Skip to main content

Dwa spotkania w trzy dni

By 28 maja, 2018Aktualności

W poprzednim tygodniu odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK.

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE

Na zaproszenie Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi, w dniu 23 maja 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, którego tematem były zmiany w strukturze wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. Nasz Związek, poza Przewodniczącym, był na tym spotkaniu reprezentowany również przez Wiceprzewodniczące Związku – kol. Dorotę WOŹNIAK  i kol. Marzenę ZAWADA.

Znając poziom budżetu płac pracowników resortu, który został zapisany w ustawie budżetowej na rok 2018 i jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego, na spotkanie szliśmy w przekonaniu, że Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawi nam propozycję zmian, która ostatecznie zniweluje nie uzasadnione różnicowanie płac na stanowiskach tożsamych, opłacanie niektórych stanowisk pracy poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia w państwie, jak również pozwoli określić w jasny i czytelny sposób stanowiska specjalistyczne i kluczowe dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

Już po wstępnym zapoznaniu się z przedstawionym nam materiałem pn. „Poprawa struktury wynagrodzeń w 2018 roku” (czytaj TUTAJ), nie mieliśmy złudzeń. Pomimo, iż budżet płac wzrósł w odniesieniu do roku 2017 o ponad 185,5 mln zł, Stronie społecznej na uporządkowanie wszystkich problemów w obszarze wynagradzania pracowników zaproponowano jedynie… 96,2 mln zł, nie wskazując nawet na co zostanie przeznaczona pozostała kwota (89,3 mln zł). Takiej propozycji stanowczo się sprzeciwiliśmy!

Propozycja ta sprawia, iż po raz kolejny za czasów obecnego Rządu, chce się pozbawić pracowników resortu obrony narodowej możliwości opłacania ich pracy na poziomie uchwalonym przez Sejm w ustawie budżetowej. W roku 2017 poprzedni Minister Obrony Narodowej samodzielnie – bez uzgadniania ze Stroną społeczną – przeznaczył na wzrost płac jedynie kwotę 110,7 mln zł podczas, gdy zapisana w ustawie budżetowej wzrost wynagrodzeń był wyższy i stanowił kwotę 164,7 mln zł. Do dzisiaj, pomimo wielokrotnych wniosków ze strony organizacji związkowych – nie zostały przedstawione zarówno sposób, jak i kierunki zagospodarowania pozostałej kwoty (54,0 mln zł).

I co najważniejsze, uruchamiając założoną w prezentacji kwotę 96,2 mln zł, czyli przekazując do dyspozycji pracodawców kwotę 167 zł na jedno stanowisko zatrudnienia bazowego, obecne Kierownictwo MON zakładało, że to na wojskowych pracodawców i działające u nich organizacje związkowe zostanie przerzucona odpowiedzialność za: rozwiązanie problemów związanych z występującym obecnie zróżnicowaniem wynagrodzeń na stanowiskach tożsamych, których skala sięga już kilkuset złotych, uregulowaniem poziomu płac na stanowiskach, na których kształtowany jest on obecnie poniżej ustawowo określanego poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz określenie stanowisk specjalistycznych i kluczowych dla Sił Zbrojnych RP, w celu poprawy poziomu płac pracownikom je zajmującym.

Przewodniczący „TARCZY” zakwestionował takie rozwiązanie wskazując, że powinno to być bezpośrednio powiązane z polityką zatrudnieniowo-płacową w zakresie pracowników wojska. Zgodnie z podziałem kompetencji i zadaniami określonymi dla komórek organizacyjnych Ministerstwa, właściwym do wypracowania kierunków tej polityki i jej realizacji jest Departament Spraw Socjalnych MON. Przedstawił ponadto przykłady różnego podejścia wojskowych pracodawców do kwestii wynagradzania pracowników wojska, wskazując na sytuacje występujące w regionalnych bazach logistycznych będących największymi pracodawcami wojskowej budżetówki. Deklarując chęć wsparcia działań w tym zakresie ze strony „TARCZY”, jak również dostrzegając pewne namiastki rozwiązań systemowych zawarte w prezentacji MON – wskazał na potrzebę powołania zespołu resortowo-związkowego, który mógłby niezwłocznie podjąć działania w tym zakresie. Według niego, dopiero w oparciu o wypracowaną w tym trybie politykę zatrudnieniowo-płacową, wojskowi pracodawcy będą mogliby – w uzgodnieniu zakładowymi organizacjami związkowymi – podejmować decyzje dotyczące pracowników w zakładach pracy. Temat ten nie został podjęty przez Pełnomocnika MON, który jest jednocześnie Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych MON.

W trakcie prowadzonej dyskusji, Pełnomocnik wskazał na potrzebę zwiększenia zatrudnienia. Odnosząc się do tego zagadnienia, Przewodniczący „TARCZY” potwierdził, iż w uzasadnieniu do ustawy budżetowej znalazły się zapisy dotyczące zwiększenia zatrudnienia w określonych obszarach resortu obrony narodowej. Kontynuując wskazał jednak, iż zagadnienie to zostało już ujęte w § 8 Decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. MON poz. 1), gdzie zapisano kwotę 16,7 mln zł na przeprowadzenie zmian organizacyjno-etatowych dla 111 stanowisk zatrudnienia bazowego w rozdziale 75220 i dla bliżej nie określonej liczby stanowisk pracowników, w ramach kontynuacji procesu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Mówiąc o WOT, odniósł się również do kształtowania budżetu płac tych pracowników, który – jego zdaniem – może naruszać postanowienia § 10 decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. Zgodnie z tymi zapisami, „w przypadku sformowania nowej jednostki organizacyjnej (…), fundusz wynagrodzeń przydzielany będzie z uwzględnieniem: wielkości przyznanego tej jednostce limitu zatrudnienia bazowego, poziomu średniego wynagrodzenia występującego w porównywalnych pod względem specyfiki realizowanych zadań jednostkach organizacyjnych, struktury zatrudnienia tworzonej jednostki”, stąd niezrozumiałym jest określanie poziomu przeciętnego wynagrodzenia pracowników jednostek WOT na poziomie wyższym o ponad 40% od poziomu, który jest przeznaczany na wynagrodzenia pracowników Wojsk Lądowych. Porównywalność obu tych rodzajów sił zbrojnych wynika – w jego ocenie – z faktu, iż pozostają one na zaopatrzeniu finansowym i logistycznym w wojskowych oddziałach gospodarczych, w odróżnieniu od jednostek Sił Powietrznych (bazy) i Marynarki Wojennej (komendy portów), które posiadają w swoich strukturach piony głównego księgowego i komórki logistyczne dla zabezpieczenia zadań finansowo-logistycznych w jednostkach organizacyjnych w tych rodzajach sił zbrojnych.

Po wypowiedzi przedstawiciela jednego ze związków zawodowych, który wskazywał na fakt, iż rozumie, że propozycja MON wynika z sytuacji budżetowej Ministerstwa, Przewodniczący „TARCZY” wskazał, że pomimo corocznego zwiększania budżetu w ramach przyjętego wskaźnika 2% PKB wydatków na obronność – nie wszystkie obszary działalności SZ RP w równym stopniu korzystają z tego wzrostu.

Dla przykładu przedstawił obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w latach 2015 i 2017. Kwota dotacji w roku 2017 była wyższa od tej w 2015 o ponad 240 mln zł a na 2018 r. zaplanowano wzrost kwoty tych dotacji o kolejne 188 mln zł, natomiast zawarta w wykazie liczba jednostek, którym udzielono dotacji wzrosła z 72 w roku 2015 do… 309 w roku 2017.   

Do „poszkodowanych” obszarów Przewodniczący zaliczył obszar wynagrodzeń pracowników, gdzie pomimo dokonanej w ostatnich latach radykalnej poprawy struktury zatrudnienia pracowników i przejmowaniem przez nich coraz to ważniejszych i bardziej odpowiedzialnych stanowisk w hierarchii – Ministerstwo zachowuje się tak, jakby nie dostrzegało tego faktu i kształtuje środki na wynagrodzenia pracowników na zasadach analogicznych, jak w państwowej sferze budżetowej. Działanie takie sprawia, że „ważniejsze” stanowiska próbuje się wynagradzać na wyższym poziomie – kosztem pozostałych stanowisk sprawiając jednocześnie, iż „tworzy się” stanowiska, na których pracownicy nie osiągają nawet poziomu płacy minimalnej.

Przewodniczący nawiązał również do propozycji MON z 2016 r., która znana jest w środowisku pracowników pod nazwą „Program 105 plus”. Okazało się, że Ministerstwo nie uwzględniało swojej propozycji w planowaniu budżetowym na rok 2018, czyli odstąpiło od niej po rocznym okresie jej obowiązywania w roku 2017. Pełnomocnik MON wprost stwierdził: „Wiecie Państwo, w jakich okolicznościach ta propozycja była przyjęta.”

Na koniec dyskusji, wobec „oszczędnego” wypowiadania się przedstawicieli MON przybyłych na spotkanie wraz Pełnomocnikiem, Przewodniczący „TARCZY” zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela Departamentu Budżetowego, czy aktualnie w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej pozostają środki na wynagrodzenia pracowników RON w kwocie ponad 235 mln zł. Przedstawiciel Departamentu Budżetowego w odpowiedzi poinformował, iż obecnie w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej  pozostaje kwota ok. 230 mln zł, gdyż część środków została w międzyczasie już uruchomiona – w drodze niepublikowanych w Dzienniku Urzędowych MON decyzji Dyrektora Departamentu Budżetowego.

Uwzględniając treść prezentacji i wypowiedzi przedstawicieli MON w trakcie dyskusji, Strona społeczna poprosiła o krótką 15 minutową przerwę. W trakcie przerwy opracowane zostało „Stanowisko Strony Społecznej z dnia 23 maja 2018 r.” (czytaj TUTAJ), które zastało odczytane i przekazane Pełnomocnikowi MON po przerwie. Stanowisko to zakłada niezwłoczne uruchomienie środków w kwocie 250 zł na jedno stanowisko zatrudnienia bazowego, które zostałyby podzielone przez pracodawców w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do dnia 15 czerwca br. oraz – niezależnie od tego – podjęcie działań mających na celu uporządkowanie obszaru wynagradzania i określenie stanowisk specjalistycznych i kluczowych dla SZ RP.

Obok informacji, o które Strona społeczna wystąpiła w „Stanowisku…”, przedstawiciele naszego Związku w trakcie spotkania zwrócili się o:

– przedstawienie rozliczenia zwiększenia budżetu na rok 2017 w stosunku do roku 2016 (164 mln zł);

– wskazanie, w jaki sposób określono wielkość przeciętnej płacy na jedno stanowisko zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych WOT i wskazanie dlaczego się tak różni od poziomu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pozostałych rodzajów sił zbrojnych;

– przedstawienie kierunków zagospodarowania pozostałej kwoty 89,3 mln zł wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. w stosunku do roku 2017, po założonym uruchomieniu kwoty 96,2 mln zł przedstawionej prezentacji, co w prezentacji zostało całkowicie pominięte. (MK)

SPOTKANIE W GOLENIOWIE

W dniu 25 maja 2018 r. Przewodniczący Związku przebywał w Goleniowie, gdzie uczestniczył w spotkaniu z członkami Organizacji Związkowej Nr 6/Z z siedzibą w Mostach, która działa w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Organizacji Związkowej Nr 10/Z w Szczecinie, która działa w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym.

Na początku spotkania Przewodniczący po raz pierwszy oficjalnie zaprezentował flagi naszego Związku, z którymi zostało zrobione foto

 IMG_0756

W trakcie spotkania Przewodniczący został zapoznany przez Przewodniczącego Organizacji – kol. Wiesława WYPIEROWSKIEGO z bieżącymi sprawami, z którymi aktualnie mierzą się działacze tej Organizacji, do których należy zaliczyć m. in. problemy dotyczące wynagradzania, w tym kształtowania poziomu miesięcznych wynagrodzeń pracowników Bazy.

Na koniec Przewodniczący przedstawił informację ze spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej, w tym omówił szczegółowo zmiany proponowane przez MON oraz odpowiadał na pytania licznie przybyłych na spotkanie członków tej Organizacji. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
728 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Renata
29 maja, 2018 07:10

Określanie wysokości podwyżek „W SKUTKACH” na 1 stanowisko jest krzywdzące dla prac. z pełną wysługą – każdorazowo dostają MNIEJ do podstawy niż młodzi ludzie z krótkim stażem – którym co roku ta wysługa (od wyższej) pensji będzie wzrastać – (pozostałym stoi w miejscu co najmniej 5 lat). dojdzie do tego, że starsi pracownicy będą mieć pensje niższe o jakieś 20% od młodych!!!

Referent
8 sierpnia, 2018 18:21
Reply to  Renata

Starsi pracownicy?….młody pracownik po ok roku A nawet wcześniej wykonuje te sama pracę i ponosi taka sama odpowiedzialnosc…więc nie rozumiem dlaczego miałby zarabiać mniej!?

Dorota
29 maja, 2018 07:36

Długie prozy mnie nie interesują co związki uzyskały rzeczowo i krótko proszę konkrety konktety a nie mydlenie oczu

Rysiek
29 maja, 2018 10:28
Reply to  Dorota

Dorotko – te cyt: „konktety” to właśnie to, co Marek dosyć szczegółowo opisał, no ale przecież Ciebie cyt: „długie prozy” nie interesują.
Może Cię zainteresuje więc przekaz taki:
Będzie po 200 zł na pełnozatrudnionego ale Ty możesz z tego i nic nie dostać, bo podwyżki w resorcie w tym roku po prostu nie ma… W każdym razie nie dla wszystkich.

A ze związkami wypadałoby się w końcu liczyć, bo to także one będą tę kasę w zakładach dzielić, przy czym nie będą miały żadnego musu dbać o tych, z którymi im nie po drodze…

Dorota
29 maja, 2018 11:31
Reply to  Rysiek

Rysiek żałosne jest to piszesz. Pracownicy mają prawo zadawać pytania nikt ich nie obraża Tym bardziej nie straszy. A Ty prubujesz to robić .

Dorota
29 maja, 2018 11:34
Reply to  Dorota

Sory miało być próbujesz

Rysiek
29 maja, 2018 16:46
Reply to  Dorota

Dorotko – zabolało?? Powinno…
A ja jedynie piszę Twoim stylem – nic więcej…
Proszę – przemyśl to.

wosiek71
30 maja, 2018 01:04
Reply to  Rysiek

Panie Rysiek nie wymądrzaj się i nie strasz. Dorotka ma rację. Podwyżki były zapisane i powinny być wypłacone już dawno. A co roku to samo lelum polelum. Ludzi nie interesuje o czym Wy sobie rozmawiacie tylko krótka, konkretna wzmianka typu 300zł podwyżki. Po to właśnie opłacają składki na związki. Z ludźmi Panie Rysiek wypadałoby się w końcu liczyć bo to oni Was utrzymują, a nie muszą tego robić bo może im z Wami przestać być po drodze. Efekty Waszej pracy są mizerne

Rysiek
31 maja, 2018 09:27
Reply to  wosiek71

Panie wosiek71, odpowiadam teraz, bo dopiero obecnie zauważyłem Twój wpis. Już z faktu, że dzielisz pw na cyt: Waszych i Naszych wynika, że niewiele z tego wszystkiego pojmujesz… Wpierw co do tego, kto tu kogo utrzymuje… Mnie – ani Ty, ani nikt inny nie utrzymuje, bo utrzymuję się sam z własnej pracy w mon i wynagrodzenia w wysokości ok. 1400 zł – „na rękę”. Jestem zwyczajnym, szeregowym członkiem ZPW TARCZA i staram się dbać o wizerunek organizacji, do której należę w przeciwieństwie do Ciebie, bo Ty jedynie malkontencić i pouczać potrafisz. W dodatku czynisz to obcesowo i prostacko – podobnie… Czytaj więcej »

wosiek71
31 maja, 2018 17:34
Reply to  Rysiek

Skoro się za to zabrałeś to rób to, ale dobrze i nie strasz innych. Mądry człowiek wyciąga wnioski a mianowicie jeśli widzi, że takie działania nie przynoszą żadnych efektów to zmienia strategię, a Wy ciągle rozmawiacie. Pytam się o czym i po co, przecież rok temu wszystko było ustalone. Należało tylko się domagać wypłaty tego co Rząd obiecał. A skoro Rząd nie dotrzymuje słowa, to się organizuje ludzi i próbuje innych, skuteczniejszych metod. Mnie nie musisz nic załatwiać, bo ja kolego nie jestem pracownikiem cywilnym wojska. Z jakiś (Ty nie musisz wiedzieć jakich) powodów jestem zainteresowany tą tematyką i poraża… Czytaj więcej »

Rysiek
1 czerwca, 2018 21:40
Reply to  Rysiek

Za nic się nie zabrałem a ignorancję i pychę oraz zwyczajną ściemę na kilometr czuć w Twoich, gościu wypowiedziach. Jeżeli tak mamy tu dyskutować – to tą dyskusję zakończmy, bo sensu nie ma.

Rycho
29 maja, 2018 07:52

A co z wczorajszym dniem granicznym jeśli chodzi o odpowiedź MON odnośnie tych 250 zł?

dorota
29 maja, 2018 19:25
Reply to  Rycho

Rysiu mnie takie rzeczy nie bolą , pracuję w JW dosyć długo aby się uodpornić na takich jak TY.

Dorota
29 maja, 2018 08:04

Proponuje we wszyskich jb dzień na żądanie w tym samym dniu.

Rysiek
29 maja, 2018 16:01
Reply to  Dorota

Dorotko – odpowiem krótko i rzeczowo – całe g..no z tego wyjdzie, bo ten dzień na żądanie dadzą tym, co dać będą chcieli a reszcie nie dadzą i będą na prawie.
To trzeba po prostu wiedzieć dając publiczne rady.
Efekt taki, że wielu się tego dnia pozbędzie a nikomu nie zaszkodzimy…
No – może samym sobie …

Konrad
29 maja, 2018 09:29

MON się bardzo przestraszył i daje 300 zł na etat.
Ludzie obudźcie się 167 brutto to max i więcej nie będzie (o ile wszyscy dostaną te marne grosze).

Zenek
29 maja, 2018 09:37

Pierdu, pierdu to ile tej podwyżki w końcu.

Rysiek
29 maja, 2018 10:22
Reply to  Zenek

Zenek – pierdu, pierdu – 110 zł do podstawy ale nie dla ciebie, bo i tak masz dużo…
Nie pasi, to się możesz zwolnić. Sorry ale niektórym trzeba odpłacić tym samym.
Zamiast wciąż nadstawiać policzek do bicia a d..ę do kopania – sam sobie tę kasę załatw… „w końcu”

wosiek71
31 maja, 2018 23:04
Reply to  Rysiek

Rysiek mam wrażenie że jesteś w związku za karę, albo jesteś podstawiony przez stronę rządowa aby torpedować inne pomysły, zapewne bardziej skuteczne od tych, które narzuca Tobie ktoś kto nie jest zainteresowany aby pracownicy dostali podwyżki. Bo podwyżką nie można nazwać kwotę, która nie powoduje wzrostu pensji powyżej najniższej krajowej. A tak w ogóle to zachowujesz się jak rozkapryszony chłopiec, któremu nie można nic powiedzieć bo rzuca zabawki i ucieka z piaskownicy

Rysiek
1 czerwca, 2018 22:00
Reply to  wosiek71

Wosiek – a ja mam wrażenie, że przysłano cię tu, abyś nieco zadymił ze zwykłej zazdrości, bo wchodzi tu masę tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Udzielono ci tu gościny, to trzymaj pion gościu i nie puszczaj „bąków”, bo nie wypada. Ode mnie to …..- poniał?? Jeżeli mamy dyskutować – to nie w sposób jaki paru z was tu obecnych przyjęło za normę. Nie podoba mi się, że ktoś kto tu przychodzi – wali knota w pokoju a gdy się jemu zwraca oględnie uwagę na niestosowne zachowanie – udaje, że uczynił to kto inny. Nie podoba mi się jeżeli to,… Czytaj więcej »

Rysiek
2 czerwca, 2018 15:59
Reply to  wosiek71

Powyżej – pod moim adresem napisałeś: „…jesteś podstawiony przez stronę rządowa aby torpedować inne pomysły, zapewne bardziej skuteczne od tych, które narzuca Tobie ktoś kto nie jest zainteresowany aby pracownicy dostali podwyżki.” Walisz koleś ostro tyle, że kulą w płot, bo polemizując z pomysłem urlopu na żądanie doskonale wiedziałem, że rozpoczęcie urlopu na żądanie przed uzyskaniem zgody od pracodawcy – może zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, która stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Tak orzekł Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków ( II PK 26/08 ). W innym zaś podkreślał, że obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest… Czytaj więcej »

Zenek
29 maja, 2018 10:57

Jak ja mam dużo (1850 podstawy) to kto ma mniej . Zanim Rryszard coś napiszesz to przemyśl to. Ciekawe jaka jest twoja podstawa ?

Toja
29 maja, 2018 11:59

Podobno czekamy do 4 czerwca…..

pracownik
29 maja, 2018 12:01

NSZZ PW donosi:
„W dniu 28.05.2018 roku Z-ca Przewodniczącego Związku Roman Richert, a w dniu 29.05.2018 roku Przewodniczący Zenon Jagiełło rozmawiali telefonicznie z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych Panem Wojciechem Drobnym w sprawie propozycji STRONY SPOŁECZNEJ dotyczącej regulacji płac. Dyrektor DSS przekazał informację, że strona resortowa poważnie rozważa nasze propozycje i po przeprowadzeniu analizy udzieli odpowiedzi po 4 czerwca bieżącego roku.”

Zobaczymy na ile te „poważne rozważania” MONu okażą się poważne.

Mamy dość! Żądamy godnej płacy za PRACĘ na rzecz bezpieczeństwa Naszej Ojczyzny!
Nie żebrzemy o socjal a o godne wynagrodzenia!

pkol
29 maja, 2018 12:41

Czyli MON udzieli odpowiedzi 4 czerwca ?

Konrad
29 maja, 2018 12:51

Jest info na stronie nszz pw, że MON poważnie zastanawia się nad propozycjami związków i po przeprowadzonej analizie da odpowiedź po 4 czerwca br. Czekamy.

Zenek
29 maja, 2018 13:24

Nie bij piany . To pokaż co załatwiłeś bo ja nic nie widzę żeby ktoś coś załatwił Ryysiu .!!

Rysiek
29 maja, 2018 16:48
Reply to  Zenek

Pianę bijesz to Ty – Zenek i o to właśnie chodzi, że jesteś po prostu niegrzeczny i wprowadzasz zamęt.
Niepotrzebnie, bo to nie czas i pora na wzajemne podszczypywania.

PEWURON
29 maja, 2018 14:48

Może interpelacja poselska ws. rozdysponowania kwoty pozostałem na wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2017 i rozliczenia tego samego w 2018 roku przyniosłaby skutek?
Przecież MON ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytanie, co robi z publicznymi pieniędzmi.
Jeżeli nie chce tłumaczyć tego związkom zawodowym we własnym grajdołku, to niech się zajmie tym np. poseł Brejza. Momentalnie zrobi się smród, że kolejne miliony wsiąkają i nikt nie wie gdzie.

Rysiek
31 maja, 2018 09:35
Reply to  PEWURON

Witaj – jak zawsze zresztą masz świetne pomysły i całkowitą rację.
To, o czym napisałeś leży w gestii zamiarów tego zz, jak zresztą parę innych – podobnych inicjatyw.
Zapewne sięgniemy po nie, w zależności od rozwoju sytuacji .
Serdecznie pozdrawiam.

Michał
29 maja, 2018 15:27

U mnie w 2 blog szepczą, że związki dogadały się z MON na 210 zł.

Mariusz
29 maja, 2018 15:38

Informacja ze strony największego związku:
„W dniu 28.05.2018 roku Z-ca Przewodniczącego Związku Roman Richert, a w dniu 29.05.2018 roku Przewodniczący Zenon Jagiełło rozmawiali telefonicznie z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych Panem Wojciechem Drobnym w sprawie propozycji STRONY SPOŁECZNEJ dotyczącej regulacji płac. Dyrektor DSS przekazał informację, że strona resortowa poważnie rozważa nasze propozycje i po przeprowadzeniu analizy udzieli odpowiedzi po 4 czerwca bieżącego roku.”

Ręce opadają….

Zenek
29 maja, 2018 15:41

Posty pojawiają się i znikają jak kiedyś na strone największego związku .

29 maja, 2018 16:49
Reply to  Zenek

Zenek, nie szerz herezji.
Mogło się zdarzyć, że jakiś post nie został zamieszczony, bo zaplątał się w spamy ale w końcu i tak ujrzał światło dzienne, i zaistniał na tym forum.
Ale z pewnością nie było takiej sytuacji, żeby zamieszczony post zniknął.
O którym poście piszesz, że był i zniknął, czego dotyczył?

cucu76
30 maja, 2018 12:46

Witam kolegów i koleżanki odpowiedź po 4 czerwca to może być i w lipcu

cycu76
30 maja, 2018 13:17

Tak, jak ktoś wcześniej pisał o pielęgniarkach, że wywalczyły 500 zł poprzez L4 – tak i my cywile powinniśmy tak postąpić, bo innej drogi to ja już nie widzę, i wtedy się okaże, czy armia sobie poradzi bez nas zwykłych szaraków, bo przecież nimi jesteśmy w ich oczach, a na tydzień L4 nie ma problemu u lekarza.
I dopiero, jak news pójdzie w świat to wszyscy w europie się dowiedzą, ile zarabia cywil w wojsku w Polsce i wtedy niech tłumaczą, na co idzie to 2% PKB.

Michał
30 maja, 2018 18:47
Reply to  cycu76

Dobry pomysł dla nas cywili lecz niestety nie dla emerytów.
Bo oni mają w d…pie.

Brunon
31 maja, 2018 13:44
Reply to  cycu76

Cycu76 – no właśnie nie jest wiadome, gdzie te 2% PKB idzie.
Zapewne trzeba płacić USA za stacjonowanie ich armii u nas, bo w naszym wojsku przecież nic nowego nie widać. Jesteśmy bezbronni jak niemowlęta, więc tak po prawdzie jest to jedyne wyjście.
Tylko why tak szabelką wywijamy?

Marek
30 maja, 2018 18:40

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17223,Beda-kolejne-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-sluzb-podleglych-MSWiA.html

„a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.”

Można ?

30 maja, 2018 20:52
Reply to  Marek

Policz ile Tobie wzrosną w tym okresie (2016-2019) i zobaczysz, czy mogą…

Grzesiek
30 maja, 2018 22:03

Panie Marku a skąd ten optymizm dotyczący roku 2019??? Spraw nie umiecie domknąć w tym roku, już wynegocjowanych dużo wcześniej a zakłada Pan jakąkolwiek podwyżkę w roku 2019…śmieszne.przepraszam bardzo.z tego co mi wiadomo ustawa, o której pisałem planowana jest wstępnie do wejścia za rok lub max dwa lata.i wtedy co???dalej będziecie robić ludzi w wała? Mówiąc o wynegocjowaniu podwyżek??? Teraz może Pan na prawdę Panie Marku myśleć, że jestem na z góry okopanej pozycji wobec zz w Ron i tego co robicie… 90% ludzi uważa to samo.to co robicie i na co pozwalacie, to przechodzi już ludzkie pojęcie.wy sami siebie… Czytaj więcej »

31 maja, 2018 12:33
Reply to  Grzesiek

O jakich wynegocjowanych dużo wcześniej kwotach piszesz, bo ja nic nie wiem, aby było coś wynegocjowane na 2018 i 2019 r. Była propozycja resortowa na lata 2017-2019 ale jakbyś przeczytał uważnie ostatnią aktualność – wiedziałbyś, że obecna ekipa jej nie akceptuje a sam Minister M. tak zaplanował budżet wynagrodzeń pracowników na 2018, że nie uwzględnił w planach swojego Programu 105 plus… O tym co będzie w 2019 r. wiem, bo już wyszły dokumenty, w oparciu o które będzie realizowane planowanie. Dlatego mogę pisać z optymizmem. Poza tym, są wybory… Podwyżka w 2016 r. również była realizowana w kwotach, jakie przed… Czytaj więcej »

Grzesiek
31 maja, 2018 13:38

Co z tego ,że aktualna ekipa tego nie akceptuje???chyba jest ciagłość rządu i raz coś ustalone to „ustalone” tak czy nie???tak jak pisalem gdybyście mieli jaja to dawno byłoby po temacie tegorocznych podwyżek.Ale to Pan pisał że jest czas żeby się ogarnęli po wymianie person. I to co Pan napisał odnośnie roku 2019 to już podobnie Pan pisał o naszym kochanym roku 2018.podobnie.za rok jak będę pracował i nie odejdę z tego grajdołu zacytuję ludziom Pana wypowiedź…ręce opadają. negocjujecie wysokość podwyżek po uchwaleniu budżetu…dziecko wie co to oznacza.robcie tak dalej tylko nie płaczcie później na fale odejść ze związków. Jedna… Czytaj więcej »

31 maja, 2018 18:35
Reply to  Grzesiek

Wiem, co pisałem i dzisiaj napisałbym to samo jeszcze raz.
My nie negocjujemy wysokości podwyżek ale sposób rozdysponowania środków, o które wzrosły wynagrodzenia na rok 2018.
Gdyby to miały być podwyżki, sprawa byłaby prostsza.

Rysiek
31 maja, 2018 14:09
Reply to  Grzesiek

Jest dokładnie tak jak pisze Marek. Niczego na lata 2017 – 2019 nie wynegocjowano ani żadnego porozumienia w związku z tym nie podpisano. Zwracałem wówczas na to zaniechania uwagę ja, zwracały zz skupione w MKK, w tym m.in ten związek, na stronie którego tu dyskutujemy. Nie wrzucaj nas więc Grzesiu do wspólnego worka… Marek wręcz przestrzegał przed rewolucyjnym optymizmem tych, którzy przystali na ustalenia resortu. Boli mnie, że ten nasz resort, który tak pięknie przedstawiał plan naszych podwyżek – schował go do kąta i udaje, że go wcale nie było. Czuję się tym zawiedziony i oburzony, jak tysiące innych. Czuje… Czytaj więcej »

Marek
31 maja, 2018 10:20

2016 ok 110 netto , 2017 ok 130 netto , 2018 nie wiadomo……2019 w sferze fantazji….. Jak to się ma do 750…… „Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSWiA. Warto zaznaczyć, że są to podwyżki kwotowe, a nie procentowe. Przypominamy, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych służb otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202 zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy wzrosło średnio o 253 zł, a pensje pracowników cywilnych przeciętnie o 250… Czytaj więcej »

31 maja, 2018 12:42
Reply to  Marek

To co piszesz o MSWiA to jest w kwotach netto, czy brutto? Zapewne w brutto, to dlaczego swoje podajesz w netto? Osobiście wolałbym, abyś przedstawił swoje wzrosty płac w kwotach brutto, bo zazwyczaj niektórzy nie wiedzą co to netto i podają to, co otrzymują do wypłaty na liście płac lub to, co wpływa na konto. Tak zapewne jest i w Twoim przypadku, bo te 110 zł, które wskazujesz… nawet jakbyś nie miał wysługi lat – kwota podwyżki byłaby wyższa. A już tak na marginesie, w tym powyższym wpisie o MSWiA pominąłeś rok 2018. To są tam podwyżki dla pracowników, czy… Czytaj więcej »

Rysiek
31 maja, 2018 14:40
Reply to  Marek

Mareczku – już zatwierdzona jest ta kwota ale nie w wyniku jakichkolwiek negocjacji ze zz a w wyniku decyzji rządowych, które rzecz jasna będą przez parlament przyklepane. To decyzje nie wynikające z żadnych negocjacji a z czystej polityki. Z polityki kupowania sobie poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza przed wyborami. Oczywiście – należy spodziewać się podobnych /co do skali ogólnej/ podwyżek w wojsku z tym, że jak zwykle ten „pies” jest pogrzebany w szczegółach. Bo jak przyjdzie co do czego, to zapewne okaże się, że nie jest to takie piękne proste i łatwe, jakie się z daleka wydaje. Powtórzę – na termin… Czytaj więcej »

eric
2 czerwca, 2018 15:53

Rysiek, widać po Twoich postach, że jesteś chyba człowiekiem podstawionym z MON. A jak ktoś Ci zwróci uwagę albo napisze nie po Twojej myśli, to mało pianą się nie zaplujesz, luzuj… Pisz grzecznie. Panie Marku, cieszę się, że nasz związek – TARCZA pozwala tu wyrażać swoje poglądy i co do ostatnich rozmów, stara się „coś” ugrać dla nas wszystkich. Zastanawia mnie jedno, czemu związki (co widać w waszym oświadczeniu) stoją głównie za specjalistami? Tylko jedna grupa ludzi jest dla was oczkiem w głowie… Czyżby w większości w związkach byli tylko sami specjaliści? Jeśli tak to pora się chyba wypisać… Jestem… Czytaj więcej »

Rysiek
3 czerwca, 2018 20:56

Eric – nie jestem nasłany przez MON i nie pluje a usiłuje jakoś wyjaśniać to, co na ogół jest efektem pobieżnej znajomości faktów i zwykłego gdybania. Tyle, że jakoś nikt ze mną nie chce dyskutować merytorycznie – Ty również. Nie pluję, tylko piszę jak jest a że ta prawda wielu nie w smak – to miejcie pretensje nie do mnie a do tej prawdy. Mam prawo mieć swoje poglądy a Ty ich podzielać nie musisz. Co do grzeczności – jeżeli ja, jak piszesz „o mało pianą sie nie zapluję”, to ty pisząc to, co powyżej napisałeś po prostu głupoty piszesz. Dlatego,… Czytaj więcej »

eric
5 czerwca, 2018 17:00
Reply to  Rysiek

Piszesz „nie można wysuwać wniosków” odnośnie specjalistów. Patrz, jednak moje wnioski się spełniły. To głównie specjalistom spłynie podwyżka. Ja nie mówię, że się im nie należy. Jeśli ktoś jest naprawdę specjalistą w swoim fachu, to niech bierze za swoją pracę godne pieniążki. Tylko, że przy tym wszystkim są pomijani inni… Walczmy, żeby podnosić zarobki wszystkim. Tym, co mają mało, trzeba też podnosić, wyrównywać dysproporcje. MON ogłosił 200 zł na osobę. Ja dostanę 0 zł specjalista 400 zł i jest 200 na osobę. Odbędzie się to kosztem innych… Nie wiem, czy to prawda ale dochodzą mnie słuchy, że MON sam podjął… Czytaj więcej »

5 czerwca, 2018 19:26
Reply to  eric

Zgadzam się z Tobą.
W poprzednich latach mówiono nam, że nie ma budżetu, że mamy kryzys w niektórych krajach europejskich, potem była Afryka, a nawet wyciągano inne grupy zawodowe.
Dzisiaj wiemy, że nie do końca były te argumenty trafiono a inne grupy zabezpieczały swoje potrzeby – bez oglądania się na pracowników RON.
W tym roku mamy budżet plac na odpowiednim poziomie i SERIO – nie widzę argumentów, które mogłaby strona resortowa przedstawić…

Toja
4 czerwca, 2018 07:22

Eric, specjaliści to w tym wypadku nie osoby na etacie specjalisty, lecz osoby uznane przez dowódców, kierowników za deficytowe.
Mogą to być spawacze, tokarze, ślusarze itp.
Więc wypada się najpierw zorientować a nie bić pianę!

Informatyk
4 czerwca, 2018 14:18

To teraz najwyższy czas na negocjacje podwyżek na 2019 r. 🙂 Jak na 2018 r. już przyklepane. Pozdrawiam

Konrad
4 czerwca, 2018 14:40

200 zł brutto na etat. Oficjalne info na stronie MON.

Iop
4 czerwca, 2018 14:53

Podwyzki podpisane 115 milionow

Marek
4 czerwca, 2018 15:01

To po ile tych złotówek w końcu dostaniemy ???

Karol
4 czerwca, 2018 15:56

114,5 mln : ok. 45 000 etatów = ok 254 brutto ze skutkami….
Jak ktoś mnie ma wysługi np. 20% i premii np. 5% to wychodzi ok 190 brutto ?
Dobrze liczę ?

Dziwne
4 czerwca, 2018 16:41

Dziwnie to wygląda. Związki zaproponowały 250 zł a MON 167 zł.
Mieli poważnie rozważać propozycje po czym na stronie MON info, że dają około 200 zł.
Ot, tak sobie zadecydowali.
Na co pójdzie reszta pieniędzy?

4 czerwca, 2018 17:37

gazeta prawna mon dał średnio 200 zł

Maks
4 czerwca, 2018 19:13

„Zdecydowałem o przyznaniu podwyżek pracownikom cywilnym Wojska Polskiego; bez nich niemożliwy byłby skuteczny rozwój Sił Zbrojnych – poinformował dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak. Jak wskazał, na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 115 mln zł. Zdecydowałem o przyznaniu podwyżek pracownikom cywilnym WP. Dziś zarabiają oni mniej niż w innych służbach. Na ten cel wydamy prawie 115 mln zł. Bez pracowników cywilnych niemożliwy byłby skuteczny rozwój Sił Zbrojnych, ich zaangażowanie i postawa zasługują na najwyższe uznanie” – napisał na Twitterze minister obrony narodowej. Szczegóły zmian podaje MON w oficjalnym komunikacie. Wynagrodzenia mają wzrosnąć średnio o 200 zł na osobę. Wypłata wyższych pensji… Czytaj więcej »

Konrad
4 czerwca, 2018 19:38
Reply to  Maks

W wypadku KSC podwyżek nie powinny otrzymać osoby posiadające maksymalny mnożnik kwoty bazowej przewidziany dla danej grupy stanowisk np. specjalista w TOAW z mnożnikiem 1,8.

Informatyk
4 czerwca, 2018 20:59

Jak odnieść się do tego stwierdzenia?
„Większe pensje otrzymają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych kluczowych dla Sił Zbrojnych oraz pracownicy którzy do tej pory zarabiali najmniej.”

Chodzi o te same stanowiska specjalistyczne co dostawały większe podwyżki w ubiegłych latach czy teraz będzie inaczej? Kto będzie decydował które stanowisko jest kluczowe a które nie? Czy informatycy WKU/WSzW zaliczają się do takich?

Specjaliści
5 czerwca, 2018 00:14
Reply to  Informatyk

Pewnie nie, bo dla nich informatyk w jednostce to gość od brudnej roboty, jak się nie podoba to następny. Specjaliści to te osoby, co jak wyślesz im dane to założą Ci konto w systemie tj. wpiszą dane do formularza 😀

człowiek_z_lasu
5 czerwca, 2018 10:13
Reply to  Informatyk

Stanowiska kluczowe były już wybrane i informatycy z TOAW ze swoimi groteskowymi pensjami się do nich nie zaliczają.
Pozdrawiam.

Grzegorz M.
5 czerwca, 2018 02:58

Skąd ja to znam? – z własnego podwórka – przykład jak widać idzie z samej góry. Mój pracodawca robi dokładnie to samo. Rozpoczyna rozmowy ze związkami, a później dostaje „olśnienia” i sam podejmuje decyzję.

Lili
5 czerwca, 2018 06:50

Oho! Związkowcy w szoku! A Mariusz wziął ogłosił i kto mu tego zabroni? Kurcze…..ja też jestem w szoku z powodu tej zawrotnej kwoty! Wow!

PracownikRON
5 czerwca, 2018 09:09

200 zł brutto czyli na pracownika średnio 140zł na rękę, bo ta kwota 200 zł brutto jest już ze skutkami i premią nie ma co się czarować i liczyć od 200 zł jeszcze procenty nie nie nie. 140 zł do wypłaty i to jest śmiech, 300 zł dają na wyprawki dla dzieci… bogaczy biznesmenów milionerów itp. TO JEST CHORE. MON sam podjął decyzję ile dać dla PRON czyli całe spotkania debaty z ZZ to fikcja? Nic już nie rozumiem, poczekam jeszcze ile tak naprawdę dadzą do podstawy, bo może nic i wtedy zacznę szukać sobie nowej pracy, bo za 140… Czytaj więcej »

PracownikRON
5 czerwca, 2018 09:10

Panie Marku, może Pan tutaj objaśni jak to teraz będzie ?
Pozdrawiam wszystkich oszukanych

5 czerwca, 2018 18:33
Reply to  PracownikRON

Musimy, PracownikuRON poczekać jeszcze na pismo, które zostało skierowane do wojskowych pracodawców, bo to dopiero jego treść pozwoli nam odnieść się do tego, co faktycznie podpisał Minister. Mam nadzieję, że na dniach tamto pismo też trafi do ZZ, jeżeli mają oni uzgadniać cokolwiek z pracodawcami.

Rysiek
5 czerwca, 2018 09:50

No i wór pytań i problemów dopiero teraz się rozwiązał… Nie było kasy – źle, Jest – jeszcze gorzej…. Pisałem już o tym, że tej kasy będzie mniej niż się spodziewamy i że przy jej podziale dojdzie do niezłej zadymy w zakładach. Dojdzie, bo nagle wszystkim się wydaje, że dostaną po 200 zł a niektórym nawet, że każdy otrzyma po 200 zł do zasadniczej. Prawda jest taka, że resort jakby dokładnie kalkując kierunki wydatkowania środków opisane na tym naszym forum – przeznacza te środki na załatwienie paru istotnych – narosłych latami problemów. Aby je chociaż po części w zakładach załatwić… Czytaj więcej »

5 czerwca, 2018 18:55
Reply to  Rysiek

Nie wiem Ryśku dlaczego ale przeczuwam, że te Twoje wpisy są jeszcze przedwczesne. Faktem jest, że MON dorzucił te 20 mln zł, jednak w dalszym ciągu nie znamy kierunku przeznaczenia pozostałej kwoty środków pozostającej w dyspozycji Ministra. A jest jej trochę, bo zakładając, że uruchamia się kwotę 115 mln zł – w dalszym ciągu nie znamy kierunku zagospodarowania kwoty kolejnych 115 mln zł, bo przypomnę, że przedstawiciel DB w trakcie spotkania stwierdził, że na dzień 23 maja br. w dyspozycji MON pozostaje kwota 230 mln zł!!! CO Z TYMI ŚRODKAMI??? Czekamy na info z MON w tym zakresie, bo zgodnie… Czytaj więcej »

Piotr
5 czerwca, 2018 22:28
Reply to  Rysiek

Panie Ryśku, jeżeli uważa Pan że „wywalczone” 33 zł brutto jest sukcesem i należy „je przyjąć i zakończyć te płacowe zapasy” oraz że zasadnicze wynagrodzenie na poziomie 2100 zł jest godziwą płacą za naszą pracę, to chyba rzeczywiście jest Pan – jak tu piszą – osobą podstawioną przez MON. Stanowisko Strony Społecznej z dnia 23.05.2018 jest zgoła inne od tej, samowolnej decyzji Ministra Błaszczaka i należy się przy niej upierać, bo tak uzgodniły WSZYSTKIE związki. Chciałbym z góry podziękować TARCZY, bo widać, że się staracie ale nie można znowu zaakceptować samowolnych decyzji Ministra. Namawiam też po zakończeniu tego całego cyrku… Czytaj więcej »

6 czerwca, 2018 01:00
Reply to  Piotr

Zgadzam się z Tobą, Piotrze, że podjęcie decyzji przez Ministra w zakresie podziału środków na wynagrodzenia pracowników wojska narusza postanowienia art. 23 ust. 3 ustawy o ZZ i stoi w sprzeczności ze stanowiskiem GIP, które na tej stronie w przeszłości prezentował Rysiek. Jednolite stanowisko Strony społecznej a takie mamy z dnia 23 maja br. – uniemożliwia podjęcie jednostronnej decyzji przez Ministra. W myśl tych ustawowych zapisów, w dalszym ciągu powinny być prowadzone uzgodnienia, które powinny doprowadzić do consensusu w zakresie kierunków zagospodarowania tych środków. Tych środków, czyli mam na myśli kwotę, o którą budżet płac został zwiększony w 2018 r.… Czytaj więcej »

Marcin
5 czerwca, 2018 10:28

Wg mnie wyrównywanie dysproporcji w wynagrodzeniach zasadniczych pracowników na tożsamych stanowiskach pracy opłacanych z PUZP dla WJOSB należy rozważać w skali makro (porównanie wynagrodzeń w instytucjach wojskowych, WOG-ach, Bazach itp.) a nie mikro (jednostka wojskowa). O ile dobrze pamiętam w 2008 r. IWsp SZ zainicjował takie rozwiązanie, gdy podzielił kasę na podwyżki uwzględniając przeciętne wynagrodzenie w danej instytucji wojskowej. Ale było to tylko raz i nie spowodowało likwidacji kominów płacowych. Najgorzej obecnie jest w jednostkach, gdzie nie odbyło się wyodrębnienie WOG pomimo rekomendacji NIK z 2015 r. (m.in. baz Sił Powietrznych). W nowo tworzonych WOG-ach a teraz WOT wynagrodzenia są… Czytaj więcej »

5 czerwca, 2018 19:03
Reply to  Marcin

Potwierdzam Marcinie treść Twojego powyższego wpisu, z jednym zastrzeżeniem, że w WOG-ach są wynagrodzenia znacznie wyższe.
Z posiadanej przeze mnie wiedzy, akurat nie polega to na prawdzie, natomiast w przypadku jednostek WOT rzeczywiście poziom płac jest znacznie wyższych niż pozostałych RSZ i tylko należy ubolewać nad tym, że takie decyzje są podejmowane w ciszy ministerialnych gabinetów…
O sposób określenia płac na stanowiska bazowe w WOT-ach również zwróciliśmy się do MON w trakcie spotkania w dniu 23 maja br.

Kuba
5 czerwca, 2018 12:34

No i gdzie się podziały te 20-70 mln złotych na podwyżki, może jakieś zapytanie poselskie do pana ministra?

5 czerwca, 2018 19:04
Reply to  Kuba

Nie wykluczamy i takiej możliwości w sytuacji, gdy nie będziemy mieli odpowiedzi na skierowane do MON nasze pytania w tym zakresie.

Lili
5 czerwca, 2018 13:44

Na stronie FB największego związku „bez komentarza” ale ja jednak prosiłabym o jakiś komentarz TARCZY w sprawie wczorajszych rewelacji.

5 czerwca, 2018 19:11
Reply to  Lili

Mam nadzieję Lili, że moje komentarze na chwilę obecną będą dla Ciebie i innych Czytających naszą stronę wystarczające.
Obecnie musimy po prostu zapoznać się z pismem Ministra Łapińskiego, które podobno zostało skierowane już do wojskowych pracodawców…
Szkoda, że nie przekazano tego pismo również do ZZ, skoro ma dojść do uzgodnień na poziomie zakładu pracy.
Takim działaniem tworzy się nierówność stron przy podejmowaniu decyzji. Pracodawcy otrzymają merytoryczne wsparcie od MON, natomiast ZOZ będą „skazane” na siebie – w myśl zasady: DZIEL I RZĄDŹ.

K
5 czerwca, 2018 16:21

Czemu taka cisza?
Czyżby wszyscy działacze zaniemówili?
Czy oblewają „sukces” związków zawodowych?
A może w końcu jest to, co było wiadomo od dawna. MON dał, ile chciał a nie ile chciały zz…..

5 czerwca, 2018 19:19
Reply to  K

A może MON czeka na dalsze działania ZZ i zakłada, że takie nastąpią. I wówczas uruchomi dodatkową kwotę tak, jak obecne zwiększenie o te 20 mln zł w stosunku do pierwotnej propozycji MON z 23 maja br. W sytuacji natomiast gdyby nie nastąpiły – będzie miał czysty zysk. Tak jak w roku ubiegłym, gdy pozostało 54 mln zł, o które ZZ nie wystąpiły, bo niektóre z nich uznały, że środki te są potrzebne na wzrost zatrudnienia, który jednak nie nastąpił… Tak to wyglądał w roku ubiegłym tyle, że ubiegłoroczna kwota ok. 200 zł była zbliżona do założonej wcześniej przez MON… Czytaj więcej »

Lili
5 czerwca, 2018 22:03
Reply to  K

Ok, dziękuję. Poczytałam i poczekam na rozwój akcji.

Związkowiec
5 czerwca, 2018 22:30
Reply to  K

Do Pana Marka to chyba pismo idzie pocztą lotniczą. Widziałem pismo dziś rano – w rozdzielniku wszystkie związki. Pismo nic nowego nie wnosi.

6 czerwca, 2018 01:06
Reply to  Związkowiec

Związkowcu, widzę, że zapewne nie załapałeś o czym napisałem.
Mi nie chodziło o treść pisma skierowanego do ZZ przez Pełnomocnika MON ale o pismo, które skierował Podsekretarz Stanu do wojskowych pracodawców.
Uważam, że skoro w tamtym piśmie są zasady i tryb podziału tych środków W UZGODNIENIU Z ZOZ – to Strona społeczna powinna znać treść tego pisma z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przygotować się do tych rozmów, tym bardziej, że czas do 30 czerwca został określony dla obu stron.
Czy tak ma wyglądać WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI?

Rysiek
5 czerwca, 2018 20:04

Trudno to wszystko wyjaśniać otwartym tekstem, gdy pracownicy innych działów sfery budżetowej i tak z zazdrością spoglądają nam przez ramię, wołając do swoich ministrów – „Widzicie??? – w wojsku potrafiono ludziom wygospodarować środki na podwyżki i to z wyrównaniem od stycznia a u nas??” Spotkaliśmy się, jak na razie z resortem w połowie drogi. MON dał, co chciał piszą tu niektórzy a ja napiszę – MON dał to, co w istniejącej sytuacji dać mógł po prostu. Czy to wszystko?? Oczywiście, że nie. Jeżeli np. w sierpniu – już tradycyjnie pracownicy otrzymają np. nagrodę w wys. ok 600 zł, to przecież… Czytaj więcej »

KOBRA
5 czerwca, 2018 20:28

Marku, RON czeka na działania ZZ, skoro rzecznik prasowy kol. Rysiu wychwala dwa związki, to gdzie jest Solidarność. A kto, jak nie Solidarność zaproponowała 250 zł plus 50 mln zł na wyrównanie dysproporcji płac. Panowie związkowcy, trochę pokory i piszcie prawdę a nie róbcie z siebie bohaterów. Bo jeśli tak ma być to taki sukces ogłaszacie to na co czekacie aż wypłacą w zakładach pracy podwyżki. Dlaczego nie organizujecie spotkania i wydajecie konkretnego oświadczenia tych zz, które chcą się spotkać a może 200 zł to dla was sukces. Zaproponowaliśmy 250 zł jako „S” i żeśmy wszyscy to poparli, to podtrzymujecie… Czytaj więcej »

6 czerwca, 2018 00:35
Reply to  KOBRA

Pod stanowiskiem Strony społecznej podpisały się wszystkie ZZ, więc zakładam, że obecna propozycja MON nie powinna satysfakcjonować żadnego ze ZZ, który się podpisał, bo… czy naprawdę spotkaliśmy się w połowie drogi, skoro MON dawał 96 mln zł a Strona społeczna podpisała się pod 185 mln zł. Połowa drogi to 140,5 mln zł i informacja dla Strony społecznej co z pozostałą kasą, czyli 185 – 140,5 czyli z kwotą 44,5 mln zł! Rysiek rzeczywiście pisze na plus, bo cośkolwiek wzrosło a więc MON widział możliwość wzrostu pierwotnie proponowanej kwoty a osobiście uważam, że na taką decyzję nie musieliśmy czekać tydzień ale… Czytaj więcej »

KOBRA
5 czerwca, 2018 20:40

…I JESZCZE JEDNA UWAGA.
JAK BYŚCIE DOBRZE SŁUCHALI I UWAŻALI, CO MÓWILI POSZCZEGÓLNI SZEFOWIE ZZ – TO JAGIEŁŁO POWIEDZIAŁ, ŻE ON JEST ZA TYM ŻEBY BYŁO PRZEZNACZONE 115 MLN ZŁ NA PODWYŻKI I CO?
RON DAŁ, TYLE ILE CHCIAŁ NAJWIĘKSZY ZWIĄZEK.
PRZYPADEK? A KTO MÓWIŁ O 135 MLN ZŁ, JAK NIE SOLIDARNOŚĆ.

6 czerwca, 2018 00:43
Reply to  KOBRA

NATOMIAST MY MÓWILIŚMY, ŻE NIE PODPISZEMY SIĘ POD 135 MLN ZŁ, GDY NIE BĘDZIE 50 MLN ZŁ NA WYRÓWNANIE DYSPROPORCJI PŁAC I PODWYŻSZENIE POZIOMU PŁAC NAJNIŻSZYCH.
ZRESZTĄ, BYŁ TO NASZ WARUNEK DLA PODPISANIA SIĘ POD STANOWISKIEM STRONY SPOŁECZNEJ W DNIU 23 MAJA 2018 R.
Czyli wychodzi na to, że w pierwszej kolejności z tych 115 mln zł TRZEBA ZABEZPIECZYĆ WYRÓWNANIE DYSPROPORCJI PŁAC I PODWYŻSZENIE POZIOMU PŁAC NAJNIŻSZYCH A DOPIERO Z TEGO CO ZOSTANIE, NEGOCJOWAĆ Z PRACODAWCAMI O KIERUNKACH ZAGOSPODAROWANIA TEJ KWOTY…

Jasiu z "S".
6 czerwca, 2018 07:34

Marku, i tak właśnie bym zrobił. Najpierw podniósłbym najniżej zarabiającym do pewnego pułapu a to, co zostanie podzielił na pozostałych pw.
Jak byśmy mieli wyrównać dysproporcje płac np. w 2 RBLog to te ok. 5 mln zł, które mają wpłynąć do 2 RBLog wystarczą na ten cel. A reszta nie dostanie podwyżki, bo to nie jest podwyżka obligatoryjna – tylko tak, jak napisał Pan Pełnomocnik, poprawa struktury wynagrodzeń pracowników RON i tego ja się będę trzymał w przyszłości, jak siądziemy do stołu, żeby podzielić te środki.

jutka
5 czerwca, 2018 21:52

Nie wiemy tego, co planuje MON, wiesz o tym. Mam odmienne zdanie od Rysia i uważam, że tej żenady, tej jałmużny nie możemy przyjąć tak po prostu! Byłam na spotkaniu w DSS i świetnie pamiętasz, że jako jedyna, podczas przerwy, kiedy resortowi wyszli, rzuciłam propozycję, żeby ustalić, co robimy na wypadek, kiedy minister na nasze żądania nie przystanie. Przewodniczący J. zaczął głośno protestować, że tak nie można, że nie znamy odpowiedzi ministra i tego typu pitu pitu. To akurat szokiem dla mnie nie było, do swoich działań pro-monowskich zdołał mnie przez te wszystkie lata przyzwyczaić. Ale, że nikt mnie nie… Czytaj więcej »

Jasiu z "S".
6 czerwca, 2018 07:25

Jutka, ja Ciebie popieram i również – jako uczestnik spotkania w DSS – uważam, że nadeszła odpowiednia pora przestać dawać się poniżać i takiego traktowania przez MON i jednostronnego podejmowania decyzji przez pana Ministra.
Jako przedstawiciel „Solidarności” jestem też za protestem.
Nawet gdybym miał ponieść konsekwencje w KS PC MON, to i tak przyjadę na pikietę z moimi ludźmi.
Pozdrawiam serdecznie Krzesiny.

Rysiek
6 czerwca, 2018 07:48

Zważcie Kochani co napisałem Napisałem, że tej kasy jest więcej i że musi być przecież jakoś wydatkowana, bo przecież minister do kieszeni jej nie wsadzi…. Napisałem, że te blisko 20 mln więcej to wymierny sukces, bo jest – jakbyśmy na to nie patrzyli – sukces. Ale czy to sukces pełny?? Oczywiście NIE. To po prostu sukces. Sukces w tym znaczeniu, że pozwala w zakładach, w których ludzie mają w większości po 185 do podstawy wydatnie podnieść ich wynagrodzenia. Czy będzie tego wola i determinacja – to inna sprawa. Napisałem także, że fakt iż ten podział będzie odbywał się w zakładach… Czytaj więcej »

KOBRA
6 czerwca, 2018 13:58
Reply to  Rysiek

Rysiu, współpracować na dobrych zasadach.
Widzisz, dzisiaj dostałem wytyczne i już mamy pomysł i wyliczenia, jak je wydać tylko jest jedno ale.
Czy jest zgoda szefów 7 związków, żeby te pieniądze wziąć od RON.
Nie wiem, bo ma się to wszystko rozstrzygnąć do piątku do 08.06. a DSS CHCE MIEĆ POROZUMIENIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI DO WGLĄDU I MOŻE ANALIZY. TU JEST ZNOWU JAKIŚ POZYTYW OD PANA PEŁNOMOCNIKA.
A o dalszą kasę będziemy walczyć, bo moim zdaniem Pan Minister zrobił malutki kroczek a teraz czekamy na następny krok. Ale w pełni się z Jutką solidaryzuję i popieram jej zamiary.

wosiek71
11 czerwca, 2018 19:04
Reply to  KOBRA

Jeżeli większość pracowników cywilnych MON będzie nadal zarabiać poniżej najniższej krajowej a zanosi się że będą i to dużo mniej to o jakim sukcesie człowieku Ty piszesz. Należy zebrać ludzi do kupy i porządnie zastrajkować w przeciwnym bądź razie będziecie gonić za najniższym wynagrodzeniem do emerytury i się nigdy nie doczekacie

Tommy 75
6 czerwca, 2018 07:54

Pani JUTKO brawo!!!
Wstyd mi przyznać ale po przeczytaniu postów mam wrażenie, że to PANI nosi największe „jaj..” pod kiecką.
Od wielu lat MON trwoni PUBLICZNE pieniądze czyli nasze podatki na idiotyczne pomysły!!!
Pytam się co robi NIK, CBA???
Zamiast ożywić polską zbrojeniówkę, dać pracę polskiemu inżynierowi i robotnikowi, to kupuje się złom z zagranicy za grube miliony a później remontuje.
Czy np. ławki to obronność???
Ktoś pomylił MON z ministerstwem np. sportu.

728
0
Would love your thoughts, please comment.x