Skip to main content

„Drobne” nieścisłości ministerstwa

By 4 września, 2023Aktualności

W ostatnim czasie doszło do kilku wydarzeń, które warto – naszym zdaniem – skomentować, gdyż często rozmijają się one z faktami. Nazwaliśmy takie sytuacje „drobnymi” nieścisłościami ministerstwa.

 

Pierwsza „drobna” nieścisłość ministerstwa

W dniu 11 sierpnia 2023 r. – zgodnie z zawartym w dniu 3 sierpnia b.r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Stroną Społeczną – wydany został komunikat o skompletowaniu nieetatowego zespołu do spraw stosowania w resorcie obrony narodowej ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Pomijamy już fakt, iż do wiadomości 5 organizacji związkowych podpisanych pod porozumieniem komunikat ten trafił dopiero w dniu 30 sierpnia ale – co bardziej istotne –
wskazujemy, iż w porozumieniu zawartym w dniu 3 sierpnia 2023 r. nie ma mowy o takim zespole, gdyż zespół z porozumienia to: zespół do spraw stosowania w resorcie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej.

I to jest pierwsza „drobna” nieścisłość ministerstwa.

Z czego wynikają te różnice w nazwie tego zespołu? Dlaczego ma być „nieetatowy” i dlaczego stosowania w resorcie ON „ponadzakładowych układów zbiorowych pracy” a nie tylko tego, który w resorcie obowiązuje?

Uważamy, że jest to związane z postanowieniami decyzji Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. MON poz. 99, z późn. zm.), którą zamieszczamy TUTAJ.

Zapewne już po podpisaniu porozumienia z 5 związkami zawodowymi, w ministerstwie zorientowano się, że taki zespół już w wojsku istnieje i postanowiono jednostronnie zastąpić nazwę zespołu z porozumienia na tę, wynikającą z decyzji Ministra z 2007 r.

Zastanawiające jednak jest to, że w decyzji Ministra Obrony Narodowej jest inny skład tego nieetatowego zespołu niż ten wynikający z wydanego w sierpniu komunikatu. Poza tym, w decyzji nie ma mowy o tym, że w skład nieetatowego zespołu mają wchodzić członkowie związków zawodowych.

 

Druga „drobna” nieścisłość ministerstwa 

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 sierpnia 2023 r., w skład zespołu mieli wchodzić w szczególności przedstawiciele komórek Urzędu MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wskazanych w dokumencie, natomiast przedstawiciele związków zawodowych – po jednej osobie z każdej reprezentatywnej organizacji związkowej na poziomie ponadzakładowym – mieli uczestniczyć w pracach tego zespołu.

Z wydanego komunikatu wynika, iż skład zespołu został poszerzony, gdyż weszli do niego nie tylko przedstawiciele Urzędu MON i resortu obrony narodowej ale również przedstawiciele związków zawodowych. W ten  sposób przedstawiciele 5 ponadzakładowych organizacji związkowych będą pracować w tym zespole… pod kierownictwem Pełnomocnika MON, o czym nie zapomniano  przypomnieć w treści wydanego komunikatu.

I to jest druga „drobna” nieścisłość ministerstwa.

Z tego, co wiemy ta zmiana nastąpiła również w drodze jednostronnej decyzji podjętej w ministerstwie, bez wiedzy 5 organizacji związkowych, które podpisały porozumienie. Można wskazać, że gdyby TARCZA zgłosiła swojego przedstawiciela – to byłby on niejako „z urzędu” wpisany pod pozycją nr 14. Dzięki naszej przezorności, nasz przedstawiciel nie będzie musiał pracować w zespole pod przewodnictwem Pełnomocnika MON.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż w przeszłości – w trakcie rokowań PUZP – powoływane były wspólne, resortowo-związkowe zespoły robocze, których zadaniem było szczegółowe analizowanie przedstawianych przez strony Układu zmian do PUZP. Jednak powoływanie tych zespołów zawsze odbywało się w trakcie rokowań Stron Układu a nie przed rozpoczęciem rokowań i przez osoby do tego nieuprawnione.

 

Trzecia „drobna” nieścisłość ministerstwa   

Gdy było już wiadomo, że pracownicza pikieta środowiska cywilnych pracowników wojska w dniu 29 maja 2023 r. dojdzie do skutku, w ministerstwie postanowiono przygotować „specjalną propozycję” dla tych pracowników. W szybkiej ścieżce przygotowano projekt decyzji w sprawie promowania pełnienia służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych MON, którą dwa dni przed pikietą pracowników, w dniu 27 maja 2023 r. podpisał Minister Błaszczak. Decyzja ta funkcjonuje w tzw. drugim obiegu, gdyż nadano jej Nr 166/DSS ale nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym MON, jak również nie przekazano do wiadomości organizacjom związkowym.

Założenia i projekt tej decyzji przygotowywał Departament Spraw Socjalnych, której dyrektor jest również Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Nawet ten fakt nie sprawił, aby założenia czy projekt tej decyzji zostały przekazane związkom zawodowym w celu przedstawienia ich opinii. Wymóg opiniowania przez organizacje związkowe zawarty jest w art. 69 PUZP, który stanowi, że: założenia lub projekty resortowych aktów prawnych albo decyzji, dotyczących warunków pracy i płacy, spraw socjalnych oraz ochrony zdrowia pracowników objętych Układem są opiniowane przez związki zawodowe reprezentujące tych pracowników.

Pełnomocnik MON z pewnością doskonale zna te przepis jako osoba upełnomocniona przez Ministra Błaszczaka do działania w zakresie wszelkich spraw związanych z PUZP. Można więc stwierdzić, iż wiedział ale tego postanowienia PUZP w praktyce nie realizował!

I to jest trzecia „drobna” nieścisłość ministerstwa.

Uważamy, iż Pełnomocnik MON działał z premedytacją, gdyż ta decyzja zaleca wojskowym pracodawcom przeznaczanie środków na wynagrodzenia pracowników na… finansowanie promocji służby wojskowej!  Dla nas takie działanie jest niedopuszczalne.

 

Czwarta „drobna” nieścisłość ministerstwa

W treści decyzji Nr 166/DSS z dnia 27 maja 2023 r.: „zaleca się pracodawcom, u których obowiązuje PUZP dla PWJOSB okresowe zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia o łączną kwotę 1000,00 zł pracownikom, którzy zostali powołani do terytorialnej służby wojskowej i na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.”

Ten zapis od początku wzbudzał wątpliwości nie tylko pracowników ale i pracodawców, w tym w szczególności chodziło o zwrot: „łączną kwotę 1000,00 zł”.

Nie wiadomo było:

1) dlaczego dotyczy on tylko pracowników objętych PUZP?

2) na jakieś podstawie prawnej powinna być dokonana zmiana wynagrodzenia?

3) w jaki sposób należy podwyższyć pracownicze wynagrodzenie?

4) który ze składników wynagrodzenia powinien wzrosnąć?

5) co rozumieć pod pojęciem „łączną kwotę”?

6) czy np. „łączna kwota” dotyczy 1000 zł podzielonego na cały okres 18 miesięcy pełnienia służby terytorialnej?

Pytania się mnożyły i nikt nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi, nawet sami autorzy tej decyzji a więc Departament Spraw Socjalnych MON.

Na pytania kierowane do departamentu, departament przywołuje treści wynikające z decyzji z zastrzeżeniem „w opinii DSS”, czy „w opinii Departamentu Spraw Socjalnych”.

Z innych pism tego departamentu, np. pisma Znak: DSS-WdsRDS.4700.16.2023, które trafiło do wojskowych pracodawców pod koniec czerwca wynika, że (cyt.): „Departament Spraw Socjalnych nie jest zatem właściwy do samodzielnego interpretowania przepisów PUZP a opinie Departamentu nie mają charakteru wiążącego.”

I to jest czwarta „drobna” nieścisłość ministerstwa.

Niestety, w tym zakresie wojskowi pracodawcy zostali sami. To oni sami muszą zdecydować o wypłacie, bądź nie tego 1000 zł. Nawet autorzy decyzji Nr 166/DSS z dnia 27 maja 2023 r. nie zdecydowali się im pomóc. Widać, że krótki czas legislacji tej decyzji i jej szybkie podpisanie – nie pozwolił na omówienie wszystkich wątpliwości związanych z zapisami tej decyzji.

Działacze TARCZY w zakładach pracy będą w tej kwestii zajmować stanowisko przeciwne zapisom decyzji, gdyż są świadomi, iż wypłaty dotyczące promocji służby wojskowej muszą się odbywać z naruszeniem postanowień PUZP, jak również wiedzą, iż będą one finansowane w ramach środków zapisanych w ustawie budżetowej na wynagrodzenia za pracę pracowników wojska.

Dostrzegając zaistniałą, trudną sytuację wojskowych pracodawców, Zarząd Krajowy naszego Związku w dniu 31 sierpnia 2023 r. wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z pismem (czytaj TUTAJ), w którym domaga się uchylenia tej decyzji lub jej zmiany. (MK)

4.6 11 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
61 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Antoni
5 września, 2023 08:10

Tytuł clickbaitowy. 🙂
Pismo rzetelne.
Tylko, że…
No właśnie.
Patrzenie jak ktoś wali głową w mur nie jest zabawne.

Basia
7 września, 2023 09:16
Reply to  Antoni

Twardogłowi i tak ci nie odpiszą a jeśli już to zrobią, to będziesz miał tekst „w opinii DSS”.
Czas na zmiany w Al. Niepodległości 218

PIOTR
6 września, 2023 14:12

co wam żal d… ściska

Pracownik RON
6 września, 2023 21:11

Czy wiadomo kiedy WOGi będą wypłacać tą drugą premię, która ma być wypłacona do końca miesiąca?

Admin
7 września, 2023 10:03
Reply to  Pracownik RON

Z tego, co mi wiadomo, o obecnie się zastanawiają, jak wprowadzić to w życie.
1000 zł był zapowiedziany przez Ministra na spotkaniu w dniu 27 lipca b.r. i przewyższa kwotę, która wynika z ustawy okołobudżetowej, zatem nie można stosować wprost przepisów ustawy.
Trzeba czekać na pismo z DSS… niestety.
Napisałem „niestety”, gdyż dostrzegam, że czego się nie dotkną… to są zawsze problemy na etapie realizacji.
I wówczas potrzeba dodatkowych wyjaśnień, pism i interpretacji…

Tata.
7 września, 2023 16:28
Reply to  ZARZĄD

Tacy fachowcy w DSS..

jan
7 września, 2023 20:22
Reply to  ZARZĄD

a może nie ma co się szczypać i ZZ powinny napisać do samego JEGO, jakby nie było odpowiada za bezpieczeństwo, a więc i nas?

Criss
9 września, 2023 11:53
Reply to  jan

DSS przysłało pism w tej sprawie ale bez wielkich szczegółów.

Rita
10 września, 2023 03:57
Reply to  Criss

1000 zł uznaniówki. Brawo związki.
Związki mogą wydać tylko opinię i mają na to tylko 10 dni. To w Grudziądzu znowu będzie wojna związków z Komendantem Centrum, czyli tzw. betonem. Żadnych zasad podziału nie przysłał DSS, bo po co. Zaczynamy wracać do 1980 r.
Rząd nie liczy się z pracownikami a szczególnie ze związkami zawodowymi.
To jest pierwsze posunięcie, następne będą tabele a reszta będzie poniżeniem pracowników i pokazaniem, że związki nie liczą się dla rządu.
Mam rację czy nie.

Admin
11 września, 2023 10:39
Reply to  Rita

A zauważ, kto do tego doprowadził, kto przez ostatnie 8 lat układał się z tym rządem, kto wywyższał się ponad inne centrale związkowe? Na wszystkie te pytania – odpowiedź jest jedna! Miała być 16 listopada 2022 r. wielka manifestacja S. Wiemy na czym się skończyło. Miała być podwyżka 8% w roku bieżącym ponad te 7,8%. Właśnie widzimy na czym się skończyło. Nie ma nawet wypłat wynagrodzeń, tylko… specjalne dodatki motywacyjne! Skąd ten pomysł, to nawet nie jest składnik wynagrodzenia. Tylko ten rząd, i z tym związkiem, czyli S mógł wpaść na taki pomysł!!! Te okres 8 lat zostanie zapamiętany jako… Czytaj więcej »

Jasiu.
11 września, 2023 18:26
Reply to  ZARZĄD

Marku, masz rację ale co ta biedna Rita, czy ja jesteśmy winni za naszych pryncypałów.
Wiem, psy wieszać każdy potrafi, tylko nikt nie wie ile pism i z jaką krytyką wysłałem do tych tzw. „wielkich Solidarnościowców”. Niektórym można pluć w twarz to mówią, że deszcz pada.
Ja podjąłem odpowiednie kroki. Robię WZD i jestem przekonany, że tam zapadną konkretne decyzje co do KK, KS itd.

Max
13 września, 2023 10:23
Reply to  Jasiu.

Przez lata całe usiłowałeś nam udowadniać, jak bardzo Solidarność dba o pracownicze interesy. To, jak ograno całą sferę budżetową przejdzie do historii ruchu związkowego – tej niechlubnej. Nie kopię Cię jednak, gdyż dla mnie to żadna nowość, natomiast dla Ciebie to osobista tragedia, gdyż rozpada się to, w co tak długo wierzyłeś. Solidarności z początków jej istnienia już, Janie nie ma i nie będzie. Zamieniła się na coś w w rodzaju dawnego OPZZ negocjując z przedstawicielami rządu w karczmach piwnych…… To, że ten dodatek, który należałoby raczej nazwać zasiłkiem dla spolegliwych, czy wręcz ”parówką wyborczą” dla wybranych z zaangażowaniem realizujących… Czytaj więcej »

Admin
13 września, 2023 11:46
Reply to  Max

A może dlatego, co Minister Skurkiewicz komunikował związkom zawodowym na spotkaniu w dniu 27 lipca 2023 r.?!
Co się w MON wydarzyło, że w piśmie Drobnego są zawarte inne treści?
Czy wynika to z faktu, że spotkanie było przed 15 sierpnia a pismo wyszło z ministerstwa już po tym dniu?

Jasiu.
10 września, 2023 08:20
Reply to  Criss

Jak to Criss – przysłał pismo bez szczegółów?
Z tego pisma jasno wynika uznaniowość, czyli przyznawanie dodatków tym, co trzymają palec w d… lub kolesi Pana Komendanta, Dowódcy itd…

Criss
11 września, 2023 13:46
Reply to  Jasiu.

Pisałem tak, bo mnie ono nie zaskoczyło i jest podobne do tego, co było już wcześniej w 2021!!!
Wszystko, co było dotychczas – władza obecna uznaje za zło i tylko jej nowe pomysły się liczą.
Dodatki motywacyjne zostały wymyślone przez ludzi Pana Premiera i zaczerpnięte z jego działalności w banku.

Nie chcę być wróżbitą ale skala niekompetencji i „nowych” pomysłów na wynagradzanie PW nie została jeszcze do końca odkryta. Uważam, że niebawem ujrzy światło dzienne.

jan
9 września, 2023 13:33
Reply to  jan

no to jesteśmy po wystąpieniach naszych Bonzów, no to teraz myślę, że rozmowy MON z ZZ przyśpieszą.
Tusk przebił Kaczyńskiego, dlatego zaczną z nimi rozmawiać a jeszcze 1.10. przed nami.
Będzie się działo.

Pracownik RON
8 września, 2023 22:09
Reply to  ZARZĄD

Czyli były to tylko puste słowa (ściema). Byle zażegnać protest 15 sierpnia. O drugiej transzy można zapomnieć.

Radosław
9 września, 2023 18:50

4 wog przelał po potrąceniach ok. 600 zł po zmianie umowy o pracę za wstąpienie do 133 blp. Więc pisanie, że MON kolejny raz wykolegował pracowników RON wstępujących dobrowolnie do WOT jest niemoralne chyba, że ktoś ma ochotę przypodobać się Siemoniakowi czy Klichowi.
Kwota ta będzie wypłacana do momentu mojego rozstania się armią. Chyba, że nastąpi to z automatu po 31.12.2024 roku, kiedy regulacja ta przestanie obowiązywać.

Rita
10 września, 2023 04:04
Reply to  Radosław

Życzę Ci samych sukcesów i żeby rząd nie zabierał środków pozostałym pracownikom, tylko dosłał je osobno dla takich, jak ty, czy innych – przyszłych wojskowych.

jan
10 września, 2023 08:37
Reply to  Radosław

tak bardzo proszę się nie cieszyć, bo do wojska się nie idzie po 600 pln.
Wojsko nie powinno być, jak jakaś fabryka zardzewiałych gwoździ. Tak bynajmniej kiedyś mówiono.
Bo ci, co idą dla kasy jak do zakładu pracy, to później są takie skutki jakie są, że wojsko to nie wojsko.
Jak na apelu po 5 min. stania na zbiórce, 3. osoby na 30. trzeba odprowadzić do pododdziału (nie są na kacu) – to jak oni maja wygrać wojnę.
Do wojska powinni przyjmować tak, jak kiedyś przyjmowali np. na księży (oczywiście bez wynaturzeń), lekarzy etc.

Max
12 września, 2023 16:02
Reply to  Radosław

”4 wog przelał po potrąceniach ok. 600 zł po zmianie umowy o pracę za wstąpienie do 133 blp.”
Wyjaśnij mi na czym polegała ta zmiana umowy o pracę??

Jasiu.
10 września, 2023 12:35

Przypomnijcie sobie, co pisałem po wielkim sukcesie S.. Podałem wtedy, ile dostaniecie we wrześniu, czyli 5 pensji x 3,2% to wynosi około 750 zł brutto, czyli na rękę około 500 zł. Jest tylko jedno ale… Trzeba być twarzowcem lub dupowłazem. Oczywiście, u nas nikt z członków S nie dostanie tego dodatku, bo p. Komendant dostał prezent od Dudy i Drobnego po to, żeby mógł dalej dyskryminować, mobbingować i upokarzać członków związku a zwłaszcza tych, co mają odmienne zdanie. Tak wygląda PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ W Polsce. Napewno ludzie nie będą głosować na tych, co wkładają nam nóż w plecy. Panowie: DUDA,… Czytaj więcej »

Piotr
11 września, 2023 19:37

Mam pytanie, czy ta druga transza premii na święto wojska (motywacyjna) jest tym samym, co jednorazowa podwyżka 5 mcyx3,2%

Admin
11 września, 2023 21:41
Reply to  Piotr

W skrócie można powiedzieć, że tak, pod warunkami, że:
1) nie jest to druga transza premii na Święto wojska;
2) jest to należność motywacyjna a więc nie jest podwyżką ani premią;
3) to naliczenie 5 mcy x 3,2% zostało uzupełnione do kwoty 1000 zł ze środków pozostających w dyspozycji Ministra ON.

Krystyna
12 września, 2023 09:19
Reply to  ZARZĄD

A czy związki zareagowały w jakikolwiek sposób na to pismo?
W końcu było podpisane porozumienie.
Ten tysiąc miał być wg zapowiedzi dla każdego pracownika a będzie dla wybranych.

Admin
12 września, 2023 10:29
Reply to  Krystyna

Też uważam, że powinny zareagować, skoro miały podpisane porozumienie.
Chyba, że pod zapisem dotyczącym tego dodatku w porozumieniu, strony rozumiały to, co się właśnie dzieje i zostało zapisane w piśmie Drobnego.
Nie rozumiem też, dlaczego w tym piśmie są inne zapisy niż to, o czym informował minister Skurkiewicz w trakcie spotkania w dniu 27 lipca 2023 r.

Teraz się okazuje, że propozycja ministra Skurkiewicza będzie z powodzeniem realizowana w… formacjach podległych MSWiA i to zarówno w odniesieniu do funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych tego resortu!
Bliższe szczegóły na FB TARCZY.

Krystyna
12 września, 2023 12:35
Reply to  ZARZĄD

Czyli w MSWiA można a w MON „nie da się”.
Przykro, że tak się traktuje pracowników, którzy liczyli w tych trudnych czasach na te nieduże pieniądze a nawet tego nie dostaną.

Max
12 września, 2023 19:27
Reply to  ZARZĄD

Czyli niby co?? Bo w każdym razie z pisma min. Wąsika nie wynika, że każdy dostanie po równo a jedynie to, że na każdego „po równo” kasę naliczą. Radzę czytać ze zrozumieniem proste w sumie teksty i nie wprowadzać zamieszania.

Admin
12 września, 2023 21:04
Reply to  Max

i zawiera jeszcze takie coś, jak cyt.: „…oraz uzgodnili ją z organizacjami związkowymi właściwymi dla formacji.”
A to wiele zmienia.

Max
12 września, 2023 21:46
Reply to  ZARZĄD

To nic Marek nie zmienia, gdyż dotyczy jedynie wypracowania w porozumieniu ze stroną społeczną jednakowej kwoty naliczeniowej tego dodatku motywacyjnego w poszczególnych tzw. formacjach, gdyż wiadomo, że w skład MSWiA wchodzi wiele różnych podmiotów. Podam przykład: Jeżeli np. w policji jest spora ilość zz reprezentujących zarówno interesy funkcjonariuszy, jak i pracowników mnożnikowych i niemnożnikowych – to w porozumieniu z tymi zz powinna zostać wypracowana kwota jednakowa tego dodatku dla wszystkich. W ten sposób ta średnia uwzględniająca funkcjonariuszy i pracowników będzie dla pracowników korzystniejsza. Zupełnie natomiast nie chodzi tu o zasady podziału tej kasy, gdyż te zasady zostały szczegółowo przedstawione w… Czytaj więcej »

Admin
13 września, 2023 11:29
Reply to  Max

Max, nie w porozumieniu a „w uzgodnieniu”.
Uzgodnienie to co innego niż „przedstawią opinię”.
Kto, jak kto ale Ty z pewnością tę różnicę dostrzegasz!

Max
13 września, 2023 16:06
Reply to  ZARZĄD

Marek – kurde. Ja się nie siliłem na to aby dokładnie to zapisać, gdyż znaczenia to przecież nie ma. Racz w końcu zauważyć, ze to całe /niech będzie, jak w piśmie Wąsika/ UZGODNIENIE bynajmniej nie dotyczy tego aby każdy otrzymał tyle samo a tego aby ta kwota naliczeniowa uwzględniając funkcjonariuszy i pracowników w każdej FORMACJI MSWiA była jednakowa co nie oznacza, że np. w policji i SG taka sama. Tego ten fragment pisma dotyczy, więc nie pisz z uporem, że dotyczy tego aby każdy dostał tak samo a zasady naliczania poszczególnym pracownikom i funkcjonariuszom tego dodatku były ze zz UZGADNIANE… Czytaj więcej »

Admin
13 września, 2023 23:19
Reply to  Max

Rysiu, wszystko by inaczej brzmiało, gdyby min. Skurkiewicz nie przedstawił tego w taki sposób, w jaki przedstawił. Zapewne informując nas o tych wypłatach nie wiedział, że są one tak szczegółowo zapisane w stosownej ustawie. Ale do takich wypowiedzi przez te ponad 5 lat tego rządu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To było tak, jak podczas tego posiedzenia sejmowej KOBN, w trakcie której Pan minister miał swoje wystąpienie na temat m.in. ilości pracowników wojska pobierających wojskowe świadczenia emerytalno-rentowe i wiele innych „nieścisłości”. To ten temat, który tutaj nam przedstawiłeś, pamiętasz. Zapewne temat ten jest bardzo niewygodny, gdyż na potwierdzenie, bądź zaprzeczenie tych… Czytaj więcej »

Max
13 września, 2023 23:50
Reply to  ZARZĄD

OK, OK – najważniejsze dla mnie, że pomiędzy nami nastąpiło lekkie ”ocieplenie” w tej naszej szorstkiej nieco przyjaźni. Jest tak, gdyż w poszukiwaniu Prawdy należy iść pod prąd – do źródeł, co staram się czynić. Z prądem bowiem g….o płynie….
Kończąc ten temat, ponownie nawołuję do takiego opiniowania projektów rozdysponowania tych środków aby argumenty, które się w opiniach pojawią sprawiły, iż przyjęte zasady będą po prostu sprawiedliwe.
Ciebie również serdecznie pozdrawiam.

Criss
12 września, 2023 13:14
Reply to  Krystyna

Dwa ZZ, które nie podpisały porozumienia z MON w dniu 3 sierpnia br. zaproponowały pozostałym ZZ aby się spotkać. Wola spotkania jest, tym bardziej, że DSS zwołał na 15 września br. spotkanie zespołu resortowego. Zapewne więc do spotkania wszystkich związków dojdzie w szybkim terminie, gdyż strona związkowa ma przedstawić – do dnia 22 września 2023 r. – wspólne stanowisko do propozycji zmiany tabeli w wersji MON. Jednocześnie należy wskazać, że przedstawiciele ZZ, którzy podpisali porozumienie mogą – w trakcie tego piątkowego posiedzenia w MON – wyjaśnić kwestie związane z wypłatą specjalnych dodatków motywacyjnych!!!!! Chociaż czasu jest bardzo mało, to walczymy… Czytaj więcej »

Max
12 września, 2023 15:40
Reply to  Criss

Jak konkretnie chcecie walczyć nie będąc w tym całym zespole resortowo-związkowym?

Criss
12 września, 2023 22:02
Reply to  Max

Rysiu, mamy uprawnienia strony społecznej i to będziemy wykorzystywać. W końcu jesteśmy stroną PUZP. I tak, jak napisał Marek – dla nas ważne są rokowania stron a nie pozorne rozmowy. 15 września już niedługo a materiału MON nie widać a przecież do czegoś się zobowiązali. Ciekawe co dadzą na spotkaniu i czy coś w ogóle dadzą tym 5 ZZ? W przyszłym tygodniu chcemy się spotkać ze wszystkimi ZZ i tutaj jest klucz do wspólnej walki. Czas pokaże, co należy zrobić. Mamy przygotowane kolejne pismo do MON i MF nt. wzrostu wynagrodzeń na 2024 r. Mam nadzieje, że się pokażemy na… Czytaj więcej »

Max
13 września, 2023 15:49
Reply to  Criss

Krzysiu, nie chodziło mi o to, co robimy ogólnie ale o to, jak zamierzamy wpływać na to, co będzie się działo w tym całym zespole, nie będąc w jego składzie. Piszesz cyt.: ”Ciekawe co dadzą na spotkaniu i czy coś w ogóle dadzą tym 5 ZZ?” No właśnie – ciekawe ….Tyle, że dowiecie się o tym ewentualnie niejako z drugich ust sami tam nie będąc. Piszesz także cyt ”W przyszłym tygodniu chcemy się spotkać ze wszystkimi ZZ i tutaj jest klucz do wspólnej walki.” Ano właśnie – w tym sęk, że to właśnie my wyłamaliśmy się ze związkowej wspólnoty i… Czytaj więcej »

Criss
15 września, 2023 10:13
Reply to  Max

Rysiu, będziemy mieli wiedzę na ten temat.
I tak musimy dostać te ich „produkcję”, gdyż jesteśmy stroną Układu. Ja nie za bardzo wierzę w to, co wytworzy MON. Zobacz, znowu ma czymś być zaskoczona strona społeczna. Nic przed, tylko w trakcie spotkania.
Już niedługo będziemy wiedzieć.

Max
17 września, 2023 21:48
Reply to  Criss

Krzyś – i co wiemy??

Max
17 września, 2023 22:28
Reply to  Criss

Nie chcę tego nadal ciągnąć…
Stwierdzam jedynie, że nadal się nie rozumiemy. Jest bowiem zasadnicza różnica pomiędzy tym, że tam jesteśmy i usiłujemy wpływać na decyzje całej strony społecznej a tym, że oni tam coś wspólnie pouzgadniają i nam przedstawią.
A jeżeli to my będziemy mieć inne zdanie, co wówczas??
Ktoś w końcu powie, że oto dwaj pułkownicy stojący na czele dwóch zz robią wszystko aby układ nie został zmieniony?? Tego za wszelka cenę chcemy??
OK – wydaje się, że się tego doczekamy i na tym zakończę.

Criss
18 września, 2023 18:53
Reply to  Max

Rysiu – wiesz, ja nigdy nie rozumowałem jak pułkownik – casus z filmu „Ludzie honoru”.
Na spotkaniu tego zespołu w dniu 15 września br. uczestnicy ze Strony związkowej zostali zaskoczeni dziwnymi propozycjami i wyliczeniami (choć tego w ogóle nie ma a to dla mnie jest szok, bo jak można brać wynagrodzenie za takie g….).
Według mnie nic nie straciliśmy a wiemy o wszystkim co było.
Myśmy mieli ważniejsze ”imprezę”!!!
Idziemy jutro na spotkanie do DSS i zobaczymy…

Max
19 września, 2023 09:09
Reply to  Criss

Ooo – to dla mnie nowość…
Wy idziecie??

Criss
20 września, 2023 11:43
Reply to  Max

Rysiu, tak, jak Ci wcześniej pisałem, że my – jako Strona PUZP – musimy i chcemy rozmawiać, bo efektem ma być tabela podpisana przez wszystkie związki będące stroną i tutaj według mnie nie żadnego zaskoczenia. Choć Twoje pytanie wydaje się być zasadne, bo nie jesteś jedyna osoba, która wyraziła swoje zaskoczenie. My nie jesteśmy w zespole resortowym ale nikt nas nie zwolnił z roli Strony PUZP. Poza tym, w zeszły piątek z DSS przyszło pismo do jednej organizacji ale podjęliśmy decyzję, że idziemy razem aby skrócić czas na wypracowanie decyzji a – poza tym – również dlatego, że jesteśmy w… Czytaj więcej »

Max
20 września, 2023 15:02
Reply to  Criss

Dziwne dla mnie jest to wszystko ale że istotne informacje – zwłaszcza ze strony władz mojego zz – są przede mną /mam takie wrażenie/ skrywane – głosu w sprawie nie zabieram, chociaż jestem osobiście przekonany, że wchodzicie w „błoto” i to na własne życzenie.
Tematu jednak nie rozwijam, bo sensu to nie ma.
Dzięki bardzo za te informacje, których od swoich nie otrzymałem. Może z czasem dowiemy się nieco więcej.
Odnośnie pytania, które skierowałeś do Jasia odpowiem: A nie pisałem, że tak będzie???

Criss
20 września, 2023 19:50
Reply to  Max

Rysiu, o jakim „błocie” myślisz?

Jasiu
19 września, 2023 09:42
Reply to  Criss

Criss w pełni się z Tobą zgadzam. Tam nie ma żadnych wyliczeń. Wszystko jest pisane na około. To po co zatrudniamy informatyków i po co są opracowane programy komputerowe i Departament Budżetowy – skoro oni nic nie potrafią określić w rzeczywistości lub udają po prostu g……. Tak trudno było podać stronie społecznej, że pracowników otrzymujących dodatek powyżej 20 lat pracy w wysokości 65 zł, 130 zł, 195 zł, 260 zł i 325 zł jest tylu i tylu, i potrzeba miesięcznie tyle a rocznie tyle. Następna informacja – fundusz wynagrodzeń w RON miesięcznie wynosi tyle a rocznie tyle. Przekazują, że Fundusz… Czytaj więcej »

Max
19 września, 2023 17:01
Reply to  Jasiu

Pisałem tu swego czasu, że dodatek za wysługę po ponad 20 latach stażu pracy – ten liczony od najniższej układowej, czyli I kat zaszeregowania autorstwa zz to mrzonki. Można bowiem wyliczyć o ile się sam ten dodatek zwiększy, gdy ta I kat wzrośnie od 1300 do 3000 zł. Napiszę teraz więcej… Takie rozwiązanie zwiększające blisko trzykrotnie ten dodatek jest rozwiązaniem promującym starych stażem a często i wiekiem pracowników, kosztem pracowników o stażu do 20 lat a tak być nie powinno. Wyliczyłem także wówczas, że ten dodatek liczony od kwoty 3000 zł byłby dla wielu o kilkaset zł wyższy, nie licząc… Czytaj więcej »

Criss
20 września, 2023 11:54
Reply to  Jasiu

Jasiu, trafiłeś w sedno sprawy. Powyżej napisałem do Rysia odpowiedz m. in. o harmonogramie dalszych prac. Przegadaliśmy z Markiem wiele spraw i poruszyliśmy chyba wszystkie kwestie z Dyr. DSS. Także te, o których Ty piszesz i zobaczymy co będzie na kolejnym spotkaniu. Nie wiem jak Tobie, ale mi się wydaje, że tabela jest kluczowa dla PW i czy według Ciebie prawa strona wystarczy dla PW aby ja zaakceptować, pomimo istotnych braków, jak np. braku sposobu kalkulacji skutków do niej???? Według mnie każda decyzja powinna być poparta twardymi wyliczeniami z matematyki prostej ale… Ciekawi mnie też Twoje zdania nt. dlaczego przedstawiciele… Czytaj więcej »

Jasiu.
20 września, 2023 20:38
Reply to  Criss

Żadna Tarcza ani Militaria nie wypadły z gry, bo są strona PUZP. I mają prawo nie podpisywać jakiegoś śmiesznego porozumienia. Ja, gdybym reprezentował Solidarność, nigdy bym sobie nie pozwolił aby nie fachowcy z MON decydowali i ograniczali związki do uczestnictwa w spotkaniach do jednego przedstawiciela. No cóż, powiem tak. Nie wiem, co robią tam przedstawiciele z MON np. WCR – co będą zapisy w Ukladzie o wcielaniu do wojska. Tych przykładów można mnożyć. Jak MON ma słuchać takich doradców, to Kabaret ani mru mru to mały pikuś. Nie trzeba było się pozbywać dziewczyn z DSS, to by miał kto obliczyć… Czytaj więcej »

Last edited 10 miesięcy temu by Jasiu.
Max
21 września, 2023 19:14
Reply to  Jasiu.

”PODSUMOWUJĄC, przyjąłbym te tabele w propozycji MON i Strony Społecznej np. z propozycją 1800 zł w I kategorii zaszeregowania”

Jasiu – bardzo mądrze piszesz, w dodatku dokładnie to, co i ja postulowałem odnośnie tej I kat. zaszeregowania.
Jak więc widać, jakieś konkrety z tych rozmów się wyłaniają tyle, że jedynie wtajemniczonym są znane.

Max
12 września, 2023 15:58
Reply to  Krystyna

Ten tysiąc miał być naliczony na każdego pełnozatrudnionego na określony dzień a to spora różnica. Wydaje się, że zatrudnieni np. w okresie lipiec-wrzesień nic nie dostaną. Pozostali muszą spełnić pewne warunki. Chodzi o to aby nie były to warunki jedynie uznaniowe i krzywdzące. Na koniec – radzę odgrzać zasady przyznawania takiej premii motywacyjnej w 2021 r. oraz prześledzić tok wypracowywania porozumienia w tej sprawie. Przykład mojego zakładu pracy wiele mówi o tym, jak bardzo początkowe – opracowane przez Pracodawcę – zasady uległy zmianie w wyniku przedstawienia wówczas Pracodawcy wspólnego stanowiska zakładowych struktur zz. Zamiast więc płakać, radzę po prostu wziąć… Czytaj więcej »

Krystyna
13 września, 2023 09:08
Reply to  Max

Nikt tu nie płacze tylko stwierdza fakty a organizacje związkowe też różnie działają lub w ogóle ich nie ma.

Max
13 września, 2023 15:37
Reply to  Krystyna

Fakty są takie, jakie są i w tej właśnie sprawie są znane już od początku lipca, gdyż zostały szczegółowo określone w odnośnej ustawie. Jeżeli mamy wyrażać niezadowolenie, to kierujmy je tam gdzie są ”winni” a nie wykonawcy. Właśnie, że płaczemy co świadczy jedynie o naszej bezradności. Płaczemy, narzekamy, dziwimy się zamiast ruszyć tyłki i zapewnić rzetelne zasady podziału tego czegoś. Jeżeli spodziewasz się, że DSS będzie pracował za pracodawców i zz niejako z góry, nakazując równy podział jakiejkolwiek kasy – jesteś po prostu w błędzie. Tak nie będzie i słusznie, gdyż to właśnie w zakładach pracy powinni najlepiej wiedzieć komu… Czytaj więcej »

Klarcia.
19 września, 2023 16:31
Reply to  Max

Max wkurzasz mnie takimi wpisami. Masz u siebie 3 związki, które są normalne i można się z nimi dogadać (Solidarność, NSZZ PW i twoja Tarcza). Zapraszam do siebie, gdzie NSZZ PW chodzi na smyczy Komendanta a pan Komendant to, co sobie zażyczy – to mu podpisują.
Nie zapomnij, że jest to premia uznaniowa. Komendant powiedział, że nie da wszystkim pracownikom np. po 750 zł lub 800 zł a resztę ma do swojej dyspozycji.

Last edited 10 miesięcy temu by Klarcia.
Max
20 września, 2023 14:22
Reply to  Klarcia.

To niby kto tu jest winien, ja?? Tego, że macie ”nienormalny” związek?? Napisz mi, jak to jest, że w jednym dużym zakładzie są aż 3 ”normalne” zz a w innym jeden i to ”nienormalny”? To niby co?? Na taka okoliczność, np. DSS będzie nakazywał wypłacić tą premię wszystkim bez wyjątku? Wciąż przy tym powołujemy się na rzekomą wypowiedź min. Skurkiewicza w tej kwestii. Tyle, że mówić można wiele a co napisane, to jest napisane. A napisać nie można tego, co jest jawnie sprzeczne z odnośną ustawą i tego od nikogo nie żądajcie. U mnie np. jest kilka przypadków, że pracownik… Czytaj więcej »

Max
12 września, 2023 18:06
Reply to  Krystyna

Ponownie nawiążę do dyskusji o tym, jak niby miało być a jak nie jest w sprawie tego dodatku motywacyjnego, który ma być wypłacony we wrześniu. Aby przerwać tą niepoważną w gruncie rzeczy dyskusję, przypomnę ustawowe zasady w tej sprawie zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. „Art. 41a. 1. W roku 2023 pracownikom państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu… Czytaj więcej »

Krystyna
13 września, 2023 09:04
Reply to  Max

Tak się składa, że znam tą ustawę i nie widzę problemu by mieszcząc się w ramach przepisu dss wydał wytyczne uwzględniające obietnice ministerstwa z lipca i sierpnia.

Max
13 września, 2023 15:21
Reply to  Krystyna

Tak?? A w jakiż to niby sposób??

Max
12 września, 2023 20:58
Reply to  Krystyna

Nie prawda – § 7 Porozumienia o tym nie mówi….

Piotr
12 września, 2023 12:04

Pan Drobny jest ważniejszy od Pana Skurkiewicza?
A może kopie dołki pod ministrem…

Close Menu
61
0
Would love your thoughts, please comment.x