Skip to main content

Zaniżony fundusz płac pracowników na rok 2021.

By 2 marca, 2021Aktualności

Tryb i zasady określania w ustawie budżetowej wynagrodzeń osobowych wojskowej budżetówki określają przepisy ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z zapisami tej ustawy, podstawę do planowania wynagrodzeń na dany rok budżetowy stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego i średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalony w ustawie budżetowej. Wskaźnik ten w ustawie budżetowej na rok 2021 stanowi 100% co sprawia, że wynagrodzenia na rok bieżący powinny być na poziomie roku poprzedniego. Wynagrodzenia osobowe pracowników wojska są jednak niższe o kwotę 73.094 tys. zł. Dlaczego?

Po części zapewne wynika to z postanowień tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2021, której przepisy wprowadziły regulacje dotyczące zmiany w zakresie tworzenia funduszy nagród. Ustawa ta, co do zasady proponuje nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszy nagród, przy równoczesnym utrzymaniu funduszy wynagrodzeń oraz kadr niezbędnych do realizacji ustawowych zadań. W przypadku pracowników resortu obrony narodowej, te branżowe regulacje dotyczące tworzenia oddzielnych fundusze nagród zawarte są w ustawie o służbie cywilnej oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Dotyczą one członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie MON i terenowych organach administracji wojskowej (WSzW i WKU) oraz pracowników zatrudnionych w strukturach: Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Dozoru Technicznego, Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowego Centrum Metrologii oraz w delegaturach Departamentu Kontroli i Wojskowych Biurach Emerytalnych. Z pewnością ustawowy zakaz tworzenia funduszy nagród dla pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach nie stanowił kwoty 73.094 tys. zł. Co więcej, zakładamy, że wypłacona w ubiegłym roku łączna kwota nagród dla wszystkich pracowników ron, wliczając w to również nagrody wypłacane z oszczędności powstałych w ciągu roku w obszarze wynagrodzeń – nie zbliża się do tej kwoty.

Dlaczego zatem w Ministerstwie Obrony Narodowej podjęto działania, które doprowadziły do zmniejszenia funduszy wynagrodzeń pozostających w dyspozycji kierowników wojskowych zakładów pracy, w których zatrudniani są pracownicy wynagradzani na postawie postanowień PUZP, skoro nie ma tam zapisów o obligatoryjnym tworzeniu funduszy nagród, jak w przepisach wyżej wskazanych ustaw?!

W uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej stwierdza się, że zmianie ulega de facto jedynie źródło finansowania nagród, gdyż w miejsce oddzielnego funduszu nagród wchodzą co do zasady, niewykorzystane środki przeznaczone na wynagrodzenia. Stworzono możliwość przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania ze środków pozostających w dyspozycji kierowników jednostek, które nie będą wydatkowane w trakcie roku z przyczyn obiektywnych (przebywanie pracowników na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy nieobsadzenia etatów w wyniku procedury naboru).

Dlaczego zatem objęto wszystkich pracowników resortu obrony narodowej, skoro zaproponowane w tej ustawie nowe rozwiązania w zakresie wypłacania nagród są zbieżne z tymi, które od dziesiątek lat obowiązują w PUZP?!

Dlaczego fundusze wynagrodzeń pozostające w dyspozycji kierowników wojskowych zakładów pracy zostały obniżone o 3%, skoro w uzasadnieniu do tej ustawy wskazuje się, że fundusze wynagrodzeń zostaną w wyniku tych działań utrzymane?!

Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy w Departamencie Spraw Socjalnym. W odpowiedzi na nasze pismo uzyskaliśmy informację, że: „Podjęta przez Radę Ministrów decyzja o obniżeniu funduszu wynagrodzeń na 2021 rok w części dotyczącej nagród dotyczy wszystkich jednostek sfery budżetowej, a zatem również resortu obrony narodowej. Minister Obrony Narodowej, jako członek Rady Ministrów, jest zobowiązany realizować decyzje podjęte przez Radę Ministrów.” Nie jest znana nam decyzja jaka w tym zakresie podjęta została na Radzie Ministrów, jednak – z uwagi na ustawowy charakter kształtowania wynagrodzeń dla wojskowej budżetówki – decyzja Rady Ministrów powinna zostać zapisana w ustawie okołobudżetowej a tak się ostatecznie nie stało!

Gdy w kolejnym piśmie wskazywaliśmy na skutki społeczne działań ministerstwa, które wywołały działania ze strony pracodawców prowadzące do zamiaru zwolnień pracowników lub odpowiedniego obniżania im poziomu wynagrodzeń, dyrektor DSS MON, który wcześniej bagatelizował nasze informacje w tym zakresie – przesłał nam pismo, które wcześniej skierował do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Z treści tego pisma wynika, że Departament Spraw Socjalnych we wrześniu 2020 r. „przedstawił do DB propozycje dotyczące zmniejszenia funduszy wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.” i dalej w piśmie wskazuje się, że: „jeżeli IWSZ przyjął jednolite 3% zmniejszenie planu finansowego na wynagrodzenia u poszczególnych pracodawców, powinien podjąć (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) stosowne działania wspierające gospodarowanie funduszem wynagrodzeń, umożliwiające utrzymanie przez pracodawców dotychczasowego poziomu wynagrodzeń, zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz stanem zatrudnienia.”

Niewątpliwie w treści tego pisma odnajdujemy potwierdzenie, że jednak doszło do zmniejszenia funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, co dokonało się na propozycję Departamentu Spraw Socjalnych skierowaną do Departamentu Budżetowego. Doszło do zmniejszenia funduszu wynagrodzeń pomimo tego, że w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej zapisano, iż: „Działanie takie pozwoli na zmniejszenie w 2021 roku wydatków osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, przy równoczesnym utrzymaniu funduszu wynagrodzeń(…)”. W podsumowaniu tego pisma wskazuje się, że Inspektorat Wsparcia zapewni „skuteczne działania w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków społecznych (tj. zmniejszenia poziomu wynagrodzeń i stanu zatrudnienia) w związku ze zmniejszeniem funduszu wynagrodzeń na 2021 rok.”

W świetle powyższego zobowiązania Szefa IWSZ do podjęcia działań „wspierających gospodarowanie funduszem wynagrodzeń” w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków społecznych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia nie pozostało nic innego, jak zakazać de facto wojskowym pracodawcom realizacji działań wynikających z § 12 decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. Nie znamy powodu dlaczego zakaz stosowania tych przepisów nie wyszedł z Departamentu Spraw Socjalnych, skoro to ten departament był twórcą tej decyzji i jemu podlega omawiana problematyka, i to ten departament przedstawiał propozycję zmniejszenia funduszu wynagrodzeń dla pracodawców na rok 2021.

Niewątpliwie jednak fakt, iż zakaz stosowania postanowień omawianego paragrafu decyzji Ministra Obrony Narodowej wyszedł od Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – nie jest rozwiązaniem właściwym. Należy mieć na uwadze, że wojskowi pracodawcy podlegają również pod Dowódcę Generalnego RSZ a także pod osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Podsumowując, pozostaje tylko zadać pytanie: czy wszyscy wojskowi pracodawcy otrzymali od swoich przełożonych zakaz realizacji w bieżącym roku postanowień tego paragrafu ministerialnej decyzji? (MK)

5 2 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
27 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard
2 marca, 2021 23:38

Tych pytań jest dużo więcej ale nikomu nie zależy aby je publicznie zadać i zawalczyć o tą kasę, której nas pozbawiono w przypływie nadgorliwości. No, bo wojsko zawsze musi być „po linii” i „na bazie”. Tak w odniesieniu do żołnierzy, jak i pracowników resortu. Zapewne nikt też nie zadał sobie trudu aby chociaż pobieżnie oszacować społeczne, ale także służbowe skutki podjętych decyzji…. Ta nadgorliwość i wychodzenie przed szereg zemści się na wojsku, zwłaszcza jego cywilnym komponencie. No ale kogo to tak naprawdę obchodzi….. Wielu odejdzie – przyjdą inni i jakoś się to wszystko będzie toczyło nadal. Kolejni decydenci będą natomiast… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
3 marca, 2021 10:37

Reprezentując KSC oraz pracowników innych urzędów RON, w imieniu swoim jak i wszystkich reprezentowanych pracowników, wyrażam rozczarowanie chaosem panującym w omawianym zagadnieniu.
Pomimo pełnego zrozumienia tematu, nie mogę – podobnie jak i pozostali reprezentowani pracownicy – pogodzić się z zamrożeniem dla nas tego 3% funduszu nagród.
„Oliwy do ognia dolewają” ponadto niektórzy pracodawcy, zupełnie ignorując ten fakt w nastrojach społecznych przekazywanych do swoich przełożonych – dla nich pracownicy nadal są zadowoleni…
Fałsz i obłuda bierze górę nad prawdą w obawie przed utratą stanowiska.

Ryszard
6 marca, 2021 13:31
Reply to  Grzegorz M.

Witaj, odpowiem także i na Twój, Grzesiu post, bo problem wymaga – tak mi się wydaje – dodatkowego naświetlenia, z uwagi na odmienne zasady wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników KSC…. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w KSC oprócz funduszu na płace istnieje określony w ustawie o ksc tzw. fundusz nagrodowy w wysokości 3% tworzony niejako obligatoryjnie. Nie oznacza to ze wynagrodzenie łączne /wraz z dodatkami/ pracownika KSC jest co miesiąc o 3% wyższe od zasadniczego. Tak nigdy nie było i nie jest…. Dlatego nie było, że te 3% znajdowało się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy, który uznaniowo pieniążki przeznaczone na nagrody przydzielał.… Czytaj więcej »

Grzegorz M
11 marca, 2021 01:00
Reply to  Ryszard

Ryszardzie. Dziękuję, że tak wyczerpująco opisałeś różnice pomiędzy 3% funduszem nagrodowym przydzielanym niektórym pracodawcom na mocy różnych ustaw (nie tylko KSC) a funduszem nagrodowym tworzonym w ramach funduszu płac przez pracodawców objętych PUZP. Szkoda tylko, że zaczynasz dzielić pracowników i wyrokować – czyja sytuacja jest lepsza a czyja gorsza, nie mając pełnego obrazu sytuacji pracodawców z poza układu zbiorowego pracy. Z uwagi na to, iż są to przeważnie pracodawcy RON małych zakładów pracy zatrudniających pomiędzy 20-80 pracowników, ich fundusz płac jest obciążony dodatkowymi zobowiązaniami, w przypadku których nie występują takie problemy na szczeblu dużych pracodawców, takich jak RBLog czy większych… Czytaj więcej »

Ryszard
12 marca, 2021 18:02
Reply to  Grzegorz M

Widać do końca zdurniałem, bo nie bardzo pojmuję to, co napisałeś… A napisałeś niedawno cyt.: „Pomimo pełnego zrozumienia tematu, nie mogę – podobnie jak i pozostali reprezentowani pracownicy – pogodzić się z zamrożeniem dla nas tego 3% funduszu nagród”. W porządku – macie do tego pełne prawo, chociaż głośne domaganie się nagród w aktualnie istniejącej sytuacji jest nieco dwuznaczne i różnie może być odbierane – nie uważasz?? Celem mojej wypowiedzi było ukazanie różnic pomiędzy brakiem tego funduszu nagrodowego u Was a brakiem pieniędzy z oszczędności, a i brakiem funduszu na nagrody u nas. Twój wywód polegający na dowodzeniu, że jakiś… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Grzesiek
13 marca, 2021 17:08
Reply to  Ryszard

Ciekawe co zrobią jednostki na koniec roku, jak jednak nie będzie szans na zbilansowanie się…
Ryszard, pierw Mon uspokajał… a ja uważam, że i wy wiecie co nieuchronne.
W przyszłym roku będą podwyżki… z 68-70 netto, bo wątpię w to by kwota wolna dla wszystkich wynosiła 30 000 zł. Obstawiam 8000zł.
Dobrodzieje haha

Ryszard
15 marca, 2021 20:06
Reply to  Grzesiek

„Ciekawe co zrobią jednostki na koniec roku, jak jednak nie będzie szans na zbilansowanie się…”
Wówczas, Grześ, tzw. „góra” dołoży.

Grzesiek
16 marca, 2021 18:06
Reply to  Ryszard

Serio Rysiek tak myślisz??

Ryszard
17 marca, 2021 13:57
Reply to  Grzesiek

Witaj – Ja to po prostu wiem…..

Michal
3 marca, 2021 17:43

Czyli pewnie podwyżki brak w tym roku, brak pieniędzy na 15 sierpnia, na 11 listopada i na święta. Pewnie politycy sobie nagrody wypłacą, bo skutecznie walczą z pandemią.
Śmiech na sali.

Jan
4 marca, 2021 08:50

Czy dobrze rozumiem, że tam, gdzie nie było tego 3-procentowego funduszu nagrodowego przyszły mniejsze kwoty na wynagrodzenia dla pracowników, czyli dostaniemy mniejszą płacę albo będzie redukcja etatów?

4 marca, 2021 09:43
Reply to  Jan

Janie, wszędzie poszły środki na wynagrodzenia niższe o 3%. Zagrożenie zaistnienia tego, o czym piszesz zostało jednak usunięte w wyniku naszych – TARCZY – działań realizowanych pod koniec ubiegłego roku. Na chwilę obecną ministerstwo nie widzi potrzeby skorygowania tego swojego działania poprzez „dorzucenie” tych 3% i przywrócenie wielkości funduszu wynagrodzeń na rok 2021 do poziomu z ubiegłego roku (chociaż może i ma możliwości), licząc na to, że te „braki” zostaną w zakładach pracy pokryte z oszczędności w obszarze wynagrodzeń, które niewątpliwie powstaną, gdy pracownicy będą nieobecni w pracy z powodu choroby, opieki, czy np. urlopów wychowawczych. Taki zamiar jest jednak… Czytaj więcej »

Ryszard
4 marca, 2021 12:57

Marku – zaistniałem w tym temacie dlatego, że to także i przy moim osobistym udziale udało się to widmo zwolnień i cięcia naszych premii lub wynagrodzeń zasadniczych oddalić. Ono jednak w dalszym ciągu istnieje z uwagi na – że tak się wyrażę – dziwaczny i wręcz szokujący profesjonalistów – płacowców sposób uzupełniania tych niedoborów w funduszach wynagrodzeń. Bo jak już tu tłumaczono, ten 3% niedobór w funduszach wynagrodzeń ma być „zasypywany” oszczędnościami powstającymi w tym funduszu. Oszczędnościami, które jedynie bardzo szacunkowo można wyliczyć. Może więc ten przyrost zachorowań pandemicznych jest resortowi na rękę, gdyż generuje w istotny sposób te oszczędności?….… Czytaj więcej »

Michal
16 marca, 2021 18:22

Mam 2 pytania.
Wielkanoc tuż, tuż, czy będą jakieś pieniążki na Święta??
A drugie, czy w tym roku zarówno na pierwsze półrocze, jak i na drugie można spodziewać wypłat oszczędności, czy można tylko o tym pomarzyć??

Ryszard
17 marca, 2021 21:35
Reply to  Michal

„Wielkanoc tuż, tuż, czy będą jakieś pieniążki na Święta??”
W naszym zakładzie – nie będą….

„…czy w tym roku zarówno na pierwsze półrocze, jak i na drugie można spodziewać się wypłat oszczędności…”
Ewentualnie w grudniu po parę złotych, jeżeli te środki nie zostaną zablokowane….

Michal
20 marca, 2021 15:24
Reply to  Ryszard

To jest poprostu śmieszne. Niech nam jeszcze trzynastki zabiorą, to napewno ludziom będzie chciało się pracować.
Żołnierz ma Covid – idzie na zwolnienie i ma płatne 100%.
Pracownik idzie na zwolnienie – ma 80% płatne.
Pracownik wykonuje swoje obowiązki tak, żeby było dobrze i dostaje 2500 zł, natomiast żołnierz ma wszystko w dupie, wysługuje się innymi i dostaje 6000 zł.
Super sprawiedliwość.
Jeszcze może za szczepionkę pracownikom będą kazali zapłacić a żołnierzom nie?

Grzesiek
21 marca, 2021 14:58
Reply to  Ryszard

Panie Marku, Ryszardzie, a pochwalę się.
W 3 Rblogu toczą się rozmowy o tym, by pracownicy przeszli na system hybrydowy do 9 kwietnia… póki co do 9.
Zasady są np. takie. Praca co drugi lub trzeci dzień.
Dni w domu niepłatne… bo jakże by inaczej.
Bo do tej pory ludzie chodzili zdrowi i się nie zarażali…
Wypłaty będą piękne, bo to oczywiście pracownika wina…

Ryszard
21 marca, 2021 18:45
Reply to  Grzesiek

Witaj, jeżeli toczą się rozmowy, to zapewne także ze zz, które nie powinny i nie mogą się zgodzić na zmniejszenie pracowniczych wynagrodzeń… Zapewne ta tzw. hybryda /system mieszany zawierający elementy pracy zdalnej i stacjonalnej/ zostanie zastosowana w związku z istniejącą sytuacją pandemiczną oraz apelem do pracodawców o wprowadzanie takich form i rodzajów pracy, które istotnie zmniejszają ryzyko zakażeń.  Tyle, że to nie może wyglądać tak, jak tu nam opisałeś… Wprawdzie zgodnie z zasadami KP zapłata należy się za pracę wykonaną, lecz należy pamiętać, że obowiązek planowania pracy pracowników należy do obowiązków pracodawcy (art 94 K.p.). Powinien on tak zaplanować czas… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Michal
23 marca, 2021 18:00
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, czy pracodawca może zmusić pracownika do pójścia na zaległy urlop w czasie, gdy można wprowadzić pracę hybrydową?

Ryszard
24 marca, 2021 09:14
Reply to  Michal

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020  r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 15gc stanowi iż cyt.: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.” Powyższe uregulowanie prawne wprost wskazuje,… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Krystyna
22 marca, 2021 16:35
Reply to  Grzesiek

Na jakiej podstawie Rblog nie chce płacić za czas pozostawania w gotowości do pracy w domu?
Praca hybrydowa to nie urlop bezpłatny.

Grzesiek
22 marca, 2021 22:12
Reply to  Krystyna

Mnie nie pytajcie. 3rblog to 3rblog.
Podobno sprawa ucichła, a przynajmniej tak twierdzą kierownicy. Póki co.
Ale fakt samych takich pomysłów, pokazuje dużo.
Swoją drogą. Tacy tam są radcy prawni…

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Krystyna
23 marca, 2021 17:55
Reply to  Grzesiek

Jestem ciekawa czy w ogóle będziecie mieć wprowadzoną pracę zdalną, bo w wielu jednostkach nawet o tym nie myślą!

Michal
24 marca, 2021 20:29
Reply to  Krystyna

Krystyna, przecież w wojsku wirusa nie ma.

Krystyna
25 marca, 2021 10:42
Reply to  Michal

No właśnie a w innych służbach mundurowych jest wirus. Praca hybrydowa czy zmianowa tam funkcjonuje i zakażonych jest zdecydowanie mniej.

Michal
16 kwietnia, 2021 10:10

Witam. Czy istnieje szansa w 1RBLog na wypłatę oszczędności za pierwsze półrocze? Pozdrawiam

Marcin
22 kwietnia, 2021 13:01

Witajcie, coś pusto na forum, albo COVID-19 zrobił swoje i mocno ograniczył aktywność na forum, albo ogólny marazm i zwyczajowa niemoc (ogólnozwiązkowa) powoduje, że chętnych do podzielenia się opiniami coraz mniej. Ale nie wszyscy w resorcie ON są wkurzeni na brak 3% funduszu wynagrodzeń w porównaniu z 2020 r. Są instytucje, szczególnie jedna z całym dla nich szacunkiem, która ma się wyjątkowo dobrze. Nie dość, że nie zmniejszyli im funduszu wynagrodzeń na 2021 r., to w ostatnim okresie (I-IV 2021 r.) otrzymali już po 2 premie z oszczędności funduszu wynagrodzeń, zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu premiowania. Biorąc pod uwagę, że… Czytaj więcej »

Close Menu
27
0
Would love your thoughts, please comment.x