Skip to main content

Nowa tabela w PUZP

By 10 grudnia, 2017Aktualności

Aktualna tabela stawek zawarta w załączniku Nr 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. (PUZP) nie była zmieniana od 2011 r. Brak jej aktualizacji spowodował, że niektórzy pracownicy osiągnęli już maksymalne stawki przypisane dla zajmowanych przez nich stanowisk ale z drugiej strony w dalszym ciągu pozostają pracownicy, którzy nie osiągnęli nawet połowy przedziału stawek w kategorii, do której zostali zaszeregowani. Taka sytuacja świadczy o nierównomiernym wykorzystywaniu stawek przypisanych do stanowisk pracy i faworyzowaniu niektórych grup pracowników, nie zawsze zatrudnionych na stanowiskach o szczególnym znaczeniu dla Sił Zbrojnych.

Dokonanie zmiany tabeli stało się pilną potrzebą również z powodu wprowadzanych w ostatnich dwóch latach obligatoryjnych podwyżek, których realizacja była dla pracodawców znacznym utrudnieniem. Ostatecznie pracodawcy, nie mogąc podwyższać wynagrodzeń zasadniczych, wypłacali podwyżki w formie podwyższonych premii regulaminowych, bez dokonania odpowiednich zmian w zakładowych regulaminach premiowania. Na takie działania nie godziły się niektóre zakładowe organizacje związkowe, w tym ZPW „TARCZA” które w takim działaniu naruszanie przepisów prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych oraz – jak wskazywały – dochodziło do ujawniania wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyły się rozmowy dotyczący zmiany tej tabeli, o co od dłuższego czasu wnioskowały organizacje związkowe działające w resorcie obrony narodowej.

Organizacje związkowe skupione w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (ZPW „TARCZA”, ZZ Militaria, ZZ Poligrafów i NSZZ „Solidarność”- 80 Regionu Mazowsze) i Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ Solidarność przystąpiły do rozmów ze wspólną propozycją podwyższenia stawek w tabeli, której opracowanie zakładało stworzenie możliwości odstąpienia pracodawców od wypłacania pracownikom premii kwotowych i podwyższenia najniższych stawek w tabeli.

Została ona opracowana na poniższych założeniach:

  • nie zwiększać rozpiętości stawek w poszczególnych kategoriach;
  • podwyższyć stawki o kwotę 600 zł, zarówno z lewej i prawej strony tabeli z niewielkich odstępstwami w najniższych i najwyższych kategoriach, w celu dostosowania stawek w nowej tabeli;
  • najwyższe wynagrodzenie zasadnicze w tabeli wyniesie 9.000 zł;
  • kwota 600 zł stanowi 84% wzrostu minimalnego wynagrodzenia w państwie, które w okresie od 2011 r. do 2018 r. wzrośnie o kwotę 714 zł (z 1.386 do 2.100 zł);
  • najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2018 r. nie powinno być niższe niż 1.910 zł, przy uwzględnieniu 10% premii (2.100 zł/1,1); Przyjęcie przez Strony takiego kierunku działania mogłoby spowodować zaprzestanie różnicowania wynagrodzeń zasadniczych pracowników zajmujących tożsame stanowisko ze względu na posiadanie stażu pracy. Obecnie pracownicy nie posiadający stażu pracy mają wynagrodzenie zasadnicze określane na poziomie wyższym niż pracownicy, którym dodatek stażowy jest wypłacany. MON, mając możliwość uregulowania tej kwestii w Układzie, jak dotychczas nie decyduje się na podjęcie działania w tym kierunku.

Już na początku spotkania dowiedzieliśmy się, że Strona resortowa w ogóle nie chce rozmawiać na temat wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego z lewej strony tabeli. Nie znalazły zrozumienia argumenty przedstawiane ze strony MKK o bezzasadności utrzymywania w tabeli stawek poniżej kwoty 1.910 zł, co daje możliwość różnicowania poziomu płac pracowników zajmujących tożsame stanowiskach a tym samym dyskryminowania pracowników posiadających dodatek stażowy, względem pracowników, którzy tego dodatku nie otrzymują. Stanowisko Strony resortowej było tak  zdecydowane, że groziło zakończeniem rozmów, więc Strona społeczna poprosiła o przerwę.

W trakcie przerwy, po wymianie stanowisk, postanowiono kontynuować rozmowy o  wzroście stawek wyłącznie z prawej strony, gdyż wzrost ten pozwoli na odstąpienie od wypłat zwiększonych premii. Jednocześnie Strona społeczna miała świadomość, że prawdopodobnie w Ministerstwie brak jest informacji dotyczących statystyki płacowej, więc zapewne nie są znane wielkości najniższych wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych kategoriach, co może powodować obawy Strony resortowej, że ewentualne uzgodnienia wzrostu lewej strony mogą spowodować wystąpienie obligatoryjnych skutków finansowych.

Po przewie Strona resortowa przestawiła swoją propozycję zmiany tabeli.

Jak wskazano, wynikała ona z dostosowania tabeli przedstawionej w marcu propozycji zmian do PUZP (aktualnie trwają negocjacje nad tą propozycją, w której Strona resortowa przedstawiła ponad stu zmian do Układu). Projekt tabeli MON przewidywał radykalny wzrost stawek wynagrodzenia wyłącznie z prawej strony, z założonym wzrostem najwyższej stawki w tabeli o 75% tj. z 8.000 do 14.000 zł, chociaż w marcowej tabeli maksymalne wynagrodzenie stanowiła kwotę 12.000 zł.

Na tak znaczne zwiększenie stawek, MKK wraz z przedstawicielami Solidarności nie wyrazili zgody wskazując, że obecnie negocjowana tabela ma być przejściowa do czasu zakończenia zasadniczych negocjacji nad zmianami w Układzie. Ponadto wskazano, że MON wychodzi – na obecnym etapie negocjacji z propozycją znacznego wzrostu płac zasadniczych, chociaż w PUZP w dalszym ciągu pozostają składniki płac, które – według propozycji resortowej – mają być zlikwidowane.

W dalszej kolejności wypowiadały się pozostałe dwa związki.

ZZ Sektora Obronnego poparł propozycję tabeli przedstawioną przez MON, natomiast NSZZ Pracowników Wojska przedstawił własną propozycję.

Propozycja tego Związku zakładała również wysoki (tylko nieznacznie niższy niż w przypadku MON) wzrost stawek wynagrodzenia i… wyłącznie wzrost z prawej strony. Dla przedstawicieli pozostałych organizacji związkowych było to działanie niezrozumiałe, bo w dotychczasowych rozmowach związek ten wykluczał wzrost z prawej strony tabeli, gdy nie było jednoczesnego wzrostu ze strony lewej.

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego został określony na poziomie 12.000 zł a więc na poziomie tożsamym z marcową propozycją Strony resortowej.

Projekt ten również nie zyskał akceptacji czterech związków zrzeszonych w MKK oraz przedstawicieli NSZZ Solidarność.

Na koniec przedstawiona została propozycja MKK i NSZZ Solidarność.

Z wszystkimi propozycjami zmiany tabeli można się zapoznać TUTAJ.

Propozycja pięciu związków nie uzyskała tym razem akceptacji ze strony pozostałych uczestników spotkania pomimo, iż w toku prowadzonej dyskusji, propozycja ta została zweryfikowana do wzrostu o kwotę 800 zł.

Na tę okoliczność Prezes Militarii wskazał, że Strona resortowa i NSZZ Pracowników Wojska upierają się przy swoich propozycjach podczas, gdy MKK i Solidarność zrezygnowały już ze wzrostu lewej strony i podwyższyli swoją pierwotną propozycję z 600 do 800 zł. Poza tym, ta propozycja wzrostu (800 zł) jest zawarta we wszystkich propozycjach a więc powinna zostać przez wszystkich zaakceptowana.

Wydaje się, że koronnym argumentem w dyskusji było wskazanie z naszej strony, iż ma to być rozwiązanie tymczasowe a poza tym nie ma gwarancji, że znaczne podwyższenie prawej strony nie spowoduje, iż w krótkim czasie niektórzy pracownicy ponownie osiągną maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, jak to miało miejsce dotychczas. Takie działanie ze strony pracodawców nie jest obecnie pożądane z uwagi na fakt, iż znane są występujące dysproporcje płac zasadniczych pracowników zajmujących tożsame stanowiska i to właśnie ta kwestia – w naszej ocenie – powinna być w pierwszej kolejności uregulowana przez MON.

W tych okolicznościach Pełnomocnik MON wskazując, iż rzeczywiście nie ma takiej gwarancji, zaproponował przyjęcie propozycji MKK i Solidarności, z jednoczesnym dokonaniem nieznacznego podniesienia w niektórych najwyższych kategoriach. Ustalona w ten sposób ostateczna wersja tabeli (zobacz TUTAJ), uzyskała akceptację ze strony wszystkich organizacji związkowych.

Uzgodniona tabela stawek:

  • poprzez podwyższenie prawej strony, daje możliwość zaprzestania wypłacania zwiększonych premii i powrót do wypłacania premii zgodnie z treścią – uzgodnionych ze związkami zawodowymi – regulaminów premiowania;
  • nie zwiększa stawek po lewej stronie tabeli a tym samym powoduje dalsze zwiększenie rozpiętości stawek wynagrodzeń we wszystkich kategoriach, co nie jest dobrym kierunkiem, gdyż już w aktualnie obowiązującej tabeli rozpiętości są zbyt duże;
  • stwarza możliwość dalszego różnicowania wynagrodzeń zasadniczych z niekorzyścią dla pracowników, którym wypłacany jest dodatek stażowy. Wobec braku działań ze strony MON, wdaje się, że różnicowanie to będzie trwało aż do czasu, gdy ustawowo z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony dodatek wypłacany z tytułu stażu pracy;
  • zapobiega wysokiemu niekontrolowanemu wzrostowi wynagrodzeń na niektórych stanowiskach, który – w ocenie MKK i NSZZ Solidarność – miałby miejsce, w przypadku przyjęcia skali wzrostu stawek po prawej stronie w tabelach przedstawionych przez Stronę resortową i NSZZ Pracowników Wojska.

Ustalono również, że obie strony – resortowa i społeczna – dołożą wszelkich starań, aby nowa tabela weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Tworzenie funduszu nagród

W trakcie jednego ze spotkań PUZP przekazano Stronie społecznej informację, że MON zamierza – analogicznie jak to miało miejsce w roku bieżącym – ponownie naruszyć postanowienia art. 45 PUZP i do decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na 2018 r. wprowadzić zapis o obligatoryjnym tworzeniu funduszu nagród dla pracowników u każdego pracodawcy objętego PUZP w wysokości 2% wynagrodzeń osobowych.

Wprowadzenie takiego zapisu w tegorocznej decyzji budżetowej o tworzeniu funduszu nagród na poziomie 1% wynagrodzeń osobowych spotkało się ze sprzeciwem MKK, gdyż odbywa się to kosztem wynagrodzeń pracowników wojska, jak również stanowi naruszenie przepisu Układu, który stanowi, że:  ”W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi może tworzyć fundusz nagród w wysokości do 3% wynagrodzeń osobowych – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.” Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że decyzja w tym zakresie jest fakultatywna (możliwość a nie obowiązek utworzenia funduszu) i powinna być podjęta w zakładzie pracy (uzgodnienie pomiędzy pracodawcą i ZOZ) a nie poza nim.

Uwzględniając fakt, że postanowienia PUZP nie dają możliwości Ministrowi Obrony Narodowej do obligatoryjnego tworzenia funduszu nagród u pracodawców, nawet poprzez zapisanie tego faktu w decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej, można zadać pytanie: czy ponownie dojdzie do naruszenia postanowień PUZP?

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
212 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
ARES
10 grudnia, 2017 17:48

„…zapobiega wysokiemu niekontrolowanemu wzrostowi wynagrodzeń na niektórych stanowiskach, który – w ocenie MKK i NSZZ Solidarność – miałby miejsce, w przypadku przyjęcia skali wzrostu stawek po prawej stronie w tabelach przedstawionych przez Stronę resortową i NSZZ Pracowników Wojska…” Faktycznie – to wszystko z korzyścią dla tych, którzy ciężko tyrając – nie maja co do gara włożyć….. „…zapobiega wysokiemu niekontrolowanemu wzrostowi wynagrodzeń na niektórych stanowiskach…” Drwicie z nas czy o drogę pytacie?? Nie będę tego dalej komentował wbrew temu czego się niektórzy tu zaglądający spodziewają. Nie warto…. Polecam pierwszy z brzegu artykuł o tym, co gdzie indziej robią zz. Piątek, 8… Czytaj więcej »

jutka
11 grudnia, 2017 21:30
Reply to  ARES

Rozumiem @ares Twoje rozgoryczenie, ale i dziwię się też trochę. Bo gdyby to napisał ktoś, kto nigdy nie brał udziału w negocjacjach, może bardziej bym zrozumiała. Kto jak kto, Ty znasz realia i wiesz w jakiej czarnej doopie jesteśmy. Nie mam tu na myśli bynajmniej oporu i kompletnego braku dobrej woli ze strony resortu. Piszesz o związkowcach Poczty Polskiej. Hmmmmmm, pewnie jesteś dobrze zorientowany, więc zapytam wprost: znasz jakiś związek funkcjonujący w PP, który działa na rzecz i w interesie pracodawcy? Bo u nas prawdziwy urodzaj. Na 7 związków mamy takowych aż dwa :O Co ciekawe, przedstawiciele tychże nawet się… Czytaj więcej »

ARES
11 grudnia, 2017 23:19
Reply to  jutka

Witaj, to nie negocjacje a ściema i dyktat a do tego związek, którego jestem członkiem, ręki dokładać nie powinien. Gdyby tam naszego podpisu nie było, to ten protokół z tabelą wydmuchaną z prawej o 800 – 1000 zł nigdy nie ujrzałby światła dziennego… Co się właściwie stało… Ci, co mieli bardzo dużo będą mieli jeszcze więcej. Ci, co mają minimalne płace, takie nadal mieć będą. Nie pisz o krzywdzie tych wszystkich „wypasionych”, bo ja doskonale wiem, że krzywdy nie mają. Wystarczył marny 1 – słownie – jeden % więcej tej zwiększonej premii, w którą władowano ich podwyżki a sprawa była… Czytaj więcej »

jutka
12 grudnia, 2017 06:49
Reply to  ARES

Tym swoim wyjściem nic byś nie osiągnął @Ares, wiesz o tym dobrze. Przesunęłyby się tylko w czasie prace nad PUZP. I nie wiem o jakich wypasionych wynagrodzeniach piszesz, bo tabela tyle lat nie była zmieniana, że tegoroczna podwyżka w mojej JW nie mieściła się w widłach ok. 100 pracownikom, z tego 70% stanowiły stanowiska robotnicze :/ Poza tym wiesz, że nad tabelą będziemy dopiero pracować a obecne stawki będą obowiązywać do momentu zakończenia prac nad PUZP. Pół roku? Rok? Czekaliśmy tak długo, to chyba i tyle wytrzymamy. A tak swoja drogą…….. może wesprzyj te nasze negocjacje swoją osobą? Nie myślałeś… Czytaj więcej »

ARES
12 grudnia, 2017 12:16
Reply to  jutka

jutka napisała: Grudzień 12, 2017 o 06:49 Tym swoim wyjściem nic byś nie osiągnął @Ares, wiesz o tym dobrze. Nie wiem – wydaje mi się, że tym swoim wyjściem z „negocjacji”, pachnących „ustawką” uratowałbym honor tych wszystkich, których bym tam reprezentował. Czy ma to jakąś wartość?? Perspektywicznie ma. Ma także i obecnie, bo resort czując na plecach presję czasu i ciśnienie różnych grup nacisku, byłby skłonniejszy do ustępstw a tak – nie będzie, bo załatwił co chciał. Do czego teraz zmierzamy?? 1/ do przeciągania tych układowych „negocjacji”, bo jedno z głównych zadań stojących u podstaw zakładanych przez resort zmian zostało… Czytaj więcej »

12 grudnia, 2017 16:19
Reply to  ARES

ARES, jako ekspert, masz dostęp do propozycji przedstawionej w marcu br. przez Stronę resortową, więc dobrze wiesz, że nie o takie stawki im chodzi. Opracowali i przedstawili wówczas Stronie społecznej tabelę składającą się z 14 kategorii zaszeregowania, która kończyła się w najwyższej kategorii kwotą 12.000 zł. Obecnie proponowana tabela jest rozszerzeniem tamtej (z 14 do 24 kategorii), z jednoczesnym zwiększeniem najwyższej stawki do kwoty 14.000 zł. Nie możesz więc pisać, że resort załatwił swoje sprawy w zakresie tabeli. Odnośnie straszenia odejście przez resort od Układu, mogę tylko stwierdzić, że alternatywą jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych. Tego Ministra… Czytaj więcej »

KOBRA
12 grudnia, 2017 13:53
Reply to  ARES

Zawsze Osa /Ares możesz przenieść się do pracy na pocztę i tam dostaniesz większe podwyżki niż w MON. Co z tego, że MKK, w tym TARCZA z Markiem oraz NSZZ Solidarność, czyli m. in. moja skromna osoba proponowaliśmy zmianę tabeli z lewej strony o 600 zł, gdy pozostałe związki nas nie poparły. NSZZ PW poszedł ręka w rękę z MON, gdyż już była to dla nich ostatnia deska ratunku. Tak potracili kontakty w MON. Pytam się więc, co mieliśmy zrobić? Zerwać rozmowy, skoro RON nie wyrażał zgody na zmianę lewej strony, co więcej W OGÓLE NIE CHCIAŁ ROZMAWIAĆ NA TEN… Czytaj więcej »

KOBRA
13 grudnia, 2017 08:16
Reply to  KOBRA

Zapomniałem napisać temu „cyganowi” Aresowi, że Poczta Polska wypracowuje zyski i stąd ma na podwyżki a MON dostaje pieniądze z budżetu bo nic nie wypracowuje. Dla takiego fachowca to powinno być proste i zrozumiałe. Jak byś chciał wiedzieć to na Poczcie Polskiej od wielu lat istnieją dowolne odejścia z pracy dla tych pracowników, którzy chcą lub łapią się na zasiłek przedemerytalny, oczywiście za odpowiednimi zwiększonymi odprawami. Z tego tytułu również mają oszczędności. Mam kolegę na Poczcie Polskiej i co wiem co nieco jak to wygląda. Nie jest tak różowo, jak piszą pismacy z gazet. Mój kolega – Janusz Sz. z… Czytaj więcej »

tomek
10 grudnia, 2017 18:22

Witam,
czyli dalej nic, lewa strona zostaje na miejscu a prawa, no cóż i tak nikt nie osiągnie max a staż i szkodliwe to od kwoty 1300 a co z podwyżkami – znowu w maju 160 zł.

jan
10 grudnia, 2017 18:43

Witam.
Mógłby mi ktoś wyjaśnić, to ile będę miał podwyżki mając XII grupę? pozdr.

człwoiek_z_lasu
11 grudnia, 2017 08:49
Reply to  jan

Odpowiedz brzmi nic ale TEORETYCZNIE możesz zarabiać więcej.
Słowo klucz MOŻESZ, jak Ci ktoś da.

Lili
10 grudnia, 2017 21:16

Aż mi się płakać zachciało…

radek
11 grudnia, 2017 00:32

Całość jest dla mnie zrozumiała, przynajmniej do czasu realizacji, jeśli nie pojawią się zmiany.
Jednak jeszcze raz bym p. Marku poprosił konkretnie na temat stażowego. Czyli długoletni pracownicy tak, jak ja 33 lata dostaną po portkach więcej niż otrzymają domniemanej podwyżki.
Czy zostanie to jakoś uwzględnione przy podstawie.
A może z natłoku treści i myśli źle to interpretuje.

Zenek
11 grudnia, 2017 23:42

Te tabele to dla Misiewiczów żeby mogli więcej zarabiać !!!

Maks
12 grudnia, 2017 09:14

Dlaczego nie ruszyliście kat.I, tylko zostało 1300 zł?
Tyle było szumu wcześniej o tę kwotę i o konieczność sprawiedliwych rozwiązań dla pracowników z dużym stażem.
I co? Wielka ściema…

12 grudnia, 2017 10:08
Reply to  Maks

O ile pamiętam, szum, o którym piszesz dotyczył przedstawionej przez Stronę resortową propozycji likwidacji zwiększenia dodatku stażowego.
TARCZA nigdy nie zakładała podwyższenia tego dodatku poprzez podniesienie kwoty 1300 zł. Dyskusja na naszym forum dotyczyła również poglądów sprzed TARCZY, bo wówczas rzeczywiście były pomysły na wzrost tego dodatku. Propozycje zakładały powiązanie jego obliczania z minimalnym wynagrodzeniem. I z pewnością taki kierunek byłby bardziej pożądany.
Nie ma to jednak nic wspólnego z obecnie funkcjonującym w PUZP rozwiązaniem, stąd nie doszło do zmiany kwoty 1300 na wyższą.

Maks
13 grudnia, 2017 13:24

Ok. dzięki za info.

KOBRA
13 grudnia, 2017 13:28

Marku, nie zgadzam się z Tobą w sprawie dodatku stażowego. Dodatek stażowy powinien być uzależniony nie od stawki zasadniczej, tylko od płacy minimalnej a druga część powinna być od tej kwoty 1300 zł i nie powinna być zmieniana. A teraz wygląda to tak: przychodzi pracownik-specjalista(emeryt wojskowy) i dostaje 3000 zł na wejściu i jak ma 35 lat pracy to dostaje 600 zł od 3000 zł i 15 % od 1300 zł czyli 195 zł i razem ma 795zł. A pracownik, który ma te same lata PRACY i stawkę 1850 zł, dostaje 370 zł + 195 zł czyli ten pw co… Czytaj więcej »

Maks
15 grudnia, 2017 15:11
Reply to  KOBRA

Czyli zgodnie z propozycją kolegi Kobry ci, co zarabiają poniżej płacy minimalnej (jest ktoś taki?) dostaliby podwyżki, a wszyscy inni obniżki. No, brawo! 😀

Janek
13 grudnia, 2017 10:15

Tak sobie to wszystko przeczytałem i już wiem jedno. Żenada.
Jak to jest, że „związkowcy” tak działają, jakby byli tylko i wyłącznie marionetkami na potrzeby resortu, aby resort mógł pokazać – tak, są związki zawodowe, współpracujemy z nimi na rzecz polepszenia warunków pracy, płacy…
Podwyżka?
Tę zobaczycie na rachunkach za wodę, prąd, gaz…

zawiedziony
14 grudnia, 2017 11:07

No i gdzie Ares są te pieniądze, o których pisałeś, że będą w naszej JW?
Zabieranie innym i dawanie żonom panów pułkowników i majorów?
Taka wasza logika?
Żenada!!!!!

ARES
14 grudnia, 2017 19:41
Reply to  zawiedziony

Ponieważ mnie wywołałeś, odpowiadam. Będą jutro albo w poniedziałek i będzie to premia określona w piśmie min. Grabskiego.
Wypłata uległa opóźnieniu z uwagi na sprzeciw ZPW TARCZA, dotyczący zasad podziału tych środków.
Sprzeciw z dwóch powodów:
1/ Chciano pracowników pozbawić zwiększonej premii ale po tygodniowych przepychankach jedynie zmniejszyliśmy te zawarte w piśmie dysproporcje do 1000 i 600 zł
2/ NSZZ PW nie wyrażał zgody na podział pozostałości środków z udziałem zz. Po burzliwych konsultacjach, w dniu wczorajszym ustąpił, co spowodowało podpisanie porozumienia przez ZPW TARCZA.
Myślę, że ta odpowiedź cię zadowoli.

ARES
14 grudnia, 2017 19:42
Reply to  ARES

P.S. – w międzyczasie otrzymałeś na rękę ponad 400 zł z socjalu ale już o tym zapewne zapomniałeś??

ARES
15 grudnia, 2017 10:08
Reply to  ARES

Informacja dodatkowa wynikająca z uzgodnień dnia dzisiejszego.
W wyniku naszych starań, w/w przeze mnie kwoty zostały dodatkowo podniesione o 100 zł, co powinno zadowolić wszystkich bez wyjątku.
Pozostaje nadal kwestia oszczędności funduszu wynagrodzeń w zakładzie.
Z tym problemem także musimy sobie wspólnie poradzić ale to sprawa, która będzie sfinalizowana bezpośrednio w okresie poświątecznym a przed nowym rokiem.
Jak z tego wynika, nie tylko nic nie przesadziłem ale raczej niektórych szczegółów np. tego socjalu nie dodałem pisząc swego czasu o tym, czego możecie się spodziewać w naszym zakładzie pracy w grudniu.

KOBRA
15 grudnia, 2017 07:49
Reply to  ARES

Szału ni ma. A o trzecim związku działającym u Ciebie – NSZZ „Solidarność” PC MON – zapomniałeś.
Oj, zapomniałem, tego związku nie lubisz i dlatego o nim nic nie wspominasz.
Prawda.

ARES
15 grudnia, 2017 13:01
Reply to  KOBRA

Nieprawda – pisze o zz, który podkłada kłody pod nogi, przede wszystkim sobie i swoim członkom ale także – niestety – pozostałym pw zakładu. O Solidarności w tym zakładzie mogę napisać jedynie dobrze. Napiszę tak, Oni – jak nawet jakieś błędy popełnią to są w stanie się do tego przyznać i błąd skorygować co świadczy i o dorosłości, i o cywilnej odwadze, którą działacze społeczni mieć powinni. Przy okazji – odpowiadając na ich życzenia i pozdrowienia pod moim adresem słane w rozmowach z przewodniczącym zakładowej TARCZY, również wszystkim członkom tego zz życzę abyśmy w końcu mogli spokojnie i z pożytkiem… Czytaj więcej »

ARES
15 grudnia, 2017 16:52
Reply to  zawiedziony

W dniu dzisiejszym pieniądze pochodzące z podziału środków pochodzących z ministerstwa zostały przesłane na pracownicze konta i już możesz z nich korzystać. Co do twoich tu żalów to, jak na razie nikomu więcej niż się należało nie dano, bez względu czy to żona, córka, czy np. kochanka jakiegoś majora, pułkownika czy sierżanta. Pisanie w sposób, w jaki to zrobiłeś – zawiedziony – powyżej jest nieodpowiedzialnością i to dopiero jest Żenada!!!!! W dodatku czyste draństwo, tym bardziej, że usiłujesz w to wkręcać i mnie osobiście, i związek, na którego stronie się wypowiadasz. Radzę, abyś swoją wypowiedź sprostował albo w oczy powiedział… Czytaj więcej »

KOBRA
20 grudnia, 2017 13:06
Reply to  ARES

Ares, teraz po ujawnieniu całej kwoty i wywalczeniu równoważnika za umundurowanie – to chylę czoła i widzę, że nie tylko krytykujesz tu – NA SWOIM FORUM – wszystkich piszących ale jeszcze jesteś bardzo skuteczny również na swoim „podwórku”. Dlatego dziękuje Ci za dobre słowa o współpracy z „S” i wspólnym podziale środków w 1 RBLog.
Pozdrawiam i życzę Ci, abyś trzymał tak nadal.

jan
14 grudnia, 2017 18:58

Przepraszam, mam pytanie, to te 250 pln podwyżki w 2018 r. będzie, ktoś wie?

Janek
15 grudnia, 2017 06:42
Reply to  jan

Jak znam życie to będzie w… grudniu 2018.

KOBRA
15 grudnia, 2017 07:50

Zapytaj DB.

eela
15 grudnia, 2017 16:41

KOBRA Twoja strona OWC nie funkcjonuje? Czy coś się stało ?

KOBRA
18 grudnia, 2017 09:03
Reply to  eela

To nie moja strona a strona OWC.
Napewno funkcjonuje tylko, że powoli działa.

Dociekliwy
18 grudnia, 2017 10:49

Mam pytanie?
Czy ktoś może potwierdzić, że w piątek i w sobotę (15/16 grudnia) na ul. Koszykowej w Warszawie odbywały się rozmowy odnośnie PUZP.

20 grudnia, 2017 21:32
Reply to  Dociekliwy

Dociekliwy, zadałem Twoje pytanie w tracie posiedzenia w dniu 19 grudnia br. i nikt się nie przyznał, żeby jakiekolwiek rozmowy były prowadzone w zakresie PUZP w terminie przez Ciebie wskazanym.
Zapewne ktoś zrobił kogoś w coś informując go o tym, że takie rozmowy w tym terminie będą prowadzone. Pozdrawiam.

paweł
21 grudnia, 2017 20:55

Dlaczego nie można zapisać w PUZP w tabeli najniższego wynagrodzenia np. 2100 brutto?
Przecież to minimum od 2018 roku… wiem, że wlicza się do tego inne składniki (np. wysługę i premię), ale co stoi na przeszkodzie tak zrobić…

22 grudnia, 2017 00:08
Reply to  paweł

Skutki finansowe takiej decyzji pawle, skutki finansowe. Nie pytaj jednak w jakiej one są wysokości, bo na to pytanie Ci nikt nie odpowie. Można się tylko domyślać ich skali, skoro znaczna liczba pracowników posiada – na dzień dzisiejszy – poziom wynagrodzenia poniżej 2000 zł. Pomysł ten nie jest niemożliwy, jednak wymaga akceptacji wszystkich przedstawicieli Stron PUZP. Jednak, jak widać z treści powyższej aktualności, niektórzy ze Strony związkowej nie chcieli się zgodzić na określenie minimalnej płacy zasadniczej (w kat. II) na poziomie 1910 zł. Skoro były zastrzeżenia do kwoty 1910 zł, z pewnością nie będzie ich zgody na tę Twoją wysokość… Czytaj więcej »

KOBRA
22 grudnia, 2017 14:58

Marku, dlatego trzeba pisać i mówić otwarcie i jasno, który związek opowiada pracownikom bzdury ustami np. najwyższych Przedstawicieli NSZZ PW a inne związki są pomawiane a jak przyjdzie taka chwila – to zobaczymy czy sam wyrazi zgodę na wprowadzenie kwoty 2100 zł wynagrodzenia zasadniczego w II kat., bo pierwszej kategorii (1300 zł) bym nie ruszał, bo kiedyś została ona zmieniona i wtedy to był istny koncert życzeń „starego Pełnomocnika”, który potrzebował bardzo dużo czasu, żeby dokonać wyliczeń i tak naprawdę to do dziś nie wiemy – ile poszło na ten „zabieg”. Z tego, co pamiętam to było około 27 mln… Czytaj więcej »

22 grudnia, 2017 18:47
Reply to  KOBRA

KOBRA, a cóż ja mogę do tego Twojego wpisu dorzucić. Zrobiłeś to kompleksowo i przejrzyście.
Chyba, że odniosę się do tej wskazanej przez Ciebie kwoty 27 mln zł. Początkowo rzeczywiście skutki były wskazywane na tym poziomie, natomiast w późniejszym okresie przedstawiona została kwota SZACUNKOWA na poziomie ok. 35 mln zł.
Szacunkowa i można stwierdzić, że tej „operacji” nigdy dokładnie nie obliczono. Nawet, jak ZZ domagały się przedstawienia rzeczywistych skutków wprowadzenia tej zmiany w drodze PD – informacje te nigdy do ZZ nie dotarły.

KOBRA
29 grudnia, 2017 14:13

Dziękuje za takie dobre słowa o moim wpisie… Ten, co miał nam przekazać informacje o skutkach, przeszedł do AMW i teraz tam „walczy z wydatkami”. Przypomnę jeszcze w starym roku jeden fakt przeniesienia OWC do AMW (pomysł NSZZ PW) a zaoszczędzone środki z tego tytułu miały być na podwyżki dla pozostałych PW. Dlaczego tak miało być, to można tylko domniemywać w postaci „osoby”, która przeszła z DSS do AMW. A wystarczyło tylko żeby RON wywalczył i zabezpieczył 37 zł netto na podwyżki co roku dla każdego PW i dzisiaj np. po 7 latach braku podwyżek najniżej zaszeregowany pracownik RON (1850… Czytaj więcej »

29 grudnia, 2017 20:46
Reply to  KOBRA

Dokonując tego wpisu KOBRA, stałeś się autorem komentarza nr 2000.
Gratuluję Ci i życzę kolejnych „milowych” osiągnięć na forum naszej strony.

KOBRA
30 grudnia, 2017 13:32

Szanowny Kolego Administratorze,
cieszę się bardzo i dziękuję za życzenia ale wolałbym żeby w nadchodzącym roku spełniło się moje marzenie i najniżej zaszeregowany pracownik RON miał 2100 zł płacy zasadniczej.
Pozdrawiam.

pRON
22 grudnia, 2017 18:40

Czy można uzyskać informację ilu pracowników RON (procentowo) ma zasadnicze zbliżające się do maksymalnych stawek widełek na zajmowanych stanowiskach? (a jeszcze lepiej z rozbiciem na kategorie)
W piśmie [url]http://www.zzmilitaria.pl/pliki/Pismo_do_Pe%C5%82nomocnika_20171123.pdf[/url] napisano: „coraz większa część pracowników RON osiągnęła już maksymalny poziom”.
Ile to jest ta większa część?

22 grudnia, 2017 19:01
Reply to  pRON

Taki zapis rzeczywiście znalazł się w tym wystąpieniu, chociaż bardziej właściwym by był zapis „coraz większa część pracowników osiąga”, bo tego zapisu nie należy rozumieć, że na chwilę obecną większa część pracowników ron osiągnęła już maksymalny poziom tego wynagrodzenia. Konkretne ustalenie tej liczby mogłoby na dzień dzisiejszy wyjść jedynie od Strony resortowej, gdyby prowadzona była statystyka płacowa w MON. Ze swej strony mogę np. wskazać, że w jednym z RBLog jest to ponad 8% stanu osobowego pracowników i dotyczy to pracowników zajmujących zarówno najniższe, jak i najwyższe stanowiska pracy. Jednocześnie trzeba wskazać, że są w ron również jednostki organizacyjne, w… Czytaj więcej »

pRON
22 grudnia, 2017 22:27

Dziękuję za szybką odpowiedź, nie chodzi mi o uzyskanie dokładnych danych, a szacunkowy obraz sytuacji. Chciałbym dowiedzieć się o skali problemu, czy dotyczy on 70% a może 10% ogółu pracowników RON. Cytowane pismo strony społecznej utwierdza ministra, że w sferze wynagrodzeń ogólnie jest dobrze.

Bany
31 grudnia, 2017 06:49

Powiem krotko.
Jezeli wzrosnie tylko prawa strona tabeli to 90 proc PW zostanie z obecnym wynagrodzeniem.
Albo dostana nedzne grosze.
Co z tego ze w mojej kat zaszeregowania bede mogl miec 3500 brutto?
Skoro nikt mi nie da nawet 2300 (obecnie 1870 zl)… bo i na jakiej podstawie?
Masz najnizsza i sie ciesz.
Jak sie nie podoba to brama jest na wprost….

Rysiek z Klanu.
2 stycznia, 2018 12:33

Właśnie, Bany, to jest ten problem z najniżej zarabiającymi pracownikami. Nikt nie chce dostrzec tego problemu. Widzimy tylko problem tzw. „Specjalistów” i im trzeba podwyższać ciągle pensje a nikt nie potrafi spojrzeć i wykorzystać, jak to robią inne służby mundurowe. Np. w dzisiejszej Gazecie Prawnej tj. z dnia 02.01.2018 r. wyczytałem, że inne służby mundurowe przeznaczają w tym roku 150 mln zł na podwyżki dla najniżej zarabiających i nowo zatrudnionych w tych służbach. A dlaczego nie można w RON przeprowadzić jednorazowo w tym roku takiej „operacji” dla Cywili. Np. podwyżka o 250 zł netto dla tych, co zarabiają najniżej. W… Czytaj więcej »

radek
2 stycznia, 2018 18:26

Tak pośrednio do Ryśka. Lakiernik samochodowy, specjalista po dwóch podwyżkach nie bierze 1960 zł na rękę. Tylko proszę nie mówcie, że po co więc pracuje. Raczej dlaczego tak mało zarabia, gdy te same usługi na rynku cywilnym wojsko kosztuje krocie. A to tylko przykład jeden z wielu. Ja, jako specjalista z 32 letnim stażem, 2100 po dwóch podwyżkach tych specjalnych na rękę. A Ty Rysiu chcesz najpierw dać tym najmniej zarabiającym 2200. Mam nadzieję, że i nas specjalistów w to wliczasz. Więc proszę, przestań jechać na tych specjalistów, bo nie wszyscy to byli zawodowi traktujący pracę jako dodatek i sposób… Czytaj więcej »

Rysiek z Klanu
3 stycznia, 2018 09:00

radek, sposobów na podwyżki dla tych, co mają najniższe wynagrodzenia jest bardzo dużo. Podam Ci jeden przykład np. można ustalić jakiś pułap płacowy np. do 2500 zł i w pierwszej kolejności dokładamy tym pracownikom, którzy nie osiągnęli 2500 zł płacy zasadniczej. Co do specjalistów, to mam takie wyrobione zdanie, że każdy na swoim stanowisku jest super specjalistą. Tylko, że RON dostrzega tych, których chce i popełnia błędy nieumiejętnie wyznaczając stanowiska deficytowe czy specjalistyczne. A w dodatku ustalone w ten sposób wykazy – tak naprawdę przez przełożonych kolesiów np. w warsztatach czy w innych grupach zawodowych – żeby była normalność nie… Czytaj więcej »

Maks
3 stycznia, 2018 13:08
Reply to  Rysiek z Klanu

„Dla tych, co mi napiszą to się zwolnij, odpowiem. Czekam na normalność, mam jeszcze trochę czasu do emerytury.” I właśnie takie podejście RON wykorzystuje. Gdyby wszyscy uciekli z tych żenująco nisko opłacanych stanowisk, to pracodawca musiałby uatrakcyjnić płacę. A tak przy okazji, zaniedbywanie przez instytucję państwową potrzeb pracowników, tych najważniejszych, życiowych, wykorzystując ich wieloletnie przywiązanie do pracodawcy i małą wiarę w swoje możliwości na innym rynku pracy, kojarzy mi się z przemocą ekonomiczną – tyle, że nie na gruncie rodzinnym a zawodowym. Może przesadzam, ale to jest naprawdę niegodne płacić ludziom na pełnym etacie w dzisiejszych czasach ok. 1535 zł… Czytaj więcej »

radek
3 stycznia, 2018 20:11

Maks… A dlaczego Ci, co oddali swoje najlepsze lata mają jeszcze stawać się męczennikami sprawy. Mało jeszcze. Tak – my odejdziemy, dołożą nawet trochę ale nie nam. Od negocjowania warunków są są Związki Zawodowe. Piszę do znudzenia kolejny raz – musimy mieć swojego przedstawiciela w Sejmie. Czy ktoś się chociaż dopatrzył tych słów i pokusił o jakiś komentarz? – nikt. Zasada, pensja pracownika wojska /celowo nie RON/, musi być niższa niż najniżej zarabiającego ŻZ obowiązuje dalej. Ale jak ja zaczynałem, najniższym był plutonowy – nie szeregowy po gimnazjum. I jeszcze do Ryśka. Napisałeś… Co do specjalistów, to mam takie wyrobione… Czytaj więcej »

Maks
4 stycznia, 2018 09:29
Reply to  radek

„A dlaczego Ci, co oddali swoje najlepsze lata mają jeszcze stawać się męczennikami sprawy.”
Oczywiście nie o to chodzi, to taka rozmowa hipotetyczna, mająca na celu pokazanie bezsilności pracowników w wojsku i sposobu ich traktowania. Nikt się nie zwolni z pobudek ideologicznych ale też nie miałoby to sensu, bo zaraz przyjdą chętni na te stanowiska. Zapełnią je z nadzieją, że doczekają podwyżek.
RON o tym wie i to wykorzystuje. Zgadzam się w 100%, że tu jest pole do działania dla Związków Zawodowych.

Rysiek z Klanu
4 stycznia, 2018 09:18

Zgadzam się z Tobą – radek, że siedmiu na dziesięciu – to kolesie Komendanta lub ludzie z tzw. „łapanki”, bez wykształcenia zawodowego wymaganego do pracy na danym stanowisku lub śmieszniej, jak to jest u mnie – po kursie pięciodniowym (robiony pod potrzeby byłych wojskowych zatrudnianych na etaty cywilne). I tak, z byłego księgowego robi się specjalista informatyk. To Ci dopiero „super specjalista”. A co do związków, to podam Ci jeden przykład. Jak związek liczy kilku – to nie istnieje. Dopiero jak liczy stu czy 300 – to jest jakaś siła. To tak samo, jak w niniejszym przykładzie. Przedrzyj jedna kartkę… Czytaj więcej »

radek
4 stycznia, 2018 23:56

Protokół nr 31.
Miesięczna stawka na stanowisku w I grupie ————1300 zł, obłęd.
A gdzie można uświadczyć pozostałe stanowiska z ich zaszeregowaniem i stawkami.
Może jakaś wskazówka p. Marku. Bo te w załączniku nr 1 i nr 2 mam nadzieję to tylko zarys, czy też inne stanowiska już nie występują i będą uznaniowo dobierane na zasadzie podobieństw do tych z wykazu.

5 stycznia, 2018 01:36
Reply to  radek

radek, w treści tego Protokołu przejrzyście napisano, że: – Załącznik Nr 2 do Układu – otrzymuje treści zawartą w załączniku Nr 1 do Protokołu Dodatkowego. – paragraf 5 w załączniku Nr 7 do Układu – otrzymuje nową treść w brzmieniu i tu masz tę tabelkę. Pragnę jednak zauważyć, że PD jest dokumentem zmieniającym treść PUZP, zatem trzeba go czytać ŁĄCZNIE z treścią Układu. A w nim np. znajdziemy, że załącznik Nr 7 dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w jednostkach wielonarodowych. Takich pracowników jest w resorcie ok. 23, o ile pamiętam. Dla zdecydowanej większości pracowników opłacanych według PUZP, jedyną ważną rzeczą zawartą… Czytaj więcej »

radek
5 stycznia, 2018 07:42

Panie Marku, zależy mi by w końcu zobaczyć swoje stanowisko pracy z nazwy i stawkę a z tego, co widzę /właściwiej nie widzę/, znów będę dopasowywany do tej istniejącej tabeli, z równaniem w dół – niestety.
W jednostce jestem sam. Zresztą w skali kraju nie jest nas za dużo. Czytałem aktualności nim do Pana napisałem, próbowałem czytać ze zrozumieniem ale przy tym sposobie podawania wiedzy sam Pan stwierdził, że osoba z zewnątrz /nie będąca członkiem negocjacji/ może się pogubić.

5 stycznia, 2018 14:44
Reply to  radek

Na chwilę obecną sytuacja jest taka, że do stanowisk wykazanych z nazwy w załączniku Nr 1 do UKŁADU przypisane są po trzy kategorie zaszeregowania a do kategorii przypisane są przedziały stawek wynagrodzenia zasadniczego. Takie rozwiązanie powoduje, że do takiego stanowiska można przypisać jedną z tych wskazanych kategorii i określić stawkę znajdującą się w przedziale stawek przypisanych do danej kategorii (przypisanej pracownikowi). Przykładowo informatyk jest zaszeregowany do kategorii IX do XI. W kat. IX jest przedział stawek od 1580 do 2800 zł, w kat. X jest przedział od 1630 do 3000 zł a w kat. XI – od 1700 do 3200… Czytaj więcej »

KOBRA
5 stycznia, 2018 09:13

Marku a nie lepiej po „roboczemu”. Tabela (załącznik Nr 1 z PUZP czyli zaszeregowania zostały zwiększone po prawej stronie o 800 zł a w niektórych przypadkach o kwoty wyższe ale nie przekraczające 1000 zł. Bardzo duża liczba pracowników nie mieściła się w swoich kategoriach i dlatego trzeba było zwiększać premie indywidualne np. do 50 % i dlatego trzeba było, jak najszybciej po prostu rozszerzyć kategorie zaszeregowania po prawej stronie. Ciekawe, czy Ci pracodawcy teraz szybko zmienią i wprowadzą nowe stawki zasadnicze odpowiadające podwyżkom z 2017 r. tak, aby każdy pw mógł otrzymać swoją podwyżkę w wysokości 150 zł plus 15… Czytaj więcej »

5 stycznia, 2018 14:54
Reply to  KOBRA

KOBRA, pracodawcy, którzy wypłacają zwiększone premie regulaminowe nie mając uzgodnionych zmian do regulaminów premiowania – robią to z naruszeniem tych regulaminów a tym samym przepisów prawa pracy.
Wcześniej pracodawcy narzekali, że nie mogą podwyższyć zasadniczych dla realizacji podwyżek w 2016 i 2017 r., więc teraz mają taką możliwość stworzoną i powinni niezwłocznie podjąć działania w tym kierunku, bo w obecnym stanie prawnym – nie mają żadnego wytłumaczenia dla wypłacania co miesiąc zwiększonych kwot premii regulaminowych.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy przez pracodawców jest jednym z najważniejszych zadań związków zawodowych…

pRON
5 stycznia, 2018 19:24
Reply to  KOBRA

@KOBRA, piszesz: „Bardzo duża liczba pracowników nie mieściła się w swoich kategoriach i dlatego trzeba było zwiększać premie indywidualne np. do 50 % i dlatego trzeba było, jak najszybciej po prostu rozszerzyć kategorie zaszeregowania po prawej stronie.”
Ponownie zapytam, co oznacza bardzo duża liczba pracowników 20%, 50% czy 70% ogółu pracowników RON?
jaka jest skala problemu z osiągnięciem maksa w widełkach?
Ponadto, z jakiej wysokości poprzedniej premii (30-40%?) jest zwiększana do 50%? bo chyba nie z 5-10%.
Może podacie jakiś przykład obrazujący sytuację (stanowisko, kategoria zaszeregowania, zasadnicza, wysługa, % premii – przed i po podwyżce).

Jacek
16 stycznia, 2018 10:40
Reply to  pRON

Proszę bardzo podam swój przykład
REFERENT
Grupa zaszeregowania : X (max.2200)
Premia regulaminowa : 15%
Obecne zarobki :
podstawa – 2200 (maksimum na stanowisku)
Stażowe : 505 (stażowe 20%+ 5% z najniższego uposażenia – wysługa 25 lat)
Premia regulaminowa : 330 (15%)
Pozostałe : 363 (16,5% dodatkowej premii ze względu na brak możliwości podniesienia podstawy uposażenia – dwie ostatnie podwyżki uposażenia)
Ogółem daje to brutto : 2200 + 51,5% x 2200 + 65 zł czyli 2200+1133+65 = 3398

16 stycznia, 2018 15:46
Reply to  Jacek

I właśnie Jacku, ostatnia zmiana Układu dotyczy takich pracowników, którego Ty jesteś przykładem. Dla bardziej czytelnego objaśnienia Twojego „stanu posiadania” rozpiszę to następująco: zasadnicze – 2200 zł premia regulaminowa – 15% – 330 zł dodatek za wysługę lat – 20% – 440 zł zwiększony stażowy – 5% – 65 zł (od 1300 zł) premia kwotowa – 363 zł Ogółem: 3398 zł Po zmianie, w związku z wejściem w życie PD Nr 31, powinieneś mieć: zasadnicze – 2469 zł premia regulaminowa – 15% – 370,35 zł dodatek za wysługę lat – 20% – 493,80 zł zwiększony stażowy – 5% – 65… Czytaj więcej »

pRON
17 stycznia, 2018 23:47

Nie wiem ilu pracowników (być może niewielu) ma na przykład poniższe wynagrodzenie:
TECHNIK TELEINFORMATYK
Grupa zaszeregowania : X (max.2200)
Premia regulaminowa : 13%
Obecne zarobki :
podstawa – 2097
Stażowe : 484 (stażowe 20%+ 5% z najniższego uposażenia – wysługa 25 lat)
Premia regulaminowa : 273 (13%)
Pozostałe : 0 (dwie ostatnie podwyżki uposażenia spowodowały podwyżkę do powyższej zasadniczej (w 2016 podwyżka dla specjalistów))
Ogółem daje to brutto : 2854

Różnica do @Jacek 544 -19%

radek
6 stycznia, 2018 00:11

Kobra Widzisz, to nie jest do końca tak, że to ten szary pracownik /piszę również o sobie/ nie potrafi poskładać ponoć tak oczywistych rzeczy. Moja praca polega między innymi na czytaniu i analizie dokumentów /dzienników ustaw, rozporządzeń/ i tylko czysty przekaz w nich zawarty nie generuje pytań i wątpliwości. Bardziej należy piętnować milczących niż tych, co pytają. Bo prawda jest taka, że każdy związek promuje swoich członków /po to powstały/ a co z tego wyjdzie w całości – nawet Wy sami nie wiecie. Nie ma zgodności między Wami a i wielką niewiadomą jest sam Pracodawca. Trudno jest czytać o czymś,… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
6 stycznia, 2018 10:12

Wy tu gadu gadu a pojawił się bardzo ważny dokument w Dzienniku Urzędowym MON
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-0-decyzja-budzetowa-na-rok-2018-nr-1mon-z-dnia-4-stycznia-2018-r/

7 stycznia, 2018 00:56

Wiemy o niej, wiemy człowieku_z_lasu, trochę to dziwne, gdy decyzja budżetowa w MON wyprzedza uchwalenie ustawy budżetowej ale czego się nie robi, aby być pierwszym. Decyzja ta – analogicznie jak ta z 2017 r. – nie tylko wyprzedza ustawę budżetową ale także narusza przepisy prawa pracy. Ale do tego, po dwóch latach doświadczeń z obecnym Kierownictwem MON, powinniśmy się już przyzwyczaić. Co więcej, wprowadza ona rozwiązania, które w ostatnich latach nie miały miejsca a były stosowane powszechnie w latach 90-tych. Dotyczy to limitowania wydatków na nagrody uznaniowe i pozostałe należności ze stosunku pracy, jak odprawy, nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
7 stycznia, 2018 09:54

Też mnie dziwi pojawienie się jej przed dokumentem wyższego rzędu ale być może jego zapisy nie będą już zmieniane i czeka on tylko na zatwierdzenie – stąd ruch MON co nie zmienia faktu, że nie powinno odbywać się to w takim trybie. Szanowny Panie Marku jeśli mogę a liczę, że tutaj otrzymam odpowiedzi na pytanie, bo w sumie TARCZA staje się jedynym miejscem, gdzie cokolwiek można nie tylko przeczytać ale też napisać. Mam takie pytania: 1. Czy jest szansa na wypracowania z pozostałymi związkami RON strategii i wspólnego stanowiska dotyczącego tematów, które są palące dla pracowników? Chodzi mi o spory… Czytaj więcej »

7 stycznia, 2018 14:27

Dziękuję człowieku_z_lasu za Twoją opinię na temat naszego forum. Do tego dążyliśmy wówczas, gdy podejmowaliśmy decyzję o stworzeniu tego kanału komunikacji. Twoja opinia sprawia, że tak się właśnie stało i to funkcjonuje. Co do Twoich pytań. 1.Wypracowanie wspólnego stanowiska ZZ. Zgodnie z treścią, że „do tanga trzeba dwojga”,tutaj też mamy taką sytuację. Już od ponad roku wskazuję, że Strona społeczna powinna działać wspólnie i chodzić na spotkania z MON z jednolitym stanowiskiem w sprawach, w których ma uzgodnienie stanowisk a innych kwestii w ogóle na spotkaniach nie poruszać. Wynika to z faktu, iż brak zgody co najmniej jednego Związku powoduje,… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
7 stycznia, 2018 15:53

Panie Marku,
chylę czoła, bardzo serdecznie dziękuję za tak obszerną wypowiedź. Dowiedziałem się więcej niż chciałem, do tego bez lania wody. Naprawdę, będzie o czym rozmawiać w poniedziałek w mojej firmie.
Dziękuję raz jeszcze.

KOBRA
8 stycznia, 2018 08:48

Marku w pełni się z Tobą zgadzam w pkt.1. Pkt 2 Z informacji, które mamy RON czeka na koniec czyli do 31 stycznia 2018 r. z ujawnieniem wysokości podwyżek. Może dlatego jest spotkanie odnośnie PUZP w dniu 30 i 31 stycznia 2018 r. i tam związki usłyszą „konkrety” o podwyżkach. Pkt 3 Żadnych zapisów papierowych nie ma. Podczas spotkania z Dyr. DB usłyszeliśmy wszyscy, że ma być 2% dodatkowe na nagrody zgodnie z art. 45 PUZP (zostało to potwierdzone w zapisach ) i… że podwyżki na 2018r mają być „wyższe, większe ” niż w 2017 r. To „Solidarność” jako jedyna… Czytaj więcej »

HubT9
10 stycznia, 2018 09:31

Nie rozumiem tego protokołu: http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.506.0.html
Dlaczego zawarte są w nim np. stanowiska inspektora bhp czy referenta, często nie wymagające żadnych dodatkowych uprawnień czy wiedzy, a nie ma zawartych stanowisk bardziej technicznych jak informatyk, teleinformatyk, mechanik, instruktor czy specjalista, które już taką wiedzę czy uprawnienia wymagają?

10 stycznia, 2018 20:32
Reply to  HubT9

Witaj HubT9, jak zapisano w treści tego protokołu paragraf 5 znajduje się w załączniku 7 do PUZP a załącznik ten dotyczy zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach wielonarodowych. O tym już pisałem powyżej, więc zapewne masz zaległości… w czytaniu komentarzy. W jednostek wielonarodowych występują tylko te stanowiska, które są zawarte w wyszczególnionej w tym protokole tabeli. Pozdrawiam.

Jednocześnie informuję, że w trakcie wczorajszego spotkania negocjacyjnego przedstawiciele Strony społecznej skierowali pismo do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, które można znaleźć klikając w link: https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska/

eelaa
10 stycznia, 2018 23:48

„a nie ma zawartych stanowisk bardziej technicznych jak informatyk, teleinformatyk, mechanik, operator, technik.” Panie Marku, nie tylko w wielonarodowych, w lądowych też występują takie stanowiska i nie ma ich w tabeli. Naprawdę nie są potrzebni?? „Witaj HubT9, jak zapisano w treści tego protokołu paragraf 5 znajduje się w załączniku 7 do PUZP a załącznik ten dotyczy zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach wielonarodowych. O tym już pisałem powyżej, więc zapewne masz zaległości” Naprawdę tak ma być? Gdzie mają być przypisane te stanowiska?? „W jednostek wielonarodowych występują tylko te stanowiska, które są zawarte w wyszczególnionej w tym protokole tabeli. Pozdrawiam” Czy… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
11 stycznia, 2018 08:22

Brawo. Bardzo dobry i szybki ruch. Cieszy mnie też ilość podpisów pod tym pismem. Oby tak dalej. Jaki jest ustawowy czas na odpowiedz? 30 dni?

eelaa
11 stycznia, 2018 08:44

Wiem, sorry to jest tabela stanowisk dla wielonarodówki. Jeszcze raz sorry, nie doczytałam.

HubT9
11 stycznia, 2018 09:38

Rzeczywiście nie doczytałem, że w/w protokół dotyczy tylko jednostek wielonarodowych.
Dziękuję za błyskawiczne wystosowanie pisma do nowego Ministra ON i życzę, aby równie szybko Wasze postulaty zostały zrealizowane.

gustaw
11 stycznia, 2018 11:53

Co do zmian w tabelach PUZP. Dlaczego lewa strona nie została zmieniona, tylko prawa? Dla pracowników nic się nie zmieni zapewne. Wynagrodzenie np. wartownik OWC ma przeważnie najniższe z lewej strony tabeli. Chyba, że nie ma wystarczającej wysługi lat – to ma więcej. Dlaczego lewa strona nowej tabeli wynagrodzenia zasadniczego nie może mieć np. 2100 brutto (minimalna krajowa). Zdaję sobie sprawę, że do minimalnej krajowej wlicza się np. wysługę i premię… Dlatego zmiana tylko prawej strony w tabeli nic nie zmieni… Skoro np. w kat. zaszeregowania jest 1900-2700 brutto, to nikt przecież nie ma szans dostać więcej niż 1900 brutto…… Czytaj więcej »

11 stycznia, 2018 12:05
Reply to  gustaw

odpisuję się oboma rękami pod tym, gustawie, co napisałeś, bo Twój wpis jest zgodny z tym, co MKK wraz z „S” zamierzała wprowadzić. Aby jednak zamiary stały się faktami, musi być zgoda wszystkich stron PUZP. To, że MON nie chciał zwiększyć lewej strony można jeszcze zrozumieć (o tym na tej stronie już pisałem wcześniej) ale dlaczego pozostałe dwa związki (NSZZ PW i ZZ SO) nie chciały – tego zrozumieć nie mogę. Skoro zatem nie ma zgodności po stronie Strony społecznej – nie ma co nawet podejmować negocjacji ze Stroną resortową. W związku z tym, odpowiedzi na pytanie „dlaczego” należy poszukiwać… Czytaj więcej »

Rysiek z Klanu
11 stycznia, 2018 20:26

Mam nadzieję , że MKK i „S” zrealizują swoje pomysły odnośnie minimalnego wynagrodzenia w II kat. na 2018 r. Te pozostałe wymienione związki tylko z pozoru bronią pracowników RON. Ale trzeba wskazać, że pracownicy RON ufają tylko takim, co wstawiają np. pierwsi pismo lub przekazują nieprawdziwe informacje poprzez np. na facebooka. Tylko trzeba wskazać, że przedstawiając te wpisy brakuje jeszcze do nich wytłumaczenia przedstawianego zagadnienia a z tym NSZZ PW ma wielki problem. Wcześniejsza inicjatywa i realizacja wystąpienia do Ministra była jednego związku NSZZ „Solidarność” i to już w grudniu 2017 r. ale na te wystąpienie Pan Grabski nie raczył… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
13 stycznia, 2018 17:22

O to się srogo pośmiałem jako specjalista IT za 2100 na rękę

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zarobki-polakow-jak-szybko-wzrosna-pensje/8knwkqy

janek
16 stycznia, 2018 13:48

W związku ze wzrostem minimalnego zasadniczego wynagrodzenia za pracę z 2000 do 2100 brutto , moje zasadnicze wrośnie z 1900 prawie do 2000 brutto…….WOW ale dużo…..dalej poniżej najniższej……

człowiek_z_lasu
16 stycznia, 2018 19:50
Reply to  janek

To jest po prostu dramat. Na jakim stanowisku takie kokosy dają? Bo u mnie jest Pani sprzątaczka z firmy zewnętrznej która ma więcej niż Pan Panie Janie …

Janek
17 stycznia, 2018 17:25

Wartownikowi OWC z kilkunastoletnie stanem pracy , woj.pomorskie .

Piotr
17 stycznia, 2018 12:20

Panie Marku, w dzisiejszej prasie czytamy na temat budżetu obrony.
Jak poinformował generał Pączek nie planuje się podwyższenia uposażeń żołnierzy ani wynagrodzeń dla pracowników…
Mógłby Pan rozwinąć ten temat i wyjaśnić o co chodzi?

17 stycznia, 2018 18:04
Reply to  Piotr

Piotrze, a co tu jest do rozwijania czy wyjaśniania? Pan generał powiedział to, co powiedział. Faktem jest, że powiedział to w dniu 16 stycznia 2018 r. w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji ON. Między innymi, w związku z takimi wypowiedziami, Strona społeczna wystąpiła zgodnie z jednym pismem do Ministra ON. Decyzja budżetowa na rok 2018 jest Ministra ON i informacji powinniśmy oczekiwać od Ministra a nie od dyrektora komórki wewnętrznej urzędu MON, jakim jest Departament Budżetowy. Faktem jest, że w decyzji budżetowej nie napisano o podwyżkach, jak to miało miejsce np. w ubiegłym roku ale to nie oznacza, że nie będzie… Czytaj więcej »

Konrad
17 stycznia, 2018 15:18

Szanowny Panie Marku, w dniu dzisiejszym Pan gen. PĄCZEK czyli dyrektor DB MON stwierdził, że na 2018 rok nie jest planowany wzrost wynagrodzeń pracowników RON.
Proszę powiedzieć o co chodzi, bo z tymi rzekomymi podwyżkami robi się straszny chaos.
Pozdrawiam.

17 stycznia, 2018 18:12
Reply to  Konrad

Rzeczywiście robi się trochę chaosu, ale to wynika wyłącznie z braku informacji od osób z Kierownictwa MON, które mają w swoim zakresie zadań wpisaną odpowiedzialność za realizację politykę zatrudnieniowo-płacową wobec pracowników resortu ON. Jak na razie takiej odpowiedzialności nie ma Dyrektor DB MON, który wypowiadając się na temat tegorocznego budżetu rzeczywiście stwierdził, że podwyżek się nie planuje, bo zapewne na etapie planowania nie było to brane pod uwagę.
Może decyzje w tym zakresie będą dopiero wypracowywane w bieżącym roku, gdy ustawa budżetowa zostanie podpisana przez Pana Prezydenta. Proponuję uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać odpowiedzi od Ministra ON.

pRON
17 stycznia, 2018 23:02
Reply to  Konrad

@Konrad, wg informacji, które posiada MON, wielu pracowników RON osiągnęło maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i w związku z tym otrzymuje wysokie premie (niezgodnie z regulaminami premiowania). W celu poprawy tej sytuacji, protokołem dodatkowym nr 31 do PUZP dla PWJOSB wprowadzono od 01.01.2018 r. podwyżki maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawcy zostali zobligowani do przeliczenia wynagrodzenia, aby w miarę możliwości wysokie premie przenieść do wynagrodzenia zasadniczego ale tak, aby nie spowodować przekroczenia wysokości obecnego wynagrodzenia. – źródło: http://www.zzmilitaria.pl/pliki/PD31.pdf Podwyżki w latach 2016-2017 spowodowały, że tylko nieliczni pracownicy RON nie osiągnęli dotychczasowych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Może w oparciu o te informacje, DB… Czytaj więcej »

Piotr
17 stycznia, 2018 18:21

Dziękuję za merytoryczną odpowiedź, która napewno doda trochę nadziei, mimo wszystko trzymamy kciuki. Pozdrawiam.

DOROTA
17 stycznia, 2018 19:41

Rozumiem, iż związki zawodowe są przygotowane na ewentualną negatywną odpowiedź MON, czy dalej będą nas mamić swoją tak wielką podobno troską o nas – PRON?
A propos, cierpliwość panie MARKU to nam się kończy, również w stosunku do tak dbających o „nas” różnych ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH działających w MON.
Mieliście państwo zeszły rok na debatę o podwyżkach na rok 2018, czy znowu będzie powtórka z rozrywki? czerwiec, może a pracownicy niech siedzą cicho, bo za bramą jest wielu chętnych. To trochę wygląda żenująco, panowie.

17 stycznia, 2018 23:24
Reply to  DOROTA

Widzę, że koleżanka nastawiona jest negatywnie do panów-związkowców. Pragnę wskazać, że nie tylko panowie są na czele organizacji związkowych działających w ron. Ale to tak na marginesie przypominam. Oczywiście, że pewne działania dotyczące WZROSTU płac PRON podejmowane były przez Stronę społeczną już w ubiegłym roku, jednak druga strona (MON) wskazywała, że wszystko jest uzależnione od przyjęcia wielkości zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018. Aktualnie już wiemy co zostało przyjęte przez Sejm, więc oczekujemy od drugiej strony, że przedstawione nam zostaną informacje wynikające z wielkości budżetu wynagrodzeń pracowników przyjętego na rok 2018. A te akurat mówią coś innego niż to… Czytaj więcej »

Rysiek z Klanu
18 stycznia, 2018 08:40

Panie Marku, nie wie Pan, że najlepiej krytykować z dala i anonimowo.
Może tak coś od siebie, może koleżanka Dorota zaproponuje jaki ma plan „B”, jak nie będzie podwyżek. I to jeszcze taki, żeby zaakceptowały go wszystkie związki, bo z tym też w przeszłości było różnie.
Panowie – związkowcy posłuchają. W myśl starego przysłowia „gdzie dziad nie może, tam babę pośle”. Przepraszam za jego zacytowanie i proszę nie brać tego do siebie ale może akurat coś z tej propozycji koleżanki wyjdzie.

DOROTA
21 stycznia, 2018 19:40
Reply to  Rysiek z Klanu

Panie Ryśku, ma pan rację z tym przysłowiem. To prawda, gdzie chłop nie może, tam babę wyśle.
Pomysłów jest kilka (…). Czy to forum zostało stworzone tylko dla chwały związkowców, czy do zadawania pytań i czasami zdrowej krytyki, to aż tak boli?
Panie Rysiu, kobiety to mimo wszystko silniejsza płeć. Pozdrawiam

DOROTA
21 stycznia, 2018 19:41
Reply to  DOROTA

to moje prawdziwe imię panie Rysiu z Klanu.

pracownik
17 stycznia, 2018 22:40

Długo tak będziemy żebrać o te podwyżki?
Pewnym grupom ciężko zrozumieć tragiczne położenie cywilnych pracowników. No, ale cóż syty głodnego nie zrozumie a nie każdy ma jak pączek w maśle.
Szkoda, że nadal jesteśmy jak zło konieczne a nie partner do rozmowy.

Rysiek z Klanu
22 stycznia, 2018 08:06
Reply to  pracownik

Wiem – Pani Doroto a może lepiej koleżanko Doroto, że to Pani prawdziwe imię i jeszcze to, że jest Pani z miasta leżącego nad Wisłą. A krytyka jest wskazana, o ile samemu coś się robi dobrego w obronie pw.
Kobiety to zawsze była silniejsza płeć np. na fotelu u dentysty, czy na porodówce.
W takim razie, jak masz kilka pomysłów – oczekujemy na nie po 29 stycznia… jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo cały czas wierzę…

Rysiek z Klanu
18 stycznia, 2018 08:32

Pan Generał S. Pączek – podczas spotkania ze związkami zawodowymi w listopadzie 2017 r. – powiedział, że podwyżki będą większe niż w 2017 r. Chyba nie okłamał strony społecznej a z drugiej strony patrząc to Ameryki nie odkrył, bo żeby zrealizować ustalenia RON z maja 2016 r. – to musi być to podwyżka przynajmniej około 190 zł do podstawy (plus skutki) i wyjdzie te wychwalane przed kamerami telewizyjnymi i w prasie przez RON – 250 zł. Tak, jak Pan Marek tłumaczył wszystkim tu zainteresowanym, to jest prawda. Nie ma w decyzji budżetowej zapisanej kwoty na podwyżki na 2018 r. ale… Czytaj więcej »

radek
18 stycznia, 2018 20:14

Jednorazówki nie były podwyżkami, tylko premiami. Gdyby tak było, jak piszesz Ryśku z Klanu, na moje konto i innych wpłynęłoby 80% tej sumy z pierwszej rozdanej a nie nic. Nie można uznać dodatków jako podstawy, bo nie wszyscy je dostają a i nie są wliczane /ogólna suma/, jako obowiązkowe do budżetu na następny rok. I tu jest problem. Od lat dostajemy pieniądze, które nie stanowią pensji ale skutecznie dzielą pracowników. Bo premie mogą być wysokie i niskie. I takie są. Tak, jak i uznaniowe ich przydzielanie. Jak ta ostatnia, co mimo, że w różnej wielkości a jakimś cudem po równo… Czytaj więcej »

Rysiek z Klanu.
19 stycznia, 2018 08:34

Radek, jeszcze trochę i problem z premiami uznaniowymi zniknie poprzez zmianę w zapowiadanych zapisach Kodeksu Pracy. Prace właśnie trwają. Przestaną Pracodawcy, którzy nie potrafią odróżnić co to jest wynagrodzenie a co to jest wyróżnienie nagrodą. Bo premia uznaniowa to jest w zasadzie nagroda a nie wynagrodzenie i akurat wliczanie jej do przeciętnej płacy pracownika jest bezsensowne. A powoływanie się pracodawców wojskowych na art. 105 KP przy dzieleniu premii uznaniowych – to kolejna wielka pomyłka. Dlatego związek zawodowy NSZZ Solidarność złożył w tym temacie propozycje zmian zapisów odnośnie premii uznaniowej, nagrody, wynagrodzenia i innych świadczeń. Jak znajdę chwilę wolnego czasu, to… Czytaj więcej »

jan
20 stycznia, 2018 11:31

Witam wszystkich, tak czytam te wpisy i myślę sobie, że jak p. Grabskiego wyrzucili, to i może nasze rozmowy o podwyżkach też?

Grzesiek
21 stycznia, 2018 10:35

Podwyżek nie będzie…

człowiek_z_lasu
21 stycznia, 2018 10:41

Przydałby się nowy wpis zbierający dotychczasowe informacje do przysłowiowej kupy. Jestem bardzo ciekaw czy są już plany co robimy kiedy pismo dotyczące podwyżek zostanie bez odpowiedzi?

Rysiek z Klanu
22 stycznia, 2018 07:58

Bardzo proste – jedziemy wszyscy pracownicy wojska, którym nie jest obojętne wynagrodzenie głodowe do Warszawy. Proste, prawda?

Konrad
22 stycznia, 2018 10:11

Witam
Szanowni Państwo na profilu facebook NSZZ PW pojawił się link do filmiku z posiedzenia SKON w dniu 16.01.2018.
Nie widziałem tego filmu, ale komentarze pod linkiem są jednoznaczne i nie napawają optymizmem.
W 2018 roku nie będzie podwyżek dla PW i KSC w RON. To chyba czas, żeby wreszcie zapłonęły opony przed MON.
Bo kto daje i zabiera ten się…

Gruba Kaśka
22 stycznia, 2018 23:26
Reply to  Konrad

Konrad mogłeś przeczytać wpisy rozgoryczonych związkowców z NSZZ PW.
Chcą nawet dobrej zmiany w ZG NSZZ PW.
Chyba się w końcu przekonali, że ich naprawdę oszukują.
Ludzie opamiętajcie się kogo wybieracie w tych „warszawskich” związkach.

człwoiek_z_lasu
22 stycznia, 2018 11:22

Są już nowi wiceministrowie w MON

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powolano-dwoch-nowych-wiceministrow-obrony-narodowej/by6f70y

Myślę, że trzeba Szanownych Panów zaznajomić z naszymi problemami.

Grzesiek
22 stycznia, 2018 11:27

A po co??? że pomimo 200 mln zł nie dostaniesz nic??? zadziwia mnie też to, że program 105 plus miał zapewniać gonienie „reszty” a tak naprawdę coraz bardziej zwiększają się dysproporcje… Gonimy… chyba stan sprzed 5 lat. Żenada.
U nas w jw dużo osób wypisuje się ze zz… i dobrze.
Tak, jak ktoś napisał. Niedługo będziemy łapać się z urzędu na… coroczne podwyżki najniższych krajowych.

KOBRA
22 stycznia, 2018 11:38

Marek Łapiński Podsekretarz Stanu za Grabskiego. Nowe rozdanie.

eelaa
22 stycznia, 2018 12:52

„””””””Grzesiek pisze:
Styczeń 21, 2018 o 10:35
Podwyżek nie będzie…”””””””

Napisal całą prawdę bo teraz zanim się połapią o co chodzi a szczególnie Łapiński, który już był od wszystkiego, to podwyżki będą w 2019 roku przed samymi wyborami żeby zdobyć stracone głosy.

olo
22 stycznia, 2018 20:14

tu pisać i wysyłać paski wypłat:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/contact.xsp?type=OBN

eelaa
22 stycznia, 2018 23:11
Reply to  olo
Gruba Kaśka
23 stycznia, 2018 08:49

eelaa, to nie tylko w „S”, tak jest w każdym związku.
Wielcy związkowcy, Ci na największych stołkach zarabiają krocie i nie liczą się z tymi na dole. Przecież całą robotę wykonują prawdziwi działacze na dole. Dzisiaj nie ma żadnej tajemnicy z zarobkami. Wszyscy wiedzą, ile zarabia Pan Przewodniczący „S”, NSZZ PW czy inni szefowie struktur związkowych. Panowie robią sobie Plena, zjazdy, posiedzenia i co z tego wynika. Nic. Tylko to, że wydają nasze składki związkowe.

212
0
Would love your thoughts, please comment.x