Skip to main content

Podejmowane działania ws. zmian w PUZP

By 29 września, 20232 października, 2023Aktualności

Deklarowana przez Stronę resortową chęć zmiany tabeli w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) nie weszła jeszcze w etap rokowań ze Stroną związkową pomimo, że w dniu 21 lipca 2023 r. Strona związkowa przesłała do ministerstwa wspólną propozycję zmian tabeli zawartej w załączniku Nr 2 do PUZP.  

Pięć organizacji związkowych podpisało porozumienie z MON, wyrażając chęć uczestniczenia w pracach Zespołu resortowego, natomiast dwie organizacje – Związek Pracowników Wojska „TARCZA” i Związek Zawodowy „MILITARIA” – uznały, że prace nad zmianą Stron Układu będą prowadzić na etapie rokowań, czyli w takim trybie jaki przed 2018 r. był stosowany w resorcie obrony narodowej, w oparciu o materiały dotyczące zmian opracowane w ministerstwie i przesłane Stronom Układu.

Mając na uwadze, że w podpisanym porozumieniu nie znalazł się zapis o potrzebie przekazania organizacjom związkowym materiałów dotyczących pracowników wojska, w oparciu o które będą one podejmować odpowiedzialne decyzje, nasz Związek wystąpił w dniu 29 sierpnia 2023 r. z dwoma pismami  do Pełnomocnika MON o przekazanie tych informacji (czytaj TUTAJ i TUTAJ).

W trakcie pierwszego posiedzenia Zespołu, które odbyło się dopiero w dniu 15 września 2023 r. omówiono – w oparciu o opracowaną w ministerstwo „Prezentację” – skutki wprowadzenia związkowej tabeli stawek, jednak tej „Prezentacji” nie przekazano dwóm organizacjom, które nie uczestniczą w pracach Zespołu.

W zaistniałej sytuacji, kierujący tymi organizacjami – Przewodniczący Marek Kazimierczak i Prezes Krzysztof Paluch – spotkali sie z Pełnomocnikiem MON w dniu 19 września 2023 r., wyjaśniając przyczyny nie uczestniczenia obu organizacji w pracach Zespołu, co zostało przyjęte ze zrozumieniem. Jednocześnie wskazywali, iż powinny być kontynuowane prace nad lewą stroną przesłanej tabeli o ile powoduje ona skutki finansowe, poprzez odpowiednie dostosowanie zawartych w niej stawek wynagrodzenia zasadniczego. Po spotkaniu przesłana została oficjalnie „Prezentacja”, która była efektem prac ministerstwa nad oceną skutków związkowej propozycji tabeli stawek.

Po zapoznaniu się z treścią otrzymanej „Prezentacji”, zapisane w nich wartości od początku zaczęły budzić uzasadnione – naszym zdaniem (obu organizacji) – wątpliwości. Nie mogło być inaczej, gdy weźmie się pod uwagę zapisy wskazujące, że:

  • propozycja tabeli powoduje skutek finansowy w kwocie 1,4 mld zł a porównywalna kwota 1,1 mld zł została pozyskana przez Ministra Obrony Narodowej na wzrost płac w latach 2018-2023.

Związkowa propozycja tabeli obejmuje właśnie okres 2018-2023. U podstaw jej opracowania  brane były pod uwagę środki, które w tym okresie przeznaczane były na podwyżki wynagrodzeń pracowników. Sporządzając propozycję tabeli zakładaliśmy, że nie będzie ona powodować skutków finansowych.

Skąd zatem w przedstawionej prezentacji skutek w kwocie 1,4 mld zł pomimo tego, że w okresie 2018-2023 budżet płac zwiększył się o 1,1 mld zł? Przy takim założeniu, związkowa tabela musiałaby powodować skutki finansowe na poziomie 2,5 mld zł, z których 1,1 mld zł zostałyby sfinansowane w ramach środków zabezpieczonych przez Ministra Błaszczaka na podwyżki płac, natomiast potrzeba jest zabezpieczenia pozostałej kwoty, czyli kwoty 1,4 mld zł.

  • Wprowadzenie tabeli skutkowałoby koniecznością zwiększenia funduszu wynagrodzeń na rok 2024 o ok. 40%.

W dniu 29 maja 2023 r., w trakcie Pikiety pracowników wojska przed Ministerstwem, w trakcie wręczania Pełnomocnikowi MON petycji zostaliśmy poinformowani, że przeciętna płaca pracowników wojska kształtuje się na poziomie ok. 5700 zł. Te wskazywane ok. 40% sprawiłoby, że przeciętna płaca pracownika ron wynosiłaby… ok. 7980 zł! Czy rzeczywiście powoduje to związkowa propozycja tabeli?

Z informacji zawartych w „Prezentacji” wynika, że Minister Błaszczak zabezpieczył w latach 2018-2023 środki na wzrost płac pracowników średnio o ok. 2000 zł, czyli w roku 2017 płaca przeciętnego pracownika kształtowała się na poziomie ok. 3700 zł. Czy rzeczywiście przedstawiona propozycja tabeli spowoduje wzrost pracowniczych wynagrodzeń  o kolejne ponad 2000 zł? Czy ta tabela sprawia, że przeciętna płaca osiągnie poziom 7980 zł, czyli o 4280 zł wyższy niż do roku 2017? 

  • W latach 2018-2023 na wzrost wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej została pozyskana kwota 1,1 mld zł.

Porównanie wielkości środków na przeznaczanych w latach 2017-2023 na wynagrodzenia pracowników niemnożnikowych w dziale 752 Obrona narodowa, z uwzględnieniem przejścia członków korpusu służby cywilnej terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) do grupy pracowników niemnożnikowych wskazuje, że wynagrodzenia tych pracowników wzrosły o 1.388,1 mln zł (z poziomu 1.836,2 mln zł do obecnego poziomu 3.224,3 mln zł). Rozumiemy, że środki w kwocie 1,1 mld zł przeznaczono na wzrost wynagrodzeń, natomiast chcemy wiedzieć na co przeznaczono pozostałą kwotę, czyli ok. 288,1 mln zł. Środki te mogłyby umożliwić wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników objętych PUZP do poziomu 3000 zł.

Chcąc rozwiać powstałe wątpliwości, poinformowaliśmy Pełnomocnika MON o potrzebie spotkania, w trakcie którego otrzymalibyśmy dodatkowe materiały (informacje) wskazujące na zastosowaną metodologię wyliczenia skutków finansowych, jak również materiały, o które wcześniej występowaliśmy do Pełnomocnika MON.

Do takiego spotkania doszło w dniu 25 września 2023 r., jednak – wbrew wcześniejszym zapewnieniom – nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych wyjaśnień do prezentacji, które wskazywałyby na metodologię obliczeń, jak również nie otrzymaliśmy materiałów, o które występowała TARCZA. Będąc w ministerstwie, złożyliśmy wystąpienie z propozycjami dwóch tabel. Jednej, która stanowi dostosowanie związkowej propozycji tabeli do wskazywanych skutków finansowych na poziomie 1,4 mld zł oraz drugą, która mogłaby wejść w życie od nowego roku – w celu poddania ich rokowaniom Stron PUZP. Zwróciliśmy się również o pilne zwołanie posiedzenia Stron PUZP, które rozpoczęłyby rokowania w zakresie tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do Układu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie z Pełnomocnikiem MON w dniu 28 września 2023 r., w trakcie którego mieliśmy zostać zapoznani szczegółowo z resortową metodologią obliczania skutków finansowych przesłanej przez Stronę związkową tabeli. Z zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, iż w tym spotkaniu uczestniczyć mają wyłącznie przedstawiciele naszych dwóch organizacji.

W dniu  28 września 2023 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu w ministerstwie, w trakcie którego dowiedzieliśmy się, że:

  1. do skutków finansowych związkowej tabeli przyjęto, że wszyscy pracownicy ron mają 20 lat pracy, stąd trzeba zabezpieczyć skutki dodatku stażowego dla każdego pracownika na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego – skutek roczny 72,8 mln zł;
  2. do skutków finansowych przyjęto, że każdy pracownik ron ma 45 lat pracy, stąd przyjęto, iż niezbędne jest zabezpieczenie zwiększenia dodatku stażowego w maksymalnej wysokości 750 zł – skutek roczny 284,1 mln zł;
  3. przy obliczaniu wejścia w życie związkowej tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego przyjęto założenie, że zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego następuje bez zmiany aktualnego poziomu wypłacanej premii, co znacznie zawyżało skutki finansowe;
  4. przy obliczaniu wejścia w życie resortowej tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego stosowano inną zasadę, gdyż zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego następowało z jednoczesnym zmniejszeniem premii do poziomu 10%;
  5. w wojskowych zakładach pracy zatrudniani są obecnie pracownicy, których wynagrodzenie zasadnicze kształtuje się poniżej maksymalnych stawek wynikających z PUZP. Przykładowo, jest takich 8 pracowników w kat. V, ponad 45 w VII, 15 w VIII, czy ponad 100 w IX. Trudno jest nam wyobrazić sobie taką sytuację, gdy nie osiąga się maksymalnej stawki wynagrodzenia w niższych kategoriach zaszeregowania a jednocześnie zachodzi potrzeba zabezpieczenia poziomu płacy minimalnej. Dlaczego odbywa się to poprzez podwyższanie premii w sytuacji, gdy nie osiąga się maksymalnych stawek WZ? Ogółem takich przypadków w resorcie ON jest… 12029.

Gdy w trakcie tego spotkania przekazano nam tę informację, przewodniczący TARCZY od razu się do niej odniósł i poinformował, iż „pod pojęciem wynagrodzenia zasadniczego rozumiemy również sytuację, gdy suma kwoty wynagrodzenia zasadniczego i premii regulaminowej przekracza wartość odpowiadającą 110% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego dla maksymalnej kategorii zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska. Według  naszej wiedzy ten wskaźnik wynosi obecnie wyżej i wynosi co najmniej 125%.” (Pamiętamy, że takie pojęcie zostało zapisane w prezentacji Departamentu Spraw Socjalnych pn. „Poprawa struktury wynagrodzeń w 2018 r.”, która została w maju 2018 r. przesłana organizacjom związkowym.    

Już na tym etapie uzyskaliśmy potwierdzenie, że skutki finansowe wprowadzenia związkowej tabeli nie zostały oszacowane prawidłowo. Przedstawione w „Prezentacji” wartości zawierają wymienione powyżej pod lit. a) i b) wartości, które są hipotetycznymi skutkami wypłat, gdyż w skrajnym przypadku mogą one wystąpić dopiero w 2068 r., np. gdy dzisiejszy pracownik z zerowym stażem osiągnie staż 45 lat, który będzie uprawniał do zwiększenia dodatku stażowego w kwocie 750 zł. Te hipotetyczne skutki nie są z pewnością skutkami finansowymi dla roku 2024. Z racji tego, że kwoty tych kwestionowanych wartości stanowią w sumie 356,9 mln zł należy zmniejszyć kwotę 1,4 mld zł przedstawioną w „Prezentacji…” do kwoty ok. 1,0 mld zł.

W naszej ocenie skutki finansowe mogą również nie występować w tej kwocie. Wynika to z faktu, że mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, gdy skutki finansowe wejścia w życie tabeli są liczone post factum. Środki na podwyższenie pracowniczych wynagrodzeń są już zabezpieczone w budżecie resortu w wykazywanej w „Prezentacji…” kwocie ok. 1,1 mld zł i kwota ta stanowi zabezpieczenie wprowadzenia tabeli, która ma jedynie sprawić, że kwoty podwyżek dokonane w ostatnich latach znajdą swoje miejsce w poszczególnych składnikach wynagrodzenia.

Uważamy, że w przypadku, gdy wspólna związkowa propozycja tabeli stawek nie będzie powodowała skutków finansowych – powinna wejść w życie w kształcie zaproponowanym przez Stronę związkową.

 Co więcej, porównując wzrost budżetu płac w latach 2018-2023 należy wskazać, że jest on wyższy niż ten wskazany w „Prezentacji…” na poziomie 1,1 mld zł i wynosi 1.388,1 mln zł (w 2017 r. była to kwota 1.836,2 mln zł, natomiast w roku 2023 r. jest to kwota 3.224,3 mln zł). Kwota 1,1 mld zł jest kwotą, która została przeznaczona na wzrost pracowniczych wynagrodzeń w latach 2018-2023, natomiast na co przeznaczono pozostałą kwotę 288,1 mln zł? Na to pytanie jak dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Uważamy, że środki te mogłyby np. umożliwić wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników objętych PUZP do poziomu 3000 zł.

Odnosząc się do pozostałych obliczeń, w tym tych związanych z odpowiednim wzrostem wynagrodzeń zasadniczych zwróciliśmy się o dokonanie obliczeń związkowej tabeli stawek wynagrodzeń zasadniczych według tej samej metodologii, jaką zastosowano przy obliczaniu skutków tabeli resortowej, tj. przy uwzględnieniu założenia, że zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego następuje z jednoczesnym zmniejszeniem premii do poziomu 10%.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na środę w przyszłym tygodniu. (MK) 

4.5 4 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
75 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Mangusta.
29 września, 2023 18:46

Panie Marku, wasze spotkania z Panem „grosikiem” wyglądają jak rozmowa chłopa z obrazem. Przecież oni wam nic nie przedstawią i nie pokażą, bo nie wiedzą jak to wyliczyć, a po drugie te 288 mln zł poszło już na pewno na premie dla „dygnitarzy w MON”. Zasiadanie w kilku spółkach PGZ to jeszcze mały dochód. Czas dobiega do końca. Szanowni Panie i Panowie, tylko ulica i twarde realistyczne metody jak głodówka, czy nie przychodzenie do pracy przez np. tydzień może im pokazać siłę i wtedy może zmienić myślenie tych fachowców. A gdzie jest Pan Szymański od „protestu pracowników ron”? Na co… Czytaj więcej »

Last edited 9 miesięcy temu by Mangusta.
Antoni
29 września, 2023 18:59

Jeśli mam coś napisać szczerze i krótko, to muszę najpierw przeprosić.
Jprld!!!

Max
1 października, 2023 14:52
Reply to  Antoni

Antoni czy to TY?? Tak Cię chwaliłem za wyważone wypowiedzi, podziwiając Twój wręcz nieziemski dystans do omawianych problemów a tu coś takiego…. A tylko poczytaj… Ja w przeciwieństwie do Ciebie i wielu innych zaskoczony nie jestem. To wszystko musiało się skończyć niczym i tak się zakończy. Jeżeli los sprawi, że po wyborach istotnych zmian w resorcie nie będzie, to może gdzieś w lutym-marcu wejdą jakieś zmiany do PUZP a jeżeli zmiany personalne i to duże będą – to zaczniemy od początku, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo kiedy skończymy. Obecnie wszyscy się kurczowo stołków trzymają albo rozglądają się za jakaś… Czytaj więcej »

Admin
1 października, 2023 18:43
Reply to  Max

Napisałeś cyt.: „…innych decydentów, którzy to wszystko, co robili ich poprzednicy wywalą do kosza.”
Na chwilę obecną mamy taką sytuację, że „to, co zrobili poprzednicy” jest zbiorem pustym.
Na stole jest wyłącznie wspólna propozycja tabeli stawek przedstawiona przez Stronę związkową. Propozycji resortowej nie ma, gdyż została opracowana na błędnym założeniu, że propozycja Strony związkowej powoduje skutki finansowe.
Zatem nie ma żadnych obaw, że zostanie to „nic” wywalone do kosza.

Antoni
1 października, 2023 20:03
Reply to  Max

Maxie, to ja.

Źle mnie zrozumiałeś. Zakląłem szpetnie na brak profesjonalizmu 🙂 strony ministerialnej. Są dwa wyjaśnienia – albo to nieudolność i niewiedza albo celowe oszustwo. Nie wiem, co gorsze.

c.b.d.o.

W tym przypadku nie podzielam wątpliwości, o których piszesz.
Uważam, że ktoś to musiał pokazać.
Chciałem, żeby ZZ mówiły jednym głosem, już wiem, że to niemożliwe i rozumiem dlaczego. Nie obwiniam o to nikogo i w ogóle nie w tym rzecz.

Klasyczny dobry i zły policjant + ruch społeczny, to według mnie nie jest złe rozwiązanie. Nawet jeśli dla drugiej strony jest oczywiste.

Max
1 października, 2023 23:19
Reply to  Antoni

Pięknie piszesz, jak zawsze zresztą i ja z przyjemnością czytam a i z niecierpliwością czekam na te Twoje wypowiedzi, jakże różne od wypowiedzi wielu innych. Świadczą o tym, jak wielki błąd popełnia resort traktując pracowników Twojego pokroju wręcz z lekceważeniem. Jeżeli tacy, jak Ty odejdą, to kto tu pozostanie?? Zrozum jednak, że tam, w tej resortowej centrali siedzą głęboko wykształceni profesjonaliści i tak jak już tu pisał Marek oni mają dane i jestem przekonany, że myśleć potrafią. Zrobili tak aby wyszło, że kasy brakuje i to wszystko. Wykazywanie, że jest inaczej nie zmieni niczego, bo woli podniesienia naszych wynagrodzeń, chociaż… Czytaj więcej »

A24
29 września, 2023 22:10

Napisałem post i został usunięty. Czyżby inwigilacja strony związkowej na zlecenie dr. grosza.

Admin
30 września, 2023 20:07
Reply to  A24

A24, nic nie było usuwane, kiedy miałbyś go napisać?

A24
30 września, 2023 20:28
Reply to  ZARZĄD

Sorry, ale problem z brakiem postu był jednak po mojej stronie.

Piotr2
30 września, 2023 10:23

Czy to znaczy, że pozostałe 5 zz te bzdurne wyliczenia „łyknęły jak pelikany”?

Kaszana
30 września, 2023 22:16
Reply to  Piotr2

Te 5 związków to są długopisy MON i statyści, którzy nie mają żadnego pojęcia o niczym.

Max
30 września, 2023 23:10
Reply to  Piotr2

Piotr – łyknęły, gdyż oni wiedzą o tym, o czym nasi zdają się nie wiedzieć, rżnąc naiwniaków. Wiedzieli o tym, że takiej kasy resort po prostu dać nie chce i nie da po dobroci. I żadne wyliczenia ich do tego nie skłonią. Na koniec. Tak sobie czytam to wszystko i w głowę zachodzę Naprawdę w tym MON-ie siedzi grupa niekumatych a jedynie dwóch takich wie, co i jak?? Niekompetentni są w DSS, w DB a jedynie dwóch ze związków ogarnia wszystko…. Policzono tak aby kasy nie dać, mówi Wam to coś?? I po co było wytracać te 2 m-ce na… Czytaj więcej »

Zarząd
1 października, 2023 06:42
Reply to  Max

No i dotknąłeś, Rysiu, tematu można powiedzieć drażliwego, którego nie chciałem poruszać. Skoro jednak to poruszyłeś, przedstawię tutaj kilka faktów, które pozwolą zobrazować obecną sytuację w obszarze wynagradzania pracowników ron. Napisałeś, że siedzą tam niekumaci, czy niekompetentni? że w opracowaniu tej „Prezentacji” Strony resortowej brali udział pracownicy DB? Nie poszedłbym w swojej ocenie aż tak daleko! W mojej ocenie ta prezentacja została przygotowana wyłącznie przez pracowników DSS, a DB nie „maczał w tym palców”. Nie uważam też, aby pracownicy DSS byli niekumaci, czy niekompetentni – jak ich nazwałeś. Znam pracę w ministerstwie ze swojego 18-letniego w nim służby i pracy,… Czytaj więcej »

Max
1 października, 2023 20:09
Reply to  Zarząd

Witaj. Serdeczne dzięki za te wszystkie informacje ale obrona pracowników DSS, czy DB zupełnie nie była potrzebna, gdyż ja w tej mojej wypowiedzi ich przecież broniłem. Kto ze zrozumieniem się z nią zapozna, ten to pojmie. Wychodzi na to, że należy jednak pisać krótko i treściwie, gdyż dłuższe wywody mogą odnieść skutek odmienny od oczekiwanego. Ja wiem, co Pan Dyrektor prawdopodobnie chciał Wam powiedzieć uważając, że ta Wasza naiwność idzie zbyt daleko. Wprawdzie nie siedzę w jego głowie ale spróbuję to powiedzieć, czego on nie powiedział. Wiesz, że mam w spadku po mojej babci – wróżce z cygańskiego taboru tą… Czytaj więcej »

Admin
1 października, 2023 22:32
Reply to  Max

Sprawnie ominąłeś to, o czym nie chciałeś pisać i zdaję sobie z tego sprawę, bo mnie też o tym było ciężko pisać. Uważam, że od 1989 r. obszar wynagradzania cywilnych pracowników wojska nigdy nie był w tak złym stanie, jakim jest obecnie… Zarówno w zakresie postanowień PUZP i faktycznej realizacji tego Układu, jak również w obszarze gospodarowania środkami na wynagrodzenia. Jestem winien czytającym to forum wyjaśnienia dotyczącego naliczania skutków na poziomie 20% z tytułu dodatku stażowego. Nie jest bowiem tak, że nie wiemy o co chodzi w tej kwestii. Przecież tworząc swego czasu (chyba w 2012 r.) systemowe rozwiązanie w… Czytaj więcej »

Zarząd
2 października, 2023 07:21
Reply to  ZARZĄD

Przedstawiając te informacje o tym niby dialogu a w rzeczywistości trwaniu w jednym miejscu, aby tej związkowej propozycji nie przyjąć – nie można nie wspomnieć o zapisach zawartych w PUZP a mianowicie o art. 69. Z jego treści wynika, że: „założenia i projekty aktów prawnych albo decyzji, dotyczących warunków pracy i płacy, spraw socjalnych oraz ochrony zdrowia pracowników objętych Układem są opiniowane przez związki zawodowe reprezentujące tych pracowników”. Skoro Pełnomocnik MON jest teraz taki chętny i otwarty na dialog, niech wskaże dlaczego organizacje związkowe nie opiniowały decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 166/MON z tego roku? Dlaczego środki na wynagrodzenia pracowników… Czytaj więcej »

Max
2 października, 2023 19:01
Reply to  Zarząd

Mareczku – poza sporem przecież jest, że te pieniądze są i zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że te pieniądze mogą dotrzeć do pracowników niejako bocznym kanałem – takim, jak jednorazowe zwiększone premie czy nagrody. Dlatego należy drążyć to, co zaczęliście – słusznie – a co sprowadza się do dwóch wypłat po 1000 zł w miesiącach listopad i grudzień. W listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości i w grudniu – jako wypłaty niejako socjalnej umożliwiającej pracownikom i ich rodzinom zorganizowanie godziwych świąt, gdyż sobie całoroczną pracą na to zasłużyli. Tą sprawę – przez Was i z Waszej inicjatywy… Czytaj więcej »

jan
1 października, 2023 09:15

oni rozumieją tylko argument siły, a nie siłę argumentów.
To zrozumieli górnicy i rolnicy. Zobaczcie, jak oni do nich podchodzą – bo się boją.
I tak trzeba – jak chcemy coś osiągnąć.
Trzeba rozmawiać, jak z prostakami a nie jak z kulturalnymi ludźmi.
Tylko taka metoda do nich dociera. pozdr.

Jasiu
2 października, 2023 16:11
Reply to  jan

Cały czas im tłumaczę. Nie wiem na co my czekamy.
Tylko siłowe rozwiązania są skuteczne z tymi tzw. „reformatorami w MON”.
Oni już przegrali i oni o tym wiedzą. Oficjalnie dowiedzą się za 13 dni, przy urnach wyborczych.
Przyjdą następcy i powiedzą im tak samo, jak oni powiedzieli do Dyr. DSS p. Leszka K.

Doda
2 października, 2023 18:19
Reply to  Jasiu

WITAM .wróci Tusk i Siemoniak i kupi Ci tablice A POTEM powie jak niema to niema tylko PiS daje nadzieję. Zegnam

Max
2 października, 2023 23:22
Reply to  Doda

Doda – to miejsce nie powinno i nie może stać się płaszczyzną politycznych sporów. Wystarczy, że ta polityka podzieliła już i tak dramatycznie polskie rodziny. Apeluję abyśmy nie dali się zwariować a Administratora proszę o bezwzględne usuwanie wypowiedzi o politycznym wydźwięku. Tu nie miejsce na polityczną propagandę, bez względu skąd ona pochodzi i kogo dotyczy. Chcecie ideologii?? – niech wystarczy społeczna nauka Kościoła. Niejako przy okazji.. Jeżeli to wszystko w kwestii naszych praw i interesów będzie się nadal tak guzdrało – weźcie pod uwagę wystosowanie prośby do ekscelencji Biskupa Polowego, pod którego opieką są wierzący pracownicy wojska-katolicy o pomoc w… Czytaj więcej »

Jasiu
7 października, 2023 12:12
Reply to  Doda

Doda, ja jestem związkowcem a nie partyjniakiem.
Nigdy nie byłem w żadnej partii i już nie będę. Dla mnie i pracowników ron najważniejsze jest godne wynagrodzenie. Godne wynagrodzenie, to nie minimalne wynagrodzenie wraz z premią lub przekroczenie jego poziomu o 40 groszy, jak to zazwyczaj robią Komendanci czy Dowódcy.

Jan
10 października, 2023 21:12
Reply to  Doda

Durnaś dodo

Max
2 października, 2023 21:23
Reply to  Jasiu

Janie a raczej Jasiu, bo mamy tu także Jana – a jednak tak, jak i cały Wasz Związek na wskroś przesiąknąłeś polityką. Gdzie zaprowadziła ona Solidarność już wszyscy wiemy. Nie powielaj popełnionych błędów, bo i sobie, i nam wszystkim zrobisz złą robotę.

Eustachy
5 października, 2023 05:04
Reply to  Max

Dzień dobry, wczoraj była środa.
Czy odbyło się planowane spotkanie i jeżeli tak, to co ustalono?

Piotr
4 października, 2023 07:39

Pracownicy Orlen po 6000 premii bożonarodzeniowej we wrześniu ha ha

Max
5 października, 2023 09:12
Reply to  Piotr

Dobrze, że to poruszyłeś. Oni tą kasę otrzymają w grudniu przed świętami.
Wzrosła ona jednak z 1500 zł w ubiegłych latach do 6000 zł w roku wyborczym a termin ogłoszenia kwoty rzekomo został uzgodniony ze zz. Orlen to spółka państwowa i można.
W budżetowce, w tym w MON – nie można…
Może rzeczywiście lepiej sprzedawać frytki czy tankować paliwo na Orlenie, jak odpowiadać za środki bojowe czy przy nich pracować.

Admin
5 października, 2023 16:22
Reply to  Max

Już nie tylko pracownicy Orlenu mają zagwarantowane wypłaty. Ostatnio nadeszła informacja od związków zawodowych działających w sądach. Minister Ziobro uruchomił dla pracowników sądów kwotę 4000 zł przeciętnie na jedno stanowisko. Wypłata dla pracownika ma być nie niższa niż 3000 zł, przy spełnieniu określonych warunków. Czy również u nas będą wypłaty? MILITARIA i TARCZA w piśmie złożonym w ministerstwie w dniu 25 września wskazywały na możliwość dokonania dwóch wypłat po 1000 zł w listopadzie i grudniu. Podczas wczorajszego spotkania, przedstawicielka NSZZ PW zadała pytanie Pełnomocnikowi MON w kwestii tych wypłat wskazując, że na spotkaniu ze zz informował o nich min. Skurkiewicz.… Czytaj więcej »

Grzegorz
5 października, 2023 17:56
Reply to  ZARZĄD

Ja bym zamiast tych 1000 zł w listopadzie i grudniu – wolałbym aby ta pula poszła na większe podwyżki.

Max
5 października, 2023 22:57
Reply to  Grzegorz

Uważasz, że w tych 2 miesiącach daliby Ci po 1000 zł podwyżki?? Bez żartów…. No tak ale rozmowy się odbyły i jakie ich efekty?? Przecież ludzie czekają na wyniki tych rozmów. Naprawdę nie ma o czym pisać?? Na koniec… Te premie w listopadzie i grudniu powinny być przez zz wymuszone na resorcie z ukazaniem środków, które jeszcze mają i we wspólnym działaniu wszystkich zz w piśmie do Ministra a nie Dyrektora DSS, który przecież decyzji w tych sprawach nie podejmuje. Jest cisza – znaczy nie ma o czym pisać i tak oto to wszystko zmierza do finału, który tu już… Czytaj więcej »

Last edited 9 miesięcy temu by Max
Admin
6 października, 2023 11:30
Reply to  Max

Ano, Ryszardzie nie ma o czym pisać. To spotkanie, które się odbyło w pełnym składzie Stron PUZP a więc 8 podmiotów, których podpisy są wymagane do jakiejkolwiek zmiany w PUZP – spotkało się w po raz pierwszy w takim składzie aby rozmawiać o PUZP od… 9 stycznia 2018 r., czyli od czasu, gdy Pan Mariusz Błaszczak został Ministrem ON. Pomimo, że w dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynęło na Klonową pismo podpisane przez 7 organizacji związkowych o potrzebie pilnego spotkania z Ministrem w ciągu tych prawie 6 lat ani Minister, ani upoważniony przez Niego Pełnomocnik MON nie znaleźli czasu aby… Czytaj więcej »

Max
6 października, 2023 17:27
Reply to  ZARZĄD

Nie chodzi Marek o odrębną aktualność a o to, co jest treścią tej obecnej a jej tematem – jak wszystkim wiadomo – są podejmowane działania w sprawie zmian w PUZP.
Bardzo dobrze, że w końcu to wszystko napisałeś.
Każdy już teraz wie, co i jak….

Alina
6 października, 2023 17:51
Reply to  ZARZĄD

To będę wulgarna.
Mogę? Zostaliśmy z palcem w dupie, czyli brutalnie wy….i.
Na damski kij były protesty!
Gdzieś czytałam, ktoś napisał, że DSS wraz z doradcami z DB i IWsp SZ przerobią całą tą delegację w pył.
Za parę dni wybory i pył zostanie rozproszony.
Pusty stół bez ustaleń.
I mogłabym już teraz powiedzieć – „Do siego roku”. 🙂 🙂 🙂

Max
9 października, 2023 16:03
Reply to  Alina

Jeżeli miałaś nadzieję na zmiany tej tabeli w tym roku, to byłaś w błędzie, gdyż żadną miarą zmiany nie weszłyby wcześniej, jak od stycznia przyszłego roku, gdyż takie są procedury z zatwierdzaniem, rejestracją i wejściem w życie protokołów do układów zbiorowych pracy a decyduje o tym nie MON a MP. Dlatego też dobrze się stało, że ten bzdet ośmieszający i resort, i pracowników i ich zz – nie wejdzie w życie i rozpoczną się ponowne prace z tymi lub innymi a świadomość popełnionych błędów sprawi, że być może ich nie powtórzymy. Jest dla mnie zupełnie niezrozumiale skąd u wielu –… Czytaj więcej »

Antoni
6 października, 2023 20:52
Reply to  ZARZĄD

I to jest ten moment.

Widać, że dwie drogi, które obrały różne ZZ są kanalizowane przez MON w ten sam sposób.
Szkoda, że obierając różne drogi dojścia do celu, pomiędzy spotkaniami z resortem nie spotykacie się ze sobą. Na równych prawach, bez dogryzania sobie, kopania pod sobą dołków, wypominania przeszłości itp.
Nie musicie się lubić, powinniście dbać skutecznie o interes pracowników. Łatwiej by było jednym przyznać się do błędów, a drugim odrobinę skorygować kurs by w odpowiednim momencie mówić jednak jednym głosem.

I to był właśnie ten moment.

Admin
7 października, 2023 21:19
Reply to  Antoni

Czyniliśmy starania o to aby doszło do spotkania Strony związkowej pomiędzy 15 września a 22 września ale przedstawiciele NSZZ Pracowników Wojska nie widzieli takiej potrzeby i argumentowali to faktem, iż… nie podpisaliśmy porozumienia. 🙂

Myślę, że wówczas rzeczywiście była jeszcze szansa przedstawienia im naszego stanowiska, gdyż my (TARCZA i MILITARIA) byliśmy już po spotkaniu w dniu 19 września i wiedzieliśmy, że do prezentacji resortowej należy podejść z dużą ostrożnością.
Czy coś by to zmieniło? Wątpię…

Max
9 października, 2023 15:42
Reply to  Antoni

Czy jest ten moment tego nie wiem… Moment niewątpliwie w pewnym momencie przegapiono i już o tym pisałem. Wiadomo było, że resort rozbije w pył te 5 zz, z których NSZZ PW od początku szedł na pełną ugodę z resortem, rezygnując zupełnie ze wspólnych wcześniejszych uzgodnień a pozostałe 4 zz traktowane przez NSZZ PW jako ”przystawki” spolegliwie będą szły i robiły to, co robi ten ”duży”. Jeżeli tak, to ich nie można było ani na chwilę zostawić. Wówczas prawdopodobnie byłoby 3/4 a nie 2/5, gdyż z dużym prawdopodobieństwem zarówno Solidarność-80, jak i ZZ Poligrafów przyjęłyby naszą koncepcję, być może ze… Czytaj więcej »

Grzegorz
6 października, 2023 11:34
Reply to  Max

Chodziło mi Ryszard o to by podwyżki były z tych mln zł przeznaczone na wyższe podwyżki w 2024 roku. Fakt, nie dopisałem tego. Dlatego źle mnie odebrałeś. Z tej kasy każdy te min. 165 zł zł brutto miałby więcej do pensji… nie, nie liczyłem tego dokładnie.
Niewiele, ale zawsze.

Grzegorz
6 października, 2023 17:23
Reply to  Grzegorz

Ale napisałem. Masakra hehe.
Oj każdy wie o co kaman. Nawet Drobny. Szok.

Max
6 października, 2023 17:32
Reply to  Grzegorz

W moim przekonaniu ani grama ponad to, co będzie w UB nie otrzymamy, podobnie zresztą jak w tym, czy w ubiegłym roku. Nie jest więc tak, że jak coś w tym zaoszczędzimy, to będziemy na podwyżkę płac mogli przeznaczyć to w roku ubiegłym, niejako dodatkowo.
Coś takiego kiedyś było ale się skończyło.
Najlepiej będzie, jak się po prostu wyciszymy i spokojnie poczekamy na bieg zdarzeń, na które będziemy mieli wpływ ograniczony do stosownego „X”

Jasiu
6 października, 2023 16:04
Reply to  Max

A nie mówiłem i nie pisałem, że te 5 związków to amatorzy lub prościej – to długopisy MON.
Dlatego zrezygnowaliśmy ze współpracy z KS PC MON NSZZ „Solidarność”.
I teraz moja organizacja jest dopiero naprawdę niezależna i samorządna jako związek zawodowy.
ŻADEN GOŚĆ Z PGZ, który nie ma pojęcia o przepisach w PUZP czy sprawach finansowych – nie będzie mnie reprezentował.

Jasiu
6 października, 2023 04:33
Reply to  Grzegorz

Ja też bym wolał np. po 150 zł do zasadniczej, zamiast tych 2 premii po 1000 zł a i MON by jeszcze na tym skorzystał. Bo nie wszyscy przecież mają 20 lat pracy.

Admin
6 października, 2023 11:46
Reply to  Jasiu

W trakcie spotkania z Pełnomocnikiem MON w dniu 25 września podniosłem kwestię, że 500 zł podwyższenia najniższego wynagrodzenia to koszt znacznie niższy niż te 43 mln zł uruchomione na 15 sierpnia.
Wówczas Pełnomocnik mnie poinformował: ale Panie Przewodniczący to będą skutki finansowe! Wie pan, co to są skutki finansowe?

Niewiarygodne, zaskoczył mnie – wiedział, co to skutki przechodzące… 🙂

Max
6 października, 2023 17:37
Reply to  ZARZĄD

Zaskoczył Cię – a Ty co na to??
Należało odpowiedzieć: ależ Panie Dyrektorze – my o tym doskonale wiemy, po to jednak będą w roku przyszłym dodatkowe środki, które i ten wydatek, i dodatkowe podwyżki dla pracowników pokryją. Wszystko mieści się przecież w obecnych i przyszlych mozliwosciach finansowych resortu.

Admin
7 października, 2023 21:05
Reply to  Max

Dokładnie tak, jak napisałeś.
„Wszystko mieści się przecież w obecnych i przyszłych możliwościach finansowych resortu.”
A one na przyszły rok ostatnio wydatnie wzrosły i nie będę tu wskazywał, iż nastąpiło to również w wyniku wystąpienia organizacji związkowych.
To tak na marginesie…

Eustachy
7 października, 2023 04:45
Reply to  ZARZĄD

Piękny komentarz na stronie FB NSZZ PW, takim działaniem WASZYM wspólnym (7 ZZ) drogie Panie i Panowie ze wszystkich ZZ jeszcze z 10 lat będziemy czekać na……… cokolwiek. Faktem jest, że jako jedyni – Wy i Militaria – nie podpisaliście tabeli, której zapisy nijak się miały do wspólnego 7 ZZ stanowiska. I to na plus, niemniej jednak podpisanie się pod propozycją MON, oczywiście źle skalkulowaną byłaby jednak małym krokiem w dobrą stronę. Zdecydowana większość PW dostałaby aneksy do umów podnoszące ich zasadniczą do wysokości aktualnej minimalnej i BYĆ MOŻE zniknęłaby wolna amerykanka w postaci różnych wysokości premii regulaminowych w jednostkach… Czytaj więcej »

Admin
7 października, 2023 22:07
Reply to  Eustachy

Wyboldowałem tę część, do której chciałbym się odnieść. Podniesienie najniższego wynagrodzenia do 1800 zł kosztuje ok 27 mln zł. Nie stanowi więc to kwoty, która byłaby nie do przeszkodzenia biorąc, pod uwagę faktyczną realizację budżetu w tym roku, czy też uruchomienie środków na dzień 15 sierpnia, czy dofinansowanie z wynagrodzeń dodatku motywacyjnego… Wyobraź sobie, że – według stanu na maj 2023 r. – w resorcie były 33 stanowiska zaszeregowane do V kategorii, z których 8 stanowisk nie posiadało maksymalnej stawki WZ. Maksymalna w tej kategorii jest stawka 2460 zł, zatem do minimalnej płacy w kraju taki pracownik musi otrzymywać obecnie… Czytaj więcej »

Max
9 października, 2023 11:45
Reply to  Eustachy

Pojawiają się też głosy, że odrobinę wzrosłaby pensja, gdyż wysługa lat liczona jest od zasadniczej, która w niektórych przypadkach wzrosłaby o 600 zł (np. referent grupa X teraz max 3000 a minimalna obecna to 3600).

Przepraszam ale ten i inne argumenty w Pana wypowiedzi podane są nieprawdziwe.
Odsyłam do mojej polemiki z Panią Gosią Świątczak na fb stronie NSZZ PW.

Grzegorz
6 października, 2023 18:33
Reply to  Jasiu

Dokładnie. Ciekawe, czy poruszał ktoś temat wyższych podwyżek na spotkaniu niż 6.6. Pomijam pisma.

Admin
7 października, 2023 21:10
Reply to  Grzegorz

A właśnie chodzi o to, że akurat pisma były najważniejsze, szczególnie to pierwsze.
Bo skoro związki zawodowe napisały, że ok. 50% stanu osobowego pracowników ron będzie w „obszarze płacy minimalnej”, nie mówiąc o tym, że sprawa dotyczy jeszcze spłaszczenia płac – to kierownictwu ministerstwa nie pozostało nic, tylko zaakceptować ten stan rzeczy i potwierdzić do w MF.
Na efekty nie trzeba było długo czekać…

Jasiu
11 października, 2023 04:30
Reply to  Piotr

Pracownicy na kolei i w Polregio po 800 zł podwyżki, ze spłatą od 1 września 2023 r.
MOŻNA.

Piotr
6 października, 2023 20:52
Admin
7 października, 2023 21:26
Reply to  Piotr

Jeżeli dotarłeś Piotrze do tego wpisu, to zapewne również czytałeś w komentarzach moje wpisy odnoszące się do tego tekstu.
Mogę wskazać, iż uważam, że ten tekst został napisany na wniosek Pełnomocnika MON, który w na zakończenie spotkania zwrócił się do obecnych sugerując, iż dobrze by było aby pracownicy dowiedzieli się, kto doprowadził do zaistniałej sytuacji.
Nie trzeba było długo czekać.
Zastanawia mnie tylko, dlaczego ten tekst został podpisany inicjałami Sekretarza Związku…
Przecież to nie do Niej było kierowane to polecenie.

Max
10 października, 2023 13:32
Reply to  ZARZĄD

Można się różnić a nawet sprzeczać. Nie można jednak w skandaliczny, niewybredny sposób judzić, szczuć i obrażać. Ten komunikat wywołał lawinę hejtu, co jest niedopuszczalne. W dodatku wszystko wskazuje na to, że takie właśnie działanie było inspirowane. Ten związek – NSZZ PW właśnie sam wykluczył się ze związkowej społeczności. Domagam się – jako członek ZPW Tarcza – zdecydowanej reakcji władz mojego związku. Obrażono i zdeptano nie tylko przewodniczącego mojego związku ale także mnie, jako członka. Domagam się wycofania tego skandalicznego komunikatu oraz oficjalnych przeprosin. Jeżeli to nie nastąpi – żadnej współpracy z nimi ma nie być a ja osobiście dołożę… Czytaj więcej »

Basia.
8 października, 2023 14:02

I już po tabelce w PUZP.
Dobrze, będziemy mieli teraz 45 a może 60% premii.
Chociaż liczę na to, że za 7 dni pogonią tych pseudofachowców z MON.

Admin
8 października, 2023 18:07
Reply to  Basia.

Gdy patrzę na tę resortową tabelę stawek z lewej strony i stwierdzam, że jest ona nawet niższa od tej, którą 4 organizacje związkowe przedstawiły w propozycji do MON w dniu 17 grudnia 2018 r., czyli przed prawie 5 laty.
Niesamowite, że z MON mogą wychodzić takie propozycje.
A co gorsze, że mogą one być akceptowane przez niektóre organizacje związkowe.

Abc...
8 października, 2023 20:43
Reply to  ZARZĄD

Nam p. Dyr. DSS kazał napisać sobie protokół ze spotkania na swoje potrzeby. Bo jak sam napisał, to nie wiadomo było co było tematem spotkania, z kim jest konflikt i co z tego wyniknie.
Mógłbym powiedzieć – Panowie Dyr. DSS – Filipczak i Kwiatecki – wracajcie, bo to co się teraz dzieje w DSS to Kabaret.

Kaśka
10 października, 2023 09:26
Reply to  ZARZĄD

Szanowny Panie Prezesie, Ci – co biorą udział w tych spotkaniach – te 5 związków to wstyd, że takie osoby reprezentują nas od wielu lat a wynik ich rozmów widzimy w naszych portfelach.
Po co pron płacą składki na takich, co są uzależnieni od MON i mają np. siedziby w Warszawie, czy spotykają się z przedstawicielami RON w domach wczasowych…

Fantomas
13 października, 2023 09:26
Reply to  Kaśka

Słyszałem, że niektórzy ze związku wiadomo jakiego – za spolegliwość wobec MON – mają już zaklepaną posadę w BRUKSELI.

Fantomas
14 października, 2023 19:41
Reply to  Fantomas

Miałem na myśli tego „gościa” z ulicy Koszykowej.

Antoni
9 października, 2023 17:32

Zaglądając tu i ówdzie łatwo można się przekonać ,jak słaby jest stan wiedzy pracowników o kształtowaniu wynagrodzeń. Nie chodzi mi o szczegóły i niuanse ale podstawową wiedzę.
Myślę, że to poważne zadanie dla ZZ na spokojniejszy czas.
Niewiedza powoduje wśród ludzi wiele nerwów i nieporozumień.

Max
9 października, 2023 22:01
Reply to  Antoni

My o tym doskonale wiemy, stąd pomysł tego forum, które odwiedzono już ponad 1,7 mln razy. Osobiście poświęciłem sporo czasu aby różne sprawy i problemy starać się przybliżać tak, jak je znam i rozumiem. Z mojego doświadczenia zarówno tu, jak i w konkretnej pracy społecznej z ludźmi wynika jednak, że wielu nie chce czytać a jak nawet to czyni – często nie czyta ze zrozumieniem. To nie tyle zaniechania władz zz, co kwestia podejścia do wiedzy bardzo wielu z czytających. Naturalna skłonność do wiedzy na temat tego, dlaczego jest, jak jest zastąpiła u wielu mieszanka obiegowych pojęć – nie zawsze… Czytaj więcej »

Max
10 października, 2023 12:35
Reply to  Antoni

Kończąc to moje nawiązanie do Twojego postu, Antoni – napiszę wprost, że tak, jak to ujęto lata temu w znanym czeskim serialu – gdyby głupota umiała fruwać, to niektórzy bujaliby w obłokach jak ta gołębica. Dlaczego tak jest? Bo ludziom się uczyć nie chce. Zamiast tego hołdują zasadzie skóra – fura i komóra. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich i za zbytnie uogólnienie przepraszam. Dotyczy to jednak bardzo wielu. Odniosę się tu także do skandalicznych słów pana Wirkusa na temat naszego Przewodniczącego. Ja o tej ”zdradzie” Marka coś wiem i postanowiłem o tym napisać. Lata temu, gdy doprowadziłem do utworzenia a… Czytaj więcej »

Jasiu
10 października, 2023 18:51
Reply to  Max

Max, w pełni się zgadzamy. Można mieć odmienne zdanie ale nigdy nie wolno podważać autorytetu człowiekowi – mojemu koledze, który miał zostać Pełnomocnikiem a nie Filipczak. Co do samego Marka, zawsze mogłem ja, czy inni z mojego związku liczyć na jego pomoc. Z Markiem poznaliśmy się w 2008 r. w Inspektoracie Wsparcia SZ w Bydgoszczy na podwyżkach, które robiliśmy dla wszystkich jednostek wojskowych zaopatrywanych przez Inspektorat(!) i przy udziale ŚWIĘTEJ pamięci Eli Rutkowskiej. MARKU, głowa do góry. Rób swoje a ci, co Cię krytykują, czy pomawiają – niech inni patrząc – uczą się sztuki negocjacji w zakresie finansów i płac.… Czytaj więcej »

Iza
9 października, 2023 20:35

Pracuję od roku jako cywil w wojsku i obserwując poczynania MON i związków zawodowych nie mogę zrozumieć, co stało na przeszkodzie, że od 2018 roku – czyli przez 5 lat – nie zmieniono tabel wynagrodzenia zasadniczego.
Tak mała skuteczność zz utwierdza mnie jedynie w przekonaniu, iż nie warto zostać członkiem żadnego z zz w resorcie mon.
Pan Drobny zapewne otrzymuje wysokie premie w ministerstwie za takie wodzenie za nos zz.

Max
9 października, 2023 22:43
Reply to  Iza

Sprawa jest prosta z paru powodów: 1/ Gdy Pani obserwuje aktualnie powstałą sytuację, zapewne dostrzega Pani różne koncepcje walki o to aby było lepiej. Tak się składa, że człowiek, który przez lata był ekonomicznym mózgiem największego zz, czyli NSZZ PW – już w tym związku nie jest i nie pełni funkcji doradcy przewodniczącego. Bez niego ten zz jest jak dziecko we mgle i w dodatku w gęstym lesie, co przecież widać, słychać i czuć. Pozostałe 4 zz, to: a/ Solidarność a wiadomo z kim ten zz trzyma będąc w polityce umoczony po pachy; b/ ZZ Poligrafów, czyli związek pracowników przemysłu… Czytaj więcej »

Iza
10 października, 2023 18:08
Reply to  Max

Pracowałam w szeroko pojętej budżetówce ponad 15 lat oraz w sektorze prywatnym 10 lat i niestety, ze smutkiem przyznaję, że zz czy inicjatywy pracownicze w prywatnym sektorze więcej są w stanie załatwić dla ogółu pracowników niż te zz w budżetówce. Tu zawsze wierchuszka zz brata się z kierownictwem i – dla swoich korzyści osobistych – podpisuje wszystkie porozumienia bez zastanowienia, często niezgodne z kodeksem pracy. Choćby musiałam interweniować – jako pracownik nie będący członkiem zz – w protokół zasad waloryzacji resortowych wynagrodzeń naruszający równe traktowanie pracowników i zakaz podwójnego karania za to samo przewinienie. Zz oczywiście podpisały takie zasady waloryzacji,… Czytaj więcej »

Max
10 października, 2023 19:11
Reply to  Iza

Szkoda więc, że nam Pani nie pomaga.
W innych działach budżetówki niejako na co dzień pracownik ma do czynienia z prawem pracy.
U nas to prawo zastępuje jakże często polecenie przełożonego, który z reguły jest żołnierzem lub byłym żołnierzem.
Ci żołnierze a nawet byli żołnierze w wielu przypadkach mają blade pojęcie o prawie pracy, gdyż nikt ich tego nigdy nie uczył a szkoda.
Zna Pani przypadki kontroli Inspekcji Pracy w budżetówce?
Podczas 25 lat mojej pracy, taka kontrola w zakładzie była tylko jedna – na usilną prośbę pracowników.

Iza
10 października, 2023 20:24
Reply to  Max

Tak, PIP bywała w budżetówce minimum raz do roku a w prywatnym sektorze – raz na kwartał.
Mam zasadę, polecenia ustne wykonuję w sprawach nie przynoszących konsekwencji prawnych i finansowych.

Max
11 października, 2023 13:30
Reply to  Iza

Pięknie mi się z Panią tu rozmawia. W dodatku od razu można się zorientować, że ma Pani i wiedzę, i doświadczenie. Resort zrobił dobry interes zatrudniając Panią. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nieco inaczej przebiega praca np. specjalisty czy kierownika a inaczej referenta księgowości, czy pionu personalnego lub tzw. księgowej jakiejś sekcji. Oczywiście to księgowość specyficzna, bo wojskowa. W dodatku trzeba rozróżnić starszych pracowników posiadających z reguły w tej administracji jedynie średnie wykształcenie ale dużą praktykę od młodszych stażem z reguły, po studiach i nie bojących się zmiany miejsca pracy. Oprócz specyfiki pracy w wojsku, dochodzą tu częste konflikty pomiędzy… Czytaj więcej »

Iza
10 października, 2023 20:48
Reply to  Max

W budżetówce PIP bywał conajmniej raz do roku a w sektorze prywatnym raz na kwartał.
Również audyt wewnętrzny nas odwiedzał.

Jasiu
10 października, 2023 18:35
Reply to  Max

Max, to się przekonałeś co się robi z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie niż szef związku. To samo zrobiono ze mną w KS PC MON NSZZ SOLIDARNOŚĆ a dlaczego, bo miałem takie same zdanie w wielu sprawach razem z Markiem czy Krzysiem. Co do pozostałych 4 związków się nie wypowiadam, bo szkoda słów. NSZZ Pracowników Wojska ma swoją maksymę życiową: Pokorne ciele dwie matki ssie. I dlatego ich działacze się układają a mam pełne prawo tak twierdzić, bo na 4 JW, gdzie działamy – w 3 szefowie NSZZ PW chodzą na pasku Komendanta, czy Dowódcy. Max, szkoda słów na to,… Czytaj więcej »

Jasiu
13 października, 2023 09:22

Szanowny Marku, czyli można już przeliczać sobie ile będziemy mieli premii po podwyżce minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. np. wartownik 3000,00 zł plus 45,5% premii 1365,00 zł.

Admin
13 października, 2023 10:39
Reply to  Jasiu

Jasiu, jeżeli wartownik ma dzisiaj to, co napisałeś, to od 1 stycznia nie musi mieć wyrównania do płacy minimalnej. Jeżeli jednak ma to być nowa wartość wynagrodzenia na tym stanowisku, to pragnę wskazać, że od 1 stycznia minimalna płaca będzie miała wartość 4242 zł, natomiast Twoja propozycja 4365 zł. Chociaż, czemu nie, bo przecież to nie wartownicy są najniższymi stanowiskami w hierarchii pracowników cywilnych wojska i – wychodząc z tego założenia – wynagrodzenia na tych stanowiskach też powinny być odpowiednio wyżej kształtowane nad poziom płacy minimalnej. Uważam, że w tej kwestii powinno dojść do uzgodnień pomiędzy Stroną resortową i Stroną… Czytaj więcej »

Jasiu
13 października, 2023 16:43
Reply to  ZARZĄD

Mały błąd, bo została wliczona pomyłkowo przeze mnie wysługa w wysokości 4,10%. Prawidłowo powinno być 41,40%.
Akurat u mnie w JW, to OWC i referenci są najniżej zaszeregowani. To, że co drugi pron w MON ma minimalne wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią – to wstyd i żenada dla Pana Ministra ON i Dyr. Budżetowego oraz Dyr. DSS.

Last edited 9 miesięcy temu by Jasiu
Close Menu
75
0
Would love your thoughts, please comment.x