Podwyżki z problemami

  • 0
  • 3 sierpnia, 2020

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapewnieniami Ministra Obrony Narodowej, tegoroczne podwyżki  wynagrodzeń  miały dotyczyć wszystkich pracowników wojska i być najwyższe w ostatnich latach a ich wypłata – w przeciętnej kwocie 500 zł – miała nastąpić niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Jak informowano na początku roku stronę społeczną, dla realizacji tego celu w ministerstwie miały być podjęte wszelkie niezbędne w tym zakresie środki i działania.

„Uzgadnianie” trybu i zasad wprowadzenia podwyżek

Po przeprowadzeniu bilateralnych spotkań z poszczególnymi organizacjami związkowymi w lutym, w dniu 25 marca br. z ministerstwa wyszły do strony społecznej zasady przeprowadzenia tych podwyżek w celu wyrażenia opinii do 30 marca 2020 r.

Ostatecznie, nie czekając na przesłanie opinii związkowych, już w dniu 30 marca br. z ministerstwa wyszło pismo do pracodawców dotyczące realizacji podwyżek z takim wyliczeniem, aby ich wypłata nastąpiła w dniu 8 kwietnia br.  W ten sposób, bez uzgodnień, czy nawet opiniowania ze stroną społeczna – uruchomiony został etap realizacji tegorocznych podwyżek wynagrodzeń.

W piśmie przesłanym przez Pełnomocnika MON zawarto zapisy szczególne. Pierwszy – informujący, iż „intencją kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej jest wypłacenie środków na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom resortu obrony narodowej w 2020 roku – co do zasady w jednakowej wysokości, z uwzględnieniem proporcjonalności wszystkich składników wynagrodzenia, adekwatnie do wymiaru czasu pracy.”

Drugi, nakazujący utrzymanie podwyższonych premii: „w obowiązujących u pracodawców regulaminach premiowania, funkcjonują premie w różnej wysokości. W związku z powyższym taki stan powinien zostać utrzymany (…)” Było to związane z faktem, iż już w latach ubiegłych podwyżki nie mogły być u niektórych pracowników realizowane poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, gdyż osiągnęli oni maksymalny poziom tych płac. Nazwano to: „przejściowym stanem”, tymczasowym rozwiązaniem”, co miało pozwolić  „na niezwłoczną realizację zwiększenia wynagrodzeń”, jak również „na – zgodną z zapowiedziami – realizację prac nad nowelizacją zapisów PUZP”.  Prawda natomiast jest taka, że od dwóch lat w ministerstwie leżą przesłane przez MKK propozycje zmian w PUZP, natomiast Pełnomocnik MON nie okazuje jakiejkolwiek chęci podjęcia rokowań w tym zakresie.

 Gdy zakładowe organizacje podpisały już stosowne porozumienia z pracodawcami – do zakładów pracy trafiło kolejne pismo Pełnomocnika MON z informacją, iż członkom korpusu służby cywilnej (KSC) podwyżek nie należy wypłacać, gdyż… pominięto tę grupę zawodową przy dokonywaniu zmian w edycji budżetowej i nie zabezpieczono dysponentom budżetu środków na realizację podwyżek. Środki te pozostawiono w dyspozycji Ministra Błaszczaka, a członkowie KSC ostatecznie musieli poczekać na wypłatę podwyżek do końca czerwca.

Czy jednak faktycznie brak dokonania zmiany w decyzji budżetowej był przyczyną braku ich wypłaty w kwietniu br.? Zapewne nie. W czerwcu, gdy z ministerstwa przyszło pismo dające zgodę na niezwłoczną wypłatę podwyżek dla KSC –  środki te w dalszym ciągu pozostawały w dyspozycji Ministra. Uruchomione zostały dopiero kilka dni później.    

Członkowie KSC nie byli jedyną grupą pracowników, która nie otrzymała w kwietniu obiecanych przez Ministra podwyżek. Nie otrzymali ich również inni pracownicy, np. niektórzy pracownicy zatrudnieni w kuchniach i stołówkach, którzy na co dzień żywią np. stany osobowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatecznie na decyzję o uruchomieniu dla nich podwyżek musieli czekać aż do końca czerwca, gdy w ministerstwie rozpatrzono wystąpienie Inspektoratu Wsparcia w tej sprawie.

Czy minister Błaszczak wiedział o tym, że w decyzji o uruchomieniu podwyżek, którą podpisał nie ujęto wszystkich pracowników resortu obrony narodowej? Do pracowników kuchni i stołówek podwyżki dotarły dopiero w drugiej dekadzie lipca, natomiast dotychczas podwyżki nie zostały wypłacone pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych w jednostkach podległych bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Czyżby nie mieli oni swojego pracodawcy? Niewątpliwie w odniesieniu do tych pracowników ustawowy termin na wypłatę podwyżki, którym podpierał się w kwietniu Pełnomocnik MON –  został przekroczony.

Realizacja podwyżek

Gdy pisma wpłynęły do pracodawców, na wewnątrzzakładowe uzgodnienia i opracowanie stosownych porozumień  pozostało dosłownie kilka dni. Uzgodnienia przebiegały zazwyczaj sprawnie, gdyż większość pracodawców – z uwagi na określony krótki termin do dnia wypłaty podwyżek –  pomijała zapisany w piśmie Pełnomocnika MON  I etap podwyżek. W ocenie pracodawców, jak również zakładowych organizacji podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników o kwotę 385 zł zapewniało pracownikom opłacanym według PUZP wzrost wynagrodzeń na ustawowym poziomie 6% oraz powodowało, iż zwiększenie wynagrodzeń pracowników było – co do zasady –  w jednakowej wysokości.

Stąd też można było u większości pracodawców dostrzec następujące kierunki działania:

1/w zakładach pracy, gdzie premia regulaminowa kształtuje się dla wszystkich pracowników na poziomie 10%, wynagrodzenia zasadnicze pracowników podwyższone zostały o kwotę 385 zł, co w skutkach (premia i 20% dodatku stażowego) dawało kwotę podwyżki na poziomie 500,50 zł;

2/w jednostkach organizacyjnych, gdzie występują w regulaminach zróżnicowane wartości premii, zazwyczaj w porozumieniach ujmowane były zapisy o podwyższeniu wynagrodzeń zasadniczych w taki sposób, aby skutki podwyżki na stanowisku (przy uwzględnieniu premii i dodatku stażowego na poziomie 20%) oscylowały wokół kwoty 500 zł. W ten sposób, na stanowisku z premią 5% – wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 400 zł, natomiast w przypadku premii na poziomie 45% – wynagrodzenie zasadnicze wzrosło jedynie o 305 zł;

Byli jednak i tacy pracodawcy, którzy postanowili tę podwyżkę wykorzystać do dalszego różnicowania poziomu wynagrodzeń pracowników. Pomimo, iż regulaminy premiowania zawierają różne wysokości premii na stanowiskach, w porozumieniach zawarta została wyłącznie jedna kwota wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – 385 zł. Tym sposobem, u tych pracodawców podwyżki dla wyróżnionych w regulaminie pracowników  kształtowały się na poziomie znacznie wyższym niż 500 zł i wyniosły nawet 650 zł przy premii 50%, czy  700 zł przy premii 60% (przy uwzględnieniu posiadania dodatku stażowego na poziomie 20%).

W niektórych jednostek organizacyjnych na początku tego roku wypłacano pracownikom wyrównanie do minimalnej płacy 2600 zł. W zasadniczej części tych jednostek, wypłacone w styczniu wyrównanie było zaliczane tym pracownikom na poczet podwyżki. Były jednak takie jednostki, w których to wyrównanie stanowiło w efekcie dodatkowy wzrost płac. Taka sytuacja zasadniczo zaburzyła kształtowanie poziomu płac na tzw. stanowiskach powiązanych ze sobą (np. robotnik magazynowy – magazynier) oraz spowodowała, że ci pracownicy osiągnęli już maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego i „niezbędne” były zmiany w regulaminie, aby podwyższyć im zapisane tam dla nich premie regulaminowe.

Niektórzy z pracodawców realizując podwyżkę, podjęli decyzję o zmniejszeniu różnic w poziomie płac na tożsamych stanowiskach pracy, określając dla nich minimalny w zakładzie pracy poziom płacy zasadniczej. Z uwagi na to, że działania te prowadzone były w sposób wybiórczy i z pominięciem postanowień taryfikatora kwalifikacyjnego – przyczyniło się to do zwiększenia dysproporcje płac  na stanowiskach zaszeregowanych do tych samych kategorii.

Podwyżka pracowników służby zdrowia

Gdy podwyżki zostały już wypłacone, niektórzy pracodawcy przesłali do zakładowych organizacji związkowych propozycje porozumień w zakresie podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Z treści przesłanych propozycji wynikało, że pracownicy służby zdrowia mają otrzymać kolejną – obok wypłaconej już w kwietniu – podwyżkę.

Zapewne wiązało się to z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednak dla organizacji związkowych było to działanie niezrozumiałe. Należy bowiem wskazać, że ustawa ta – jak wskazuje nazwa – określa najniższy poziom wynagrodzeń zasadniczych, który w naszych warunkach nie powoduje obligatoryjnych skutków finansowych, gdyż poziom płac tych pracowników w wojsku jest wyższy. Poza tym, w odniesieniu do pracowników medycznych w regulaminach premiowania zazwyczaj zapisane są kilkukrotnie wyższe premie niż dla pozostałych pracowników zakładu pracy.

Pomimo, że przepisy tej ustawy obowiązują od 2017 r. szkoda, że w tym zakresie z ministerstwa nie wyszło dotąd żadne pismo dotyczące pracowników medycznych, gdyż dostrzegamy, iż wojskowi pracodawcy nie do końca radzą sobie w zakresie kształtowania wynagrodzeń tych pracowników.  (MK)

4.9 15 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
33 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Tommy75
10 sierpnia, 2020 15:57

Myślę, że coś nam skapnie ponieważ budżet mon rośnie z roku na rok.

olo
11 sierpnia, 2020 04:59
Reply to  Tommy75

Tym razem jest mniejszy o 2 miliardy

Grzesiek
11 sierpnia, 2020 15:46
Reply to  Tommy75

Nie skapnie.

orek
14 września, 2020 19:33

2021 obnizenie wynagrodzen w rci poniewaz brak kasy

Tomasz
17 września, 2020 07:01
Reply to  orek

We wszystkich RCI? Dlaczego brak środków na wynagrodzenia?

Azyr
20 września, 2020 16:36
Reply to  Tomasz

W RCI Olsztyn, bo ktoś zapomniał zapotrzebować.

Witold
19 września, 2020 11:57
Reply to  orek

Jestem bardzo ciekawy skąd jest ta informacja.
Czy jest ze źródeł MON, czy z mediów?
Dziękuję za info.

Azyr
21 września, 2020 14:17
Reply to  Witold

Z RCi wypowiedzenia skan na Facebook nszzpw

Admin
21 września, 2020 20:35
Reply to  Ryszard

Jakby mieli tam związki, to by taka sytuacja nie nastąpiła… 🙁
Oczywiście, mam na myśli związki z prawdziwego zdarzenia.

Azyr
22 września, 2020 08:00

Mają NSZZ PW.

Admin
22 września, 2020 09:41
Reply to  Azyr

Wiem Azyr, wiem… i mam nawet przed sobą ich zakładowy regulamin premiowania, którego treść sprawia, że pracodawca może tam robić, co chce i dlatego są takie kwiatki jak to wypowiedzenie. 🙁

Witold
22 września, 2020 15:15

To znaczy jak u nas w 1 RBLog , że pracodawca może dać ale nie musi, a zabrać może zawsze i wszystko.

Admin
22 września, 2020 20:54
Reply to  Witold

Z tego, co czytam u Was w 1 RBLog premie regulaminowe są zapisane w regulaminie, zatem nie wiem, czy pracodawca może zabrać “zawsze i wszystko” jak napisałeś.

Witold
22 września, 2020 21:43

Masz rację, jeśli chodzi o regulaminowe, to tylko w wypadku kary.
A inne zwiększone są aneksem do niego.
Trzymam kciuki by udało się coś zmienić.

Ryszard
23 września, 2020 08:31
Reply to  Witold

Co konkretnie chce Pan zmieniać?? Jest jakiś problem??
Proszę wstąpić do jakiegoś funkcjonującego w zakładzie związku i zabrać się do pracy…
Popychaczy, “naprawiaczy zza węgła” i malkontentów nie brakuje.
Jedynie tych, którzy coś robią konkretnie nie widać.

Ryszard
23 września, 2020 08:28
Reply to  Witold

Nie wcinałbym się w tą Waszą, Panowie dyskusję gdyby nie fakt, że jestem współtwórcą tego regulaminu premiowania w 1 RBL- ogu i doskonale wiem jak żmudnie, wręcz upierdliwie trzeba było zabiegać, aby miał on właśnie taki kształt jak obecnie. Dzięki temu, że jest jaki jest: 1/ Pracownicy są chronieni przed uznaniowością przełożonych, gdyż jeżeli wypełniają w istocie proste wymagania regulaminowe – to premia w określonej wysokości się im należy. 2/ Całkowite pozbawienie premii następuje jedynie w paru bardzo konkretnych przypadkach będących w istocie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych…. 3/ Zmniejszenie premii następuje maksymalnie do 50% jej wysokości i to za konkretne… Czytaj więcej »

Tomasz
22 września, 2020 15:37

Czyli, rozbój w biały dzień, w majestacie prawa?

Admin
22 września, 2020 20:58
Reply to  Tomasz

Niestety, Tomaszu, tak stworzono regulamin premiowania u tego pracodawcy, że w zasadzie to wszystko co się teraz dzieje tam… jest w majestacie prawa – w drodze wypowiedzeń zmieniających. Jeżeli premie regulaminowe byłyby zapisane, to najpierw trzeba by było zmienić regulamin premiowania a jego zmiana bez zgody związków nie byłaby możliwa.
Skoro w regulaminie nie ma wysokości premii – pracodawca dokonuje zmiany w drodze wypowiedzeń, czyli w majestacie prawa, jak napisałeś.
Jakie prawo sobie tam stworzono, takie są tego efekty… 🙁

Tomasz
23 września, 2020 08:41

Trochę z innej beczki, technicznej. Twoje odpowiedzi nie pojawiają się w subskrypcji wysyłanej na maila. Tylko Twoje.

Marek Kazimierczak
24 września, 2020 21:11
Reply to  Tomasz

Być może wiązało się to z sytuacją, że swoje wpisy dokonywałem z poziomu moderatora strony. Obecny wpis dokonuję jak każdy z Was – uczestników tego forum i liczę na to, że dasz znać, czy ten komentarz do Ciebie przyszedł.
Jeżeli to było powodem, to w przyszłości będę wpisów dokonywał w ten sposób.
Dziękuję za Twoje info i pozdrawiam.

Tomasz
25 września, 2020 05:33

Doszedł 🙂

Azyr
25 września, 2020 07:01
Reply to  Tomasz

Wymuszają podpisanie zgody

Azyr
25 września, 2020 07:26
Reply to  Tomasz

Zarząd nszzpw działający u pracodawcy nie dostał takich wypowiedzeń.
Na reszcie pracowników są wymuszenia podpisania zgody.

Ryszard
25 września, 2020 18:02
Reply to  Azyr

Azyr – proszę tak nie pisać, bo to niepoważne. Jakie wymuszanie?? W dodatku: Jak to zmniejszenie premii ma dotyczyć jedynie niektórych?? Mogłoby tak być, gdyby jakaś grupa pracowników otrzymywała premie wyższe niż pozostali… A już pisanie, że zarząd związku nie otrzymał takich wypowiedzeń jest nadużyciem. Zapewne otrzymał, jak i pozostali ale nie wyraził zgody na pogorszenie warunków płacy dla chronionych prawem działaczy związkowych. Jeżeli tak, to jestem takim postępowaniem bardzo zniesmaczony…. Na koniec. W ogromnej większości wojskowych zakładów pracy te premie regulaminowe są w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli w RCI te premie były wyższe a obecnie będą takie jak… Czytaj więcej »

Tomasz
26 września, 2020 10:23
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, dowiedziałem się kilku szczegółów u źródła (pracownika, członka tamtejszego NSZZ PW). Tam nie chodzi o groźbę zwolnień, bo tam ciągle trwa nabór na nowe etaty. Nie było dyskusji o sposobie zaradzenia sytuacji – tylko decyzja pracodawcy. Członkowie Zarządu podobno faktycznie nawet nie dostali wypowiedzeń warunków pracy. NSZZ PW podobno zalecało swoim członkom podpisanie dokumentu twierdząc, że to jedynie informacja i jej podpisanie nie ma żadnej mocy prawnej. Piszę podobno, bo to informacje tylko od jednej osoby ale wierzę, że przedstawiają one ogólną wiedzę pracowniczą. Jak to wygląda ze strony pracodawcy i ZZ nie wiem. No i jeszcze jedno podobno,… Czytaj więcej »

Ryszard
27 września, 2020 07:57
Reply to  Tomasz

Witaj. Dzięki za te informacje, lecz mnie one nie przekonały. Wręcz przeciwnie. Świadczą o totalnej degrengoladzie informacyjnej oraz naszej pracowniczej bezsilności w konfrontacji z tym prawno – kadrowym “walcem”, z którym nie raz mieliśmy do czynienia. Nie jest to bynajmniej nie posiadająca mocy prawnej informacja a zupełnie coś innego. Zanim jednak skomentuję te zasłyszane wiadomości o konkretnym – omawianym przez nas przypadku – następująca dygresja… Zarzucano mi tu na forum niejednokrotnie, że mój zz wychwala pion GK zakładu a nie np. pracowników S-1…. Miałem o tym nie pisać ale to uczynię. Z prostego powodu…. Z takiego, że w świadomości ogółu… Czytaj więcej »

Last edited 4 dni temu by Ryszard
Witold
22 września, 2020 16:04

Mam nadzieję że to zostanie wyjaśnione może uda się to jeszcze zmienić.
Bo jak tam coś takiego robią, to może wszystkich to spotkać. Czy to dotyczy wszystkich pracowników w RCI? Czy możecie przybliżyć sprawę kogo to dotyczy i jak do tego doszło.
Dziękuję

Ryszard
23 września, 2020 08:43
Reply to  Witold

Proszę Pana… Napiszę tak: 1/ Może się Pan porozumieć z kimś z takiego zakładu – adresy Pan przecież znajdzie, nikt tu wykładu Panu robić nie zamierza. 2/ Oczywiście można dokonać zmniejszenia wynagrodzeń – także zasadniczych obecnie wszędzie i w każdym czasie, w sytuacji zupełnego obezwładnienia zz przez stosowne ustawy. Pan o tym nie wie czy jawnie wyciąga od nas szczegóły decyzji objętych tajemnicą?? Był tu kiedyś taki, co zamierzał pisać na niektórych donosy, bo zdanie za dużo napisali…. Proszę ludzi nie prowokować a wiedza o tym, co jest poza Pana zakładem – jeżeli faktycznie jest Pan pracownikiem 1 RBL-ogu nie… Czytaj więcej »

Jan
29 września, 2020 13:37

Czy ktoś wie, co to oznacza dla pracowników wojska? Zwłaszcza, jeśli chodzi o te zmiany w naliczaniu nagród uznaniowych.
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wynagrodzenia-w-budzetowce-2021-zostana-zamrozone-projekt-tak-zwanej-ustawy-okolobudzetowej-4704977

Ryszard
29 września, 2020 22:59
Reply to  Jan

Witam. Rozumiem, że ta kwestia interesuje głównie pracowników tzw. mnożnikowych wojska… Co oznacza … Dokładnie to, że zmianie ulegnie system finansowania i przydzielania tych nagród. Będą przyznawane jedynie niektórym ze środków zaoszczędzonych w funduszu wynagrodzeń. Jak takich środków nie będzie, czy będą nikłe, to i te nagrody będą takie. Jak wiadomo, zgodnie z art. 93 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Fundusz nagród, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostaje w dyspozycji dyrektorów… Czytaj więcej »

Last edited 1 dzień temu by Ryszard
Ryszard
30 września, 2020 04:35
Reply to  Jan

Kontynuując wypowiedź – te 3% nakładów na wynagrodzenia w całym ksc, to prawdopodobnie grubo ponad 100 mln zł. Gdy doliczymy do tego oszczędności w wyniku zamrożenia wynagrodzeń, zabrania środków z wakatów, zmniejszenia odpraw itd. itp., to skala oszczędności będzie liczona w miliardach. Oczywiscie nie załata to dużej dziury budżetowej, która osiągnie w roku przyszłym łącznie z tegorocznym deficytem co najmniej 400 mld zł. Oczywiście ktoś będzie musiał za to wszystko zapłacić. Jednymi z tych, którzy to pokryją będziemy my właśnie… Na koniec… Osobiście uważam, że w ksc problemy płacowe nie wystąpią tak radykalnie, jak w zakładach zatrudniających tzw. pracowników niemnożnikowych…… Czytaj więcej »

Jan
30 września, 2020 12:04
Reply to  Ryszard

Ryszard, dziękuję za obszerną i merytoryczną odpowiedź.

33
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x