Z uposażeń na wynagrodzenia…

  • 0
  • 12 lipca, 2019

Z uposażeń na wynagrodzenia…

Pod koniec czerwca, Minister Obrony Narodowej podpisał dwie decyzje zmieniające decyzję budżetową MON na rok 2019. Mogłyby one przejść w zasadzie bez echa, gdyby nie fakt, że jedną z nich – na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu MON – przeniesiono oszczędności w kwocie 1.400 tys. zł z uposażeń żołnierzy na wynagrodzenia pracowników Urzędu MON.

To już drugie – obok kwietniowego – przeniesienie oszczędności w Urzędzie MON. Łącznie tą drogą nastąpiło zwiększenie wynagrodzeń członków KSC Urzędu już o kwotę 3.350 tys. zł. Mając na uwadze wielkość zatrudnienia na koniec I kwartału (727 pracowników), daje to możliwość przydzielenia nagrody każdemu pracownikowi Urzędu w przeciętnej kwocie… ok. 4.600 zł!

Można zatem powiedzieć, że na półmetku realizacji tegorocznego budżetu, pracownikom Urzędu MON zabezpieczono już prawie 14-tą pensję a przecież jeszcze istnieją znaczne większe możliwości pozyskania środków na kolejne dodatkowe pensje…

Na tym tle zastanawiają działania podejmowane w odniesieniu do pracowników RON.
W trakcie I półrocza na wynagrodzenia członków KSC zatrudnionych w terenowych organach administracji wojskowej (TOAW) przeniesiona została wyłącznie kwota 975,5 tys. zł, która zabezpieczyła wypłaty kwietniowych nagród – w wysokości po 500 zł – dla 1951 pracowników TOAW. Tak odmienne, za pewne ze względu na miejsce wykonywania pracy, traktowanie członków korpusu służby cywilnej jest niezrozumiałe, bo przecież możliwości bardziej znacznego wyróżniania pracowników TOAW niewątpliwie istnieją.

W tym samym okresie, z uposażeń żołnierzy w dziale 752 Obrona narodowa przeniesiona została również kwota 28.505,3 tys. zł na wynagrodzenia pracowników niemnożnikowych. Część tej kwoty (20.932,0 tys. zł) przeznaczono na wypłatę zwiększonych premii regulaminowych, czy nagród w kwietniu br. – w przeciętnej wysokości 500 zł – dla 41864 pracowników, natomiast pozostała kwota (7.573,3 tys. zł) została „ulokowana” na wynagrodzenia pracowników w rozdziale budżetu – Wojska Obrony Terytorialnej.
O tym, że na etapie planowania budżetu wynagrodzeń na 2019 r. zabezpieczono dla pracowników WOT znacznie wyższe środki na płace niż dla pracowników pozostałych rodzajów sił zbrojnych informowaliśmy już wcześniej, stąd wątpliwości wzbudził fakt, że obecnie dokonuje się kolejnego zwiększania budżetu wynagrodzeń tych pracowników.

Na spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej w dniu 28 czerwca 2019 r. prowadzone były rozmowy o dodatkowym przeznaczeniu kwot z oszczędności w obszarze uposażeń na wynagrodzenia pracowników niemnożnikowych. Przedstawiciele Ministerstwa wskazali, że docelowo pracownicy RON otrzymają kwotę co najmniej 1300 zł, która zostanie prawdopodobnie wypłacona w 5(!) transzach do końca bieżącego roku.

Obecnie, w porównaniu do tego, co już dokonano w Urzędzie MON, te czerwcowe propozycje wyglądają – delikatnie mówiąc – bardzo skromnie… pomimo posiadania w budżecie wynagrodzeń MON na rok bieżący znacznie większych możliwości… W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy pracownicy RON mogą oczekiwać lepszego potraktowania w najbliższym czasie w obszarze płac niż to, które przedstawiono Stronie społecznej?

W trakcie czerwcowego spotkania w kierunku Pełnomocnika MON padło pytanie: czemu ma służyć przeniesienie oszczędności z uposażeń i ulokowanie ich w obszarze wynagrodzeń pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej?

W odpowiedzi Pełnomocnik MON wskazał, że ta kwota ma zabezpieczyć zakładany jeszcze w tym roku wzrost liczby stanowisk dla pracowników WOT. Zwiększenie zatrudnienia tych pracowników stało się faktem, gdyż ostatnia nowelizacja decyzji Nr 141/MON zwiększyła limit dla pracowników WOT z 585 do 703 stanowisk, tj. o 118 stanowisk.

Niewątpliwie udzielona odpowiedź była sporym zaskoczeniem dla przedstawicieli Strony społecznej. Wynikało to z faktu, iż wcześniej – w trakcie styczniowo-lutowych rozmów o podwyżkach pracowników RON – organizacje związkowe skupione w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej (MKK) wskazywały możliwość odpowiedniego zwiększenia środków na podwyżkę pracowników poprzez przejściowe finansowanie pozostałych należności pracowników (np. nagród jubileuszowych, czy odpraw emerytalnych) z oszczędności na uposażeniach żołnierzy i wówczas… usłyszały odpowiedź, że jest to niemożliwe i niezgodne z prawem! W tej kwestii Pełnomocnik MON przesłał nawet stosowne stanowisko Ministerstwa na piśmie.

Zapewne w ostatnich miesiącach urzędnicy w Ministerstwie niewątpliwie przekonali się do naszych propozycji, skoro obecnie przeznacza środki z oszczędności na uposażenia żołnierzy na… zabezpieczenie zwiększenia zatrudnienia o 118 stanowisk i finansowanie stałych skutków finansowych tej decyzji w obszarze wynagrodzeń pracowników w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej! Dlaczego jednak takiego rozwiązania nie zastosowano w odniesieniu do podwyżek pracowników RON na rok 2019?!

Czy wynikało to wyłącznie z faktu, iż dopiero teraz się przekonano, że takie działanie jest możliwe do realizacji?!

A może MON miał wątpliwości co do wskazywanej przez nas skali oszczędności w obszarze uposażeń?

Nie kwestionujemy przyjętego obecnie tego kierunku działania MON, gdyż wiemy, że taka możliwość prawnie istnieje i w innych resortach jest z powodzeniem realizowana. Długo na takie działania oczekiwaliśmy i dobrze się stało, że w końcu do tego kierunku przekonali się również urzędnicy w MON.

Nie potrafimy tylko zrozumieć dlaczego MON tak wybiórczo podejmuje te działania, co prowadzi do różnicowania pracowników wojska. Z jednej strony zabezpiecza się zwiększenie liczby stanowisk w jednostkach WOT i znaczny poziom płac tych pracowników (ok. 5.600 zł na jedno stanowisko), natomiast z drugiej – nie dostrzega się potrzeby wzrostu płac pozostałych pracowników resortu obrony narodowej i wyrównania występujących dysproporcji płac w tożsamych jednostkach organizacyjnych i na tożsamych stanowiskach pracy!

Nie mówimy już o tym, że zadania na wakujących stanowiskach żołnierzy oraz za tych żołnierzy, którzy z różnych przyczyn nie wykonują swoich obowiązków w trakcie roku – w przeważającej ilości przypadków zadania są wykonywane przez pracowników resortu obrony narodowej… i odbywa się to bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.

Nie dziwimy się więc działaniu Dyrektora Generalnego MON, który – w ramach posiadanego budżetu Urzędu MON – stosuje wskazywane przez MKK rozwiązania w celu poprawy zasobności portfeli pracowników Urzędu, gdyż widać, że ten kierunek został tam szybko zaakceptowany.

Można tylko wskazać, że swoisty brak koordynacji w obszarze wynagradzania pracowników wojska sprawia, iż dochodzi do różnicowania członków korpusu służby cywilnej, na niekorzyść tych członków KSC zatrudnionych w TOAW. Niewątpliwie to m. in. działania tych pracowników sprawiają, że kampania rekrutacyjna “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przynosi – jak się słyszy i czyta – znaczące efekty w zwiększaniu liczebności Wojska Polskiego, natomiast w ogóle realizacja tych zadań nie przekłada się na zasobność ich portfeli.

Od lat w działaniach Ministerstwa dostrzega się brak spójnego kierunku w zakresie prowadzenia polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska. To zagadnienie, jak również brak określenia zasad i trybu gospodarowania środkami na wynagrodzenia pracowników w resorcie obrony narodowej wskazywane było przez MKK już w Pracowniczej petycji z dnia 25 listopada 2015 r. Jak widać – w tym zakresie w Ministerstwie nie podjęto dotychczas żadnych działań. Można z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, że obecnie w najlepszym położeniu są te jednostki organizacyjne, które są dysponentami środków na wynagrodzenia pracowników, zapewne w myśl powiedzenia: „kto ma kasę, ten ma władzę”.

Pozostali muszą sobie jakoś radzić… z tym, że nie dotyczy to jednostek (instytucji), które podlegają bezpośrednio pod osoby zajmujące kierownicze stanowiska w MON. Przy takiej podległości, jednostki mogą zawsze liczyć na odmienne podejście w zakresie kształtowania poziomu zatrudnionych tam pracowników.

Może o tym świadczyć fakt, że Ministerstwo – w trakcie styczniowych spotkań, przy prezentowaniu Stronie społecznej informacji o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne komponenty sił zbrojnych – całkowicie pominęło informację o wynagrodzeniach pracowników w tych jednostkach pomimo, że wynagrodzenia tych pracowników niewątpliwie mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się przeciętnego poziomu wynagrodzenia pracowników resortu obrony narodowej. (MK)

584
Dodaj komentarz

37 Wątki komentarzy
547 Odpowiedzi na wątki
3 Odpowiedzi na wątki
 
Najbardziej zareagowany komentarz
Najciekawszy wątek komentarza
44 Autorzy komentarzy
  Subskrybować  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Marek Kazimierczak

O SUWAŁKACH NA WIELU PŁASZCZYZNACH… Dzisiaj na stronie MON-u znalazłem informację, że: W piątek 12 lipca br. w koszarach 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach szef resortu obrony ogłosił przeformowanie 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny. Mam nadzieję, że w ślad za przeformowaniem tej jednostki – na właściwym poziomie zabezpieczone zostaną środki na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników. Z posiadanych przez nas informacji wynika bowiem, że pracownicy tej jednostki są jedynymi w skali wojska, którzy nie otrzymali w tym roku podwyżki wynagrodzeń na założonym przez Ministra Obrony Narodowej poziomie tj. 288 zł. Mała liczba zatrudnionych tam… Czytaj więcej »

jutka

Ja bym Ci napisała Marek w co wchodzi DSS ale dostałbyś kolejne wezwanie przedsądowe, aby usunąć ze strony TARCZY mój komentarz 😀 Oni (DSS) są mocni tylko w stosunku do związków, natomiast w przypadku pracodawców – potulni jak baranki. Nasz – na całe szczęście – były dowódca otrzymał od nich w lutym lub marcu pismo, że ma zapewnić nam kanał łączności ze związkowcami. I co? I nic! Olał DSS ciepłym moczem 😉 Arogancja pana pułkownika o mentalności małorolnego chłopa, który poza swoim poletkiem niczego nie widzi, sięgnęła też DSS ale to akurat mam w pompie, zresztą – należało się im… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie chcę sytuacji w twoim zakładzie pracy komentować, chociaż wiem co nieco w całej tej sprawie. Mam jedynie nadzieję, że pracownicy tej jakże zasłużonej dla polskiego lotnictwa wojskowego jednostki należący do elity pracowników wojska, zapisani na kartach najlepszej historii ruchu związkowego w resortach siłowych państwa – nie dali i nigdy nie dadzą się zastraszyć i rzucić na kolana. Co zaś do roli DSS w tej sprawie udokumentowanej w stosownych pismach to uważam, że po prostu zrobił swoje czyli dokładnie to, do czego jest przeznaczony… Bo ten departament nie jest przecież do reprezentowania interesów strony społecznej a wręcz przeciwnie – do… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Jutka – używasz mocnych słów – widać tak trzeba. Zdecydowanie tak trzeba, gdyż i ja miałem okazję się już przekonać, że DSS zmienił zasady dotychczasowego działania. Jeszcze do niedawna widziałem w tym Urzędzie rolę łącznika pomiędzy pracodawcą a pracownikami – było rozwiązywanie problemów, sporów, nawet rola negocjatora, było widoczne zainteresowanie sprawami pracowniczymi i to wszystko z uwagi na zgłoszenia organizacji lub samego związku zgłaszających nieprawidłowości, ba – nawet naruszania prawa ze strony pracodawcy – to miało sens. Dlatego nie rozumiem, skąd ta zmiana frontu. Teraz dostrzegam, że Pan Dyrektor w pismach do organizacji, czy też związku poucza o dialogu społecznym,… Czytaj więcej »

Rysiek

Świetnie to wszystko poskładałeś i ująłeś. Może do tych Waszych, pełnych rozczarowania i zawodu wypowiedzi i taka moja nieśmiała refleksja… Swego czasu i ja miałem okazję bezpośrednio uczestniczyć w prowadzonych w DSS rozmowach. Rozmowach a nie negocjacjach, bo ich przecież nigdy nie było. Wówczas szefami tego departamentu byli oficerowie. Pamiętam te nasze rozmowy i nadzieję, którą wielu wyrażało, że gdy kiedyś w końcu pełnomocnikiem zostanie cywil – to sytuacja diametralnie się zmieni, gdyż mundurowi nigdy nie pojmą problemów pracowników resortu. NO I SYTUACJA SIĘ ZMIENIŁA… Z tego, co piszecie – na gorsze… To dokładnie tak jak z tą drzazgą wbijaną… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie bardzo rozumiem skąd bierze się ten niedostatek środków w obszarze wynagrodzeń ale jedna z ewentualności jest być może takie kreowanie wynagrodzeń, o którym pisał nasz Jasiu a Ty go poparłeś.
Ja prezentowałem inne stanowisko w kwestii funduszu wynagrodzeń. Takie, jakie od lat obowiązuje w moim zakładzie i u nas – z uwagi na naliczenia maksymalnego stażowego – oraz pozostałych dodatków do wynagrodzenia – nie ma tego typu zagrożeń.

Z Jasiem się zgadzałem, że niezależnie od tego jaką wysługę posiadają pracownicy u pracodawcy – pracodawca powinien otrzymywać budżet na poziomie 20% wysługi. Jest to takie samo rozwiązanie, jakie swego czasu zaproponowaliśmy w KSC i to jest tam (oraz u psychologów) stosowane. Natomiast, Rysiu, jeżeli nie rozumiesz tych skutków – to przedstawię Ci stosowny przykład. W zakładzie są zatrudnionych jest 10 pracowników, którzy mają już wszyscy powyżej 20 lat stażu pracy z tym, że: – dwóch z nich ma po 21 lat pracy, – następna dwójka po 22 lata, – kolejna dwójka 23 lata pracy, – i najwięcej stażu ma… Czytaj więcej »

Rysiek

Podejrzewałem, że właśnie chodzi o skutki podniesienia stażowego po ponad 20 latach…. Ten Twój przykład jest czytelny ale jednocześnie zupełnie akademicki i oderwany od życia, z uwagi na założenia jakich dokonałeś /brak wakatów choćby okresowy, brak zwolnień lekarskich różnych urlopów, podczas których wynagrodzenia zastępowane są zasiłkami itp. itd…/ Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że przeciętnie takich 10 pracowników generuje niedobór z uwagi na wzrost dodatku stażowego po 20 latach – liczonego od najniższej resortowej – około 1200 zł w pierwszym roku, około 3 tys. zł w drugim i około 4 tys. w trzecim roku, przy czym wzrost tego niedoboru… Czytaj więcej »

Rysiu, napisałeś, że: Ten Twój przykład jest czytelny ale jednocześnie zupełnie akademicki i oderwany od życia, z uwagi na założenia jakich dokonałeś /brak wakatów choćby okresowy, brak zwolnień lekarskich różnych urlopów, podczas których wynagrodzenia zastępowane są zasiłkami itp. itd…/ Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że przeciętnie takich 10 pracowników generuje niedobór z uwagi na wzrost dodatku stażowego po 20 latach – liczonego od najniższej resortowej – około 1200 zł w pierwszym roku, około 3 tys. zł w drugim i około 4 tys. w trzecim roku, przy czym wzrost tego niedoboru postępuje… Wszyscy to wiemy…. I co, że wszyscy o… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie miałem zamiaru ani cie osłabiać ani ignorować tego zagadnienia. W odniesieniu do opisanego przykładu stwierdziłem, że jest akademicki z uwagi na poczynione założenia i jest… Nie umniejsza to jednak w niczym skali problemu, gdyż ten problem po prostu istnieje i jest traktowany dokładnie jak piszesz. Pytam jednak – czy nie słusznie?? Przecież te środki na wynagrodzenia powinny obejmować wszelkie wydatki związane z należnościami a więc i wydatki na wzrost stażowego po 20 latach, dokładnie tak jak obejmują wzrost stażowego do lat 20 jako procent od zasadniczych. Dlaczego to ten dodatek do wynagrodzenia ma pozostawać poza planowaniem?? W dodatku –… Czytaj więcej »

Czyli dalej nic nie piszesz… A co to znaczy, że cyt. zwalniać nikogo nie chciano Czyli trzeba zwalniać, żeby płacić wynagrodzenia dla innych?! To po co utrzymywać tak znaczną liczbę pracowników, skoro corocznie te wakaty nie są obsadzane od lat?! Co to za gospodarowanie środkami, skoro ma zabezpieczenia na wynagrodzenia planowanych stanów osobowych pracowników RON?! Kontynuując, w tej sytuacji wskażę drugą stronę medalu. Co roku w strukturach jednostek jest utrzymywanych ok. 3000 stanowisk wakujących, na których przeciętna płaca to kwota ok 3600 zł a 12 miesięcy w roku sprawia, że ogółem będzie to kwota… ok. 130 mln zł. Czyli… wolne… Czytaj więcej »

Rysiek

Mam wrażenie, że wciąż się mijamy a siebie nawzajem nie słuchamy. O wakatach nie było. Poruszyłem tą kwestię, pisząc, że zdarza się iż po odejściu pracowników, ich stanowiska nie są jakiś czas obsadzone także dlatego, że należy dokonać na te stanowiska naboru. Piszesz o wakatach. Jakich wakatach, zwłaszcza od lat nie obsadzanych?? Stanowisk etatowych, nawet w takim RBL-ogu poza służbami ochronno – ratowniczymi jest właściwie garstka i nikogo nie stać aby ich nie obsadzać, bo to stanowiska w zdecydowanej większości kierownicze. Piszesz o wakatach i o tym, że tyle ich jest. Może gdzieś są ale jeżeli nawet, to często celowo… Czytaj więcej »

Rzeczywiście się nie słuchamy i zapewne to wynika z tego, że Ty nie potrafisz mi odpowiedzieć na moje pytania, bo po prostu nie znasz odpowiedzi lub nie chcesz odpowiedzieć, bo musiałbyś ujawnić to, co w Twoim zakładzie faktycznie robicie w tym zakresie. Może być również tak, że nie wiesz jak się to wszystko odbywa, no bo skąd masz o tym wiedzieć? Przecież masz o tym tylko mglistą wiedzę opartą na tym, co służby finansowe Wam na spotkaniach powiedzą… Napisałem o wakatach, bo wcześniej – jako swego rodzaju rozwiązanie problemów – wskazałeś tę drogę… dlatego chciałem się dowiedzieć o co Ci… Czytaj więcej »

Rysiek

To na koniec tej dyskusji podsumujmy; 1/ U mnie nie ma wakatów a jest niedobór ludzi w stosunku do realizowanych zadań i zapewne tak jest właściwie wszędzie. Jednak zwiększenie poziomu zatrudnienia nie jest w kolejnych decyzjach realizowane tam, skąd i stanowiska pracy i pieniądze na nie zabrano a zupełnie gdzie indziej. U nas nadal mamy tą sławetną “optymalizację”, która niejednokrotnie sprawia, że ludzie się gubią i po prostu biernie czekają, co z tego będzie, bo mając np. po 15 magazynów ze środkami bojowymi – zaczynają tracić nad nimi kontrolę…. 2/ Problem Suwałk – jednostki wojsk lądowych zapewne nie jest jakimś… Czytaj więcej »

Rysiek

Stwierdziłeś: “Napisałem o wakatach, bo wcześniej – jako swego rodzaju rozwiązanie problemów – wskazałeś tę drogę… dlatego chciałem się dowiedzieć o co Ci chodziło. Ty jednak się z tej ścieżki wycofałeś. Jeżeli nie chcesz rzetelnie pisać, jak to u Was jest lub tego nie wiesz – to napisz wprost i zamkniemy tę kwestię.” I tak przecież rzeczywiście jest a każdy miesiąc, w którym dane stanowisko nie jest obsadzone to kilkutysięczna oszczędność w nakładach na wynagrodzenia. Nie wspomnieliśmy także o funduszu nagrodowym, jeżeli on istnieje. Można jego wielkość modyfikować a w skali takiego RBL-ogu, to daje oszczędności czy lepiej – dodatkowe… Czytaj więcej »

Zakończmy już więc ten temat, bo jednoznacznie widać, że “ten, co ma kasę – ten ma władzę”…
A już całkowicie rozbiłeś mnie stwierdzeniem, że cyt.: nie napiszę wszystkiego co wiem, gdyż to tajemnica przedsiębiorstwa.
Dotychczas myślałem i jestem przekonany, że tak powinno być, iż w finansowaniu jednostek budżetowych a szczególnie państwowych jednostek budżetowych nie powinno być ŻADNYCH tajemnic – to finansowanie powinno być przejrzyste i transparentne!

Rysiek

Napisałeś cyt.: “A już całkowicie rozbiłeś mnie stwierdzeniem, że cyt.: nie napiszę wszystkiego co wiem, gdyż to tajemnica przedsiębiorstwa. Dotychczas myślałem i jestem przekonany, że tak powinno być, iż w finansowaniu jednostek budżetowych a szczególnie państwowych jednostek budżetowych nie powinno być ŻADNYCH tajemnic – to finansowanie powinno być przejrzyste i transparentne!” Nadal uważam i umacniam się w przekonaniu, że mnie celowo nie rozumiesz, tylko zupełnie nie wiem co masz na celu?? Udowodnić, że czegoś nie wiem?? Że coś kombinuję? Że gdzieś z kimś coś ukrywam?? Ależ przecież doskonale wiesz, że jestem jedynie szeregowym członkiem związku a to co wiem, wynika… Czytaj więcej »

Napisałeś: “Nie bardzo rozumiem skąd bierze się ten niedostatek środków w obszarze…” A gdy Ci konkretnie wskazałem, w jaki sposób do tego dochodzi, Ty nazwałeś to… akademickim ujęciem i napisałeś, że wszyscy o tym wiemy. W związku z powyższym, zwróciłem się do Ciebie, iż czekam więc na info, jak u Was w tym zakresie to się dzieje… Jak sobie z tym radzicie? A Ty mi piszesz ogólnikowo o wakatach i temu podobnych kwestiach – nie wskazując mi w ogóle kierunku działań, jakie podejmujecie w Waszym zakładzie aby zabezpieczyć braki na ten wzrastający sukcesywnie zwiększony dodatek za wysługę lat. A co… Czytaj więcej »

Rysiek

Gdybyś uważniej przeczytał co dotychczas w tym zakresie – będącym obszarem naszej dyskusji – napisałem, to przecież odpowiedź na te swoje pytania łatwo byś znalazł. Istotą jej jest zasada aby nie rozdmuchiwać podwyżek wynagrodzeń i trzymać to w ryzach. Jeżeli bowiem będzie tak jak w znanym nam obydwu zakładzie, że pracodawca przyznaje pracownikom po 300 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego a następnie wywołuje wojnę światową, bo im kolejne 300 zł zakładowy zz nieco obniżył – to trudno aby na wszystko znalazły się środki. Pamiętam, że założenia były niegdyś takie, że po środki na zwiększenie dodatku po 20 latach zakłady ubiegały się… Czytaj więcej »

Problem naliczania wynagrodzeń na jeden etat kalkulacyjny istnieje co najmniej od 2000 roku… W tym czasie – reprezentując pracowników RON – nie zawsze byłeś szeregowym członkiem organizacji. Przeglądając Wasze ówczesne wystąpienia do MON nigdy nie odnosiliście się do kwestii naliczania wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny… Obecnie, jako MKK wystąpiliśmy już w 2015 r. z postulatami, że w tym zakresie niezbędne są regulacje, bo bez nich nie można w ogóle mówić o transparentnym gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia pracowników RON i rozwiązywaniu problemów, które istnieją w tym obszarze. Uwzględniając powyższe, proponuję zakończyć już ten temat, bo widzę, że i tak nie napiszesz… Czytaj więcej »

Rysiek

Przeglądając Wasze ówczesne wystąpienia do MON nigdy nie odnosiliście się do kwestii naliczania wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny… Nie odnosiliśmy się z tego prostego względu, że wszystkiego byliśmy tam ze 3 lata a – jak wiesz – był to okres istotnych zmian w pewnych obszarach PUZP i mieliśmy wszyscy co robić. W dodatku myśmy się wówczas w tej KP po prostu od podstaw uczyli tej związkowej problematyki…. A właśnie, że używamy także i tego sposobu co sprawia, że część środków na te nasze wynagrodzenia przeznaczamy na te dodatki – także częściowo i na pokrycie wzrostu dodatku po 20 latach. Czego… Czytaj więcej »

A właśnie, że używamy także i tego sposobu co sprawia, że część środków na te nasze wynagrodzenia przeznaczamy na te dodatki – także częściowo i na pokrycie wzrostu dodatku po 20 latach. Czego nie?? Przecież to pieniądze na podniesienie wynagrodzeń w każdym ich składniku. No właśnie, że nie. Nie są to środki na podniesienie wynagrodzeń w każdym składniku wynagrodzenia. Np. ostatnie, coroczne podwyżki przeznaczone były skierowane WYŁĄCZNIE na wzrost wynagrodzeń zasadniczych i składników, które są od wynagrodzenia zasadniczego naliczane! Dlatego dziwię się takiemu kierunkowi zagospodarowania u Was tych środków. Poza tym, nawet gdyby miały te środki pokrywać wszelkie wzrosty płac… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie musiałeś części swojej wypowiedzi wyróżniać, bo ja ją i tak rozumiem. Piszesz: “ostatnie, coroczne podwyżki przeznaczone były skierowane WYŁĄCZNIE na wzrost wynagrodzeń zasadniczych i składników, które są od wynagrodzenia zasadniczego naliczane!” W której decyzji ministra, czy innym dokumencie to wyraźnie zaznaczono? Ja takiego dokumentu nie znam … Piszesz: “nawet gdyby miały te środki pokrywać wszelkie wzrosty płac pracowników, to niby jak by się to miało odbywać? Kosztem podwyżki dla wszystkich – finansować wzrost dla nielicznych?” A niby jak jest?? Naliczamy każdemu maksymalne dodatki a przecież wielu ich nie pobiera…. To może wydajmy wszystko na podwyżki zasadniczych po odliczeniu kwoty… Czytaj więcej »

No to Rysiu zapoznaj się z treścią pisma w sprawie podwyżek w 2017 r., do którego link poniżej: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2017_05_09/20170505_Pisma_Podsekretarza_Stanu_o_podwyzkach_w_2017_r.pdf Z pewnością zorientowałeś się, że chodzi mi o pismo Nr 2418/PI z dnia 28.04.2017 r. a szczególnie o punkty 3 i 4 tego pisma, które wskazują, że: – pracodawcy podwyższą pracownikom WZ wraz z premią o kwotę 165 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; – przedstawią właściwym dysponentom środków budżetowych informację o faktycznych kosztach pozostałych składników wynagrodzeń. O faktycznych pozostałych kosztach, czyli nawet nie zabezpieczano w ramach podwyżki skutków wysługi lat do 20%, tylko – na podstawie zgłoszonych potrzeb… Czytaj więcej »

Rysiek

Napisałeś cyt.: “…pracodawcy podwyższą pracownikom WZ wraz z premią o kwotę 165 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: – przedstawią właściwym dysponentom środków budżetowych informację o faktycznych kosztach pozostałych składników wynagrodzeń. O faktycznych pozostałych kosztach, czyli nawet nie zabezpieczano w ramach podwyżki skutków wysługi lat do 20%, tylko – na podstawie zgłoszonych potrzeb przez pracodawcę – zabezpieczano tyle procentów wysługi, ile faktycznie w zakładzie było! I w tej sytuacji, co robiono? Obniżano kwotę WZ ze 150 do 145?! żeby wygospodarować środki na dodatek powyżej 25 lat pracy, skoro nawet nie dawano na ten do 20 lat pracy?!!!” Marek… Czytaj więcej »

No właśnie, dokładnie określono, o ile ma wzrosnąć WZ, premia i obliczyć pozostałe – faktyczne – skutki tej podwyżki. A co w tamtych latach nie wzrastał dodatek za pracę powyżej 25 lat?! Pisałem o tym, że od lat się tego nie zabezpiecza a nie tylko w ostatnich 2 latach. Piszesz, ze skończyły się podwyżki po równo. OK, ale nie oznacza to również, że ze środków na podwyżki “wywalczonych” przez zz mają być finansowane skutki finansowe PUZP, który… został podpisany 21 lat temu!!! To wówczas – podpisując ten Układ – MON zgodził się, że pracownicy RON objęci Układem w sytuacji, gdy… Czytaj więcej »

Rysiek

“A niby jak jest?? Naliczamy każdemu maksymalne dodatki a przecież wielu ich nie pobiera….” Czyli na zwiększony dodatek powyżej 25 lat pracy też naliczacie maksymalne stawki, czyli po 325 zł po 45 latach pracy, bo przecież każdy pracownik kiedyś powinien tę kwotę osiągnąć,” Oczywiście nie, bo my to finansujemy z tych opisywanych przez ciebie wakatów, które w istocie wakatami nie są i dotychczas jakoś się nam to udaje, w dodatku mamy np. w zapasie fundusz nagrodowy i aktualnie – w tym roku musieliśmy z niego zupełnie zrezygnować. Gdy wyjścia nie będzie, po prostu ograniczymy zatrudnienie z planu zatrudnienia dlatego, że… Czytaj więcej »

W przypadku dodatku funkcyjnego, gdy wzrastała podstawa jego naliczenia – były skutki finansowe zabezpieczane poprzez odpowiednie zwiększenie budżetów pracodawców. Obecnie, nie mając dodatkowego zwiększenia budżetu, pracodawca nie ma możliwości zwiększenia wysokości tych dodatków, czyli procentów, w oparciu o które są one naliczane. Pozostałe dodatki – z wyjątkiem za pracę w porze nocnej – są określane i wypłacane w relacji do najniższego wynagrodzenia w tabeli. Zatem pracodawca nie ma możliwości ich podwyższania. Podwyższenie następuje poprzez wzrost najniższego wynagrodzenia w PUZP. Ostatnie podniesienie najniższego wynagrodzenia (z 950 zł do 1300 zł) miało miejsce PD Nr 27 od 1 sierpnia 2011 r. i… Czytaj więcej »

Rysiek

Tytułem nieśmiałego uzupełnienia tego, co powyżej napisałeś: 1/ To dokładnie nie jest tak, że te kwoty przeznaczone na dodatki wynikające z I kat. zaszeregowania się nie zmieniają, bo od lat ta magiczna kwota 1300 się nie zmienia. Jest przecież tak, że dziś w zakładzie szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych warunków pracy nie ma ale jutro być mogą. Także dlatego, że to zakładowe zz – uczestnicząc w przeglądzie stanowisk pracy – do tego doprowadzają aby pracownicy zakładowej służby BHP zechcieli te warunki zauważyć. A przecież często jest tak, że tego problemu właśnie oni nie dostrzegają, doskonale wiedząc, że pracodawcy ich nie pochwalą,… Czytaj więcej »

Rysiek

Napisałeś: Zgadzam się z Tobą, że cała sprawa jest obecnie traktowana niepoważnie przez MON! Oczywiście, że skutki tego dodatku powinny być finansowane w ramach środków na wynagrodzenia pracowników, bo przecież ten dodatek za pracę ponad 25 lat wysługi jest dodatkiem stałym dla pracowników. Trzeba jednak być odpowiedzialną stroną PUZP, nawet jak się jest Ministrem ON. W sytuacji, gdy zapisy Układu zawierają postanowienia, które powodują obligatoryjne skutki finansowe, jak to jest w przypadku tego dodatku (powyżej 25 lat pracy) – pracodawcom te środki powinny być zabezpieczone w przydzielanym do dyspozycji budżecie. Jak już wcześniej pisałem, w państwowej sferze budżetowej rzeczywistym pracodawcą… Czytaj więcej »

Jasiu

Trzeba czytać pisma od Pełnomocnika ze zrozumieniem ja robię podwyżki tak jak Marek Ci tłumaczy i jest dobrze. Ale trzeba myśleć logicznie a z tym masz chyba kłopoty.

Rysiek

I na koniec jeszcze w kwestii tych kilku tysięcy wakatów, które jak piszesz są latami w resorcie… Czasami czegoś nie pominąłeś? Rozumujesz prawidłowo?? To gdzie w końcu one są, bo ja ich nie widzę a dostrzegam wręcz przerosty zatrudnienia.. To przykładowo gdzie te wakaty, bo ja podejrzewam, że wynikają one po prostu ze sposobu zliczania przyjętego np. dla Rb – 70 a on – według mojej wiedzy – jest taki, że do stanu zatrudnienia na dany dzień np. koniec kwartału, półrocza czy roku nie zaliczamy przebywających na urlopach bezpłatnych oraz zasiłkach. Czy jednak to oznacza, że tych pracowników nie ma??… Czytaj więcej »

Połowa z tych wakatów związana jest z okresami przebywania na urlopach wychowawczych, macierzyńskich czy bezpłatnych, natomiast druga połowa z faktycznymi wakatami… Gdy – jak piszesz -, “czasami na okres ich nieobecności kogoś przyjmujemy” to ta przyjęta osoba jest w tym sprawozdaniu wykazywana i nie ma problemu. Pytanie, co oznacza to Twoje “czasami”, bo skoro tak jest – to z pewnością tych stanowisk osób “czasowo nieobecnych z różnych powodów” jest znacznie więcej a ja piszę tylko o tych stanowiskach, na których w poszczególnych okresach sprawozdawczych RZECZYWIŚCIE się wynagrodzeń nie wypłaca! Jak się ich nie wypłaca, to co się z nimi dzieje?… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Koledzy proszę Was zwolnijcie, bo zrobiliście tyle wpisów… a ja mam wrażenie, że czytam to samo po raz enty. Miejcie litość.

Rysiek

Witaj – no bo tak jest…
Bo my się w kółko kręcimy dlatego, że nie piszemy tu o najważniejszym czyli tym jak to być powinno.
A problem – choćby na przykładzie Suwałk – istnieje i to właściwie wszędzie. Może u Was w Biurach lub w TOAW go nie ma ale nas on boleśnie dotyka, bo ogranicza wzrost wynagrodzeń.
A może Ty wiesz jak być powinno?

Chcesz wiedzieć jak to powinno być? Pracodawcy powinni mieć to zabezpieczone w przydzielanych im budżetach. Żeby nie musieli obniżać kwot podwyżek wynagrodzeń, które są podwyższane w corocznych drodze decyzji Ministra Obrony Narodowej. Już wiesz, jak to powinno być?! A nad tym, jak to zrealizować w praktyce – powinni już dawno pomyśleć urzędnicy w Ministerstwie i zorganizować taki system, żeby taka procedura została opracowana, wprowadzona w życie i w pełni spełniała swój cel. Od góry aż na sam dół! Oczywiście, że mamy pewne pomysły i propozycje rozwiązań i dlatego chcieliśmy powołania zespołu resortowo-związkowego, czy jak by się takie ciało nazywało ale… Czytaj więcej »

Rysiek

Dziwne to wszystko – dziwne i ciekawe.
Dlatego, że to w końcu kiedyś pierdyknie i komuś karierę pogrzebie. Ale co tam – indywidualna kariera.
Należy w końcu jednoznacznie uregulować kwestie finansowania zapisanych w PUZP przywilejów płacowych.
A że wyście (myślę o okresie, gdy byłeś w NSZZ PW) się wraz z Solidarnością przez lata tego nie dobili – to właściwie coście tam wszyscy robili??
U mnie w zakładzie sobie z tym radzimy sposobem “gospodarczym”, jeżeli wynika z tego co piszesz, że nie ma żadnego uregulowania w tym zakresie…

Napisałeś: “A że wyście (myślę o okresie, gdy byłeś w NSZZ PW) się wraz z Solidarnością przez lata tego nie dobili – to właściwie coście tam wszyscy robili??” A kiedy ja byłem w NSZZ PW?! Okazuje się, że – przy moim zatrudnieniu w tym związku – nigdy nie miałem możliwości być członkiem tego związku. 🙂 Ale to dopiero się okazało po 4 latach mojego tam zatrudnienia… Faktycznie więc byłem pracownikiem tego związku ale nie decyzyjnym, bo te podejmowali członkowie Prezydium ZG. Pamiętam czasy, gdy w trakcie kolejnych posiedzeń negocjacyjnych – głosowano nad kierunkiem zmian w PUZP ale… bez Marka, bo… Czytaj więcej »

Rysiek

To nie był przytyk do Ciebie, bo Twoją sytuację w tym związku znam doskonale.
To pytanie do tych, którzy ten nasz Układ współtworzyli tak, że nie zawiera on żadnych mechanizmów gwarantujących wywiązanie się z finansowych zobowiązań w nim zawartych.

Jasiu

Po co się teraz wycofujesz z tego co napisałeś o Marku. Pokazujesz jak ty szanujesz kolegów związkowych.
Sam nic nie umiesz ale krytykować i każdemu przyklejać łatkę to potrafisz bezbłędnie. Po tym wszystkim, co tu przeczytałem Rysiu, to ty nie masz zielonego pojęcia w obszarze wynagrodzeń czy działań pracodawcy, czy związków zawodowych.
Nie będę polemizował z tobą Rysiu, bo to nie ma sensu. Doprowadź u siebie zasadniczą do takiego chociaż minimalnego poziomu płac a dalej będę ci pokazywał, że można wszystko robić w ramach prawa w ramach swojego funduszu wynagrodzeń. Pozdrawiam JASIU.

A teraz już tylko będę czytał twoje WYPOCINY.

Poczekamy – zobaczymy… 🙂

Jasiu

Ale pojechał po Tobie. Widzisz i twój członek uważa, że ty jesteś znowu wszystkiemu winien i zapomniałem i Solidarność a gdzie był wtedy ten “geniusz Rysiu” i co zrobił dobrego dla PRON.

Rysiek

No a tak nie jest??? Przeciz te wszystkie wakaty to tak naprawdę wakaty pozorne bo w rzeczywistości albo ktoś odszedł i trwa nabór na to stanowisko bo przecież ludzi do pracy potrzeba albo jest tylko ze sprawozdania wypadł To jaki ja sie pytam to wakat?? Taki że pracownikowi zakład nie płaci bo jest na zasilku??A on pracownikiem jest czy nie jest??Na ewidencji zakładu jest czy nie?? Nie piszmy wiec o tysiącach wakatów bo ich po prostu nie ma za to sa spore oszczędności z tego tytułu że ci ludzie pobieraja rożne zasilki I to z nich opłacane sa rożne należnosci… Czytaj więcej »

Jasiu

Marku, miałem znowu nie pisać ale jak widzę takiego nieporadnego działacza związkowego, który nie potrafi sobie poradzić z tak prostymi sprawami, to mnie serce pęka z żalu tych pron, którzy są w jego związku. Marku, on żadnych działań nie podejmuje. Siedzi cicho i wymądrza się tylko tu na forum Tarczy, bo jak szeregowy członek Tarczy ma zabierać głos. Przespał jak była ustawowa możliwość otrzymania pieniędzy np. na dysproporcje płacowe i trzeba było pisać do odpowiednich dysponentów a nie zatrudniać coraz więcej pron, przejeść cały fundusz a potem brakuje szmalu na np. stażowe. Zawsze trzeba zostawić sobie rezerwę na funduszu płac.… Czytaj więcej »

Napisałeś Jasiu, że cyt.: “Można wziąć np. 600 zł ale można wziąć mniejszą kwotę np. 300 zł.” A nawet nie wiesz, że przepisy Ministra ON zabraniają przeznaczać oszczędności w realizacji funduszu płac w trakcie roku na zabezpieczenie “braków” np. w zakresie dodatków stażowych?! Wiem, że czytanie przepisów niektórym sprawia problem, bo zazwyczaj jest to dla nich czarna magia i tylko patrzą jak to robią inni ale może czasem warto samemu zapoznać się z obowiązującym w tym zakresie prawem… a nie robić z niego wolną amerykankę… Co do Twojego pisania czy nie pisania – to już zdążyłem się przyzwyczaić do tego,… Czytaj więcej »

Jasiu

Ale w 1 RBLog to jest tajemnica, zwłaszcza jak ktoś się na niczym nie zna to zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie potrafi zadbać o wynagrodzenia dla swoich pracowników. U mnie najniżej zaszeregowany pracownik jest na poziomie 2450 zł. Szału nie ma a może ty Rysiu się pochwalisz, ile ma najniżej zaszeregowany pracownik u Ciebie. Z twoich wpisów wywnioskowałem, że ma poniżej 2200 zł zasadniczą. Brawo, dobrze dbasz Rysiu o interes pracowników (związkowców). A co tu ma znaczyć ten wpis szeregowy członek związku wspólnego z tak niskimi płacami. Przecież ciągle tu wszystkich pouczasz, piszesz załatwiłem, zrobiłem ale efektów twoich działań… Czytaj więcej »

Rysiek

Pieprzy pan jak zwykle. W dodatku celowo zza winkla. Jak bowiem odebrać ten pana głos w dyskusji, którym się pan wcina pomiędzy wódkę a zakąskę ponad 2 tygodnie od moich postów?? Liczył pan, że tego nie zauważę i niezorientowanym ukaże mnie pan jako typowego jołopa i nieuka?? Ładnie to tak?? Odnosił do pisanych przez pana głupot się nie będę, bo nie warto. Tak się tam z panem w tym pana zakładzie liczą, że pisma, które otrzymali w sprawie podziału środków do końca roku panu nie pokazali i musiał pan czekać do wieczora aż pana szef przyśle to, o czym już… Czytaj więcej »

Robert

Rysiu i inni właściciele tego portalu – mam do Was prośbę. Nie piszcie ile chce dawać ministerstwo, bo nie daje tylko rozdaje nasze podatki w cenie BRUTTO. Podajcie ile rozdaje NETTO – czyli na rękę.
Zostało podane, że pracownicy otrzymali średnio 500 zł. KŁAMSTWO! to było 360 zł.
Czemu powtarzacie jak po tabletce ekstazy, że otrzymujemy 500 zł jak chce ministerstwo, a jest zupełnie inaczej.
We wrześniu nie będzie 200 a 126 zł.
Dobranoc.

JJ71

Dokładnie, mi też na konto wpływa kwota netto i całe to oplatanie w brutto to chrzanić. Nie jesteśmy firmą płacącą VAT i inne wynalazki fiskusa.

Marek Kazimierczak

MINIMALNE WYNAGRODZENIE BEZ DODATKU STAŻOWEGO OD PRZYSZŁEGO ROKU…
Trwają prace w Sejmie w nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Długo oczekiwane przez pracowników wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za staż pracy było ostatnio przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Więcej:
http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/coraz-blizej-wylaczenia-dodatku-stazowego-z-placy-minimalnej

Rysiek

A co nam to daje?? Bo mnie się wydaje, że niewiele albo zgoła nic….

Mnie się też tak wydaje ale podałem tę informację, bo w przeszłości niektórzy w tej kwestii pisali zapewne licząc, że tą drogą ich wynagrodzenia będą “musiały” wzrosnąć w stosunku do obecnego poziomu ich płac.
W przypadku pracowników objętych PUZP trzeba jednak pamiętać, że wypłacana jest jeszcze premia regulaminowa, która niewątpliwie będzie uwzględniana w poziomie płacy minimalnej…

Rysiek

Premia w płacy minimalnej będzie zawsze uwzględniana. Do tego – jak na razie – do tej minimalnej są doliczane w dalszym ciągu różne dodatki jak np. te za prace w warunkach szkodliwych, uciażliwych czy niebezpiecznych. Dlatego radzę się po prostu nie podkręcać z powodu tych zmian, bo one nam nic nie przyniosą.

Z pewnością do czasu, gdy w systemie wynagradzania pracowników RON będzie występowała premia regulaminowa – będzie ona uwzględniana w kwocie minimalnego wynagrodzenia. Trudno bowiem liczyć na to, że takie składniki jak premie będą wyodrębniane z minimalnego.
Może więc należałoby podjąć działania aby tej premii w ogóle nie było w tym systemie, co sprawiłoby, że system wynagradzania byłby prostszy i bardziej czytelny dla pracowników.
Ostatnio widziałem taki regulamin premiowania, że nie ma on nic wspólnego z delegacją zawartą w art. 36 PUZP i z pewnością W OGÓLE nie jest czytelny dla przeciętnego pracownika zakładu pracy…

Rysiek

Zgoda – tyle, że jak doskonale wiesz, ta premia to taki “bat” na pracownika. Bat dotkliwy, zwłaszcza wówczas, gdy jego ogólne wynagrodzenie jest takie, że ledwo wiąże koniec z końcem i nie stać go na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Ta premia funkcjonuje zapewne w całej budżetówce ale przecież nie musi. Pytanie jednak, co w zamian??
Co wówczas za argumenty będą mieli pracodawcy aby pracownicy z zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki?
Ja oczywiście to wiem i Ty to wiesz. Wiemy jednak obydwaj, że to motywowanie pozytywne np. poprzez nagradzanie musiałoby być powszechne aby spełniło swoją rolę a tu pojawiają się problemy…

Grzesiek

Rysiek.premia też będzie wyłączana.czytalem o tym nie w jednym artykule.poszczególne skladniki będa wyłączane stopniowo.pierw był dodatek nocny np.od stycznia wysluga.podejrzewam w roku 2021 lub 2022 premia.jest harmonogram opracowany wyłączeń ale on takze ulegal zmianom.ale na bank premia nie będzie wliczana

Rysiek

OK – Grześ – jednak, gdy wysokość wynagrodzeń np. w moim zakładzie się utrzyma – to najniższe zasadnicze tą minimalną osiągną… Tam, gdzie tego jeszcze nie ma należałoby z wyprzedzeniem tak kształtować te wynagrodzenia aby to minimum osiągnęły.
Na koniec…
Co będzie jeżeli tego minimum nie osiągną?
Dodatek wyrównawczy będzie z tym, że tu widzę parę “zakrętów”, o których nie czas pisać.

ktos tam

Niektórzy pisali w tej kwestii dlatego, że ich płaca wynosząca najniższą krajową składała się z: a) płacy zasadniczej pomniejszonej o kwotę wysługi i premii regulaminowej b) wysługi oraz c) premii regulaminowej (u nas w wysokości 1% !) co w totalu dawało dopiero kwotę płacy minimalnej. Właśnie dlatego niektóre osoby (u nas było ich kilka) były żywo zainteresowane tym przepisem i podnosiły ten fakt na forum, gdyż wyłączenie kwoty wysługi z płacy minimalne wpływało na wysokość ich wynagrodzenia zasadniczego, a co za tym idzie na wysokość całej pensji. Po podwyżkach z ostatnich lat płaca zasadnicza przewyższa minimalną więc w tej chwili… Czytaj więcej »

W porządku @ktos tam, nie neguję, że takie sytuacje mogą jeszcze występować w niektórych zakładach pracy.
Chociaż z tym wyłączeniem z płacy zasadniczej… wysługi i premii regulaminowej zapewne coś jest nie tak, ale rozumiem, że chodziło Ci o płacę ogółem, która składa się z: płacy zasadniczej, dodatku stażowego i premii regulaminowej (1%) i to – łącznie (w totalu) – dawało płacę pracownika na poziomie płacy minimalnej.
Po odjęciu stażowego i premii regulaminowej wynagrodzenie brutto pracownika jest niższe od kwoty 2250 zł co stanowi na dzień dzisiejszy poziom płacy minimalnej.

Rysiek

Zgoda – dokładnie tak ten problem wygląda jak piszesz. Ja jedynie tytułem uzupełnienia dodam, że cała ta płacowa h…..a bijąca po tyłkach tych najniżej wynagradzanych i jednocześnie najbardziej wykorzystywanych – była efektem nie tyle jakiejś odgórnej polityki płacowej, bo jej tak naprawdę nigdy nie było i nadal przecież nie ma a dbałości o interesy tych grup społecznych w zakładach, które ręka w rękę z pracodawcami decydowały o kształcie tych wynagrodzeń. I przez lata było tak, że tym najniżej wynagradzanym liczono to wszystko, o czym napisałeś do najniższego wynagrodzenia co sprawiało, że ta najniższa zasadnicza była i o jakieś 3 stówy… Czytaj więcej »

Jasiu

A nie wywalczył czasami tego OPZZ. Czyli wywalczył tak na prawdę NIC.

Rysiek

Nie nic, tylko to dokładnie, że do minimalnego wynagrodzenia ta wysługa doliczana być przestanie, więc w istocie najniższe zasadnicze wynagrodzenia będą musiały osiągąć tą najniższą.
I gdy kiedyś okaże się np. że kasa na spore podwyżki się skończyła albo znów komuś się zamarzy, aby kosztem tych najsłabszych – futrować tych najsilniejszych, to nie będą mogli tych najsłabszych do cna okraść i spuścić w kanał, bo oni wszyscy będą musieli mieć tą minimalną w swoich zasadniczych.
Ja obawiam się czegoś innego.
Tego, że te nasze dodatki do wynagrodzeń zamiast wzrastać będą ustawicznie ograniczane i likwidowane a związki się na to zgodzą.

Rysiek

No to będziemy zapewne w temacie, jeżeli zapytam co z wysokością tej sierpniowej premii? Może po prostu zapytajcie DSS, czy jej wysokość w końcu obliczyli.
Powinni także zrozumieć, że premie po 500 zł były wprawdzie modne swego czasu w MSWiA ale obecnie jest tam dużo lepiej pod tym względem. Powielanie więc wzorów sprzed lat kilku, w dodatku wiążace się ze znacznym obniżeniem wcześniej w naszym resorcie, wypłacanych premii w miesiącu sierpniu nie tylko nie poprawi nastrojów pracowniczych w okresie przedwyborczym ale je wręcz obniży. Należałoby więc całą sprawę szybko wnikliwie skalkulować i przemyśleć – czego decydentom życzę.

Jasiu

Przyjdzie odpowiedni czas, to się dowiesz ile będzie premii.
Chyba masz rację, że nikt was o niczym nie informuje. Niektórzy już wiedzą, ile będzie tej premii sierpniowej.
Nie masz na chlebek – to Ci pożyczę. Ja sam pracuję i mam dwie osoby na utrzymaniu????????????
Rysiu, masz dwa wynagrodzenia co miesiąc; emerytura i pensja i jeszcze Ci brakuje szmalu..
Na Boga, Rysiu – opamiętaj się.

Rysiek

Napisałeś: “Rysiu, masz dwa wynagrodzenia co miesiąc; emerytura i pensja i jeszcze Ci brakuje szmalu.. Na Boga, Rysiu – opamiętaj się.” Odpowiadam: Gdzie i kiedy ja napisałem, że mi brakuje kasy??? A brakuje. Dlatego, że czuję się oszukany przez to państwo, które moją oficerską emeryturę ceni porównywalnie z emeryturą stróża. Ja się ze zobowiązania wobec państwa w pełni wywiązałem tyle, że to państwo mnie perfidnie oszukało, bo zasady odchodzenia na emeryturę, gdy zaczynałem służbę były zgoła inne niż te, gdy ją kończyłem. To, że czuję się przez państwo oszukany nie oznacza bynajmniej, że przestałem temu państwu służyć i dla niego… Czytaj więcej »

Jasiu

Rysiu, jak się czujesz oszukany przez te państwo, to zawsze możesz wyjechać na Białoruś, na Kubę lub do Chin i zmienić obywatelstwo. Będziesz żył lepiej i w dostatku do końca życia. Mnie i wielu Polakom stopa życiowa od 2016 r. się podniosła, pomimo podwyżek cen w sklepach.

Rysiek

Z twoimi poglądami i stosunkiem do ludzi, te wymienione przez ciebie kraje są właściwe.
Jeżeli tam i ja nie wyjadę, to także dlatego, że nie chciałbym cię tam spotkać.

Michał

No to Jasiu jak taki jesteś wszechwiedzący to pochwal się ile tej premii ma być chyba, że też nie wiesz.
Z czego tu tajemnice robić jak się już ma informacje, nie rozumiem. Pozdrawiam

Rysiek

Michał – gdyby on cokolwiek wiedział, dawno by to nam napisał.
Po prostu gość ściemnia jak zwykle….
Ja również mógłbym tu napisać, że będzie te 500 zł i ani grosza więcej wobec takiej postawy zz, które to wszystko przyjmują bez dyskusji a później – z poczuciem dobrze wykonanej pracy – po prostu…..urlopują.

Michał

Jak zwykle jest robiona tajemnica. Zostały 3 tygodnie a w tej materii nadal cisza.

Rysiek

A no własnie… Nadal cisza…. Ja własnie o tej CISZY…. Czy to normalne ze ta CISZA dotyczy naszych pracowniczych interesów?? Naszych oczekiwan i nadziei?? Naszych planów i zamiarów?? Przecież te pieniądze – jezeli beda a spodziewamy sie ze beda juz w tych domowych budżetach są ”przymierzane”, kalkulowane, w zasadzie – wydawane Są wydawane chociaż ich przeciez jeszcze nie ma Bo gdy taka pracownicza rodzina bedac obecnie np na wczasach lub w sierpniu dokonujac szkolnych zakupów zaciąga debet w banku ma nadzieję że ten debet splaci pieniędzmi które dodatkowo pracownik resortu otrzyma tytułem tej sierpniowej nagrody To tak trudno pojąc?? To… Czytaj więcej »

Jasiu

A ja mam info jeszcze nie potwierdzone na 100% tylko na 90%, że będzie więcej.
Lada moment przyjdą pisma do szefów związku.

Jasiu, a ja mam info potwierdzone na 100%, że będzie więcej!
Jednocześnie mam nadzieję, że osoba, która mi to info przekazała… jest wiarygodna.
Przyjdą pisma – zobaczymy. 🙂

Jasiu

Cieszę się Marku, że masz takie info potwierdzone na 100% tylko mnie zastanawia czemu nie przekażesz swojemu szeregowemu członkowi np. Rysiowi, który uprawia lament i zgrzytanie zębów, że dostanie 500 zł jednorazówki. Tak by się cieszył i nie robił tu niepotrzebnego zamętu.
Czyli obydwaj coś wiemy ale nie ujawniamy, dopóki nie będzie papierowego potwierdzenia. Ja np. nie chcę się później tłumaczyć takiemu Rysiowi, że miało być np. 850 zł a jest 650 zł. Bo źle poinformował mnie np. mój “informator -ka”.
Pozdrawiam.

Michał

Jasiu Ty po prostu jesteś niereformowalny.
Jak masz jakąś informację to napisz a nie wymigujesz się od tego, żeby ktoś głupio skomentował.

Jasiu

Nie przypominam sobie panie M. z Radomia abyśmy byli na TY .

Michał

Przepraszam jaśnie Pana Jasia z Solidarności. Może się jeszcze Panu w pas kłaniać.

Jasiu

A potrafisz panie to robić.

Rysiek

A przypominasz sobie, abyśmy to my cyt.: “byli na ty”??
Tu – podobnie jak na innych forach – obowiązuje zasada bezpośredniego zwracania się ludzi do siebie.
Obrażanie się działacza związkowego, że go tyka ten, którego interesy reprezentuje jest tak samo pokraczne jak ceremoniał dworski w burdelu.

Jasiu

Z Tobą nie byłem na Ty, to ty jak przyjeżdżałeś na PUZP to do każdego mówiłeś po imieniu.
Nie wiem czy to brak wychowania cygańskiego, czy może mieszkanie w lesie to sprawiło. Nie wiedziałem, że pracujesz jako trybun ludowy i co niektórzy tu piszący z Tarczy potrzebują takiego kogoś do obrony swoich poglądów, czy wpisów. Ale dla mnie to żadna nowość jak służyłeś w ludowym wojsku – to możesz być i ludowym trybunem. Prawda. Pozdrawiam jasiu.

Rysiek

“Z Tobą nie byłem na Ty, to ty jak przyjeżdżałeś na PUZP to do każdego mówiłeś po imieniu. Nie wiem czy to brak wychowania cygańskiego, czy może mieszkanie w lesie to sprawiło.” Na pewno nie tykałem pana, panie Janie ani z tego, co doskonale pamiętam nikogo poza Markiem, którego już wcześniej poznałem. Zwracałem się także bezpośrednio do pańskiego kolegi z Żurawicy, który miał podczas tych rozmów więcej niż pan do powiedzenia. Rozmawiałem z nim normalnie i bez dystansu, bo też i on mnie tam normalnie traktował a jak czegoś nie wiedział – to po prostu mnie pytał i potrafiliśmy nawiązać… Czytaj więcej »

Michał

Panie Marku, jak Pan będzie już dokładnie wiedział – to da Pan znać.
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.

Z pewnością tak będzie, Michale.

Jasiu

33 lipca czyli 2 sierpnia.

Rysiek

Coś nie wyszło z tą twoją wypowiedzią ”panie” Jasiu.
To przepowiednia z żydowskiej Kabały czy fragment przepowiedni Nostradamusa??

Jasiu

I gdzie te 100% Marku. Ja zostawiłem sobie od informatora 10% niepewności a ty poszedłeś na maksa. I plama na całej linii. Oczywiście znowu ty i twoi trybuni ludowi będą bronić tego co napisałeś. Dla mnie to się ośmieszyłeś takim wpisem. Ale jak szefowie 7 związków biorą ochłapy ze stołu co im przedstawi RON i nie potrafią wywalczyć więcej, to takie mają pron premie czy nagrody. Siedźcie i ziewajcie dalej na zaproszenie na września to wam potwierdzają, że dadzą po 200 zł i ani grosza więcej tak się liczą ze związkowym głosem – zwłaszcza W. Skurkiewicz: przeliczymy i postaramy się… Czytaj więcej »

Jasiu, napisałeś najpierw: A ja mam info jeszcze nie potwierdzone na 100% tylko na 90%, że będzie więcej. Lada moment przyjdą pisma do szefów związku. a potem: To Ci napiszę nieoficjalnie 750 zł. Na co ja Ci napisałem: Jasiu, a ja mam info potwierdzone na 100%, że będzie więcej! Jednocześnie mam nadzieję, że osoba, która mi to info przekazała… jest wiarygodna. Przyjdą pisma – zobaczymy. A zatem nawet wskazałeś konkretną kwotę (750 zł), co prawda nieoficjalną ale… jakby co, w Twojej opinii byłbyś z przodu. 🙂 Wskazałeś na konkretną kwotę, która była o 50% wyższa od zapowiadanej, więc można było… Czytaj więcej »

Jasiu

Marku wiedziałem, że winny zawsze się tłumaczy ja przyjmuje po prostu na klatę. Informator- ka przysłał – a e maila, że będzie więcej celem zapłacenia podatku i otrzymamy sumę około 500 zł na rękę i co mam teraz powiesić takiego gościa czy gościówę. Wiem, że nie można polegać już teraz na nikim tylko na sobie lub na oficjalnym piśmie z RON. Chociaż pokazało to znowu, że minister Skurkiewicz i Pełnomocnik nie dotrzymali słowa i nic nie zrobili aby te 500 zł zwiększyć po prostu straciłem do nich zaufanie. Marku, nie mam za mało członków tylko ci członkowie delegaci to jak… Czytaj więcej »

Grzesiek

Jasiu… już raz smiales się z Rysia ze h..a wie.za to Ty wiesz ze będzie 2000zł na swięto wojska rok temu… i co?? I co?? Pisaleś tak.pisaleś.raz czy dwa chyba Eric też Ci to wypomniał i chyba ktoś inny też.. ile by Jasiu nie było to jeśli ja uwazam ktoś cow wie tonpo to jest to forum żebybto ludziom oznajmiać.a jeśli info nieoficjalne i niepotwierdzone to sie to nadmienia/ podkreśla. Tak to powinno dzialać.ja jesli coś slysze to piszę ale nadmieniam slyszalem i pytam.po to są fora! A jesli masz pisać że cos wiesz a nic nie piszesz tonpo co… Czytaj więcej »

Jasiu

To Ci napiszę nieoficjalnie 750 zł. Pokaz mi, gdzie ja pisałem, że będzie 2 tys. zł na święto wojska w zeszłym roku. Przestańcie wkładać nie moje słowa w moje usta a manipulować postami to wy potraficie. Teraz Grzesiu jesteś zadowolony. Chciałeś info, to masz. Wiesz, teraz twój kolega Rysiu będzie jechał po mnie, że się nie sprawdziło a on wiedział lub Marek. Jak zwykle musi coś pisać o mnie i mnie krytykować, bo tak te forum by umarło śmiercią naturalną. Popatrz, tu nie masz nic ciekawego poza dyskusjami 5 lub 6 osób. Dla mnie to żadna nowość, bo to mój… Czytaj więcej »

Rysiek

…”to mój szef KS PC MON kol. Mirek zaproponował Sekretarzowi Stanu p. W. Skurkiewiczowi podczas spotkania w dniu 28 czerwca żeby nie było 500 zł brutto, tylko większa kwota tej jednorazówki a jak się nie da, to żeby było 500 zł ale na rękę…”
A mnie się wydawało, że to przedstawiciele NSZZ PW w tej kwestii głos zabierali twierdząc, że kwota 500 zł jest zbyt mała….
Wówczas przedstawiciele resortu stwierdzili, że ostateczna kwota tej nagrodo-premii zostanie ustalona po obliczeniu stanu wydatkowania środków za I półrocze.
No ale mnie przecież tam nie było….

Jasiu

Tyle razy Ci pisałem jesteś tylko zwykłym słuchaczem tego, co ci ktoś przekaże O CZYM BYŁA ROZMOWA W RON a jaką masz pewność, że Ci co przekazują informacje Tobie mówią całą prawdę. CZY JUŻ RAZ SIĘ NIE SPARZYŁEŚ NA INFORMACJI O PODWYŻKACH OD LIPCA. Widzisz, masz pełną rację, Ciebie tam nie było, to nie powinieneś w ogóle głosu zabierać i podważać tego, co powiedział mój szef MIREK. Widzisz, prawda jest taka, że Tarcza ma głos zawsze jak dwa największe związki się wypowiedzą i zapewniam cię niewiele macie do zaoferowania po propozycjach tych dwóch największych związków. Ale za marzenia i propagandę… Czytaj więcej »

Alem się jasiu obśmiał w związku z tym Twoim tekstem, cyt.: “Tarcza ma głos zawsze jak dwa największe związki się wypowiedzą i zapewniam cię niewiele macie do zaoferowania po propozycjach tych dwóch największych związków.” 🙂 🙂 🙂
Masz szczęście, że cyt.: za marzenia i propagandę jeszcze w Polsce nie zamykają i dlatego możesz sobie pozwolić na tego typu wpisy jak powyżej.
Gdyby zamykali… już dawno byś siedział 🙂

Jasiu

Jest takie stare powiedzenie ten się śmieje, kto się śmieje ostatni i to wystarczy na twój komentarz.

Jasiu

A co tu jest nieprawdą Marku, że zabierasz zawsze jako trzeci głos. Takie prawo największych związków. Ja się nie boję siedzenia – inni tak.

I znowu jak zwykle jesteś w błędzie. Głos zabierany jest w takiej kolejności jak powstawały w RON poszczególne organizacje związkowe. Wielkość poszczególnych organizacji nie ma tu nic do rzeczy. Zabieram głos jako trzeci nie jako przedstawiciel TARCZY ale w imieniu MKK, która skupia pozostałych pięć organizacji. Gdy w przyszłości będą przedstawiane stanowiska poszczególnych organizacji – przedstawiciel TARCZY będzie się wypowiadał jako siódmy na dzień dzisiejszy, czy ostatni, bo jesteśmy najmłodszym związkiem w RON. Ale dla nas to nie ma żadnego znaczenia. ZAWSZE to, co mamy do powiedzenia – mamy na piśmie, stąd naszych wypowiedzi nie musimy – na chybcika –… Czytaj więcej »

Jasiu

A jak bym zacytował klasyka Rysia to pozostali w MKK to nie mowy przyjeżdżają i tylko słuchają.
Tak Rysiu skomentował moje wystąpienia w RON. Tylko ty o tym wiesz dobrze, że dla budżetówki. TO JA przygotowuję na piśmie ale Pan Mirek nie korzysta i nie chce korzystać a dlaczego to się spytaj U ŹRÓDŁA. Bo może tak musi być.
Na PODWYŻKI NA 2020 R. ZASADY PODZIAŁU TEŻ DOSTAŁ ODE MNIE JUŻ OPRACOWANE I ZOBACZYSZ CZY JE PRZEDSTAWI – TRZY WARIANTY PODZIAŁÓW TYCH OKOŁO 500 ZŁ.

Nie muszą pozostali z MKK nic mówić w trakcie posiedzeń, bo nasze stanowiska są dostatecznie omówiono i przez wszystkich zaakceptowane na spotkaniach przed posiedzeniami! Wy tego nie praktykujecie, więc nic dziwnego, że taka forma działania jest Ci obca…
No widzisz, Ty też piszesz a jeszcze niedawno z pisania się obśmiewałeś.
Pisz dalej te swoje propozycje a może kiedyś zostaną one wykorzystane… 🙂

Jasiu

Nie muszą nic mówić Ci z MKK to tak samo jak ja. Jest guru z S i on mówi za Prezydium KS a każdy ma swoje zdanie a żeby nie było awantur podczas spotkań w RON, to ja się z nim nie kłócę, bo w wielu sprawach się z nim nie zgadzałem i się nie zgadzam, i Ty dobrze o tym wiesz. Ja mam swoje pomysły podziału środków i chyba dobre, skoro jestem ciągle wybierany na szefa związku i mam delegatów z całego RON. Marek, nie ma sensu dalej dyskutować na te tematy. Czas zacząć myśleć o swojej rodzinie i… Czytaj więcej »

Grzesiek

Jasiu. To może nie Ty.a inny Jasiu czy Cobra… ok zgoda. Co do tego czy jestem cierpliwy czy nie.aż nadto jestem ,ale nie widze sensu pisania na forum ja coś wiem ale nie powiem a wy nic nie wiecie.ja przynajmniej tak uwazam.

Michał

Każdy by wolał Szanowny Panie Wielmożny Jasiu.
Nie można było tak od razu.

Jasiu

Dla mnie polemizowanie z niektórymi, którzy nic nie mogą lub co najwyżej podskakiwać lub dokonać kilka wpisów na forum – to nie moja bajka a i z takimi jest mi po prostu nie po drodze i dlatego już nie odpisuję, bo nie ma do kogo i z kim dyskutować.
W tej chwili zajmuje się większymi sprawami, o których niedługo będzie bardzo bardzo głośno w RON i nie tylko.
Pan Jasiu a dla kolegów czy krewnych to tylko Jasiu.

Jasiu

Marku, czytam te twoje szkolenie dla Rysia na różne tematy ale uczeń jest na pewno trochę mało kumaty.
I dlatego pron mają takie stawki zasadnicze i jeszcze kilku takich szeregowych członków w Tarczy jak Rysiu i będą mieli mniej, bo nie potrafi wyciągnąć pieniędzy z JW.
Miałem tu nie pisać ale to, co czytam to “prosty wartownik” by zrozumiał.

Wiesz, ale przynajmniej członkowie Tarczy są zainteresowani tym, w jaki sposób kształtuje się ich wynagrodzenia i zabezpiecz, bądź nie środki na ich wypłatę.
Cieszę się, że moje odpowiedzi są tak przejrzyste, że nawet “prosty wartownik” to rozumie, bo staram się właśnie tak pisać, żeby te moje teksty były czytelne dla wszystkich zainteresowanych.

Rysiek

No tak – bo ja tak w ogóle to po prostu….debil jestem.
Zacząłeś właściwie….
Za chwilę, gdy cie kopnę w d…ę będziesz płakał, że cie tu biją….
Może więc nadal tylko czytaj i się ucz, bo czas najwyższy.

Michał

Taka informację otrzymałem z NSZZ PW jak do nich napisałem odnośnie premii sierpniowej:
Informacji powinna udzielić macierzysta organizacja związkowa. Zarówno OZ jak i ZO mają wiedzę w tym temacie. Jestem zdziwiony pytaniem. Nieoficjalnie mogę przekazać, że w sierpniu będzie premia/nagroda w wysokości 500 pln a od wrzesnia 200 pln co miesiąc. Wszystko w uzgodnieniu ze związkami działającymi w JW. Szczegółowego pisma z resortu ON jeszcze nie ma.
J.R.Sz.

Rysiek

Ten J.R.Sz to ani nie przewodniczący, ani nie zastępca, ani nie sekretarz – być może jakiś ich rzecznik “prasowy” a prawdopodobnie ktoś, z kim miałem swego czasu wypić po kielichu jego pieprzówki ale mnie na nią w końcu nie zaprosił…. Czym jest zdziwiony?? Tym, że członek związku albo nawet niezrzeszony pracownik resortu pyta, jaką mają – jako związek – wiedzę w tym temacie? To niby co??? Tam u nich trzeba prośbę o taką informację pisać drogą służbową poprzez tych poszczególnych związkowych “baronów”??? To faktycznie wojskowy związek, który wprowadza typowo wojskowe procedury. Tyle, że one w organizacji społecznej – jaką jest… Czytaj więcej »

Michał

Masz rację Rysiek, to jest bardzo dziwne. Zaraz się okaże, że z 500 zł zrobi się 400 i tylko dla wybranych. Zauważyłem, że w ostatnim czasie nastąpił spadek wypłacanych premii na 15 sierpnia. A o premii na stulecie Niepodległości to szkoda się wypowiadać.
Po prostu mają nas w nosie nie mówiąc brzydko.
Pozdrawiam

Tomek

Taka mała moja dygresja, lekko odbiegająca od tematu:
Byłem dzisiaj w banku po kredyt i jak zwykle najgorszy jest moment, kiedy trzeba podać miejsce zatrudnienia, stanowisko i zarobki. Młody chłopak za biurkiem jak usłyszał kwotę netto średnich dochodów na konto tj. 2200 zł, to popatrzył na mnie jakbym był jakiś nienormalny.
Zapytał czy aby na pewno się nie pomyliłem i czy pracuję na pewno na cały etat a nie na pół?
Dopytałem – on dopiero zaczął i ma już 3400 netto za cały etat a jest na “najniższym” szczeblu drabiny…
Mój etat to “specjalista”.
Smutne, nie?

Dprota
Anka

Miałam to samo. Ale mi było głupio. I to po 30 latach pracy… oczywiście u mnie z mniejszym stażem zarabiają po 300 zł więcej, bo się biedny dowódca pogubił i – jak zaczął wyrównywać – to jeszcze większe dysproporcje porobił.
A związków u nas nie ma. A jak były, to sobie załatwiły lepsze stanowiska dla siebie i koleżanek.
Ot co…

Jasiu

Marku, nie wiem czy czytałeś ale polecam artykuł w GP o średniej płacy żz w RON na poziomie 5530 zł i o braku żz, i pron, i średniorocznym zatrudnieniu około 44 tys. pron. (raport NIK)

Jasiu, ja już od dawna mam ten raport w pełnym brzmieniu. 🙂 Niedawno pisałem o “zabezpieczeniu” w I półroczu tego roku dla pracowników Urzędu MON środków na wypłatę nagród uznaniowych na takim poziomie, że pozwalają wyróżnić każdego pracownika w przeciętnej wysokości nagrody na poziomie 4,6 tys. zł. W tym raporcie natomiast jest umieszczona treść, że: W 2018 r. w Ministerstwie nie przyznawano nagród dla osób z tzw. “R”, a wysokość średniorocznej nagrody wypłaconej dla jednego pracownika wyniosła 9413,57 zł. Nagrody pracownikom zatrudnionym w MON wypłacano na podstawie zarządzenia Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014… Czytaj więcej »

Stanisław

Przyznajcie się kto wziął moją…

Rysiek

Zapewne ja… wziąłem.
W taki sposób możesz sobie podyskutować w latrynie…

Jasiu

To jest te twoje poszanowanie dla tu piszących. Teraz pokazujesz arogancję i brak kultury, zresztą nic nowego w twoim zachowaniu, Rysiu……….

Rysiek

Co chcesz udowodnić?? Że jesteś wart tyle co ten impertynent?? A może to ty wziąłes tą jego premię?? podwyżkę?? Co właściwie?? A może ten Stanisław to kolejna twoja tu odsłona?? Parę razy się tu ujawnił i zawsze w ten sam napastliwy i impertynencki sposób. W dodatku – ni z gruchy, ni z pietruchy…. Pierdoły pisać to każdy potrafi. Wbijać zza winkla szpile jak on, czy ty pod wieloma postaciami – także… Tylko do przynoszącej efekty pracy nie można nikogo znaleźć. A ty co?? Urlopik się zakończył czy zatęskniłeś do tego wieloletniego wbijania mi kolców w dupę ?? Co do arogancji… Czytaj więcej »

Stanisław

Niech Ci będzie na zdrowie. A latryny to były za C. K. Zmień słownictwo i trochę się kulturowo ogarnij, bo czytać Twoje posty to żal…

Michał

Rysiek, słyszałeś, że w 1 RBLog mają zabrać dodatek za nieetatową funkcję.

Rysiek

W tej sprawie jestem zorientowany jedynie pobieżnie i jedynie w cząstkowym zakresie. Przez lata było tak, że przydzielano pracownikom różne funkcje nieetatowe nie płacąc za to ani grosza. Nasza organizacja zakładowa była wówczas tą, która z uporem zabiegała aby ludziom dać choćby symboliczną satysfakcję za zwiększone obowiązki. Stąd stosowny zapis w regulaminie premiowania a wraz z nim decyzja pracodawcy w uzgodnieniu ze zz o zwiększeniu wysokości premii regulaminowej dla takich pracowników o 5% o ile pamiętam, czyli w ogromnej większości przypadków o tą symboliczną ok. stówę netto miesięcznie…. Tyle, że takie rozwiązanie też rodzi różne problemy, o których nie chcę… Czytaj więcej »

Rysiek

Na bazie tej naszej dyskusji o rozdziale środków na podwyżki pracowników resortu bardzo wszystkim polecam zapoznanie się z Informacją zatytułowaną: “Podwyzki lipcowe coraz bliżej” dotyczącą podwyżek dla pracowników służb MSWiA zamieszczoną tu: http://www.zzpp-kk.pl/news.php Ci wszyscy, którzy zechcą przebić się przez treści zamieszczonych w niej dokumentów na pewno wiele skorzystają i być może nieco zmienią to swoje nastawienie nie biorąc pod uwagę skomplikowania tej wynagrodzeniowej materii. Niezwykle istotne jest tu zarówno stanowisko policyjnych zz jak i odpowiedź na nie policyjnych finansistów. U nich jak z tego wynika – pomimo braku Układu ta współpraca resortowo – związkowa układa się zupełnie inaczej niż… Czytaj więcej »

pracownik

Moim rozwiązaniem jest przejście do MSWiA 🙂 aplikuję właśnie na stanowisko w KWP 🙂 mam duże szanse. W MON nic się od lat nie zmienia i nie zmieni. Pozdrawiam.

BLACK METAL

Moim wyjściem było przejście do Urzędu MON.
Trzymam kciuki żeby Ci się udało, bo w RON z zarobkami – o ile nie pracuje się jako były zawodowy z emeryturką – jest straszna chujnia.

W tym powyższym linku zawarte jest zdanie, że Szef MEN Dariusz Piontkowski zapewnił, że “przytłaczająca większość pieniędzy potrzebnych do zrealizowania podwyżek dla nauczycieli od września tego roku będzie pochodziła z przesunięć w budżecie państwa i będą to dodatkowe kwoty, które powiększą subwencję oświatową”. Czyli można na zabezpieczenie podwyżek pościągać środki z zewsząd, czyli poprzenosić w ramach budżetu państwa(!), natomiast na zabezpieczenie wyższego wzrostu płac pracowników RON nie można było(?!) nawet przesunąć – z uposażeń żołnierzy na wynagrodzenia pracowników – w ramach wynagrodzeń zapisanych w budżecie MON na utrzymanie stanów osobowych żołnierzy i pracowników RON! Widać, że gdzie indziej potrafią umiejętnie… Czytaj więcej »

Jasiu

Wszystko można przenosić Marku tylko nauczycieli ile jest a ile pw. Nauczyciele to prawie 800 tys. głosów a nie 45 tys. głosów z RON. Ty fachowiec od liczb powinieneś to wiedzieć.
Nie liczyli się i dalej nie liczą się z tą garstką pron.

radek

Na przykład robiąc zapis … dla wychowawcy klasy – pozbawić wychowawstwa nauczycieli przedszkola. Co da efekt obniżenia realnych zarobków nie ich wzrostu. Dobrze że jest jeszcze druga podwyżka w zapasie więc manka nie będzie. Ale jak powyżej napisano – można przesuwać.
Można p. Marku, ale czasami kosztem swoich, by medialnie dobrze to brzmiało.

Chyba się radku nie zrozumieliśmy. Ja pisałem o kwestiach budżetu płac a Ty o zasadach wynagradzania i ich zmianie. Przynajmniej tak to odniosłem z treści Twojego wpisu.

Grzesiek

A kiedy do was dotrze jedno.oni nie chcą a nie, że nie umieją!! Nie chcą.nie chcą!! Nie chcą.i tyle.ludzie kochani.

Może i nie chcą ale zapewne też nie umieją, bo… gdzie niby się mieli tego nauczyć?! 🙁

Tomasz

To nie jest wybór pomiędzy nie chcą a nie umieją. Im brak jasnych celów, do których dążą, kreatywności i zwykłej cywilnej odwagi. Tak wygląda różnica między urzędnikiem a urzędasem. Między służącym innym a wyłącznie piastującym stanowisko. Przykro mi, tak to widzę. I nie wydaje mi się, by miało wydarzyć się coś, co spowoduje, że z radością powiem: przepraszam, myliłem się.

Rysiek

Dokładnie tak….

Barbara

Wielkimi krokami zbliża się 15 sierpnia. A z MON ani widu, ani słychu o 500+ dla nas.

Michał

Na stronie NSZZ PW jest informacja, że na święto będzie 500 zł naliczeniowo. Szkoda, ale cóż takie jest życie…

Potwierdzam, że z rana wpłynęło pismo w zakresie tych zwiększonych wypłat.
Tak jak informowano nas w dniu 28 czerwca b.r. na 15 sierpnia będzie to kwota 500 zł, natomiast co miesiąc od września do końca roku po 200 zł.
Wypłata z okazji sierpniowego święta ma nastąpić – w uzgodnieniu ze związkami – do dnia 14 sierpnia.

Dill

Używajmy Proszę kwot realnych czyli na rękę a później się cieszmy Pozdrawiam

pracownik

350 zł NETTO na ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (naliczeniowo na głowę) – W mojej ocenie wstyd.
140 zł NETTO w ramach dodatku? zasiłku? nie wiem jak to nazwać (naliczeniowo na głowę)
nawet sumarycznie bardzo słabo to wychodzi, pamiętam lepsze lata.

Pracownik

Naliczeniowo na głowę? ale jak będzie to przyznawane czy nie będzie tak, że jeden dostanie 280 zł a drugi 0 zł?

pracownik

W piśmie dotyczącym podziału jest to wyraźnie zaznaczone więc na pewno nie będzie po równo każdemu.

Tomek

Tak właśnie będzie, więc jeśli nie pracujesz w kadrach, nie jesteś kierowcą lub synem/żoną żołnierza lub byłym żołnierzem przygotuj się na max. 100 zł netto.

Jasiu

Brawo, jednak są tu też inni piszący co widzą uprzywilejowanych pron. A Rysiu mówił, że tylko ja widzę samo zło.
Jednak trzeba zaznaczyć, że gdy pseudo działacze związkowi lub nie myślący reprezentanci pracowników dadzą sobie narzucić :świetne” zasady podziału przedstawione przez pracodawców i zgodzą się na takie propozycje jak oni chcą – to tak będziecie mieli te premie podzielone.
I wtedy możecie mieć pretensje wyłącznie do waszych działaczy.

Rysiek

Pierdaczy pan panie Janie – jak zwykle zresztą.
Ja tu powyżej zadałem parę pytań. Dokładnie tych, które teraz inni zadają.
No ale przecież problemu nie było a jedynie ja go sztucznie wywołałem – prawda??

Rysiek

“trzeba zaznaczyć, że gdy pseudo działacze związkowi lub nie myślący reprezentanci pracowników dadzą sobie narzucić :świetne” zasady podziału przedstawione przez pracodawców i zgodzą się na takie propozycje jak oni chcą – to tak będziecie mieli te premie podzielone. I wtedy możecie mieć pretensje wyłącznie do waszych działaczy.”

A gówno prawda…
Zapytajcie Jutki, co się stało gdy jej OZ nie zgodziła się na zasady proponowane przez pracodawcę i poskarżyła się do DSS. Historia o tym jak usiłowano spacyfikować jej organizację i straszono ludzi może niejednemu się przydać po to aby tu pierdoł nie wypisywał…

Rysiu, tak martwisz się o wszystkich pracowników i uważasz, że ich reprezentanci mogą mieć jakieś problemy w swoich działaniach na styku z pracodawcami, a ja wczoraj uzyskałem informację od Pełnomocnika MON, że wszyscy pracodawcy i wszystkie organizacje związkowe są zadowolone, z wyjątkiem organizacji TARCZY. Te organizacje TARCZY to z pewnością te z: Poznania, Dęblina, Warszawy czy Suwałk, bo tam doszło do podpisania porozumień dopiero po interwencji Pełnomocnika. Nie wiemy jak działają organizacje związkowe u innych pracodawców ale prawie 100% zadowolenie pozostałych organizacji jest bardzo dobrym a nawet doskonałym wynikiem dla oceny dialogu społecznego w RON. Nie rozumiem więc skąd te… Czytaj więcej »

Rysiek

Może i nie dostrzegają.
Za to pracownicy są zaniepokojeni a ja się właśnie tym przejmuję a nie zadowoleniem związkowych działaczy. No ale jak się te skromne środki dzieli zgodnie z zasadą przedstawioną tu przez WP Jana z S parę postów wyżej, która mówi że chociaż psy szczekają – ta związkowa karawana jedzie dalej ku świetlanej przyszłości, to i tak jest.
Może i wszyscy są zadowoleni. Ja jestem pełen obaw i usiłuję je tu sygnalizować.
Jedynie wspólników w tym nie dostrzegam….

Jasiu

Rysiu to ja nie mówię psy kłamliwe szczekają a karawana jedzie dalej tylko twój idol z NSZZ PW nie jaki J. R. SZ.Administrator strony NSZZ PW na facebooku.

Rysiek

Właśnie, że jaśnie pan to mówi, gdy mówi cyt.:
….”Obojętnie, robisz źle czy dobrze podział – zawsze dostajesz na garba. Takie życie związkowca.”
i dalej cyt.:
...”Rysiu dziel i się niczym nie przejmuj a i tak wszystkim nie
dogodzisz z podziałem. Zawsze będą “maruderzy”.

To jest dokładnie takie stanowisko jak to wyrażone przez liderów wiadomego związku.

Jasiu

Może nie wiesz ale takich co straszyli lub próbują straszyć mnie czy organizację, to było wielu. Wielu pisało donosy do ŻW lub do Piotrka Dudy i nic nie zdziałali. Niewielu pozostało na tym świecie lub są już w cywilu. Niektórzy już są w “poczekalni”. Ostatnio jeden z wysoko postawionych działaczy z NSZZ PW i jego koleżanka związkowa powiedzieli, że związki nie są od tego żeby zwalniały Komendantów czy Dowódców. ŻADEN ZWIĄZEK NIE ZWOLNIŁ PRACODAWCĘ JA NP. NIE SŁYSZAŁEM O TYM. Nie wiem kto upoważnił ich do wypowiadania takiego zdania nie znając spraw. Ale tacy działacze co bronią Pracodawców też muszą… Czytaj więcej »

Dill

i to jest konkretna odpowiedź kwota realna zupełnie inaczej się prezentuje prawda ?

Rysiek

Może nie tyle realna co netto. Bo to, że składki i podatki płacić trzeba to wszyscy wiedzą…
Ja to widzę tak, że np. 500 zł jest faktycznie a rzeczywiście dużo mniej, z uwagi na te składki i podatki.

Michał

Oszczędności pójdą dla nauczycieli

Jasiu

Taka jest prawda. Skoro na premie do końca roku przeznacza RON 57 mln zł, to pytam się gdzie jest reszta z tych ponad 300 mln zarezerwowanych na ten rok dla pron. Mamy zamiar wydać do końca roku około 80 mln zł na premie lub nagrody a wydaliśmy do tej pory na podwyżki około 155 mln zł tj. razem około 235 mln zł a gdzie reszta do 300 mln zł a wiemy, że było więcej niż 300 mln zł.
Brakuje w prostym rachunku około 65 milionów i pewnie poszło solidarnie w ramach składki na pensje nauczycielskie. Brawo Panowie z RON…

Rysiek

”Skoro na premie do końca roku przeznacza RON 57 mln zł, to pytam się gdzie jest reszta z tych ponad 300 mln zarezerwowanych na ten rok dla pron…”
Kogo się pytasz??
Swojego związkowego szefa zapytaj Przecież to on wzywa co jakis czas ministrów do ”raportu”
No a jak tam te ustalenia waszego zespołu zwiazkowo – rządowego co do podwyzek w budżetówce??
Tak sie tu nadymaleś i co??
Powietrze zeszło??

Rysiek

No to wiemy już prawie wszystko także i to, że na te dodatkowe premio-nagrody kierownictwo MON wyasygnuje do końca roku kwotę ok. 57 mln zł. Wiemy też, że grosza więcej od tego, co MON dać postanowił – nie będzie… Ten przypadek uczy nas jak mało wiemy a jak wiele się domyślamy. Pisanie o tej zwiększonej premii w wykonaniu działaczy związkowych było i komiczne, i tragiczne zarazem, bo w istocie nie ma z czego się śmiać. Bo jak śmiać się z tego, że czołowi działacze związkowi nasłuchują jakichś “odgłosów” ze strony osób zbliżonych do decydentów… To mój kot Tomuś miał lepsze… Czytaj więcej »

Napisałeś Rysiu, że: “Do pracodawców dotarły już pisma o podziale tych dodatkowych środków a do władz związkowych??”
a ja dzisiaj rano napisałem, że: “Potwierdzam, że z rana wpłynęło pismo w zakresie tych zwiększonych wypłat.”
Fakt, że pismo jest krótkie ale zawiera wszystko, co trzeba i – przynajmniej w mojej ocenie – wcale nie musi być innego pisma do pracodawców, gdyż strony powinny pracować na tych samych dokumentach.
Nie rozumiem więc, skąd ten Twój pesymizm w zakresie przekazywania informacji z Ministerstwa do organizacji związkowych.
Przecież to pismo już dzisiaj rano było w Waszej organizacji…

Rysiek

Może ono i było… Ja takiej informacji nie miałem i nikt z zarządu mi tego nie powiedział. Na skrzynkę organizacji nikt przecież codziennie nie zagląda. Konkretnie kogo powiadomiłeś, że to pismo jest w skrzynce oz? Jakim problemem byłoby zamieszczenie tego pisma na stronie związku, podobnie jak to zrobił NSZZ PW? Jakiś czas temu był tu zwyczaj, że tego typu dokumenty były na stronie związku publikowane. Być może tak będzie i tym razem… Piszesz, że do pracodawców nie musiały pójść inne pisma. OK – a nie było już tak?? Przecież było i to w tych pismach można było zapoznać się z… Czytaj więcej »

Michał

To bardzo mnie to cieszy oby się sprawdziło to co piszesz.

Rysiek

Już się sprawdziło gdy na Twoje pytanie cyt.: “No to Jasiu jak taki jesteś wszechwiedzący to pochwal się ile tej premii ma być chyba, że też nie wiesz. Z czego tu tajemnice robić jak się już ma informacje, nie rozumiem.” odpowiedziałem: Michał – gdyby on cokolwiek wiedział, dawno by to nam napisał. “Po prostu gość ściemnia jak zwykle…. Ja również mógłbym tu napisać, że będzie te 500 zł i ani grosza więcej wobec takiej postawy zz, które to wszystko przyjmują bez dyskusji a później – z poczuciem dobrze wykonanej pracy – po prostu… urlopują.” …będzie te 500 zł i ani… Czytaj więcej »

Jasiu

Rysiu, ja ci odpiszę. Mam na stałe zapisane i uzgodnione zasady podziału premii i nagród. I obojętnie co by nie napisał DSS, to ja dzielę według tamtych zapisów np. za chorobowe pomniejszamy kwotę, za urlop bezpłatny, czy mniej otrzymują krótko zatrudnieni itd. Każdy rozsądny i myślący związkowiec musi sam wypracować u siebie w JW zasady podziału tych jednorazówek a nie patrzy jak przychodzi pismo z premiami – to robisz tu Larum. Masz napisane w piśmie masz uzgodnić czyli przedkładasz pracodawcy swoje propozycje podziału i pracodawca swoje i jak pracodawca nie chce się zgodzić na propozycje, które – naszym zdaniem –… Czytaj więcej »

Rysiek

Ten pański wpis jest jak uderzenie kulą w płot, bo ja: 1/ nie jestem działaczem i dzielił tego nie będę. A gdy się zdarzy, że mnie ci co dzielą pytają, to z reguły potrafię ich przekonać do właściwego rozwiązania…. Jedynie pańskiego podwładnego nie potrafiłem, bo on miał zakaz uzgadniania z nami czegokolwiek. Pomimo tego, krzywdy wielu ludziom nie zrobiono chociaż się na to zanosiło, bo wy z tym waszym zabieraniem premii za zwolnienia pozostaliście sami i nikt się z wami nie liczył. 2/ Przekazuję tu niepewność pracowników i działaczy z dołu a nie swoją. Bo ja wiem jak ma być… Czytaj więcej »

Rysiu, jak dobrze wiesz – wszelkie pisma i informacje, które wpływają do TARCZY są niezwłocznie przekazywane do przewodniczących wszystkich organizacji związkowych – na ich adresy mailowe.
W Waszym przypadku, mail poszedł do Kol. Wiesława w dniu wczorajszym o 11:17. Pozdrawiam.

Jasiu

A mój szef przysłał mnie o 17:55. Tylko ponad 6 godzin później.
I co – mam drzeć koty. Tak działają emeryci, oczywiście nie wszyscy.

Rysiek

O ile wiem to zapowiedź przesłania materiałow była każdorazowo sygnalizowana SMS-em przez Ciebie na komórki tych, do których te materiały kierowałeś. Tym razem tego nie było… Sprawdziłem i Wiesław żadnej informacji SMS-em w tej sprawie nie otrzymał a i on i nikt inny nie otwiera po parę razy dziennie konta mailowego swojej organizacji aby zobaczyć czy coś tam jest, jeżeli nie otrzymuje sms-owego powiadomienia. Zmierzam do tego, że tym razem – zapewne z uwagi na fakt, że nie było się czym pochwalić – ten kanał informacyjny właściwie nie zadziałał i sadzę, że świadomie. To nie istotne, bo do stosownej informacji… Czytaj więcej »

Rysiu, żadnych sms-ów nie wysyłam, przesyłając materiały na konta mailowe. W przeszłości wysyłałem smsy, żeby Was zainspirować do wchodzenia na związkowe maile i np. w okresie od kwietnia 2018 do maja 2019, czyli przez 14 miesięcy do wszystkich przewodniczących organizacji wysłałem 24 takie sms-y. Ale to wcale nie oznacza, że przed każdym mailem powinienem wysłać smsa! Nie wiem na czym opierasz taką teorię. Napisałeś: “o ile wiem…” dlatego mogę stwierdzić, że nie – NIE WIESZ. Jeszcze raz proszę, przestań mnie osłabiać, bo zaraz zapewne mi odpiszesz, że nic nie wiesz o tym, że do niedzieli czekałem na podanie przez Was… Czytaj więcej »

Rysiek

No tośmy sobie popisali. Najśmieszniejsze jest to, że stworzyłeś taki kanał informacji, który jak doskonale wiesz w odniesieniu do członków zarządu mojej organizacji nie funkcjonuje. Na tą skrzynkę zaglądałem jedynie ja ale jak wiesz od jakiegoś czasu tego nie robię. Wiesz o tym doskonale a pomimo tego stworzyłeś taki kanał informacyjny a nie inny. Jakby nie patrzył, ja – zwykły członek tego związku – na tym tracę. Nie moja sprawa kto tu z kim ma się dogadywać i w jaki sposób. Uważasz, że wszystko z twojej strony jest w porządku – sprawę zakończmy. A że członkowie związku niewiele wiedzą –… Czytaj więcej »

Nie oceniaj wszystkich organizacji na podstawie tego, jak jest u Was.
Pozostali nie mają takich problemów jak Wy i Ty również o tym doskonale wiesz.
Jeżeli u Was jest nie tak jak być powinno np. w zakresie komunikowania się – to sami sobie powinniście z tym poradzić.
Nikt za Was tego nie zrobi…
Jeżeli to tylko problem z kontem mailowym – skontaktuj się z Grzesiem.

Rysiek

Nikogo nie oceniam a jedynie sygnalizuję problem. Nasz problem, bo to, że on istnieje jest faktem a skutkuje to tym, że muszę szukać informacji gdzie indziej a nie w związku, w którym płace składki. Wiesz co ja o tym sądzę?? Spieprzyłeś sprawę i za Chiny się do tego przyznać nie masz zamiaru. Zresztą nie po raz pierwszy…. To na koniec ja napiszę, korzystając z twojego stylu wypowiedzi… Jeżeli wy się wzajemnie dogadać nie możecie, to ta sytuacja odbija się na zwykłych członkach związku a oni tej sytuacji tolerować nie zamierzają. To wy powinniście sobie z tym poradzić aby nas na… Czytaj więcej »

Rysiek

Nieprawda. Nikt, oprócz może Grzegorza nie wiedział o tym piśmie dotąd aż ta sprawa zaistniała tu na forum i zostało ono upublicznione na stronie NSZZ PW.
Nasz problem jest także problemem wielu innych, tylko niektórzy nie chcą go dostrzec.

Rysiek

Jest także i Twoim problemem, bo przecież stosowne dokumenty – zgodnie z tym, co już pisałem – zostały przesłane pracodawcom a dopiero później stronie społecznej i były to inne dokumenty… W tej sprawie jest zarówno pismo DSS zamieszczone na stronie NSZZ PW jak i pismo DSS nr 6520/DSS skierowane do pracodawców. I tak się złożyło, że to skierowane do pracodawców pismo było niektórym znane wcześniej niż to skierowane do związków. Stało się więc dokładnie tak jak wcześniej pisałem. Zadam więc pytania: Czy w związku z tym, problem informacji i to od samej góry do samego dołu istnieje czy nie?? Czy… Czytaj więcej »

Zapewne te pytania kierujesz do DSS, zatem mam nadzieję, ze w konsekwencji ich przedstawiciele wyciągną konstruktywne wnioski ze swoich działań.
Pismo z DSS, które otrzymał nasz Związek jest pismem Nr 6519/DSS z dnia 30.07.2019 r.
Innego pisma nie otrzymaliśmy. Uwzględniając fakt, iż treść otrzymanego pisma powiela rozwiązania zastosowane przy wypłacie kwietniowych premii/nagród – nie dostrzegamy jakichkolwiek zagrożeń, mając również informację o skali zadowolenia środowisk pracowników RON z działań podejmowanych przez MON.

Grzegorz M.

Rysiu – z wysłaniem tych pism to nie tak do końca musi być jak piszesz.
Obydwa bowiem posiadają tą samą datę podpisania (29 lipca) i tą samą datę zarejestrowania (30 lipca) i jeśli uwzględnić kolejność rejestracji pism (nr 6519 i 6520) – to wychodzi na to, że zostały rozesłane niemal jednocześnie. Niemal, gdyż pismo do Związków – zgodnie z numeracją – zapewne zostało wysłane pierwsze a przynajmniej zarejestrowane.

Rysiek

Raczej zarejestrowane a niekoniecznie wysłane. Jest bowiem faktem, że te pisma wpierw dotarły do pracodawców a dopiero później do zz i gdy nasi pracodawcy te pisma mieli i zaczęli w tym kierunku podejmować działania, to pisma skierowane do władz zz docierały do tych władz a dopiero od nich były rozsyłane do ogniw podstawowych związku. I to te ogniwa tej potrzebnej im informacji nie miały w czasie, gdy pracodawcy już ją posiadali. A to rodzi bardzo niekomfortową sytuację, w której ci działacze związkowi z poszczególnych zakładów są zdani na uprzejmość pracodawców, którzy mogą ale przecież wcale nie muszą udostepniać im pisma,… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Rysiu – z całym szacunkiem dla Ciebie, wydaje mi się, że problem z komunikacją jaki macie – to problem Waszej Organizacji i powinniście go rozwiązać we własnym zakresie. Sposobów jest wiele i nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której przewodniczący OZ sprawdza/odbiera pocztę mailową raz dziennie. To naprawdę nie są czasy, kiedy informacje tego typu przesyłało się listownie i odbiór był w okienku pocztowym. Sytuacja braku bieżącej informacji jest według mnie niepoważnym podejściem do tematu waszego zarządu OZ. Skoro macie problem z dostępem do sieci, to może upoważnienie kogoś w OZ – kto ma stały nieograniczony dostęp – rozwiąże problem.… Czytaj więcej »

Rysiek

Grzegorz – wiem, że na Tobie zawsze można polegać. A pretensje i to w moim przekonaniu uzasadnione mam i jako szeregowego członka związku nie interesuje mnie kto tu dał ciała tylko to, że aby wiedzieć wertuję strony innych zz. To normalne?? I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tej i nie tylko w tej sprawie świadomie i z wyrachowaniem ktoś postępuje tak, aby to przysłowiowe mleko jak najpóźniej się rozlało. To tyle aby zakończyć ten temat. A sprawa była ważna i pilna, bo oto w dniu dzisiejszym w moim zakładzie podpisano dwa porozumienia w kwestii podziału tych dodatkowych środków.… Czytaj więcej »

Rysiek

Napisałeś cyt.: “Rysiu – z całym szacunkiem dla Ciebie, wydaje mi się, że problem z komunikacją jaki macie – to problem Waszej Organizacji i powinniście go rozwiązać we własnym zakresie.” Z całym szacunkiem, Grzegorz ale się z Tobą nie zgadzam. To w moim przekonaniu problem nie tyle nasz, co władz związku. My tam na dole tej związkowej piramidy jesteśmy, jacy jesteśmy. Mamy swoje dziwactwa, fobie i muchy w nosie. Ten związek a więc i władze są jednak dla nas a nie my dla władz i związku. To my jesteśmy podmiotem i to do nas należy docierać a nie obrażać się,… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Rysiu – znam bardzo wiele osób, które z dystansem podchodzą do możliwości wykorzystania telefonów komórkowych i aplikacji, które tam są zainstalowane. Nigdy ich nie krytykuję i mam do nich wielki szacunek. Zdziwisz się pewnie a może nie ale jednym z nich jest Marek. On wszystko robi wyłącznie poprzez kompa. Fakt jest, że smartfon przez to staje się złodziejem czasu. Dlatego też próbowałem podpowiedzieć rozwiązanie, które mogłoby coś zmienić – upoważnienie do poczty związkowej członka organizacji, który ma nieograniczony stały dostęp do Internetu – wybacz ale nie uwierzę, że w całej organizacji nie odnajdziecie takiej osoby. Uważam, że problem z komunikacją… Czytaj więcej »

jutka

Jeśli chcecie znać moje zdanie, to uważam, że te ochłapy – bo inaczej przecież tej jałmużny nazwać nie można – powinny trafić do wszystkich pracowników ron w takiej samej wysokości.
Skoro jest to premia/nagroda związana ze świętem WP, to każdy pracownik, bez względu na to czy przebywa na zwolnieniu, czy też nie – nadal tym pracownikiem jest i to jego święto.
Mam nadzieję, że do Krzesin wróciła normalność i przyszedł dowódca, jakich Baza już miewała. Takim – jakich nie miała – już podziękujemy 😛

Jasiu

Skoro RON chwali się na info w Telewizji to jest prawda z tymi 57 milionami. Szkoda, że nie napiszą ile dostali premii pozostali pracownicy np. urzędnicy. Ile poszło na to kasy, czy na WOT, czy na nauczycieli w ramach przesunięć środków. Co do zachować liderów związkowych w pełni się z Tobą zgadzam. Dlaczego siedzą cicho i nic nie robią w tym temacie aby zwiększono te premie. No cóż, dlaczego nie działają to oni sami tylko wiedzą. Może czekają na zaproszenie od RON na września żeby się dowiedzieć, czy otrzymać potwierdzenie, że podwyżka ma być około 500 zł czyli 350 do… Czytaj więcej »

Rysiek

Z rana wpłyneło pismo….
To może się z nim zapoznamy??
Pracodawcy już nas proszą na te spotkania w sprawie podziału sierpniowej premio-nagrody tyle, że my nie wiemy co właściwie decydenci w tej sprawie postanowili.
P.S. Już wiemy, bo to pismo właśnie odnalazłem na stronie NSZZ PW.

A wystarczyło rano zajrzeć na maila organizacji i sobie wydrukować… 🙁

Rysiek

Nie przesadzasz??
1/ Nie rano bo z tego co piszesz parę postów dalej – około południa…
2/ Po co zagladac gdy żadnej informacji że tam cos przeslales nie przekazales ani SMS – em ani w telefonicznej rozmowie
3/ Tak sie sklada że w ten dzien do poźna pracowaliśmy wiec kontakt z netem mieliśmy utrudniony i ograniczony do minimum Ściągneliśmy jednak to pismo ze strony NSZZ PW ale nie naszej
Z tego co widać dotychczas go tu nie ma …. Ostatni publikowany dokument pochodzi z miesiąca marca.

Bo i go nie będzie…
A jak chcecie być informowani o nadejściu maila na skrzynkę – to skontaktuj się z naszym Grzesiem to ci powie jak to zsynchronizować i wówczas będziesz wiedział o nadejściu maila na bieżąco i nawet będziesz mógł go przez telefon odczytać…

Rysiek

“Bo i go nie będzie…”
Ooo – to kolejna nowość. Coraz lepiej jest jak widzę. Pozostaje mi w przyszłości oprzeć swoją wiedze na moich kanałach informacji ale nie związkowych. Przykre ale prawdziwe.
Pożytek z tego taki, że właśnie kolejnych złudzeń się pozbyłem.

Michał

Rysiek jak coś będziesz wiedział jaki będzie podział w 1 RBLog tych pieniędzy to daj znać. Pozdrawiam

Jasiu

Nie musisz już jutro dzielić tych pieniędzy. Jak podzielisz w poniedziałek (5 sierpnia) to też ten twój RBLog zdąży wypłacić, tylko trzeba najpierw zamówić pieniążki w banku na dany dzień np. na 12 sierpnia i można spokojnie podzielić nawet do 7 lub 8 sierpnia.
A nie być na gwizdek Pracodawcy. W piśmie jasno pisze: uzgodnić ze związkami zawodowymi.
Czytaj rysiu pisma ze zrozumieniem.

Rysiek

Gdzie napisałem, że ten podział kasy ma być np. jutro??
Co zaś do tego uzgadniania. Zapyta pan Jutki jak takie uzgadnianie wygląda i proszę aby to, co ja piszę czytać ze zrozumieniem…
Dla pana wszystko jasne?? Nic nie wzbudza wątpliwości??
To w takim razie proszę aby wraz z Markiem dokonał pan tu wykładni treści tego pisma i przekonał nas, że to pana stanowisko jest także stanowiskiem resortu.

Jakoś Rysiu nie pamiętam Twoich narzekań w zakresie podziału środków na zwiększone premie z okazji święta 3 Maja. Może je przeoczyłem.
Czy wówczas też miałeś wątpliwości co oznacza treść pisma: “pracodawcy zostali zobowiązani do określenia zasad podziału środków zgodnie z obowiazującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy”??

Faktem jest, że tamte premio-nagrody zostały rozdzielone w zasadzie bez większych wydźwięków, o ile pamiętam.
W czym więc problem teraz?
Akurat oba pisma w tej kwestii, którą podnosisz zawierają tożsamo brzmiącą treść, zatem – powtórzę – o co Ci tak naprawdę chodzi, gdy piszesz te swoje pouczające teksty?!

Rysiek

Może są pouczające a może nie…
Ja jednak w odróżnieniu od paru innych usiłuję sprawić aby te błędy zaniechania i wypaczenia, które w przeszłości się zdarzały, nie zdarzyły się po raz kolejny. My sobie z tym problemem poradziliśmy. Czy jednak wszyscy sobie z nim poradzili??
Gdyby tak było, to nie byłoby tyle zawodu i zaniepokojenia w głosach ludzi i tu i na innych związkowych forach. No ale jak wszystko wszystkim wiadomo, to cieszy mnie to bardzo.
Pozdrawiam i życzę pełnego relaksu.

Grzegorz M.

Nie wiem jak to się przedstawia w innych zakładach ale w dwóch zakładach, w których jest nasza organizacja związkowa – pracodawcy sami zaproponowali by nie dzielić pracowników i jedyne kryterium ograniczające wysokość dotyczy osób nowozatrudnionych po 1 lutego b.r.

Rysiek

W dniu dzisiejszym w moim zakładzie podpisano porozumienia, zarówno dotyczące tej sierpniowej premii jak i zwiększonych kwotowo premii w miesiącach wrzesień – grudzień. Oczywiście przedstawiciela Solidarności przy tym nie było zapewne dlatego, że do tego związku widocznie należy skierować odrębne zaproszenie. Mam jednak nadzieję, że oni te porozumienia również podpiszą, bo to porozumienia korzystne dla pracowników. Nie wdając się w szczegóły napiszę, że za zwolnienia lekarskie należności zmniejszane lub zabierane nie będą. Premia sierpniowa w moim zakładzie zostanie przesłana na konta do 12 b.m. Myśmy sobie z tą sprawą poradzili tak jak to wcześniej, Michale zapowiadałem. Wszędzie, gdzie w zakładzie… Czytaj więcej »

Michał

Czyli w 1 RBLog już podzielono sprawiedliwie. Cieszy mnie to bardzo. Pozdrawiam

Rysiek

Tak jest – już podzielono i tą sierpniową nagrodę i te zwiększone kwotowo premie przyznane do końca roku.
Jeżeli chcesz, znajdź do mnie kontakt a prześlę te porozumienia. Również pozdrawiam.

Michał

Spoko dzięki za informację. Właśnie od poniedziałku zaczynam urlop

Kasia

A jak się sprawy mają w 2 RBLogu?

Jasiu

Spotkanie i podział 06.08.2019r.

Jasiu.

A ja mam takie pytanie.
Może ktoś mądry mnie wytłumaczy jak mam dostać te 200 zł z premii/nagrody za miesiąc grudzień, skoro wypłatę ma pracownik 10 stycznia następnego roku a fundusz wynagrodzeń w JW musi być zamknięty do 31 grudnia danego roku.
O tym to nikt nie pomyślał z panów guru związkowych ani z RON, podczas spotkania ani teraz, gdy trafiły pisma informujące o premiach 500 zł i 200 zł. Może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić.

A co Ty, Jasiu, zajmujesz się jeszcze organizacją wypłaty tych premio-nagród u siebie?!
Będzie tak samo jak z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc grudzień danego roku… w terminie do 10 stycznia roku następnego. 🙂

Rysiek

Oj – zapewne nie Wielmożny pan z “S” a i Ty nie trafiliście tym razem. Odpowiedź na tą wątpliwość kryje się w zawartym wczoraj porozumieniu w moim zakładzie dotyczącym także tej grudniowej premii. Stosowny zapis został dokonany w tym porozumieniu z uwzględnieniem przedstawionego przez GK problemu. Tego, o którym tu “działacz z “S” wspomina. Nie wiecie jak ten problem rozwiązaliśmy? Zapytajcie działaczy z S z mojego zakładu – może coś w końcu wiedzą…. Napisze tylko, że dla tych pobierających wypłatę za grudzień w styczniu – ta zwiększona grudniowa premia zostanie wypłacona oddzielnie na odrębnych wykazach do końca grudnia i zgodnie… Czytaj więcej »

Środki na wynagrodzenia zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 dotyczą tego roku. Widzę, że u Was jest inaczej i w ramach tegorocznego budżetu – rozliczacie wynagrodzenia od grudnia 2018 do listopada 2019. Zatem kiedyś, w przeszłości podjęto decyzję, że dokona się tego “myku” i w jednym roku z budżetu na 12 miesięcy… sfinansowano wynagrodzenia za 11 miesięcy a wynagrodzenie za grudzień postanowiono sfinansować z budżetu roku następnego! Jeżeli u Was taka sytuacja rzeczywiście występuje, to z powodzeniem możesz się zapytać swojego GK, co w tym roku zrobi się z podwyżką Waszych wynagrodzeń za miesiąc grudzień, który będzie finansowany z… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie bardzo rozumiem po co ten Twój wykład??

Mój wpis dotyczył jedynie tego jak rozwiązaliśmy problem wypłaty zwiększonej premii za grudzień….
Czyli tego, z czym nie może sobie poradzić nasz “specjalista” z “s”.

Trudno, ze nie rozumiesz.
Ty przedstawiłeś jedną możliwość, ja natomiast inną…
Nie wiem, które rozwiązanie jest trafniejsze ale zazwyczaj wynagrodzenia wypłacane są na listach płac a nie na wykazach dodatkowych…

Rysiek

Nie pisałem o wynagrodzeniach a jedynie o dodatkowej premii kwotowej niejako niezależnej od tej 10% uzależnionej od wynagrodzenia zasadniczego. O ile ta druga jest wypłacana wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia i znajduje się na tzw. paskach, to ta pierwsza – niezależnie czy pochodzi z oszczędności w zakładzie, czy ze środkow przyznanych z zewnątrz, wcale nie musi być wypłacana wraz z wynagrodzeniem a w terminie określonym w zawartym na ta okoliczność porozumieniu. Tak się to przecież zapewne wszędzie odbywa i odkryciem Ameryki to nie jest. I teraz te premie za miesiące wrzesień – listopad będą wypłacane wraz z wypłata wynagrodzeń, natomiast… Czytaj więcej »

Napisałeś: “I teraz te premie za miesiące wrzesień – listopad będą wypłacane wraz z wypłata wynagrodzeń, natomiast dodatkowa premia za grudzień odrębnie”
Z przesłanego pisma nie wynika, że te premie mają być wypłacane ZA miesiące.
Z przesłanego pisma wynika, że one mają być wypłacane W miesiącach.

Rysiek

Też prawda. Oczywiście ale pisze też, że mają być wypłacane zgodnie z przepisami prawa pracy a dalej ukonkretniają, że zgodnie z zakładowymi regulaminami premiowania…
A one określają /czy też powinny określać/ zasady naliczania i wypłacania zarówno premii regulaminowych, jak i kwotowych czy też procentowych premii pochodzących z dodatkowych środków na wynagrodzenia, zarówno tych zaoszczędzonych w zakładzie jak i tych z zewnątrz.

Jeżeli tak piszesz, to zapewne tak jest…

Rysiek

W miesiącach ale za co??
Za co te premie, bo zapomogi to nie są.
A może są??

Napisałeś cyt.: “ale za co??”

I z tym pytaniem możesz się zwrócić do Pełnomocnika MON.
Dla mnie jest w pełni jasne, że te środki już w I kwartale były oszczędnościami w obszarze uposażeń żołnierzy i nic nie stało na przeszkodzie aby np. premię/nagrodę dać w wysokości np. 1300 zł z okazji 15 sierpnia!
Skoro w MON rozdzielono to na pięć kawałków – zapewne mieli jakiś cel.
Napisz i dowiedz się.
Ja nie jestem ciekawy.

Rysiek

A szkoda…Bo w tym działaniu jest na pewno jakaś racjonalna przesłanka. Jaka?? Kto wie?? Zapytałem za co nie bez przyczyny, chociaż znam odpowiedź, bo zarówno premia jak i nagroda jest za coś. Za co?? To proste – za wydajną, efektywną pracę a nawet za bardzo dobre wykonywanie zadań. Jeżeli tak, to te zadania i ta praca powinny być oceniane za jakiś okres czasu. W tym przypadku okres miesięczny i to wszystko na ten temat. Ja tu nie piszę aby się z tobą “przepychać” a aby pewne sprawy stawały się jasne. Jeżeli jednak wynikiem tego naszego pisania ma być jedynie ich… Czytaj więcej »

Rysiek

Marek
Pytając ”za co?” nie pytałem z czego? a twoja odpowiedź jest odpowiedzią na tak zadane pytanie ….
Powtarzam wiec; Jeżeli to premia albo nagroda to za co??
I jednocześnie odpowiadam aby tego tematu w nieskończoność nie walkować… – za dobrą pracę w danym okresie czasu Jakim okresie?? W tym przypadku – miesięcznym jeżeli chodzi o te comiesięczne zwiększone premie…
I to tyle….
Wszelkie Twoje odesłania mnie z pytaniami np do DSS uważam za lekceważace i co najmniej z Twojej strony – niewłaściwe.

Wcześniej napisałeś: Kontynuacji więc tego tematu nie będzie.
A za chwilę wracasz do tematu…
Odesłałem Cię do DSS, bo to oni przekazali te środki a Ty nie wiesz “za co?”
Wskazałem Ci tylko właściwego adresata.
Lekceważące i niewłaściwe… 🙂
zadałeś pytanie w odpowiedzi na mój wpis a więc przyjmuję, że kierowałeś je do mnie.
Gdybyś chciał pytać innych – powinieneś założyć nowy wątek w tej kwestii a nie dokonywać wpisu w odpowiedzi do mojego wpisu!

Jasiu

Znowu nie rozumiesz ale wcale się nie dziwię. Nadajesz się tylko do noszenia worków po mące w tym twoim magazynie. Widzisz, idzie pismo z oficjalnym zapytaniem jak wypłacić te grudniowe premie/nagrody.

Widzę, że w dalszym ciągu istnieje brak decyzyjności na poziomie zakładów pracy i potrzeba prowadzenia “za rączkę”. O jakim niezrozumieniu mówicie, skoro w piśmie jasno jest zapisane, ze kwoty 200 zł mają być wypłacone “poczynając od września br. do końca roku” Jeżeli jest taki zapis, to trzeba tak realizować. Nie widzę również żadnego zagrożenia w przypadku tych pracowników, którzy otrzymują wypłaty na 10-tego każdego miesiąca. W ich przypadku również będą wypłaty realizowane w tych miesiącach tj. poczynając od września br. do końca roku a więc we wrześniu – przy wypłacie wynagrodzenia za miesiąc sierpień – otrzymają pierwsze 200 zł, w… Czytaj więcej »

Rysiek

No właśnie dokładnie tak i jaki tu problem?
Jedynie może techniczny związany z tym że ci co mają wypłaty 10 – go – w grudniu – do końca miesiąca na oddzielnych wykazach te 200 brutto dostaną podczas gdy całą resztę już w roku następnym.

Coś, nie rozumiem tego Twojego “pojaśnienia”.
Dlaczego ci z 10-go mieliby dostać do końca grudnia 200 zł? i jaką resztę już w roku następnym?
W mojej ocenie, w dniu 10 grudnia powinni dostać ostatnią “ratę” 200-złotowych wypłat z czterech przewidzianych do wypłaty w ostatnich 4 miesiącach!

Rysiek

To wg ciebie co za pieniądze ja co roku otrzymuję 10 stycznia?? To jakiś ruski Mikołaj jest czy co?? Jest tak, że ci co biorą kasę na pierwszego – otrzymają wypłatę za grudzień przed nowym rokiem i będą mogli zaszaleć w sylwestra. Tacy robole jak np. ja będą się mogli jedynie oblizać, bo kasę za grudzień otrzymają 10 stycznia. W tym roku – co najwyżej przed nowym rokiem po te ok. 150 zł tej dodatkowej premii, bo ona będzie wypłacona pod koniec grudnia. Wystarczy na wódkę i skromną zagrychę. Na fajerwerki już oczywiście nie starczy. Choćby z tego względu należałoby… Czytaj więcej »

A którzy z pracowników biorą kasę na pierwszego?! Możesz ich wskazać?
I dlaczego mnie się pytasz co Ty otrzymujesz 10 stycznia.
Zapytaj się swojego GK.

Rysiek

Na pierwszego a właściwie ostatniego danego miesiąca za dany miesiąc wynagrodzenia otrzymują ci, którzy pracują w podstawowym czasie pracy. Ci, którzy pracują w równoważnym czasie pracy otrzymują wynagrodzenia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ja otrzymuję 10 stycznia, to ja wiem, bo mam to na tzw. pasku.
W dodatku – przecież ci skany tych pasków za cały ubiegły rok swego czasu przesłałem – to o co chodzi??

Ja napisałem, że otrzymujecie 10-go płace za grudzień roku ubiegłego i zapewne są one realizowane z budżetu roku następnego, skoro nie możecie wypłacić tej jednorazówki w terminie płatności wynagrodzenia….
A Ty się pytasz: To wg ciebie co za pieniądze ja co roku otrzymuję 10 stycznia??
Jeżeli wiesz co otrzymujesz 10 stycznia, to po co się pytasz?!

Rysiek

No, wychodzi, że wiem. To dobrze ale jest też faktem, że ta nasza dyskusja jak zwykle zresztą robi się dziwna.
Gość zapytał, bo nie wiedział a ja odpowiedziałem jak problem u nas rozwiązano.
Po co zaś cała ta dyskusja i szarpanie mnie za bety – zupełnie nie trybię.

sisco

Co JW to obyczaj, można by sparafrazować znane powiedzenie. Ja pracuję w równoważnym czasie pracy i otrzymuję wynagrodzenie ostatniego dnia danego miesiąca. Natomiast do 10 dnia następnego miesiąca otrzymuję należne dodatki za poprzedni miesiąc.

Rysiek

Oooo to dla mnie zupełna nowosć….

Rysiek

Gdyby np. 10-go grudnia dostali za grudzień, to dostaliby ją z góry – nie z dołu, bo grudzień się przecież nie skończył. Tak czy nie??

A Ty dalej konsekwentnie przeinaczasz fakty.
Przeczytaj jeszcze raz pismo Pełnomocnika MON i sprawdź – czy tam jest mowa o wypłatach “ZA” miesiące,czy o wypłatach “W” miesiącach.
Zatem, do 10 grudnia 2019 – przy wypłacie wynagrodzenia za listopad 2019 – pracownicy dostaliby premię jednorazową, która – zgodnie z treścią pisma – powinna być im wypłacona w GRUDNIU!
Czyli dlaczego niby mieliby cokolwiek (w tym przypadku premię) dostać z góry?
Przecież pismo Pełnomocnika nie określa, że tego, co Ty próbujesz tu wszystkim wmówić.
Pracodawcy mają wypłacić W miesiącach od września do końca roku!!!

Rysiek

Niczego nie przeinaczam a wg tego twojego rachunku powinni dostać 10 grudnia premię i za listopad i za grudzień no chyba że zaczniemy tak np 10 września – we wrześniu 10 października – w październiku itp Wówczas jednak te premie byłyby wypłacane na odrębnych listach i to w I dekadzie miesiąca – prawda?? Trudno sobie bowiem wyobrazić, że niektórzy otrzymaliby to 10, co inni z końcem miesiąca. Wszystkim trzeba by było tak wypłacić. Oczywiście to zrobić można jeżeli takie byłoby to porozumienie a i stosowne środki. Bo ja nie jestem przekonany, że stosowne środki będą spływały na początku danego miesiąca.… Czytaj więcej »

Rysiu, to przecież Ty od początku mówisz, że będą płacone na wykazach dodatkowych.
Dla mnie nie ma żadnego problemu aby były płacone w miesiącach od września do grudnia – w terminach wypłaty wynagrodzeń, tj. dla jednych do 10 dnia, natomiast dla większości pod koniec miesiąca.
A czy ja wiem dlaczego właśnie tak?
Oczywiście, że wiem.
Wszyscy praktycy o tym wiedzą…

Rysiek

Będą tak płacone u mnie jedynie w grudniu
No chyba nie wiesz W każdym razie takie sprawiasz wrażenie.

Rysiek

Oczywiście, że nie przeinaczam faktów tylko uważam – podobnie jak wielu innych, że powinna być tu w tym wszystkim jakaś logika polegająca na tym, że zarówno te comiesięczne procentowe premie /nagrody/ regulaminowe jak i te 200 zł premie kwotowe – dodatkowe powinny być wypłacane za tożsamy okres, w którym pracownik wykonywał swoje obowiązki. Zgodnie z regulaminami premiowania, w przypadkach gdy należy premię zabrać czy obniżyć, wówczas należy proporcjonalnie obniżyć a nawet pozbawić pracownika i tej kwotowej premii. Dlatego, że zasady jej przyznania są określone w regulaminach premiowania, podobnie jak tych comiesięcznych uzależnionych od wynagrodzenia zasadniczego. Stąd właśnie to dążenie do… Czytaj więcej »

Jasiu.

No, niestety, ale masz rację.
W piśmie jest napisane w miesiącach i tu już nie widzę problemu…
Po urlopie jeszcze nie przejrzałem dobrze na oczy i czytając te pismo po raz drugi – w pełni masz rację, czyli podsumowując we wrześniu jest następna premia 200 zł. Ja tematu już nie drążę, bo dla mnie wszystko jasne.

Bardzo dziękuję Marku za podpowiedź.

Rysiek

Powyzej j.p. stwierdza; ”Znowu nie rozumiesz ale wcale się nie dziwię. Nadajesz się tylko do noszenia worków po mące w tym twoim magazynie. Widzisz, idzie pismo z oficjalnym zapytaniem jak wypłacić te grudniowe premie/nagrody”. Czego dokładnie niby nie rozumiem?? No czego?? Może jedynie tego że to co inni juz dawno ogarnęli i zawarli w stosownym porozumieniu wy z tej waszej S jak zwykle pojąć ani ogarnąc nie potraficie ślac pisma z zapytaniem w sprawach dla innych oczywistych Moze ja sie i nadaje do noszenia tych workow ale u mnie tacy wlasnie mają wiecej rozumu niz wszelkiej masci ”jasnie” pany….Dlatego radze… Czytaj więcej »

Jasiu.

Ty się nie martw o moich członków. Zrób coś żebyś miał chociaż 10% tego, co ja mam w całości a nie 30 członków o ile tylu masz. Solidarność była pierwsza w RON była, jest i pozostanie. Prędzej po twoim następnym, nie wiem trzecim, czy czwartym związku nie będzie śladu.
Widzisz, ja nie pytałem się Ciebie tylko Marka a ty ciągle się wcinasz pomiędzy wódkę a zakąskę, bo ty i tak masz za małą wiedzę żeby to zrozumieć i wytłumaczyć pytającemu pracownikowi…

Rysiek

Od jakiegoś czasu przestaliśmy tu być na ty, bo jaśnie wielmożny pan /jwp/ sobie tego nie życzył. Proszę więc przyjąć do wiadomości, że oto ja – szary pracownik wojska nie życzę sobie aby mnie tykał jakiś “działacz” wojskowej solidarności. Na tyczki wspólnie jwp “działaczu” nie chodziliśmy. Zależny od pana w żadnym względzie też nie jestem, więc ten protekcjonalny i lekceważący ton proszę schować dla rodziny i członków swojego związku. Jest tu pan gościnnie, więc zachowywać się proszę, bo chociaż gość choć świnia swoje prawa ma – to nie jest to prawo do srania w salonie. Ponieważ sobie to wyjaśniliśmy raz… Czytaj więcej »

Jasiu

Mój Komendant ma wątpliwości co do treści pisma i niejasnego stwierdzenia przez DSS kiedy ma być wypłacona ta pierwsza 200 zł premia we wrześniu czy dopiero w październiku.
Skoro dwie strony siadające do stołu mają niepewność, to dlatego Pan Pułkownik zwrócił się z zapytaniem do DSS.
I kto tu czego nie rozumie????

Jasiu

Tak, masz rację, zajmuję się organizacją wypłat. Trafiłeś w samą dziesiątkę. Wyjście jeszcze jest, można podwójnie wypłacić premię w Grudniu. Będzie tak samo jak z wypłatą wynagrodzeń, to znaczy wypłatę za grudzień robi się z budżetu grudniowego. A skąd wziąć środki w styczniu – z nowego roku. Oczywiście jeszcze jest przed nami spotkanie we wrześniu/październiku z RON i tam zapadną ostateczne wysokości tych co miesięcznych premii, podział grudniowy oraz ustalenie zasad podwyżki na 2020 r. Co do podwyżek na 2020 r., to RON szuka dodatkowych środków na zrealizowanie w całości podwyżki w wysokości 500człcbrutto. Zobaczymy czy się to potwierdzi, czy… Czytaj więcej »

Grzesiek

Jasiu, nikt nie napisał, że wypłaty za miesiąc grudzień będą wypłacone w roku 2020…
W 3 rblogu wypłaty za grudzień są realizowane przed Świętami Bożego Narodzenia.w piśmie pisze razem z wypłatami wynagrodzeń.według mnie problemu nie ma.choć nie wiem czy wypłaty w taki sposób są realizowane w innych jw.pracuje w wojsku 12 lat i jeszcze przed reformą logistyki w wojsku, gdzie funkcjonowały “rbmki” wypłatę za grudzień i wszystkie należności otrzymywałem w ten sam sposób.u Ciebie tak nie jest?

Dokładnie jest tak, jak napisałeś, Grzesiek. Pamiętam, że swego czasu podjęto w MON takie zmiany, że wypłatę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sprowadzono do terminu końca miesiąca dla wszystkich. Wcześniej było z tym różnie i generowało to określone problemy z realizacją budżetu, czy obliczanie wysokości przeciętnej płacy za dany okres. Miałem nadzieję, ze tak jest w dalszym ciągu, jednak jak się okazuje nastąpiły znowu działania, które doprowadziły do sytuacji, że rok budżetowy nie jest tożsamy z rokiem, za który pracownicy otrzymują wynagrodzenia za pracę… Potwierdza to tylko to, co głosimy od dawna… nie ma w tym obszarze działania gospodarza, który by… Czytaj więcej »

Ktoś

Że tak polecę lekko klasykiem “im się należy!” 😛

Ktoś

Wy tu gadu – gadu o kiełbasie wyborczej (super premia i super dodatki do pensji) a te obiecane 500 od nowego roku to podpisane, czy znów poczekamy do połowy roku żeby ktoś to zauważył i wtedy łaskawcy rzucą 250?

Grzesiek

Ja dalej twierdzę, że nie będzie 500 naliczeniowo. Jeśli tak będzie to tak jak napisałem wcześnie – zwrócę Honor p. Markowi. Obstawiam 300.okolice 300. I Wtedy zrozumieją zz co zrobiły odrzucając opcję skutkową…ale obym pierwszy raz się mylił

Rysiek

Grzesiu, Policzmy uczciwie: – 2x po 500 zł jednorazowej nagrody to tysiąc – 4x po 200 zwiększonej premii to 800 zł Łącznie dodatkowo 1800 zł w tym roku, już pewne nie licząc oszczędności zakładów pracy i być może jeszcze jakiegoś bonusa na koniec roku … I teraz należy odkopać ten argument, z którym zaczęliśmy tegoroczną “wojnę” z resortem. Jak brzmiał?? – przypomnę… Brzmiał on: “Żądamy zwiększenia wynagrodzen takiego jak w pozostałych słuzbach mundurowych – konkretniej – takiej podwyżki jak np dla pracowników policji” Przypomnijmy, że podwyżka dla nich wynosiła 300 zł naliczeniowo od stycznia oraz 250 naliczeniowo od lipca. Pismo… Czytaj więcej »

Jaki stary taki głupi

Oni w styczniu 2020 będą rozmawiali o podwyżkach do podstawy podniesionej w 2019 o 550, a my będziemy mieć podstawę podniesiona w 2019 tylko o 300 – kto zyska w dłuższej perspektywie -widzisz różnicę ?!?!?
Kolejny raz mon ograł nas jak dzieci, a wy jeszcze się z tego cieszycie – żal …

Rysiek

A jednak z wyliczeń wynika, że w tym roku to my łącznie otrzymamy o 300 zł więcej niż oni. Widzisz tą różnicę?? Co do ogrania to radzę nieco wyhamować z takimi poglądami, bo żadnego ogrania tu nie było. Możesz wskazać gdzie?? I tylko nie pisz jak inni, że polega ono na tym, że związki tych 600 zł od lipca nie wzięły. Właśnie tą dziurę mon zakleja dając 500 i po 200, co łącznie daje miesięcznie dodatkowo po ponad 200 zł w drugim półroczu a wszyscy twierdzą, że to jałmużna…. Dokładnie tak łyknięto by te dodatkowe 300 podwyżki od połowy roku… Czytaj więcej »

Jaki stary taki głupi

Człowieku nie rozumiesz tak prostej rzeczy ?!?! To może bardziej(by nie powiedzieć Łopato logicznie) Przyjmijmy, że pracownik wojska i policji zarabia 2500 w grudniu 2018. Jeśli pracownik policji dostał podwyżki do podstawy 250 i 300 (razem 550), to w styczniu 2020 ma 3050 zł i walczy z tego pułapu o kolejne podwyżki… Tymczasem w wojsku dostaliśmy do podstawy po około 240 zł, a reszta to JEDNORAZOWE DODATKI. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie ten sam schemat policja dostanie do podstawy 500, a my 250 plus jednorazowe dodatki po 300. Czyli w 2021 pracownik policji będzie miał 3500 plus to co wynegocjuje,… Czytaj więcej »

jutka

@jakistarytakigłupi a skąd u ciebie przypuszczenie, że policja dostała tę kasę do podstawy? Z tego co ja wiem – ze skutkami. Całkiem możliwe, że te 3 stówki też mieli trochę obniżone na zabezpieczenie odpraw emerytalnych i jubileuszy, ale rabanu o to w mediach nie robili, więc nie wiemy. Te twoje teorie są naciągane i gołym okiem widać, że na siłę chcesz udowodnić sukces związkowców policji, a właściwie – porażkę związków działających w ron. Rysiek czarno na białym wyłożył kto w tym roku będzie miał w portfelu więcej. Zobaczymy co przyniesie przyszły rok. Jeśli nie otrzymamy tych 5 stów na etat,… Czytaj więcej »

Rysiek

Witaj. Oczywiście, że i tą pierwszą i tą drugą – lipcową podwyżkę mieli obniżoną o skutki i zabezpieczenia w funduszu wynagrodzeń a dokładnie to opisano m.in. w piśmie ich organów finansowych do związków zawodowych.
Podałem tu gdzieś link do tych uzgodnień ale niewielu chciało się z tym zapoznać. Bo lepiej powielać durnoty niż usiłować rzetelnie zbadać sprawę…
Pisząc w stylu starego a głupiego
Żal….
P.S. – panie stary…..a co tam w wojskowej straży pożarnej i owc?
Nadal wartujecie i gasicie pożary?
Żal….

Rysiek

Napisałeś: Człowieku nie rozumiesz tak prostej rzeczy ?!?!

Jakiej konkretnie??
To może i ja w tym pańskim stylu. Po zapoznaniu się z Pana wywodami, dochodzę do wniosku, że jest pan o wiele starszy ode mnie a co za tym idzie także nieco….
Proszę o podanie źródła tych pana rewelacji w kwestii wynagrodzeń w Policji oraz wskazanie:
1/ Gdzie mogę zapoznać się z informacją, że pracownicy policji otrzymali te 300 i te 250 do tzw. podstawy??
2/ Gdzie jest informacja o tym, że oni dostaną 500 i to do podstawy a my 250?

Rysiek

No i w kwestii tych Pana wątpliwości polecam pismo Przewodniczącego KOBN.
Jest tu: http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.586.0.html
Wynika z niego jednoznacznie, że te 500 zł, o którym od jakiegoś czasu mówi resort nie jest jedynie jakimś wymysłem ale ma także akceptację KOBN.
Oczywiście – przyszły skład tej komisji będzie zgoła inny ale nie wydaje mi się już w tej chwili aby karty rozdawała w niej inna opcja polityczna. Na to się nie zanosi….

Grzesiek

Rysiek.ja to wszystko wiem.ale mi cały czas chodzi pieniądze przeznaczone stricte na sam realny wzrost wynagrodzeń. Wiesz czemu ma służyć to rozdrobnienie kwot ?? Jest 5 razy więcej szans na zajumanie komuś choćby złotówki… innego powodu nie ma.nie zachorował teraz do może za miesiąc.nie w następnym to w następnym.. serio ja tak to odbieram

Rysiek

Grześ, tu nie o to chodzi a o to aby nie było w kwestii wynagrodzeń w budżetowce wolnej amerykanki. Stało się więc tak, że w poszczególnych resortach a zwłaszcza w resortach zbliżonych pod względem funkcji i zadań tegoroczne ale przecież i realizowane w innych latach podwyżki miały być porównywalne i w tym roku wynosić te naliczeniowe 300 zł. Tak też było, gdyż te dodatkowe 250 zł od lipca w policji nie pochodzi ze zwiększenia nakładów na wynagrodzenia na ten rok a z odrębnego programu. Wojsko też ma taki /podobny/ program ale w nim nie przewidziano dodatkowej poprawy poziomu wynagrodzeń pracowniczych.… Czytaj więcej »

pracownik

nie będzie żadnych 500zł od stycznia wybijcie to sobie z głowy 🙂

Jasiu.

Jak wygra PO to na pewno nie będzie, bo UE się nie zgodzi na podwyżki. Taką ciemnotę nam wciskał przez 8 lat Minister RON p. Siemoniak i dlatego ten tu najmądrzejszy piszący niejaki R… . nie ma nawet 2300 zł płacy zasadniczej. Bo cicho siedział przez 8 lat. Pożyjemy zobaczymy. Są pewne pomysły ale wszystko zależy od tych 7 Przewodniczących związków. Jak każdy będzie ciągnął w swoja stronę, to nic z tego nie wyjdzie. A dlaczego nie zrobić powtórki z rozrywki i zrobić podwyżkę tzw. socjalną, taką jaka miała miejsce w 2008 r. gdzie najwięcej dostali ci, co mieli najniższe… Czytaj więcej »

Rysiek

“dlatego ten tu najmądrzejszy piszący niejaki R… . nie ma nawet 2300 zł płacy zasadniczej. Bo cicho siedział przez 8 lat. P” Zapewne to po raz kolejny do mnie… Niejaki – ciągle tu fałszywie brzmiący J dokładnie wie, że wynagrodzenia zasadnicze pracowników mojego zakładu pracy nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę a wynagrodzenia pracowników wojskowej ochrony są od tego minimum wyższe o 50 zł przy 10 % premiach oraz innych dodatkach. Daje to w efekcie wynagrodzenia należące do jednych z wyższych w logistyce na porównywalnych stanowiskach na prowincji i w małych miastach. Niejaki – fałszywie tu wciąż brzmiący… Czytaj więcej »

Rysiek

“dlatego ten tu najmądrzejszy piszący niejaki R… . nie ma nawet 2300 zł płacy zasadniczej. Bo cicho siedział przez 8 lat. P” Zapewne to po raz kolejny do mnie … Niejaki – ciągle tu fałszywie brzmiący “J” dokładnie wie, że najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników mojego zakładu pracy nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia za prace a wynagrodzenia pracowników wojskowej ochrony są od tego minimum wyższe o 50 zł przy 10% premiach oraz innych dodatkach Daje to w efekcie wynagrodzenia należące do jednych z wyższych w logistyce na porównywalnych stanowiskach na prowincji i w małych miastach. Wie o tym, gdyż jego… Czytaj więcej »

Jasiu.

Nie jestem żadnym szefem w 1 RBLog tylko kolega K. Pierwsze kłamstwo. Drugie – byłem kilka razy w Drawnie ale z szeregowymi członkami Tarczy się nie spotykałem, tylko z NSZZ PW, bo was wtedy nie było. Zapytaj tych, co najdłużej siedzą w związkach, to ci powiedzą o słynnym spotkaniu z panem Komendantem A. P. Trzecie kłamstwo to dzięki mojemu osobistemu stawiennictwu w 2008 r. u śp. koleżanki E. R. udało się załatwić dla was jedne z większych podwyżek ponad 300 zł do zasadniczej. Ale co ty możesz wiedzieć, jak ty siedziałeś cichutko NSZZ PW a ja musiałem wyrównywać dysproporcje płac… Czytaj więcej »

Rysiek

Nie jestem żadnym szefem w 1 RBLog tylko kolega K. Pierwsze kłamstwo. Kłamstwo pańskie a nie moje, bo w sprawach mojego zakładu władny jest pan a nie kolega a to, że jemu daliście takie uprawnienia w niczym odpowiedzialności z zarządu struktury międzyzakładowej waszego związku nie zdejmuje, bo nie struktury oddziałowe a zakładowe czy międzyzakładowe mają stosowne uprawnienia. Pana szef oddziałowy może zabierać głos w kwestiach Drawna, czego jakoś nie robi a nie w imieniu wszystkich pracowników mojego zakładu. Struktury zakładowe NSZZ PW i Tarczy nie będą w przyszłości uzgadniały stanowiska z waszym szefem niższego szczebla, nie mającego żadnych uprawnień zgodnie… Czytaj więcej »

Rysiek

….”byłem kilka razy w Drawnie ale z szeregowymi członkami Tarczy się nie spotykałem, tylko z NSZZ PW, bo was wtedy nie było. Zapytaj tych, co najdłużej siedzą w związkach, to ci powiedzą o słynnym spotkaniu z panem Komendantem A. P”. Jeżeli był pan w Drawnie wówczas, gdy nas nie było to musiało to być bardzo dawno i wówczas, gdy tworzyliście tam tą swoją strukturę. Tyle, że nie miało i nie ma to żadnego związku z dbałością o interes pracowników tego zakładu a właśnie wasz – związkowych bonzów, którym spływają składki w wysokości około tysiąca zł od tych członków miesiąc w… Czytaj więcej »

Jasiu.

A może to ty mnie Chłopku – roztropku gównem obrzucasz i Tobie zależy na tym aby taki stan trwał w nieskończoność, bo tylko w taki sposób możesz tu zaistnieć a tak to co byś robił szeregowy członku Tarczy. Na emeryturze jesteś, pracujesz dla przyjemności a nie na chleb, zajmujesz miejsce młodym, którzy przez takich jak ty musieli wyjechać za granicę za pracą. Ale to się powoli zaczyna zmieniać. Ustawa mieszkaniowa i będą następne ustawy i rozporządzenia, i przepisy dla mundurowych i byłych wojskowych. Czas skończyć z przywilejami dla wybranych grup zawodowych. Płacenie za free…. A żadnego urazu.fobii do Ciebie nie… Czytaj więcej »

Gucio

Jakie zmiany w logistyce, co nam przyniesie jesień? Podwyżki realne? Podziały, łączenia?

Jasiu.

Rewolucja w zwolnieniach z pracy. W wyroku przywracającym zwolnionego do pracy już Sąd I instancji będzie mógł nakazać jego dalsze zatrudnienie. Sąd I instancji będzie mógł nakazać firmom dalsze zatrudnienie pracownika bezprawnie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. Dzisiaj pracownik mógł wrócić na podstawie prawomocnego wyroku czyli najczęściej po postępowaniach przed dwoma instancjami (Sąd rejonowy i okręgowy) .Sam się o tym przekonałem broniąc pracownika w Olsztynie trwało to ponad 12 miesięcy I to uważam za wielki Sukces Solidarności która wnioskowała o takie zmiany i dała szansę na szybszy powrót do pracy bezpodstawnie zwalnianym pracownikom .Przepis wchodzi w życie od… Czytaj więcej »

Rysiek

Pisząc o tym wszystkim j.p. jak zwykle jednostronnie ukazuje problem bo; 1/ Omawiana zmiana kodeksu cywilnego, bo tego to dotyczy wcale nie spowoduje, że w procesie odwoławczym przed sądem okręgowym pracownik nie może przegrać i w efekcie pracę na podstawie prawomocnego wyroku utraci…. 2/ Długie oczekiwanie na przywrócenie do pracy wiązało się z zapłatą za okres jej nie świadczenia więc w istocie te straty tak duże nie były. 3/ Omawiany przepis został “upchnięty” bez konsultacji z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego co oznacza, że nie mamy się czym chwalić. 4/ Te zmiany z chwilą wejścia w życie spowodują tak wiele… Czytaj więcej »

Jasiu.

Oczywiście napisałeś co chciałeś i znowu wszystko musi być po twojemu tylko tak nie jest i nie masz racji. No cóż ale ty wszystko wiesz najlepiej na wszystkim się znasz najlepiej i nic w życiu nie osiągnąłeś, bo całe życie na “baczność”. (…-MK) A sam nigdy nie miałeś własnego zdania, bo całe życie to “gotowce”. Co jest nieuczciwe. To, że jedyny związek Solidarność walczył i nadal walczy o prawa pracowników. Mój kolega – Irek S. walczył WIELE LAT Z CHORYM PRACODAWCĄ w Mleczarni I W KOŃCU WYGRAŁ PROCES. Może też wszystko wiesz w tym temacie. Przecież ty wszystko wiesz, co… Czytaj więcej »

Rysiek

Na podstawie czego stwierdziłeś, że ten pracownik jest chory i dlatego robi badania u innego lekarza. Ty chciałbyś robić badania u lekarza, który jest na telefon pracodawcy. Tyle razy Ci pisałem – nie zabieraj głosu, bo nic nie wiesz w tym temacie.
Pieprzysz…
A to o czym tu piszesz znam z akt tej sprawy – wystarczy??

Jasiu

Tak znowu kłamiesz a gdzie jest napisane, że pracownik musi robić badania na KPOF u swojego pracodawcy. Z ustawy to nie wynika. A z rozmów, które przeprowadziłem z dwoma Komendantami Policji jasno określili. Mogę robić badania na KPOF gdzie chcę i mam tylko przedłożyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Widzisz – nie znasz sprawy. Ten pracownik pracuje na stałe w Banku i w czerwcu skończyły mu się badania na KPOF i bank go skierował na badania, gdzie chce. I zrobi te badania i teraz w miesiącu sierpniu kończą się mu badania w JW i co ma iść ponownie robić badania. I teraz… Czytaj więcej »

Rysiek

“Mogę robić badania na KPOF gdzie chcę i mam tylko przedłożyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Widzisz – nie znasz sprawy.”
Pieprzy J.P. aż czytać szkoda BZDURY J.P. tu wypisuje bzdury i androny….
Proszę przestać, bo wielu brzuchy ze śmiechu bolą….
Gdybyście mnie na tym swoim forum OWC swego czasu nie wykończyli, to dawno ten problem byłby tam wszechstronnie omówiony. Pan go oczywiście omówić nie możesz, bo nic z tego JP jak zwykle nie kuma a mnie się nie chce tego J.P. tłumaczyć.
Kolejna przegrana w sądzie może czegoś was nauczy….

Jasiu

Widzisz znowu kłamiesz i bronisz pracodawcy. A sprawę wygraliśmy i ośmieszyliśmy pana pracodawcę i radcę prawnego z tamtej JW. Jeśli dadzą po raz drugi sprawę do sądu, to znowu przegrają a wiesz dlaczego, bo ja nie jestem taki tchórz jak ty a mój członek związku pokazuje jedno – gdzie jest łamane prawo, to szeregowy pracownik wygrywa z pracodawcą, który ma do dyspozycji sztab ludzi a tu przychodzi jedynie – wartownik. Nie jesteś zdziwiony jak można wygrać z pracodawcą. A ty to popierasz, bo byś tak samo robił. Brał pieniądze pracowników z JW i płacił za głupawe, bezpodstawne zwolnienia. Ale co… Czytaj więcej »

Rysiek

Pogrążasz się człowieku coraz bardziej. Dokładnie przy tym wiesz, bo masz wyrok w tej sprawie, że sąd podzielił stanowisko pracodawcy co do jej istoty a przywrócił pracownika do pracy jedynie z uwagi na wadliwe sformułowanie przyczyny tego zwolnienia.
A prawda jest taka, że nie tylko naginacie to prawo ale najwyraźniej usiłujecie pracodawcę zastraszyć, co mi się osobiście nie podoba. Bo ścierać się na poglądy i racje trzeba i należy. Naginać, przeginać, mataczyć i straszyć – na pewno nie.

Jasiu.

Ty nawet nie wiesz kto tu kogo straszy; powiedziałem i napisałem ci wiele razy, że jak nie masz pojęcia o przepisach prawnych czy o tym co się dzieje w 22 WOG, to zamknij usta, bo się ośmieszasz i pokazujesz, że jesteś za kolesiami mundurowym oraz łamaniem prawa. Prawo cały TY.

Rysiek

Gościu – rwa mać…. poczytajmy więc; ”Nie były wiarygodne okoliczności podane przez powoda w zakresie tego, że złożone dokumenty były wystarczające do oceny jego zdolności do pracy na stanowisku wartownika – pracownika Resortu Obrony Narodowej. Sąd I instancji zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 264 k.p. odwołanie od wypowiedzenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Powód w pozwie nadanym w dniu 21.10.2016 r. nie wnosił o odszkodowanie, ani nie wnosił o przywrócenie do pracy. Okres wypowiedzenia upłynął w dniu 31.01.2017 r. Dopiero w piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 14.06.2017 r. wniósł o przywrócenie do… Czytaj więcej »

Jasiu

Co ty cytujesz i o czym piszesz o sądzie rejonowym pracy. Przecież papuga wszystko celowo spieprzył a żeby pracownik przegrał i dostał odszkodowanie a nie przywrócenie do pracy ale sąd II instancji okręgowy po rozeznaniu sprawy natychmiast przywrócił pracownika do pracy i zmienił wszystko co było specjalnie celowo wprowadzone do rozprawy w sadzie okręgowym, bo okazało się, że papuga ma krewnych w tej JW a ponieważ bacznie przysłuchiwałem się sprawie, to po sprawie stwierdziłem, że gość nie reprezentuje interesu mojego kolegi i dlatego zrobiliśmy odwołanie papugi i odwołanie do sądu wyższej instancji i wygraliśmy. A żeby było śmieszniej czy poważniej,… Czytaj więcej »

Rysiek

“A mój kolega pracuje na stałe w banku już od 15 lat. Tak wyglądasz z twoimi wiadomościami potwierdzonymi
odnośnie tej sprawy”.

No to mam te akta, czy nie??
A w nich właśnie pisze o tym, że ten pracownik jest zatrudniony w firmie ochroniarskiej na umowę zlecenie. Sąd to stwierdził a nikt tego nie sprostował.
Tak czy nie??
Wspominam to jedynie dlatego, że j.o.ł.o.p. wciąż zarzuca mi kłamstwo.
A jaki ja mam w tym interes by kłamać?
Przecież stanowiska tego pracownika nie mam zamiaru zajmować, w moich M. mi dobrze…

Jasiu

Prędzej ty stracisz pracę niż on przegra sprawę w sądzie. My mamy pieniądze i najlepszych adwokatów i nie jesteśmy organizacją 30 osobową jak ty. Ty już z twoimi członkami musiałbyś robić zrzutkę na te procesy – o mnie się nie martw.

Rysiek

Kolejny raz j.o.ł.o.p. pisze o tych 30 członkach Tarczy w 1RBL – ogu. Pisze to celowo i kłamliwie, i złośliwie stosując ustawicznie zasadę znanego wszystkim autora mówiąc, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Postanowiłem więc, że ujawnię liczbę członków naszej organizacji w tym zakładzie. Wynosi ona w chwili obecnej 73 członków zatrudnionych w składach w “M”, “Dr”, oraz “Dę”. Liczba członków w “Dr”zbliża się do ilości przez j.o.ł.o.p. podanej podczas, gdy liczba członków solidarności w tym składzie i w całym zakładzie zbliża się do 0 /słownie: zera/. Tyle celem sprostowania kłamstw naszego “przyjaciela”. Dziwi mnie jedynie postawa Kolegi Przewodniczącego,… Czytaj więcej »

W czerwcu b.r. w OZ ZPW “TARCZA” działającej w 1 RBL-ogu było 72 członków.

Rysiek

Dzięki Marku i pozdrawiam.
A na marginesie i tej sprawy, taka uwaga. Chroń nas Panie Boże od fałszywych przyjaciół, bo od wrogów sami się obronimy…..

Jasiu

Widzisz ty ty kłamiesz i manipulujesz. Bo nikt się nie wypisuje z Solidarności a wpływa co miesiąc 1000 zł składki to tylko twoje pobożne cygańskie życzenie. Znowu manipulujesz. Ale ty manipulant myślisz, że od podawania kłamliwych informacji przebędzie ci członków. Coraz niżej jesteś gościu tu spostrzegany przez wielu i pokazujesz tu swoim zachowaniem tym, którzy piszą po raz pierwszy i mają odmienne zdanie w wielu sprawach, że jesteś po prostu zwykły jeł…. i fo…. . Kto ci utrudnia dalszy rozwój związku. Nadajesz się na płaczkę na pogrzebach. Przecież ty jesteś nie reformowalny a pracownicy cywilni potrzebują kogoś, kto nie będzie… Czytaj więcej »

Rysiek

Pieprzysz…..

Rysiek

“Ten pracownik pracuje na stałe w Banku i w czerwcu skończyły mu się badania na KPOF i bank go skierował na badania, gdzie chce. I zrobi te badania i teraz w miesiącu sierpniu kończą się mu badania w JW i co ma iść ponownie robić badania. I teraz pracownik odmawia a chory pracodawca, który nie zna przepisów – chce go zwolnić po raz drugi a dlaczego, bo taki pan Komendant i radca prawny nie pokrywają z własnej kieszeni przegranych procesów a RON zbytnio to nie interesuje, bo RON ma szmalu w bród i dla niego co roku 0,5 mln zł… Czytaj więcej »

Jasiu

Poczytaj sobie zapis art.33 pkt 3a w jaki sposób można robić badania na KPOF. Umiesz czytać ze zrozumieniem czy jesteś taki niedouczony jak oni. Badania robisz sam albo na wniosek Pracodawcy. I pracodawca skierował go na badania z banku i ma aktualne badania i przynosi drugiemu pracodawcy tylko i wyłącznie do wiadomości a to, że ten “chory” pracodawca ich nie akceptuje, to już jego problem. Nigdy nie zgodzę się na to, żeby pracownik robił po 2 miesiącach następne badania na KPOF, bo pan Komendant chce się go na siłę pozbyć się z pracy. Tego mądrego i inteligentnego wartownika i udowodnić… Czytaj więcej »

Rysiek

Proszę nie brukać prawa i sprawiedliwości bzdurami, które j.p. tu wypisuje.
Szkoda mojego czasu na ich prostowanie. Napiszę jedynie, że czytając to wszystko jestem przekonany, że gdyby nieuctwo i głupota mogła fruwać, to z pana byłby niezły “orzeł”.
Na tym zakończę, bo dyskusja z panem to jak kopanie się z koniem.

Jasiu

Od kiedy jesteś sympatykiem PIS na wybory. Przecież według Ciebie to nieudaczniki nic nie potrafiący a co roku dostajesz podwyżki – to jak rządzą: dobrze czy źle?
A może ty jesteś jak ta chorągiewka na wietrze?
Dla mnie dyskusja z Tobą, to jak nie z koniem tylko z mułem.

Jasiu

Sąd rejonowy przysłał do ciebie wyrok i uzasadnienie a potem następny sąd okręgowy przysłał ci, że jak głodowałeś to miałeś sobie poczytać z nudów…
Weź się nie ośmieszaj chłopku z Mostów. Weź rozbieg i puknij tą pustą mózgownicą w ścianę, to może zmądrzejesz na starość…

Rysiek

j.o.ł.o.p. napisał to, co powyżej wylewając na mnie kubły pomyj, zamiast rzeczowej dyskusji. Dyskusji nad istotą sprawy a nie nad tym, co się komu wydaje…. W odpowiedzi byłem zmuszony niektóre fragmenty orzeczenia w tej sprawie przytoczyć, bez ujawniania danych tego pracownika. Chociaż ta sprawa nie toczyła się z wyłączeniem jawności, przepraszam kolegę ochroniarza, że to uczyniłem. Dokonałem tego jednak w słusznej sprawie – po to, aby cały ten problem stosownie przemyśleć i widzieć go w jego rzeczywistym wymiarze. Jedynie wówczas może on znaleźć z czasem pozytywne rozwiązanie. W przeciwnym razie dojdzie do eskalacji konfliktu a w efekcie do podważenia roli… Czytaj więcej »

Jasiu.

Te kierownictwo ani poprzednie ani obecne nie zasługuje na milimetr szacunku po tym jak się tam dyskryminuje, uprawia mobbing w stosunku do pracowników OWC i w ogóle co się tam wyrabia i co się dzieje w tym WOG – to głowa mała. Takie zarzuty opisane przez pracowników, że dziwię się, iż nikt jeszcze nie siedzi lub nie poniósł konsekwencji finansowych ani służbowych. Ale wojsko to wojsko. Ja mam swoje zdanie ale wygłoszę go po końcowych wnioskach. Zobaczymy co zrobią przełożeni, ŻW, Pan Pełnomocnik MON, Szef IWSZ w tej sprawie. My – jako związki i pracownicy tego WOG – nie odpuścimy.… Czytaj więcej »

Rysiek

Nikogo nie poniżam a skrót, który stosuję dogłębnie wyjaśniłem i jeżeli on sz. p. również nie odpowiada, to pana ból nie mój. Czym mnie pan straszy ?? Sądem?? – bardzo proszę, bo się nie boję. Nie tacy jak pan mnie straszyli…. Proszę mnie do tego sądu podać. Wychodzi na to, że jedynie straszyć i podprowadzać pan potrafisz. Tyle, że to działa w obie strony a pan masz tu sporo na sumieniu, jeżeli chodzi o mnie…. Podoba mi się zwrot cyt.: “Panie Ryszardzie S” i tak się proszę do mnie zwracać w przyszłości a nie mnie tykać, bo sobie tego nie… Czytaj więcej »

Jasiu.

Pisałem ci tyle razy jak nie masz pojęcia o tej sprawie, to nie zabieraj głosu w poważnych sprawach a tak naprawdę to już jesteś dawno ustawiony do pionu. Reszta po wyborach. Nie strasz SUFO pracowników OWC, bo oni się nie boją a takie pieniądze co płaci RON, to o wiele więcej dostaną w prywatnych firmach, które płacą od 30 do 45 zł za roboczogodzinę. Zanim zabierzesz głos, zapytaj fachowców ile płacą firmy ochroniarskie w Olsztynie, bo nikt nie płaci mniej jak 17 zł na rękę a ile płaci RON tym firmom. Te firmy to nawet przy SUFO nie stały a… Czytaj więcej »

Jasiu.

Marku co byś powiedział jakbym do tych 5 Królów Jagiełło na zdjęciu (5 X 100 zł) dorzucił jeszcze 20 zł i by było w całości 520 zł.
Domyślasz się dlaczego?????????

Grzesiek

O co chodzi z tymi 520 zł??? Nie róbmy tajemnic na forum.apeluje. skąd było info o 750 zł brutto na 15go? Można wiedzieć?

Jasiu.

Nie można wiedzieć skąd było info. Redaktorzy artykułów swoich informatorów nie ujawniają i Marek, ani Ja też nie mamy zamiarów. Za dużo wiedzieć też nie jest zdrowo… To jest pytanie do Marka o 520 zł i on ma odpowiedzieć. Ciekawe co Marek odpowie po urlopie na temat odpisu na fundusz nagród w 2 RBLog i stanowisku Tarczy.
Temat tylko dla wiedzących o co chodzi i dlatego Grzesiu nie możesz wszystkiego wiedzieć, tym bardziej tu publicznie, bo nie tylko ty tu czytasz ale również Panowie decydenci z RON..

Grzegorz M.

Panie Jasiu – w sprawie 2 RBLog – Marek zapewne będzie miał tyle samo do powiedzenia co i Ty. Bo z tego co wiem, to “S” też podpisała.
Tak więc nie żądaj by Marek się tłumaczył a sam nabierasz wody w usta. Skoro poruszyłeś temat, to masz okazję się wypowiedzieć.

Jasiu

Oczywiście, że podpisała. I dlatego kontaktowałem się z Markiem, co zrobiła jego koleżanka z Tarczy skoro my – dwie organizacje – nie zgadzaliśmy się na utworzenie funduszu nagród najpierw wysokości 160 tys. zł a potem podwyższenia go przez Komendanta RBLg o następne 200 tys. zł. To skandal. Mój zastępca też się popisał i podpisał. Co to znaczy, że ci co mają nas nieraz zastąpić – nawet nie wiedzą co podpisują, bo jeśli argumentem jest to, że pan Komendant nie miał pieniędzy na wypłacenie przysłowiowego 1000 zł dla odchodzących pracowników, to pokazuje już wielka wiedzę tych przy stole negocjacyjnym. W JW… Czytaj więcej »

Rysiek

Żałosne jest to, że J.P. wszystko dokumentnie wymieszał i mieląc jak zwykle jęzorem bez opamiętania krzywdzi tu publicznie zupełnie niezasłużenie wielu ludzi. Bo trzeba być ekonomicznym /i nie tylko/ debilem aby tak to wszystko przedstawić jak J.P. to uczynił. Mam nadzieję, że ktoś kogo pan bardzo obraził zechce tu w paru słowach przedstawić problem, bo sposób w jaki pan to uczynił zakrawa na bal słoni w składzie porcelany. Panu nie powinni dawać klawiatury kompa do reki, bo robi pan z nią to, co goryl z brzytwą. Publicznie podrzyna sobie pan gardło. Zakończę tak: Podjęto dobrą i racjonalną decyzję i podjęli… Czytaj więcej »

Jasiu

Nie chcę cię obrażać ale ty jesteś jednym z tych związkowców, których trzeba pilnować i prowadzić przez życie za rączkę. Nikogo nie obraziłem, tylko stwierdziłem i potwierdziłem o fakcie, który miał miejsce. Nie wszędzie mogą być szefowie związku żeby wszystkiego dopilnować ale są telefony komórkowe i można się skontaktować ale po co narobić rabanu i głowa w piasek. Nic sobie nie podrzynać tym bardziej gardło. Musisz się człowieku nauczyć jednego, że jak będziesz pokazywał i pisał prawdę, to ona wygra a stanie przed pracodawcą na “baczność” czy służebna rola wobec partnera do rozmów – to nie trzeba się pchać i… Czytaj więcej »

Rysiek

“Tworzenie f. nagród a nie wyrównywanie dysproporcji płac to jest dobra decyzja. Od wielu lat wspólnie próbujemy uporządkować nierówne płace w RBLog a teraz lekką ręką wyprowadzamy prawie 400 tys zł.” Wyprowadzamy niby gdzie???? Poza zakład?? Oczywiście nie… Te pieniądze nadal są w zakładzie i służą pracownikom. PRACOWNIKOM a nie jak j.p. tu sugeruje znajomym “królika”….. Nie bardzo wiem jak te pieniądze dotychczas nie podzielono i dopiero obecnie podpisano porozumienie o przeznaczeniu ich na fundusz nagród ale decyzje o jego utworzeniu uznaję za słuszną. J.P. tak niedawno pisał tu, że wyrównywanie wynagrodzeń go nie interesuje, bo niech się tym martwią… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Panie Janie – i z tą wypowiedzią się w sumie w całości zgadzamy.
Taka zmiana stanowiska OZ jest zupełnie niezrozumiała. I nie będę tego dalej komentować – w myśl przysłowia: “Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.”

Rysiek

A mnie się wydaje, że nie tyle działacze związkowi tego zakładu zmienili stanowisko, co zajęli je w końcu samodzielnie i bez podpowiedzi tych, którzy pracownikami tego zakładu nie są i nigdy nie byli.
To, że w końcu ci zakładowi działacze “wybili się na samodzielność” jest dobre i zapewne będzie korzystne dla pracowników.
A może to właśnie oni w końcu podjęli samodzielnie decyzje, bez udziału rożnych podpowiadaczy i choćby z tego względu na tak bezlitosną krytykę nie zasługują??

Jasiu.

Ty nawet nie znasz ustawy o związkach zawodowych i nie wiesz, co to jest MOZ i jakie ma struktury. Nie zabieraj głosu, bo struktury w “S” to dla Ciebie czarna magia. Na pewno będzie korzystnie bez podpowiadaczy, zwłaszcza takich jak TY. Te samodzielne decyzje tych doświadczonych związkowców to się pracownikom w tym RBLog odbiją na pewno czkawką. Może ty jesteś tym złym podpowiadaczem, którego nikt nie chce słuchać. Marka i mnie nie obrażaj. Właśnie trzeba napiętnować takie działania. Jest takich gości dwóch w tym RBLog, co podpisują wszystko a dlaczego – bo biorą nagrody po kryjomu. Czyżbyś chciał do tych… Czytaj więcej »

Rysiek

Niczego nie nawarzyli oni, tylko wy podrywając tu ich autorytet i pozycję. Na miejscu tych ludzi, rzuciłbym to w diabły jeżeli taka jest pomoc tej związkowej góry jak tu widać. Może i chcieli inaczej, może ich ktoś przekonał, bo po to są rozmowy aby poznać argumenty drugiej strony. Tylko osioł zdania nie zmienia. Oni mogli a nawet to uczynili, co wzbudza mój szacunek. Bo trzeba mieć odwagę aby decyzje zmieniać i przyznać się do błędu. Oni ją mają a j.p nie…. To, że jakiś działacz otrzyma nagrodę i za pracę i za działalność społeczną nie jest powodem do wstydu a… Czytaj więcej »

Dariusz

Czarna magia i dla ciebie wy sami nie wiecie co się tam dzieje.

Jasiu

Dzięki Panie Grzegorzu M. Mam takie samo zdanie o dwóch naszych organizacjach, które dały ciała. A teraz każe mnie się opracowywać regulamin podziału nagród. Niech opracują go ci, co podpisali.

Gucio

Jakieś prace nad układem zbiorowym czy wciąż nic w tym temacie?
Jakieś informacje z MON nad planami zmian w strukturach?

Jasiu

Prace nad PUZP na drugi rok.

Rysiek

Tak?? A dlaczego??
Z jakiegoż to powodu??

Jasiu.

Zapytaj Pana Pełnomocnika to ci odpowie ja nie jestem rzecznikiem prasowym RON.

Rysiek

A co niby Pan Pełnomocnik ma do tego??

Jasiu

A kto opracowuje projekty zmian do PUZP. Nikt cię nie poinformował, że będą rozmowy po wyborach. Przecież wszyscy, którzy są w porządnym związku to wiedzą, tylko znowu nie Ty. A szef związku cię nie poinformował a może masz sklerozę i już zapomniałeś. Rysiu jesteś śmieszny na całej linii. Pokaż, kiedy były wspólne opracowania zmian szefów związku do PUZP. Jak długo żyję i jeżdżę na Układ, to sobie nie przypominam. Zaproponował twój związek rozmowy o zmianach do Układu. Coś tam macie niby opracowane, siedzicie cicho i czekacie na zaproszenie do RON, zresztą jak pozostałe związki zawodowe. Ja nie jestem guru związkowym,… Czytaj więcej »

Rysiek

J.P raczył wydalić oto takie pytanie: “A kto opracowuje projekty zmian do PUZP.?” No właśnie… w resorcie obrony narodowej projekty zmian do PUZP opracowuje Departament Spraw Socjalnych a jak już je opracuje – to zaprasza stronę społeczną do rozmów… A ja i zapewne wielu innych chcielibyśmy doczekać chwili, gdy to strona społeczna opracuje zmiany do PUZP i zaprosi resort do rozmów. Rozmów, od których resort nie będzie mógł się uchylić. Te rozmowy powinny rozpocząć się już – natychmiast – abyśmy w nowy rok weszli z rozwiązaniami płacowymi, które zagospodarują tą planowaną podwyżkę. Jeżeli tego nie uczynimy – ewidentnie spieprzymy sprawę… Czytaj więcej »

Jasiu.

A strona społeczna to chyba ty czy się mylę to dlaczego taki geniusz nic nie opracuje i prześle do swojej Tarczy aby wprowadzili tylko tu marudzisz. Strona społeczna nie raz zapraszała RON do rozmów o PUZP ale RON się nie kwapi a dlaczego to spytaj pana Pełnomocnika.

Rysiek

Nieprawda. Nikt nigdy nie wezwał oficjalnie resortu do rozmów nad układem przesyłając opracowane zmiany w tym zakresie. Dlatego, że zawsze czekaliście aż to za was resort opracuje. Gdy ja w tym uczestniczyłem, to zgłaszaliśmy wówczas najwięcej konkretnych zmian tyle, że nie resort a pozostałe zz wypinały się do nich… Mogę się domyślić dlaczego. Ze zwykłej zapyziałej zazdrości, że oto jakiś trep je zgłasza, podczas gdy oni jedynie płaczą biadają i podpisują, co resort ustali…. Strona społeczna to już nie ja, bo ja – jako szeregowy pracownik wojska nie pełniący żadnej funkcji społecznej – mam prawo wymagać ale robić za was… Czytaj więcej »

Ktoś

Ależ to oczywiste że wszystko na drugi rok. Ważne żeby nie przed wyborami. A po wyborach to sobie możecie czekać… do następnych. Powodzenia.

Rysiek

Kolejny raz Kolega zadaje tu pytania dotyczące projektowanych zmian strukturalnych. Oczywiście, że stosowne zmiany następują i niekoniecznie z nowym rokiem… Oczywiste jest także i to, że o szczegółach tu pisać nie będziemy. Moja wiedza dotyczy mojego zakładu pracy, jednak niestety nie mogę się nią podzielić… Jeżeli chodzi o sferę logistyki, to w sferze projektów są istotne zmiany dotyczące szeroko pojętej ochrony a także związane z oddawaniem do użytku kolejnych magazynów wielkopowierzchniowych, co w efekcie doprowadzi do dalszych zmian w strukturach zatrudnienia. O ile w jednych miejscach będzie popyt na pracowników, to w innych pewna ich część straci dotychczasowe miejsca pracy… Czytaj więcej »

Grzesiek

Rysiek.ja slyszałem że wojsko załuje decyzji odnośnie magazynów wielkopowierzchniowych i najchętniej by sie z tego pomysłu wycofało.aktualnie chyba prace są wstrzymane.pod wzgłedem militarnym 3magazyny to absurd Dwa. W czasie pokoju te magazyny to szopka i pokazówka za grube mln która może pozbawić wojska zapasów przez głupi tylko pożar lub powódz czy zawalenie dachów w zimy… kiedyś nawet jeden generał powiedział.decyzję o budowie takich cudów podjął tylko zdrajca narodu.nie wiem jak się do tego ustosunkować… wiem jedno.chodzilo o mln zł w umowach na budowe nic więcej.wielkie mi reformy.już 2 wojna światowa pokazała co znaczą centralne duże składnice..i teraz nasza cudowna generalicja… Czytaj więcej »

Rysiek

To co napisałeś też ma realne podstawy, bo zapewne jest tak, że te rożne koncepcje wciąż się ze sobą ścierają w zależności od tego, kto rozdaje te przysłowiowe karty… Pamiętaj jednak, że te projekty już rozpoczęte trudno wygasić lub tego zrobić się po prostu nie da, pomimo być może innego spojrzenia na te sprawy a prawda jak to zwykle bywa jest zapewne gdzieś po środku… Pewne jest to, że proces centralizacji np. wielobranżówki z pozostawianiem w wiadomych miejscach jedynie środków bojowych będzie następował co spowoduje szereg zmian kadrowych, bo np. będzie się wiązało z utratą pracy przez szereg osób z… Czytaj więcej »

Grzesiek

Rysiek ja napisze Tobie co słyszałem.wojsko nie będzie szło w magazyny wielkopowierzchniowe, bo te istniejące dwa są nisko oceniane w kwestii przydatności na czas w głównie i jak i samej ponoć ich idei nawet w czasie p. Ponoć wojsko woli zapłacić kary za anulacje budowy trzeciego ale tu podkreślam, że to są plotki, które krążą po jw.ponoć nowi rozdający karty dostrzegli parę rzeczy… ale czas pokaże.ja takiemu, co to wymyślił w naszych warunkach powiedziałbym jasno… Ty kretynie!!! Wojsko to nie tylko oszczędności na siłę ale racjonalizacja struktur głównie nie na czas pokoju a na na czas wojny!!! Po to wojsko… Czytaj więcej »

Rysiek

Grześ – trudno się tu wypowiadać nam – szarym pracownikom w kwestiach, które do naszych kompetencji nie należą, bo kończy się to z reguły na powielaniu rożnych często zniekształconych plotek.
Pewne jest jednak, że trwa permanentne dostosowywanie i doskonalenie struktur do zadań a widać to zwłaszcza w dużych zakładach takich jak ten Twój czy mój. Co roku tych rożnych zmian mniejszych czy większych jest sporo.

TOAW

Może ktoś wyjaśnić mi co znaczy ten krótki wycinek z pisma Pana Wojciecha Drobnego?
“z uwzględnieniem przyznawania nagród/premii proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz okresu faktycznie świadczonej pracy”? Jaki okres faktycznie świadczonej pracy jest brany pod uwagę?
Jest to okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2019?

Rysiek

Witaj TOAW
No właśnie….Ty masz wątpliwości i pytania, inni zapewne też je mają co przyoblecze się w także i kuriozalne decyzje dotyczące podziału tych środków ale gdy ja usiłowałem temat drążyć po to aby te różne wątpliwosci sobie tu wyjaśnić zostałem skopany no bo przecież wszyscy wszystko wiedzą.
No to jak wiedzą, to poczekajmy na rezultaty tej ich wiedzy….
Pozdrawiam…

pracownik

I tak sobie wiecznie czekamy na te decyzje i jestesmy gdzie jestesmy.

ARMIA BARANÓW PROWADZONA PRZEZ LWA JEST SILNIEJSZA NIŻ ARMIA LWÓW PROWADZONA PRZEZ BARANA.

Rysiek

Dobrze to określiłeś, gdyż nie ma zupełnie żadnych przesłanek aby to nie strona społeczna wezwała resort do rozmów, zamiast biernie czekać aż zostanie do nich zaproszona, gdy resort wymyśli kolejne zmiany bijące nas w d..ę. Gdy więc to pewien “działacz” z S pisze, że resort planuje te rozmowy może w roku przyszłym, to mi się również przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera. Dlatego, że w kwestii zmian i doskonalenia tej naszej pracowniczej konstytucji jaką jest nasz PUZP, to strona społeczna powinna być ciągle aktywna a mam odczucie, że po prostu biernie czekamy i liczymy nie wiadomo na co?? Zadawałem to pytanie… Czytaj więcej »

Gucio

Dlaczego prace nad układem dopiero w przyszłym roku?
Na co to czekanie?
Panie Ryszardzie to zmiany w etacie będą, czy łączenie elementów jednostki a może łączenie jednostek?

Rysiek

Trudno rozmawiać gdy dokładnie nie wiemy co uczestnik rozmowy rozumie np pod pojęciem “etat”. Jak Pan zapewne wie pracownicy zatrudnieni z tzw. etatu stanowią jedynie niewielką część ogólnego stanu zatrudnienia. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że główny trzon tych pracowników to pracownicy służb ochronno-ratowniczych. Pozostali – stanowiący zdecydowaną większość – to pracownicy zatrudnieni z tzw. planu zatrudnienia. Wydaje się, że dla zatrudnionego to właściwie żadna różnica chociaż nie do końca tak jest. Jeżeli wiec dyskutujemy o projektowanych zmianach to właściwie głównie tych etatowych, bo to one wymagają sporządzenia tzw. wniosku organizacyjno-etatowego opiniowanego przez związki zawodowe. Kolejny problem to zmiany i przekształcenia… Czytaj więcej »

Michał

Rysiek czy w 1 RBLog wypłacił już premie na Święto czy nastąpi to w dniu dzisiejszym? Pozdrawiam

Rysiek

Wypłaci dziś.

1rblo

W 1rblog wypłacono i zróżnicowano kwoty.

Rysiek

“W 1rblog wypłacono i zróżnicowano kwoty.” W 1 rblog zróżnicowano kwoty jedynie dla przyjętych niedawno i tak: przyjęci w miesiącach kwiecień – czerwiec otrzymali połowę tej nagrody a zatrudnieni w lipcu i sierpniu jej po prostu nie otrzymali. Uważasz, że powinni?? To może tez napiszesz dlaczego i z jakich środków?? Pisanie więc, że zróżnicowano te premie bez stosownego wyjaśnienia jest w moim odczuciu wkładaniem kija w mrowisko i to nieco nieodpowiedzialnym i złośliwym… Jeżeli to ograniczenie premii zastosowano w moim zakładzie z innego – nie ujętego w podpisanym porozumieniu – względu, który powyżej wymieniłem, to proszę ten problem zgłosić a… Czytaj więcej »

1rblog

Czyli uważasz, że wszystko jest ok.
Mam rozumieć, że na tych pracowników pieniążków naliczeniowych nie było?

Rysiek

A były??

Janek

Wszelkie zmiany zawsze są w przyszłym roku a potem znowu w przyszłym i przyszłym i tak w kółko . Pierwszy rok pracujesz w RON tak było i będzie .

Rysiek

W przeddzień naszego święta odbywają się okolicznościowe uroczystości, także w naszych zakładach pracy. Z szacunkiem i uznaniem przyjmuję inicjatywę resortu i osobiście Pana Ministra dotyczącą listu Pana Ministra skierowanego do każdego żołnierza i pracownika wojska. Niektórzy już go otrzymali, inni otrzymają go w dniu dzisiejszym. Można tą inicjatywę różnie traktować, jednak w moim środowisku pracowniczym traktujemy ją jako dowód uznania naszej pracy i nadzieję na lepsze jutro. Zapewne taki był cel tego przekazu. Nie lekceważmy go. Przyjmijmy te serdeczne skierowane do nas słowa jako dobry prognostyk niosący optymizm i nadzieję. Jako pracownik wojska za tą inicjatywę dziękuję. Dziekuję za to,… Czytaj więcej »

1rblog

Oj, nie przesadzaj.
Kiełbasa wyborcza i o tym doskonale wiesz.
A wracając do meritum. Parę postów wyżej sugerujesz, że:

“My zaś łącznie 1800 zł premii też naliczeniowo co /naliczeniowo/ daje na pół roku po 300 zł dodatkowo
W ogólnym bilansie jesteśmy wg mnie:
– po 50 zł /naliczeniowo/ do przodu w tym II półroczu w porównaniu z nimi a rocznie o 300 zł.”

Ty może jesteś do przodu ale nie nowo zatrudnieni.
Pierwsze 500 zł – zero otrzymali
Drugie – połowę.
Miejmy nadzieję, że chociaż te 200 nie zostanie zabrane.
Jeśli te premie miały być formą podwyżki, to nie wyszło to za dobrze.
Tyle miałem w temacie

Rysiek

“Oj, nie przesadzaj. Kiełbasa wyborcza i o tym doskonale wiesz” Nie – nie wiem, bo: 1/ O ile pamiętam to tego typu “kiełbasy” wyborczej czy innej dawno nie było 2/ Gdybym to uznał za kiełbasę wyborczą, to ona by mi zbytnio nie smakowała i na pewno nie sprawiłaby abym głosował na tych, którzy mnie nią obdarowali A Ty?? A wracając do meritum. Parę postów wyżej twierdziłem /nie sugerowałem/, że w porównaniu z pracownikami Policji nie tylko nie jesteśmy w tym roku pokrzywdzeni ale wychodzimy nieco /o te 300 zł/ do przodu. Tak też i jest a jeżeli rozpatrujemy tu konkretną… Czytaj więcej »

1rblog

O jakiej premii czerwcowej wspominasz? Była majowa, której nie otrzymali nowo zatrudnieni i żadnej czerwcowej dodatkowej przynajmniej w moim zakładzie nie było. Chyba, że dostali nieliczni. Czyli tak jak myślałem, premia sierpniowa była naliczana na zatrudnionych np. w kwietniu maju. A czas faktycznie świadczonej pracy, na którym oparte jest te Wasze – czytaj związkowe – myślenie chyba znacznie odbiega od przesłania ministra. I wiesz dokładnie o co chodziło z tym zapisem aby premie wypłacić osobom faktycznie świadczącym pracę a nie urlopującym na zwolnieniach lekarskich. Idąc Twoim tokiem myślenia, to osobom pracującym po 20-30 lat te premie powinny być wypłacone wielokrotnie… Czytaj więcej »

Rysiek

Myślałem, że mam do czynienia z człowiekiem poważnym, zdolnym to, co pisze właściwie zrozumieć. Pan jednak usiłuje tu za wszelką cenę sprzedać informacje, że oto w 1 rblogu jest tak zwana h….a, w której to zz wspólnie z pracodawca okradają pracowników aby sami się nachapać. Tak jednoznacznie odbieram to Pana tu pisanie. Podobnie zresztą jak wielu innych. Gdyby się Pan nie uprzedził i nie nadąsał a zechciał zasięgnąć informacji choćby u tych złych związkowców, to zapewne wiele by się Panu rozjaśniło w temacie tych nagród i podwyższonych premii tym bardziej, że od niedawna jest pan zatrudniony w wojskowym zakładzie i… Czytaj więcej »

Jasiu.

Pan z 1 rblog pisze prawdę. Tylko ty jej nie chcesz zauważyć i dlatego młodego pracownika od razu stawiasz do pionu, zamiast mu pomóc i spokojnie wytłumaczyć. Ale po co od razu obrażać, skoro mam do czynienia z człowiekiem poważnym.
A ty jesteś poważny Rysiek ???????

Rysiek

Jaką prawdę pisze?? O konkrety bardzo proszę, bo to insynuacje i pomówienia… Odnośnie tej pana “mowy obrończej”…. Nie stawiałem nikogo do pionu i wiele czasu poświęciłem aby interesujący kolegę z mojego zakładu problem wszechstronnie wyjaśnić. Nie napadałem też tu na nikogo a było wręcz odwrotnie. Pan, panie Janie Sz z wiadomego ośrodka szkolenia logistyki ma tu bardzo mało do powiedzenia, bo w kwestii tych dodatkowych wypłat w moim zakładzie palcem w bucie pan nie ruszył…. Może i dobrze. Poradziliśmy sobie bez was – bez wojskowej solidarności…. Chciałbym przypomnieć, że solidarność 1 rblogu nie uczestniczyła w rozmowach dotyczących podziału premii sierpniowej… Czytaj więcej »

1rblog

Konto potrafię sprawdzić. Może co niektórym uciekają takie kwoty, mając inne źródło dochodu ale nie mi. Skrzywdziliście nowo zatrudnionych, na których było naliczenie tej premii to jest fakt. I tyle w temacie. Próbujesz sprawę zagmatwać w moim odczuciu opisując jaka to jest skomplikowana. Może i trochę to prawda.
Skoro brakło pieniążków na tych, co zaliczyli 3 dni zwolnienia pod koniec czerwca, to należało je wziąć od tych, co się zwolnili w lipcu (odeszli na emeryturę).
A może im zostały wypłacone te premie?

Rysiek