Skip to main content

Podwyżki z problemami

By 3 sierpnia, 2020Aktualności

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapewnieniami Ministra Obrony Narodowej, tegoroczne podwyżki  wynagrodzeń  miały dotyczyć wszystkich pracowników wojska i być najwyższe w ostatnich latach a ich wypłata – w przeciętnej kwocie 500 zł – miała nastąpić niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Jak informowano na początku roku stronę społeczną, dla realizacji tego celu w ministerstwie miały być podjęte wszelkie niezbędne w tym zakresie środki i działania.

„Uzgadnianie” trybu i zasad wprowadzenia podwyżek

Po przeprowadzeniu bilateralnych spotkań z poszczególnymi organizacjami związkowymi w lutym, w dniu 25 marca br. z ministerstwa wyszły do strony społecznej zasady przeprowadzenia tych podwyżek w celu wyrażenia opinii do 30 marca 2020 r.

Ostatecznie, nie czekając na przesłanie opinii związkowych, już w dniu 30 marca br. z ministerstwa wyszło pismo do pracodawców dotyczące realizacji podwyżek z takim wyliczeniem, aby ich wypłata nastąpiła w dniu 8 kwietnia br.  W ten sposób, bez uzgodnień, czy nawet opiniowania ze stroną społeczna – uruchomiony został etap realizacji tegorocznych podwyżek wynagrodzeń.

W piśmie przesłanym przez Pełnomocnika MON zawarto zapisy szczególne. Pierwszy – informujący, iż „intencją kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej jest wypłacenie środków na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom resortu obrony narodowej w 2020 roku – co do zasady w jednakowej wysokości, z uwzględnieniem proporcjonalności wszystkich składników wynagrodzenia, adekwatnie do wymiaru czasu pracy.”

Drugi, nakazujący utrzymanie podwyższonych premii: „w obowiązujących u pracodawców regulaminach premiowania, funkcjonują premie w różnej wysokości. W związku z powyższym taki stan powinien zostać utrzymany (…)” Było to związane z faktem, iż już w latach ubiegłych podwyżki nie mogły być u niektórych pracowników realizowane poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, gdyż osiągnęli oni maksymalny poziom tych płac. Nazwano to: „przejściowym stanem”, tymczasowym rozwiązaniem”, co miało pozwolić  „na niezwłoczną realizację zwiększenia wynagrodzeń”, jak również „na – zgodną z zapowiedziami – realizację prac nad nowelizacją zapisów PUZP”.  Prawda natomiast jest taka, że od dwóch lat w ministerstwie leżą przesłane przez MKK propozycje zmian w PUZP, natomiast Pełnomocnik MON nie okazuje jakiejkolwiek chęci podjęcia rokowań w tym zakresie.

 Gdy zakładowe organizacje podpisały już stosowne porozumienia z pracodawcami – do zakładów pracy trafiło kolejne pismo Pełnomocnika MON z informacją, iż członkom korpusu służby cywilnej (KSC) podwyżek nie należy wypłacać, gdyż… pominięto tę grupę zawodową przy dokonywaniu zmian w edycji budżetowej i nie zabezpieczono dysponentom budżetu środków na realizację podwyżek. Środki te pozostawiono w dyspozycji Ministra Błaszczaka, a członkowie KSC ostatecznie musieli poczekać na wypłatę podwyżek do końca czerwca.

Czy jednak faktycznie brak dokonania zmiany w decyzji budżetowej był przyczyną braku ich wypłaty w kwietniu br.? Zapewne nie. W czerwcu, gdy z ministerstwa przyszło pismo dające zgodę na niezwłoczną wypłatę podwyżek dla KSC –  środki te w dalszym ciągu pozostawały w dyspozycji Ministra. Uruchomione zostały dopiero kilka dni później.    

Członkowie KSC nie byli jedyną grupą pracowników, która nie otrzymała w kwietniu obiecanych przez Ministra podwyżek. Nie otrzymali ich również inni pracownicy, np. niektórzy pracownicy zatrudnieni w kuchniach i stołówkach, którzy na co dzień żywią np. stany osobowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatecznie na decyzję o uruchomieniu dla nich podwyżek musieli czekać aż do końca czerwca, gdy w ministerstwie rozpatrzono wystąpienie Inspektoratu Wsparcia w tej sprawie.

Czy minister Błaszczak wiedział o tym, że w decyzji o uruchomieniu podwyżek, którą podpisał nie ujęto wszystkich pracowników resortu obrony narodowej? Do pracowników kuchni i stołówek podwyżki dotarły dopiero w drugiej dekadzie lipca, natomiast dotychczas podwyżki nie zostały wypłacone pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych w jednostkach podległych bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Czyżby nie mieli oni swojego pracodawcy? Niewątpliwie w odniesieniu do tych pracowników ustawowy termin na wypłatę podwyżki, którym podpierał się w kwietniu Pełnomocnik MON –  został przekroczony.

Realizacja podwyżek

Gdy pisma wpłynęły do pracodawców, na wewnątrzzakładowe uzgodnienia i opracowanie stosownych porozumień  pozostało dosłownie kilka dni. Uzgodnienia przebiegały zazwyczaj sprawnie, gdyż większość pracodawców – z uwagi na określony krótki termin do dnia wypłaty podwyżek –  pomijała zapisany w piśmie Pełnomocnika MON  I etap podwyżek. W ocenie pracodawców, jak również zakładowych organizacji podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników o kwotę 385 zł zapewniało pracownikom opłacanym według PUZP wzrost wynagrodzeń na ustawowym poziomie 6% oraz powodowało, iż zwiększenie wynagrodzeń pracowników było – co do zasady –  w jednakowej wysokości.

Stąd też można było u większości pracodawców dostrzec następujące kierunki działania:

1/w zakładach pracy, gdzie premia regulaminowa kształtuje się dla wszystkich pracowników na poziomie 10%, wynagrodzenia zasadnicze pracowników podwyższone zostały o kwotę 385 zł, co w skutkach (premia i 20% dodatku stażowego) dawało kwotę podwyżki na poziomie 500,50 zł;

2/w jednostkach organizacyjnych, gdzie występują w regulaminach zróżnicowane wartości premii, zazwyczaj w porozumieniach ujmowane były zapisy o podwyższeniu wynagrodzeń zasadniczych w taki sposób, aby skutki podwyżki na stanowisku (przy uwzględnieniu premii i dodatku stażowego na poziomie 20%) oscylowały wokół kwoty 500 zł. W ten sposób, na stanowisku z premią 5% – wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 400 zł, natomiast w przypadku premii na poziomie 45% – wynagrodzenie zasadnicze wzrosło jedynie o 305 zł;

Byli jednak i tacy pracodawcy, którzy postanowili tę podwyżkę wykorzystać do dalszego różnicowania poziomu wynagrodzeń pracowników. Pomimo, iż regulaminy premiowania zawierają różne wysokości premii na stanowiskach, w porozumieniach zawarta została wyłącznie jedna kwota wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – 385 zł. Tym sposobem, u tych pracodawców podwyżki dla wyróżnionych w regulaminie pracowników  kształtowały się na poziomie znacznie wyższym niż 500 zł i wyniosły nawet 650 zł przy premii 50%, czy  700 zł przy premii 60% (przy uwzględnieniu posiadania dodatku stażowego na poziomie 20%).

W niektórych jednostek organizacyjnych na początku tego roku wypłacano pracownikom wyrównanie do minimalnej płacy 2600 zł. W zasadniczej części tych jednostek, wypłacone w styczniu wyrównanie było zaliczane tym pracownikom na poczet podwyżki. Były jednak takie jednostki, w których to wyrównanie stanowiło w efekcie dodatkowy wzrost płac. Taka sytuacja zasadniczo zaburzyła kształtowanie poziomu płac na tzw. stanowiskach powiązanych ze sobą (np. robotnik magazynowy – magazynier) oraz spowodowała, że ci pracownicy osiągnęli już maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego i „niezbędne” były zmiany w regulaminie, aby podwyższyć im zapisane tam dla nich premie regulaminowe.

Niektórzy z pracodawców realizując podwyżkę, podjęli decyzję o zmniejszeniu różnic w poziomie płac na tożsamych stanowiskach pracy, określając dla nich minimalny w zakładzie pracy poziom płacy zasadniczej. Z uwagi na to, że działania te prowadzone były w sposób wybiórczy i z pominięciem postanowień taryfikatora kwalifikacyjnego – przyczyniło się to do zwiększenia dysproporcje płac  na stanowiskach zaszeregowanych do tych samych kategorii.

Podwyżka pracowników służby zdrowia

Gdy podwyżki zostały już wypłacone, niektórzy pracodawcy przesłali do zakładowych organizacji związkowych propozycje porozumień w zakresie podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Z treści przesłanych propozycji wynikało, że pracownicy służby zdrowia mają otrzymać kolejną – obok wypłaconej już w kwietniu – podwyżkę.

Zapewne wiązało się to z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednak dla organizacji związkowych było to działanie niezrozumiałe. Należy bowiem wskazać, że ustawa ta – jak wskazuje nazwa – określa najniższy poziom wynagrodzeń zasadniczych, który w naszych warunkach nie powoduje obligatoryjnych skutków finansowych, gdyż poziom płac tych pracowników w wojsku jest wyższy. Poza tym, w odniesieniu do pracowników medycznych w regulaminach premiowania zazwyczaj zapisane są kilkukrotnie wyższe premie niż dla pozostałych pracowników zakładu pracy.

Pomimo, że przepisy tej ustawy obowiązują od 2017 r. szkoda, że w tym zakresie z ministerstwa nie wyszło dotąd żadne pismo dotyczące pracowników medycznych, gdyż dostrzegamy, iż wojskowi pracodawcy nie do końca radzą sobie w zakresie kształtowania wynagrodzeń tych pracowników.  (MK)

4.3 18 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
117 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Tommy75
10 sierpnia, 2020 15:57

Myślę, że coś nam skapnie ponieważ budżet mon rośnie z roku na rok.

olo
11 sierpnia, 2020 04:59
Reply to  Tommy75

Tym razem jest mniejszy o 2 miliardy

Grzesiek
11 sierpnia, 2020 15:46
Reply to  Tommy75

Nie skapnie.

orek
14 września, 2020 19:33

2021 obnizenie wynagrodzen w rci poniewaz brak kasy

Tomasz
17 września, 2020 07:01
Reply to  orek

We wszystkich RCI? Dlaczego brak środków na wynagrodzenia?

Azyr
20 września, 2020 16:36
Reply to  Tomasz

W RCI Olsztyn, bo ktoś zapomniał zapotrzebować.

Witold
19 września, 2020 11:57
Reply to  orek

Jestem bardzo ciekawy skąd jest ta informacja.
Czy jest ze źródeł MON, czy z mediów?
Dziękuję za info.

Azyr
21 września, 2020 14:17
Reply to  Witold

Z RCi wypowiedzenia skan na Facebook nszzpw

21 września, 2020 20:35
Reply to  Ryszard

Jakby mieli tam związki, to by taka sytuacja nie nastąpiła… 🙁
Oczywiście, mam na myśli związki z prawdziwego zdarzenia.

Azyr
22 września, 2020 08:00

Mają NSZZ PW.

22 września, 2020 09:41
Reply to  Azyr

Wiem Azyr, wiem… i mam nawet przed sobą ich zakładowy regulamin premiowania, którego treść sprawia, że pracodawca może tam robić, co chce i dlatego są takie kwiatki jak to wypowiedzenie. 🙁

Witold
22 września, 2020 15:15

To znaczy jak u nas w 1 RBLog , że pracodawca może dać ale nie musi, a zabrać może zawsze i wszystko.

22 września, 2020 20:54
Reply to  Witold

Z tego, co czytam u Was w 1 RBLog premie regulaminowe są zapisane w regulaminie, zatem nie wiem, czy pracodawca może zabrać „zawsze i wszystko” jak napisałeś.

Witold
22 września, 2020 21:43

Masz rację, jeśli chodzi o regulaminowe, to tylko w wypadku kary.
A inne zwiększone są aneksem do niego.
Trzymam kciuki by udało się coś zmienić.

Ryszard
23 września, 2020 08:31
Reply to  Witold

Co konkretnie chce Pan zmieniać?? Jest jakiś problem??
Proszę wstąpić do jakiegoś funkcjonującego w zakładzie związku i zabrać się do pracy…
Popychaczy, „naprawiaczy zza węgła” i malkontentów nie brakuje.
Jedynie tych, którzy coś robią konkretnie nie widać.

Ryszard
23 września, 2020 08:28
Reply to  Witold

Nie wcinałbym się w tą Waszą, Panowie dyskusję gdyby nie fakt, że jestem współtwórcą tego regulaminu premiowania w 1 RBL- ogu i doskonale wiem jak żmudnie, wręcz upierdliwie trzeba było zabiegać, aby miał on właśnie taki kształt jak obecnie. Dzięki temu, że jest jaki jest: 1/ Pracownicy są chronieni przed uznaniowością przełożonych, gdyż jeżeli wypełniają w istocie proste wymagania regulaminowe – to premia w określonej wysokości się im należy. 2/ Całkowite pozbawienie premii następuje jedynie w paru bardzo konkretnych przypadkach będących w istocie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych…. 3/ Zmniejszenie premii następuje maksymalnie do 50% jej wysokości i to za konkretne… Czytaj więcej »

Tomasz
22 września, 2020 15:37

Czyli, rozbój w biały dzień, w majestacie prawa?

22 września, 2020 20:58
Reply to  Tomasz

Niestety, Tomaszu, tak stworzono regulamin premiowania u tego pracodawcy, że w zasadzie to wszystko co się teraz dzieje tam… jest w majestacie prawa – w drodze wypowiedzeń zmieniających. Jeżeli premie regulaminowe byłyby zapisane, to najpierw trzeba by było zmienić regulamin premiowania a jego zmiana bez zgody związków nie byłaby możliwa.
Skoro w regulaminie nie ma wysokości premii – pracodawca dokonuje zmiany w drodze wypowiedzeń, czyli w majestacie prawa, jak napisałeś.
Jakie prawo sobie tam stworzono, takie są tego efekty… 🙁

Tomasz
23 września, 2020 08:41

Trochę z innej beczki, technicznej. Twoje odpowiedzi nie pojawiają się w subskrypcji wysyłanej na maila. Tylko Twoje.

Marek Kazimierczak
24 września, 2020 21:11
Reply to  Tomasz

Być może wiązało się to z sytuacją, że swoje wpisy dokonywałem z poziomu moderatora strony. Obecny wpis dokonuję jak każdy z Was – uczestników tego forum i liczę na to, że dasz znać, czy ten komentarz do Ciebie przyszedł.
Jeżeli to było powodem, to w przyszłości będę wpisów dokonywał w ten sposób.
Dziękuję za Twoje info i pozdrawiam.

Tomasz
25 września, 2020 05:33

Doszedł 🙂

Azyr
25 września, 2020 07:01
Reply to  Tomasz

Wymuszają podpisanie zgody

Azyr
25 września, 2020 07:26
Reply to  Tomasz

Zarząd nszzpw działający u pracodawcy nie dostał takich wypowiedzeń.
Na reszcie pracowników są wymuszenia podpisania zgody.

Ryszard
25 września, 2020 18:02
Reply to  Azyr

Azyr – proszę tak nie pisać, bo to niepoważne. Jakie wymuszanie?? W dodatku: Jak to zmniejszenie premii ma dotyczyć jedynie niektórych?? Mogłoby tak być, gdyby jakaś grupa pracowników otrzymywała premie wyższe niż pozostali… A już pisanie, że zarząd związku nie otrzymał takich wypowiedzeń jest nadużyciem. Zapewne otrzymał, jak i pozostali ale nie wyraził zgody na pogorszenie warunków płacy dla chronionych prawem działaczy związkowych. Jeżeli tak, to jestem takim postępowaniem bardzo zniesmaczony…. Na koniec. W ogromnej większości wojskowych zakładów pracy te premie regulaminowe są w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli w RCI te premie były wyższe a obecnie będą takie jak… Czytaj więcej »

Tomasz
26 września, 2020 10:23
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, dowiedziałem się kilku szczegółów u źródła (pracownika, członka tamtejszego NSZZ PW). Tam nie chodzi o groźbę zwolnień, bo tam ciągle trwa nabór na nowe etaty. Nie było dyskusji o sposobie zaradzenia sytuacji – tylko decyzja pracodawcy. Członkowie Zarządu podobno faktycznie nawet nie dostali wypowiedzeń warunków pracy. NSZZ PW podobno zalecało swoim członkom podpisanie dokumentu twierdząc, że to jedynie informacja i jej podpisanie nie ma żadnej mocy prawnej. Piszę podobno, bo to informacje tylko od jednej osoby ale wierzę, że przedstawiają one ogólną wiedzę pracowniczą. Jak to wygląda ze strony pracodawcy i ZZ nie wiem. No i jeszcze jedno podobno,… Czytaj więcej »

Ryszard
27 września, 2020 07:57
Reply to  Tomasz

Witaj. Dzięki za te informacje, lecz mnie one nie przekonały. Wręcz przeciwnie. Świadczą o totalnej degrengoladzie informacyjnej oraz naszej pracowniczej bezsilności w konfrontacji z tym prawno – kadrowym „walcem”, z którym nie raz mieliśmy do czynienia. Nie jest to bynajmniej nie posiadająca mocy prawnej informacja a zupełnie coś innego. Zanim jednak skomentuję te zasłyszane wiadomości o konkretnym – omawianym przez nas przypadku – następująca dygresja… Zarzucano mi tu na forum niejednokrotnie, że mój zz wychwala pion GK zakładu a nie np. pracowników S-1…. Miałem o tym nie pisać ale to uczynię. Z prostego powodu…. Z takiego, że w świadomości ogółu… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Witold
22 września, 2020 16:04

Mam nadzieję że to zostanie wyjaśnione może uda się to jeszcze zmienić.
Bo jak tam coś takiego robią, to może wszystkich to spotkać. Czy to dotyczy wszystkich pracowników w RCI? Czy możecie przybliżyć sprawę kogo to dotyczy i jak do tego doszło.
Dziękuję

Ryszard
23 września, 2020 08:43
Reply to  Witold

Proszę Pana… Napiszę tak: 1/ Może się Pan porozumieć z kimś z takiego zakładu – adresy Pan przecież znajdzie, nikt tu wykładu Panu robić nie zamierza. 2/ Oczywiście można dokonać zmniejszenia wynagrodzeń – także zasadniczych obecnie wszędzie i w każdym czasie, w sytuacji zupełnego obezwładnienia zz przez stosowne ustawy. Pan o tym nie wie czy jawnie wyciąga od nas szczegóły decyzji objętych tajemnicą?? Był tu kiedyś taki, co zamierzał pisać na niektórych donosy, bo zdanie za dużo napisali…. Proszę ludzi nie prowokować a wiedza o tym, co jest poza Pana zakładem – jeżeli faktycznie jest Pan pracownikiem 1 RBL-ogu nie… Czytaj więcej »

Jan
29 września, 2020 13:37

Czy ktoś wie, co to oznacza dla pracowników wojska? Zwłaszcza, jeśli chodzi o te zmiany w naliczaniu nagród uznaniowych.
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wynagrodzenia-w-budzetowce-2021-zostana-zamrozone-projekt-tak-zwanej-ustawy-okolobudzetowej-4704977

Ryszard
29 września, 2020 22:59
Reply to  Jan

Witam. Rozumiem, że ta kwestia interesuje głównie pracowników tzw. mnożnikowych wojska… Co oznacza … Dokładnie to, że zmianie ulegnie system finansowania i przydzielania tych nagród. Będą przyznawane jedynie niektórym ze środków zaoszczędzonych w funduszu wynagrodzeń. Jak takich środków nie będzie, czy będą nikłe, to i te nagrody będą takie. Jak wiadomo, zgodnie z art. 93 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Fundusz nagród, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostaje w dyspozycji dyrektorów… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Ryszard
30 września, 2020 04:35
Reply to  Jan

Kontynuując wypowiedź – te 3% nakładów na wynagrodzenia w całym ksc, to prawdopodobnie grubo ponad 100 mln zł. Gdy doliczymy do tego oszczędności w wyniku zamrożenia wynagrodzeń, zabrania środków z wakatów, zmniejszenia odpraw itd. itp., to skala oszczędności będzie liczona w miliardach. Oczywiscie nie załata to dużej dziury budżetowej, która osiągnie w roku przyszłym łącznie z tegorocznym deficytem co najmniej 400 mld zł. Oczywiście ktoś będzie musiał za to wszystko zapłacić. Jednymi z tych, którzy to pokryją będziemy my właśnie… Na koniec… Osobiście uważam, że w ksc problemy płacowe nie wystąpią tak radykalnie, jak w zakładach zatrudniających tzw. pracowników niemnożnikowych…… Czytaj więcej »

Jan
30 września, 2020 12:04
Reply to  Ryszard

Ryszard, dziękuję za obszerną i merytoryczną odpowiedź.

Anka
9 października, 2020 11:46

Czy związki wiedzą coś na temat Pisma dotyczącego optymalizacji struktur organizacyjnych?

Monika
14 października, 2020 14:12
Reply to  Anka

Zapewne wiedzą i nic nie powiedzą, ów pismo mocy nabiera i żniwo zbierze …

Ryszard
15 października, 2020 09:42
Reply to  Monika

Być może wiedzą …. W zakładach pracy podległych pod IW SZ takiego pisma zapewne nie ma a jeżeli jest – nie było jeszcze konsultowane ze zz, bo bym o tym wiedział… Nie oznacza to, że tej tzw „optymalizacji” – jednoznacznie utożsamianej z redukcją i zwolnieniami – nie będzie. Jeżeli dalszy dynamiczny rozwój pandemii zmusi nas do znacznego ograniczenia działalności gospodarczej a jednocześnie koszty opieki medycznej oraz rekompensaty dla przebywających w izolacji, na kwarantannie i zwolnieniach będą lawinowo w dalszym ciągu rosły, to grozi nam widmo tysięcy zwolnień oraz ograniczenie licznych świadczeń socjalnych a nie tylko kosmetyczne zabiegi w tym względzie…… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Piotr
22 października, 2020 14:08

Mam Pytanie, czy będą pieniążki od Ministra na Święto Niepodległości..

Ryszard
23 października, 2020 12:35
Reply to  Piotr

Nie będą…
Święto sami sobie musicie zrobić – we własnym zakresie….

radek
24 października, 2020 12:15
Reply to  Ryszard

Dlaczego musicie, a nie musimy?
Czyżby dla niektórych coś jednak planowano. No, chyba, że Piotr pyta w imieniu związku, a nie swoim i na stronie innego niż sam reprezentuje.
Wtedy rozumiem zasadność rady.

Ryszard
25 października, 2020 12:17
Reply to  radek

Radek – odpowiadałem Piotrowi a nie wszystkim. Bo to on konkretnie pytał i zapewne – takie mam wrażenie – co najwyżej w imieniu z nim pracujących, stąd ta liczba mnoga.
Sprawy nie uogólniałem, bo wiem, że wielu na ten temat myśli i coś w tym względzie zapewne postanowi.
Będą to nie tylko pieniądze…
Osobiście straciłem rozeznanie, czy chodzi o uczczenie danego święta, czy raczej o te pieniądze i coś mi mówi, że te święta w rozumieniu niektórych są jedynie pretekstem do dodatkowej kasy.
Czy jak tej kasy nie będzie, to nie będzie także święta?

Jurek
24 października, 2020 13:46
Reply to  Piotr

Przecież jest już po wyborach…
To po co ma dawać? Żeby pracowników docenić?
Gotowi pomyśleć, że są komuś potrzebni.

Jan
30 października, 2020 11:19

Do innych jw też przyszły pisma o optymalizacji struktur.
Ktoś wie o co chodzi?

Anka 2
31 października, 2020 15:47
Reply to  Jan

Czy coś wiadomo na temat pracy zdalnej w jednostkach?

Monika
10 listopada, 2020 10:25
Reply to  Jan

nadal cisza w tym temacie cóż będzie ręka w nocniku ….

Beti
1 listopada, 2020 11:40

Co z pracą zdalną dla ksc??? Czy to leży w gestii dowódcy, szefa, komendanta???
Może ktoś ma informacje.
PS. Nagrody kwartalne są przyznawane, jak wcześniej. Nie są to zawrotne kwoty ale zawsze.
Po raz pierwszy od kilku lat nie było nagrody od ministra w sierpniu, ani raczej nie będzie na 11 Listopada.

2 listopada, 2020 09:40
Reply to  Beti

Kasa w rezerwie DB jest jeszcze znaczna, więc wszystko zależy tylko od decyzji kogoś z kierownictwa MON… 🙁
Chyba, że zamierzają je uruchomić przed świętami bożonarodzeniowymi?

Jessi
10 listopada, 2020 15:28

To coś już wiadomo? Jutro jest 11listopada…

11 listopada, 2020 11:53
Reply to  Jessi

Jak na razie nic nie wiadomo i zapewne w listopadzie już nic nie rzucą, bo…
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-w-polsce-zarazenia-w-ministerstwie-obrony-narodowej/7r840q6,79cfc278
Zatem ta „resztówka” funduszu pracowniczych płac, która w dalszym ciągu leży w budżetowym – pójdzie do pracowników ron przed świętami.

Ryszard
11 listopada, 2020 22:37

A jednak się tu uaktywnię i napiszę… To bzdura jakoby koronawirus był sprawcą tego, że niczego obecnie ludziom nie dano… Niczego ludziom nie dano także wówczas – w sierpniu, gdy wielu o pandemii zaczynało powoli zapominać… To więc nie zaraza….. Zapoznałem się z wystąpieniem Pana Ministra. Wiele w nim o wolnej Polsce i o tych, którzy o tą wolność i niepodległość walczyli. Mało albo i zgoła nic o milionach tych, którzy ta wolność i niepodległość umacniają swoją codzienną znojną pracą…. To przykre i budzi moje zdziwienie, bo w moim przekonaniu 11 listopada to symbol naszej niepodległości. Nie tylko tej kiedyś… Czytaj więcej »

12 listopada, 2020 00:11
Reply to  Ryszard

Napisałeś Ryszardzie: Dlaczego władze funkcjonujących w resorcie on związków zawodowych nie wezwały kierownictwa resortu do wyliczenia się z wydatków na wynagrodzenia oraz do uzgodnienia kierunków wydatkowania istniejących w tej dziedzinie oszczędności?? Piszemy tu o tym, że w zakładach pracy zz potrafią tego dokonać, o czym świadczy chociażby przykład mojego zakładu pracy. W zakładach pracy potrafią… A na szczeblu centralnym?? Czy tam istnieją inne uregulowania prawne?? Zatem Ryszardzie, musisz wiedzieć, że co innego jest poziom zakładu pracy a co innego szczebel centralny. W zakładzie pracodawca otrzymuje fundusz płac i musi go wydać na wynagrodzenia lub… zwrócić do dyspozycji wyższego szczebla. Oczywiście,… Czytaj więcej »

Ryszard
12 listopada, 2020 00:45

Nie wydaje mi się, abym cokolwiek poplątał. Pieniądze – jak piszesz – są a w decyzjach budżetowych Ministra te środki były wprawdzie być może przesuwane ale nie przeznaczane na inne cele. A jednak można jedynie szacunkowo w moim przekonaniu określić stan wydatkowania środków, więc wiedzy o aktualnym stanie ich zapewne po prostu nie mamy i o to należy zapytać. W dodatku – nie wiemy, jak i kiedy zostaną zagospodarowane środki pozostające w dyspozycji na wynagrodzenia i czy w ogóle nie zostaną przeznaczone na inne cele lub oddane do budżetu państwa. Wydaje mi się jednak, że po to parlament je na… Czytaj więcej »

12 listopada, 2020 20:48
Reply to  Ryszard

Zmiany decyzji budżetowej dotyczą m. in. uruchomienia środków na wynagrodzenia pracowników, zatem dokładnie wiemy, jaka jest wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, która pozostaje w dyspozycji DB. Realizacja wydatków natomiast odbywa się przez dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia i na chwilę obecną w ich dyspozycji jest jeszcze znaczna wielkość środków, które dotychczas nie zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu, stąd nie widzę potrzeby aby występować do kogokolwiek o realizację wynagrodzeń np. na dzień 31 października 2020 r. Te Wasze oszczędności, o których tutaj piszesz od dłuższego czasu, stanowiłyby kwotę oszczędności, która nie została na koniec października zrealizowana zgodnie z upływem… Czytaj więcej »

Ryszard
12 listopada, 2020 21:33

To prawda z tym, że ja doskonale pamiętam, że wg Twoich obliczeń pieniędzy miało być w latach ubiegłych morze a okazywało się, że one jakoś dziwnie znikały – wprost rozpływały się w powietrzu a wystąpienia w tej sprawie pozostawały bez odpowiedzi. Zapewne i obecnie tak będzie, dlatego – w przeciwieństwie do Ciebie – ja tej Twojej wiary nie mam i jestem pewien, że całą figę z makiem a nie tą kasę otrzymamy. Nie trzymam się więc tej wiary ale chciałbym mieć pewność, ile to pieniędzy i jak resort zamierza je zagospodarować. Oczekiwanie na to, że kartofle same się wykopią nie… Czytaj więcej »

13 listopada, 2020 10:27
Reply to  Ryszard

Tak też się dzieje i w tym roku, gdyż pamiętasz, że pisałem, iż mamy zwiększenia na ten rok w stosunku do poprzedniego więcej środków niż tylko na zabezpieczenie podwyżki w kwocie 500 zł! Zadawaliśmy pytania w trakcie spotkań o ich kierunek zagospodarowania i nie otrzymywaliśmy ŻADNYCH odpowiedzi, stąd nie przewiduję, że teraz – na nasze pismo – jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź uzyskamy. 🙁 Dotychczas monitorujemy wydatki w zakresie wynagrodzeń i widzimy, gdzie się te zwiększone środki upycha… Nie będziemy dyskutować z tymi działaniami, bo zawsze można je zakwalifikować jako… potrzeby SZ RP. Ale uważamy, że pozostało ich jeszcze wystarczająco tyle, żeby… Czytaj więcej »

Ryszard
14 listopada, 2020 09:44

No właśnie – my od lat pytamy, oni nie odpowiadają – pieniążki się gdzieś rozpływaja i gdy dochodzi do oceny wykorzystania budżetu na wynagrodzenia, to jest co roku wykorzystany w 99,9%…. Tyle tylko, że miliony, które być powinny a ich nie ma – gdzieś znikają, bo nikt nie mówi do kogo one w efekcie trafiły… Uważam, że się po prostu bawimy, że sobie pogrywamy, że nie stać nas na wykonanie najmniejszego ruchu, który byłby sygnałem tego, że wzrasta niezadowolenie tysięcy ludzi… To niby po co członkowie wszystkich wojskowych zz połowę swoich składek przekazują do wyższych władz związkowych?? Co z tego… Czytaj więcej »

Ryszard
12 listopada, 2020 11:24

Mamy w OBN Podkomisje d/s społecznych w wojsku…. Ta Podkomisja – tak wynika z zarejestrowanego przebiegu posiedzeń – spotkała się dotychczas dwukrotnie – może czterokrotnie – także w marcu i w maju ale zapisu z tych posiedzeń nie ma A by Was zorientować w temacie odsyłam tu; http://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/AE6AC13E10BE8519C1258512004DDA31/%24File/0006209.pdf Analiza zapisu z posiedzenia dostarczy Wam zapewne szeregu wniosków i refleksji na temat tego jak ważne są nasze problemy …. Istnieje problem – to problem docierania władz funkcjonujących w resorcie on związków zawodowych do członków OBN – zwłaszcza członków podkomisji d/s społecznych w wojsku… Mam wrażenie, że ten problem po prostu od… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Monika
13 listopada, 2020 06:10
Reply to  Ryszard

Ponowię pytanie p. Jana. Wydaje się bardzo ważne, może ktoś zareaguje??
Do innych jw też przyszły pisma o optymalizacji struktur.
Ktoś wie o co chodzi?”, z tego co wiadomo jest mowa o skreśleniu stanowisk pracowniczych ktoś wie o co chodzi ??

Ryszard
14 listopada, 2020 10:00
Reply to  Monika

Moniko – ja nie wiem a orientując się, że zmiany zatrudnienia nie mogą nastąpić bez konsultacji ze zz – mogę jedynie przypuszczać, że realizowane są w zakładach – gdyż rok się kończy wcześniej uzgodnione ze zz tzw. wnioski organizacyjno – etatowe. Polegały one zarówno na skreśleniu stanowisk z planu zatrudnienia i etatu, jak i na tworzeniu nowych. Jestem osobiście zorientowany w skali tych planowanych i już częściowo realizowanych zmian strukturalnych w moim zakładzie ale ze względów oczywistych pisać tu o szczegółach nie mogę. Mogę jednak poinformować, że skala planowanych zmian i przesunięć w różnych pionach i komórkach związanych zarówno ze… Czytaj więcej »

Ryszard
17 listopada, 2020 16:35
Reply to  Monika

Ostatnie dni dopisały dalszy ciąg do Waszych obaw i tego, co ja pisałem. Zostałem zapoznany z pismem IW SZ, z którego wynika, ze przyszłoroczny fundusz wynagrodzeń pracowników resortu zawarty w projekcie budżetu będzie niższy o 3%. W tej sprawie jeszcze napiszę a obecnie zadaje kierownictwu mojego związku następujące pytania: Czy Zarząd wie o tym zmniejszeniu środków na wynagrodzenia? Czy władze związku były o tym informowane przez DSS? Czy w związku z takimi decyzjami nasz związek a także inne zz resortu zamierzają cokolwiek uczynić, zanim budżet resortu z tym zmniejszeniem dotyczącym naszych płac zostanie ostatecznie uchwalony? Do Pana Ministra, który tak… Czytaj więcej »

17 listopada, 2020 17:33
Reply to  Ryszard

Napisałeś, Ryszardzie cyt.:
„W tej sprawie jeszcze napiszę a obecnie zadaje kierownictwu mojego związku następujące pytania:”

W związku z tymi pytaniami – odpowiadam:
Pyt. 1 – TAK;
Pyt. 2 – NIE;
Pyt. 3 – TAK, ale odpowiedź dotyczy tylko naszego Związku.

17 listopada, 2020 17:42
Reply to  Ryszard

Napisałeś też, cyt.:
„Ile to te 3% środków na wynagrodzenia, które planuje się nam zabrać…..”

W przybliżeniu można stwierdzić, że – w skali całego resortu on – chodzi kwotę wynagrodzeń, która pozwalałaby wynagradzać ok. 1350 pracowników przez rok.

Ryszard
17 listopada, 2020 19:31

Jeżeli więc zgadzamy się co do tego, że nic mi się nie ubzdurało a to co napisałem jest prawdą, to bardzo enigmatyczne Twoje odpowiedzi na moje pytania mnie nie satysfakcjonują…. Usiłuję zrozumieć sytuację, jaka się właśnie wytworzyła… Wiemy co jest grane ale nie mówimy o tym, bo nie wiemy co mamy ludziom powiedzieć?? Bo jesteśmy takim rozwojem sytuacji totalnie zaskoczeni?? Bo liczymy, że jakoś to wszystko samo się poukłada a jak nie – to przecież w d…ę zbiorą ci, którzy w zakładach podpiszą się pod planem cięcia wydatków na wynagrodzenia?? Bo to na nich skupi się niezadowolenie i gniew ludzi??… Czytaj więcej »

Ryszard
19 listopada, 2020 22:58

Aby postawić kropkę nad i – fragment projektu ustawy budżetowej dotyczący wynagrodzeń w sferze budżetowej…. 3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2288, z późn. zm.) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 40.904.645tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) i w porównaniu do roku 2020 (bez rezerw celowych – 40.601.558tys.zł, wg projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020) wzrosły per saldo… Czytaj więcej »

21 listopada, 2020 11:26
Reply to  Ryszard

Nasze pismo w tej sprawie wyszło w ostatni czwartek.
Można się z jego treścią zapoznać – pod datą 20201118 – pod poniższym linkiem:
https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska-2020/

Ryszard
24 listopada, 2020 13:11

Ten temat to „Podwyżki z problemami”
Minęło parę miesięcy i o podwyżkach wszyscy zapomnieli a przyszły rok zapowiada… obniżki naszych wynagrodzeń…
Cóż – pandemia, zmniejszony budżet itd. itp…
Tyle, że gdy nas „uszczęśliwiają” zapowiadanymi w roku przyszłym zmniejszeniami nakładów na wynagrodzenia pomimo istotnego zwiększenia budżetu resortu – w rządzie odbywa się zgoła inna działalność w zakresie uposażeń i wynagrodzeń.
Szczegóły są tu:
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/podwyzki-w-rzadzie-co-czwarty-czlonek-rzadu-dostanie-100-proc-podwyzke/zm58hpd,79cfc278

Warto się z nimi zapoznać po to, aby do końca stracić złudzenia.

Marek Kazimierczak
28 listopada, 2020 10:41

Ważna informacja z ostatniej chwili. Oszczędności w obszarze wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zostaną przeznaczone na zakup szczepionki oraz przeprowadzenie procesu szczepień!!! Taką decyzję podjął Premier Morawiecki w dniu 26 listopada 2020 r. Niedługo więcej informacji w tej sprawie. I kontynuuję. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr BP2.4142.2.2020 z dnia 26.11.2020 r. poinformował, że: „(…)Prezes Rady Ministrów podjął w dniu 26 listopada 2020 r. decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 r. określając część oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu w danej części budżetowej. Zgodnie z niniejszą decyzją blokowanie planowanych wydatków budżetu… Czytaj więcej »

Klaudia
28 listopada, 2020 11:36

Nie dalej niż trzy, może cztery tygodnie temu rozmawiałam o tym z kolegą z pracy, że istnieje takie zagrożenie. Jeszcze przed wypłatą oszczędności w 1 RBLogu.
Że dobiorą się do zaoszczędzonych pieniędzy z funduszu wynagrodzeń.
No i stało się

To Ja
28 listopada, 2020 11:57

Jeżeli ktoś miał złudzenia, jak rząd oraz nasze ministerstwo Nas traktuje – to ma odpowiedź.
Akcja z premedytacją rozpoczęta przed 15 sierpnia, ministerstwo „uzbierało” pieniądz na szczytny cel, jak zwykle Naszym kosztem.

Grzesiek
28 listopada, 2020 11:58

Zz pracowników cywilnych Mon. Organizujcie w końcu protest… rząd sobie daje ogromne podwyżki, a innych krzywdzi. Pseudopandemia jebana ściema.szpitale puste. Ludzi trują maseczkami, wprowadzają nielegalne zakazy, karzą za to, że ktoś korzysta z konstytucyjnych praw… żeśmy wybrali rządy. Apeluję. Pojadę z wami wszędzie. Na co Wy czekacie??? A dwa. Te redukcje na naszych wynagrodzeniach to, Panie Marku, będą większe… bo zapomnieliście o jednym…. o ppk. Zdaje się, że te barany z rządu też. Kto straci na tym??? My. Oni sobie podwyżki od 4.000 do 10.000 zł z dodatkami a nam tną h… minimum 3% na wynagrodzeniach??? Oni honoru nie mają… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Jan
28 listopada, 2020 12:39
28 listopada, 2020 13:05
Reply to  Jan

Tam nie ma mowa o trzynastkach, które będą wypłacane w 2021 r za rok bieżący.
Ewentualne zamrożenie planów wydatków, które pozostały z tegorocznych „nagród” i trzynastek dotyczy oszczędności, które pozostały, np. w zakresie „13-tek” po ich wypłacie w I kwartale tego roku.
Środki te można było przeznaczyć na nagrody czy jednorazowe zwiększenie premii regulaminowych ale – jak zwykle – zapewne nikt nie miał na to czasu aby podjąć w ron taką decyzję. Jak zwykle… 🙁

To Ja
28 listopada, 2020 13:10

Napisałem wcześniej, że zrobiono to z premedytacją i zdania nie zmienię.
Rozumiem, że w ministerstwie też nie zdążyli sobie rozdać oszczędności?

28 listopada, 2020 13:35
Reply to  To Ja

No, właśnie – chyba raczej zdążyli… 🙁
W ostatnim czasie dochodziły do mnie sygnały o podejmowanych tam działaniach w tym kierunku…
My tam nie mamy organizacji, ale wszelki podział wynagrodzeń powinien być uzgadniany ze zz, stąd zapewne NSZZ PW ma w tym zakresie info z pierwszej ręki…

To Ja
28 listopada, 2020 13:43

Cytujac klasyka ,,…Te pieniądze się im po prostu należały…”
Niektórzy ponoć zwrócili…..

Ona
28 listopada, 2020 15:17

No właśnie, wszędzie ktoś inaczej mówi. Większość twierdzi, że 13-nastki w 2021 po prostu nie będzie.

28 listopada, 2020 16:46
Reply to  Ona

Odpowiem tak – w dawnych czasach, gdy też były problemy (kryzys gospodarczy) – wynagrodzenia były rzeczą świętą!
Nie stanowiły obszaru, który miałby być ograniczany.
Dzisiaj – jak widać – jest inaczej.
Nikt nie waha się zabrać pracownikom wynagrodzenia a jednocześnie wspomóc państwową TV… o czym napisano na Onet.pl

Marcib
28 listopada, 2020 13:44

Witajcie, skoro na dziś nie mam blokady (pisma z IWspSZ o zablokowaniu planu), tzn. że oszczędności, które wygenerowałem w X i XI mogę wydać 30 listopada?
Gorzej będzie, gdy otrzymamy pismo z blokadą i zabraknie na grudniową wypłatę?
Co sądzisz Marek?

28 listopada, 2020 16:39
Reply to  Marcib

Żeby je wydać, trzeba mieć zapotrzebowane środki na ich wypłatę (przelanie na konto) a takie zapotrzebowanie składa się do IWsp SZ a ten zgłasza te potrzeby do DB. Osobiście czarno to widzę, tym bardziej, że wstępne zapotrzebowanie na środki na XI i XII zostało już zgłoszone do Ministra Finansów (jest o tym w piśmie i powyżej też zacytowałem). Nie wiadomo więc, co w ron myślano wówczas, gdy to wstępne zapotrzebowanie składano… 🙁 Znaczna kwota jest jeszcze w rezerwie Ministra (DB) i mogłaby być źródłem finansowania premii przed świętami… pewnie już nie będzie. A tak na marginesie, niektórym „trochę” dorzucono ostatnią… Czytaj więcej »

Przemysław
28 listopada, 2020 19:15

Równi, równiejsi i pracownicy cywilni.
Taki, zdaje się, panuje podział w RON. Czytam i mam wrażenie, że głowa nie wie co robią kończyny i na odwrót. Czym to się skończy, nie wiem ale i tak całe odium trudnych decyzji na poziomie „0′ spadnie na Związki.

To Ja
28 listopada, 2020 19:32

Wyczytałem, że MON miało ok. 500 mln złotych „zaoszczędzonych” środków na nagrody, których nie rozdysponowało wcześniej…
Jeśli kwota się nie zgadza, to proszę mnie poprawić.
Oby nie zabrali się w przyszłym roku za nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, bo braknie im na inne „cele”.

28 listopada, 2020 20:53
Reply to  To Ja

Napisałaś/-eś, że cyt.: „ok. 500 mln złotych “zaoszczędzonych” środków na nagrody” Ja natomiast napisałem wcześniej – odnosząc się do pismo min. Kościńskiego, że: „według mojej oceny – skala tych oszczędności może w ron osiągnąć kwotę nie mniejszą niż 500 mln zł!!!” Pismo nie mówi wyłącznie o oszczędnościach w obszarze nagród. Pismo wskazuje, że: blokada powinna dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody roczne.” A zatem jest to obszar wydatków daleko szerszy niż „nagrody”. Moje szacunki odnosiły się właśnie do tego szerokiego obszaru wydatków wskazanych w piśmie, które w… Czytaj więcej »

Piotr
28 listopada, 2020 18:06

Mam rozumieć że oszczędności w poszczególnych jw z tytułu wakatów i zwolnień lekarskich ,oraz urlopów macierzyńskim pracowników są do wykorzystania przez Komendantów lub dowódców je w celu wypłaty nagród uznaniowych lub premii świątecznych i są do nich dyspozycji na nich nie ma blokady środków związku z ogłoszeniem przez premiera tych obostrzeń

28 listopada, 2020 20:40
Reply to  Piotr

A gdzie to wyczytałeś, Piotrze?
Z pisma Ministra Kościńskiego to nie wynika.

Piotr
28 listopada, 2020 22:16

Pytam Panie Marku dlatego, że u nas mają dzielić środki ze zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego i powstał strach w oczach.

ksc
29 listopada, 2020 14:46
Reply to  Piotr

jaki dowódca odważy się teraz podzielić cokolwiek? hm? chyba taki, co już złożył papiery do cywila. Nie wierzę, żeby ktokolwiek teraz podjął się podziału.

Anka
30 listopada, 2020 14:27
Reply to  ksc

Nie odważy się. Mogli dowódcy rozdzielać te pieniądze już wcześniej a nie czekać na ostatnią chwilę.
Wstyd! dla rządzących te dodatkowe pieniądze to żaden problem, ale dla pracownika z pensją 2.500, co czeka cały rok aż coś wpadnie na święta – to już nie taka oczywistość.

Przemysław
30 listopada, 2020 11:23
Reply to  Piotr

Strach ma wielkie oczy i w tym przypadku rzeczywiście ma oczy.
Właśnie pojawiło się pismo wstrzymujące wypłatę środków z oszczędności (zwolnienia,wakaty etc.)
Miłe to będą Święta.

KSC
30 listopada, 2020 09:41
Reply to  Piotr

Jest blokada. Podział pieniędzy ze zwolnień itp. został wstrzymany przez oddziały gospodarcze.

Beti
1 grudnia, 2020 15:12

Czekamy cały rok na te pieniądze z naszych w końcu oszczędności i nagle z dnia na dzień jest decyzja żeby je zabrać. Najłatwiej oskubać budżetówkę, tą część składającą się z cywili, bo żołnierze dostali nagrody i zapomogi. Wstyd.
Za nasze pieniądze będą zakupione szczepionki. A 500+ na oślep nadal komu popadnie, 13 dla emerytów również nie zagrożone.
Dlaczego znów zabiera się najuboższym…
Nie pojmę chyba nigdy.
No, nie motywuje ten fakt do wydajniejszej pracy.

KSC_WKU
2 grudnia, 2020 11:52
Reply to  Beti

Od soboty chodzę i się czuję jakbym dostał kamieniem w głowę…i boli, i rzygać się chce. Jakiś nowy rodzaj Robin Hooda, czyli zabieramy biednym a dajemy bogatym (TVP, limuzyny, podwyżki i premie dla tych na górze, 500+ dla wszystkich, barbórkowe w wysokości 300 mln dla bankrutującego górnictwa itd itp!). A my dalej opluwani, wyszydzani, kopani! I co? I nic? Cisza. Jedynie słychać, że skarbówka coś walczy i ich związki nagłaśniają sprawę grożąc, że będą teraz bardziej dbać o swoje zdrowie niż o pracę… To, co zrobili rządzący to zwykle sku……..wo i złodziejstwo!?! W dupie mam szczepionki, jak nie mam za… Czytaj więcej »

Beti
3 grudnia, 2020 08:01
Reply to  KSC_WKU

Chętnie wymienię się swoimi doświadczeniami ale proszę o prywatny adres e-mail. Jeśli możesz i chcesz popisać.
Jedynie tu mogę napisać, co mnie boli. Na forum Milnet przełożeni zakazali a właściwie dali do zrozumienia, że jak mam mało roboty – to można mi dołożyć!
Nie wiem czy zauważyliście, że zniknął wątek mobbing.
I jak mało osób pisze, szczególnie tych, które kiedyś były bardzo aktywne na tematy ważne i nas dotyczące.

radek
2 grudnia, 2020 14:26
Reply to  Beti

Mateusz Morawiecki o szczepieniach. Będą darmowe i dobrowolne. Jeśli będą stanowić równowartość. 13- to jakoś dziwnie to brzmi. Ale poczekamy.

Jurek
2 grudnia, 2020 16:55
Reply to  Beti

Jest to przykład dla cywilnych doradców dowódców, by zasugerowali swym światłym przełożonym, aby nie „gromadzić środków” – tylko wypłacać je na bieżąco.
Lepiej dostać 12 razy po 100 zł, niż 0 razy po 2000 zł

Beti
3 grudnia, 2020 08:05
Reply to  Jurek

Jurek, masz 100% rację. Ale nikt nie przewidział takiego scenariusza. A w grudniu zwyczajowo przed świętami była kasa.
Co do Pinokio, brakuje mi słów żeby to komentować. Na miskę ryżu nam wystarczy.

Andrzej
3 grudnia, 2020 08:21

wyjdźmy w końcu na ulice 🙂

Kasia
3 grudnia, 2020 22:08

Co do szczepionek to dziwnie oddalają się w czasie, ale Mateuszek-kłamczuszek wie jak zaklinać rzeczywistość, pięknie urządził nas na święta, nie ma to jak biednym zabrać i tak się nie upomną.

Pracownik
4 grudnia, 2020 09:11
Reply to  Kasia

haha… jak Robin Hood tylko odwrotnie zabrać biednym i dać bogatym.

shiva
4 grudnia, 2020 09:21

Trwa batalia o nagrody w „budżetówce” – pracownicy sądów i policjanci bliżej sukcesu.

Choć sytuacja zmienia się niemal z godziny na godzinę jest duża szansa na to, że m.in. pracownicy sądów ale też policjanci będą mogli liczyć pod koniec roku na dodatki i nagrody.
Jak wynika z nieoficjalnych informacji Prawo.pl – poszło już pismo do komendantów policji o anulowanie wcześniejszych decyzji o wstrzymanie takiej gratyfikacji.
Cały czas blokada obowiązuje za to dla pracowników skarbówki.

– czyli jednak jak się chce, to można…

4 grudnia, 2020 10:06
Reply to  shiva

A u nas pisma poszły jeszcze… przed podjęciem ostatecznych decyzji…
Aktualnie wszystko pozostaje w rękach Ministra Błaszczaka.

To Ja
5 grudnia, 2020 22:32

Myślę, że niestety nie w jego rękach…..
Ale byłoby to niesamowite, gdyby się „postawił”.

Ona
7 grudnia, 2020 18:33
Reply to  To Ja

Witam. Dziś się tak ułożyło, że rozmawiałam z kolegą i w żandarmerii, policji i w sądach decyzja została cofnięta.

shiva
8 grudnia, 2020 11:29
Reply to  Ona

żołnierze już też mają cofniętą decyzję o blokadzie.

Ona
8 grudnia, 2020 14:00
Reply to  shiva

Premie dla żołnierzy zostały podpisane o dzień wcześniej (jakiś zbieg okoliczności) niż decyzja ministra. Więc one nigdy nie było cofnięte.
Swoją drogą połowę z tych żołnierzy zastępowałam, jak mieli covid albo wyjazdy na poligon, ćwiczenia.
A potraktowano mnie poniżej mułu…
Takie piękne przemówienia w trakcie świąt Narodowych a tu proszę bardzo…LUDZIE…LUDZIOM.

Jan
8 grudnia, 2020 14:02
Reply to  To Ja

niby komu?

To Ja
8 grudnia, 2020 20:52
Reply to  Jan

Odpowiedz sobie sam a jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, to proponuję poczytać, pooglądać lub zapytać znajomych.

Anka
9 grudnia, 2020 10:00
Reply to  To Ja

chodzi o pieniądze przed 2 grudnia, które ukazały się w rozkazie. Reszta pieniędzy przepadła.

10 grudnia, 2020 00:12
Reply to  Anka

A jednak nie przepadła. Dzisiejsze (z dnia 9.12.2020 r.) pismo z DSS Nr 92002/20 wskazuje, że cyt.: „w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji (chodzi o pisma z DSS z dnia: 2.12.2020 r., 4.12.2020 r. i 7.12.2020 r. – przypis MK) w związku z kierowanymi w trybie roboczym pytaniami, dodatkowo uprzejmie informuję, że dopuszczalne jest wyłączenie ze środków, które zostały zgłoszone (będą zgłaszane) do Departamentu Budżetowego MON w ramach blokady wydatków w obszarze wynagrodzeń, kwot na nagrody/jednorazowe premie dla pracowników (…)” Mam zatem nadzieję, że po tym piśmie nie będzie już żadnych wątpliwości w obszarze realizacji tych pracowniczych oszczędności w obszarze funduszu… Czytaj więcej »

Anka
10 grudnia, 2020 13:07

tak, zgadza się, to wyjaśnia sprawę.
Teraz tylko czekać na kasę 🙂

Ryszard
10 grudnia, 2020 23:17
Reply to  Anka

Nie podzielam Twojego optymizmu. Wg mojej oceny pokawałkują nas na lepszych i gorszych, gdyż z tego cytowanego pisma wcale nie wynika  ze problemy z odblokowaniem tej kasy się zakończyły… DOPUSZCZALNE JEST… To zupełnie coś innego, nawet jak „jest możliwe”. O tym czy jest, czy nie jest dopuszczalne zadecyduje zupełnie ktoś inny niż czynniki zarówno społeczne, jak i służbowe w zakładach pracy. Przyglądam się temu i mam smutne wrażenie, że kierownictwa zz wraz z kierownictwem mon chcą nas nabić w butelkę. No, bo niby kto ma sprawić, że ta cała kasa, którą zakładowi zablokowano się znajdzie?? Na pewno nie będzie to… Czytaj więcej »

To Ja
11 grudnia, 2020 15:26
Reply to  Ryszard

https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12947-pracownicy-wojska-i-zolnierze-niezawodowi-otrzymaja-na-swieta-nagrody-uznaniowe

Zamieszania ciąg dalszy, odblokował Nasze oszczędności powstałe w jednostkach czy Nasze pieniądze ,,zalegające” w MON.

To ja
10 grudnia, 2020 16:11

Mam wrażenie, że sami się „zakiwali” w tym wszystkim, pieniędzy nie brakowało ale na wszelki wypadek Nam zabrali, aby teraz w przypływie łaskawości oddać.
Wszyscy wiedzą, że spłynęła taka fala pism z oburzeniem od organizacji związkowych, iż stwierdzono że to po prostu się nie opłaca.
Nie zmienia to jednak faktu, że nie dostaniemy pieniędzy, które powinny trafić do Nas już w sierpniu lub listopadzie.

Beti
11 grudnia, 2020 09:53
Reply to  To ja

Moje info jest takie, że kasa z sierpnia będzie przesunięta na przyszły rok.
Tyle obietnica, a jak będzie faktycznie – zobaczymy.

Ryszard
12 grudnia, 2020 09:39
Reply to  To ja

No właśnie… Ale za to Pan Jagiełło złożył podziękowania wojskowym decydentom za ich rzekomą troskę o pracowników resortu. No, bo może na karpia będą mieli…. Jakby się im te zaoszczędzone pieniądze nie należały…. Masz też rację, że chociaż Pan Jagiełło wspomina o decyzji ministra w sprawie odblokowania środków na jednorazowe premie – nagrody, to w istocie nie wiemy czy taka decyzja istnieje i czego konkretnie dotyczy. No ale podziękować się godziło pomimo tego, że i w tym roku, i w przyszłym po prostu ograbiono nas z pieniędzy na wynagrodzenia. Jeżeli bowiem publicznie zapewnia się, że wynagrodzenia pracowników nie ucierpią, bo… Czytaj więcej »

Piotr
14 grudnia, 2020 16:27
Reply to  Ryszard

Ty naprawdę Ryszard niewiele rozumiesz, nie znasz kulisów całej sprawy i non stop na wszystko i wszystkich narzekasz.
Czytałeś poprzednie pismo na stronie NSZZ, podobało ci się? Co ci się należało?
Gdyby tak rzeczywiście było, to po co ta cała zadyma?
Należy ci się godna pensja ze wszystkimi składnikami i tyle.
Tylko tyle i aż tyle.
Koniec kropka, energię marudo.

Ryszard
15 grudnia, 2020 16:41
Reply to  Piotr

To powiedz to 2 tys. pracownikom mojego zakładu, którym zabrano ponad 2,5 mln kasy na wynagrodzenia w roku przyszłym. Pan Jagiełło dziękuje decydentom za pochylenie się nad naszymi problemami podczas, gdy oni za…li kasę i udają, że nic się nie stało. Efekt taki, że albo kilkudziesięciu pracowników trzeba będzie zwolnić, albo 2 tys. pracowników będzie zasuwać za miskę ryżu. Czego niby nie rozumiem. Tego, że premia regulaminowa zostanie zmniejszona z 10 do 6%?? Piszesz: „Należy ci się godna pensja ze wszystkimi składnikami i tyle. Tylko tyle i aż tyle.” Dokładnie też tak uważam… No, to teraz odnieś mnie do dokumentów,… Czytaj więcej »

Ryszard
10 grudnia, 2020 16:46

Nie podzielam Twojego optymizmu.

Close Menu
117
0
Would love your thoughts, please comment.x