Skip to main content

Trzecia rocznica rozmów w Kancelarii Prezydenta RP

By 25 listopada, 2018Aktualności

W dniu 25 listopada 2018 r. mijają dokładnie 3 lata od dnia spotkania Strony społecznej, reprezentującej ponad 40 tysięcy pracowników resortu obrony narodowej w Kancelarii Prezydenta. Jest to więc dobry moment aby odnieść się do okresu tych trzech lat i tego, co udało się przez ten czas zrobić na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracowników cywilnych wojska.

Nie można się dziwić rosnącym niepokojom środowiska pracowników cywilnych wojska. Pod pracowniczą petycją w 2015 r. podpisało się ponad 4 tysiące pracowników, chociaż podpisy były zbierane tylko przez 10 dni. Okres zbierania podpisów został bowiem skrócony, gdyż ustalony został już termin spotkania w Kancelarii Prezydenta. Czy nawet te 10% pracowników cywilnych wojska nie zasługuje na to, aby im na petycję odpowiedzieć? Odpowiedzieć, a nie napisać pismo w związku z petycją i „odfajkować” w rejestrze pism i na stronie MON, że… „odpowiedzi udzielono”.

Takie podsumowanie jest również dobre z tego powodu, że właśnie nastąpiła kolejna zmiana podporządkowania Departamentu Spraw Socjalnych MON, który realizuje zasadniczą część zadań z obszaru pracowników wojska. Od dnia 23 listopada 2018 r. problematyka ta przeszła pod skrzydła Sekretarza Stanu Pana Wojciecha SKURKIEWICZA i jest to już trzeci wiceminister obrony narodowej, w kompetencjach którego będzie pozostawał nadzór nad pracowniczą problematyką. Wcześniejsi, Minister Grabski i Minister Łapiński nie zapisali się w pamięci pracowników z dobrej strony, gdyż w tym czasie m. in. całkowicie wygaszony został dialog pomiędzy MON a stroną związkową.

Podwyżki wynagrodzeń

Faktem jest, jak wskazuje MON, iż od 2016 roku corocznie uruchamiane są podwyżki wynagrodzeń. Należy jednak wskazać, że w latach 2016-2017 były to podwyżki obligatoryjne i – poza wzrostem płac wszystkich pracowników – nie rozwiązały problemów, które zostały zaakcentowane w trakcie spotkania w Kancelarii Prezydenta.

Przekazanie w roku bieżącym środków na poprawę struktury płac przyniosło natomiast wręcz odwrotny skutek – problemy te jeszcze bardziej się pogłębiły. Wynika to z faktu, iż wbrew stanowisku Strony społecznej, która jednogłośnie wskazywała potrzebę wyodrębnienia puli środków na wyrównywanie dysproporcji płac na stanowiskach tożsamych, w Ministerstwie podjęto jednostronną decyzję o przekazaniu pracodawcom jedynie kwoty 200 zł na jedno stanowisko, z poleceniem „załatwienia” wszystkich pracowniczych bolączek.

W ten sposób postawiono – zarówno pracodawców, jak i zakładowe organizacje związkowe, które brały udział w podziale tych środków – przed dylematem, jaki przyjąć kierunek podziału tych 200 zł.

Czy podnieść poziom wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających?

Czy poprawić poziom płac pracowników zatrudnionych na bliżej nieokreślonych stanowiskach specjalistycznych? Tutaj trzeba wskazać, że odmiennie niż to miało miejsce w roku 2016 i wywołało szereg kontrowersji  – wyłonienie tych stanowisk miało nastąpić na poziomie zakładu pracy.

Czy wyrównywać dysproporcje poziomu płac zasadniczych na stanowiskach tożsamych?

Wobec tak postawionej kwestii, nie może dziwić fakt, iż w wojskowych zakładach pracy podejście do podziału tych środków było zróżnicowane.

Jedni podwyższali płace specjalistom, widząc w tym możliwość zatrzymania niektórych pracowników w zatrudnieniu, pomijając jednocześnie poziom płac pracowników najniżej zarabiających. Działanie takie spowodowało, że najniżej zarabiający pracownicy mogli liczyć tylko na symboliczny wzrost płac na poziomie np. 20 zł, co – wraz ze skutkami – dało miesięczną kwotę 28 zł brutto.

Inni ukierunkowali się na podniesienie poziomu najniższych płac zasadniczych, aby jak najbardziej go zbliżyć do kwoty minimalnej płacy w kraju (2100 zł), nie podnosząc w sposób zasadniczy płac na stanowiskach specjalistycznych. W tych jednostkach, wyrównanie do minimalnej płacy w kraju przyniosło podwyżki przekraczające nawet 300 zł miesięcznie.

W pozostałych zakładach, gdzie przed podwyżką była w miarę poprawna struktura płac – nastąpiło uruchomienie środków proporcjonalnie do poziomu dotychczasowych wynagrodzeń, bądź dokonano niezbędnych zmian porządkujących, w celu zlikwidowania występujących jeszcze dysproporcji.

Tak odmienne podejście spowodowało, że występujące dotychczas dysproporcje jeszcze bardziej się pogłębiły. Wszyscy zapewne wychodzili z założenia, że uruchomione zostaną jeszcze dodatkowe środki, które pozostawały w rezerwie Ministra Obrony Narodowej (ok. 50-70 mln zł), gdy meldunki o poprawie struktury płac spłyną do Pełnomocnika MON. Środki te jednak nie zostały na ten cel uruchomione, co wywołało społeczne niepokoje i pogorszyło nastroje wśród pracowniczego środowiska

Podsumowując okres trzech lat należy wskazać, że w tym czasie:

– corocznie uruchamiane  były środki na wzrost płac,

– wzrost płac wyniósł od 625 do 745 zł, czyli przeciętnie na jedno stanowisko w każdym roku podwyżka kształtowała się na poziomie od 208 do 248 zł. Te wartości są prezentowane w dwóch kwotach, gdyż w 2016 r. uruchomiono dodatkowe środki dla około 7 tysięcy bliżej nieokreślonych stanowisk specjalistycznych i szczególnie ważnych dla sił zbrojnych z tym, że wyodrębnienie tych stanowisk odbyło się bez wiedzy Strony społecznej i dzisiaj nikt nie bierze za to odpowiedzialności,

– nie podjęto w Ministerstwie jakichkolwiek działań związanych ze zmianą struktury wynagrodzeń pracowników i występującymi dysproporcjami płac na stanowiskach tożsamych, w tym nie wypracowano rozwiązania systemowego, które zawierałoby zasady i tryb podziału środków z Ministerstwa do pracodawcy i uwzględniało strukturę stanowisk występujących w jednostkach wojskowych,

– minimalne wynagrodzenie wzrosło o kwotę 350 zł co sprawia, że kwoty podwyżek nie są już tak znaczne tym bardziej, że większość pracowników wojska przekroczyła 50 rok życia.

 

Zatrudnienie pracowników RON

W przeciągu trzech lat zatrudnienie kształtowało się na stabilnym poziomie 43-44 tysięcy pracowników. Z jednej strony pracodawcy zgłaszali potrzeby zwiększenia zatrudnienia w związku z coraz to nowymi zadaniami, z drugiej strony natomiast trudno było pozyskać nowych pracowników z rynku pracy. W zasadzie liczba nowych pracowników, którzy przychodzili do resortu była porównywalna z tymi, którzy z resortu odchodzili. Wydaje się, że nikt obecnie w MON nie dostrzega, że zasadniczą barierą wzrostu zatrudnienia i uzupełnienia stanu osobowego pracowników na stanowiskach wakujących jest poziom płac proponowany przez pracodawców.

Gdy meldunki z dokonania poprawy struktury płac spłynęły do Pełnomocnika MON, według uzyskanych  informacji środki pozostające w rezerwie „przeznaczono na niezbędny wzrost zatrudnienia pracowników wojska”. Dzisiaj wiemy, że ten planowany wzrost zatrudnienia nie nastąpił, natomiast w październiku br. Minister Łapiński podjął decyzję o zablokowaniu wojskowym pracodawcom możliwości zatrudniania pracowników na stanowiskach wakujących i równocześnie nakazał wstrzymać wszystkie rozpoczęte już procedury kadrowe. Tym samym wprowadzone zostało tzw. ręczne sterowanie polegające na tym, że zatrudnienie pracownika resortu obrony narodowej następuje wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ministra. Działania te są wprowadzane bez jakichkolwiek uzgodnień, czy informowania związków zawodowych, chociaż niewątpliwie mieszczą się w zakresie zadań, o których mowa w art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Jednocześnie napływają do nas sygnały i informacje, że w tym samym czasie w Sztabie Generalnym WP podjęte zostały prace związane z optymalizacją struktur organizacyjnych jednostek wojskowych. Wśród przyjętych kierunków jest taki, który zakłada zamianę stanowisk wojskowych na cywilne. Działania te są ukierunkowane m. in. na takie obszary działalności sił zbrojnych, jak: obsługa prawna, ekonomiczno-finansowa, inżynieryjno-techniczna, prasowa, psychologów, czy kulturalno-oświatowa.

W latach 90-tych podejmowane też były analogiczne przedsięwzięcia. Wówczas następowała restrukturyzacja, czy modernizacja sił zbrojnych związana ze zmniejszaniem liczebności armii i dokonano zamiany ok. 6 tysięcy stanowisk wojskowych na cywilne. Podobne działania miały miejsce również 8 lat temu, gdy „ucywilniano” struktury logistyczne (utworzono m. in. wojskowe oddziały gospodarcze i regionalne bazy logistyczne), pozostawiając w tych jednostkach tylko niezbędną ilość stanowisk wojskowych. Zmiany te przynoszą z pewnością poprawę struktury stanowisk pracowników. Wątpliwości budzi, dlaczego zawsze mają się odbywać kosztem poziomu płac pracowników dotychczas pozostających w zatrudnieniu, z jednoczesnym zwiększeniem im zadań i obowiązków – bez zabezpieczenia na ten cel – dodatkowo – odpowiednich środków w budżecie MON.

Już dzisiaj otrzymujemy z jednostek niepokojące sygnały, że jest to powrót do przeszłości. Może nowe osoby w Kierownictwie MON nie pamiętają tamtych czasów, jednak środowisko pracowników wojska szczególnie to pamięta. Wówczas przyjmowali na siebie dodatkowe obowiązki z likwidowanych stanowisk, bo w ślad za tym miał nastąpić wzrost ich płac w ramach uzyskanych oszczędności. Ostatecznie zadania przejęli, natomiast oszczędności przeznaczono na zatrudnienie nowych pracowników na stanowiskach skreślonych ze struktur wojska. Często ta zamiana wiązała się z faktem, iż na takim stanowisku zatrudniany był emeryt wojskowy z pełną emeryturą, który realizował te obowiązki na tym stanowisku jako żołnierz, gdy było ono jeszcze stanowiskiem wojskowym. Czy rzeczywiście takie działania związane są z potrzebami Sił Zbrojnych RP? Kiedy MON zamierza poinformować Stronę społeczną o podejmowanych działaniach i przedstawić jej stosowne projekty aktów prawnych?  

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Problemy związane z obowiązującym aktualnie ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zostały szczegółowo zawarte w „Sytuacji…” przekazanej w Kancelarii Prezydenta RP. W okresie trzech lat w zasadzie nic się nie zmieniło i nikt z adresatów Pracowniczej petycji nie zareagował na jej treść w taki sposób, by sprawić, że cokolwiek się w tym zakresie zmieni. Pomimo kolejnych wystąpień Strony społecznej kierowanych do Ministerstwa o dokonanie pilnych zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników WJOSB (PUZP), w tym potrzebie podniesienia lewej strony tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego i danie sobie trochę czasu na pracę nad pozostałymi propozycjami zmian do Układu – ostatecznie do tego nie doszło.

Wynikało to z faktu, że Ministerstwo zamiast dokonania pilnych zmian, próbowało wymóc na Stronie społecznej dokonanie kompleksowej zmiany PUZP, co oznaczało zmianę ok. 70-80% dotychczasowej treści Układu. Jednocześnie proponując tak szeroki wachlarz zmian, nie przedstawiło do przesłanych propozycji oceny skutków finansowych takiej regulacji co oznacza, że Strona społeczna miała te zmiany „przyjmować w ciemno”.  Ostatecznie, w ubiegłym roku uzgodniono tylko jedną zmianę. Na wniosek Ministerstwa podniesiono stawki z prawej strony tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego co sprawiło jednak, że widełki tych stawek jeszcze bardziej się rozszerzyły. Nie było to po myśli wszystkich organizacji związkowych, w tym „TARCZY”, jednak – znając już wielkość budżetu płac na rok 2018, który zakładał ponadprzeciętny wzrost pracowniczych wynagrodzeń – organizacje te uznały, że ta zmiana jest możliwa do zaakceptowania.

Niestety, z nowym rokiem 2018 zmieniło się Kierownictwo MON i deklaracje poprzedniego Kierownictwa przedstawiane przed kamerami w maju 2016 roku… poszły w niepamięć. Okazało się, że planowany ponadprzeciętny wzrost funduszu płac w kwocie 50,0 mln zł został decyzją Ministra Obrony Narodowej przeznaczony na wzrost zatrudnienia a pracownicy mogą liczyć wyłącznie na kwotę 200 zł na 1 stanowisko, w ramach realizowanego procesu poprawy struktury wynagrodzeń.

Tym sposobem pracownicy cywilni wojska zostali po raz kolejny oszukani. Jednak pierwszym razem było to po zmianie rządu, za czasów Ministra Klicha, który nie dotrzymał deklaracji swojego poprzednika o trzyletnim okresie wzrostu pracowniczych płac na poziomie o 7% wyższym niż ustawowy wzrost płac w państwowej sferze budżetowej.

Dzisiaj wiemy, że do czasu odpowiedniego zwiększenia w budżecie MON środków na wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska, nie ma szans na dobrą dla pracowników zmianę postanowień PUZP, jak również likwidację istniejących dysproporcji w pracowniczych płacach.

Docierają do nas informacje, że w innych resortach służb mundurowych w ostatnim czasie osiągnięto porozumienia z działającymi tam związkami zawodowymi pracowników cywilnych w zakresie radykalnego wzrostu pracowniczych płac w latach 2019-2020 i prowadzone będą dalsze działania dotyczące wzrostu płac w latach następnych. Tam już dostrzeżono te problemy i rozwija się dialog społeczny. Kiedy on dotrze do nas? Dlaczego takich działań nie podejmuje się w odniesieniu do pracowników wojska?

Zdajemy sobie sprawę, że są to decyzje trudne i nie mogą być załatwione z dnia na dzień. Trwanie jednak w „bezruchu” tych problemów nie rozwiąże, one same również się nie rozwiążą a brak działań może spowodować, że problemy się jeszcze bardziej pogłębią.

Ostatnia decyzja Ministra Błaszczaka nie była jedyną kompetencyjną decyzją w sprawach pracowniczych. Kilka miesięcy wcześniej wszystkie organizacje związkowe otrzymały informację, że Pełnomocnik MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi został upoważniony do zawierania – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – protokołów dodatkowych do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Budżetowych z dnia 8 czerwca 1998 r.,  a także do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej jako strony tego Układu oraz do wykonywania innych uprawnień określonych dla Ministra Obrony Narodowej w tym Układzie.

Jako strona tego Układu, na początku września br. zwróciliśmy się do Pełnomocnika MON o przesłanie nam treści tego upoważnienia ale dotychczas go nie otrzymaliśmy. Uważamy, że powinniśmy posiadać kopię tego upoważnienia, gdyż jest to pierwszy przypadek w kilkudziesięcioletniej historii obowiązywania układów zbiorowych pracy w resorcie obrony narodowej, że uprawnienia w tym zakresie zostały scedowane na dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Ministra Obrony Narodowej. Mając na uwadze, że jest to bardzo istotny dokument związany z negocjowaniem przepisu płacowego dla pracowników wojska jakim jest PUZP – w najbliższym czasie wystąpimy w tej sprawie bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej.

Problematyka pracowników a zmiany kompetencyjne w MON

Dzisiaj mija 321 dzień obecnego Kierownictwa w MON a dotychczas nie doszło do spotkania kogokolwiek z Kierownictwa ze Stroną społeczną!

Na spotkanie z samym Ministrem Obrony Narodowej już przestaliśmy liczyć, bo od objęcia Kierownictwa MON przez ministrów tego Rządu upływa właśnie 1106 dzień. Rozumiemy, że Minister Błaszczak jest zaangażowany w ważne państwowe sprawy, że odbył już w tym czasie pięć podróży przez Atlantyk. Ale dlaczego spotkania ze Stroną nie zorganizował Podsekretarz Stanu w MON właściwy w zakresie pracowniczej problematyki – tego zrozumieć nie możemy.

Przed dwoma dniami Minister Błaszczak podpisał decyzję, na mocy której problematyka pracownicza została przeniesiona w podporządkowanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Wojciecha Skurkiewicza. Uważamy, że jest to dobra decyzja, bo ranga pracowniczych problemów została przesunięta pod Sekretarza Stanu w MON, jak również pamiętamy, że Pan Minister – będąc jeszcze posłem w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej – zgłosił stosowną poprawkę i „rzutem na taśmę” fundusz płac pracowników wojska na rok 2017 został zwiększony dodatkowo o prawie 90 mln zł.

Czy w ślad za tą zmianą coś zmieni się w zakresie postrzegania spraw pracowniczych? Mamy nadzieję, że ta zmiana nie jest przypadkowa i jest to dobry prognostyk dla rozwiązywania pracowniczych problemów. Poprzednie trzy lata nie były dobre dla tych spraw. Czy kolejne będą lepsze? Zapewne niedługo się o tym przekonamy. (MK)

Z ostatniej chwili:

Dotarła do nas informacja, że MON oceniając nasze działania w zakresie poprawy spraw pracowniczych, zajął następujące stanowisko (cyt.):

„Warto podkreślić, że tak radykalnie negatywna ocena sytuacji pracowników wojska, którą reprezentuje ZPW „TARCZA” jest tym bardziej niezrozumiała, że żadna z pozostałych sześciu organizacji związkowych reprezentatywnych na poziomie ponadzakładowym, w ramach codziennego dialogu społecznego nie tylko nie podnosi podobnych zarzutów, ale wręcz z aprobatą przyjmuje coroczne wzrosty wynagrodzeń.”

Nie wiemy, czy służby prasowe MON zapoznały się dokładnie z materiałem „Sytuacja Personelu Cywilnego SZ RP oraz kierunki zmian”, który został przesłany przy Pracowniczej petycji w dniu 25 listopada 2015 r. do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rządu i MON. Gdyby tak było, dowiedziałyby się, że przedmiotowy materiał został opracowany przez pięć organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej a mianowicie:

Związek Pracowników Wojska „TARCZA”

Związek Zawodowy Militaria

Związek Zawodowy Poligrafów

NSZZ Solidarność”-80

Związek Zawodowy Sektora Obronnego

Z informacji pozyskanych od przedstawicieli tych organizacji wynika, że nie prowadzą one działań w tym zakresie, w ramach codziennego dialogu społecznego. Należy więc zadać pytanie, które z pozostałych organizacji związkowych prowadzą codzienny dialog społeczny z MON.

Bo z pewnością nie sześć organizacji, jak to próbują zasugerować służby prasowe MON. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
36 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
25 listopada, 2018 21:09

Czy posiada ktoś jakieś informacje odnośnie premii na święta? Bo jakaś cisza na forum.

25 listopada, 2018 21:51
Reply to  Robert

Niestety, prawdopodobnie na święta z góry nic nie zostanie uruchomione.
Jeżeli coś będzie – to wyłącznie w ramach oszczędności posiadanych przez pracodawców, w ramach „czyszczenia” budżetu płac w związku z końcem roku budżetowego.

Robert
25 listopada, 2018 23:38

Dziękuję za informację.

jak żyć
26 listopada, 2018 16:07
Reply to  Olo

Można napisać, że 40 tys. pracowników wojska głoduje służąc Niepodległej!

K karol
30 listopada, 2018 06:16
Reply to  jak żyć

Chyba pracuje nie służy . Nie należy mylić żołnierza zawodowego z pracownikiem cywilnym .

30 listopada, 2018 10:14
Reply to  K karol

Zapewne „K karolu”, „jak żyć” – pisząc te słowa odnosił się do baneru umieszczonego na budynku Ministerstwa, co widać na wyżej zamieszczonym zdjęciu, jak również tego, że na pismach wychodzących z MON, czy z jednostek wojskowych pojawia się „SŁUŻYMY NIEPODLEGŁEJ”
Rzeczywiście, bardziej poprawnie, hasło to mogło brzmieć „PRACUJEMY I SŁUŻYMY NIEPODLEGŁEJ”…

Marcin
26 listopada, 2018 15:57

Pisma do MON, petycje i postulaty do Pełnomocnika MON, i tak od lat. Co prawda rzucili parę ochłapów na odczepkę, by mieć problem z głowy, teraz protest głodowy Rysia, czego więcej potrzeba, przecież mają jak na talerzu wszystkie dane dotyczące sytuacji pracowników RON a zamiast podjąć dialog i decyzje długofalowe – udają, że go prowadzą (2 spotkania Marka z Pełnomocnikiem). Co więcej, próbują Nas pokazać jako odszczepieńców, że za tym m.in. protestem, w którym braliśmy udział w ramach OPZZ – stoją jakieś knowania polityczne. A wszystko po to, żeby osłabić i zniechęcić do dalszych działań jedyny związek, który aktualnie walczy… Czytaj więcej »

Tommy75
26 listopada, 2018 23:09

Zaczyna robić się ciekawie……
Skur… y poprostu pieniądze na nas sami sobie wyplacaja w postaci nadgodzin oczywiście tylko przy korycie – im dalej od rblog-u tam 0 nadgodzin. Ciekawe jakie sobie premie i pociotkom przyznają. Z drugiej strony dziwne rzeczy się dzieją gdy konkretne kwoty na konkretny cel…. wsiakają. Pieniążki na podwyżki nie są własnością generała, pułkownika czy innego pacana. To środki publiczne!!!!
Gdzie jest NIK??? GDZIE SĄ INSTYTUCJE KONTROLUJACE zapędy garstki zuchwalych nieudaczników??? MON i PZPN to ostatnie bastion komunizmu…. Żenada.

krzychuloq
27 listopada, 2018 21:23
Reply to  Tommy75

coś w trawie piszczy ……oszczędności z chorobowego …widzą u góry…RBlogi i inne nadrzędne jednostki…co na dole widzą nie powiem co

Tommy75
27 listopada, 2018 02:20

Jeszcze jedno skojarzenie……. mam nadzieję, że podwyżki w policji, straży granicznej, służbie więziennej nie są finansowane z naszego budżetu!!!
Choć i tak już mnie nic nie zdziwi.

27 listopada, 2018 10:45
Reply to  Tommy75

Z naszego nie są. Natomiast są finansowane z dodatkowego zwiększenia ich budżetu, o co my nie możemy się cały czas doprosić. Pisaliśmy o tym już w naszej „Sytuacji…” w 2015 r., gdy wskazywaliśmy, aby w ustawie o przebudowie i modernizacji SZ RP zapisać wskaźnik na pracownicze wynagrodzenia na poziomie co najmniej 8%, jak to jest w przypadku innych limitów w tej ustawie. Wszystko było, jak na talerzu. Nie zrobiono tego. Co więcej, ostatnio na moje zapytanie dlaczego w MSWiA mogą mieć więcej budżetu płac niż to wynikałoby ze wzrostu zawartego ustawie budżetowej wskaźnika – uzyskałem odpowiedź, że: tam mają „Program… Czytaj więcej »

27 listopada, 2018 10:58

Czasem sobie myślę, że robią to dlatego, że to są propozycje Strony społecznej a oni nie będą chodzić na pasku związków zawodowych. OK, ale przecież od czasu propozycji 7% wzrostu wynagrodzeń ponad to, co w ustawie budżetowej z 2008 roku – nic nie wymyślono w tym zakresie a np. Policja ma już drugi program i nadal pracuje nad trzecim. OK, można jeszcze mówić o programie „105 plus” To z 2008 r. zostało po roku zaprzestane przez min. Klicha. Wiem, przyszedł nowy rząd i nie chciał kontynuować swoich poprzedników, Ale dlaczego „105 plus” z 2016 r. został zaprzestany przez min. Błaszczaka?!… Czytaj więcej »

TOAW
27 listopada, 2018 15:49

Czy jest jakaś szansa na godziwe podwyżki w przyszłym roku i w latach następnych? Pozdrawiam i wciąż wierzę:)

27 listopada, 2018 17:35
Reply to  TOAW

My też w to głęboko wierzymy. Jednocześnie informuję, że nasza aktualność została już opublikowana również na stronie OPZZ:
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/trzecia-rocznica-rozmow-w-kancelarii-prezydenta-rp-zpw-quot-tarcza-quot

krzychuloq
27 listopada, 2018 19:56

a? może jakaś miesiecznica???

krzychuloq
27 listopada, 2018 20:49
Reply to  TOAW

„Warto podkreślić, że tak radykalnie negatywna ocena sytuacji pracowników wojska, którą reprezentuje ZPW „TARCZA” jest tym bardziej niezrozumiała, że żadna z pozostałych sześciu organizacji związkowych reprezentatywnych na poziomie ponadzakładowym, w ramach codziennego dialogu społecznego nie tylko nie podnosi podobnych zarzutów, ale wręcz z aprobatą przyjmuje coroczne wzrosty wynagrodzeń.”

krzychuloq
27 listopada, 2018 20:51
Reply to  krzychuloq

żadnej informacji nie było w temacie propozycji do zmian w układzie zbiorowym……

krzychuloq
27 listopada, 2018 20:54
Reply to  TOAW

Z informacji pozyskanych od przedstawicieli tych organizacji wynika, że nie prowadzą one działań w tym zakresie, w ramach codziennego dialogu społecznego. Należy więc zadać pytanie, które z pozostałych organizacji związkowych prowadzą codzienny dialog społeczny z MON.
Bo z pewnością nie sześć organizacji, jak to próbują zasugerować służby prasowe MON. (MK)

p …co robią związki?? siedzą cicho…za nasze pieniądze

krzychuloq
27 listopada, 2018 17:33

pracownicy RON muszą zastrajkować w końcu… na nic wyjaśnienia, że nie mogą… nie mogą żołnierze

olo
27 listopada, 2018 20:24
Reply to  krzychuloq

mozemy chorowac

krzychuloq
27 listopada, 2018 20:46
Reply to  krzychuloq

kiedyś wartościowano stanowiska pracy, był to priorytet… co z tego wynikło????
gdzie te wyniki i po cholerę to robiono????

Tomasz
27 listopada, 2018 22:33

Jeśli nie uda się w przyszłym roku (wyborczym) wypracować satysfakcjonujących rozwiązań długoterminowych to znaczy, że nie uda się nigdy.
Nie ma co się łudzić, tylko uciekać stąd, jak najdalej. No future.

Grzesiek
28 listopada, 2018 19:26
Reply to  Tomasz
Anka
28 listopada, 2018 20:36
Reply to  Grzesiek

Z tego co widzę po komentujących artykuł w internecie, to większość skupiła się tylko na tym, że głoduje były mundurowy który ma emeryturze i narzeka. Nikt się nie skupił na tym, że ten człowiek właśnie od lat zwraca uwagę właśnie na niskie zarobki pracowników cywilnych, bo zdaje sobie sprawę z tego, jak można żyć z takiej pensji… Prawda jest taka, że gdyby głodował pracownik żyjący tylko z pensji – to może by się ktoś zainteresował a tak to niestety słyszy się komentarze, jak to mundurowi młodo odchodzą na emerytury a to nie jest akurat temat, który jest ważny dla pracowników.

28 listopada, 2018 20:39
Reply to  Grzesiek

Dziękuję Ci Grzesiek, że znalazłeś ten artykuł i wrzuciłeś na naszą stronę. Im więcej będzie takich osób jak Ty – z pewnością informacja o pracownikach cywilnych wojska będzie pełniejsza i dostępna w jednym miejscu. Pod tym, wskazanym przez Ciebie linkiem znalazłem kolejny, który wstawiam poniżej: https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/305289919-Cywilni-pracownicy-wojska-to-pariasi-resortu-obrony.html Robię to dlatego, że jest tam resortowa informacja o przeciętnej płacy pod koniec 2016 r. Wówczas MON wskazywał, że przeciętna płaca to kwota 3.576 zł. Z ostatniej informacji uzyskanej z MON w zeszłym tygodniu wynika, że płaca ta jest wyższa i wynosi obecnie… 3.974 zł. Należy od razu zauważyć, że w ramach tych kwot… Czytaj więcej »

28 listopada, 2018 21:23

Dla przykładu napiszę jeszcze takie porównanie: MON zaplanował, że podwyżka pracowników wojska w 2019 r. wyniesie od 1 stycznia – 300 zł (wg info MON). Czyli w resorcie obrony narodowej nastąpi wzrost płacy pracowników wojska w okresie grudzień 2018 do grudnia 2019 r. o 300 zł. Pracownicy cywilni Służby Więziennej w 2019 r. otrzymają 400 zł od stycznia i nie mniej niż 250 zł niepóźniej niż od 1 lipca. Czyli w okresie grudzień 2018 do grudnia 2019 ich pensje wzrosną o nie mniej niż 650 zł. Wynika to z podpisanego już porozumienia Strony społecznej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Pracownicy cywilni Policji… Czytaj więcej »

Michal
29 listopada, 2018 08:25

Tylko pytanie czy od stycznia już będziemy mieć ją na koncie a nie tak jak zawsze bicie piany i wypłata w maju. A wszystko kosztuje i drożeje.

Anna
28 listopada, 2018 22:07

Po tych wszystkich informacjach, nie pozostaje mi nic innego, jak wypisać się z NSZZ pracowników wojska. Moi koledzy również rezygnują. Dopóki nie zmieni się przewodniczący i cała ta kadra, to my podziękujemy.
Przykro słuchać potwierdzeń, iż nasze wynagrodzenia są wystarczające. Żenujące!!!
Pozdrawiam wszystkich pracowników wojska oraz cały zespół Związku Pracowników Wojska TARCZA.

new
29 listopada, 2018 18:44
Reply to  Anna

Brawo Anna!! Ja niestety do związku nie mogę być przynależny (służba cywilna), ale popieram wszystkie działania ZZ TARCZA.
Tylko twarde zasady rozbiją ten „beton”.

30 listopada, 2018 00:25
Reply to  new

A cóż to za stwierdzenie, new. Czy służba cywilna nie może należeć do ZZ?
A zatem co robią w naszym Związku przedstawiciele TOAW? Np. w Organizacji Nr 2/M, czy Nr 9/M?
Oni też są w członkami służby cywilnej.

Mioko
29 listopada, 2018 19:06

Mundurowi od stycznia 2019 podwyżki a pracownicy cywilni wojska na szarym końcu 2100 na rękę. Tylko żyć.

Tommy75
29 listopada, 2018 23:49

Nigdy nie byłem zwolennikiem teorii spiskowej…
Ale skoro wszystkie Ministerstwa – poza MONem – zauważyły cywili…
Czy przypadkiem nie jest to specjalne działanie, żeby skutecznie zniechęcić cywili do pracy w MONie???
Lepiej zatrudnić emeryta wojskowego za najniższą krajową – jego na to stać!!!
Zaczyna mi to pachnieć kumoterstwem!!!
Tylko, że finansowanie „gier wojennych” pochodzi z budżetu państwa a nie trepozy!!!!!
Czas już najwyższy rozpierd…ć ten ostatni bastion komuny, te niejasne powiązania.
Tylko RYŚKA SZKODA!!!!!!!!!!!!!!
BO ZDROWIA NIE KUPISZ!!!

K karol
30 listopada, 2018 06:25

W latach 2015-2018 :
„wzrost płac wyniósł od 625 do 745 zł”

Skąd te sumy? Chyba z premią i wysługą.
2015 r. – 1530 brutto
2018 r. – 2000 brutto
Wynagrodzenie zasadnicze Wartownika OWC z ponad 20-letnim stażem pracy…

30 listopada, 2018 10:30
Reply to  K karol

Dokładnie jest tak, jak piszesz. Te wzrosty uwzględniają również premie i dodatki za wysługę lat. Przedział „625 – 745 zł” wynika z faktu, że w 2016 r. niektórzy mieli 230 zł, natomiast szczęśliwcy – o 130 zł więcej. Zasadnym byłoby wskazać, że te 1530 zł, które wskazujesz – jest dla wartownika NAJNIŻSZYM kwotą wynagrodzenia zasadniczego, jaką może on otrzymać zgodnie z PUZP. Niżej już nie można było wartownikom poziomu tego wynagrodzenia ustalić, natomiast w tym samym czasie na niektórych stanowiskach pracownicy osiągnęli już maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego a z MON wychodziły pisma o dalszym podnoszeniu ich wynagrodzeń. Natomiast na stanowisku… Czytaj więcej »

36
0
Would love your thoughts, please comment.x