.”

Osa
3 września, 2016 09:51

A czego się spodziewałaś?? Bo jeżeli tego, że ktoś tę Twoją sprawę za Ciebie załatwi – to się bardzo pomyliłaś. Pomyliłaś się także licząc na godziwe załatwienie tej sprawy przez resort, chociaż w ten sposób, który tu gdzieś opisałem i proponowałem. A pretensję o debilne zapisy wszelkich tzw. regulaminów premiowania ponoszą ci, którzy te zapisy do regulaminów powprowadzali zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracowników. Ktoś tych pracowników przecież reprezentował i ci ludzie często nie tylko, że nadal w zakładach pracują ale nadal pełnią te swoje funkcje rzeczników spraw i praw pracowniczych. Adresatów pretensji macie wiec u siebie na miejscu… Czytaj więcej »

Osa
4 września, 2016 22:06

Sprawa interesująca wielu to także sprawa pracy w resorcie emerytów i rencistów – nie tylko wojskowych. Praca tych ludzi jest określona przepisami rangi ustawowej. Zgodnie z wieloletnia praktyką i logiką zapisano w nich, że pierwszeństwo w zatrudnieniu w sferze obronności mają byli żołnierze, jeżeli spełnią wymagania określone w warunkach naboru. I tak jak w kolejnictwie praca emerytów kolejarzy nie budzi zdziwienia a w więziennictwie – praca byłych funkcjonariuszy więziennictwa, tak jak w energetyce czy górnictwie nie budzi zdziwienia praca emerytów górników czy energetyków – tak praca byłych żołnierzy w wojsku wywołuje ożywione dyskusje i kontrowersje. U ich podstaw najczęściej leżą… Czytaj więcej »

SAJMON
5 września, 2016 09:16

Osa to co piszesz to jakiś żart. Ty po prostu bronisz nierobów, bo jak można nazwać emeryta w wieku 40 lat, który ma 15 lub 20 lat pracy i teraz mamy tego skutki. Musimy na takich nierobów pracować do 70 lat, żeby nam się nie zawalił system emerytalny. Nie wstyd Ci pisać takie bzdury. Ja rozumiem, nie mam nic przeciwko zatrudnianiu emerytów wojskowych, którzy służyli w armii 25 lub 30 lat i mają małe emerytury a nie nierobów po 15 latach. A jeszcze te śmieszne ustawowe zapisy. W pierwszej kolejności zatrudniać byłych żołnierzy zawodowych ich żony, córki, synów, siostry, braci… Czytaj więcej »

7 września, 2016 17:52
Reply to  SAJMON

Wiem @SAJMON, że pracownicy wojska domagają się uporządkowania tego obszaru. Sam, swego czasu, gdy byłem członkiem Okręgu IWsp Polski Południowej NSZZ PW przedstawiałem na Plenum okręgowym propozycję zmian w tym zakresie, która została przyjęta jednogłośnie. Cóż z tego. Jak wniosek dotarł do DSS (bo musiał) i został postawiony na jednym z posiedzeń Stron PUZP z negatywną opinią Pełnomocnika, ani Wy – czyli „S”, ani wnioskodawca – czyli NSZZ PW, nawet nie podjęliście tego tematu. Jak byście mieli z góry założone jak macie w tym zakresie się zachować. A sprawa zmian w tym obszarze wymaga pilnego uporządkowania i liczę na to,… Czytaj więcej »

radek
5 września, 2016 17:49

Osa. Jeśli ktoś idzie do cywila w wieku 40 lat to na co liczy po 60 -ce. Nie wnikam co było powodem takiej decyzji , choć z doświadczenia wiem, że strach przed odebraniem przywilejów. Wojsko powinno jeszcze żądać zwrotu poniesionych nakładów za pełny cykl nauki w szkołach wojskowych jeśli takowy został wdrożony a nawet za ostatnie kursy i szkolenia. Gdybym miał 2 tyś emerytury już bym na niej był. Po szumnych podwyżkach nie mam nawet tyle pensji.

Osa
5 września, 2016 21:42

Uderz w stół… Ja, Sajmon, nie pamiętam, abym cię tu lub gdziekolwiek, kiedykolwiek wyzywał lub poniżał a mój powyższy wpis nie jest, jak widać bez przyczyny, bo coś jest na rzeczy. Nawet bardzo a wynika to z tego co piszesz. To bowiem co napisać raczyłeś bardzo dokładnie i dosadnie ujawnia te wasze – wojskowej Solidarności – zamiary. Sprowadzają się do tego, że starych tre..w wywalimy – młodych przyjmiemy, zaoszczędzimy na dodatkach, a zwłaszcza stażowym i będzie dodatkowa kasa, którą się podzielimy. To dobrze, że raczyłeś o tym napisać. Także i o tym, że ci wojskowi emeryci to lenie, wałkonie i… Czytaj więcej »

Osa
6 września, 2016 08:27

Radek – te emerytury, wyższe niż ty kiedykolwiek będziesz zarabiał ma bardzo wielu, bo po prostu dokonali w życiu innego wyboru. Podczas, gdy Ty zostałeś pracownikiem wojska oni byli żołnierzami, strażakami, pracownikami więziennictwa, policjantami, ale także górnikami, pilotami, artystami, lekarzami, sędziami, prokuratorami, nauczycielami, czy tylko (aż)… pielęgniarkami. Obawiam się, że oni wszyscy mają te swoje wynagrodzenia a i emerytury wyższe od Twojej… z bardzo prostej przyczyny. Takiej, że dokonali w życiu innego niż ty wyboru i uczynili wiele, aby ten ich zamiar się po prostu spełnił. Wrzucanie więc ich wszystkich do wspólnego „kotła” i „równanie” do jakiejś wydumanej przeciętnej to… Czytaj więcej »

radek
6 września, 2016 17:44

Osa. Przeczytaj jeszcze raz (tym razem bez emocji) to co do ciebie napisałem. I proszę bez uogólnień i „równania” mojej osoby do jakiejś wydumanej przeciętnej. Przeczytaj słowo w słowo to co tam jest, nie to co chciałeś by tam było. Pisałeś wiele o wyborze, żołnierze idąc na emerytury tak wcześnie też wybrali. I nie godzę się na „masowe mordy” (likwidacje) części społeczeństwa co insynuujesz. Napisałem tylko że my PW dostajemy za pracę w większości max do 2 tyś netto i z tego żyjemy. Dla was nie starcza na godne życie na emeryturze, gdzie dzieci odchowane, dla nas to norma. I… Czytaj więcej »

criss
7 września, 2016 12:21

Witajcie! W temacie „wojskowych” głos zabrało 3 pracowników. Ja niestety widzę, że ten temat jest wykorzystywany dla szczucia jednych na drugich. Historia pokazuje, że to jest cecha kapitalistów, którzy ten zastępczy (choć wrażliwy temat) wysuwają, aby inny zasłonić. O co mi chodzi. O to, że – jak rozumiem pisze Radek (i chyba Sajmon) – sytuacja emerytów i nie emerytów PW w zakresie socjalu jest inna. Nie emeryci mają dużo gorzej. Tylko trzeba przytoczyć liczby. Ilu jest tych emerytów PW z ok. 46 tys. PW? Jak się nie mylę ok. 6-7 tys. Skala ich wynagrodzeń rzutuje na cały fundusz, ale w… Czytaj więcej »

radek
7 września, 2016 16:13

Do Sajmon. NW dużych korporacjach jak i małych firmach , jeśli pracodawca inwestuje w twój rozwój , nie opuścisz go bez zwrotów poniesionych kosztów jeśli tego nie odrobisz I działa to i teraz nie tylko w PRL-u . To prawo rynku.

SAJMON
8 września, 2016 10:50

criss nie ma szczucia jednych na drugich tylko jest temat, który trzeba rozwiązać jak najprędzej, bo takie jest zapotrzebowanie. Jeśli macie opracowany projekt zmian to proszę go przedstawić jak najprędzej. Jeśli będzie z oczekiwaniami pw, to go na pewno poprę. Tylko nie zapominajcie, że ja mam jeden głos a na SK PC MON decyzje zapadają przez głosowanie członków Rady Sekcji. Teraz kilka zdań co do przywilejów. Jestem za tym, żeby wszystkie przywileje były zabrane dla wszystkich grup zawodowych. Związki zawodowe powinny działać poza zakładem pracy i powinni utrzymywać się ze swoich składek. Ale podwyżki w takim przypadku powinny być tylko… Czytaj więcej »

Osa
8 września, 2016 15:28

Chociaż raz Sajmon czytałem z zainteresowaniem to, co napisałeś. Zapewne masz swój dobry dzień. Odcedziłem co trzeba i trochę tego do przemyślenia i ewentualnej dyskusji pozostało. Oczywiście, nie podzielam twoich poglądów zarówno w kwestii sekowania tych, co już mają i sprowadzania ich do przysłowiowego waciaka. Było się uczyć – też byś miał. Twój wybór a zająć należałoby się poprawą bytu niekoniecznie za cenę odbierania innym tego, co zgodnie z prawem nabyli i się im należy. Jesteś przeciwny przywilejom zawodowym, płacowym i wszelkim innym – OK. Tyle, że one bynajmniej nie wynikają z tego że decydentom się ludzie danego zawodu szczególnie… Czytaj więcej »

SAJMON
9 września, 2016 07:34

Nie wiem na jakiej podstawie obrażasz mnie i podważasz moje wykształcenie. A może pracowałeś w 4 departamencie MSW bo tam wszystko zawsze wiedzieli i wiedzą o ludziach i ich majątkach i wykształceniach. To ten departament gdzie byli gen Ciastoń, Pietruszka, Piotrowski mordercy Popiełuszki. Usunięcie emerytów wojskowych z etatów cywilnych to nie pomysł Solidarności. Z tego co ja wiem to Minister Macierewicz przygląda się temu problemowi i trwają prace nad ustawą w tej sprawie. Jak będę znał szczegóły to Cię powiadomię. Wykład na temat uwarunkowań pracy, majątku czy wykształcenia nie jest mi potrzebny. Odbieram go w kategorii wykładu jakbym był na… Czytaj więcej »

criss
9 września, 2016 09:51

Witajcie! Osa z wieloma Twoimi spostrzeżeniami i argumentami się zgadzam ale w związku z tym, że Janek napisał do mnie to przedstawię swoje zdanie. „criss nie ma szczucia jednych na drugich tylko jest temat, który trzeba rozwiązać jak najprędzej, bo takie jest zapotrzebowanie” Powiedz na co jest zapotrzebowanie. Czy PW interesują wyłącznie czystki emerytów, czy podwyżki wynagrodzeń? I nie o 180 zł, tylko o krotność tej kwoty m-cznie. Temat PW-emerytów jest, był i będzie. Mam trochę wiedzy w tym zakresie i to, że piszę o tym świadczy, że nie unikam tego tematu. Tylko, że on jest tyle samo wart, co… Czytaj więcej »

SAJMON
9 września, 2016 14:44

criss opisywane przykłady nie są tylko z mojej jednostki. Zdania nie zmienię. Zapotrzebowanie jest takie, że trzeba dokonać przeglądu i weryfikacji stanowisk – emerytów, które są potrzebne a które zostały wymyślone na potrzeby zatrudniania emerytów kolesiów mundurowych. To w takim razie skąd co roku dodatkowe są etaty. Pieniędzy brakuje dlatego ponieważ młodzi gówniarze, którzy nie splamili sobie pracą rąk siedzą po 30 lat lub więcej na emeryturze i biorą porządne emerytury, i tak niszczą budżet państwa polskiego. A jeszcze te ciągłe podwyżki dla wszystkich służb mundurowych, nauczycieli, lekarzy, górników, kolejarzy powodują spustoszenie. Jeśli chodzi teraz o fundusze zagraniczne na podwyżki… Czytaj więcej »

Osa
10 września, 2016 08:49

Sajmon napisał:
„…Usunięcie emerytów wojskowych z etatów cywilnych to nie pomysł Solidarności. Z tego co ja wiem to Minister Macierewicz przygląda się temu problemowi i trwają prace nad ustawą w tej sprawie…”.
No to w końcu jesteśmy w domu. Ja przecież wiem, że Wy tylko w całym tym procesie pomagacie i go stosownie nakręcacie. Dobrze, że się w końcu dogadaliśmy co i jak…

criss
10 września, 2016 12:39

Witaj! Janek będę Ci odpisywał, aby Cię przekonywać i tak: „Jeśli chodzi teraz o fundusze zagraniczne na podwyżki płac dla pracowników to będąc członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia nie spotkałem żeby np. nauczyciele, policjanci korzystali z Europejskich Funduszy” Janek, jeżeli jest tak, jak piszesz, to dlaczego całe MRR i pół MF oraz inne ministerstwa mają w budżecie państwa z Funduszy Unijnych i wypłacają z nich wynagrodzenie? Tego na dole nie widać i dlatego o tym nie wiesz, i nie chcesz wiedzieć. Poza tym, kiedy MKK czy ja pisaliśmy o kasie z UE to wyłącznie na „uwolnienie tych wydatków, które mogłyby pójść… Czytaj więcej »

Osa
10 września, 2016 21:29

5 września radek napisał: „Osa. Jeśli ktoś idzie do cywila w wieku 40 lat to na co liczy po 60 -ce. Nie wnikam co było powodem takiej decyzji , choć z doświadczenia wiem, że strach przed odebraniem przywilejów. Wojsko powinno jeszcze żądać zwrotu poniesionych nakładów za pełny cykl nauki w szkołach wojskowych jeśli takowy został wdrożony a nawet za ostatnie kursy i szkolenia. Gdybym miał 2 tyś emerytury już bym na niej był..” Następnie, w dniu 6 września w odpowiedzi na mój post, radek napisał: „Osa. Przeczytaj jeszcze raz (tym razem bez emocji) to co do ciebie napisałem. I proszę… Czytaj więcej »

SAJMON
12 września, 2016 08:40

OSA ty jesteś bardzo chory i masz jakieś fobie na tle Solidarności. To, że Minister Macierewicz przygotowuje ustawę to słyszałem dawno, dawno temu tak samo, że Pan Minister dymisjonuje co kilka dni jakiś generałów, pułkowników to również pomysł Solidarności. Ma po prostu do tego prawo. Jak dowódcy zatrudniają swoich kolesiów mundurowych w JW, tak samo Minister dobiera sobie kadrę do Siebie. Czy to takie trudne dla Pana oficera LWP żeby to zrozumieć. Zastanów się co piszesz. Ty naprawdę jesteś sfrustrowany, przegrany i nie wiesz czego i kogo się czepić. Związek Solidarność nie wchodził i nie wchodzi w żadną politykę. Nie… Czytaj więcej »

SAJMON
12 września, 2016 10:55

Marek a pokaż swoja wiedzę i odpowiedz na taki mądry wpis w Gazecie Prawnej. MF przewiduje że place w budżetówce w 2017r wzrosną o 13 %. A te 13 % to od czego jest liczone..Czy ja dobrze to rozumnie że do tego trzeba dodać nasze 5% razem podwyżka powinna wynieść 18 % w 2017r. ale zamiast zwiększyć środki na podwyżki dla budżetówki to MF zmniejszył nakłady o 600 mln zł czyli będzie tylko 1,4 mld zł. no to jak mają być większe podwyżki niż w 2016r.

12 września, 2016 13:26
Reply to  SAJMON

Nie wiem Jasiu, o jakich 13% piszesz. Podaj link do tego wpisu w GP to postaram się na ten Twój wpis odpowiedzieć.

criss
12 września, 2016 12:11

Witam! Janek a Ty nie lubisz polemizować, więc nie pisz najpierw: Panowie szefowie związków, zacznijcie współpracować ze wszystkimi związkami a następnie: Nie mam czasu na polemikę bo wiem, że dobrało się grono ludzi (byłych rangą wysokich oficerów – emerytów) którzy lubią polemizować jak ktoś wdaje się z nimi w polemikę lub Miałem nie polemizować ale to ostatni mój wpis na tej stronie. Janek, mam wrażenie, że nie masz argumentów merytorycznych a wpisy typu: I pokazywać jakie to super związki powstały i jakie super pomysły mają tylko że z tych analiz ekonomicznych NIC A NIC nie wynika i jak mówi moje… Czytaj więcej »

SAJMON
12 września, 2016 13:43

Marek w Gazecie Prawnej z dnia 12.09.2016r. Str.1 przewodnik po budżecie. Tytuł kto dostanie więcej a kto więcej zapłaci autor Marek Chądzyński i Lukasz Wilkowicz. Przeczytałem fragment na MIL WANIE zamieszczony przez Departament Komunikacji Społecznej MON.

12 września, 2016 22:10
Reply to  SAJMON

Czytałem Jasiu, czytałem, i nie znalazłem niczego, o czym bym wcześniej nie wiedział. Niestety, ale w Twoim poprzednim wpisie jest mała, ale mająca kolosalne znaczenie pomyłka. Otóż na płace w budżetówce w 2017 r. nie wzrosną – jak piszesz – o 13%, lecz o 1,3%. Zatem podwyżki pracowników wojska nie będą wynosić 18% (13% PLUS 5%), lecz… może 6,3%… o ile budżet wynagrodzeń pracowników zostanie zwiększony o te 5%, bo – jak dotychczas – nie przewiduje się w budżecie MON takiego wzrostu płac PW. To co tam napisano jest prawdą, bo środki na podwyżki w budżetówce w 2017 r. wynoszą… Czytaj więcej »

radek
12 września, 2016 17:20

Do osa.
Gdzie ten brak zgody z mojej strony na pracę emerytów wojskowych. Gdzie to wyczytałeś – między wierszami?
Chcę byś zrozumiał, że nikt odchodząc w wieku 40 lat nie może liczyć na dopieszczanie ze strony państwa do końca życia. Tak jak ja (może my wszyscy PW) nie mamy szans na godną emeryturę mimo że będę na nią zbierał 45 lub 47 lat i może dostanę 60% tej marności, co zarabiam.
Ale to mój wybór, tak jak ty go dokonałem. Przy okazji ojciec jest wieloletnim emerytem mundurowym tak jak brat po pełnej wysłudze.

Osa
12 września, 2016 23:08

Tak, właśnie pomiędzy wierszami np. tego Twojego stwierdzenia: …”Napisałem tylko, że my PW dostajemy za pracę w większości max do 2 tyś netto i z tego żyjemy. Dla was nie starcza na godne życie na emeryturze, gdzie dzieci odchowane…” i z tego: …”Gdybym miał 2 tyś emerytury już bym na niej był…” No właśnie, Tobie te 2 tys nie starcza a mnie ma wystarczyć bo co?? Bo mam dzieci odchowane?? Otrzymujesz na nie po 500 zł, no chyba, że o te pieniądze nie wystąpiłeś… Ja na moje lekarstwa grosza znikąd nie dostanę, jeżeli tych pieniędzy po prostu nie zarobię. Co… Czytaj więcej »

SAJMON
13 września, 2016 08:12

Krzysztof, zakończmy tę polemikę i pracujmy każdy dla swojego związku jak najlepiej potrafi czy posiada wiedzę. Żeby Ci pokazać, że nie interesują mnie wasze teczki osobowe – temat zakończony. A współpraca zawsze jest możliwa z wszystkimi związkami w MON. Ja chodzę swoimi ścieżkami i nikt mnie nie nastawia i do niczego nie namawia. Próbuje swoje spostrzeżenia, domagania pw o rozwiązaniu tematu zatrudniania emerytów a wy atakujecie mnie za to, że to ja go napisałem i na waszej stronie. Dobrze. Nie ma tematu zatrudniania emerytów, niech rozwiąże się sam. Ja miałem zamiar. Może w tym temacie macie pomysły i oddzielicie ziarno… Czytaj więcej »

criss
13 września, 2016 14:24

Witajcie! Janek, ja też chodzę własnymi drogami, tj. z MKK. „Próbuje swoje spostrzeżenia, domagania pw o rozwiązaniu tematu zatrudniania emerytów a wy atakujecie mnie za to, że to ja go napisałem i na waszej stronie” Kto Ciebie atakuje na tej stronie. Ja jak piszę, że temat jest ważny ale drugorzędny – to tyle. To jest strona ZPW „TARCZA” a nie moja, chociaż ją lubię i jest najbardziej transparentna dla PW, wg mojej oceny. Janek, to ja użyłem tego potocznego sformułowania „trepy” ale nie chcę Ci znowu przytaczać (nawet w wątku na tej stronie) sformułowania w kierunku do nas z pretensją,… Czytaj więcej »

radek
13 września, 2016 16:29

Tekst który zacytowałeś miał koniec. Ty Osa go pominąłeś zapewne celowo. Nie urywa się go chyba żeby potwierdzić własne tezy. Ale to manipulacja. … Napisałem tylko że my PW dostajemy za pracę w większości max do 2 tyś netto i z tego żyjemy. Dla was nie starcza na godne życie na emeryturze, gdzie dzieci odchowane, dla nas to norma. Widzisz dla nas to chleb powszedni. Tobie mało. Ty tu widzisz /twoje słowa / Tobie te 2 tys nie starcza a mnie ma wystarczyć bo co? Czy pisząc to norma napisałem, że mnie nie wystarcza. Dla mnie 2 tysiące to dużo.… Czytaj więcej »

Osa
13 września, 2016 21:07

Nie miałem zamiaru manipulować Twoimi wypowiedziami i tego nie czyniłem. To, że dodałeś to co pominąłem, nie zmienia ani kontekstu, ani znaczenia Twojej wypowiedzi. Zapewne wielu rozumie ją tak, jak ja a ja rozumiem tę Twoją wypowiedź następująco… Dla nas – tych rasowych pw (nie emerytów) 2 tys. netto to dużo i za to żyjemy, dlaczego więc Wam – wojskowym, czy cywilnym emerytom wciąż mało i po prostu w domach nie siedzicie tylko plączecie się po zakładach??? My za tę kasę żyjemy i Wy też możecie z tych Waszych rent i emerytur, prawda?? Tyle, że radek – jeżeli jest Wam… Czytaj więcej »

SAJMON
14 września, 2016 08:03

Krzysztof, proszę, napisz kto do Ciebie powiedział panie Pułkowniku. Jak byś sobie nie miał chyba kłopotów z pamięcią to przypominam CI, nikt z ramienia Solidarności nie brał udziału w konferencji. W przeciwieństwie do niektórych osób dysponuję świetną pamięcią i pamiętam jak staliście na dole na Al. Niepodległości ty MKK I NSZZ PW a my gdy trwała konferencja – Mirek, Janusz i ja – nie w pełni zadowoleni z negocjacji do pociągu. I naprawdę nie wiem co się działo przed kamerami. Kto kogo obrażał. Jeżeli tak było to bardzo nie ładnie. Chyba się domyślam kto mógł tak do Ciebie powiedzieć. (dowodem,… Czytaj więcej »

Osa
14 września, 2016 08:12

Jeżeli już piszecie o tych rzekomo zbliżających się rozmowach na temat naszych wynagrodzeń, to dla mnie istotnym wydarzeniem byłaby informacja Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska zaplanowana w planie KOBN na wrzesień. Tyle, że problemów rozpatrywanych w tym miesiącu jest kilkanaście, a mamy już prawie połowę miesiąca Nie słyszałem, aby problem naszych płac miał w najbliższym czasie pojawić się w porządku obrad komisji. Jeżeli ma to być jak zwykle informacja ministra a nie dyskusja i podjęcie określonych działań przez Komisję, choćby w postaci stosownego dezyderatu w kwestii naszych wynagrodzeń – to szkoda czasu i… Czytaj więcej »

criss
14 września, 2016 11:13

Witaj! Janek, kto mówił „Panie pułkowniku”? Ano Pan Misiewicz. A kto mu te słowa podpowiadał – nie będę tu pisał, bo to nie poprawi relacji między związkami i wśród związkowców. Zresztą ten Pan przed kamerami (oczywiście żadna stacja tego nie pokazała) kłamał odpowiadając – na pytanie dziennikarki czy wszystkie związki podpisały się pod podwyżkami w 2016 r. – iż ustalono w trakcie negocjacji, że mniejsze organizacje muszą jeszcze pojechać w teren i porozmawiać ze swoimi członkami. MKK, spodziewając się m. in. takiej sytuacji, stanęła przed kamerami i dementowała te kłamstwa. Masz rację, że NSZZ PW i rzecznik MON chcieli ogłosić… Czytaj więcej »

SAJMON
14 września, 2016 13:53

Nie będę brał kamienia do ręki i rzucał, bo każdy jest winny i popełnia grzechy. Pismo święte cyt.. dotyczy nierządnicy… Dlatego uważam, że MON w ramach pokazania, że naprawdę dba o interes pw – zrealizuje zwoje założenia na 2017 r., czyli min. 1750 zł, ujednolicenie premii i da konkretne podwyżki a nie „socjal” w wysokości 210 zł.

Osa
14 września, 2016 21:42

Spokojnie, bo w projekcie resortu, pod którym tak chętnie niektórzy się podpisali ogłaszając sukces, zawarto parę założeń i zamiarów ale pod warunkiem, cyt: „zabezpieczenia środków na ich realizację w budżecie resortu na rok 2017 i lata kolejne”. Co do tych środków to nie słyszałem, aby je miano zamiar „zabezpieczyć”. W pakiecie resortu był też zamiar weryfikacji tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem zwiększenia poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 1.750 zł. Czy oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określane w PUZP jako najniższe wynagrodzenie (art. 4 pkt 8 PUZP) wyniesie 1.750 zł? Nie sadzę, bo gdyby tak… Czytaj więcej »

SAJMON
15 września, 2016 08:40

OSA nie będę z tobą polemizował, bo jesteś zwykłym prowokatorem, który już dawno został wyrzucony z FORUM OWC przez niezależnego administratora, który nie jest w żadnych związkach a dziwię się bardzo, że koledzy od Tarczy pozwalają CI takie głupoty wypisywać na tym forum. Przecież kompromitujesz związek zawodowy TARCZA, który się rozwija i walczy o nowych członków związku. Co ty robisz na tym Forum. Nie możesz założyć sobie jakieś forum i tam pisać „gorzkie żale”, czy pomówienia wszystkich działaczy związkowych, którzy mają odmienne zdanie. Daj nam popracować ze cztery lata a później wylewaj pomyje na wszystkich, którzy do tego się przyczynili.… Czytaj więcej »

SAJMON
15 września, 2016 09:01

I jeszcze jedno OSA – masz następne potwierdzenie, że mówiłem prawdę. Mówiłem a prościej pisałem tu na tym forum, że to nie pomysł Min. MON w sprawie emerytów, tylko Prezydenta i już was ustawia do pionu, i już mamy tego efekty. Praca do 60 roku życia. Polecam artykuł z dzisiejszej Gazety Prawnej. No i oczywiście przyjdzie czas na zapis w ustawie Prezydenckiej na zatrudnianie emerytów wojskowych na cywilnych stanowiskach.

radek
15 września, 2016 17:46

Sajmon. Prawo, które działa wstecz to złe prawo. Odbieranie nabytych praw resortowych nie jest dobre i nie należy się z tego cieszyć. Nowe zapisy powinny obowiązywać tylko tych, którzy się przyjmują do armii. I mam wrażenie, że nie będzie to ekonomiczna decyzja, tylko polityczna.

Osa
15 września, 2016 17:53
Osa
16 września, 2016 01:28

Wiesz co Sajmon? Ogarnij się chłopie nieco i przestań toczyć pianę, bo się do cna spienisz. A co do mnie – radzę, abyś mi przestał dorabiać gębę a sam spojrzał w lustro. Powyżej jest link – jeden z wielu, gdzie można przeczytać, jak to poparliście te resortowe projekty Waszych przedstawicieli. Tam też jest pamiątkowe zdjęcie dla mediów, więc o co chodzi?? Pytałem czy mamy rozumieć, że od przyszłego roku zasadnicza w I kat zaszeregowania, czyli najniższe wynagrodzenie w resorcie będzie wynosiło 1.750 zł? Gdzieś pomiędzy tym nienawistnym pluciem na mnie i judzeniem, aby mnie tu skasować wydukałeś, że tak będzie.… Czytaj więcej »

Osa
16 września, 2016 02:18

A to gościu żebyś przestał pierdzielić trzy po trzy i się nieco rozejrzał, zamiast powielać bzdety z wiadomej gazety.
http://biznes.interia.pl/emerytury/news/mariusz-blaszczak-o-emeryturach-mundurowych-mswia-nie,2388933

SAJMON
16 września, 2016 06:54

Osa, miałeś pokazać, gdzie publicznie się wypowiadam przed kamerami (nagranie) a nie zdjęcia zrobione w ramach propagandy na zamówienie przez MON. Znowu manipulujesz. To twoja następna przegrana. Tak kończą ludzie, którzy kłamią. Na pierwszym zdjęciu mnie wcale nie ma. Na drugim jestem ledwo widoczny a na czwartym to widać kawałek głowy. ŻENADA.

SAJMON
16 września, 2016 07:28

Radek niczym się nie cieszę i też jestem za przestrzeganiem prawa i nie działania prawa wstecz. Po artykule w Gazecie Prawnej zrobiła się taka burza w MON jakiej dawno nie widziałem. Wszystko odnośnie emerytur zostało po staremu i nie dotyczy to wojskowych tylko byłych SB. Oczywiście, że będzie to decyzja polityczna i chęć odegrania się za stan wojenny i internowania. Ale niektórzy „wojskowi” również powinni być brani pod uwagę, bo na to w pełni zasłużyli. Bo nie wiem czy wiesz co to są ścieżki zdrowia i specjalna JW w Chełmnie w woj kujawsko-pomorskim do przeszkolenia tych „poborowych”, co mieli inne… Czytaj więcej »

Osa
16 września, 2016 09:29

Sajmon, daj chłopie na luz i się po prostu uspokój. Nie zmyślaj i nie ściemniaj. Nie dorabiaj historyjek do tych swoich nowości z wiadomej gazety. Jeżeli to wojskowe środowisko jest tak prężne, że wszystko załatwić potrafi – to załatwi i to, że byli wojskowi nadal będą w resorcie pracowali czy ci się to podoba, czy nie… Zamiast plucia i zmyślania trochę powagi, bo chodzi o sprawy dla ludzi ważne. Pytam więc nadal tych mądrali, którzy są mistrzami negocjacji i przewidywania. W jakim celu wystawiali do pamiątkowego zdjęcia tylko część facjaty? Zapewne po to, aby kiedyś powiedzieć: to nie ja, mnie… Czytaj więcej »

Osa
17 września, 2016 14:29

Ponieważ nasz kol. Sajmon relaksuje się na rybach przed tymi wiekopomnymi rozmowami w resorcie, które mają nam – pracownikom wojska przynieść wieczną szczęśliwość – zadam kolejne, trzecie pytanie. Co mianowicie oznacza zapis takowy?
„określenie jednolitych zasad premiowania, w tym jednolitego poziomu premii, z wyłączeniem niektórych jednostek organizacyjnych”
A jakież to jednostki organizacyjne zamierzacie – twórcy tego programu – z tych powszechnych zasad wyłączyć i dlaczego??
SŁUCHAMY…

Osa
18 września, 2016 11:34

To w międzyczasie moje pytanie nr 4 do tych, którzy tak skwapliwie podpisali sie pod resortowym programem poprawy wynagrodzeń pw. Co w zakresie projektowanych zmian PUZP oznacza postulat zmiany cyt: „zasady tworzenia i wysokość funduszu nagród”? Dotychczasowy art. 45 Układu stanowi, że: 1. W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi może tworzyć fundusz nagród w wysokości do 3% wynagrodzeń osobowych – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. 2. Niezależnie od funduszu, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej tworzy celowy fundusz nagród w wysokości do 0,025% limitu wynagrodzeń osobowych pracowników objętych Układem, z… Czytaj więcej »

Osa
18 września, 2016 11:59

Powyżej zadałem 4 pytania do czterech projektowanych zmian w PUZP. Zmian, które zgodnie z projektem miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia następnego roku pod warunkiem, że znalazłyby się na nie środki. Oczywiście, wychodzi na to, że ani ci, którzy w imieniu pracowników podpisali się pod projektem, ani resort nie brali pod uwagę, że środków tych może po prostu nie być. Zadam wiec ostatnie – piąte – pytanie. Pytanie natury ogólnej. Czy te środki, które mają umożliwić projektowane zmiany a więc środki na istotny wzrost różnych dodatków związanych ze wzrostem najniższego resortowego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania do… Czytaj więcej »

Osa
19 września, 2016 08:17

grzegorz napisał Wrzesień 18, 2016 o 12:57: Rozumiem, że wszystko co złe w resortowym ruchu związkowym to my NSZZ PW wszystko co dobre to pozostałe róbmy tak dalej ciekawe kiedy dojdziemy do ściany. I będzie jak w pewnym dowcipie paru wariatów pcha mur zmęczyli się zdjęli cześć ubrań inni je zabrali chłopcy się odwracają i mówią ale daleko zapchaliśmy ten mur ubrań nie widać. I my też tak pchamy Szanowny Panie Grzegorzu, Niezmiernie mi miło i czuje się zaszczycony, że sam członek GKR-u i członek zespołu administrującego stroną NSZZ PW w necie zechciał w tej naszej dyskusji głos zabrać. Piszę… Czytaj więcej »

SAJMON
19 września, 2016 13:32

OSA, nie będę CI się tłumaczył, bo nie jesteś dla mnie żadnym partnerem do rozmów, ani przełożonym, ani związkowym guru. To dlaczego mam CI odpowiadać. A skoro twierdzisz, że jesteś głupolem to jeśli bym próbował CI wytłumaczyć – to i tak nie zrozumiesz. To czy ty wierzysz, że w I kat. będzie 1.750 zł, czy nie wierzysz to mnie wcale nie obchodzi. A teraz jeszcze co do zwalniania to informuje Cię, że takie cienkie bolki, jak ty to mogą mnie nadmuchać. Jestem pod ustawową ochroną związkową. I mnie nie strasz pracodawcą wojskowym, bo nigdy się nie bałem ani dowódcy, ani… Czytaj więcej »

176
0
Would love your thoughts, please comment.x