Skip to main content

E-mail do Pełnomocnika MON w sprawie wypłat jednorazowych

By 16 grudnia, 2015Aktualności

Pełnomocnik

Ministra Obrony Narodowej

ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi

Pan płk Sławomir FILIPCZAK

 

W ostatnich dniach do wojskowych pracodawców wpłynęło pismo Podsekretarza Stanu Nr 6145/PI z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wypłat jednorazowych dla pracowników wojska oraz podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek.

Pismo to określa zasady przyznawania zwiększania premii regulaminowych, jednak nie wskazuje podstawy prawnej, na podstawie której zostały one określone przez Podsekretarza Stanu.

W aktualnym stanie prawnym, premie regulaminowe wypłacane są na podstawie postanowień art. 36 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. Art. 36 tego układu określa zasady premiowania pracowników wojska, w tym m. in. ustala sposób określania kryteriów dokonywania oceny realizacji przez pracowników zadań wymiernych i niewymiernych oraz zasad i trybu podwyższania, obniżania i pozbawiania premii regulaminowych, które powinny zostać zawarte w zakładowych regulaminach premiowania.

W dotychczasowej praktyce, w pismach informujących o dodatkowych wypłatach jednorazowych zawarte były zapisy, że podziału tych środków wojskowi pracodawcy dokonują w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zapisy te były logiczne, gdyż zgodnie z przepisem art. 27 ust. 3 ustawy 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zarówno regulaminy nagród i premiowania, jak również zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem: na jakiej podstawie prawnej w powołanym piśmie Podsekretarza Stanu zostały zawarte zapisy dotyczące zasad zwiększenia i pozbawiania premii regulaminowych, które:

 • pozbawiają możliwości otrzymania zwiększenia premii regulaminowej pracowników, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada br.:
  • przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich (w tym dodatkowych urlopach macierzyńskich), rodzicielskich, ojcowskich i innych na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopach bezpłatnych i wychowawczych, a także pobierali zasiłek z tytułu nieobecności (w tym opiekuńczy, rehabilitacyjny i in.) lub byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy – przez minimum 1/3 tego okresu łącznie,
  • zostali ukarani karą dyscyplinarną lub w stosunku do których wszczęto „postępowanie dyscyplinarne” albo zostali tymczasowo aresztowani,
  • złożyli lub otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy, za wyjątkiem wypowiedzeń wręczonych w trybie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
 • wyłączają organizacje związkowe z procesu uzgadniania podziału całej kwoty przeznaczonej na jednorazowe wypłaty, nakazując pracodawcom uzgodnienie z organizacjami tylko kwoty powstałej w wyniku ewentualnego nieobjęcia wypłatą premii części pracowników,
 • wskazują kierunek przeznaczania „wygospodarowanej części” kwoty premii do podziału na podwyższenie wypłat dla osób wyróżniających się w pracy (traktowanie premii regulaminowej jako nagrody) oraz zajmujących stanowiska o znaczeniu priorytetowym dla danej jednostki organizacyjnej, bez ich wskazania, jak również bez bliższego określenia, w oparciu o jakie kryteria należy ustalić te stanowiska.
 • nakazują dostosować obowiązujące zakładowe regulaminy premiowania w celu wypłaty zwiększonych premii w drodze jednorazowych wypłat kwotowych, wskazując, że tę formę jako dopuszczalną możliwość dokonywania tych wypłat, które de facto naruszają uprawnienia organizacji związkowych.

Ponadto proszę wyjaśnić, dlaczego:

 • nie uznano za zasadne przekazania treści tego pisma do wiadomości organizacji związkowych funkcjonujących u pracodawców?
 • zmiany w stosunkach pracy pielęgniarek moją nastąpić dopiero od dnia 1 grudnia 2015 r. i w tej sytuacji, o wyrównaniu jakich należności za miesiące wrzesień-listopad jest mowa w tym piśmie?

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że aktualnie w jednostkach wojskowych odbywa się podział tych środków, zwracam się do Pana Pułkownika o przesłanie – bez zbędnej zwłoki – odpowiedzi, która mogłaby wyjaśnić wątpliwości wynikające z treści pisma Podsekretarza Stanu.

 

Marek Kazimierczak

Przewodniczący

Związku Pracowników Wojska

 „TARCZA”

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x