Skip to main content

II transza podwyżek dla pielęgniarek

By 2 grudnia, 2016Aktualności

W ubiegłym roku pielęgniarki i położne, których wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjowały swoje podwyżki z ówczesnym rządem. Rozmowy z Ministrem Zdrowia zakończyły się sukcesem. Ustalono, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą wzrastały – począwszy od 2015 r. – o 400 zł przez kolejne cztery lata. Jako termin wprowadzania podwyżek określono dzień 1 września. O dokonanych ustaleniach w ubiegłym roku można przeczytać, wchodząc na poniższe linki.

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w latach 2016 – 2018

Porozumienie między przedstawicielami  pielęgniarek i położnych a Ministrem Zdrowia

Pomimo, że porozumienie z Ministrem Zdrowia nie dotyczyło pielęgniarek wynagradzanych z budżetu czyli tych, dla których  środki na wynagrodzenia określane są przepisami ustawy budżetowej, Minister Obrony Narodowej podjął decyzję, aby przedmiotową podwyżką objąć również pielęgniarki zatrudnione w wojskowych jednostkach budżetowych.

W ubiegłym roku uruchomienie tych podwyżek nastąpiło na podstawie pisma Podsekretarza Stanu Nr 6145/PI z dnia 11 grudnia 2015 r. (czytaj TUTAJ). Z uwagi na brak uzgodnień ze Stroną społeczną oraz niższą kwotę podwyżki i jej termin wprowadzenia w życie, które różniły się od tego, co wywalczyły pielęgniarki w kraju – Przewodniczący „TARCZY” wystosował w tej sprawie zapytanie do Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi.

Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że:

kwestie wyrównywania wynagrodzeń pielęgniarek, w związku z procedowaną podwyżką dotyczą zmian w stosunkach pracy od grudnia br., jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracownikom, grudniowa wysokość podwyżki – zostanie wypłacona także za miesiące od września do listopada w formie kwotowej.

odnosząc się do obowiązku współdziałania z organizacjami związkowymi, należy podkreślić, że spoczywa on na pracodawcach, u których działają organizacje związkowe.

Nie kontynuowaliśmy tego tematu wiedząc, że osoby zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek mają możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem pracy w sytuacji, gdy zamiast podwyżki wynagrodzenia za pracę otrzymają „formę kwotową” czyli nagrodę, która nie będzie uwzględniana w podstawie wymiaru np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przy tak swobodnym podejściu Ministerstwa do kwestii tej podwyżki, nie byliśmy do końca przekonani czy realizowana w ubiegłym roku podwyżka dla pielęgniarek, była pierwszą fazą podwyżki wywalczonej przez pielęgniarki i położne w kraju. Przecież zamiast 400 zł – uruchamiana była kwota 320 zł, a termin jej uruchomienia – 1 września – zastąpiono dniem 1 grudnia 2015 r. i z tym dniem pracodawcy mieli dokonywać zmian w  stosunkach pracy z pielęgniarkami.

W trakcie prowadzonych w maju br. uzgodnień w Ministerstwie ON nt. wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej od 1 stycznia 2016 r., przedstawiciel SK PC MON NSZZ Solidarność zadał pytanie: czy podwyżką zostaną objęte również pielęgniarki, które otrzymały podwyżkę od 1 grudnia 2015 r.? W odpowiedzi Pełnomocnik MON poinformował, że pielęgniarki – obok nauczycieli i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych – nie zostaną objęte ogólną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników wojska od dnia 1 stycznia 2016 r. Ostatecznie ustalenia te znalazły również potwierdzenie w piśmie Podsekretarza Stanu Nr 2613/PI z dnia 20 maja 2016 r. dotyczącym poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Aktualnie do pracodawców wpłynęło pismo dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Nr 8245/DSS z dnia 28 listopada 2016 r. (czytaj TUTAJ) dotyczące II transzy podwyżek w kwocie 320 zł dla pielęgniarek od dnia 1 września 2016 r., które należy przeprowadzić w terminie do dnia 10 grudnia br. Według stanu na dzień 30 września br. w resorcie obrony narodowej jest ok. 180 stanowisk pielęgniarek.

W piśmie dyrektora zabrakło zapisu o współdziałaniu pracodawców ze związkami zawodowymi przy realizacji tych podwyżek. Powszechnie obowiązujące przepisy stanowią jednak, że „na pracodawcach, u których działają organizacje związkowe, spoczywa obowiązek współdziałania z tymi organizacjami związkowymi”, stąd należy sądzić, iż dyrektor departamentu nie znalazł uzasadnienia dla przypominania o tym fakcie wojskowym pracodawcom w każdym swoim piśmie do nich kierowanym.

Kolejne transze podwyżek dla pielęgniarek zostaną uruchomione od dnia 1 września 2017 r.  i od dnia 1 września 2018 r. w kwotach po 320 zł. Można założyć, że osoby zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek w resorcie obrony narodowej uzyskają wzrost swoich wynagrodzeń w tym okresie o 1280 zł, co – przy założeniu przeciętnej płacy pielęgniarki w sierpniu 2015 r. na poziomie ok. 2.500 zł –  stanowić będzie wzrost o ponad 50%.

Jaki wzrost będzie udziałem pozostałych pracowników wojska? W bieżącym roku założono wzrost przeciętnie o kwotę ok. 248 zł. W kolejnych trzech latach, według informacji otrzymanych w maju br., zakładano wzrost płac na poziomie ok. 730 zł (2017 r. – ok. 210 zł, 2018 r. – ok. 250 zł, 2019 r. – ok. 270 zł), jednak bliższych szczegółów w tym zakresie dotąd Strona resortowa nie przedstawiła. W ciągu czterech lat (2016-2019) byłaby to kwota ok. 978 zł i stanowiłaby jedynie ok. 76% wzrostu płac wojskowych pielęgniarek w tym okresie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Menu
0
Would love your thoughts, please comment.x