Skip to main content

Wytrwałość w działaniu Pełnomocnika MON

By 11 października, 2023Aktualności

Do postulatów Pikiety pracowników resortu obrony narodowej w dniu 29 maja 2023 r., Pełnomocnik MON odniósł się w dniu 29 czerwca 2023 r. w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ PW Zenona Jagiełły. Odnośnie nowych tabel w PUZP Pełnomocnik wyjaśniał, że  „postulowane przez Pana Przewodniczącego zmiany formalne, nie odnoszące się przecież do zmiany w poziomie płac  lecz jedynie do formalnych korekt – nie skutkujących zmianą wynagrodzeń pracowników cywilnych wojska – tabel PUZP wymagają odpowiedniego odłożenia w czasie oraz uzgodnienia ze wszystkimi stronami tego Układu.” 

Utrzymywał w ten sposób swój pogląd w zakresie potrzeby dokonywania zmian w PUZP, który reprezentował przez cały okres pełnienia w ministerstwie funkcji Pełnomocnika MON, czego przykładami mogą być wcześniejsze wypowiedzi, czy odpowiedzi uzyskiwane przez nas w następujących sytuacjach:

  • gdy cztery organizacje związkowe przesłały propozycję zmian w PUZP w dniu 17 grudnia 2018 r., Pełnomocnik MON wskazywał, „aby wszystkie reprezentatywne organizacje na poziomie ponadzakładowym zapoznały się z ich treścią” w sytuacji, gdy wiedział, iż ta propozycja została przesłana do wszystkich Stron Układu. Jednocześnie wskazywał, że – zgodnie z zakresem określonym w upoważnieniu Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. dla Dyrektora DSS Pana Wojciecha Drobnego – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmian zapisów w PUZP nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r., zgodnie z zaakceptowanym przez Ministra Skurkiewicza kalendarzem prac w 2019 r. Ten punkt w kalendarzu prac Ministra Skurkiewicza nie został nawet podjęty, nie mówiąc o jego realizacji!

 

  • gdy w dniu 30 grudniu 2019 r. nasz Związek wezwał Strony Układu do negocjowania zmian w PUZP – w ministerstwie nie podjęto żadnych działań. W kolejnych tygodniach otrzymaliśmy korespondencję od Pełnomocnika MON, jak i od NSZZ Pracowników Wojska, w której wskazywano, że Strony PUZP przystąpią do negocjacji w II półroczu 2020 r. Do tych negocjacji – jak wiadomo – nigdy nie doszło.  

 

  • gdy w trakcie trzech spotkań w lutym 2020 r. przedstawiciele ZPW „TARCZA” wskazywali na pilną potrzebę wprowadzenia nowych tabel do PUZP i odkładanie tej sprawy na drugie półrocze nie ma żadnego uzasadnienia, Pełnomocnik MON wskazywał, że: priorytetem resortu jest niezwłoczne wypłacenie podwyżek pracownikom ron (w trakcie spotkania w dniu 07.02.2020 r.), dla Ministra najważniejszym zadaniem w odniesieniu do pracowników jest jak najszybsze wypłacenie im podwyżek (13.02.2020 r.), dla MON nie ma ważniejszego zadania, niż jak najszybsze wypłacenie pracownikom ron podwyżek (26.02.2020 r.); Pełnomocnik nie potrafił zrozumieć, że w obowiązującej tabeli stawek wynagrodzeń zasadniczych podwyżki się już nie mieszczą tylko jak mantrę powtarzał co jest najważniejsze dla Ministra.

 

  • gdy w ministerstwie zorientowano się do czego doprowadzono nie podejmując negocjacji w zakresie zmian w załączniku Nr 2 do PUZP, w piśmie DSS dotyczącym podwyżek w 2020 r. zawarto zapis o treści: „Z uwagi na fakt, iż w stosunku do niektórych pracowników ostatnie podwyżki nie mogły być realizowane poprzez zwiększanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych, gdyż wskazani pracownicy osiągnęli już maksymalny poziom przewidziany w PUZP (maksymalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w maksymalnej kategorii zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska) – podwyżki dokonywane były poprzez podwyższanie premii indywidualnej. Doprowadziło to do sytuacji, w której w obowiązujących u pracodawców regulaminach premiowania, funkcjonują premie o różnej wysokości. W związku z powyższym taki stan powinien zostać utrzymany tylko i wyłącznie do czasu nowelizacji przepisu placowego – Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej. Planowana – przez strony PUZP – zmiana tabeli stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, umożliwi pracodawcom podjęcie działań naprawczych, polegających na przeliczeniu poszczególnych składników wynagrodzenia, tak aby uwzględnić dokonane regulacje płac w lat 2018-2020.” To wówczas musiały następować zmiany w treści zakładowych regulaminów premiowania. Te zmiany w regulaminach zawsze będą przypominać tego Pełnomocnika MON.

 

  • Brak podwyżek w 2021 r. sprawił, iż chwilowo temat tabel zszedł na drugi plan. Nic nie stało wówczas na przeszkodzie, aby w końcu te negocjacje w resorcie podjąć i tabele zmienić. Niestety, nie podjęto tych prac.

 

  • gdy organizacje związkowe spotykały się z Pełnomocnikiem MON w marcu 2022 r., każda z nich pytała o rozpoczęcie prac w zakresie zmian w PUZP. Wówczas Pełnomocnik MON wskazywał, iż na tę kwestię należy patrzeć z optyki ustawy o obronie Ojczyzny. Ustawa ponad 1,5 roku temu weszła w życie i już była zmieniana a prac nad PUZP jak nie było – tak nie ma. 

 

  • gdy „TARCZA” skierowała w dniu 31 października 2022 r. wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie tabeli w PUZP – zostało ono przekierowane do Ministra Obrony Narodowej, w którego imieniu w dniu 30 stycznia 2023 r. odpowiedział… Pełnomocnik MON wskazując, że: na radykalne zwiększenie liczebności wojska polskiego oraz pilną modernizację sił zbrojnych nie mogą wpływać partykularne interesy poszczególnych związków zawodowych i ich członków. Z tego względu, wnioskowane przez stronę społeczną biurokratyczne, formalne korekty w zasadach współpracy Ministerstwa z organizacjami związkowymi tj. np. PUZP wymagają odpowiedniego odłożenia w czasie.

 

  • gdy „TARCZA” wystąpiła w dniu 31 października 2022 r. do Prezydenta RP w sprawie wynagradzania pracowników cywilnych wojska – otrzymała z BBN odpowiedź, że „kwestie decydowania o wynagrodzeniach cywilnych pracowników wojska nie leżą w kompetencjach Prezydenta RP.” Jednocześnie otrzymaliśmy kopię odpowiedzi, jakiej w imieniu Ministra udzielił temu Biuru Dyrektor DSS MON. W tej odpowiedzi zawarta była identyczna treść, jaką uzyskaliśmy w odpowiedzi na wystąpienie do Minister Maląg!

 

  • gdy „TARCZA” skierowała w dniu 23 lutego 2023 r. kolejne wystąpienie do Minister Maląg, nie godząc się na jego przesłanie do MON – do dnia dzisiejszego pozostaje ono bez odpowiedzi!

Jak widać z powyższych treści, Pełnomocnik MON do końca pozostaje na pozycji, którą zajął w roku 2018, gdy uważał, że nie ma potrzeby zmieniać tabeli w PUZP. Wówczas miał swoją optykę działania, która w międzyczasie się zmieniała ale wyłącznie w kierunku na „NIE” i obecnie zmiana PUZP musi ustąpić najważniejszemu zadaniu Pełnomocnika MON jakim jest zwiększanie liczebności Sił Zbrojnych.

Na ten cel poświęcił nawet środki przeznaczone w budżecie MON na wynagrodzenia cywilnych pracowników wojska, opracowując decyzję Nr 166/MON z dnia 27 maja 2023 r. i przeznaczając setki tysięcy a może i miliony złotych z wynagrodzeń pracowników na promocji służby wojskowej. Nasze wystąpienie w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej pozostaje bez odpowiedzi.

 

Jaka była rola ministra Skurkiewicza?

Możemy zadać pytanie, co takiego stało się pomiędzy 29 czerwca 2023 r., gdy udzielona została odpowiedź na postulaty Pikiety a dniem, w którym zaistniała potrzeba opracowania wspólnej propozycji tabeli Strony związkowej, która następnie została przesłana do ministerstwa w dniu 21 lipca 2023 r.? Czemu miało to służyć?

Dlaczego propozycja tabeli, która w dniu 27 lipca 2023 r. – według ministra Skurkiewicza – była możliwa do zaakceptowania, po 15 sierpnia już taka nie była?

Jaką rolę w rozmowach ze Stroną związkową pełnił minister Skurkiewicz i dlaczego podpisał Porozumienie z dnia 3 sierpnia? 

Jak powyżej wskazano, zakresem określonym w upoważnieniu Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. został obdarzony Dyrektor DSS Pan Wojciech Drobny. Zgodnie z tym upoważnieniem, Pan Wojciech Drobny został upoważniony do zawierania – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – protokołów dodatkowych do PUZP, a także do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej.

W sprawach przekazanych tym upoważnieniem, Dyrektor DSS podpisuje decyzje, postanowienia, zaświadczenia, notatki i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem pieczęci urzędowej Departamentu Spraw Socjalnych.

Dlaczego zatem Porozumienie z pięcioma organizacjami związkowymi podpisał Minister Skurkiewicz? Dlaczego nie podpisał go „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”,  czyli formą jaka zapisywana jest w upoważnieniach? (czytaj TUTAJ)

Czy faktycznie ma upoważnienie od Ministra, jak Dyrektor Drobny?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się  do DSS w dniu 04 września 2023 r. (czytaj TUTAJ) Jak dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Może pozostałe organizacje związkowe do tego faktu nie przywiązują wagi, może  przedstawiciele tych organizacji związkowych podpisały Porozumienie z dnia 3 sierpnia, bo zawsze tak było, że porozumienia podpisywane były z jakimś ministrem lub wiceministrem.  Za tego rządu jest jednak inaczej i może na ten fakt nie zwrócili po prostu uwagi.

W związku z powyższym pragniemy wskazać, że taki przypadek, przypadek upoważnienia dyrektora departamentu do zawierania – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – protokołów dodatkowych jest pierwszy w historii tego Układu. Za ministra Macierewicza – upoważniony był wiceminister Pan Bartłomiej Grabski a wcześniej – za ministra Siemoniaka – wiceminister Pan Maciej Jankowski.

My uważamy, że istotnym jest, czy ktoś ma prawo do podpisywania dokumentów w sprawach związanych z PUZP. Gdy w 2018 r. występowaliśmy o przesłanie upoważnienia dla Dyrektora Drobnego – otrzymaliśmy je bez zbędnej zwłoki.

W innym piśmie tego departamentu opisującym tę sytuację wskazano, że: cyt.  „osoby trzecie dokonujące czynności z przedstawicielem, mają prawo zapoznać się z dokumentem upoważnienia celem weryfikacji zakresu tegoż upoważnienia, o ile oczywiście taki dokument został sporządzony. Partnerzy społeczni zostali poinformowani o fakcie udzielenia stosowanego upoważnienia, a na żądanie jednego z nich przedstawiono treść upoważnienia istotną w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.”

Czy wobec powyższego w przypadku upoważnienia ministra Skurkiewicza ważna jest z powyższego cytatu treść: „o ile oczywiście taki dokument został sporządzony”? (MK)

4.5 11 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
507 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
jan
12 października, 2023 16:09

jest okazja zmienić łosi

Jasiu
13 października, 2023 09:14
Reply to  jan

Nie tylko w MON ale w JW również..

Eustachy
16 października, 2023 06:04
Reply to  Jasiu

Jest nadzieja, że w końcu ruszy temat tabeli, jako że obecnie rządzący najprawdopodobniej będą nimi jeszcze dwa miesiące, w ramach nowej kampanii wyborczej (a nieoficjalnie nowa zaczyna się dzień po wyborach) oraz w związku z tym, że to nie oni będą szukać pieniędzy na podwyżki – mogą klepnąć propozycję pierwszej tabeli związkowej, czego Państwu i sobie życzę. Miłego tygodnia.

Wyborca
16 października, 2023 11:30
Reply to  Jasiu

No i stało się.
Powoli czas pakować walizki p.”grosik” w RON.

Max
17 października, 2023 00:51
Reply to  jan

Chcesz – masz….. Ci, z którymi ”negocjowano” zapewne niebawem odejdą do historii, pozostawiając po sobie złe wrażenie. Będziemy o Was pamiętać. Wasze działanie sprawiło, że straciliście ok. 100 – 150 tys. głosów i parę miejsc w Sejmie. Wasza sprawa. Będziemy się układali z waszymi następcami, których rozliczymy z przedwyborczych obietnic w sprawie podwyżek w budżetowce. Tysiące pracujących byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy latami płacąc składki na ZUS nic z tego nie mają oczekują, że lewica wywiąże się z obietnicy wypłacania im drugiej emerytury, do której mają spełnione warunki a której nie otrzymują. Stosowny projekt jest już w Sejmie i wydaje… Czytaj więcej »

Anana$
18 października, 2023 06:53
Reply to  Max

Moim zdaniem stracili nie 100-150 tys. głosów, a około 2 miliony, czyli większości budżetówki, bo chyba każdy miał dość ich waloryzacji 6,6%, przy trzykrotnie większej inflacji!
Ps.
Co do optymizmu na najbliższe dni, to obawiam się, że nic już się nie zmieni do końca trzymania władzy, bo „towarzystwo” teraz będzie skupione na szukaniu ciepłych posadek dla siebie… a co do nowej władzy – to obawiam się, żeby nie okazało się (ponownie), że „piniędzy nie ma i nie będzie”…

Jasiu
18 października, 2023 18:16
Reply to  Max

Max, jak byś chociaż raz się spotkał z Siemoniakiem lub Klichem, to byś wiedział gdzie mieli stronę społeczną. Chyba, że coś im się zmieniło w główkach po 8 latach nie rządzenia. A tak prywatnie, to jeszcze na razie rządzi PIS co najmniej do 14 grudnia 2023 r. (a może będzie rząd mniejszościowy, jak za rządów Marcinkiewicza lub nie uchwalą ustawy budżetowej) a potem zobaczymy, co dostaniemy od tych z KO, Lewicy czy Trzeciej Drogi. Napewno minimalne wynagrodzenie na 2025 r. wzrośnie o aż 100 lub 200 zł. Teraz niektórym oczęta się szeroko otworzą na nowe rządy. Marku, zachowaj ten post,… Czytaj więcej »

Admin
18 października, 2023 19:41
Reply to  Jasiu

Jasiu, łatwiej będzie zapamiętać ten Twój wywód o minimalnej w 2025 r. kwotami 4400 lub 4500 zł. W stosunku do minimalnej płacy na dzień 31 grudnia 2024 r. daje to te 100 lub 200 zł.

Jasiu
18 października, 2023 21:08
Reply to  ZARZĄD

Okey

Antoni
19 października, 2023 08:08
Reply to  Jasiu

@Jasiu, ale to oczywiste, że proporcje płacy minimalnej do średniej się zmienią, bo będą wynikały z ekonomii a nie PR.
Ważne, jak w minimalną i średnią będą się wpisywać płace budżetówki.

Grzegorz M.
17 października, 2023 07:22

Niezmiernie ciekawi mnie jak ZZ zamierzają podziękować P. Drobnemu za wieloletnią współpracę i dialog w przestrzeni prac ku poprawie sytuacji socjalno- bytowej PW?

Max
18 października, 2023 09:11
Reply to  Grzegorz M.

Są tacy, którzy już wcześniej podziękowali, wychodząc publicznie z pełnym pomówień i jadu wpisem na swojej stronie skierowanym przeciwko partnerom strony społecznej a broniącym stanowiska resortu, rzekomo tak dla pracowników korzystnego.
My nie mamy za co dziękować.
Możemy jedynie mieć nadzieję, że ci, którzy przyjdą lepiej zapiszą się w naszej pamięci.
Jeżeli tak się nie stanie, to kolejny proces wyborczy ich od władzy i decydowania o naszych interesach po prostu odsunie i skończą, jak inni.

Antoni
17 października, 2023 10:58

Jak wygląda najbliższe kalendarium spotkań? Bo się pogubiłem. 🙂

Admin
17 października, 2023 16:38
Reply to  Antoni

W dniu 04 października 2023 r. strony ustaliły, że w ciągu 5-7 dni ministerstwo miało przedstawić skutki przeliczenia tabeli zaproponowanej przez Stronę Związkową i przesłaną w dniu 21 lipca 2023 r. do ministerstwa. Wobec powyższego, spotkanie powinno się odbyć w zeszłym tygodniu… Żadnych informacji z ministerstwa nie otrzymaliśmy. Poza tym, jako TARCZA, oczekujemy na dane, o które zwróciliśmy się do DSS w dniu 29 sierpnia 2023 r. Według informacji uzyskanej od dyr. Drobnego – ich opracowanie miało zająć około miesiąca. Minęło już prawie 20 dni po terminie… Nie piszę już o pismach: – z dnia 30 marca 2023 r. w… Czytaj więcej »

Antoni
17 października, 2023 17:32
Reply to  ZARZĄD

Jakoś tak mi właśnie wychodziło – czas przeszły niedokonany. 🙂

Jolka
17 października, 2023 18:01
Reply to  ZARZĄD

Panie Marku, nic nie uzyskasz a zwłaszcza żadnej odpowiedzi.
Niech Pan też nie liczy na spotkanie, bo ten p. Dyr. DSS po prostu zatonął, jak Titanic.
Ponad 5 lat opracowywał tabelkę a na koniec… nie zdążył nawet zrobić poprawnych wyliczeń do zmian w PUZP.

Max
17 października, 2023 19:35
Reply to  ZARZĄD

Po prostu wszystkie zz powinny ponownie wystąpić do mon ze swoją pierwotną propozycją, poprawioną ze względu na planowaną w roku przyszłym podwyżką płacy minimalnej wnosząc o niezwłoczne jej zaakceptowanie. Jednym z argumentów powinien być i ten, o którym już powyżej napisałem. Będą chcieli coś dla tych, którzy długo i ciężko na nich pracowali uczynić – dobrze. Nie będą chcieli – również dobrze. To w ogólnym bilansie nie my a właśnie oni stracą. Żadnych wyliczeń, z których nic nie wynika ma nie być, gdyż zarówno my, jak i oni wiemy, że pieniądze na to są. Zobaczymy, czy chociaż na koniec pozostawią… Czytaj więcej »

Admin
18 października, 2023 10:29
Reply to  Max

Napisałeś: „Żadnych wyliczeń, z których nic nie wynika ma nie być, gdyż zarówno my, jak i oni wiemy, że pieniądze na to są.”

Pozwolisz, że to my, czyli Zarząd będziemy decydować czy wyliczenia mają być, czy ich ma nie być.
Jak również dokonywać ich oceny pod kątem czy z nich coś wynika, czy też nic nie wynika.

O tym, że pieniądze były i są wiedzieliśmy od początku a więc przez cały ten okres tyle, że to inni się martwili, że MON nie ma na to pieniędzy…

Max
18 października, 2023 17:34
Reply to  ZARZĄD

A Ty pozwolisz w końcu sobie uświadomić, że po prostu czas ucieka i za chwilę – miesiąc, dwa miesiące – tych obecnych decydentów może po prostu nie być. Twój upór doprowadził do tego, co jest a ja po raz kolejny nie będę Ciebie wyciągał z ”dołu”, w który wpadasz na własne życzenie. Gdyby nie ten hejt na stronie fb NSZZ PW, to ja bym tam nie musiał zaistnieć. Aby to zakończyć – ja stosowne zawiadomienie w kwestii tego paszkwilanckiego komunikatu na stronie NSZZ PW złożę. Wydaje się jednak, że to Ty i Krzysztof powinniście byli dawno zareagować. Podobnie jak i… Czytaj więcej »

Admin
18 października, 2023 19:36
Reply to  Max

Max, a ktoś Cię o cokolwiek prosił?
Bo ja tego nie pamiętam.
Rób, co uważasz, ale nie oczekuj, że wszystko będzie się działo tak, jak to sobie wyobrażasz.
Naprawdę tam zaistniałeś?
I co?
Dało to jakiś skutek?

A tak już na marginesie, nie utożsamiaj naszych działań wyłącznie z moją osobą.
Zarząd Krajowy naszego Związku liczy siedem osób.

Max
18 października, 2023 21:55
Reply to  ZARZĄD

Dało to taki skutek, że przestano się nad Tobą znęcać.
Przyznaje jednak, że się pomyliłem i postaram się błąd naprawić.

Grzegorz
23 października, 2023 08:28
Reply to  ZARZĄD

Panie Marku, to jak powinny wyglądać podwyżki dla cywili w mon po 1 stycznia wg prawa…
4242 już wyrównane tym, co się nie łapali do minimalnej, od tego 20% czy od poziomu dzisiejszych?? Bo są różne interpretacje.
Dlaczego 1 raz mówią o chęci waloryzacji już w styczniu… a no chyba dlatego by załatwić tymi 20% minimalną… czyli jedna wielka ściema… pytam, czy są na to jakieś przepisy?

Last edited 7 miesięcy temu by Grzegorz
Admin
26 października, 2023 22:06
Reply to  Grzegorz

Grzegorzu, można wskazać, że w zasadzie nie ma w tej kwestii prawa. Gdyby ono bowiem było, nie byłoby tego, co przez ostatnie lata się działo w obszarze płac w ron. A tak mamy sytuację, że wszystkim pracownikom płace wzrastały o te same kwoty, niezależnie od tego, czy byli w kategorii VI, czy w XVI. Aż sam się dziwię, jak to się mogło stać, że obecnie jeszcze są pracownicy, którzy w kategorii V nie osiągnęli…WZ w kwocie 2460 zł?! Jeżeli więc nie mają tej maksymalnej zasadniczej w kwocie 2460 zł – muszą mieć premię w kwocie co najmniej na poziomie kwoty… Czytaj więcej »

jutka
20 października, 2023 18:10
Reply to  Max

Chciałam zareagować, Max, ale musiałam coś sprawdzić w swoich papierach z tamtego czasu a kiedy weszłam na stronę NSZZ PW – Twojego komentarza już nie było.
A szkoda, bo był bardzo dobry.
Obraziłeś się na Marka i dlatego usunąłeś komentarz? :O

Max
22 października, 2023 20:49
Reply to  jutka

Nie obraziłem się. To on się obraził. A ponieważ nie bardzo wiem dlaczego to po prostu swój błąd naprawiłem, gdyż okazało się, że to moje pisanie było niepotrzebne. Odnośnie moich wpisów tu i gdzie indziej.
Wydawało mi się, że wymieniając poglądy korzystamy z doświadczenia członków związku i niezrzeszonych.
Tak się jednak składa, że to jedynie pobożne życzenie i zapisy w Statucie, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Postanowiłem więc po prostu się wyciszyć, bo o to przecież chodzi. Pozdrawiam serdecznie.

jutka
30 października, 2023 08:30
Reply to  Max

Nic dobrego z Twojego wyciszenia nie wyniknie. Ani dla nas, ani dla tego forum.
Masz tego świadomość, więc liczę, że za jakiś czas zdanie zmienisz.
Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

Jasiu
30 października, 2023 16:18
Reply to  Max

Żartobliwie powiedziałbym jaki spokój, jak Rysiu nic nie piszesz, bo tak naprawdę trzeba czekać najpierw do 13 listopada a później do 12 grudnia 2023 r. A może związki zawodowe powinny wypracować wspólne zmiany do PUZP i nową tabelę. A potem zobaczymy, bo na razie tzw. koalicja się kłóci o stołeczki a gospodarka i ludzie się nie liczą. Ja czekam cierpliwie na tę podwyżkę 20%. Nauczyciele na 30%, wdowy i wdowcy na emeryturę tzw. wdowią a emeryci i pracownicy na zwolnienie z podatku do 60 tys. zł. A tu cisza w eterze. Tylko nie wiem, od którego roku – czy od… Czytaj więcej »

Last edited 6 miesięcy temu by Jasiu
Max
31 października, 2023 15:35
Reply to  Jasiu

Odpowiem krótko, bo serce do obecności tu straciłem. Można bowiem brać po łbie raz, czy drugi ale ja na syndrom sztokholmski nie cierpię. Napiszę więc tak: To, że właśnie wszyscy czekają nie wiadomo na co w sytuacji, gdy DSS MON jawnie nie wywiązuje się z obietnic i zobowiązań, mówi wszystko o naszej zdolności walki o interesy pracownicze. Bo związki zawodowe powinno walić – kto karty rozdaje… Czy jak siną dal odchodzi ojciec – głowa rodziny, to ta rodzina ma się zlikwidować?? Ma czekać nie wiadomo na co? Kurde – to właśnie teraz jest ten czas, którego zupełnie nie potraficie wykorzystać.… Czytaj więcej »

Antoni
2 listopada, 2023 07:04
Reply to  Max

Coś o „właśnie tym czasie” już pisałem kilkukrotnie i, że moment tuż po wyborach wbrew pozorom wcale nie jest zły na konkretny protest pod ministerstwem też. Dotychczas starałem się jak najmniej oceniać działania licząc na to, że wiele dzieje się w kuluarach.
Teraz, wiedząc już naprawdę dużo widzę, że wykres wk… i chęci działania zarówno ZZ, jak i Protestu skorelował się z wykresem inflacji rdr. Wielka szkoda.
Ogrom energii i działań tylko dla kilku dobrych chwil.
Niestety, to źle wróży na przyszłość.

Jasiu
2 listopada, 2023 10:28
Reply to  Max

Max, tam nie ma lidera związkowego, ani żadnego pomysłu żeby dalej to pociągnąć lub od nowa zaproponować nowe uzgodnione postulaty. Teraz jest czas.
Skoro „wojskowym” przedłuża się służbę o 5 lat, to dlaczego związki nie wykorzystają tego czasu i się nie spotykają i wypracują wspólnego 7 związkowego stanowiska ws np. tabel zaszeregowania czy podwyżek na 2024 r. lub częściowych zmian w PUZP.
Ludzie, na Boga obudźcie się i nie czekajcie nie wiadomo na co.

Grzegorz M.
18 października, 2023 19:58
Reply to  Max

Wydaje się, że rozpoczęcie protestu wobec działań MON a w zasadzie ich braku, byłoby zasadne.
Zmusiłoby to obecne władze do zajęcia stanowiska jeszcze w tym roku, jeśli choćby marzą o dalszym rządzeniu.
Jeżeli się poddadzą to możliwe, że podejmą działania by pozostawić po sobie schedę dla następców.
I w końcu, jeśli nadejdzie zmiana to musiałaby się w pierwszej kolejności zająć rozwiązaniem spraw związanych z trwającym protestem.

Max
18 października, 2023 21:52
Reply to  Grzegorz M.

Witaj, Ty tak twierdzisz i ja jestem tego zdania.
Niestety, nie wszyscy chcemy iść tą drogą.
Mam żal do siebie, że się wcinam pomiędzy wódkę a zakąskę.
Właściwie po co??
Postanowiłem swój błąd naprawić….

Antoni
19 października, 2023 08:10
Reply to  Grzegorz M.

@Grzegorz M. masz rację.
Wbrew pozorom, to dobry czas na protest przed ministerstwem.

Eustachy
17 października, 2023 18:06
Reply to  Antoni

Żadnych spotkań z obecnymi włodarzami MON nie będzie, bo teraz gorączkowo szukają posadek.
Kolejne rozmowy po Nowym Roku, bo nowy rząd będzie dopiero w okolicach połowy grudnia.

Pracownik RON
18 października, 2023 12:01

Teraz dopiero wróci bieda.
Już raz Siemoniak pokazał, gdzie ma pracowników wojska i związki zawodowe.

Jacek
18 października, 2023 12:31

Jak to dobrze, że wygrało PO, dostaniemy 20% podwyżki od przyszłego roku!
Wy też się cieszycie?
Myślicie, że dadzą jakieś premie na święta z okazji wygranych wyborów?

doda
18 października, 2023 16:28
Reply to  Jacek

hahah, rudy ci da tablice mendelejewa, 67 lat już nie pamiętasz ich, jak niema to niema i 8 lat bez podwyżek, żal mi cię skoro wierzysz co niemcy na to pozwolą.

Krystyna
19 października, 2023 08:12
Reply to  Jacek

Zobaczymy te podwyżki jak świnia niebo. Tylko naiwni mogli uwierzyć w te obietnice.

Jacek
19 października, 2023 13:42
Reply to  Krystyna

Ja tam mu wierzę, Tusk na pewno by nie okłamał tylu tysięcy pracowników.
Teraz na pewno odblokuje KPO, bo ma przyjaciół w Brukseli (w końcu był prezydentem UE). A te miliardy z KPO trafią w końcu do naszych kieszeni, czekam na to już kilka lat.
Tusk to mąż stanu, on by nigdy publicznie nie skłamał.
Zresztą, nauczyciele też się cieszą, bo oni dostaną 30% od przyszłego roku.

Krystyna
19 października, 2023 16:24
Reply to  Jacek

Panie Jacku, doceniam sarkazm.

doda
19 października, 2023 17:35
Reply to  Jacek

witam, posłuchaj Urszuli von coś tam to zrozumiesz, że on ci wszystko obieca a potem – jak ci da, to zabierze podwójnie. Żal mi takich ludzi, bo mają krotką pamięć a KPO trafi do firm i mafii a nie dla pracowników…
Żegnam was, bo nic się nie zmieni i nie ma sensu klikać

Maksymilian
20 października, 2023 13:21
Reply to  doda

Czy administrator mógłby zadbać, by to forum nie zamieniło się w miejsce nagonki politycznej i teren do wywalania swoich frustracji czy agresji na osoby o odmiennych poglądach?
Słabo się to czyta.

Alina
20 października, 2023 20:39
Reply to  Maksymilian

Maksymilian, to nie czytaj. Nie musisz.
Mamy wolność słowa, a w związkach są zrzeszone osoby o różnych poglądach. Mało tego, te różne poglądy są w jednej organizacji związkowej.
Jak Ci słabo, to weź coś na wzmocnienie. 🙂

Maksymilian
23 października, 2023 08:46
Reply to  Alina

Wolność słowa a chamstwo to dwie różne sprawy.

jan
23 października, 2023 19:57
Reply to  Alina

Żadna grupa nie była tak sponiewierana przez płaszczaka i jego skurki oraz drobnego człowieka jak my, czyli pracownicy RON.

Jasiu
24 października, 2023 09:40
Reply to  Maksymilian

Maksymilian w Polsce jest Demokracja i również na stronie Tarczy.
Tylko głupcy mówili, że w Polsce nie ma demokracji. To w 1970 r. lub 1980 r. była demokracja w Polsce.
Głupi Polak nie może mieć za dobrze, bo dobija mu woda sodowa do ŁBA. Niedługo będziecie jeździć z powrotem do pracy na szparagi do Niemiec za 6.50 E, gdzie minimalna płaca jest ponad 12E. A Polak to tania siła robocza, czyli pachołek i bezmózgowiec. A minimalne wynagrodzenie w Polsce będzie wynosić 4300 zł przez następne 4 lata.
Pieniędzy nie ma i nie będzie.

jutka
30 października, 2023 08:38
Reply to  Jasiu

Maksymilian miał na myśli chamówę jaką tu możesz przeczytać, a która nie ma nic wspólnego z wyrażaniem poglądów politycznych.
Do tej pory KAŻDA opcja polityczna miała nas w nosie, dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.

Jasiu
24 października, 2023 09:31
Reply to  Jacek

Dostaniemy w budżetówce średnio po 1200 zł a nauczyciele średnio po 1500 zł.
Już się cieszę, nie wiem na co je wydam. Oczywiście premie będą ale dla tych, co się już powoli pakują.
I wtedy zobaczycie i się przekonacie, że te pieniądze, o których Marek K. mówił czy pisał pójdą na premie i odprawy dla p. z RON.

Jasiu
24 października, 2023 09:40
Reply to  Jacek

Dostaniesz 20% a nauczyciele 30%, jak mnie kaktus wyrośnie.
Chociaż patrząc z drugiej strony, to te 1000 zł lub 1500 zł robi wrażenie tylko, że tyle to mnie proponował PIS.

Piotr
25 października, 2023 12:15

Siemioniak zapowiada armię 150 000, czyli będą zwolnienia

Admin
25 października, 2023 13:04
Reply to  Piotr

A uważasz, że teraz już mamy armię ponad 150 tys.? Pamiętam czasy, gdy po roku 1989 schodziliśmy z armii kilkusettysięcznej i wszyscy się cieszyli ile to oszczędzamy na jej zmniejszaniu. A ostatecznie okazało się, że wówczas armia liczyła faktycznie ok. 80-90 tys. ŻZ i tylko na tę ilość kształtowany był corocznie budżet MON, natomiast armia kilkusettysięczna zapisana była w etatach SG WP. Dzisiaj jest podobnie, wystarczy porównać obszar planowanych wydatków na uposażenia żołnierzy w kolejnych ustawach budżetowych… Dlatego, Piotrze, nie strasz zawczasu. Jeżeli zwolnienia będą, to z pewnością nie będą się one wiązały z powodu nadmiaru żołnierzy powyżej 150 tys.,… Czytaj więcej »

jan
25 października, 2023 19:18
Reply to  Piotr

armię mierzy się wartością bojową, a ta niby 187 tys. ma wartość bojową 50 tys. starej armii;
wiem, co piszę.

Obserwator II
27 października, 2023 10:02
Reply to  olo

W RON też leżą pieniądze… ale 5 związków nie potrafiło ich wyciągnąć.
Jak reprezentują nas przy stole negocjacyjnym „ludzie” ze zbrojeniówki, to takie mamy mizerne efekty i Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność powoli zaczyna się rozsypywać. Organizacje wychodzą z KS.

Pracownik RON
31 października, 2023 20:54
Reply to  olo

Co nas obchodzi ZUS.
To wszystko pokazuje tylko to, jak działają nasze związki. Jak walczą o dodatkowe pieniądze dla pracowników wojska.
To jest jedna wielka klika. Jak przyjdzie co do czego, to pojadą do Warszawy, napiją się kawki, podpiszą co im MON podsunie i po sprawie.
Poza tym, nasze związki same ze sobą nie potrafią się dogadać – to o czym tu mówić.

Pracownik RON
29 października, 2023 20:04

Czy są już jakieś przypuszczenia, kto może być naszym ministrem?
Podobno PSL i Trzecia droga mają ochotę na to ministerstwo.
Oby nie wrócił Siemoniak.

Admin
29 października, 2023 20:22
Reply to  Pracownik RON

Według mnie każdy będzie lepszy od obecnych!

Jasiu
30 października, 2023 06:38
Reply to  ZARZĄD

A zwłaszcza od Grosika.

Jasiu
2 listopada, 2023 10:29
Reply to  Pracownik RON

Ministrem ON będzie Kosiniak – Kamysz .

olo
2 listopada, 2023 18:00
Reply to  Jasiu

ksywa TYGRYS

Arek
2 listopada, 2023 13:31

Mam pytanie czy jutro związki spotykają się z pełnomocnikiem MON.
Taka plotka jest u nas na JW.

Pracownik RON
2 listopada, 2023 23:33
Reply to  Arek

Hmm… po co? Przecież ten rząd już nic nie może.
A nawet jak może, to już nic nie zrobi, bo po co?
Komu by się chciało jak za miesiąc już ich nie będzie.
Oni wszyscy teraz już tylko myślą, jak zatrzeć ślady po sobie.
Niszczarki pracują pełną parą.

Doda
3 listopada, 2023 17:31
Reply to  Pracownik RON

Witam. Nie oglądaj TVN, bo mówisz jak oni.

Basia
3 listopada, 2023 10:36
Reply to  Arek

Pełnomocnik już siedzi na walizkach.

Jasiu
9 listopada, 2023 10:07
Reply to  Arek

Tak na Dworcu Centralnym w poczekalni.

Antoni
7 listopada, 2023 08:08

Czyli, co? Czekając na nowego ministra, czas na podsumowanie tego, co się w tym roku wśród pracowników i związkowców wydarzyło? 🙂
Tylko zrobić to powinien raczej socjolog, a może i psycholog społeczny, bo tu działy się rzeczy najciekawsze.

Reszta jak zwykle.

Alina
7 listopada, 2023 18:16
Reply to  Antoni

Fakt. Można już zacząć podsumowywanie. Pracownik RON napisał: „Przecież ten rząd już nic nie może. A nawet jak może, to już nic nie zrobi…” I to racja.
Dodam – nowy rząd też nic nie zrobi, bo po starym trzeba będzie posprzątać.
Przy tym sprzątaniu może się okazać, że zmiany w PUZP i nie mówię tu o tabeli, pomimo oporu ZZ będzie trzeba wprowadzić. Czyli trzeba będzie wybrać mniejsze zło.

Jacek
8 listopada, 2023 21:44
Admin
9 listopada, 2023 14:52
Reply to  Jacek

A czy musi być komentarz w tej sprawie? Dlaczego mamy komentować ukazujące się artykuły, które w swojej treści są błędne? Czy napewno „błaszczak na odchodne dorzucił 200 mln zł do nagród dla żołnierzy”, jak autor sugeruje w zajawce tego artykułu? Wiadomo, co najbardziej przyciąga do zapoznania się z treścią artykułu – SENSACJA. Czy rzeczywiście jest w tym artykule sensacja i czy pokrywa się ona z faktami? Sprawdźmy. Na początek, czy Błaszczak dorzucił rzeczywiście teraz te 200 mln zł – odpowiedź NIE. I na tym można byłoby zakończyć. Ale z formalnego punktu widzenia dodam jeszcze takie info: 1/ nie była to… Czytaj więcej »

olo
12 listopada, 2023 05:41
Reply to  ZARZĄD

A ha to ok! nic sie nie stało

Jasiu
9 listopada, 2023 10:06

Na nagrody i premie dla żołnierzy zawodowych dodatkowo w tym roku – nie po raz pierwszy – 200 mln zł. A te mądre 5 związków podpisało Porozumienie z Dyr. DSS. Jednak znowu Marek K. szef TARCZY i Prezes Militarii kol Krzysztof P. mieli rację, że pieniędzy w RON jest w brud i można było spokojnie spełnić zaproponowaną tabelę przez związki z I kat w wysokości 3000 zł. I jak teraz wyglądają 2 największe związki zawodowe, czyli NSZZ PW i NSZZ „Solidarność”. Trzeba było słuchać Jasia, który mówił nie podpisywać Porozumienia 3 września ale Wituś z D. był mądrzejszy i teraz… Czytaj więcej »

Zosia
11 listopada, 2023 06:45

Pan minister Błaszczak w ostatnim wywiadzie powiedział, że nagrody są również dla pron.
Czy ktoś ma w tym temacie jakieś potwierdzone info.

JASIU.
11 listopada, 2023 11:49

Polecam artykuł Ministra Błaszczaka pt. niespodziewana decyzja szefa MON dotyczącą premii na 11 listopada 2023 r. dla wojska i cywili. Pieniądze mają być po 11 listopada. Pożyjemy, zobaczymy.

Last edited 6 miesięcy temu by JASIU.
jan
11 listopada, 2023 18:13
Reply to  JASIU.

Ludzie, „piniondze to nie fszysko”, dajcie już spokój, trochę Honoru, niech sobie wsadzi w dupę.
Najpierw was obraża, przez 5 lat nie podpisuje tabel, bo jak nazwać inaczej.
A starczy, że trochę sypnie grosza a wy już jesteście wniebowzięci, takie to płytkie, żenujące. Fu

Grzegorz
11 listopada, 2023 20:22
Reply to  JASIU.

Gdzie ta decyzja o cywilach?? To był żart chyba.

Jasiu
5 grudnia, 2023 18:43
Reply to  Grzegorz

I co, pisałem prawdę Grzegorz już 11 listopada 2023 r. ale najlepiej podważać tych, co jeszcze coś znaczą w swoich organizacjach i wiedzą, co się dzieje u p. grosika….

Karola
12 listopada, 2023 17:23
Reply to  JASIU.

Dla pracowników? Gdzie ta decyzja? No ciekawe to

Pracownik RON
12 listopada, 2023 23:13
Reply to  JASIU.

Przestańcie ludzi w błąd wprowadzać!!! O cywilach nie było mowy. Nie było żadnego artykułu, w którym była mowa o premiach dla pracowników wojska.

Eustachy
14 listopada, 2023 17:29
Reply to  Pracownik RON

Pan jeszcze minister ma w głębokim poważaniu pracowników RON. A ma szansę zabłysnąć, podpisując pierwotną tabelę związkową. Jest na to jeszcze 27 dni. Czekamy zatem……

Grzegorz
14 listopada, 2023 21:22
Reply to  Pracownik RON

Pan Marek powinien zbanować takich co sobie jaja tu robią…
Zosia słyszała wywiad a zaraz pyta.
Poziom 3 latka

Jasiu
13 listopada, 2023 11:46

40 dni minęło od ostatniego spotkania 7 związków z dr. Wojciechem DROBNYM Dyr.DSS (4 października 2023 r.) i co – cisza.

Eustachy
14 listopada, 2023 17:26
Reply to  Jasiu

Następne spotkania po Nowym Roku z nowym Dyrektorem DSS

Piotr
15 listopada, 2023 13:21
Reply to  Eustachy

I tak zlecą następne 4 lata, a my ciągle będziemy w czarnej d…ie

Joanna
15 listopada, 2023 18:45
Reply to  Eustachy

Mam nadzieję, że w końcu to będzie prawdziwy fachowiec znający się na np. finansach czy przepisach odnośnie PUZP a nie tylko osoba z wykształceniem.

Jacek
23 listopada, 2023 15:37

Słyszałem, że było jakieś pismo, że mamy dostać po 1000 zł w listopadzie i grudniu.
To prawda, że inne związki coś działają w tym temacie?
Bo, że Tarcza nic nie robi, to wiemy, bo cisza jak makiem zasiał….

Admin
24 listopada, 2023 12:46
Reply to  Jacek

Nie wiem, Jacku, o którym piśmie napisałeś, wskazując na te wypłaty po 1000 zł w listopadzie i grudniu. Czy jest to te ostatnie pismo NSZZ PW, czy pismo skierowane do ministerstwa przez TARCZĘ i Militarię już w dniu 25 września b.r., w którym cyt. „wnioskowaliśmy o uruchomienie dodatkowych środków na realizację dla pracowników wypłat jednorazowych w miesiącach listopad i grudzień b.r. w kwocie po 1000 zł każdym z tych miesięcy.” Działania, które podejmuje TARCZA nie muszą być powszechnie znane dla ogółu. Ważne, że znane są członkom naszej organizacji związkowej. Niektórzy piszą pisma do senatora Skurkiewicza, natomiast my – jak dotychczas… Czytaj więcej »

Jasiu
24 listopada, 2023 13:07
Reply to  ZARZĄD

I w pełni popieram takie działania Tarczy. Po co pisać do MON, jak oni tam się na niczym nie znają i siedzą na walizkach. Potwierdziły to wyliczenia do zmian tabeli w PUZP.
Te 18 dni co im pozostało to wytrzymamy a prawdziwy dialog będziemy prowadzić w nowym 2024 r. z nowym Ministrem ON Panem dr. n. med. Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem, który na pewno „wyleczy problemy” w MON.

Jasiu
24 listopada, 2023 13:15
Reply to  Jacek

Za to NSZZ PW świetnie działa. Te pisma pisane do Ministra Skurkiewicza pokazały słabość ZG NSZZ PW a zwłaszcza tych liderów związkowych, którzy całe życie martwili się o pieniądze RON. Czy MON będzie maił na podwyżki, czy wystarczy na zmiany w PUZP.
Te pisma napisane przez Guru są spóźnione o co najmniej 2 miesiące i nie przyniesie to wam sukcesów, ani nowych członków.

Kobra.
24 listopada, 2023 10:20

Polecam artykuł w Gazecie Prawnej z dnia 24 listopada 2023 r. pt.” Nawet 400% pensji nagrody jubileuszowe i odprawy w budżetówce”.
Niektórzy prorocy, zwłaszcza z 1 RBLog płakali, że nam zabiorą a tu wręcz odwrotnie – jeszcze podnoszą. Może warto by było wprowadzić do naszego PUZP dla pracowników po 50 latach pracy ogółem np. 600% wynagrodzenia. Przecież co roku wydłuża się długość życia mężczyzn i kobiet.
Na emeryturę też w przyszłości młodzi będą przechodzić w wieku minimum 67 lat a najprawdopodobniej w wieku 70 lat. ŚRODKI W MON SĄ NA TO zabezpieczone do 2045 roku.

Admin
24 listopada, 2023 12:58
Reply to  Kobra.

Kobra, to dla mnie nie nowina, bo wiedzieliśmy już o tym na etapie przedstawiania opinii organizacji w tej sprawie we wrześniu tego roku. Nie rozumiem dlaczego piszesz o 600% wynagrodzenia po 50 latach pracy w powiązaniu z długością życia i przechodzeniem na emeryturę. W PUZP mamy już 600% zabezpieczonej odprawy emerytalnej. Być może chodziło Ci o nagrodę jubileuszową po 50 latach pracy i może kiedyś rzeczywiście taka się pojawi, jako szczególne uhonorowanie pracowników ron, którzy dotrwają w stosunku pracy do tej rocznicy, bądź o 12 miesięcy krótszej. Nie trzeba by było na to nawet wiele środków, gdyż takie sytuacji zapewne… Czytaj więcej »

Kobra .
24 listopada, 2023 21:35
Reply to  ZARZĄD

Znowu nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy akademickie te twoje wywody, które doprowadzają do tego, że Cię później nikt nie lubi i Cię opluwają np. na stronach NSZZ PW. Czytający mój wpis „cywile” wiedzą, że mamy 600% odprawy a za 50 lat pracy nie mamy jubileuszówki w takiej wysokości i tylko o to mnie chodziło ale widzę, że i tak proste zdanie pisane jest dla Ciebie za trudne do zrozumienia. Rozumiem, żołnierze nie służą 50 lat dlatego nie rozumiesz, co napisałem. Przykro mnie z tego powodu. Znowu cenzura czy celowe przetrzymywanie mojego postu – specjalnie w zamrażarce. Pisałem o MON,… Czytaj więcej »

Last edited 6 miesięcy temu by Kobra .
Admin
29 listopada, 2023 13:28
Reply to  Kobra .

Kobra, a w zasadzie Jasiu – powiedz, czy ja jestem zupą pomidorową, aby mnie lubić?
Zastanów się.
Jeżeli na stronach NSZZ PW nie mają o czym pisać, niech sobie szukają tematów zastępczych tym bardziej, że wiemy kto za tym stoi.
Ostatecznie i tak wszyscy muszą się spotkać przy jednym stole.
A ja w dalszym ciągu nie wierzę, że przedstawiciele tamtych pięciu organizacji związkowych tak dały się podejść i zaakceptowały to, co im mon przedłożył 15 września…

Kobra .
29 listopada, 2023 14:24
Reply to  ZARZĄD

Mój kolega w stanie wojennym jadł zupę pomidorową w jednym z barów i przypadkowa w tym barze była redaktorka i zapytała czy mu smakuje zupa pomidorowa podawana w tym barze. Odpowiedział, że jest smaczna tylko ten kolor czerwony mu nie bardzo odpowiada. Był to szef Solidarność z PSS „Społem” w moim mieście. To tyle w temacie zupy. Co do meritum, nie musisz ujawniać kto się kryje pod jakim nickiem, bo inteligentni wiedzą od wielu lat, że Kobra to Jasiu. Gdybyś chciał wszystkich tu piszących zdradzać po imieniu, to bym czuł się dowartościowany ale widzę, że znowu robisz wyjątki. Ja reklamy… Czytaj więcej »

jan
29 listopada, 2023 16:44
Reply to  ZARZĄD

……bo p. przewodniczący może za długo są na stanowiskach????????

Może by napisać do Błaszczaka ws. tabeli tej Waszej, jak oni wszystko tak chętnie podpisują, wydają pieniądze na koniec, to co mu tam – może podpisze ????
Może warto spróbować?

Pracownik RON
29 listopada, 2023 22:22
Reply to  jan

Wydaje mi się, że w tym roku pracownicy wojska będą klepać biedę na Święta. Nowy szef MON będzie w połowie grudnia więc nie ma szans na to żeby na Święta wypłacili coś z MONu – żenada.

Jasiu.
1 grudnia, 2023 09:23
Reply to  jan

Kto ma napisać do Błaszczaka pismo. To za trudne zadanie dla 7 związków działających w MON.
Lepiej i łatwiej brać kasę i się bujać albo najlepiej żeby organizacje na dole pisały pisma lub robiły robotę za Zarządy, czy Sekcje a oni będą sobie przypinać ordery…..

Last edited 5 miesięcy temu by Jasiu.
Michal
4 grudnia, 2023 17:09
Reply to  ZARZĄD

Czy w 1rblog można spodziewać się jakichś pieniędzy na święta. Jeśli tak, to kiedy??

Armagedo
8 grudnia, 2023 20:53
Reply to  Michal

Tak, będą. Jesteśmy w trakcie negocjacji. Będą płacone do świąt.

Michal
12 grudnia, 2023 22:53
Reply to  Armagedo

Czy prawdą jest że pieniądze od ministra też będą obcinane za zwolnienia

Alina
26 listopada, 2023 15:21
Reply to  ZARZĄD

Panowie czy też Panie i Panowie, po co te kłótnie? Jedno nie czyta i drugie nie czyta. Prawda jest taka, że rozporządzenie dotyczy jednostek budżetowych podlegających resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a my jesteśmy MON i mamy PUZP. Do tego będziemy mieć doktora nauk medycznych próbującego uzdrowić MON za pomocą doradców generałów w stanie spoczynku, którzy nota bene nie zrobili dużo w sprawie PRON. Nowa koalicja szykuje się do rządów i jak wszędzie trąbi, najpierw trzeba zobaczyć ile pieniędzy jest w worku. Proszę zwrócić uwagę, że PiS teraz chce przepchnąć ustawy, a nie chce wydać rozporządzeń, które przecież można łatwo… Czytaj więcej »

Krystyna
24 listopada, 2023 14:13
Reply to  Kobra.

Te 400% jubileuszówki dotyczy pracowników MSWiA.

MAX
24 listopada, 2023 14:31
Reply to  Kobra.

Odpowiadam, bo ”pijesz” wyraźnie do mnie, gdyż to ja przestrzegałem przed wprowadzeniem w życie zamiarów uwalenia naszych – wynikających z przywilejów PUZP – należności z tytułu pracy. Takie zamiary mieli ci, których zapewne wkrótce już nie będzie. Powołujesz się na artykuł, którego sam uważnie i ze zrozumieniem nie przeczytałeś. Mówi on bowiem o pracownikach MSWiA a nie o nas, gdyż to, co im od listopada przyznali – my mamy od lat gwarantowane w tym naszym PUZP, którego oni po prostu nie mają Ja jestem tym ”prorokiem” z 1 RBLogu, który jak piszesz tu ”płakał”. Uważam, że nie bez podstaw a… Czytaj więcej »

Piotr
27 listopada, 2023 15:12

W mojej JW na 11 listopada żołnierze dostali nagrody a w ubiegłym piątek ukazał się rozkaz i znów nagrody dla żołnierzy w wysokości 1500 i 1000. Nie dostali tylko podpadziochy.
Cywile jak powietrze.
Komentarz zbędny.

Jac
29 listopada, 2023 12:14

Pielęgniarki i niemedyczni znowu podwyżki, a PRON poklepanie po ramieniu.

Jasiu.
30 listopada, 2023 11:06
Reply to  Jac

Związki czekają aż ich zaprosi TYGRYSEK?

Filipek.
3 grudnia, 2023 20:14

565 zł brutto premii na Święta Bożego Narodzenia to około 380 zł netto.
Na karpia a lepszy garnitur, czyli mundurowi dostali średnio po 1500 zł brutto.
Tak nas traktuje dobra zmiana ….

Piotr
4 grudnia, 2023 22:45

565 zł brutto cieszycie się

Beti
5 grudnia, 2023 07:19

No wow 565 zeta minus podatek to będzie w sam raz na karpia.
No, może jeszcze szef coś wyskrobie z naszych zwolnień lekarskich, to będą dwa karpie…
Smutne…

Krystyna
5 grudnia, 2023 17:51
Reply to  Beti

Jeszcze trzeba odjąć za zwolnienia lekarskie.

Jasiu.
7 grudnia, 2023 12:12
Reply to  Beti

Dwa karpie, to nie za dużo na święta.
Tam, gdzie „operatywni” szefowie i normalne związki, które nie chodzą na pasku pracodawców i nie jedzą im z ręki to dostaną niektórzy pieniążków – ponad 2 tys. zł. na rączkę.
Można – można, tylko trzeba mieć jaja i umieć rozmawiać z pracodawcami.

Anka
8 grudnia, 2023 10:58
Reply to  Jasiu.

Nie jaja tylko to są pieniądze za vacaty, które trzeba rozdzielić.

Jasiu
12 grudnia, 2023 18:09
Reply to  Anka

Anka, to nie tylko pieniądze za vacaty, bo również za chorobowe, pracownicy nowo zatrudnieni itd.
Ja wam napisałem, że ja jestem już po podziale oraz kwotę dla pron.

olo
8 grudnia, 2023 18:51
Reply to  Jasiu.

Zgadza się

Pracownik RON
5 grudnia, 2023 13:52

I nasz minister się szarpnął na Święta.
Całe 565 złotych na głowę. Szok. To pewnie będzie koło 300 na rękę a i tak nie dla wszystkich, bo pewnie będą lepsi i gorsi. Zobaczymy. Wstydu nie ma.

jan
5 grudnia, 2023 20:04
Reply to  Pracownik RON

a ja napiszę tak po ludzku, niech błaszczak wsadzi sobie te 565 zł w dupę.

Alina
6 grudnia, 2023 23:40
Reply to  Pracownik RON

Zdziwienie??? Było przywyknąć!!! 🙂
Przecież ktoś już kiedyś napisał, a może ja też napisałam (już nie pamiętam), że worek jest pusty. Inne worki też i nie ma z czego dosypać. Już nie jesteśmy w czarnej dupie, jesteśmy już w kloace.

Marcin
6 grudnia, 2023 12:45

Premie premiami, są jednorazowe i gówniane jak nasze wynagrodzenia ale najciekawsze zacznie się od 01.01.2024 r., po wprowadzeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę (4 242 zł). U mnie w bazie 319 pracownikom (tj. 84% wszystkich pracowników RON w Bazie) trzeba będzie podnieść wynagrodzenie żeby osiągnęli najniższe krajowe. Niektórzy – ci na najniższych stanowiskach – dostaną około 600 zł brutto a niektórzy – nawet samodzielne księgowe!!! – kilkadziesiąt zł. W efekcie pracownicy RON bez względu na stanowisko, zakres obowiązków, odpowiedzialność będą zarabiać tyle samo (dzielić je będzie tylko wysługa). TAKIEGO SKANDALU NIE BYŁO NIGDY. DOPROWADZI TO DO PATOLOGICZNEJ SYTUACJI, GDZIE NP. KIEROWNIK… Czytaj więcej »

Jasiu.
8 grudnia, 2023 10:20
Reply to  Marcin

I właśnie o to chodzi, żeby sprzątaczki i pracownicy na tzw.”dołach” zarabiali dużo a Rząd i Premier przygotował takie rozwiązania aby Ci, co mieli płacę zasadniczą np. 700-1000 zł więcej od wartownika mieli zachowaną różnicę w płacach.
Trzeba opracować taki system podwyżek aby płace się nie spłaszczały ale od tego nie są związki zawodowe, tylko Rząd PO, PSL, Trzecia Droga itd….

Criss
8 grudnia, 2023 16:06
Reply to  Jasiu.

Najpierw trzeba zrobić audyt i ustalić, dlaczego tak się stało i kto to tak prowadził ten “system”.

Alina
10 grudnia, 2023 22:14
Reply to  Criss

Optymiści. 🙂 Jest taka klasa żaglówek Optimist. Wypłyną, wiatr zawieje i tyle ich będzie widać. 🙂

Alina
18 grudnia, 2023 10:28
Reply to  Criss

Polecam wypowiedź Jerzego Dziewulskiego odnośnie decyzji w sprawie Macierewicza. Trafił dokładnie w punkt, sama dziesiątka.
— Wołałbym, żeby MON, zamiast oglądać siebie, oglądał MSWiA. Będzie znacznie lepszy efekt — mówi „Faktowi” Jerzy Dziewulski.

Grzegorz
11 grudnia, 2023 19:55
Reply to  Jasiu.

Już to widzę… ludzie

Jasiu
11 grudnia, 2023 21:32

Czy posiada ktoś informacje kiedy dotrą pieniądze do JW te 565 zł.
Bo każe się pracodawcom płacić ze swoich oszczędności a z MON nie ma śladu.
A może już w ogóle nie dotrą, bo jest nowy Premier i Rząd…

Admin
11 grudnia, 2023 23:06
Reply to  Jasiu

Jasiu, a co Ciebie interesuje, kiedy te pieniądze dotrą.
Mają być wypłacone przed Świętami i to jest info dla Ciebie.
O tym, kiedy dotrą – zapisano w ostatnim zdaniu tego drobnego pisma z ostatniego dnia listopada.

Jasiu
12 grudnia, 2023 04:18
Reply to  ZARZĄD

Mnie to interesuje, bo jak wypłacę ze swoich środków, to zabraknie mnie pieniędzy na wypłatę wynagrodzenia pod koniec grudnia dla tzw. umysłowych. Zadajesz Marku tak proste pytania i pokazujesz, że Twoja wiedza w takich sprawach jest bardzo mała. A mamy już nowy rząd i nie wiem, czy te środki będą dosłane do JW. A miała być jeszcze druga transza, czyż nie pisał o niej guru związkowe – niejaki Zenek z NSZZ PW.

Last edited 5 miesięcy temu by Jasiu
Admin
13 grudnia, 2023 18:18
Reply to  Jasiu

Jasiu, Ty nic nie wypłacasz ze swoich środków.
Jasiu, z pewnością Tobie nie zabraknie pieniędzy pod koniec grudnia dla tzw. umysłowych.
Obudź się, nie Ty jesteś płatnikiem wynagrodzeń dla pron!

Jasiu
14 grudnia, 2023 06:15
Reply to  ZARZĄD

Fundusz wynagrodzeń jest pracowników a związki reprezentują wszystkich pracowników i to pracodawca razem ze związkami odpowiada za fundusz wynagrodzeń. To nie sztuka Zadać nie wiadomo ile np. podwyżki czy premii nie mając zabezpieczonych na ten cel środków.
Moja organizacja jest odpowiedzialna i nigdy nie działała na wariackich papierach i dlatego może pracownicy – członkowie zwiazku wybierają mnie na swojego szefa już 23 lata.

Admin
14 grudnia, 2023 10:56
Reply to  Jasiu

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle…
Nie będę przytaczał tutaj Twojej historii, opisanej tutaj na forum, czy na innych stronach np. FB, nie mówiąc już o pozostających w mojej dyspozycji wersjach papierowych opisujących Twoją sytuację.
Oby już one nie wróciły!
Pozdrawiam.

Jasiu
14 grudnia, 2023 19:55
Reply to  ZARZĄD

Nie jest dobrze ale trzeba być rozsądnym a i nie dzielić, czego się nie ma.
Biorąc pod uwagę nasze własne środki, czyli oszczędności to zostały wydatkowane do ostatniego grosza.
A z tym panem, to sobie poradzę, bo już za nim nie będą stać kolesie z PIS.

Jasiu.
15 grudnia, 2023 10:30
Reply to  ZARZĄD

Dobrze, to może teraz być, gdy mój znajomy został wiceministrem ale w MSWiA – to p. Tomasz SZYMAŃSKI z Grudziądza (oczywiście z PO). MSWiA to nie MON ale zawsze taka znajomość się może do „czegoś” przydać.
A co do tego Pana płk., to myślę, że powinien się po woli pakować.

Criss
12 grudnia, 2023 11:57
Reply to  ZARZĄD

Z tego, co wiem – niektórzy już mają te “astronomiczne” wypłaty.

Jasiu
14 grudnia, 2023 06:16
Reply to  Criss

Mają dotrzeć w czwartek 14 lub piątek 15 grudnia 2023r.

Jasiu
12 grudnia, 2023 18:12
Reply to  ZARZĄD

Mnie bardzo interesują bo jak byś posiadał chociaż częściowa wiedzę to każe nam się wypłacić że swoich oszczędności a MON później doślę. A jak nie doślę a wydam swoje oszczędności to zabraknie mnie na wynagrodzenia dla tzw.umyslowych pod koniec grudnia. Tym bardziej że już jutro nowy Rząd i premier.

Anka
12 grudnia, 2023 23:19
Reply to  ZARZĄD

Mam już dość tego czy podniesie minimalną czy nie.
Chcę w końcu po 30 latach pracy zarabiać jak człowiek a nie te śmieszne ochłapy.
Jak normalny pracownik wygląda przy kadrze??
To jest wstyd nie tylko dla nas ale u dla MON.
Na razie podwyżki dla wszystkich, oprócz pracowników MON.
Niestety, liczba emerytów wszędzie drastycznie rośnie i to jest powód, że emerytura i pensja to już dwa wynagrodzenia i to emerytom wystarcza a resztę mają gdzieś.
Te ostatnie pieniądze od ministra to już szczyt wszystkiego.
Poniżył ludzi. Nawet kadra z tego się śmieje.

Beti
13 grudnia, 2023 12:29

Podobno pieniędzy nie ma.

Jac
14 grudnia, 2023 08:07

No dobra, skoro mamy nową władzę, a tabele nie weszły w życie, to czy nie byłoby lepiej zaproponować jeszcze raz nowe, normalne i takie żeby nikt tego nie musiał się wstydzić?
Wielu z nas nie ma pojęcia (z tej drugiej strony oczywiście), dlaczego trzymamy się ciągle kurczowo tych samych widełek z 98 r. Ta 1 kategoria to śmiech w całej UE.

Admin
14 grudnia, 2023 10:59
Reply to  Jac

Nie wiem, o jakich widełkach z 98 r. napisałeś i niby kto ma się ich kurczowo trzymać…

Maksymilian
14 grudnia, 2023 09:46

Mamy nowego ministra. Rozumiem, że związkowcy już starają się o termin spotkania z nim lub z pełnomocnikiem w sprawie zmiany naszych tabel i zapoznania go z dramatycznie niskimi płacami pracowników?

Jacek
14 grudnia, 2023 15:01
Reply to  Maksymilian

A gdzie tam, przed świętami siedzą cichutko jak myszy aby nie drażnić ministra.

Jasiu
16 grudnia, 2023 21:49
Reply to  Maksymilian

Nie muszą się starać o spotkanie, bo oficjalnie oświadczył, że mundurowi i pracownicy cywilni dostaną 20% podwyżki w 2024 r. Niech tylko załatwią jedną rzecz – tabelę w PUZP i mogą spać nadal.

Maksymilian
19 grudnia, 2023 12:40
Reply to  Maksymilian

No szkoda, że nikt z Zarządu mi nie odpowiedział. Ta ignorancja jest wymowna.

Admin
19 grudnia, 2023 18:06
Reply to  Maksymilian

Maksymilianie, nie odpowiedział Ci Zarząd, gdyż jest to oczywiste, że organizacje związkowe zadbały o to, żeby doszło jak najszybciej do spotkania z nowym Ministrem Obrony Narodowej lub jego przedstawicielem. O tym kierunku działania nie musiałeś, przynajmniej nam przypominać.

Muszę Cię jednocześnie poinformować, że do takich działań dochodzi w zasadzie zawsze, gdy następuje zmiana Ministra.
Tak też było np. w dniu 9 stycznia 2018 r., gdy wszystkie 7 organizacji związkowych wystąpiły do ministra Błaszczaka o spotkanie ze Stroną związkową.

Piotr
19 grudnia, 2023 20:48
Reply to  ZARZĄD

To oczywista oczywistość. Wiadomo że starania są zawsze, strona resortowa udawała głuchoniemych. Może teraz będzie inaczej.
Ale najważniejsze, aby wszystkie organizacje wypracowały wspólne stanowisko. To bardzo ważne, inaczej dalej będziemy daleko za…..
Trzymam kciuki za rozsądek i pozostawienie własnych interesów a wzięcie pod uwagę tych wszystkich, którzy ciągle jeszcze ufają tym, których wybrali na swoich przedstawicieli.
Tak, wiem, naiwny jestem.
Może tak lubię, może z tym mi lepiej….

Beti
14 grudnia, 2023 16:08

Pieniądze ministerialne dotarły, już rozdzielone a dodatkowo dziś Inspektorat przesłał do WOGów 523 zł.

Majka.
17 grudnia, 2023 07:28
Reply to  Beti

W naszej JW było z IWSZ aż 20 tys. zł na 350 pracowników.
To w zaokrągleniu po… 6 zł i 67 gr.

Admin
17 grudnia, 2023 17:41
Reply to  Majka.

To rzeczywiście mało…
Może tak się stało, bo mieliście znaczne oszczędności w ramach własnych środków…

Beti
17 grudnia, 2023 17:48
Reply to  Majka.

Aż się wierzyć nie chce. To trzeba wyjaśnić.

Majka
17 grudnia, 2023 21:25
Reply to  Beti

Dodatkowe pieniądze dostają tylko RBLog, WOG a reszta dostaje ochłapy…….

Admin
18 grudnia, 2023 20:30
Reply to  Majka

Od lat brakuje „gospodarza” funduszem wynagrodzeń pron, stąd skutki…
Jednym brakuje na wypłaty, a inni przenoszą sobie oszczędności z uposażeń na wynagrodzenia i płacą krocie…

Beti
18 grudnia, 2023 21:59
Reply to  Majka

Ja dostałam całą obiecaną sumę.
Nie jest to zawrotna kwota ale koniec roku, więc przyda się każdy pieniądz.

Beti
14 grudnia, 2023 21:58

Ilu członków na dzień dzisiejszy skupia „Tarcza”?
Jeśli to nie temat tabu, proszę o wiarygodną odpowiedź.
Nie pytam z ciekawości, ani bez przyczyny.

Admin
15 grudnia, 2023 10:37
Reply to  Beti

Pozwolisz, Beti, że udzielę Ci informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., który będę miał zebrany do dnia 15 stycznia 2024 r.

Jasiu
16 grudnia, 2023 21:44
Reply to  ZARZĄD

Napewno do 15 stycznia. Chyba jest was coraz mniej z tego, co widzę w niektórych JW. Ale to nie mój problem.

Admin
17 grudnia, 2023 00:07
Reply to  Jasiu

I te „chyba” ma tu zasadnicze znaczenie. 🙂
Ale to rzeczywiście nie jest Twój problem.

Jasiu
17 grudnia, 2023 07:20
Reply to  ZARZĄD

A może te szczątkowe ilości Tarczy przejdą do mojej organizacji, bo żaden pracodawca nie będzie się liczył z organizacja która liczy np. w RBLog 8 członków. Ostatnio została dopuszczona do rozmów za naszą zgoda, czyli Solidarności i NSZZ PW. Może warto zbudować jeden związek w RBLog ale bardzo liczebny.

Admin
17 grudnia, 2023 17:38
Reply to  Jasiu

No to widzę, że od tego czasu (ostatnio) nasza organizacja znacznie powiększyła swoją liczebność! 🙂
Nie musicie dawać zgody na, bo każda nasza organizacja jest reprezentatywna!
Powiem Ci jedno, Jasiu – w naszym przypadku nie jest ważna liczebność Związku, czy organizacji związkowej ale ich mądrość, czyli działacze.
I to jest nasza wartość dodana.
Pozdrawiam Cię i żałuję, że nie będziesz już uczestniczył w rozmowach na szczeblu MON.

Jasiu
17 grudnia, 2023 18:12
Reply to  ZARZĄD

Ja tej mądrości nie widzę u was w związku, poza Zarządem.
To, że nie będę uczestniczył to wielki zaszczyt, bo ja bym się nie ośmieszył, jak mój kolega czy pozostałe związki i wprowadzał lub proponował tabelę z wysokością płacy zasadniczej na poziomie 3 tys. zł.
Ja bym ją ustalił na poziomie 4300 zł, oczywiście w II kat zaszeregowania a w I kategorii 3000 zł.
Teraz czas na fachowców z Dęblina.
Ja, to co mam dostać, to dostanę i mnie to wystarczy w zupełności.

Grzegorz
17 grudnia, 2023 19:37
Reply to  Jasiu

Mam do Pana pytanie. Te 20% to Pana zdaniem będzie oprócz podniesienia do minimalnej?? Czy w ramach min np komuś brakowało np 9 do min to dostanie później już tylko 11 od aktualnych ma dzień dzisiejszy… moim zdaniem mogą cudować. Podwyżka jednym indeksem dotyczyć powinna wszystkich a to nie kogoś wina, że mu Mon tak płaci, że zaraz na dniach wręczy się mu porozumienie zmieniające do 4242 zł zasadniczej, z premią wywaloną pod 40%. W tym roku np. wartownicy u mnie nie osiągali min w styczniu i wręczano im porozumienia zmieniające i później otrzymali oni nie okrojone np. 6% a… Czytaj więcej »

Last edited 5 miesięcy temu by Grzegorz
Jasiu
23 grudnia, 2023 06:15
Reply to  Grzegorz

Grzegorz u mnie w związkach nie ma panów.
Widzisz, jest takie zagrożenie innego liczenia podwyżki minimalnej, bo niektóre związki to działają w kierunku wybranych grup pracowników.
Ja zawsze patrzę na doły i na górę. I dlatego zrealizuję podwyżkę najpierw do minimalnej a później te zakładane 20%.
A jak nie, to będę szukał sprawiedliwości w sądzie pracy, bo prawo jest po mojej stronie.
Nie będzie mnie jakiś niefachowiec z MON oszukiwał.
Ja chce tylko to, co mnie się należy.
Czy to takie trudne do zrozumienia??????

Eric
18 grudnia, 2023 12:53
Reply to  Jasiu

Następny fachowiec najniższa od nowego roku 4242 zł a ten proponuje I kat 3000 zł…
Z Waszym myśleniem nigdy nie będzie dobrze…
Zresztą, jak ja widzę kogo zz wysyłają na spotkania do MON, to ja nie mam pytań, przecież tam część ludzi nie rozumie płac, zresztą niektórzy poprawnie zdania złożyć.
Spłaszczenie plac od stycznia 2024 a ZZ co, cisza…
Dlaczego nie zrobicie raz tych tabel a normalnie.
Np I kat = najniższa pensja minimalna, II kat = najniższa minimalna + np. 3 % i tak dalej…

Jasiu.
19 grudnia, 2023 13:14
Reply to  Eric

Eric, jakbyś chociaż trochę znał przepisy PUZP, to byś wiedział, że I kat jest potrzebna tylko i wyłącznie do obliczenia wysługi, czyli dodatku za staż powyżej 25 lat. Teraz jest to 1300 zł a ja proponuję 3000 zł i to wielka różnica. Ta stawka nie jest przypisana do żadnego stanowiska. Trzeba najpierw mieć pojęcie o przepisach PUZP a dopiero potem zabierać głos. Ja nie uczestniczę w rozmowach i szkoda, bo byś miał dzisiaj te 3000 zł w I kat a II kat rozpoczynała by się od np. 4300 zł. Wartownicy byli zaszeregowani od kat 8-10, to sobie policz ile byś… Czytaj więcej »

katoda
20 grudnia, 2023 16:24
Reply to  Jasiu.

” jakbyś chociaż trochę znał przepisy PUZP, to byś wiedział, że I kat jest potrzebna tylko i wyłącznie do obliczenia wysługi, czyli dodatku za staż powyżej 25 lat. Teraz jest to 1300 zł ”
Wygląda na to, że „Jasiu” zna przepisy PUZP.
Ale tak z ciekawości, chciałbym się upewnić: ….powyżej 25 lat, czy….powyżej 20 lat? Bo jeśli to pierwsze…. to dokończę jak dostanę odp.

Jasiu
20 grudnia, 2023 22:57
Reply to  katoda

Oczywiście katoda, że powyżej 25 lat. Dlaczego miałoby być powyżej 20 lat?

Eric
20 grudnia, 2023 20:03
Reply to  Jasiu.

Znam PUZP. On wymaga zmiany, po co trzymać te kategorie od I do nie wiem VII jak nikt nie jest w niej zatrudniony… Wiem, że od I kat są wszystkie dodatki, tylko powiedz mi dlaczego mają one być dalej pobierane od jakiejś wymyślonej kwoty, w twoim przypadku 3 tys zł a nie od zasadniczej… Wiem, że to są koszty, ale o to chodzi, chcemy więcej zarabiać. A ty proponujesz mniej, działasz jak szkodnik, czego ty i zz nie chcecie raz a normalnie tego zrobić… Tylko robicie wszystko od dupy strony. I kat jakby się równała najniższej krajowej nie byłoby sytuacji… Czytaj więcej »

Jasiu
21 grudnia, 2023 19:42
Reply to  Eric

To zapytaj Dudę a nie mnie. Ja nie startuję do UE.
Jakbyś był w mojej JW, to byś wiedział co ja robię i czy pron są z tego zadowoleni.
To tyle w tym temacie.
A co do PUZP, to teraz ktoś inny tym tematem się zajmuje.

Eric
22 grudnia, 2023 11:18
Reply to  Jasiu

Kto inny się zajmuje ale już rzucasz narrację żeby 3 tys zł była I kat.
Podejście masz jak reszta w waszym ZZ, typowe szkodniki…
Co dotknięcie to spierd….

Jasiu
22 grudnia, 2023 19:17
Reply to  Eric

Tak, bo był taki pomysł 2 związków i mojej organizacji ale KS nie słucha dołów i dlatego już nie ma mojej organizacji w tych strukturach. Ja mam dobre podejście do wszystkich spraw. Przez 42 lata w związkach straciłem zdrowie i wiele pieniędzy, urlopów nagrodowych ale mnie nigdy o to nie chodziło i Ci, co mnie znają, że nigdy nie dbałem o interes swój, tylko o swoich członków i pozostałych pracowników. Szkoda, że na 2 dni przed Wigilią, ale to napiszę. Jesteś dobry jak załatwiasz wszystkim szmal, przywrócenie do pracy, czy inne sprawy ale gdy zapadniesz na zdrowiu, to wszyscy mają… Czytaj więcej »

Jasiu
17 grudnia, 2023 21:23
Reply to  ZARZĄD

Bardzo zwiększyła się liczebność, że twoi związkowcy już prowadzą ze mną rozmowy i chcą się do mojej organizacji przepisać. Nie pisze tego po złości.

Admin
18 grudnia, 2023 20:28
Reply to  Jasiu

Zapewne jest ich już za dużo u mnie… 🙂

Shiva
16 grudnia, 2023 15:36
Anana$
18 grudnia, 2023 15:31
Reply to  Shiva

Te 20% będzie tylko od podstawy, czy od czterdziestoprocentowej premii też?

Piotr
16 grudnia, 2023 16:39

Taka informacje znalazłem:
https://tvn24.pl/biznes/dla-pracownika/wladyslaw-kosiniak-kamysz-minister-obrony-narodowej-zapowiada-podwyzki-dla-zolnierzy-wojska-polskiego-wicepremier-podal-wysokosc-st7547482

Teraz pytanie podstawowe.
Czy uda się związkowym guru przemówić jednym głosem w kwestii tabel zaszeregowania?
Życzyli byśmy sobie tego wszyscy.
Tą, moim zdaniem, optymistyczną informacją dzieląc się, życzę wszystkim wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku i satysfakcji z pracy i płacy w 2024 r.

Jasiu
17 grudnia, 2023 21:16
Reply to  Piotr

Na pewno nie będzie jedności w związkach i do kompromisu ws .tabeli w PUZP nie dojdzie.
Każdy sobie rzepkę skrobie i taki mamy efekt końcowy, czyli najniższe pensje w budżetówce.

Admin
18 grudnia, 2023 20:27
Reply to  Jasiu

Skoro tak napisałeś, to zapewne znasz już uchwały swojej organizacji związkowej, czyli Solidarności – żeby nie uzgadniać żadnej wspólnej tabeli.
Szkoda, chociaż na obecną chwilę nie jesteś reprezentatywny, więc może Dęblin da się jeszcze przekonać.

Jasiu
23 grudnia, 2023 06:05
Reply to  ZARZĄD

Trochę pomyliłeś adres. Piszesz do mnie, a ja znam uchwały.
Tak swojej organizacji, czyli OM znam a co zrobi KS to mnie zupełnie nie obchodzi.
Mają swoich delegatów i to oni ich oceniają. Ja uchwały podjęte przez moją organizację znam, bo je podpisuję.
A w KS nie jestem od 27 września i dlatego nie jestem przy stole negocjacyjnym.
A co do reprezentatywności, to miałem ją i mam.
Czego Tobie, czyli Tarczy życzę.

Admin
25 grudnia, 2023 11:04
Reply to  Jasiu

Jasiu, to przecież nie od Twoich uchwał zależy, czy wspólna tabela związkowa zostanie uzgodniona.
Nie chodzi więc w tej kwestii o uchwały organizacji ale KS.
Skoro z takim przekonaniem pisałeś, że nie będzie uzgodnienia – założyłem, że taką uchwałę musiała podjąć KS „S”…
Ale już wiem, że tak się nie stało i to Twoje przekonanie też się zapewne nie potwierdzi.

Jasiu
27 grudnia, 2023 04:54
Reply to  ZARZĄD

Myślisz tak czy jesteś przekonany, że moje uchwały nie mają wpływu na NIC.
Jak moja organizacja wystosowała pismo ws. podwyżek do Ministra ON, to pismo było odczytywane i przekazywane do wielu JW. Bo są związki na dole, które coś robią a nie siedzą i czekają nie wiadomo na co.
NOWEGO Ministra ON mamy już 2 tygodnie.
Raczyliście napisać pismo o spotkanie ws. pilnej zmiany tabeli w PUZP, czy dalszych prac nad PUZP.
Czekacie aż was zaproszą. A ja znowu wyjdę przed szereg i napiszę pismo o PUZP czy podwyżkach i dosypaniu środków na nie spłaszczanie płac.

Kasia
16 grudnia, 2023 16:48

Czy u was w JW też obowiązują obecnie takie przepisy, że jak wchodzi pracownik cywilny do pracy to musi pokazywać oprócz przepustki osobowej jeszcze dodatkowo dowód osobisty. To jakiś absurd. Zarządzenie Komendanta JW.

Sad
18 grudnia, 2023 18:18

20%.
Teraz 3000 brutto wynagrodzenia zasadniczego + 25% premii. Minimalna jest.
Znając realia, pewnie nas ograją – 3000 brutto + 45 premii.
Tylko, że podstawa się liczy do wszystkiego (3000).

Pracowniczka Malgosia.
19 grudnia, 2023 09:55
Reply to  Sad

Bomba już wybuchła w 13 WOG Grudziądz. My pracownicy Centrum jesteśmy na „garnuszku finansowym” w WOG i ten WOG sobie wymyślił, że będą liczyć pracownikom, którzy nie osiągają minimalnego wynagrodzenia od aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego plus premii. Tylko zapomniał, że w tej premii wliczona została część wynagrodzenia dotycząca wysługi pracownika, czyli krótko mówiąc pracownik ze stażem ponad 20 letnim straci w takim wypadku ponad 120 zł miesięcznie. Gdy zapytałam Panie u mnie w Centrum, to oświadczyły, że wszyscy tak w MON będą liczyć podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie osiągają minimalnego wynagrodzenia. Uważam, że To JAKAŚ KPINA I ŻART,… Czytaj więcej »

Antoni
19 grudnia, 2023 22:25

Jeżeli 20% podwyżka będzie z wyrównaniem od stycznia, to nawet ten, który teraz ma minimalną, a grupy nadal nie byłyby zmienione, to po wyrównaniu, po podwyżce, nie straci nic.
Będzie miał tyle samo brutto, w obu wersjach, tylko inne proporcje poszczególnych składników.
Gdyby miało nie być podwyżki lub byłaby ona nikła, a grupy nadal nie zostałyby zmienione, to masz rację, jest „strata” z powodu mniejszej kwoty stażowego. No ale gdyby nie było podwyżki, a tylko wyrównanie do minimalnej, to tak naprawdę „straciliby” ci, którzy zarabiają więcej niż minimalna, bo nie dostaliby nic.

Admin
20 grudnia, 2023 17:44
Reply to  Antoni

Antoni, mowa jest o wyrównaniu do minimalnej płacy, co ma nastąpić od 1 stycznia i w styczniu.
Chodzi o to, ile dorzucić aby zabezpieczyć minimalną płacę.
Pracowniczka Małgosia dobrze napisała, przyjęcie tego co u nich zakłada wog – będzie ze stratą dla pracownika!

Antoni
20 grudnia, 2023 21:32
Reply to  ZARZĄD

Tak, wiem i napisałem, że gdyby nie było podwyżki, to byłaby strata na wyrównaniu do minimalnej, tak jak napisała Pracowniczka Małgosia.
Natomiast w związku z założeniem, że podwyżka będzie i to znaczna, a każdemu zwiększy się płaca w sumie o 20%, to po podwyżce ta „strata” „zniknie” porównując tych, co nadal mają tylko 10% premii i tych, co mają jej dużo więcej.
Po prostu będą mieli płace wyższe o 20%.

Janusz
19 grudnia, 2023 07:54

Kiedy w końcu premia zostanie wyłączona z sumy minimalnego wynagrodzenia?
Teraz pewnie premia wzrośnie do ponad 40%.
Zasadnicza pensja na poziomie 3000 brutto.

Eustachy
20 grudnia, 2023 11:14
Reply to  Janusz

Zapewne nigdy. Niestety. Ciekawe jak zrealizują tą podwyżkę w sytuacji, gdy za 12 dni podniosą premiami wynagrodzenie wszystkim mającym poniżej do płacy minimalnej.
Po Nowym Roku referent będzie zarabiał tyle, co np. samodzielny referent (jemu nie podniosą, bo obecnie ma kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) złotych więcej niż minimalna od stycznia, np. ja mam 4 złote).
Jak oboje dostaną podwyżkę 20 %, to dalej będą zarabiać tyle samo (tyle, że referent będzie miał premii regulaminowej np. 70% a samodzielny 40).

Admin
20 grudnia, 2023 18:01
Reply to  Eustachy

Dokładnie, Eustachy, jest tak, jak napisałeś. To jest scheda, którą nam zostawił dyrektor, który nie potrafił przez 6 lat zorganizować ani jednego posiedzenie negocjacyjnego ws. PUZP. Ale się nie martw, wszystko jest jeszcze pod kontrolą. Tak naprawdę bowiem nie chodzi o taką siatkę płac jaka była dotychczas ale o taką, która będzie gwarantowała wyższe wynagrodzenie na wyższym stanowisku. Dotychczas z tym było różnie, bo nawet przykładowo referent mógł mieć więcej niż specjalista!!!! Było wielu takich pracodawców, którzy w ostatnich latach przy podwyżkach nie podnosili płac zasadniczych, a zwiększali premie regulaminowe. Tak, zwiększali premie regulaminowe, kosztem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych! Trzeba bowiem… Czytaj więcej »

Iza
20 grudnia, 2023 19:26
Reply to  ZARZĄD

Pierwszym i jedynym warunkiem rozmów ZZ z MON powinna być natychmiastowa dymisja tego Drobnego.

Rozia
21 grudnia, 2023 04:45
Reply to  Iza

To czemu nie piszesz do Ministra Kosiniaka Kamysza aby go zdymisjonował.
Na co czekasz Ty i związki.
Trzeba nowemu Ministrowi podpowiedzieć co to za Pan, skąd przyszedł i co zrobił przez 6 lat.
Miejsce takich sciemniaczy jest na Kuroniu.

MAX
21 grudnia, 2023 15:04
Reply to  Iza

Zgoda – zz – z uwagi na to, że jest to stanowisko współpracy ze stroną społeczną, powinny także wyrazić sugestie co do jego objęcia, wskazując np. na płk Kwiateckiego, który – jest to z tego, co sadze wspólne zdanie zz – dobrze zapisał się w pamięci na tym stanowisku a przede wszystkim już je pełnił i został pod koniec służby ewidentnie skrzywdzony przez tego, któremu właśnie ”konfitury” i ”zabawki” odebrano.

Jasiu.
22 grudnia, 2023 09:15
Reply to  Iza

O DYMISJE TEGO PANA „FACHOWCA” powinni zawnioskować 7 organizacji związkowych działających w RON i zwrócić się o przywrócenie poprzedniego dyr DSS – płk. Leszka KWIATECKIEGO, KTÓRY W CHAMSKI SPOSÓB ZOSTAŁ USUNIĘTY PRZEZ TZW. DOBRĄ ZMIANĘ….

MAX
23 grudnia, 2023 13:31
Reply to  Jasiu.

Tu pełna zgoda i tak należałoby uczynić.

Eustachy
20 grudnia, 2023 19:46
Reply to  ZARZĄD

Tyle tylko, że tej nowej siatki płac nie da się zrobić w sytuacji, gdy za kilkanaście dni 95% pracowników będzie zarabiało niemal identycznie. Z pewnością nie będzie zgody na to, żeby jednym dać podwyżkę np. 10% a innym 30% tak, aby stworzyć siatkę płac z realnym wzrostem wynagrodzenia wraz ze zmianą stanowiska. Chyba, że zapadnie decyzja, że te wyrównania do minimalnej będą wliczone w tą 20% podwyżkę i spora grupa pracowników dostałoby kilka % podwyżki ponad minimalną od stycznia (są pracownicy mający wraz z premią regulaminową obecne minimum, czyli 3600 brutto i oni muszą dostać 642 brutto podwyżki bez żadnej… Czytaj więcej »

Admin
20 grudnia, 2023 20:10
Reply to  Eustachy

Nie dostrzegam, Eustachy, żeby trzeba było aż do takich czarnych scenariuszy sięgać.
Jak się wszystko przeanalizuje, to nie wygląda to aż tak źle. Naprawdę.
Poza tym, jak jest taki dramat, że gorzej już być nie może (chyba, że może) – to trzeba się cieszyć i oczekiwać, że nadchodzą dobre czasy również dla pron!

MAX
21 grudnia, 2023 10:46
Reply to  Eustachy

Ponieważ dyskusja staje się gorąca, to i ja krótko głos zabiorę… 1/ Skąd pewność, że każdego wynagrodzenie wzrośnie o 20%?? Wydaje się, że jeżeli nawet przyjmiemy taki wskaźnik, to po prostu zwiększą się nakłady na wynagrodzenia w zakładzie o ten wskaźnik a kwestia podziału tych środków, to sprawa pracodawców i zz, jeżeli takowe istnieją. W przeciwnym razie to także sprawa przedstawiciela wybranego przez pracowników. Tu także taka uwaga, że zmiany personalne dotrą także i do DSS, stąd pytanie jak głębokie, gdyż z uwagi na np. brak doświadczenia nowych decydentów – te wytyczne spodziewanej podwyżki być może będą zupełnie nieoczekiwane. 2/… Czytaj więcej »

Grzegorz
22 grudnia, 2023 08:11
Reply to  MAX

Ryszard. W tym roku nie zabierano wartownikom, np. gdy dostawali w styczniu porozumienia zmieniające, bo brakowało im do minimalnej. Później nikt im nie zabierał z tych 7,8. Dostawali pełne podwyżki. A skoro dalej ludzi jest pełno z minimalnym ma dzień dzisiejszy, mających 3600 jedynie – to powiedz tej lwiej części, że tak ich wyceniasz pracę, że mają zapi… zawsze za minimalną. Co do podwyżki, to co??? W tym roku ma być inaczej nagle?? I Ty???? A podwyżki % to takie są sprawiedliwie?? Napisze to setny i ostatni raz. Nie ludzi wina, że spłaszczają się wynagrodzenia. To ich wina??? Nie!! To… Czytaj więcej »

Admin
22 grudnia, 2023 14:26
Reply to  Grzegorz

Zgadzam się, Grzegorz z Twoim wpisem, z wyjątkiem treści: „żeby zz też nie myślały jak to załatwić kurwa podwyżką wzrost do minimalnej.”
Napisałeś to, jakbyś miał wiedzę, że któryś ze związków zamierza iść w tym kierunku.
Dlatego pytam:
Masz jakiś informacje w tym zakresie?
Możesz je przedstawić?

Grzegorz
22 grudnia, 2023 16:54
Reply to  ZARZĄD

Oczywiście, że mam. Słyszałem to od dwóch osób z różnych jednostek wojskowych. Odrębnych.
U siebie zresztą też. Tak że chyba jest coś na rzeczy.
Zresztą, tu na stronie tez można fajne rzeczy ostatnio poczytać… czyż nie?
Człowieka szlak trafia. I nie, nie jestem samym dołem płacowym. To nowy skład dss niech zrobi coś, by spłaszczenie niwelować w przyszłości ale nie karząc dołów tak, jak się tu opisuje. Ale tak samo.
Jak słyszę o odpowiedzialności referenta, to aż zajadów można dostać.
Referent… ludzie, trochę powagi.

Last edited 5 miesięcy temu by Grzegorz
Jasiu
22 grudnia, 2023 19:40
Reply to  Grzegorz

A dlaczego tak jest, bo normalne związki nie patrzą na przepisy, tylko robią podwyżki tak aby jak najwięcej zyskali pracownicy. No, może ja tak robię a reszta nie wiem, jak robi w pozostałych JW. Grzegorz, ja np. z Markiem K robiliśmy podwyżki większe niż 7,8% i się udawało, czyli były podwyżki po 351 zł brutto. Powiem ci tak: mnie guzik obchodzi że np. wartownik, czy referent będzie zarabiał więcej niż specjalista. Jest rząd pierwszy doprowadził do tego – to niech teraz dorzuci środków a ja nie spłaszczę płac. Będę pilnował aby moje koleżanki i koledzy dostali najpierw podwyżkę do minimalnego… Czytaj więcej »

Armagedo
22 grudnia, 2023 19:48
Reply to  Grzegorz

MAX, nie będzie robił podwyżek Grzegorz.
Będzie, tak jak piszesz, tak jak było do tej pory.
Dopóki nie dadzą odpowiednio większych pieniędzy, żeby różnicować co nieco, to będzie jak było.

MAX
22 grudnia, 2023 23:18
Reply to  Armagedo

Witaj – Będzie więc jak się powszechnie okazuje po staremu co oznacza, że te dotychczasowe różnice w wynagrodzeniach zostaną utrzymane na poziomie o 20% wyższym. Aby jednak się tak stało to ci, którym brakuje obecnie po ok. 600 zł do minimalnej – nie mogą otrzymać następnie jeszcze 20% od tej swojej nowej płacy w wyniku podwyżki, gdyż wówczas nie tylko zbliżą się do płac na wyższych stanowiskach ale te płace po prostu przekroczą. Przecież to oczywiste. Wychodzi jednak, że nie dla wszystkich. Odezwałem się, gdyż w tej dyskusji przekonujecie pracowników do nieuprawnionej nadziei dotyczącej spodziewanych podwyżek. Napisałem, co o tym… Czytaj więcej »

Last edited 5 miesięcy temu by MAX
Admin
23 grudnia, 2023 00:57
Reply to  MAX

Max, w ogóle nie bierzesz pod uwagę środków na przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń…
Gdyby natomiast przyjąć Twój kierunek, w przyszłym roku ponownie trzeba byłoby równać najniżej zaszeregowanym pracownikom do minimalnej płacy…

MAX
23 grudnia, 2023 01:28
Reply to  ZARZĄD

Max, w ogóle nie bierzesz pod uwagę środków na przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń…
A gdzież są niby te środki??
To, co się proponuje od stycznia, to w istocie dodatek wyrównawczy. Gdy nadejdzie ta oczekiwana podwyżka, to ten dodatek zostanie nią zastąpiony a nie będzie dodatkowo istniał nadal, gdyż wówczas robotnik miałby ogólnej podwyżki np 1200 zł a specjalista np. 800 zł, co jest chore.
Na koniec zapytam. To niby skąd ma być ta wielka kasa, z której sfinansujemy i ten dodatek do minimalnego wynagrodzenia i jeszcze 20% tej zwiększonej płacy dla około 15 tys. pracowników?

Admin
25 grudnia, 2023 10:54
Reply to  MAX

Ano w projekcie budżetu na rok 2024…
W projekcie budżetu. Już związki o to zadbały.

MAX
27 grudnia, 2023 22:20
Reply to  ZARZĄD

Faktycznie – tyle, że w projekcie budżetu na przyszły rok poprzedniej a nie obecnej władzy.
Ja w projekcie obecnego rządu – zatwierdzonym przez Sejm i Senat oraz oczekującym na podpis prezydenta – takiego zapisu nie dostrzegam. Jeżeli istnieje, proszę o podanie gdzie się znajduje, bo może go pominąłem.

Admin
28 grudnia, 2023 00:16
Reply to  MAX

Po pierwsze, MAX, projekt ustawy budżetowej obecnego rządu nie został jeszcze zatwierdzony ani przez Sejm, ani przez Senat i nie oczekuje na podpis Prezydenta.
Projekt ten jest dopiero analizowany przez komisje sejmowe. Posiedzenie komisji obrony narodowej w sprawie projektu budżetu odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 28 grudnia.
Uchwalona ustawa budżetowa na rok 2024 r. musi być przedstawiona do podpisu Prezydentowi najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.
MAX, te środki są tam, gdzie były w projekcie poprzedniej władzy.
Skoro je tam widziałeś, to zapewne je zobaczysz w nowym projekcie obecnego rządu.

Grzegorz
23 grudnia, 2023 08:14
Reply to  MAX

Ryszard. W tym roku dawano ludziom wyrównania do minimalnych i nikt im później nie zmniejszał tych zasadniczych podwyżek.
Czemu udajesz, że tak nie było??
Zresztą. Jak chcesz tak robić, to proszę bardzo.
Wesołych świąt.

Admin
25 grudnia, 2023 11:08
Reply to  Grzegorz

Potwierdzam, Grzegorzu, że tak było i zapewne w roku przyszłym też tak będzie.
Taka bowiem jest potrzeba czasu i działanie pożądane.

MAX
27 grudnia, 2023 22:23
Reply to  ZARZĄD

Tyle, że obydwaj zapomnieliście o tym, że w wyniku tej tegorocznej podwyżki – równania w połowie roku nie było, gdyż miała ona wzrost najniższej płacy zabezpieczyć.
Prawda??

Admin
28 grudnia, 2023 00:22
Reply to  MAX

Ja o niczym nie zapomniałem.
Wyrównania do minimalnej płacy dokonuje się w sytuacji, gdy wynagrodzenia pracowników są niższe od poziomu płacy minimalnej.
Skoro od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenia pracowników były wyższe od poziomu płacy minimalnej, to oznacza, że nie było potrzeby wyrównywania płac pracowniczych do poziomu płacy minimalnej, której wzrost nastąpił od 1 lipca 2023 r.
Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w roku 2024. Nastąpi wzrost płacy minimalnej od 1 lipca – z poziomu 4242 zł do 4300 zł – i wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby wyrównywania komukolwiek w ron wynagrodzeń z tego tytułu.

MAX
25 grudnia, 2023 13:25
Reply to  Grzegorz

W tym roku wielu tej minimalnej jeszcze nie przekroczyło w dodatku ci, co ją przekraczali – otrzymali dosłownie po parę złotych. Resort na to równanie wyasygnował dodatkowo kwotę, mając przecież w obszarze wynagrodzeń spore oszczędności. Nawet ta, niejako podwójna podwyżka nie sprawiła, że się te wynagrodzenia zupełnie rozsypały. Obecnie jest zgoła inaczej i zapewne każdy to wie jedynie nie przyjmując tego do wiadomości. 1/ Tych, którym równać do minimalnej należy jest być może około polowy pracowników. 2/ To kwoty nie parunasto- czy kilkudziesięciozłotowe a często kilkuset złotowe. Oprę się na pierwszym z brzegu przykładzie: D-ca warty otrzyma obecnie np. 26… Czytaj więcej »

Admin
27 grudnia, 2023 00:23
Reply to  MAX

Napisałeś MAX cyt.:„Już zapowiedziano, że podnosząc zasadnicze do nowej minimalnej, zabiorą premie co w efekcie sprawi, że żadnej poprawy wynagrodzeń nie będzie.”

Jeżeli w wyniku tego działania żadnej poprawy wynagrodzeń nie będzie, to generalnie nie będzie wyrównania do minimalnej płacy.
Skoro w zakładzie u Twojej żony występują tylko te dwa składniki płac (zasadnicze i premia), to oba są uwzględniane w minimalnej płacy, gdyż premia – jak dotychczas – nie została z minimalnej płacy wyłączona…

MAX
27 grudnia, 2023 12:57
Reply to  ZARZĄD

To przecież oczywiste. Poszedłem na skróty uznając, że problem jest oczywisty. Więc jeszcze raz. Moja żona – powtarzam otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie w wysokości minimalnego i dodatkowo ok. 400 zł premii. Zarabia więc około 400 zł więcej od minimalnego. Gdy zwiększą wynagrodzenie zasadnicze do minimalnego od stycznia przyszłego roku a zabiorą premię, to będzie zarabiała nowe minimalne i to wszystko. W efekcie jej wynagrodzenie – pomimo tego istotnego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia – nie wzrośnie ani o złotówkę – no może o te parę zł od lipca… My doskonale wiemy, co wlicza się do minimalnego wynagrodzenia. Wiedzą to i w zakładzie żony.… Czytaj więcej »

Admin
27 grudnia, 2023 21:32
Reply to  MAX

Nie uwierzę, gdy nie zobaczę regulaminu wynagradzania z zakładu pracy Twojej żony. Zarówno zasadnicze i premia wchodzą do minimalnej płacy, stąd przerzucanie kwoty z jednego składnika na drugi nie ma w rzeczywistości żadnego znaczenia. Uważam, że w przypadku Twojej żony – nie musiała otrzymać wyrównania do minimalnej, gdyż Jej wynagrodzenie i tak przewyższało poziom płacy minimalnej. Przykładowo: Ma zasadniczą na poziomie 3600 zł i premię w kwocie 1000 zł, co łącznie daje 4600 zł. Od 1 stycznia 2024 r. będzie miała zasadnicze w kwocie 4242 ał i premię w kwocie 358 zł, co daje łącznie również 4600 zł. Ewentualnie dorzucą… Czytaj więcej »

MAX
27 grudnia, 2023 13:02
Reply to  Grzegorz

Grzegorz. Już o tym pisałem. Jeszcze raz przypomnę, że całe to równanie nie dotyczyło zwiększenia w lipcu. Oczywiście w budżecie poprzedniej władzy zapisano podobny mechanizm w roku przyszłym, na co i na premie przeznaczono nieco ponad 5%.
Mamy jednak zupełnie inną sytuacje, czyli 20% dla budżetówki. Czy są tam środki na to równanie do minimalnej, niejako odrębnie – nie patrzyłem. Zresztą, obecnie to bez znaczenia.

Admin
27 grudnia, 2023 21:38
Reply to  MAX

Tak, w lipcu nie trzeba było, gdyż w międzyczasie podwyżka zwiększyła wynagrodzenie na taki poziom, iż nie było potrzeby wyrównywać do minimalnej!
Tak, tak, na wyrównywanie do minimalnej i przeciwdziałanie spłaszczeniu w budżecie poprzedniej władzy przeznaczono te nieco ponad 5%, o których napisałeś.
Tak, są tam środki na to równanie do minimalnej, niejako odrębnie.

Podsumowując… zresztą, obecnie to bez znaczenia.

Grzegorz
23 grudnia, 2023 12:51
Reply to  MAX

Jak mogą przekroczyć płace??
Rysiek… proszę Cię. Niby jakim cudem?????

Admin
25 grudnia, 2023 11:09
Reply to  Grzegorz

Też tego nie rozumiem.
Ale może to jakiś błąd w komunikacji.

Grzegorz
23 grudnia, 2023 11:36
Reply to  Armagedo

To się zdecyduj jak będzie… i pisz z sensem.

MAX
23 grudnia, 2023 01:54
Reply to  Grzegorz

Równie dobrze dla 30 000 cywili ustawa budżetowa pisu była korzystniejsza, bo dawała każdemu 6,6% po wzroście do minimalnej!!! Pierw ma być minimalna i dopiero 20%, czyli tak, jak to było robione

Odniosę się krótko – nic takiego, o czym piszesz nie było – to jedynie jakieś wymysły bez pokrycia. W dodatku – gdy już wspominamy ubiegłoroczną podwyżkę – to nie kurczowe trzymanie się tych paru procent ale moja koncepcja podziału w wielu zakładach zwyciężyła, przy czym najwięcej skorzystali ci najniżej wynagradzani.
Pomimo tego nikt z tych, którym nieco odjęto do sądu na skargę nie poszedł.

MAX
27 grudnia, 2023 22:15
Reply to  MAX

Faktycznie – nie zrozumiałem Grzegorza, który pisał o ustawie poprzedniej władzy na rok przyszły a nie o tegorocznej podwyżce wynoszącej przecież 7,8%. Te różnice są tak małe a minęło już parę miesięcy i zaczęło mi się to mylić. OK – w ustawie na 2024 r. autorstwa PiS – łączna podwyżka w budżetówce miała wynosić nieco ponad 12%, z tego tylko nieco ponad 6% dla każdego a ponad 5% na premie i te całe wyrównania. Łącznie tego ”dobrobytu ” dla wybranych byłoby nieco ponad 12% a dla wielu tylko nieco ponad 6%. Nie można jednak tego porównać ze wskaźnikiem 120%. Domaganie… Czytaj więcej »

Admin
28 grudnia, 2023 00:10
Reply to  MAX

Nie wiem, MAX, dlaczego piszesz „nieco ponad 6%”, chociaż z treści projektu ustawy budżetowej wynika, że jest to wartość 6,6% dotychczasowego poziomu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w państwowej sferze budżetowej. Trzeba pisać konkrety zapisane w treści tego projektu ustawy, czyli 6,6% a nie „nieco ponad 6%”. Przecież te 0,6%, które nazywasz „nieco ponad” – stanowi 10% od 6%, czyli to nie jest jakieś tam „nieco ponad”! Oczywiście, że trzeba tak zrobić z tą podwyżką, bo w przeciwnym razie cały czas będą problemy. Tak należało zrobić w 2019, 2020 i 2023 r. Wówczas bylibyśmy gdzie indziej i nie byłoby problemu ze spłaszczeniem… Czytaj więcej »

MAX
28 grudnia, 2023 15:12
Reply to  ZARZĄD

Tak było bo taka była potrzeba biorąc pod uwagę kwestie społeczne związane po prostu z funkcjonowaniem licznych pracowniczych rodzin. Dlatego swego czasu byłem gorącym tego zwolennikiem tak, jak teraz zmieniłem zdanie, czego niektórzy nie mogą zrozumieć. W sytuacjach ekstremalnych należy bowiem mieć odwagę do podejmowania takich decyzji, których w innych sytuacjach nie powinniśmy podejmować. Pomimo tego jak można się przekonać nawet tu na tym forum, to właśnie ci, o których starano się jakoś zadbać – mają najwięcej pretensji. Ten rok jest inny. Jeżeli bowiem stanie się tak jak jest w projekcie ustawy budżetowej, to nie będzie potrzeby stosowania mechanizmu –… Czytaj więcej »

MAX
28 grudnia, 2023 15:17
Reply to  ZARZĄD

”Nie wiem, MAX, dlaczego piszesz „nieco ponad 6%”, chociaż z treści projektu ustawy budżetowej wynika, że jest to wartość 6,6% dotychczasowego poziomu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w państwowej sferze budżetowej. Trzeba pisać konkrety zapisane w treści tego projektu ustawy, czyli 6,6% a nie „nieco ponad 6%”. Przecież te 0,6%, które nazywasz „nieco ponad” – stanowi 10% od 6%, czyli to nie jest jakieś tam „nieco ponad”! Piszę tak, bo to już przecież nie ma żadnego znaczenia, gdyż dotyczy projektu budżetu poprzedniej władzy, który został wyrzucony do kosza. Jeżeli te zapisy przywołuję, to jedynie dla porównania z tymi, które są w obecnym… Czytaj więcej »

Admin
28 grudnia, 2023 22:11
Reply to  MAX

Nie zgadzam się z Tobą, MAX, że to, co było wcześniej – jest już nieważne.
Napisałeś: „Jeżeli te zapisy przywołuję, to jedynie dla porównania z tymi, które są w obecnym projekcie i to tyle.”
i w pełni się z tym zgadzam, tamte wartości są potrzebne właśnie do tego porównania!!!
I te porównania są bardzo ważne, i dlatego musimy mówić o wartościach 6,6% i 5,7%, które w poprzednim budżecie dawały 12,3%.
Te wartości musimy mieć cały czas na wierzchu… nie możemy o tym zapominać.

MAX
28 grudnia, 2023 22:59
Reply to  ZARZĄD

Dla mnie to historia. Przywołałem ją aby wskazać, że te projektowane przez PiS podwyżki wyszłyby nam bokiem i żałować, ani powoływać się na nie – nie ma po co.
To ukonkretnimy, że gwarantowanej podwyżki byłoby jedynie te 6,6%, natomiast te pozostałe 5,7 % nie dla każdego.
Nie jest więc tak, że gwarantowano każdemu te 12,3%, bo jedynie 6,6%.

Admin
28 grudnia, 2023 23:40
Reply to  MAX

Dokładnie tak, jak napisałeś.
5,7% miało być na zabezpieczenie minimalnej i przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń, natomiast podwyżka dla wszystkich pracowników miała wynosić 6,6%.
Odnosząc to do obecnych realiów, na podwyżki dla wszystkich ma być 20%, natomiast oprócz tego ma być 5,7% na zabezpieczenie minimalnej płacy, jak również przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń.
Dlatego ważne są te wartości, gdyż zarówno projekt PiS i obecnego rządu był przygotowywany przez te same osoby, gdyż nie doszło jeszcze zmian w tych departamentach, które są/były zaangażowane w opracowywaniu materiałów do projektów ustaw budżetowych na rok 2024.

Grzegorz
29 grudnia, 2023 07:43
Reply to  MAX

To tak pisałem o tych gwarantowanych dla każdego 6,6 a dodatkowo na zabezpieczenie minimalnej między innymi 5,7 to mnie tu wyśmiewano.
Ja wiem, co piszę.

MAX
27 grudnia, 2023 13:07
Reply to  Grzegorz

Po pierwsze – skrzętnie pomijasz fakt, że bardzo niewielu ma jedynie tą minimalną płacę, gdyż bardzo wielu ma różne dodatki, które w minimalną nie wchodzą, jak np. stażowy.

Po drugie – to niby dla kogo jest to stosunkowo wysokie minimalne wynagrodzenie??

Admin
27 grudnia, 2023 21:40
Reply to  MAX

No to teraz przywaliłeś, MAX, z grubej rury!
Jeszcze chwila i będziesz się domagał przywrócenia wliczania dodatku stażowego do minimalnej płacy!!!

Grzegorz
27 grudnia, 2023 21:46
Reply to  ZARZĄD

Tak sobie myślę, czy to na pewno Rysiek… ten nasz Rysiek… ja, no, nie poznaję Go już całkiem.

Admin
27 grudnia, 2023 21:52
Reply to  Grzegorz

Ano, Grzegorzu, On ci jest ON! 🙂

MAX
28 grudnia, 2023 01:06
Reply to  Grzegorz

Być może Grzegorz po tej przerwie oczy mi się bardziej otworzyły i zrozumiałem, że nie zawsze ci, co najgłośniej krzyczą i płaczą mają rację, gdyż prawda – jak to zazwyczaj bywa – jest gdzieś po środku i niewielu zadowala.
Wywiązała się dyskusja, której nie chciałem. Uznałem jednak, że należy nieco ostudzić te optymistyczne zapędy i nadzieje. Będę się jednak cieszył, jeżeli nie będę miał racji.
To tyle w temacie aby go zakończyć.

MAX
28 grudnia, 2023 01:01
Reply to  ZARZĄD

Niczego się domagał nie będę.
Pytam grzecznie, dla kogo jest ta stosunkowo wysoka minimalna płaca, jeżeli nawet nie dla – sorry – robotnika magazynowego czy pomocy kuchennej?
Przecież licząc jedynie stażowe, to dla wielu wynagrodzenie wynosi kilkaset zł powyżej tej minimalnej i nie ma tu co ściemniać, że jest inaczej, bo sami siebie zaczynamy siebie oszukiwać.

Admin
28 grudnia, 2023 10:34
Reply to  MAX

Pamiętam, jak wszyscy się cieszyli, gdy z minimalnej płacy wyłączany był dodatek stażowy. Wszyscy wówczas uznawali, że jest to prawidłowe działanie, gdyż przecież stażowy to jest „nasze, pracownicze wynagrodzenie” wypracowane a nie dane. Fakt faktem. Wypracowane ale jednak wynagrodzenie. Gdyby tego dodatku nie było w przepisach o wynagrodzeniu – nie byłoby z tym problemu. W wielu zakładach pracy, które nie mają „kręgosłupu budżetowego” nie płaci się za lata pracy i tam nie ma tych wątpliwości, o których Ty piszesz. Dla kogo jest ta minimalna się pytasz? A np. dla pracownika dopiero zaczynającego pracę na stanowisku najniższym w hierarchii, który nie… Czytaj więcej »

MAX
28 grudnia, 2023 14:52
Reply to  ZARZĄD

”Dla kogo jest ta minimalna się pytasz? A np. dla pracownika dopiero zaczynającego pracę na stanowisku najniższym w hierarchii, który nie ma żadnej wysługi lat”. To jedynie twoje osobiste zdanie nie poparte żadnym przepisem. Osobiście uważam, że tych bez stażu należy dodatkowo dofinansowywać podniesieniem stawki lub premii, gdyż stosując Twoje stanowisko w praktyce doprowadziliśmy do tego, że przeciętny wiek pracowników resortu osiągnie niebawem blisko 60 lat, gdyż niewielu młodych wiekiem i stażem pracowników chce się z pracą w resorcie wiązać. Według danych resortu pracy, wzrost płacy minimalnej docelowo do 4300 PLN obejmie 3,6 mln pracowników etatowych. To niby jak?? Oni… Czytaj więcej »

Admin
28 grudnia, 2023 21:55
Reply to  MAX

Pytałeś się dla kogo jest to minimalne wynagrodzenie? Odpowiedziałem, dla kogo powinno być – co nie oznacza, że dla tych pracowników jest obecnie. Należy dążyć do tego aby wyłącznie dla nich to minimalne było. A teraz uwaga. W czterech największych jednostkach budżetowych ron limit zatrudnienia wynosi 7860 pracowników. Według obecnie kształtowanego poziomu środków na wynagrodzenia, planowana przeciętna płaca w tych jednostkach to kwota 4840 zł. W jednostkach tych przeciętna wysługa wynosi ok. 20 lat, czyli wypłaca się 20% dodatku za wysługę lat. Wypłacane jest również zwiększenie dodatku za wysługę lat w przeciętnej wysokości przeciętnej 85 zł na 1 pracownika. Wypłacane… Czytaj więcej »

MAX
28 grudnia, 2023 22:51
Reply to  ZARZĄD

Te średnie oddają jedynie bardzo niewyraźny obraz rzeczywistości płacowej.
Obawiam się, że zakłamany.
No dobrze – wnioski??

Admin
28 grudnia, 2023 23:33
Reply to  MAX

O wnioskach dowiesz się na koniec stycznia 2024 r.

MAX
28 grudnia, 2023 15:00
Reply to  MAX

Napisałem cyt.: ”Przecież licząc jedynie stażowe, to dla wielu wynagrodzenie wynosi kilkaset zł powyżej tej minimalnej i nie ma tu co ściemniać, że jest inaczej, bo sami siebie zaczynamy oszukiwać” Zdania nie zmieniam, bo to przecież prawda. Twój, Marek, wywód o tym stażowym był po prostu niepotrzebny. Chodzi mi jedynie o nieco uczciwości w tym co tu piszemy i co mówimy, gdyż bardzo niewielu z pracowników resortu zarabia jedynie tą najniższą, natomiast często o kilkaset zł więcej. Nie bądźmy więc jak te pielęgniarki nie wspominające o różnych dodatkach, czy nauczyciele w wynagrodzeniach, których tych dodatków też nie brakuje, np. Wśród… Czytaj więcej »

Admin
28 grudnia, 2023 22:01
Reply to  MAX

MAX, pisaliśmy o minimalnej płacy a nie o pełnym wynagrodzeniu pracowników.
Gdybyśmy pisali o pełnym wynagrodzeniu, z pewnością byśmy ten dodatek stażowy uwzględniali.
Nie podzielam również Twojego stanowiska dotyczącego wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.
Ja mam komplet dokumentów dotyczących ich poziomu wynagrodzenia, nie tylko zasadniczego ale również pozostałych składników poza zasadniczym.

MAX
29 grudnia, 2023 15:43
Reply to  ZARZĄD

”MAX, pisaliśmy o minimalnej płacy a nie o pełnym wynagrodzeniu pracowników.”
W istocie. Pisaliśmy jaka to bieda będzie, nawet z tą nowa minimalną płacą tyle, że zdecydowana większość z nas ma wynagrodzenia dużo wyższe, nawet uwzględniając tą minimalną w zasadniczym + premia.
Na pewno nikt nie będzie w sytuacji mojej żony, której zasadniczą wprawdzie podniosą ale premię zabiorą a innych składników wynagrodzenia nie ma.
Tak jest w wielu zakładach pracy, poza budżetówką.

Grzegorz
22 grudnia, 2023 08:49
Reply to  MAX

Co do wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach. Nie zgodzę się. Każdy powinien zarabiać co do grosza tyle samo. Tzn. zarabiać – mieć identyczną stawkę zasadniczą. To, czy ktoś ma takie podejście do pracy, czy inne – to zupełnie inny temat. A wynagrodzenie nie ma znaczenia. Nie raz wydajniejsza jest osoba z mniejszym wykształceniem niż jakiś nieogar lub leń. To także doświadczenie wpływa na wydajność. Owszem rośnie wiek i wiecznie różowo nie jest. Np. ze zdrowiem. Ale młodzi też chorują. Twoje argumenty nie są trafne zatem. Długo by pisać. A co do tego stażowego. Masz rację, liczyć powinien się tylko staż pracy… Czytaj więcej »

Admin
22 grudnia, 2023 14:36
Reply to  Grzegorz

Grzegorzu, rolą zz jest również właściwa struktura wynagrodzeń w mon, w tym w szczególności, gdy obowiązuje u nas PUZP.
Niewątpliwie, dbając o właściwą strukturę płac – niezbędne jest określenie odpowiedniego poziomu płac dla pracowników zatrudnionych na najniższych stanowiskach w hierarchii!
Stąd właśnie coroczne określanie minimalnych płac w kraju w uzgodnienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
Błędem w ostatnich latach było to, że podwyższając minimalną płacę w kraju – nie zadbano o odpowiednio wyższy wzrost płac pracowników zajmujących stanowiska powyżej tych, na których płaci się płacę minimalną.

MAX
23 grudnia, 2023 01:31
Reply to  Grzegorz

Wiem, że zderzenie oczekiwań i nadziei z rzeczywistością już niedługo może być bolesne.
Tak mi podpowiada i moja wiedza, i doświadczenie.

MAX
23 grudnia, 2023 13:28
Reply to  Grzegorz

”Co do wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach. Nie zgodzę się. Każdy powinien zarabiać co do grosza tyle samo. Tzn. zarabiać – mieć identyczną stawkę” Ja oczywiście mam odmienne zdanie Jeżeli np. obecnie – powszechnie w wymaganiach na poszczególne stanowiska piszemy np – ”wykształcenie średnie – preferowane wykształcenie wyższe”, to nie po to aby następnie tym pracownikom dać dokładnie taką samą kasę. Racz zauważyć, że po to są te tzw. ”widełki” w stawkach aby nie tylko nadążać np. za inflacją czy umożliwiać kolejne podwyżki ale także po to aby różnicować płace na stanowiskach tożsamych, jeżeli są ku temu konkretne powody. Jeżeli ktoś… Czytaj więcej »

Grzegorz
27 grudnia, 2023 09:19
Reply to  MAX

Ryszard. Tyle lat zz gadały o potrzebie wyrównywania płac na tożsamych stanowiskach a teraz nagle takie wpisy??? Masakra. Komedia. Ryszard. Zdania nie zmienię.
Jak ktoś ma wyższe wykształcenie, to niech awansuje… proste?? Proste!!
Co do podwyżek. Nie masz racji. Skrupulatnie omijasz temat sposobu przeprowadzania podwyżek… chociażby w tym roku. Uważam, że wpierw do minimalnej i od tego 20%.
Zdania także nie zmienię.

MAX
27 grudnia, 2023 17:10
Reply to  Grzegorz

Witaj – I nie musisz. Zobaczymy, co będzie. Powracając do problemu podwyżek – Ja ten zatwierdzony przez sejm i senat projekt ustawy budżetowej na rok przyszły obejrzałem. To dokument z 19 grudnia br. Oczywiście ta ustawa nie podlega wetu Prezydenta, więc zawetował ustawę okołobudżetową. Tyle, że w niej jest dużo o podwyżkach dla nauczycieli, żołnierzy czy funkcjonariuszy ale nie dla sfery budżetowej. Te podwyżki dla nas są w ustawie budżetowej a nie okołobudżetowej. W art 9 pkt 3 ppkt ”a” ustawy budżetowej, która czeka na podpis Prezydenta, który on złożyć musi mowa jest o tym, że cyt; ”średnioroczny wskaźnik wzrostu… Czytaj więcej »

Admin
27 grudnia, 2023 21:50
Reply to  MAX

Oczywiście, że „w Twoim przekonaniu” nie oznacza to, że każdy ma mieć prawo do podwyżki na poziomie 20% ale na szczęście prawo nie opiera się na Twoim przekonaniu.
I proponuję aby tych Twoich wątpliwości już tu nie przywracać.

MAX
28 grudnia, 2023 14:30
Reply to  ZARZĄD

Mam wątpliwości, gdyż zapis dotyczący wynagrodzeń na ten rok był podobny, co nie przełożyło się przecież na te 7,8% dla wszystkich, o czym Ty wiesz najlepiej, gdyż w rozdziale środków osobiście uczestniczyłeś.
Proponuję więc aby nie rozbudzać nadmiernych nadziei tym bardziej, że wiele się jeszcze może zmienić i wszystko, o czym tu piszemy – to po prostu dzielenie skóry na niedźwiedziu.

Admin
28 grudnia, 2023 21:26
Reply to  MAX

Tam, gdzie ja uczestniczyłem, podwyżka w bieżącym roku wyniosła dla każdego pracownika 7,8% wysokości dotychczasowego wynagrodzenia pod warunkiem, że nie było organizacji, które chciały tego podziału po równo a więc tak, jak to było w poprzednich 7 latach tego rządu, którego już nie ma.
Można więc wskazać, że tam, gdzie ja mogłem mieć wpływ – przełożyła się podwyżka na 7,8% dla wszystkich.

MAX
28 grudnia, 2023 22:44
Reply to  ZARZĄD

O to coś nowego.
O ile pamiętam, to tam, gdzie w rozmowach osobiście uczestniczyłeś – dano właśnie po równo, czyli wg mojej zgłoszonej wówczas propozycji, chociaż Ty chciałeś aby było inaczej.

Admin
28 grudnia, 2023 23:32
Reply to  MAX

No tak, ale to było w sytuacji, gdzie inne dwie organizacje chciały po równo.
Ostatecznie, mając na uwadze potrzebę wypłaty podwyżek – przystaliśmy na to wspólnie z drugą organizacją, czyli czwartą działającą u tego pracodawcy.
Przystaliśmy, chociaż uważałem, że tak nie powinno być.

MAX
29 grudnia, 2023 00:22
Reply to  ZARZĄD

Właśnie tak….

IT_
3 stycznia, 2024 21:41
Reply to  Grzegorz

„Jak ktoś ma wyższe wykształcenie, to niech awansuje… proste?? Proste!!” – weź przemyśl co napisałeś.
Jak mam awansować, jak w jednostce nie ma innego etatu związanego z moją branżą?
Pracuję na samodzielnym stanowisku, to na co mam awansować?
Na swojego kierownika? Proste??

Jasiu.
22 grudnia, 2023 09:47
Reply to  MAX

Max, miałeś już nie pisać. Chyba przyjąłeś zasadę ode mnie, że bez Ciebie i mnie te forum nie ma szans życia (oczywiście to żart.). Max, z przepisów w ustawie budżetowej wynika, że każdy pron ma zagwarantowane 20% podwyżki. Każdy pracownik otrzymuje 20% podwyżki a jak nie, to ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Związki zawodowe mogą sobie jedynie ustalać wysokość podwyżki, jeżeli byłaby przyznana np. kwotowo po 500 zł i wtedy możesz dowolnie przydzielać tę kwotę. Zapisy w Ustawie Budżetowej – Pracodawca i związki zawodowe – muszą wykonać zgodnie z ustawą budżetową. A teraz takie małe moje wyliczenie.… Czytaj więcej »

Admin
22 grudnia, 2023 14:07
Reply to  MAX

W odpowiedzi na pytanie w pkt. 1 – informuję, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 został zapisany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowe sferze budżetowej na poziomie 120%, co oznacza, że każdy pracownik tej sfery MUSI otrzymać podwyżkę w wysokości 20%. Każdy – jest to bezdyskusyjne! W odpowiedzi na pytanie w pkt. 2 – informuję, że wzrost wynagrodzeń stanowiący wyrównanie do poziomu płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2024 r. nie będzie pomniejszany w sytuacji, gdy w marcu będą uruchamiane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Faktem jest, że w związku z podwyższaniem minimalnej płacy, pracownicy zatrudnieni… Czytaj więcej »

Grzegorz
21 grudnia, 2023 11:21
Reply to  Eustachy

A co złego w tym, by większość pracowników dostała wpierw wyrównanie do min i od tego 20 %.
To, co – chcecie zz powiedzieć ludziom, że ich oszukacie po raz kolejny??
To co, niby 20% podwyżki a lwią część dostanie tylko np. 2%??
To ku… za pisu każdy miał zagwarantowane 6,6%, oprócz minimalnych. Jesteście zz tak beznadziejne, zakłamane, że aż boli. Nic nie robione tyle lat a teraz będziecie ludzi okradać.
Wam się chyba role pomyliły. U mnie została już garstka związkowych.
Każdy przejrzał. Dość. Patologia!!!patola

Admin
22 grudnia, 2023 00:19
Reply to  Grzegorz

A coś Ty, Grzegorz się tak „zagrzał”.
Gdzie i który zz napisał to, co tak Cię rozsierdziło?

MAX
22 grudnia, 2023 03:29
Reply to  Grzegorz

Patologią Grzegorz jest to, że obecnie po tym całym ”równaniu” do minimalnej, robotnik magazynowy będzie miał tyle, co np. samodzielny referent, czy magazynier, pomimo różnicy wymagań, obowiązków i odpowiedzialności. Jeżeli do tych wyrównanych w znacznej mierze wynagrodzeń dodamy następnie jednakowe zwiększenia w wyniku podwyżki – to nadal będzie po równo Tak czy nie?? Ta równość się jednak jakiś czas temu skończyła tyle, że za poprzedniej władzy te dawne socjalistyczne zasady wynagrodzeń w resorcie ponownie doszły do głosu i doprowadziły do tego, że tzw. ”fizyczni” śmieją się z tzw. ”umysłowych”, podobnie jak to bywało dawniej. No, bo po co się uczyć… Czytaj więcej »

Grzegorz
22 grudnia, 2023 15:33
Reply to  MAX

Referent ma odpowiedzialność??? Jaką???
On, jak się pomyli, to wszystko idzie wyprostować.
Odpowiedzialność to ma operator utb, magazynier, kierowca i wartownik!!
Skutki błędów jakichkolwiek tych grup skutkują najwìększymi konsekwencjami… odpukać… skończcie z tymi referentami, bo mnie śmiech ogarnia

MAX
22 grudnia, 2023 22:44
Reply to  Grzegorz

To samo napiszesz o kierowniku sekcji, inspektorze czy specjaliście?
Pisałem o samodzielnym referencie, który często odpowiada za całą sekcję oraz o magazynierze odpowiadającym jakże często za mienie wielomilionowej wartości lub dodatkowo środki bojowe, w zakresie których niegospodarność – to kryminał.
Biorę także pod uwagę wymagania na poszczególnych stanowiskach, nawet te opisane w informacjach o naborze.
Przykład:
https://3rblog.wp.mil.pl/pl/bip/praca/enot-referent-3-rblog-skad-jawidz/
https://3rblog.wp.mil.pl/pl/bip/praca/eony-operator-3-rblog-krakow/
Wystarczy popatrzeć na zakres obowiązków, wymagane wykształcenie i wynagrodzenia oferowane na tych stanowiskach.

IT_
3 stycznia, 2024 22:23
Reply to  Grzegorz

Panie Grzegorzu, nie każdy w wojsku jest referentem, i nie każdy jest magazynierem, a pomylić w pracy może się każdy. Proszę sobie wyobrazić, że gdy ja popełnię błąd, to w skrajnym przypadku moja jednostka nie pracuje i sam muszę ten błąd znaleźć i naprawić – taka specyfika pracy. Oczywiście nikt nie ginie tak jak przy skrajnym błędzie kierowcy. O sposobie wynagradzania pracowników, a zarazem ich wartości dla wojska, mówi nam o tym kategoria zaszeregowania. Bardzo niesprawiedliwym jest fakt, że referent z powiedzmy VII kategorii zaszeregowania zarabiający najniższą dostał w 2023 podwyżkę prawie 20%, a specjalista z XIV tylko 7%. Teraz… Czytaj więcej »

Admin
3 stycznia, 2024 23:59
Reply to  IT_

IT, zaciekawił mnie Twój tekst dotyczący tego referenta a mianowicie: cyt.: „referent z powiedzmy VII kategorii zaszeregowania zarabiający najniższą dostał w 2023 podwyżkę prawie 20%, a specjalista z XIV tylko 7%.” Pomijam już fakt, że referent nie może mieć Kategorii VII, tylko VIII ale nie o to chodzi. Chodzi mi natomiast o sytuację, w której ten referent dostał w 2023 r. podwyżkę w wysokości prawie 20%. Możesz mi tę kwestię przybliżyć? Napisz, ile dostał podwyżki w 2022 r. i ile faktycznie dostał w 2023 r., że wyszło mu prawie 20%. A specjalista oczywiście powinien dostać co najmniej 7,8%, czyli to,… Czytaj więcej »

Jasiu
22 grudnia, 2023 19:24
Reply to  MAX

To czemu nie doprowadzicie do normalnego i sprawiedliwego pracowania wartościowania stanowisk pracy.

MAX
22 grudnia, 2023 22:59
Reply to  Jasiu

Doskonale zapewne wiesz, jak to z tym wartościowaniem stanowisk było i zz nic tu do gadania nie mają podobnie jak w kwestii kogo zatrudnia pracodawca i za ile, jeżeli się to mieści w przepisie płacowym.
Mało tego – przecież płace poszczególnych pracowników są jedną z większych tajemnic przedsiębiorstwa i zz do tego wglądu nie mają.

MAX
22 grudnia, 2023 14:57
Reply to  Grzegorz

Może Grzegorz nie powinienem tego pisać przed świętami ale świąt jeszcze nie ma i ludzie zapierdzielają zarówno w pracy, jak i w domu. Napiszę więc tak aby prawdzie stało się zadość… Generalnie w tych wojskowych zz ale zapewne i każdych innych mamy ogólnie rzecz biorąc dwie grupy członków. Pierwsza, to pracownicy dołowych szczebli struktury organizacyjnej zakładów. To ci, którzy najgłośniej krzyczą, mają ogromne wymagania, wciąż straszą, że się wypiszą a pożytku wielkiego z nich nie ma, bo ani żadnej funkcji nie wezmą, gdyż nic sensownego w razie potrzeby nie sklecą i jedynie stoją z boku, psioczą i kopią, ani wielkiej… Czytaj więcej »

MAX
27 grudnia, 2023 12:44
Reply to  Grzegorz

”[To ku… za pisu każdy miał zagwarantowane 6,6%, oprócz minimalnych. Jesteście zz tak beznadziejne, zakłamane, że aż boli. Nic nie robione tyle lat a teraz będziecie ludzi okradać”. Nie odniosę się Grzegorz do całości tej Twojej, bardzo emocjonalnej a przez to głęboko niesprawiedliwej i wielu krzywdzącej wypowiedzi a jedynie do poruszonych w niej dwóch problemów: 1/ Nie jest prawdą, że każdy miał zagwarantowane te 6,6% oprócz najniższego wynagrodzenia, gdyż przecież tak nie było. Jest faktem, że ta zasadnicza podwyżka minimalnej tak wyglądała ale już drugi etap – ten od lipca?? Przecież powinieneś pamiętać, że podwyżka miała zapewnić ten wzrost minimalnego… Czytaj więcej »

Admin
27 grudnia, 2023 21:22
Reply to  MAX

No, to teraz tak napisałeś, MAX, że zapewne każdy z Czytających ten Twój wpis będzie miał wątpliwości o czym napisałeś. Grzegorz odwoływał się do 6,6% podwyżki zabezpieczonej dla każdego pracownika w 2024 r. w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Powtarzam, dla każdego byłby zapewniony wzrost płac na poziomie 6,6% zapisanym w UB. Zabezpieczone zostały również w budżecie MON środki na wzrost płacy minimalnej i przeciwdziałanie spłaszczeniu. Było tego łącznie 12,3%. Tym MAX, piszesz tak,jakby w tym roku, czyli 2023 była podwyżka na poziomie 6,6% podczas, gdy wynosiła ona 7,8%! I tak, potwierdzam, że w większości zakładów pracy zrobiono podwyżki… Czytaj więcej »

MAX
27 grudnia, 2023 21:59
Reply to  ZARZĄD

To fakt. Z rozpędu źle go zrozumiałem, nie dostrzegając, że pisze o budżecie poprzedniego rządu na rok przyszły. Jednak w swojej innej wypowiedzi postarałem się to jakoś uporządkować pisząc o tym, co nam oferowała niedawna władza a co zawarto w budżecie nowej władzy z dnia 19 grudnia b.r. Popełniłem dokładnie taki błąd jak i ty, gdyż powołujesz się na środki na wyrównanie do najniższego wynagrodzenia, które w tych nieco ponad 5% w ustawie autorstwa PiS-u były a w ustawie z 19 grudnia ich nie dostrzegam. Łącznie – zapewne te 12,3 pisowskie jest nieco mniejsze od tego 20% nowej władzy, więc… Czytaj więcej »

Admin
27 grudnia, 2023 23:52
Reply to  MAX

Nie ma za co. Staram się.
Jednak napisałeś: Popełniłem dokładnie taki błąd jak i ty, gdyż powołujesz się na środki na wyrównanie do najniższego wynagrodzenia, które w tych nieco ponad 5% w ustawie autorstwa PiS-u były a w ustawie z 19 grudnia ich nie dostrzegam.

I nie zgadzam się z tym, że popełniłem dokładnie taki błąd jak Ty.
Ja w tym wpisie błędu nie popełniłem, gdyż dokładnie analizuję każdą zmianę w wielkości planowanego funduszu płac pron na rok następny i potwierdzam, że również w projekcie budżetu MON nowego rządu znajdują się środki na niwelowanie spłaszczenia wynagrodzeń.

MAX
28 grudnia, 2023 00:54
Reply to  ZARZĄD

To nie projekt nowego rządu a już ustawa zatwierdzona przez Sejm i Senat, i czekająca na podpis Prezydenta.
Bądźmy dokładni obydwaj.
Gdzie w tej ustawie zapisano konkretnie te środki?

Admin
28 grudnia, 2023 10:25
Reply to  MAX

No, co Ty, MAX, ciągle trwają nad tym projektem prace w Sejmie.
Gdyby była już zatwierdzona, to w jaki sposób zapisano by w niej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli?!
Jak już wczoraj napisałem, w dniu dzisiejszym SKON będzie się zajmował budżetem MON na rok 2024.
Dlatego tak – bądźmy dokładni, bo wiele osób nas czyta.

MAX
28 grudnia, 2023 14:22
Reply to  ZARZĄD

Faktycznie. Budżet na 2024 r. jest w fazie uzgodnień po pierwszym czytaniu w Sejmie.
W takim razie cala ta nasza dyskusja jest mocno przedwczesna….

MAX
29 grudnia, 2023 15:31
Reply to  MAX

Dopisując – z pośpiechu wziąłem ustawę okołobudżetową na rok przyszły zawetowaną przez Prezydenta za ustawę budżetową na rok przyszły. Dla jasności, ta ustawa okołobudżetowa niepotrzebnie wyprzedziła ustawę budżetową, gdyż jak można odnosić się do czegoś, czego nie ma, gdyż jeszcze w przestrzeni prawnej nie funkcjonuje. Zamieszania jest więcej, gdyż chociaż wielu jest przekonanych, że to weto było przed świętami – prawda jest taka, że zostało ono zawarte w piśmie Prezydenta do Sejmu z dnia 27 grudnia, czyli dopiero dwa dni temu. Nie tylko ja, który tych spraw już nie śledzi tak jak kiedyś ale wielu lepszych ode mnie się w… Czytaj więcej »

Admin
30 grudnia, 2023 21:00
Reply to  MAX

Z pewnością masz rację.

lolita
20 grudnia, 2023 23:08
Reply to  ZARZĄD

Najważniejsze jest to aby siedzieć w 3 spółkach PGZ a nie zajmować się zmianami w PUZP.
Kaska się liczy.

Jasiu
29 grudnia, 2023 07:07
Reply to  ZARZĄD

Skoro nie zrealizowali podwyżki do maksymalnej stawki zaszeregowania tylko w premii, to pytam jakie konsekwencje ponieśli tacy pracodawcy wojskowi, skoro naruszyli przepisy z PUZP dla PWJOSB.
Szeregowego pracownika za takie błędy by zwolniono a panowie ppłk, czy pułkownicy co drugi mgr inż. a tacy niedouczeni. Wstyd i żenada, że takie osoby kierują JW.

Eustachy
20 grudnia, 2023 10:59

Zastanawiającym jest, że dyr. Drobny jeszcze nie wyleciał na zbity…….

Admin
20 grudnia, 2023 17:46
Reply to  Eustachy

Też zauważyłem, że jeszcze jest wykazywany na mon.gov.pl , w ramach dotychczasowego składu kierownictwa departamentu, w odróżnieniu od Dyrektor Generalnej Urzędu, która nie jest już wykazywana w Kierownictwie MON.

Jacek
21 grudnia, 2023 14:16
Reply to  Eustachy

Może dlatego, że nic nie robił a skoro nic nie robił, to wzięli za nieszkodliwego?

Beti
24 grudnia, 2023 23:41

Drogie koleżanki i koledzy.
Spokoju i dużo zdrowia nie tylko od święta.
Przez cały rok!
A podwyżki jak widzicie już nie są oczywistą oczywistością, nie wiadomo o ile i kiedy skoro schody się zaczynają, co było do przewidzenia.
Jeszcze raz wszystkiego dobrego.

Antoni
29 grudnia, 2023 12:36

Czyli w skrócie scenariusz wygląda tak – najpierw wyrównanie płacy zasadniczej z premią do nowego minimalnego wynagrodzenia dla ogromnej rzeszy pracowników – a potem reszta (13,4%) dla wszystkich z różnymi koncepcjami podziału, wielkim bólem głowy dzielących i generalnie niezadowoleniem dostających bez względu w jakiej sytuacji są teraz? 🙂

Admin
30 grudnia, 2023 20:55
Reply to  Antoni

Ująłbym to tak:
Czyli w skrócie scenariusz wygląda tak – najpierw wyrównanie płacy zasadniczej z premią do nowego minimalnego wynagrodzenia dla ogromnej rzeszy pracowników – a potem reszta (20,0%) dla wszystkich. 🙂

Antoni
30 grudnia, 2023 21:03
Reply to  ZARZĄD

No, no. Trzymam za słowo. 🙂

PS. Malkontentów i tak nie będzie brakować.

Admin
30 grudnia, 2023 22:00
Reply to  Antoni

Z pewnością.

Eustachy
31 grudnia, 2023 16:16
Reply to  ZARZĄD

Spotkanie „już” 26 stycznia, zaproszenie wysłane przez p. Drobnego 29 grudnia – śmiać się czy płakać???
Apeluję aby przedstawiciele związków odpisali Panu wiceMON, że w rozmowach owszem chętnie ale z nowym dyrektorem DSS. Malkontentów nie zabraknie, bo trudno nie narzekać jak po podwyżce 20% i po wyrównaniu do minimalnej tym, co jej nie mają – 95% pracowników będzie zarabiało niemal identycznie.

Obserwator.
2 stycznia, 2024 12:05
Reply to  Eustachy

Oczywiście Ci, co nic nie potrafią załatwić, wielcy liderzy związkowi – szefowie propagandy, którzy nam obiecali drugą premię na Święta Bożego Narodzenia niejaki Zenek i kol. z Solidarności, który swoim obiecał, że załatwił 1800 zł w I kat. zaszeregowania tylko, że Tarcza i Militaria się nie zgodzili, bo mieli rację. Po co brać ochłapy ze stołu, jak są potężne środki w MON na 2024 r. i można zrobić np. 3000 zł w I kat. zaszeregowania. Oczywiście polecą pierwsi wszyscy wiemy kto, czyli pozoranci związkowi i Trybun Ludowy, który wszystkich obraża i pomawia na facebooku a nic od maja nie nie… Czytaj więcej »

Iza
4 stycznia, 2024 22:52
Reply to  Obserwator.

Popieram Twoje stanowisko.
Dymisja Drobnego to pierwszy warunek przystąpienia do rozmów.
Ten Pan już pokazał jak kluczył i wręcz obrażał pracowników ron.
Nie ma o czym z nim rozmawiać!

Jasiu
2 stycznia, 2024 12:40
Reply to  Eustachy

Po 4 miesiącach ktoś się obudził i znowu będzie przerwa do lipca 2024 r. i tak was zwodzi i gra na czas.
Może minie następne 6 lat.
Zażyczcie sobie Pana Wziątka, bo ten chociaż się zna.

jan
2 stycznia, 2024 20:37
Reply to  Jasiu

Panie,
idź pan na emeryturę razem z kolegami, tylko proszę nie brać ze sobą kolegów z Tarczy.
Czas na zmiany – w rządzie już mamy, to może czas na niektórych związkowców.

Jasiu
3 stycznia, 2024 20:06
Reply to  jan

Jak przyjdzie czas, to pójdę ale najpierw muszę przyglądnąć i patrzeć na ręce tym, co psują renomę Solidarności, Tarczy czy Militarii i chodzą na pasku MON.
Kto chodzi na pasku – zapytaj u swoich.

J - 23
5 stycznia, 2024 21:34
Reply to  Eustachy

Zarząd, o czym chcecie rozmawiać jak nie będzie do dnia 26 stycznia 2024 r. podpisana ustawa budżetowa na 2024 r. przez Pana Prezydenta. Tak jak pisałem wcześniej – spotkania następne za 6 miesięcy, bo nic nie ustalicie. Chyba, że będzie Wigilia i się staną cuda a pewne osoby zaczną mówić ludzkim głosem. Może po prostu „ktoś” się za wami stęsknił. Mam pytanie. Kto się w końcu z wami ma spotkać i kto ma jakie uprawnienia do rozmów i do czego został upoważniony Pan Wziątek. Dla mnie to wielki KABARET, gorszy niż obecnie w Sejmie z Panami Kamińskim i Wójcikiem. Mogę… Czytaj więcej »

Admin
9 stycznia, 2024 15:29
Reply to  J - 23

Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ustawa będzie już uchwalona przez Sejm.
A podpis Prezydenta akurat w odniesieniu do tej ustawy to czysta formalność, gdyż nie może jej zawetować.
Tak więc, spokojnie, po co się martwić na zapas.

olo
9 stycznia, 2024 17:32
Reply to  ZARZĄD

Może przesłać do trybunału.

J asiu
9 stycznia, 2024 19:01
Reply to  olo

I tak prawdopodobnie zrobi.

Jasiu
31 grudnia, 2023 00:24
Reply to  ZARZĄD

I to jest dobry scenariusz a ująłbym to prościej.
TAK musi być zrealizowana podwyżka, bo nie ma innej możliwości.
Wracając do pisma, to prawnik powiedział, że nie ma innej opcji jak uzgodnienie minimalnej a nie rozważenie.
Szef Finansów pokazał, że nie zna ustawy o zz a najgorsze jest to, że Szef IWSZ wydaje wytyczne o współpracy ze zz a potem sam ich nie przestrzega.

To Kabaret na cały RON. Może nowy Minister przyglądnie się, kto nami rządzi i może czas na zmiany niektórych panów oficerów.
Czyż nie mam racji, Marku???

Janusz
31 grudnia, 2023 09:08
Reply to  Antoni

Czyli dalej 3000 brutto zasadniczego + ok. 42% premii (obecnie ponad 20%) = minimalna?
Tylko nikt nie dostrzegł, że od zasadniczego 3000 wylicza się dodatki a nie od minimalnej krajowej.
Czy to normalne?
Może zrobić np. 1000 wynagrodzenia zasadniczego i z 360% premii .
Do czego to doszło?

Antoni
1 stycznia, 2024 18:00
Reply to  Janusz

@Januszu, bo od czasu kiedy pierwsi pracownicy zaczęli mieć dawane podwyżki „w premii” powinny być one przydzielane przez pracodawcę kwotowo, a dopiero potem przeliczane by dopasować je do niezmienianej tabeli. Wówczas nikt by nic nie tracił czy faktycznie, czy tylko w swojej wyobraźni. Bo czym różni się czyjaś płaca zasadnicza 3000 z dwudziestoletnim stażem i premią 36% od płacy zasadniczej 3600 z dwudziestoletnim stażem i premią 10%. Niczym. A po podwyżce o 1001 PLN czym się różni płaca zasadnicza 3000 z dwudziestoletnim stażem i premią 69,37% od płacy zasadniczej 4370 z dwudziestoletnim stażem i premią 10%? Prawie niczym. 🙂

Obserwator
1 stycznia, 2024 12:23
Reply to  Antoni

Tylko niektórzy a w zasadzie – większość w tej premii ma wliczone procenty wysługi i co teraz, panie Drobny? Co na to mówią przepisy? W przesłanych wytycznych znowu „zasłynął” IWSZ. Zamiast wytłumaczenia pracodawcom (dysponentom) i przekazania algorytmu wyliczania tego, co wchodzi w skład premii – zostało przesłane 20 grudnia 2023 r. pismo bezsensowne a jeszcze ten śmieszny wpis o rozważeniu uzgodnienia ze zz. To już hit kończącego się 2023 roku, który pokazuje jakich fachowców mamy w tej instytucji. A kłania się – p. Szefie finansów z IWSZ – art. 27 ust. 3 ustawy o zz. Smutne, że takie buble prawne… Czytaj więcej »

Admin
1 stycznia, 2024 15:46
Reply to  Obserwator

Osobiście uważam, Obserwatorze, iż aktualna sytuacja dotycząca struktury wynagrodzenia pracowników ron jest pokłosiem pisma DSS z roku 2020, w którym Pełnomocnik wręcz nakazał pracodawcom taki sposób działania. Wobec braku negocjacji nad zmianą postanowień PUZP, w tym wprowadzenia nowej tabeli stawek WZ, Pełnomocnik – z tytułu realizacji podwyżek – wskazał sposób realizacji podwyżek poprzez dalsze zwiększanie premie zamiast wynagrodzenia zasadniczego w przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze pracownika osiągnęło maksymalny poziom WZ wynikający z PUZP. Z pisma wynika, iż miało to dotyczyć wyłącznie roku 2020 i lat wcześniejszych 2018-2019 a w niedługim czasie miało nastąpić rozliczenie tej zwiększonej premii za lata 2018-2020. Niestety,… Czytaj więcej »

Obserwator
1 stycznia, 2024 20:26
Reply to  ZARZĄD

A dlaczego nie osiągnęli – to proste. Przecież z tego, co ja wiem – to były przesyłane do DSS porozumienia płacowe i jakby komuś chciało się popracować to by sprawdził np. że referent ma końcową kategorię zaszeregowania X i kończy się ona na 3000 zł i dlaczego ma np. 2900 zł i bezpodstawnie zwiększoną premię regulaminową. W pierwszym kroku trzeba najpierw osiągnąć minimum, czyli dołożyć 100 zł a potem zwiększyć premię o tyle procent, żeby np. zrealizować zeszłoroczną podwyżkę o 7,8% lub kwotowo, jak to robili niektórzy pracodawcy wspólnie ze związkami zawodowymi. Dlaczego Szef IWSZ, czy Szef finansów IWSZ nie… Czytaj więcej »

Max
9 stycznia, 2024 21:56
Reply to  Obserwator

”Przecież jeżdżą kontrole gospodarcze po wszystkich JW i co oni kontrolują, skoro to jest ewidentnie naruszenie przepisów PUZP”.

A których ??
Problem jest tu inny. Polega na tym, że pracownicy i reprezentujące ich interesy zz dają się okradać.
Bo jeżeli tej stówy do zasadniczej brakuje by była maksymalna, to i stażowe o np. 20 zł jest niższe.
To po co są zz w takim zakładzie, jeżeli w ogóle są??
Nie mam żadnego wglądu do danych, więc opieram się na wiedzy tu piszących i nie pojmuję takiego działania, bo logiczne ono nie jest.

Jasiu.
10 stycznia, 2024 12:08
Reply to  Max

Jakich przepisów. A można wliczać w premię wysługę, jak to robi teraz MON. Nie masz żadnego wglądu do danych, to jesteś słaby związkowiec. Ja mam dostęp do wszystkich pron u siebie. A jak mam zrealizować np. podwyżki, skoro nieznane mnie byłyby wynagrodzenia pracowników w poszczególnych grupach zawodowych a na podstawie NIS też wiem, kto jest kto. Jak się pracuje dużo lat w tej samej JW, to się wie, kto ile zarabia. Teraz też aby sprawdzić czy podwyżki do minimalnego wynagrodzenia są prawidłowo naliczone posiadam kategorie zaszeregowania i premie pracowników (np. jako załącznik w Regulaminie Premiowania) do tego są jeszcze przepisy… Czytaj więcej »

Max
19 stycznia, 2024 14:11
Reply to  Jasiu.

Jasiu – nie traktuj mnie jak związkowego działacza, bo nim już dawno nie jestem.
Jeszcze 2 miesiące będę członkiem tego zz i rozpocznę ostatni etap mojego życia…..

Eustachy
1 stycznia, 2024 21:26
Reply to  Obserwator

Kilka wątków. 1. Skąd twierdzenie, że większość osób w premii ma wliczone procenty wysługi – to jakaś bzdura, procenty od wysługi od kilku lat są dodawane do uz. 2. W jakim dokumencie jest zapis, że najpierw trzeba dać maksa w grupie i dopiero potem podwyższać premią regulaminową jak nie można a inaczej? Wiem, że to kur…..wo, ale chyba prawnie dozwolone; 3. Uważam, że wszędzie powinna być identyczna premia regulaminowa, np. 10% a zróżnicowanie wynagrodzenia właśnie w widełkach danej grupy albo jej (premii) całkowite wyeliminowanie, obecnie są równi i równiejsi. 4. Nie sądzicie, że termin spotkania dopiero 26 stycznia jest bardzo… Czytaj więcej »

Grzegorz
2 stycznia, 2024 14:38
Reply to  Eustachy

Przestań pisać herezje. Jak specjalista będzie netto zarabiał mniej od referenta, to może przez wysługę, co???
Jeden nie ma nawet roku stażu a drugi – ten właśnie referent np. ma 20% lub i ten dodatek stażowy posiada.
To DSS zaniedbał temat – koniec tematu.
Piszesz bzdury i tyle. Nie ogarniasz tematu a piszesz jakbyś był specjalistą.
Nie jesteś nim, skoro czytam takie herezje.

Eustachy
2 stycznia, 2024 20:40
Reply to  Grzegorz

Sam piszesz herezje i nie ogarniasz tematu.
Nigdzie nie napisałem, że specjalista będzie zarabiał mniej od referenta, będą zarabiać podobnie.
Natomiast samodzielny referent już w tej chwili może zarabiać mniej niż referent, oczywiście mowa o pensji zasadniczej plus premia regulaminowa. Ja mam przymiotnik samodzielny w stanowisku i mam obecnie 4 zł więcej niż minimalna. Referent po podniesieniu może mieć parę złotych więcej.
To nie są herezje, tylko fakty.

Grzegorz
2 stycznia, 2024 22:21
Reply to  Eustachy

Bajdurzysz…. daleko Ci do mnie i wiedzy. Serio ?? Nie pisałeś?? Ty nawet nie rozumiesz tego, co piszesz… może Niech Ci Marek K wytłumaczy, co i jak. Bo skoro masz więcej teraz, to kur… po podniesieniu jak możesz mieć zaraz mniej. Ludzie… z tego wynika jedno. Głąby są samodzielnymi referentami. Ot co. Ale skąd to znamy. 99% ludzi pisze bzdury, nie ogarniając systemu płac i tego, z czego wynikają takie a nie inne nasze realia płacowe. Nie pisz, bo się pogrążasz! Serio. Hehe ktoś ma 4246zł zasadniczej z premią… ktoś miał np. 3900. Teraz mu wyrównano do minimalnej na 4242… Czytaj więcej »

Admin
3 stycznia, 2024 19:29
Reply to  Grzegorz

Grzegorz, proszę, nie zmuszaj mnie do tłumaczenia co i jak…
Wystarczy mi, że czytam te wpisy…

Eustachy
3 stycznia, 2024 21:18
Reply to  Grzegorz

Słuchaj, ja Ciebie nie obrażałem, więc Ty nie obrażaj mnie. To Ty nie czytasz, ze zrozumieniem tego co napisałem, napisałem gdzieś, że jestem samodzielnym referentem? Skoro masz niby taką szeroką wiedzę, to powinieneś wiedzieć, że są też inne stanowiska z przymiotnikiem (wiesz co to za część mowy?) samodzielny, a nie tylko referent. Napisałem (czytaj ze zrozumieniem), że może być teraz sytuacja, że referent ma więcej niż samodzielny. A na pewno ma tylko te 4 zł mniej. Podniesienie dotyczyło tych, co nie mieli minimalnej, nie mnie, ale Ty ze swoją światłą logiką napisałeś cyt. „po podniesieniu jak możesz mieć zaraz mniej”.… Czytaj więcej »

Grzegorz
4 stycznia, 2024 00:46
Reply to  Eustachy

Ty serio tępy jesteś… piszesz o referencie i piszesz.
Piszesz samodzielny referent to i to… później, że i Ty masz samodzielny… nie, no jesteś samodzielnym idiotą… serio. Rób z siebie idiotę dalej. Dla mnie możesz być samodzielnym kosmitą.
Na pewno to trzeba zmienić zioło.
Ps. Widzisz Ty to, że wszyscy ryją z Ciebie?? Ćpasz???

Grzegorz
4 stycznia, 2024 00:58
Reply to  Eustachy

„Natomiast samodzielny referent już w tej chwili może zarabiać mniej niż referent, oczywiście mowa o pensji zasadniczej plus premia regulaminowa. Ja mam przymiotnik samodzielny w stanowisku i mam obecnie 4 zł więcej niż minimalna. Referent po podniesieniu może mieć parę złotych więcej. To nie są herezje, tylko fakty.” Fakt jest jeden. Dowolne stanowisko, gdy „miało” 4 zł więcej od minimalnej, to ośle, jak ktoś po wyrównaniu do minimalnej ma mieć więcej… aha i jak piszesz o referencie samodzielnym, że zarabia mniej od referenta a później, że nie pisałeś nic z tych rzeczy – to tylko lekarz. Dalej nie ciągnę polemiki,… Czytaj więcej »

Eustachy
11 stycznia, 2024 14:50
Reply to  Grzegorz

Poczytaj sobie wypowiedź niżej Pana z OWC. Wartownicy będący w X grupie dostali w postanowieniu zmieniajacym 32% premii (w związku ze zmianą minimalnej od stycznia) i razem z regulaminową 10% mają więcej o 18 zł niż minimalna i 14 więcej ode mnie będącego w grupie XIV. Tak więc napisałem prawdę, że może być tak, że po podniesieniu (może niezbyt trafnie napisałem, że do minimalnej) …..podniesieniu związanym ze wzrostem pensji minimalnej – pracownicy grupy X będą mieli więcej niż grupy XIV – i mają. I nie pisz przypadkiem że oni nie podlegają pod PUZP bo podlegają, po prostu nie można było… Czytaj więcej »

Grzegorz
4 stycznia, 2024 01:07
Reply to  Eustachy

I głąbie rozumiem to, że jak ktoś w roku 23 osiągał minimalną.
Choćby miał tylko 4242,24 grosze to nikt mu nie da porozumienia zmieniającego na początku roku… to jest oczywiste. To Ty sensu nie rozumiesz, bełkotu, który piszesz…

Max
4 stycznia, 2024 01:59
Reply to  Eustachy

Zgoda – w pełni popieram i jest mi przykro, że ta dyskusja ma taki właśnie wydźwięk i pozioma zwłaszcza, że ci nieliczni mający tu odwagę poruszyć problem wynagradzania pracowników z grup powyżej X są tu kopani. Co do tych premii – dużo tu można byłoby napisać: 1/ nie są wszędzie 10% i oscylowały od bardzo niskich – wręcz symbolicznych do bardzo wysokich, jeszcze przed wrzucaniem do premii kolejnych podwyżek na co pozwala PUZP; 2/ regulaminy premiowania są bardzo różne i w wielu przypadkach to regulaminy premii uznaniowych a nie regulaminowych; 3/ te premie służyły różnym kombinacjom, których związek Konfederacja Pracy,… Czytaj więcej »

Piotr2
4 stycznia, 2024 19:03
Reply to  Max

A ja gratuluję postawy „odbierania” podwyżki 20% krezusom, którym trzeba wyrównać do minimalnej krajowej, żeby nie daj Bóg nie zbliżali się z płacą do „wyższych sfer”.
Zadaniem przedstawicieli pron powinna być walka o zwiększenie tych różnic, poprzez „dodanie wyższym sferom”, a nie wstrzymywanie podwyżek „minimalnokrajowcom”.

Max
6 stycznia, 2024 00:07
Reply to  Piotr2

Nikt tu nikomu niczego nie odbiera. Osobiście uważam, że kolejne futrowanie tych ciągle pokrzywdzonych, kosztem pozostałych jest po prostu głęboko niesprawiedliwe. Ja jednak tej podwyżki dzielił przecież nie będę, uznając jedynie, że w końcu ci na wyższych w hierarchii stanowiskach powinni nieco więcej zarabiać. Jeżeli z pracy odejdzie konserwator, kierowca, robotnik, ochroniarz czy nawet magazynier na lokalnym rynku, łatwo znajdziemy następcę. Za płacę, którą obecnie uzyskują specjaliści, księgowi, pełnomocnicy np. d/s danych osobowych – nie przyjdzie nikt, nawet jeżeli tacy specjaliści są gdzieś na rynku pracy. Na koniec – to gdzie i kiedy ktokolwiek napisał, że ta podwyżka, to podwyżka… Czytaj więcej »

Max
6 stycznia, 2024 12:01
Reply to  Piotr2

Uzupełniając tą moją wypowiedź – kolego, może łaskawie wskażesz chociaż jeden zakład pracy w kraju, w którym na początku roku zwiększają pracownikom wynagrodzenia do wynagrodzenia minimalnego stosownym dodatkiem a następnie podnosząc wynagrodzenia wszystkim pracownikom ponad to minimalne wynagrodzenie nadal taki dodatek wypłacają. Przepisy prawa pracy – mianowicie Art. 7.  ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U.2020.2207 ze zm. stwierdza;1. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. 2. Wyrównanie wypłaca się… Czytaj więcej »

Antoni
4 stycznia, 2024 17:40
Reply to  Grzegorz

<<Jak specjalista będzie netto zarabiał mniej od referenta>> U mnie od stycznia wszystkie dwadzieścia osób ma 4242 zł brutto (zasadnicza + premia). Płace różnią się oczywiście dodatkiem stażowym i niektórzy dostają jakieś grosze „szkodliwego”. Grupy od XI do XV. Jedyny specjalista w XV grupie nie miał jeszcze (i nadal nie ma) maxa i ma 10% premii. Gdyby miał najmniejszy staż (akurat nie ma) to faktycznie w realu zarabiałby najmniej, a według tabeli ma najlepiej płatne stanowisko wśród pracowników. Po podwyżce zapewne ta sytuacja się jakoś symbolicznie, o kilka złotych zmieni, ale póki co, tak jest. Czy nie masz przy nazwie… Czytaj więcej »

Max
5 stycznia, 2024 21:25
Reply to  Grzegorz

Grzegorz – Eustachy napisał jedynie, że cyt; ”Koledze, któremu nie przeszkadzałoby, żeby referent zarabiał więcej niż specjalista gratuluję podejścia do tematu. To jakby d-ca drużyny zarabiał więcej niż d-ca kompanii. Baaaardzo mądre i jakie motywujące do rozwoju”. Co z tego wynika? Z tego wcale nie wynika, że tak jest gdziekolwiek a jedynie, że chcąc zasygnalizować problem, Eustachy posłużył się takim hipotetycznym – skrajnym przykładem, sygnalizując problem zupełnego spłaszczenia wynagrodzeń. Sam przecież stwierdzasz, że biorąc pod uwagę całość wynagrodzenia, to coraz częściej się zdarza, że wartownik zarabia więcej niż komendant OWC, strażak – więcej od komendanta straży, referent więcej od samodzielnego… Czytaj więcej »

Admin
2 stycznia, 2024 21:37
Reply to  Eustachy

Odnośnie wątku 2.
Podwyżki dokonywane były poprzez podwyższanie premii indywidualnej, gdyż pracownicy osiągnęli już maksymalny poziom przewidziany w PUZP (maksymalna stawka WZ w maksymalnej kategorii zaszeregowania). W związku z powyższym taki stan powinien zostać utrzymany tylko i wyłącznie do czasu nowelizacji przepisu płacowego – PUZP dla PWJOSB.
Ww tekst na podstawie treści pisma Nr 3104/DSS z dnia 30 marca 2020 r. ws. podwyżki wynagrodzeń pracowników ron w 2020 r.

Eustachy
3 stycznia, 2024 09:24
Reply to  ZARZĄD

Czyli DSS napisał nieprawdę, ciekawe czy został wprowadzony w błąd czy sam radośnie przyjął, że tak było. W dalszym jednak ciągu nie otrzymałem informacji, że w jakimś piśmie/decyzji MON polecił pracodawcom wszelkie podwyżki realizować najpierw poprzez podniesienie do maxa w grupie a dopiero potem podwyższając indywidualne premie regulaminowe. Wszyscy wiemy, że tak powinno być to realizowane ale wg mnie jeżeli nie było pisma/decyzji, o której wspomniałem wyżej to zgodna z prawem (niestety) była sytuacja, że komuś podwyższyli premię nie podwyższając na maxa uposażenia w grupie. Jedynym wyznacznikiem musiało być to, żeby pracownik zarabiał minimalną (znowu niestety) sumując jego WZ oraz… Czytaj więcej »

Admin
3 stycznia, 2024 19:34
Reply to  Eustachy

Podałem na końcu poprzedniego Nr i datę pisma, o które tu napisałeś.
Zacytowałem nawet właściwy fragment…
a Ty dalej wołasz o te pismo.
Zatem ponownie Ci podaję dane:
Pismo Nr 3104/DSS z dnia 30 marca 2020 r. ws. podwyżki wynagrodzeń pracowników ron w 2020 r.

Jasiu
3 stycznia, 2024 20:24
Reply to  ZARZĄD

Marku odpuść.
Gość nie rozumnie nic a nic a w dodatku najważniejsze dla niego aby pracownicy od 8 kat. do 10 kat. nie zarabiali więcej niż specjalista.
Przykład:
specjalista ma np. 4150 zł płacą zasadniczą i np. 5% premii, czyli 207.50 zł. Razem wynagrodzenie wraz z premią wynosi 4357,50 zł.
referent ma płacę zasadniczą 3000 zł i 24% premii, czyli 720 zł. Brakuje do minimalnego wynagrodzenia 522 zł. Teraz 3720 + 522 = 4242 zł. Różnica w tym przypadku wynosi 115,50 zł.

Eustachy
4 stycznia, 2024 10:13
Reply to  Jasiu

Z tym, że nic nie rozumiem to chyba lekko przesadziłeś.
Najważniejsze dla mnie jest, aby pracownicy RON zarabiali godnie, bo odkąd wiem (początek lat 2000) pracownicy RON są najniżej uposażoną grupą zawodową w całej państwowej sferze budżetowej.

Oczywiście, że wszyscy mający maksa w kat. 15 będą zarabiać więcej niż w kat 10, w kat. 14 też tylko, że kilka złotych. Uważacie, że to ok, żeby 4 grupy różnicy dawały 4 złote?
Oczywiście nie jest to winą związków, tylko brakiem działań przez 5 lat DSS.

Mat
5 stycznia, 2024 21:54
Reply to  Eustachy

Ja jestem w XV, w tej chwili z prawej max, premia prawie 38%, to po podwyżce do 70 dobije??

Eustachy
3 stycznia, 2024 21:30
Reply to  ZARZĄD

Przepraszam, ale został wskazany w piśmie fragment, że cyt. „podwyżki….. gdyż pracownicy osiągnęli już maksymalny poziom…”. Prosiłem o pismo, w którym wydano polecenie pracodawcom aby podwyżki wynagrodzeń w pierwszej kolejności realizować poprzez podniesienie do tego maksymalnego poziomu w danej grupie, czyli jakieś wcześniejsze (jeżeli takowe było) a nie pismo, które stwierdzało, że tak jest czyli to ponownie przywołane

Admin
3 stycznia, 2024 23:44
Reply to  Eustachy

Eustachy, nie wiem, czego nie rozumiesz. W tym piśmie, którego już dwa razy ostatnio namiary tu dla Ciebie wskazywałem – dyr. Drobny zakazał podwyżki realizować tak, jak to się działo już bez jego wiedzy w poprzednich latach. A działo się tak, że na niektórych stanowiskach – zazwyczaj tych najważniejszych w zakładach pracy – podwyżki realizowane były poprzez zwiększenie premii indywidualnej ponad wysokość, która wynikała z regulaminu. Dyrektor zapewne wówczas dostrzegł, że nie można robić już podwyżek poprzez wzrost WZ i wskazał a by w takich sytuacjach – gdy nie można już podwyższać płacy zasadniczej, gdyż osiągnęła ona już u pracownika… Czytaj więcej »

Eustachy
4 stycznia, 2024 09:47
Reply to  ZARZĄD

cyt. „naturalną przecież rzeczą jest, iż podnosi się poziom płacy zasadniczej”, dla mnie to również jest oczywiste, ale jak widać niektórzy pracodawcy tak nie postąpili.
Dlaczego? Bo prawo jest takie, że pracownik ma zarabiać minimalną i nieważne jak to jest realizowane, dlatego też zapewne w niektórych zakładach pracy nie podnieśli widełek na maksa, a za to dali większą premię regulaminową. Oczywiście działa to na niekorzyść pracownika i powinno być napiętnowane.

Max
6 stycznia, 2024 00:14
Reply to  ZARZĄD

” W tym piśmie, którego już dwa razy ostatnio namiary tu dla Ciebie wskazywałem…’ Wskazałeś je dla wszystkich tu zaglądających tyle, że jest problem ze znalezieniem tego pisma. Kiedyś te wszystkie pisma, zarówno resortu jak i nasze można było tu znaleźć i się z ich treścią zapoznać.
Obecnie ich nie widzę. Gdzie one są??

Admin
9 stycznia, 2024 15:54
Reply to  Max

Jeżeli chodzi o to pismo, którego namiary już dwukrotnie wskazywałem dla Eustachego – to jest ono zamieszczone na stronie TARCZY w zakładce: DOKUMENTY/Opinie i stanowiska/2020/ pod datą i oznaczone jest: „20200330 Pismo o podwyżkach w 2020 roku”
No, nie przesadzaj. Dzisiaj również, MAX, stosujemy tę zasadę aby jak najwięcej naszych pism było zamieszczane na stronie TARCZY lub na FB TARCZY.
Sam możesz to sprawdzić, wchodząc w odpowiednią zakładkę!
Może nie są to wszystkie pisma, które przesyłamy czy otrzymujemy ale sorry – coś musimy mieć dla siebie… 🙂

Max
9 stycznia, 2024 21:17
Reply to  ZARZĄD

OK. Faktycznie jest i tak należało podać adres do tego pisma od razu.
Jeżeli ja, który dawno tam nie zaglądałem zostałem wprowadzony w maliny, to co mówić o tych, którzy tajników tej strony nie znają.
A jest tak, że gdy uruchomimy zakładkę ”dokumenty”, to się nam dokumenty otwierają…
Tyle, że nie te, o które chodzi, bo bez archiwum. Trzeba zatrybić aby dodatkowo nacisnąć wskaźnik po prawej stronie aby dopiero wówczas otworzył się wykaz dokumentów archiwalnych wraz z ich podziałem.
Gdyby Eustachy o tym wszystkim wiedział, to by sobie ten dokument po prostu znalazł.

Admin
9 stycznia, 2024 22:20
Reply to  Max

Gdy klikniesz w zakładkę a potem najeżdżał kursorem, to będą Ci się otwierać podzakładki a w tych podzakładkach wszystko, co w nich jest zawarte – do wyboru…
Tak przynajmniej jest u mnie.

Max
9 stycznia, 2024 23:08
Reply to  ZARZĄD

U mnie jest tak, że gdy klikam w zakładkę „dokumenty” widzę je ale to kilka dokumentów Związku – formularze, statut i parę innych. Ktoś, kto wtajemniczony nie jest uważa, że to już wszystko. Nawet ja się nabrałem, bo dawno tam nie zaglądałem. Dopiero gdy klikniemy w odnośnik po prawej przy zakładce – dokumenty mamy te dalsze zakładki. Taki sposób jest jednak zwodniczy i nie każdy sobie z tym radzi, bo jeżeli w dokumentach wyświetlają się jemu dokumenty – to czego jeszcze ma szukać?

Admin
10 stycznia, 2024 14:56
Reply to  Max

Spróbuj najechać kursorem na „dokumenty” bez klikania.
Wtedy ujawnią się trzy podzakładki, w tym pośrodku ta nas interesująca „opinie i stanowiska”. Gdy przemieścisz kursor na tę podzakładkę, z jej prawej strony pojawią się „opinie i stanowiska według poszczególnych lat”. Wówczas wybierasz interesujący Cię rok.
U mnie działa to perfekcyjnie!
Tylko pamiętaj, najeżdżaj kursorem i nie klikaj aż do pojawienie się konkretnego, interesującego Cię roku.

jan
6 stycznia, 2024 14:25
Reply to  ZARZĄD

….pierwsze co wg mnie powinniście zrobić na spotkaniu w MON , to wnioskować o wyrzucenie pana od DSS i to z hukiem. Miał 5 lat aby się wykazać z tabelą?

Eustachy
11 stycznia, 2024 14:22
Reply to  jan

Napiszę więcej, przed spotkaniem poprosić aby ten osobnik nie uczestniczył w żadnym spotkaniu i oczywiście jak najszybciej go pożegnać……

To Ja
7 stycznia, 2024 15:08
Reply to  ZARZĄD

Poczytajcie o trwającym audycie w MON.
Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie.
A my dalej o widełkach….

Jasiu
3 stycznia, 2024 22:06
Reply to  Eustachy

Jak byś czytał propozycje mojej organizacji związkowej, które były tu przedstawione wiele miesięcy lub lat temu.
Po pierwsze premia dla wszystkich w ron 10%, jeden wzorcowy regulamin premiowania dla wszystkich JW, stawki zasadnicze przypisane do stanowiska bez żadnych widełek, nagroda jubileuszowa po 50 latach 600%, itd… to wszystko leży przygotowane do zaproponowania ale ja zrezygnowałem z uczestnictwa przy stole, bo mam odmienne zdanie w wielu sprawach od przedstawicieli związkowych w naszych strukturach związkowych.
Zawsze miałem swoje zdanie i dlatego nie będę podpisywał się pod tym, co życzy sobie ron lub co jest szkodliwe dla pron.

Eustachy
4 stycznia, 2024 09:20
Reply to  Jasiu

w pełni się zgadzam z tym, co napisałeś.
Szkoda, że zrezygnowałeś z uczestnictwa w pracach przy stole, ale rozumiem dlaczego.

Jasiu
4 stycznia, 2024 15:29
Reply to  Eustachy

Dzięki za to, że się zgadzamy.
Kiedyś – już na emeryturze – opiszę te wszystkie spotkania i to, co niektórzy mówili przy stole lub jak się spotykali przed spotkaniem w MON.
Gdzie się prywatnie spotykali, w jakich ośrodkach wypoczynkowych i kogo tak naprawdę reprezentowali i jakie korzyści czerpali z tego tytułu dla siebie i dla swoich związków zawodowych, czy JW.

Matt
8 stycznia, 2024 14:13
Reply to  Jasiu

Witam wszystkich.
Dzisiaj dostaliśmy takie pismo dotyczące podwyżek.
Dotyczy wynagrodzenia OWC Akademii Sztuki Wojennej.
Wynagrodzenie zasadnicze na podstawie PUZP dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej.
zał. I tab. III, poz 2d kat X w wysokości 3000 + dodatek stażowy + premia regulaminowa + premia zgodnie z & 3 ust 3 i 4 regulaminu premiowania w wysokości 960 zł tj. 32 proc wynagrodzenia zasadniczego.

Jak Wy to widzicie?

Admin
9 stycznia, 2024 17:04
Reply to  Matt

Zapewne to odwołanie się do PUZP zostało zapisane w regulaminie wynagradzania, który u Was obowiązuje, gdyż przecież nie jesteście opłacani na podstawie postanowień PUZP. Napisałeś tu, że macie 32% premii ale nie napisałeś ile macie tej premii regulaminowej. Brak tej informacji sprawia, że trudno się odnieść do tego, co napisałeś.

Matt
10 stycznia, 2024 08:57
Reply to  ZARZĄD

10 procent premi, to razem będzie 4260.
Czyli 36 złotych więcej niż minimalna.
I co? To wszystko, a gdzie 20 procent dla budzetowki nie mówiąc już o 30 proc dla pracowników Uczelni Wojskowych tak jak obiecał Kamysz

Admin
10 stycznia, 2024 14:43
Reply to  Matt

Nie o 36 zł więcej niż minimalna ale o 18 zł.
Z pewnością dlatego też masz te 32% zwiększonej premii a nie 31%, bo wtedy zabrakłoby Ci do minimalnej 12 zł, gdyż u Was – jak widzę – w procentach nie ma miejsc po przecinku. Można więc powiedzieć, że zyskałeś te 18 zł, bo tak dokładnie to powinieneś mieć tej premii zwiększonej w wysokości 31,40% i wtedy wyszłoby Ci dokładnie 4242 zł.
Piszesz o podwyżkach i już narzekasz a przecież nie ma jeszcze ustawy budżetowej na rok 2024.
Więcej cierpliwości!

Max
10 stycznia, 2024 15:26
Reply to  ZARZĄD

Uwaga też taka, że te wysokie podwyżki nie każdego obejmują.
A co, jeżeli będzie to np. tylko ok. 12%, które właśnie z naddatkiem otrzymaliście?
Prawda bowiem jest taka, że te wysokie podwyżki dotyczą jedynie kadry dydaktycznej.

Admin
10 stycznia, 2024 17:07
Reply to  Max

Max, a co Ty znowu kombinujesz?
Dla nauczycieli, w tym akademickich – 30%, natomiast dla budżetówki – 20%.
Dlaczego więc zakładasz, że mają ci pracownicy dostać tylko te 12%?!

janusz
10 stycznia, 2024 19:40
Reply to  Max

średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:
a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 120,0%,
art. 9.1 pkt 3a

Last edited 4 miesięcy temu by janusz
Max
11 stycznia, 2024 01:37
Reply to  janusz

Przecież ja o tym wiem. Proszę jednak poczytać to, co poniżej piszę.
W dodatku o ile ja wiem, to uczelnie mają skomplikowany status prawny.
Oto nieco wiedzy na ten temat https://forumakademickie.pl/media/archiwum/2008/09/41_publiczne_rynkowe_czy_spoleczne.html
Akademia Sztuki Wojennej, na której studiuje wielu cywilnych studentów również tej specyfice podlega.
Już wyjaśniliśmy sobie, że jej pracownicy niepedagogiczni nie są wynagradzani wprost w oparciu o PUZP. Wydaje się, że to, o czym tu pisze Kolega z OWC tej Akademii, to może być wszystko w kwestii ich podwyżek w tym roku.
To jednak jedynie moje przewidywania.

Max
10 stycznia, 2024 23:29
Reply to  Max

Matt napisał cyt ’’a gdzie 20 procent dla budzetowki nie mówiąc już o 30 proc dla pracowników Uczelni Wojskowych tak jak obiecał Kamysz” Ja napisałem; ” Uwaga też taka, że te wysokie podwyżki nie każdego obejmują. A co, jeżeli będzie to np. tylko ok. 12%, które właśnie z naddatkiem otrzymaliście? Prawda bowiem jest taka, że te wysokie podwyżki dotyczą jedynie kadry dydaktycznej.” Ty napisałeś; ”Max, a co Ty znowu kombinujesz? Dla nauczycieli, w tym akademickich – 30%, natomiast dla budżetówki – 20%. Dlaczego więc zakładasz, że mają ci pracownicy dostać tylko te 12%?!” OK – Premier Tusk pytany o te… Czytaj więcej »

Admin
11 stycznia, 2024 01:14
Reply to  Max

Jakbyś nie wiedział, to w ASzWoj nie obowiązuje wprost PUZP a zapewne stosuje się jego postanowienia dla niektórych grup zatrudnionych w Akademii, stąd takie a nie inne postrzeganie tych zapisów.
Nie bierz wszystkich pod jedną miarkę…

Max
11 stycznia, 2024 01:22
Reply to  ZARZĄD

Toż ja to właśnie robię twierdząc, że problem z ich wynagradzaniem ani prosty, ani do końca czytelny nie jest. Pomijając wszystko, to oni przecież tych zapowiadanych dla kadry dydaktycznej 30% podwyżki nie otrzymają i im prędzej to pojmą, tym mniejsze będzie ich zaskoczenie.

Admin
11 stycznia, 2024 12:13
Reply to  Max

Przecież nie chodzi o to, żeby otrzymali podwyżki na poziomie 30% ale na poziomie 20%, czyli tak jak w całej budżetówce, do której przecież się zaliczają!

Max
11 stycznia, 2024 16:03
Reply to  ZARZĄD

Ja to przecież wiem ale uważnie przeczytaj, co nasz kolega tu pisze a pisze cyt.:’’a gdzie 20 procent dla budżetowki nie mówiąc już o 30 proc dla pracowników Uczelni Wojskowych tak jak obiecał Kamysz”
Jak z powyższego jednoznacznie wynika, nasz Kolega ma nadzieję nie tylko na 20% dla budżetówki ale na 30% dla pracowników uczelni.
Zapomniał jedynie, że te 30% jest dla kadry dydaktycznej uczelni a nie dla personelu pomocniczego w tym OWC.
Dlatego starałem się ten jego apetyt nieco ostudzić – tylko tyle.

Max
5 stycznia, 2024 20:44
Reply to  Jasiu

”Po pierwsze premia dla wszystkich w ron 10%, jeden wzorcowy regulamin premiowania dla wszystkich JW” Żadna to nowość, gdyż w resortowej propozycji zmian PUZP dokładnie to opisano tyle, że do uzgodnień wówczas nie doszło. To wówczas resort proponował jednolitą 10% premię we wszystkich zakładach oraz szczegółowe zasady jej zmniejszania, zwiększania oraz pozbawiania. Osobiście uważam jednak, że byłoby to nadmierne i nieuzasadnione wpływanie na politykę płacową w zakładach a zwłaszcza na kształtowanie bardzo istotnego elementu motywacyjnego tych wynagrodzeń mającego wpływ na motywacje, zaangażowanie oraz dyscyplinę pracy. Tego w moim przekonaniu nie można regulować w układzie w sposób inny niż jest dotychczas.… Czytaj więcej »

IT_
9 stycznia, 2024 19:09
Reply to  Max

kształtowanie bardzo istotnego elementu motywacyjnego tych wynagrodzeń mającego wpływ na motywacje, zaangażowanie oraz dyscyplinę pracy.” – cooo???
Jaka motywacja? Więcej dostaje przydupas szefa, a nie ten kto zasuwa za cały zespół.

Max
9 stycznia, 2024 22:59
Reply to  IT_

Być może taka jest ta nasza rzeczywistość.
Teoria jest inna i te premie są w niej widziane jako istotny składnik motywacyjny. Poza tym, te premie w założeniach PUZP nie są uznaniowe a regulaminowe. PUZP przecież zdecydowanie wzmiankuje o regulaminie premiowania. Piszemy więc o różnych problemach. Ja o premii regulaminowej – Kolega o premii uznaniowej.

Grzegorz
11 stycznia, 2024 08:02
Reply to  Max

Znany jestem z tego, że co mówię – to później to robię.
Jeśli w ustawie jest wskaźnik 120%, to każdy ma dostać 20% podwyżki w marcu lub kwietniu, z wyrównaniem od 1 stycznia. Koniec kropka. Jeśli nie, to idę do sądu pracy i tak jak Jasiu pisał – wygram.

Max
11 stycznia, 2024 15:55
Reply to  Grzegorz

Życzę powodzenia.

Jasiu
9 stycznia, 2024 19:27
Reply to  Max

Na pewno się starzeję z roku na rok, a ty, Max, robisz się coraz młodszy. Nic nigdy nie robiłem pod siebie. Zwiększenie do 50 lat pracy to moja propozycja od wielu lat a twoje czy 55 lat pracy w pełni się na to zgadzam a moja propozycja to dbanie tylko i wyłącznie o pracowników, którzy będą musieli pracować do 67 roku a może do 70 lub 75 lat. Co do regulaminu, czy premii jednakowej to pewnie nie żadna nowość tylko, że do tej pory nikt takich propozycji nie złożył. Max, to tak samo jak było z OWC i WSP –… Czytaj więcej »

Maksymilian
5 stycznia, 2024 20:50

Wciąż się Państwo zastanawiacie dlaczego nie było pieniędzy na podwyżki dla pracowników wojska?
No to mamy już pierwsze kontrole i wyjaśnienia.
„Audyt w MON ruszył. Czy dalej Pan o niego pyta, Panie Błaszczak? Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100.000 zł rocznie plus dodatki po 3-5 tys./mies. Wiele osób nie pojawiało się w ogóle w pracy! Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie… Krok po kroku” — napisał na portalu X Cezary Tomczyk.” 
Wiceszef MON o kontroli w resorcie. „Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie” – Wiadomości (onet.pl)

Grz
7 stycznia, 2024 11:07

Czyli powiedźcie czego się może faktycznie spodziewać. Jeśli mam 3900 brutto a z wszystkich premii wysługi 4200 netto. Jak może wyglądać faktycznie wyglądać moja podwyżka. Wzrośnie około 800 brutto czy 800 netto?
Jednostka dostanie pieniądze na wzrost od podstawy na etat 20%, czyli z powodu tego, że mamy wszystko w premii jesteśmy ostro stratni

Admin
9 stycznia, 2024 16:06
Reply to  Grz

A niby na czym jesteś tak ostro stratny, Grz?!
Jeżeli chcesz uzyskać satysfakcjonującą Cię odpowiedź, przedstaw tutaj, albo na mailu info o faktycznych składnikach Twojego wynagrodzenia – wóczas będzie można udzielić Ci odpowiedzi i rozwiać Twoje wątpliwości.

IT_
9 stycznia, 2024 19:14
Reply to  Grz

Masz dostać 20% podwyżki, skoro zarabiasz 4200 netto to dostaniesz 840 netto więcej (nauka procentów jest w podstawówce) i będziesz ostro stratny.

Max
11 stycznia, 2024 09:26
Reply to  IT_

”….skoro zarabiasz 4200 netto to dostaniesz 840 netto więcej….”

Naprawdę?? Faktycznie liczycie na takie podwyżki??

Admin
11 stycznia, 2024 12:22
Reply to  Max

Wiesz, Max, na FB pojawiła się informacja od działacza NSZZ PW szczebla międzyzakładowego, że podwyżki w ron będą w przeciętnej kwocie… ok. 1260 zł na etat!
Jeżeli tak miałoby być, to te 840 zł jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcie dla każdego pracownika resortu a nie tylko tych, co dziś mają 4200 netto!!! 🙂

Max
11 stycznia, 2024 15:45
Reply to  ZARZĄD

Wiesz co? Może pamiętasz to posiedzenie SKON w którym równiez uczestniczyłeś a podczas którego Twój szef związkowy mówił o bajkowej wspolpracy z resortem Siedzieliscie wówczas i zapewne jest tak dotychczas przy jednym stole – ramie w ramię z decydentami resortu a nie np z nami czyli z funkcjonującym wówczas w resorcie zz Konfederacja Pracy.Przewodniczącym OBN był wówczas poseł lewicy Stanisław Wziątek Może więc pamiętasz i to zauważyles że po zakończeniu posiedzenia komisji – wowczas gdy odpowiadałem na liczne pytania zaskoczonych poslów chcacych wiedzieć skąd te dane o niskich stawkach które w wystąpieniu przywołałem Przewodniczący Wziątek podszedł do mnie również i… Czytaj więcej »

Max
11 stycznia, 2024 15:53
Reply to  ZARZĄD

Nie ma mnie na FB, od kiedy kazano mi płacić w dolarach lub dać sobie wcisnąc wszystkie reklamy tego świata
Odpowiem tak: ”Zakładając podwyżkę o 30 proc., w 2024 r. nauczyciele zarobią: nauczyciel początkujący: 4 798,30 zł (wzrost o 1 107,30 zł) nauczyciel mianowany: 4 676,10 zł (wzrost o 1 079,10 zł) nauczyciel dyplomowany: 5 918,90 zł (wzrost o 1 365,90 zł
Zaznaczam – dotyczy to wzrostu o 30%.
Ponownie radzę się więc nieco zastanowić.

Jasiu.
17 stycznia, 2024 09:31
Reply to  ZARZĄD

Marku od kiedy ty ufasz działaczom NSZZ PW.
Przecież przed świętami rozgłaszali na swoich stronach, że będą 2 transze premii na święta Bożego Narodzenia i co dostali pracownicy.
Może „Prezes NSZZ PW” dostał.

Pracownik RON
9 stycznia, 2024 22:52
Reply to  Grz

Związki w każdej JW powinny zadbać o to, żeby rzeczywiście każdy dostał tej podwyżki 20%. Niestety u mnie w JW już słychać, że tak nie będzie. Jeden dostanie 5%, inny 35%.
Teraz dadzą podwyżki a przez kilka następnych lat będzie figa i powiedzą, że przecież było 20%.
Niestety, nie dla wszystkich.

Admin
10 stycznia, 2024 14:44
Reply to  Pracownik RON

To dlaczego nie wstąpisz do Związków?!

Pracownik RON
10 stycznia, 2024 16:12
Reply to  ZARZĄD

Jestem w Związkach ale od tego wybiera się przedstawicieli.
Niestety, niektórzy chyba nie wiedzą – z czym się wiąże ta funkcja.
Chyba, że się mylę ale wydaje mi się, że to przedstawiciel w danej JW rozmawia z pracodawcą.

Admin
10 stycznia, 2024 17:11
Reply to  Pracownik RON

Napisałem, żebyś wstąpił do Związków (przez duże „Z”) a Ty odpisałeś, że w nich jesteś.
Otóż nie jesteś, jeżeli piszesz to, co napisałeś tu – na forum.
Dlatego ponownie doradzam: wstąp do Związków.
Zawsze masz wybór, skoro w Twoim zakładzie działają przeciwko pron!

Jasiu.
11 stycznia, 2024 11:38
Reply to  ZARZĄD

A co to da, skoro nie możecie wprowadzić żadnych zmian od 6 lat do PUZP. Co, może się mylę. To dlaczego ileś tam pron nie ma końcowych kategorii zaszeregowania, tylko mają np. referent 2900 zł i 35% premii. Masz przepisy w PUZP {aby zmusić takich pracodawców do przestrzegania Układu). Masz przepis, który mówi jak zgodnie z przepisami zrealizować tegoroczne podwyżki minimalnego wynagrodzenia. KAŻDY PRACODAWCA ROBI SOBIE JAK UWAŻA. Macie pojęcie, ile pracownicy tracą na podnoszeniu premii i wliczaniu w tę premię wysługi. Wiesz, co się dzieje u mnie jak nie podpiszą wyliczeń, które zaproponuje im Pracodawca lub WOG. Nie podpiszesz… Czytaj więcej »

Admin
11 stycznia, 2024 12:46