Skip to main content

Omawiano sprawy PUZP

By 9 lutego, 2024Aktualności

W dniu 07 lutego 2024 r. w siedzibie ministerstwa  odbyło się spotkanie w celu omówienia kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2024 roku  oraz zmiany tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego Zał. Nr 2 do PUZP.

Spotkanie prowadził Pan Wojciech Drobny – Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w którego zakresie zadań jest m.in. kształtowanie systemu wynagradzania pracowników oraz monitorowanie realizacji wydatków na wynagrodzenia oraz realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej.

Ze strony Związku Pracowników Wojska „TARCZA” udział w spotkaniu brali:

Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK,

Wiceprzewodnicząca Związku – Kol. Dorota WOŹNIAK.  

Udając się na to spotkanie, tradycyjnie nie znaliśmy jego agendy, jak również ewentualnych propozycji, które będą przedmiotem rozpatrywania. Przed spotkaniem nie otrzymaliśmy z MON materiałów dotyczących PUZP, o które wystąpiliśmy jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Sprawę braku tych materiałów podnieśliśmy na poprzednim spotkaniu i mieliśmy zapewnienie Ministra, że materiały otrzymamy. Nie otrzymaliśmy ich do dnia dzisiejszego, chociaż podczas spotkania dyr. Drobny trzy razy nas zapewniał, że materiały, o które występowaliśmy – zostały nam przekazane.

Zatem oświadczam publicznie, że dzień po spotkaniu, w dniu 8 lutego otrzymaliśmy pismo z DSS z materiałami, o które nie występowaliśmy. Tych, o które występowaliśmy – dotychczas nie otrzymaliśmy.

Rozpoczynając spotkanie, dyrektor Drobny poinformował zebranych, że musimy szybko działać, gdyż Prezydent RP przesłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego a następnie przeszedł do omawiania przygotowanej na to spotkanie prezentacji (Prezentacja  TUTAJ). Zapewne kwestia przesłania ustawy do Trybunału sprawiła, iż nie mogliśmy – na tym etapie spotkania – odnieść się w ogóle do przekazanej wcześniej Stronie związkowej informacji o wielkości rezerwy budżetu MON w obszarze wynagrodzeń cywilnych pracowników wojska i kierunkach jej zagospodarowania. Według informacji, nasze wątpliwości miały być wyjaśnione w trakcie spotkania ale ostatecznie do tego nie doszło.

Prezentacja w swojej treści zawierała w zasadzie informacje, o których już wiedzieliśmy, z wyjątkiem przedstawionych wariantów, jak również propozycji tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego. Oba warianty przedstawione w prezentacji radykalnie się różnią, stąd pojawiło się u nas zaskoczenie, iż musimy w trakcie tego spotkania podejmować strategiczne decyzje.  

Nawet dzisiaj, pisząc te słowa dostrzegam rangę i odpowiedzialność za podjęcie decyzji w tym zakresie i uważam, iż decyzja ta powinna być podjęta przez Ministra Obrony Narodowej!  Nie powinno być sytuacji, że to Strona związkowa pozbawia niektórych pracowników podwyżki w wysokości 20%, czy też, że działania Strony związkowej prowadzą do znacznego spłaszczenia stawek na poszczególnych stanowiskach pracy, bo w zasadzie do tego się sprowadza wybór jednego z tych przedstawionych wariantów. Nikt nie dostrzega sytuacji, w której ¾ pracowników objętych PUZP musiało mieć wyrównane wynagrodzenie do poziomu płacy minimalnej. Dyskusja w tym zakresie trwała długo, gdyż pięć organizacji związkowych akceptowało wariant I, natomiast dwie organizacje, tj. „TARCZA” i „Militaria” – za wariantem II i żadna ze stron nie dała się przekonać.

Do czasu, gdy przekazano Stronie związkowej informację, że przejście do kolejnego etapu spotkania – tj. omawiania propozycji tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego – uwarunkowane jest od opowiedzenia się wszystkich organizacji za jednym wariantem. W tej sytuacji, Prezes ZZ „Militaria” zaproponował wpisanie do protokołu ze spotkania zapisu, który ma zagwarantować, iż – niezależnie od przyjętego wariantu – środki na podwyżkę dla pracowników będą naliczane od wynagrodzenia za styczeń, powiększonego  o kwotę wypłaconych wyrównań do płacy minimalnej. Informacja o takim określeniu środków na podwyżkę znajdzie się również w piśmie do wojskowych pracodawców. Taka modyfikacja wariantu I daje pewność, iż do pracodawców trafią właściwe kwoty na podwyżki wynagrodzeń.

Z treścią tego zapisu zgodziły się pozostałe organizacji i dyr. Drobny,  natomiast dla nas nawet przy tym zapisie wybranie wariantu I w dalszym ciągu nie było właściwe. Uważaliśmy, że ta kwestia nie powinna być rozstrzygana przez związki zawodowe. Ostatecznie, nie chcąc wstrzymywać dalszych rozmów,  zgodziliśmy się z wyborem tego wariantu by można było przejść do następnego etapu spotkania.     

Propozycja tabeli była dla nas wielkim zaskoczeniem. W naszej ocenie wszystko w tej tabeli jest nie takie, jak być powinno. Zbyt niskie stawki z lewej strony, zbyt wysokie stawki z prawej strony, znaczne zazębianie się stawek wynagrodzenia zasadniczego, co sprawia, że stawkę 7000 zł można ustalić dla II i XXIII kategorii zaszeregowania. Niezrozumiałe są również rozpiętości stawek w poszczególnych kategoriach. Gdy weźmie się pod uwagę, że np. stanowisko „referent” jest zaszeregowane do kategorii od VIII do X, propozycja tabeli oznacza dla tego stanowiska przedział stawek od 3050 zł do 8700 zł!

Przewodniczący „TARCZY” przypomniał zebranym treść postulatu Protestu z maja ubiegłego roku, który dotyczył „określenia w PUZP najniższej stawki zasadniczej na poziomie uposażenia szeregowego zawodowego”, lecz przedstawiciele pięciu organizacji wskazali, iż będzie to możliwe może za kilka lat ale nie dzisiaj. W związku z takim podejściem tych organizacji, Przewodniczący „TARCZY” zaproponował, aby rozważyć powiązanie najniższego wynagrodzenia w PUZP z poziomem płacy minimalnej, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r., tj. 4300 zł. W jego ocenie takie rozwiązanie byłoby możliwe z uwagi na wielkość środków pozostających w rezerwie Ministra, jak również obecny kształt struktury pracowniczych wynagrodzeń. Ta propozycja również nie zyskała akceptacji pięciu organizacji i dyr. Drobnego.

W odpowiedzi Dyrektor zwrócił się do Przewodniczącego „TARCZY” i wskazał, że jest zdziwiony tym, iż kwestionujemy najniższą stawkę w II kategorii na poziomie 2750 zł podczas, gdy we wrześniu proponowaliśmy w tej kategorii stawkę w kwocie 2400 zł. Przewodniczący nie został tym zaskoczony, bo doskonale pamięta to pismo (pismo TUTAJ), które przesłały dwie organizacje we wrześniu ubiegłego roku, na które w ogóle nie otrzymały odpowiedzi. Przewodniczący wskazał, że tabela ta była tworzona aby wejść w życie od 1 listopada 2023 r. a dzisiaj omawiamy tabelę, która ma wejść w życie w roku bieżącym. Obie tabele różni to, że w międzyczasie nastąpiło wyrównanie do płacy minimalnej i w najbliższym czasie ma nastąpić podwyżka wynagrodzeń o 20%, co pozwala założyć, że obecna propozycja MON stawki 2750 zł w II kat. jest zbyt niska. Odnosząc się jednocześnie do faktu, iż dyr. Drobny trzymał to pismo w ręce, poprosił aby dyrektor przedstawił propozycję tabeli „TARCZY” i „Militarii”, która została w tym piśmie zawarta, jako propozycja wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2024 r. Dyrektor nie spełnił tej prośby.  

Ostatecznie po długich dyskusjach doszło do akceptacji  propozycji tabeli z zastrzeżeniem wniesionym przez dwie organizacje, iż do 31 maja 2024 r. wypracowana zostanie zmiana tej tabeli w kierunku dostosowania jej do rzeczywistych wartości z lewej strony stawek, jak również Ministerstwo podejmie niezwłoczne i skuteczne działania mające na celu wygospodarowanie środków na przeciwdziałanie spłaszczeniu stawek w związku z dokonanymi wyrównaniami dla 33 tysięcy pracowników ron do poziomu płacy minimalnej.  Pozyskanie tych środków upatrujemy w ramach rezerwy pozostającej w dyspozycji Ministra, w której – jak wynika z przesłanej nam informacji – nie dla wszystkich środków określono kierunek zagospodarowania, jak również zaniechanie finansowanie z wynagrodzeń cywilnych pracowników wojska wydatków na rzecz wstąpienia do służby w WOT. Według naszych informacji wydatki te są znacznie wyższe niż w roku ubiegłym i wciąż obciążają fundusz wynagrodzeń pracowników.

Jako ostatnia sprawa omawiana w trakcie tego spotkania była wysokość najniższego wynagrodzenia w PUZP. Strony wskazywały, że powinno się ono kształtować na poziomie 1800 zł. Dyrektor Drobny wskazywał na brak środków na ten cel. Przewodniczący „TARCZY” wskazywał, iż kwota ta powinna wzrastać wraz z procentowymi wartościami podwyżek wynikających z ustaw budżetowych, analogicznie jak to jest w przypadku z kwotami bazowymi. W jego ocenie przyjęcie takiego rozwiązania sprawiłoby, że kwota najniższego wynagrodzenia powinna wynosić 1824 zł. Z takim rozwiązaniem nie zgodziło się pięć organizacji uznając, iż to ministerstwo powinno zadbać o poziom tego wynagrodzenia. Ostatecznie Dyrektor Drobny poinformował, że przedstawi tę sprawę Ministrowi.

Na koniec Prezes „Militarii” zapytał Dyrektora Drobnego jaki sens miała przekazana na początku spotkania informacja o przekazaniu ustawy budżetowej do Trybunału. Dyrektor, odnosząc się do tego pytania wskazał, że ustawa budżetowa  „poddana została kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który ma duże możliwości rozstrzygnięć, więc obawy mogą być uzasadnione.”

Podsumowując spotkanie należy wskazać, że odbiegało ono od standardów, do których byliśmy przyzwyczajeni  przed 2016 r. Przyszliśmy na spotkanie bez przesłanej wcześniej agendy, bez materiałów, o które występowaliśmy kilka miesięcy wcześniej, bez możliwości dokonania analiz przedstawionych propozycji podziału środków, jak również dokonania zmian w PUZP. Przedstawiane w trakcie spotkania propozycje nie zawierały oceny skutków wyboru jednego, czy drugiego z zaproponowanych wariantów, nie przedstawiono w ogóle oceny skutków regulacji (OSR), która w zakresie takich zmian powinna być obowiązkowo załączana do projektów rozwiązań. Krótko mówiąc – nie do takich negocjacji jesteśmy przyzwyczajeni.  (MK)

4 21 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
209 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Kamil
9 lutego, 2024 20:27

Witam serdecznie, mam pytanie czy na spotkaniu było coś na temat podwyżki pracowników cywilnych uczelni wojskowych, w tym nauczycieli akademickich?
Proszę o komentarz w tej sprawie.

Admin
11 lutego, 2024 00:32
Reply to  Kamil

Kamilu, nic nie było o pracownikach cywilnych uczelni wojskowych, gdyż to spotkanie było spotkaniem Stron PUZP, który nie obowiązuje w wojskowych uczelniach.
Poza tym, w rozmowach o podwyżkach w uczelniach wojskowych nie musieliby uczestniczyć przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych działających w ron, gdyż – o ile mi wiadomo – żadna z organizacji związkowych, poza NSZZ Pracowników Wojska, nie posiada pracowników uczelni w szeregach swoich organizacji.

To ja
9 lutego, 2024 21:21

Podsumowując, miałem rację, iż osoby najmniej zarabiające, które otrzymały podwyżkę do poziomu 4300 zł – skorzystają więcej niż specjaliści z obecną podstawą 4250 zł?
Jedni i drudzy dostaną 20% a pracodawcę będzie mało interesowało, iż jedni dostaną przykładowo 1200 zł a drudzy 1800 zł podwyżki.

Admin
11 lutego, 2024 00:36
Reply to  To ja

Trochę się pogubiłem. Nie wiem o jaką podwyżkę do poziomu 4300 zł Ci chodzi.
Nie wiem skąd te wartości podwyżki na poziomie 1200, czy 1800 zł.
Mógłbyś doprecyzować?

To ja
11 lutego, 2024 14:55
Reply to  ZARZĄD

Referent – podstawa do 31.12.2023 3800 z premią. Od 1 stycznia podwyżka do poziomu 4300 z premią (pracodawcy podnieśli do tego poziomu aby nie robić tego drugi raz w lipcu, kiedy ma być najniższa na poziomie 4300), więc relatywnie takie osoby zyskały w porównaniu do np. specjalisty z podstawą 4120 i premią 10%. Oni nie dostali nic. Teraz podwyżka dla wszystkich w tej samej kwocie. Jedyna szansa aby nie spłaszczać wynagrodzeń jest nowa tabela ale jak piszesz referent może w niej mieć zasadniczą wyższa od np. swojego przełożonego, wszystko zależy od dowódcy, komendanta, szefa. Kwoty, które podałem we wcześniejszym wpisie… Czytaj więcej »

Admin
11 lutego, 2024 22:42
Reply to  To ja

Nie rozumiem, skąd Ci wyszło, że teraz podwyżki mają być w tej samej kwocie.
Podwyżka procentowa w wysokości 20% będzie uzależniona od wielkości wynagrodzenia otrzymywanego, które zazwyczaj nie są jednakowe z uwagi na fakt wypłacania, np. dodatków stażowych.
W tym Twoim przykładzie:
– dla referenta podwyżka 860 zł,
– dla specjalisty – 906,40 zł,
przy założeniu, że ci pracownicy nie mają wysługi lat uprawniającej pracownika do dodatku stażowego.
Gdyby mieli te dodatki, to jeszcze dochodziłaby kwota 20% od tych dodatków.

Max
12 lutego, 2024 23:05
Reply to  ZARZĄD

”– dla referenta podwyżka 860 zł,
– dla specjalisty – 906,40 zł,”

Ty to Marek uważasz za różnicę??
To przecież cena pół litra taniej wódki….

Admin
13 lutego, 2024 00:06
Reply to  Max

Po pierwsze, różnica ta dotyczy zwiększenia przestrzeni pomiędzy tymi stanowiskami, która obecnie wynosi 232 zł a wzrośnie o 20%, czyli właśnie o tę kwotę 46,40 zł i będzie stanowić kwotę 278,20 zł. Poza tym, można również wskazać, że nie jest to wystarczająca różnica akurat pomiędzy tymi stanowiskami – trzeba jednak wskazać, że: – różnica wzrasta o 20%, czyli będzie większa od tej, która jest obecnie; – nie jest tak, jak się sugeruje w wariancie II, że podwyżka w tym wariancie może przyczynić się do dalszego „spłaszczenia” struktury wynagrodzeń. Okazuje się, że wariant II się do tego nie przyczynia, gdyż różnice… Czytaj więcej »

Jasiu
13 lutego, 2024 06:46
Reply to  Max

Możecie wytłumaczyć. Jeżeli referent ma 3000 zł zasadnicza i 41,4% premii i np. 20% wysługii dostanie podwyżkę w wysokości ok. 968 zł z grosikami. Tak, czy Nie. Oczywiście, przewiduje się, że z tych ok. 968 zł odejmie się mu 387 zł podwyżki do minimalnego wynagrodzenia, czyli dostanie tylko, albo aż 581 zł. Dobrze liczę czy źle. Marku możesz się wypowiedzieć. Z góry dziękuję. A teraz jeszcze jedna sprawa. Po co iść do Sądu Pracy, skoro związki się na takiego bublami zgodziły. Moim zdaniem, nie ma szans na zwycięstwo w sądzie. Czyż związki zawodowe nie reprezentują wszystkich pracowników w zbiorowych sprawach… Czytaj więcej »

Jasiu
13 lutego, 2024 15:46
Reply to  Max

Mogę się dowiedzieć Marku i Rysíu co wy liczycie, bo referent ma 4242 zł wraz z premią x 20% podwyżki to wychodzi mnie 848,40 zł a skąd wam wyszło wyliczenie w wysokości 860 zł.
A skąd te 11,60 zł się wzięło.

A, już wiem – ten akurat referent dostał stawkę 4300 zł.
Wszystko jest już dla mnie jasne jak słońce.

Last edited 19 dni temu by Jasiu
Admin
13 lutego, 2024 16:51
Reply to  Jasiu

Dokładnie, Jasiu, tak został przedstawiony przykład.
A te 11,60 zł to 20% od 58 zł, o które wzrośnie minimalna od lipca tego roku. 🙂

Grzegorz M.
9 lutego, 2024 21:24

W poprzednim wątku napisałem, że jeśli do 7 lutego b.r. nie dojdzie do zmiany kierownictwa DSS – to będzie oznaczać, że nikt poważnie nie traktuje wielu tysięcy PRON, jak również reprezentujących ich ZZ. Z przykrością stwierdzam P. Marku, na podstawie Pana relacji z ostatniego spotkania, że właśnie to ma miejsce. Rozumiem, że Wam (reprezentantom pracowników ron) nie wypada zadawać pewnych pytań wprost – postaram się zatem Was wyręczyć: Panie Wicepremierze – Ministrze Kosiniak-Kamysz: – jakie relacje łączą Pana z dyrektorem DSS? – jakie koligacje łączą Pana z dyrektorem DSS? – jakie „haki” ma na Pana dyrektor DSS? To się w… Czytaj więcej »

Max
11 lutego, 2024 01:48
Reply to  Grzegorz M.

Doskonale – w punkt…… Jedynie dodam, że traktowani jak nie rozgarnięte dzieci, których się straszy prezydentem i Trybunałem ci nasi przedstawiciele – w obliczu tego badziewia, które im przedstawiono – powinni byli po prostu wyjść trzaskając drzwiami i postawić ultimatum ministrowi on. Albo Pan, Panie ministrze zaszczyci nas osobistym stawiennictwem w rozmowach, albo protest…. Co do tych całych wariantów i całej tej tabeli; Gdyby dziecku w podstawówce zadał do domu jak te sprawy rozwiązać, to zapewne lepiej by sobie poradziło…. Ktoś tam doznał mózgowego porażenia, czy co?? Jeżeli nie stać Was tam było na wymyślenie czegokolwiek przyzwoitego, to należało tą… Czytaj więcej »

Pracownik RON
11 lutego, 2024 02:51
Reply to  Grzegorz M.

Bardzo dobrze napisane!
Takie właśnie pismo powinno być wysłane od przedstawicieli Związków do Pana Wicepremiera.
To jest kpina i plucie w twarz PRON, zasiadanie do stołu rozmów z panem Drobnym!
Ten człowiek powinien wylecieć zaraz po Błaszczaku!
O co tu chodzi???!!!
Dlaczego ten człowiek jeszcze zasiada w kierownictwie MON???!!!

Antoni
9 lutego, 2024 21:35

Wariant I przy zapewnieniu oddzielnego finansowania na wyrównanie płac do minimalnej krajowej zapewnia możliwość zapobieżenia spłaszczeniu płac już teraz.
Dlaczego uważacie, że jest gorszy?
Liczycie na kolejną ekstra kasę na ten cel?
A jeśli jej szybko nie będzie?

A co do tabeli zaszeregowania, to skwituję to tak – tyle lat walki o jej zmianę a wystarczy tylko zlikwidować prawą stronę.
Na jedno wyjdzie. 🙂

Admin
11 lutego, 2024 01:12
Reply to  Antoni

Nie uważamy, że jest gorszy. Uważamy, że pozbawia 33 tysięcy pracowników ron uzyskania 20% podwyżki ich wynagrodzeń. Oczywiście, że liczymy na to, że ktoś w MON się zainteresuje sprawą wynagradzania pracowników. Już dzisiaj moglibyśmy wskazać, około 200 mln zł, które znajdują się w rezerwie Ministra Obrony. Gdy chcieliśmy wyjaśnień w tej sprawie w trakcie spotkania – uniemożliwiono nam tego. Jednocześnie uważamy, iż niezależnie, który kierunek z tych dwóch zaproponowanych zostanie wdrożony – powinien zostać podjęty przez Wicepremiera-Ministra ON. Nie może być tak, że w zakładach pracy organizacje związkowe wraz z pracodawcami będą decydować o tym, któremu pracownikowi i ile się… Czytaj więcej »

Antoni
11 lutego, 2024 11:51
Reply to  ZARZĄD

Rozumiem niechęć do podejmowania trudnych decyzji i chęć scedowania ich na MON oraz stanowisko, żeby opowiedzieć się za wariantem korzystniejszym (doraźnie) dla większości pracowników. Dlaczego? O tym poniżej. Już wcześniej zauważyłem, że przedstawiciele ZZ zachowują się jak politycy. Tak. Właśnie tak. Uprawiacie politykę. Macie swoje programy, macie politycznych przeciwników, nie jesteście skłonni do kompromisów, jeśli nie przyniosą one politycznych korzyści; walczycie zażarcie ze sobą w różnych kanałach informacyjnych nie stroniąc od osobistych wycieczek i wreszcie macie swój twardy elektorat, kibiców będących z wami na dobre i na złe, i konkurujecie o sympatię niezdecydowanych. Dla wyjaśnienia, słowa polityk nie użyłem tu… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 14:50
Reply to  ZARZĄD

”Oczywiście, że liczymy na to, że ktoś w MON się zainteresuje sprawą wynagradzania pracowników.
Już dzisiaj moglibyśmy wskazać, około 200 mln zł, które znajdują się w rezerwie Ministra Obrony.
Gdy chcieliśmy wyjaśnień w tej sprawie w trakcie spotkania – uniemożliwiono nam tego”.
Dobrze, że na to liczycie.
Byłoby jednak lepiej abyście podjęli konkretne działania aby do tego doprowadzić.

Co zaś do tych resortowych ”koncepcji” podziału środków…
To niby co??
Brak przygotowania i totalne zaskoczenie??
Resort przedstawił 2 koncepcje – jedną gorszą od drugiej.
A jaką koncepcję podziału przedstawiła strona społeczna???

Admin
12 lutego, 2024 18:45
Reply to  Max

Na pierwsze: Tak, oczywiście, że podejmujemy działania w tym zakresie. Mamy nadzieję, że zakończą się one powodzeniem. Na drugie: Mogę odpowiedzieć za TARCZĘ. Naszej koncepcji podziału środków, którą mieliśmy jak również projektu tabeli nie mogliśmy przedstawić, gdyż omawialiśmy Propozycję MON. Mieliśmy je przedstawić później. W trakcie spotkania dopiero się dowiedzieliśmy, iż propozycje zawarte w Propozycji mamy przyjąć, bądź nie w tym dniu. Jak tu już ktoś napisał, że w zaistniałej sytuacji powinniśmy wyjść. Zgadzam się z tym. Mogliśmy a nawet powinniśmy wyjść i taką ewentualność mocno rozważaliśmy. Tyle, że dzisiaj nie rozmawialibyśmy o propozycjach MON ale o tym, że przedstawiciele… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 21:00
Reply to  ZARZĄD

”dzisiaj nie rozmawialibyśmy o propozycjach MON ale o tym, że przedstawiciele TARCZY opuścili to spotkanie!
Dlatego zostaliśmy”…

Problem w tym, że nie tylko zostaliście ale zaakceptowaliście resortowe rozwiązania i w tym problem.

Admin
12 lutego, 2024 22:21
Reply to  Max

„Przedstawiciel OPZZ „Konfederacja Pracy” Pan…… oświadczył, że jest zbulwersowany tym, co tu słyszymy. Twierdził, że po raz kolejny decyzje zapadły, a my związkowcy mamy je przyjąć! Następnie postawił następujące pytanie: – jak to jest możliwe, że co roku decyzje zapadają po rozmowie tylko z jednym związkiem zawodowym? Stwierdził, że taki sposób negocjacji jest niezgodny z ustawą o związkach zawodowych. Podkreślił, że jest w resorcie pięciu partnerów związkowych.” Zacytowałem powyżej treść z protokołu z jednego ze spotkań, które odbywało się w roku 2013. Widzę, że wówczas tak, jak my dzisiaj też mieliście pod górkę… Nie doczytałem się w tych protokołach Twoich… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 22:56
Reply to  ZARZĄD

Widzę, że się zupełnie zagubiłeś. Mnie wówczas – wiele lat temu stać było aby – pisząc kolokwialnie – prosto z mostu rzucić im – resortowi a i Wam – czyli NSZZ PW i Tobie osobiście, gdyż to Ty wówczas wraz z tymi, którzy dotąd karty rozdają prawdę w oczy wywalić. To jednak nie wszystko, gdyż – jak wiesz doskonale – udało się pomimo tego, iż mieliśmy wszystkich przeciwko sobie parę spraw załatwić. Od wydawałoby się drobnych ale jakże ważnych np. dla pracowników z Krzesin do istotnych dla wszystkich, gdy miliony – pomimo Waszego sprzeciwu – przeszły z wynagrodzeń SC na… Czytaj więcej »

Admin
12 lutego, 2024 23:13
Reply to  Max

Tak, wtedy udało się Wam zabrać środki (13,5 mln zł) biedniejszym pracownikom z KSC żeby dać pracownikom niemnożnikowym, którzy przeciętnie więcej zarabiali niż ci z KSC. O Krzesinach pamiętamy razem, bo wówczas moje stanowisko było korzystne dla Krzesin, chociaż inne niż reprezentowane przez NSZZ PW.
O przebiegu rozmów w trakcie spotkania dowiesz się więcej z projektu protokołu DSS, który właśnie przesłałem do Organizacji, skoro nie doceniasz mojego opisu tego spotkania.
Tak, najlepiej się wyautuj, jak Cię prosiłem wcześniej i wróć, gdy już wszystko będzie wiadomo.
Dla Ciebie to i tak wszystko jedno, więc ograniczysz sobie tylko stresu.

Jasiu
12 lutego, 2024 23:11
Reply to  ZARZĄD

Nie ktoś, tylko ja pisałem, że mieliście opuścić salę, skoro nie pozwolono wam przedstawić swojej propozycji.
Po pierwsze, trzeba zmienić styl rozmowy z tymi panami.
Musi być ostro, bo po dobroci nic nie ugracie z tym betonem.

Admin
13 lutego, 2024 00:18
Reply to  Jasiu

No tak, Ty a więc jesteś ktoś a nie nikt! 🙂
Poza tym, kto miałby taki pomysł, żeby wskazać wyjście z sali.
Wielu zapewne bałoby się o tym pomyśleć a co dopiero powiedzieć.
Pozdrawiam.

Jasiu
13 lutego, 2024 10:51
Reply to  ZARZĄD

Dlatego mnie wycięto za to, że mógłbym współpracować z Tarczą i Militarią, i wówczas – w trójkę – byśmy opuścili salę. A teraz p. Witek służy jak ministrant do mszy.

Eustachy
9 lutego, 2024 21:52

No cóż, biorąc pod uwagę, że obecne kierownictwo MON ma nas w głębokim poważaniu, co potwierdza dalsza obecność szkodnika, jego zachowanie, propozycje oraz sposób przygotowania do spotkania – na cito trzeba pojawić się przed MON z konkretnymi postulatami.
Jak można proponować tabelę ze stawkami z lewej poniżej minimalnej?
Uposażenie zasadnicze szeregowego po podwyżce (6000) to propozycja w tabeli od grupy XXII, na której jest może promil pracowników RON?
Chyba nadszedł ten czas……..

Max
9 lutego, 2024 22:59

No taaaak…..
To może teraz spróbujesz to wszystko ludziom z polskiego na nasze przełożyć….
Powstrzymam się od komentarza, bo komentować nie ma czego.

Jasiu
10 lutego, 2024 00:15

Jak to czytam, to nie wiem czy śmiać się, czy płakać. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Cztery godziny siedzenia przy stole i ograni, jak „chłopcy w krótkich spodenkach”. Naprawdę nie potraficie się zjednoczyć i przed spotkaniem wypracować jednolite stanowisko. Te 5 związków, nie wiem kogo oni naprawdę reprezentują czy PRON, czy DSS… Dzisiaj mogę chodzić z podniesioną głową, że nie jestem przy stole z takimi pseudo-związkowcami co nie potrafią wywalczyć porządnych podwyżek, czy zmian w PUZP. To debil potrafi sobie wyliczyć, ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie przy 10% premii aby osiągnąć 4242 zł. Były „dziewczyny”, które się na tym znały… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
11 lutego, 2024 13:39
Reply to  Jasiu

Jasiu. Widzę że znów zaczynasz własne wycieczki do Zarządu (P. Marka). Dlaczego w tej kwestii nie wsiądziesz na swój związek? – który – jako jeden z wielu członków Solidarności – reprezentujesz. Przecież, jak sam wskazujesz jest to ten jeden z 5 ZZ, które krytykujesz. Ponadto chciałbym zauważyć, że nie kto inny, jak P. Marek wraz z innym/innymi przedstawicielami ZZ od wielu lat wskazywali na wiele większe kwoty w zasobach MON na podnoszenie wynagrodzeń PRON, dostosowując do tego związkowe propozycje podwyżek w poprzednich latach oraz propozycje zmian w tabelach. Wówczas również i Ty krytykowałeś to – jako zbyt wygórowane żądania, co… Czytaj więcej »

jutka
12 lutego, 2024 14:26
Reply to  Jasiu

Ale byłeś Jasiu przy stole całe lata, więc tym bardziej dziwię się pytaniu, czy naprawdę nie potrafimy się zjednoczyć.
Ty o to pytasz??? Poważnie???
Przecież wiesz, że zjednoczenie związków będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy TARCZA i Militaria przyjmą stanowisko pozostałej piątki!
To, czego Wy do q…. nędzy chcecie???
Jedności wśród związków ale za to ch……wych rozwiązań dla PW?
Bo się troszkę pogubiłam!

Max
12 lutego, 2024 20:55
Reply to  jutka

Świetnie – właśnie tak….

Max
12 lutego, 2024 22:40
Reply to  jutka

No i właśnie tak teraz mają – Mają tak jak chciało te 5 zz
CIESZYCIE SIĘ??

jutka
12 lutego, 2024 23:38
Reply to  Max

Pytasz mnie, czy się cieszę? Oczywiście, że nie! Z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia! Jeśli chodzi o związki myślę, że nic mnie już nie ucieszy. To jest cholernie patowa sytuacja. Napisałeś gdzieś tu, że wszystkie organizacje powinny (wiadomo z jakich powodów) opuścić to spotkanie. Też tak uważam. Ale sam wiesz, że nie ma szans, żeby tak się stało. Wg Ciebie, Marek miał sam stamtąd wyjść? Pamiętasz jaki tu i na fejsie hejt się wylał na nas tylko za to, że tego – w zasadzie nic nie znaczącego gówna – im nie podpisaliśmy? Jak mamy przekonać tę pozostała 5-tkę, że… Czytaj więcej »

Max
13 lutego, 2024 01:25
Reply to  jutka

Pytanie nie było do Ciebie, bo ja dobrze i Twoje poglądy i argumentacje znam… A jednak cały ten hejt na stronie NSZZ PW i to całe napuszczanie skutek przyniosło… W moim głębokim przekonaniu należało doprowadzić do zerwania rozmów, podczas których ograniczono się do dyktatu resortu, gdyż zapewne nikt w całej sferze budżetowej tak rozmów nie prowadzi. Należało zażądać zmiany pełnomocnika, który w taki sposób te rozmowy prowadzi i żądać udziału w rozmowach faktycznych decydentów a nie tych, którym np. d.b. dyktuje co mają mówić. My doskonale wiemy, że podczas gdy miliony szły na nagrody wąskiej grupy w resorcie a z… Czytaj więcej »

jutka
13 lutego, 2024 10:33
Reply to  Max

Max, Marek mówił na spotkaniu, że decyzję podejmuje u nas Zarząd Krajowy a nie sam przewodniczący, gdy nie chcieli przejść do omawiania tabeli, bez wstępnego zaakceptowania rozdziału środków.
Wówczas już powinni przerwać spotkanie ale im się wszystkim tak qrewsko spieszyło. Nie chcę tu snuć teorii spiskowych, ale wyglądało to tak, jakby wszyscy byli w tej kwestii dogadani.
Zgodziliśmy się wstępnie pod pewnymi warunkami, które w projekcie protokołu otrzymanym wczoraj, zostały pominięte.
W takim kształcie ten protokół nie zostanie przez TARCZĘ podpisany.

Grzegorz M.
13 lutego, 2024 10:40
Reply to  Max

Max. Zgadzam się z Tobą w 100% – rozmowy w tym trybie i tym składzie nie powinny być kontynuowane – należało je zerwać. Zapominasz tylko o jednym bardzo ważnym fakcie – mimo, że P. Marek na tym forum podpisuje się za ZARZĄD to de facto nie jest jednoosobowym zarządem TARCZY! Czy jesteś pewien, że w 7-osobowym zarządzie Związku była jedność, co do stanowiska w tej sprawie? A była zgoda na zerwanie rozmów przez jeden (może 2) ZZ? Myślę, że P. Marek z kwaśną miną musiał uczestniczyć w tym spotkaniu do końca, gdyż nie miał zgody na inne rozwiązanie, próbując wraz… Czytaj więcej »

Max
13 lutego, 2024 19:29
Reply to  Grzegorz M.

Twój wpis Grześ i Jutki pominę milczeniem
Napiszę jedynie – nie przekonaliście mnie, gdyż w chwili obecnej sytuacja jest taka, że związek, do którego należę – zabrnął w ślepy zaułek, z którego usiłując wyjść, jeszcze bardziej się zakopie

Zakończę też moją tu obecność, bo już wiem co wiedzieć chciałem.
Życzę powodzenia i sukcesów w dochodzeniu do tej naszej pracowniczej normalności.

Jasiu
12 lutego, 2024 23:07
Reply to  jutka

Jutka wiem, że zjednoczenie jest trudne ale musicie dojść do jakiegoś wspólnego consensusu. Oni uważali i uważają Marka za mąciciela i osobę, która robi akademickie wywody a z tego nic nie wynika i nie widać żadnych końcowych efektów. Jutka, jak ja byłem przy stole, to razem z Januszem M. mieliśmy jakiś tam wpływ na Mirka ale teraz jest Witek, który obstawił się kompletnie osobami, które nie mają pojęcia i działają przeciw pracownikom. Dlatego nie było mnie po drodze z tymi pseudo reprezentantami Solidarności i się wypisałem z Krajowej Sekcji. Mam teraz swoją organizację bardzo liczną, o której Ci chłopcy z… Czytaj więcej »

Pracownik
10 lutego, 2024 18:04

Mogliśmy mieć to już w listopadzie ale przez was i Militarę zaczynamy odpoczatku miało być 1800 od stycznia i wprowadzone tabelę w listopadzie i teraz byśmy dostali 20% podwyżki i całe szczęście że pięć związków się nie zgadza bo byście jeszcze do gwiazdki jakieś pisma składali i tabelki chcieli

Admin
11 lutego, 2024 01:24
Reply to  Pracownik

Możesz mi przedstawić jakiś dokument, z którego by wynikało, że „miało być 1800 od stycznia”.
Ja takiego nie znam a treści nieprawdziwych nie rozpowszechniam.

Max
11 lutego, 2024 21:36
Reply to  ZARZĄD

Pracownik pisze to w oparciu o komunikat ze spotkania w DSS w roku ubiegłym, znajdujący się na stronie NSZZ PW.
Wydaje się być faktem, że wówczas uzgodniono podniesienie I kat zaszeregowania do tej kwoty od stycznia b.r. i strona resortowa w osobie pełnomocnika się na to wówczas zgodziła.
Jak to się więc stało, iż pomimo tak dużej kasy na podwyżki – ta nieszczęsna I kat jest nadal bez zmian a wszystkie zz to zaakceptowały??
I gdzie w ogóle są te ciągłe obietnice resortu, który o nich nie pamięta??
Jak można było dać się tak traktować??

Admin
11 lutego, 2024 23:00
Reply to  Max

Max, nie znam żadnego dokumentu, czy protokołu, z którego wynikałoby, że w PUZP od stycznia nastąpi podniesieniu najniższego wynagrodzenia w tabeli. Napisałeś o stronie NSZZ PW i dobrze, że użyłeś wyrazu „wydaje się być faktem”. Rzeczywiście – wydaje się. Korzystając z okazji, chciałbym teraz odnieść się do Twoich wpisów o tym, że uzupełnienie wynagrodzenia do wysokości minimalnej płacy powinno następować w postaci wyrównania, bo tak zapisano w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W mojej ocenie, zapisy o wypłacaniu wyrównania dotyczą wyłącznie sytuacji, o której mowa w art. 7 ust. 1, czyli przypadków, w… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 14:42
Reply to  ZARZĄD

I bardzo dobrze, gdyż termin wypłaty składników wynagrodzenia, które są uzależnione od podwyżki w sferze budżetowej przypada na marzec, z wyrównaniem od stycznia.
Więc oczywiste jest, że w miesiącach styczeń i luty powinien być wypłacany ten dodatek tym bardziej, że właściwie skąd są te środki na wyrównanie do najniższego wynagrodzenia dla tysięcy??
To nie są przecież środki na podwyżki a tak to właśnie zrobiono, wręczając pracownikom porozumienia zmieniające.

Admin
12 lutego, 2024 18:33
Reply to  Max

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie mówi o podwyżkach wynagrodzeń lecz o wynagrodzeniach w ogóle. Załóżmy, że tak znaczne wyrównanie do minimalnej płacy zostało dokonane np. w roku 2021, kiedy nie było żadnych podwyżek. Do kiedy by się to wyrównanie pracownikom wypłacało? Tu ewidentnie chodzi o taką sytuację, w której pracownicy nie otrzymują pełnego wynagrodzenia za pracę wykonaną w danym miesiącu w jednym terminie płatności, gdyż np. muszą być jeszcze dokonane przeliczenia. Wówczas następuje wypłata części wynagrodzenia, które nie może być jednak niższe niż płaca minimalna. Gdy jest wypłaca się wyrównanie. Przy wypłacie drugiej części tego wynagrodzenia – wypłacone wyrównanie jest… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 22:38
Reply to  ZARZĄD

Ty, jak zwykle, sprowadziłeś ten ustawowy zapis do swoich pomysłów. Właśnie tak… Doskonale przecież wiesz, że z tym wyrównaniem do najniższej różnie sobie poszczególne zakłady pracy poradziły. W zdecydowanej większości kolejny już raz wwalono kasę do premii regulaminowych, wydając pracownikom porozumienia zmieniające, co oznacza nic innego jak podwyżki, których wycofać już nie można. Były jednak i takie zakłady, w których potraktowano te wyrównanie jako okresową premię kwotową a więc składnik dodatkowy wpływający na minimalne wynagrodzenie ale jedynie okresowo i nie skutkujący zmianą zawartych porozumień. Można więc i tak a to zasadniczo zmienia to, co się w zakresie wynagrodzeń już wydarzyło.… Czytaj więcej »

Admin
12 lutego, 2024 22:55
Reply to  Max

No, co Ty, MAX?! Wprowadzenie dodatkowego składnika – kwotowej premii dodatkowej w ramach czego? A jaki fundusz premiowy się tworzy w tym zakładzie pracy? Z tego co ja widzę i słyszę, to premie – w zależności od kategorii zaszeregowania, do której są przypisane zajmowane przez pracowników ron stanowiska – sprowadzono do tożsamych wartości, którymi są: 16,22%, 24,77%, 32,57%, 41,40%, 51,50%, 57,12% i 63,16%, niezależnie od tego, że wcześniej każdy z tych pracowników posiadał inną wartość premii. Z pewnością się orientujesz z czym te wartości procentowe są związane i powiązane, i od jakich kwot naliczane. Powiem tylko, że gdy pracownik posiada… Czytaj więcej »

Pracownik WOG
16 lutego, 2024 05:53
Reply to  ZARZĄD

Takie bzdury o podwyżce z 1300 na 1800 zł rozpowszechniał kolega z PGZ z Dęblina, bo się boi, że następne organizacje wyjdą z Krajowej Sekcji.

Criss
12 lutego, 2024 10:12
Reply to  Pracownik

Zobacz sobie proponowaną tabelę, która została w zasadzie przyjęta przez 5 ZZ w dniu 15 września 2023 r. i potwierdzona przez te zz na spotkaniu w dniu 04 października 2023 r.
Skoro tamta była dobra, to dlaczego teraz – na spotkaniu w dniu 7 lutego 2024 r. – przedstawia się inną i to znacznie różniącą się od tamtej z września, czy października.
Czy rzeczywiście tamta propozycja z ubiegłego roku, akceptowana przez 5 ZZ była dobrą tabelą????

jutka
12 lutego, 2024 15:17
Reply to  Pracownik

Zdaje się @pracowniku, że mylisz pojęcia. Co niby TARCZA i Militaria wstrzymywały? Podpisanie porozumienia w sprawie zmian do PUZP a akceptacja i podpisanie zmian w PUZP – to dwie różne sprawy. Prace mogły się toczyć bez podpisania przez nas porozumienia. Toczyły się? Oczywiście, że nie, bo to nigdy nie było celem resortu. Ich cel był jasny – wygasić protest pron, żebyśmy nie zakłócili czasem błaszczakowego zadęcia pod tytułem „Defilada”! A później jak było – wszyscy wiedzą. Zmiana władzy, Drobny na zwolnienie i brak jakichkolwiek działań, jak z resztą przez ostatnie całe 6 lat. Gdzie wyczytałeś, że resort zaakceptował 1800 w… Czytaj więcej »

Teleinformatyk
10 lutego, 2024 18:32

Kiedy można się spodziewać podwyżki? marzec? kwiecień? a może jeszcze luty?

Admin
11 lutego, 2024 01:27
Reply to  Teleinformatyk

To nie ten adres Teleinformatyku, by uzyskać odpowiedź.
Luty z pewnością odpada, natomiast marze, czy kwiecień są możliwe, o ile zostaną zrealizowane przez ministerstwo wszystkie czynności niezbędne do jej wdrożenia.

Max
11 lutego, 2024 10:28
Reply to  ZARZĄD

Jak zamierzacie wprowadzić te podwyżki w oparciu o tabelę stawek, którą zz poparły ale która może wejść w życie najwcześniej w marcu – kwietniu podczas, gdy podwyżka będzie z wyrównaniem od stycznia???
W okresie, w którym ta tabela nie obowiązuje – nie można przecież w oparciu o nią podwyżki dokonywać.

Eustachy
11 lutego, 2024 10:14

A kiedy następne spotkanie, bo o tym cisza… dopowiem też, że w spotkaniu dot. podwyżek dla nauczycieli wzięła udział ministra i trzech wiceministrów a u nas……..
Szkoda słów.

Admin
11 lutego, 2024 22:33
Reply to  Eustachy

Po zakończonym spotkaniu nie ustalono kolejnego terminu spotkania więc można zakładać, że jak zajdzie potrzeba – informacja o ewentualnym spotkaniu zostanie nam przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jasiu
12 lutego, 2024 00:25
Reply to  ZARZĄD

Już nie będzie spotkania to stare metody Pana „grosika”.

Max
12 lutego, 2024 14:34
Reply to  ZARZĄD

No właśnie – ”jak zajdzie potrzeba”. A właściwie – po co ma cyt.: ”zajść”?? Zgodziliście się wszyscy na I wariant podwyżki – ten, który wlicza w jej poczet już dokonane wyrównanie do najniższej, czyli dokładnie tak, jak tu na tym forum od początku przewidywałem. z Zgodziliście się na tą kuriozalną tabelę skandaliczną po lewej stronie i nie podnoszącą ani o złotówkę stawki w I kat. zaszeregowania. Zgodziliście się więc na wszystko, o co resortowi chodziło. W tej sytuacji – ponieważ resort osiągnął, co chciał – to on żadnej potrzeby rozmowy z Wami nie ma. A Wy czego jeszcze chcecie?? Przecież… Czytaj więcej »

Admin
12 lutego, 2024 18:21
Reply to  Max

Widzę MAX, że wyłowiłeś wszystkie nasze wątpliwości, o których zostało napisane w ostatniej aktualności. Pytasz jednak, co jeszcze chcecie? Otóż jak wiesz, podpisanie PD Nr 32 będzie musiało wiązać się z uchwałą władzy statutowych naszego Związku a więc Zarządu Krajowego. W spotkaniu uczestniczyły z tego Zarządu jedynie dwie osoby na 7. W trakcie spotkania poinformowałem o tym jego uczestników, co nie zostało dobrze przyjęte. Ale, niestety, nie wszystkie sprawy pozostają w kompetencjach Przewodniczącego. Zarząd Krajowy liczy 7 osób i nie było możliwości przedstawienia im propozycji resortowych, gdyż przed spotkaniem nie otrzymaliśmy tych materiałów, które w trakcie spotkania były omawiane, jak… Czytaj więcej »

Max
12 lutego, 2024 20:47
Reply to  ZARZĄD

Odpowiem krótko;

  • § 50 pkt 1

a zwłaszcza;

  • § 54 pkt 3

Za chwilę otrzymacie do podpisu PD do Układu i co??

Admin
12 lutego, 2024 22:38
Reply to  Max

Jak narazie, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy „protokół” ze spotkania w dniu 7 lutego 2024 r. Możesz się zapoznać z jego treścią. Gdy wystąpisz do Jacka, to z pewnością Ci go przekaże. Ze swej strony napiszę krótko, „protokół” ma dwie strony i zawiera w swojej treści, treść Prezentacji zawartą na stronach: 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Gdy odcedziłem treść zawartą w prezentacji została mi strona, z której wynika, że w spotkaniu brał udział tylko Pełnomocnik MON i bliżej nieokreślona Strona społeczna, która wszystko przyjmowała bez szemrania. I tak: wybrała wariant I odrzucając wariant II, zaakceptowała tabelę stawek WZ bez… Czytaj więcej »

Max
13 lutego, 2024 00:00
Reply to  ZARZĄD

Może i dobrze, że wychodzą coraz to nowe szczegóły.
Nie stawiają jednak strony społecznej w dobrym świetle. Mógłbym tu stwierdzić – a nie pisałem??…
Właściwie po co – satysfakcji z tego nie czerpię…

Jasiu
12 lutego, 2024 22:28
Reply to  Max

Podwyżki będą wprowadzone od marca dla budżetówki.

Mateusz
11 lutego, 2024 10:31

Szkoda, że rozmowy nie zaczynają się kilka miesięcy przed podniesieniem najniższej krajowej i nie kończą się konsensusem, wtedy nie żyłbym obecnie na oparach (najniższa krajowa !!!).
Stanowisko – kierownik magazynu.

Last edited 21 dni temu by Mateusz
Admin
11 lutego, 2024 22:36
Reply to  Mateusz

Byłoby super, ale inicjatywa w tej kwestii powinna wypłynąć od MON.
Gdybyśmy my – jako TARCZA – to zgłosili, z pewnością nie zyskałoby to akceptacji.
🙂

Jasiu
12 lutego, 2024 09:32
Reply to  ZARZĄD

To was nie lubią a może dlatego, że jesteście za mądrzy dla nich??

Admin
12 lutego, 2024 17:00
Reply to  Jasiu

Może i tak.
Z tego, co wiem, to Ciebie też w Centrum nie lubią.
Czy z tego samego powodu co mnie? 🙂

Jasiu
12 lutego, 2024 22:26
Reply to  ZARZĄD

Chyba tak. Tych, co mówią prawdę lub mają odmienne zdanie niż Pracodawca – to są niszczeni.
Tylko w moim przypadku to tracę na wszystkim ale się nie zeszmacę i nie będę chodził ma pasku dla osiągnięcia korzyści. I to wkurza takiego pracodawcę to, że myślał, że mnie złamie a tu gość jest nieugięty i ciągle rzuca mu kłody pod nogi.
Zresztą, co Ci będę tłumaczył, sam wiesz jak jestem traktowany i co mnie pomógł p. grosik.
Nic i zero.

Admin
12 lutego, 2024 22:43
Reply to  Jasiu

Ano wiem.
A funkcja jego nazywa się: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi.
A działanie… eh

Jasiu
11 lutego, 2024 15:19

Nie wiem kto liczy nasze podwyżki ale z tego materiału, który przedstawił DSS to – po podsumowaniu i zrealizowaniu podwyżki 20% i podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia – wychodzi mnie 812,7 mln zł a z tego, co pamiętam i się nie mylę, to na podwyżki jest ok. 1 mld zł. Nawet zakładając te 913 mln zł, to jeszcze zostaje ponad 100 mln zł i spokojnie starcza na zrealizowanie I kat z 1300 na 1800 zł – przy założeniu jak to liczy p. Dyr. DSS, że każdy ma 45 lat pracy, czyli maksa – to wyjdzie 48838 stanowisk x 125 zł x… Czytaj więcej »

Last edited 21 dni temu by Jasiu
PIĘĆ ZWIĄZKÓW CHAŃBY
12 lutego, 2024 13:05
Reply to  Jasiu

Witam, wytłumaczcie mi proszę Panowie, bo nie mieści mi się to w głowie, albo coś źle rozumuję! PIĘĆ ZWIĄZKÓW postulowało aby zarabiającym trochę ponad 3000 zł przysługiwało 600 zł podwyżki (w stosunku do wynagrodzenia z 2023) a zarabiający np. 6 000 zł mieliby otrzymać co najmniej 1200 zł? Kim trzeba być, żeby takie sku.rwysyństo wymyślić?! Kim trzeba być, żeby robiąc takie rzeczy, jeszcze wmawiać najbiedniejszym pracownikom, że działa się w ich interesie?! Myśląc o tej sytuacji, zastanawiam się czyje w takim razie interesy reprezentuje tych PIĘĆ ZWIĄZKÓW, skoro: – nie reprezentują interesów 2/3 pracowników najniżej zarabiających, – nie reprezentują interesów… Czytaj więcej »

Admin
12 lutego, 2024 17:41

Tak, pytanie oczywiście zasadne… ale trzeba do Twojego wpisu wnieść kilka zmian. Najniżej zarabiający pracownicy resortu przez lata ocierali się o poziom minimalnej płacy, chociaż uważam, że akurat pracownicy RON nie powinni być wynagradzani na tym poziomie. W ubiegłym roku ich płace w dwóch składnikach wynosiło 3600 zł. W styczniu tego roku, w związku z przyjęciem przez rząd minimalnej płacy w kraju na poziomie 4242 zł, tym pracownikom wyrównano ich wynagrodzenia do poziomu płacy minimalnej. Dzisiaj taki poziom wynagrodzenia ma 33 tysiące pracowników, co ma stanowić ok. 75% wszystkich pracowników. W związku z podwyżką rządu o 20% dla pracowników budżetówki… Czytaj więcej »

PIĘĆ ZWIĄZKÓW CHAŃBY
12 lutego, 2024 19:38
Reply to  ZARZĄD

Widzę to zupełnie inaczej:
Skoro MON przeznaczył 1 miliard na podwyżki dla pracowników cywilnych RON (co daje średnio około 1700 zł na 48838 zatrudnionych PRON), a 75% ludzi nie dostałoby nawet połowy tej sumy, to wychodzi mi, że pozostała (a dokładnej – większa część tego tortu) miała być przeznaczona dla 25 % pracowników ze stanowisk „uprzywilejowanych” i obsadzanych wg klucza towarzysko-związkowego…
Inaczej (nie owijając w bawełnę) mówiąc – 75% pracowników miało zostać perfidnie wydymanych przez cwaniaczków z wiadomych PIĘCIU ZWIĄZKÓW …

Admin
12 lutego, 2024 23:32

Też do tego doszedłem, chociaż inną drogą ale coś w tym jest.
Niektórzy wskazują, NSZZ Pracowników Wojska zainteresowany jest tym „tortem”, który zapisany jest w propozycji wariantu I a mianowicie:
„Pozostałe środki finansowe byłyby do dyspozycji pracodawców, którzy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi dokonaliby ich podziału w sposób umożliwiający rozpoczęcie działań na rzecz uporządkowania struktury wynagrodzeń w danej jednostce.”

Max
12 lutego, 2024 20:09
Reply to  ZARZĄD

Zaraz – bo ja zaczynam się w tym wszystkim gubić.
Jaki więc wariant wybraliście wspólnie.
Czyż właśnie nie ten I, w którym wypłaconą już kasę zalicza się na poczet tej podwyżki??
Jeżeli tak, to nie piszmy o 5 związkach a o całej stronie społecznej a więc zarówno o tym zz, jak i zz Militaria – czyż nie??

Grzegorz M.
13 lutego, 2024 01:38

Przyglądam się z coraz większym dystansem do prezentowanych tu wypowiedzi i powiem Wam wszystkim jedno: Podziwiam Zarząd w osobie P. Marka, że jeszcze tego wszystkiego nie j…ł, Ja miałbym tego już dość i pewnie wylądowałbym dawno na OIOM-ie. Większość Was tu piszących ma bardzo duże doświadczenie związkowe i na dodatek zna bardzo dobrze relacje z pracownikami i pracodawcami, podczas rożnego rodzaju rozmów na różnych szczeblach – którzy byli odmiennego zdania niż Wy i Wasze zarządy – byliście wielokrotnie przypierani do muru. Czy to ty, Max lub ty, Jasiu i inni – nie widzę w Was ani krzty wsparcia dla TARCZY/MILITARII.… Czytaj więcej »

Max
13 lutego, 2024 11:24
Reply to  Grzegorz M.

Zgoda Grzegorz, tyle, że w czasach, gdy ja tam w tym DSS bywałem nie mieliśmy – jako Konfederacja Pracy – żadnego wsparcia – ŻADNEGO…. Nie oznaczało to jednak, że godziliśmy się na to wszystko co inni tam wymyślali. Tematu nie rozwijam, bo po co. Czego się domagasz. Tego, abym tych, co podjęli stosowne – wielu krzywdzące decyzje po główkach pogłaskał? Starałem się tu od jakiegoś czasu inspirować władze związku do określonego działania. Nie tylko zresztą ja. Zapewniano, że będzie dobrze. Wręcz wyśmiewano różne zgłaszane zastrzeżenia i obiekcje. Wystarczy prześledzić wymianę postów na FB naszej organizacji z Grzegorzem Pudło, którego zapewniano,… Czytaj więcej »

Armagedo
13 lutego, 2024 17:28
Reply to  Grzegorz M.

Też wspieramy Zarząd, choć nauki przed nami dużo

Jasiu
14 lutego, 2024 10:14
Reply to  Grzegorz M.

Skoro nie można się swobodnie wypowiedzieć lub odbiera taki „gostek” głos, to tym bardziej z takim gościem się nie dyskutuje – tylko opuszcza się salę negocjacyjną. Nie żyjemy w czasach komuny i każdy obywatel ma zagwarantowane prawo do swobodnej wypowiedzi. Jak ten Pan nie wie, to niech poczyta sobie Konstytucję. Wy jesteście stroną społeczną a nie chłopcami w krótkich spodenkach. Niektórym trzeba pokazać jak prawidłowo i siłowo rozmawia się z takim ” panami”. Mówił ktoś Panu Ministrowi o tym Panu w ilu spółkach w PGZ siedzi? Chyba nowemu rozdaniu, zwłaszcza Donaldowi i Władysławowi zależy na spokoju i dobrym wizerunku, zwłaszcza… Czytaj więcej »

Krystyna
13 lutego, 2024 09:07

Jest już opublikowana decyzja budżetowa.

Michał
13 lutego, 2024 10:01

Witam mam pytanie, jak będzie wyglądała metodologia wyliczania podwyżki po przyjętych zmianach (np. stanowisko samodzielny referent – podstawa 3650 zł, 16,22% premii i 14 lat wysługi).
Od czego będzie wyliczana podwyżka?

Admin
13 lutego, 2024 11:44
Reply to  Michał

Tego dzisiaj nie wie nikt. Natomiast Twoje obecne wynagrodzenie, jak widzę zostało określone nieprawidłowo. Sumując to wynagrodzenie uzyskujemy kwotę ogółem 4753,03 zł. Gdyby weszła tabela, nastąpiłby powrót do premii regulaminowej w kwocie 10% a wówczas rozkład Twojego wynagrodzenia to: zasadnicze – 3834 zł premia 10% – 383,40 zł stażowy 14% – 536,76 zł, czyli nowe wynagrodzenie to kwota 4754,16 zł. Biorąc w tym wynagrodzeniu dwa składniki – zasadnicze i premia – można wskazać, ze nie gwarantują one osiągnięcia poziomu minimalnej płacy, gdyż: 3834 plus 383,40 stanowi jedynie kwotę 4217,40 zł. Brak 24,60 zł i wynika on z tego, że przy… Czytaj więcej »

Antoni
13 lutego, 2024 19:18
Reply to  ZARZĄD

Brak 24,60 zł i wynika on z tego, że przy wyrównywaniu do płacy minimalnej faktu, że zablokowana była tabela WZ, która uniemożliwiała wzrost dodatków naliczanych od WZ. Przy wyrównywaniu do płacy minimalnej takt ten całkowicie został pominięty, gdyż wypłacaną do grudnia u.br. premię potraktowano tak, jakby to była premia regulaminowa podczas, gdy tylko 10% jest tą premią a to co powyżej – zawiera w swojej kwocie cząstki: wynagrodzenia zasadniczego, premii regulaminowej i dodatku stażowego. Tym samym ta „cząstka” dodatku stażowego jest zaliczana na poczet zabezpieczenia minimalnej płacy.” To jest tylko twórczość teoretyczna, dzielenie włosa na czworo. Czekam na wygraną w… Czytaj więcej »

Admin
14 lutego, 2024 00:00
Reply to  Antoni

Masz rację, Antoni, że ta podwyżka przykryje ten burdel w wynagrodzeniach. W tym przypadku piszemy jedynie o kwocie 24,60 zł, natomiast są sytuacje, że pracownicy otrzymywali podwyżki w premię już w roku 2019! Odwoływał się do tego dyr. Drobny, który taki sposób realizacji wskazywał w 2020 r. jako… pożądany. Znam przypadki, w których pracownikom włączano ponad 200 zł a to już w stosunku rocznym kwoty idące w tysiące. Miało nastąpić rozliczenie za lata 2018-2020 ale nie nastąpiło. Faktem jest, że podwyżka to przykryje ale… brak prawidłowego wyrównania do minimalnej sprawi, że pracownicy posiadający wyższą wysługę, będą musieli mieć niższe zasadnicze,… Czytaj więcej »

olo
13 lutego, 2024 18:10
Reply to  Michał

U nas 3000 podstawa, premia 14 procent, premia dodatkowa 822 zł.

Admin
13 lutego, 2024 23:49
Reply to  olo

W sumie 4242 zł. Rozumiem, że stażowego jeszcze nie masz…

MACZI
14 lutego, 2024 23:10
Reply to  ZARZĄD

Panie Marku, mam pytanie.
W którym dokładnie roku została wprowadzona kwota najniższego wynagrodzenia w wysokości 1300 zł i w którym dodatkowym protokole do PUZP mogę znaleźć to info?

Admin
16 lutego, 2024 01:21
Reply to  MACZI

MACZI, odpowiadam:
Protokół Dodatkowy Nr 27 został zawarty w dniu 11 lipca 2011 r., natomiast w życie wszedł od dnia 01 sierpnia 2011 r.

Jurek
14 lutego, 2024 13:11

No to pogratulować 33000 pracowników było i będzie utrzymywane na minimalnej.
Na Niedużego trzeba chyba poskarżyć się do Ministra za sposób reprezentowania jego interesów. Rozwalenie przedziałów służy tylko i wyłącznie warszawce, bo siedząc na niskiej grupie można wiele zarobić a dla prowincji – dalej będzie lewa strona.
Hej ho proponuję na ulicę!!!!! może tak nas posłuchają, przecież podwyżka wymuszona ustawą o minimalnym dotarła już do grupy XV.

Andrzej
14 lutego, 2024 20:35

Witam, kim jest ten Pan Drobny?
Gdy staliśmy pod Ministerstwem, to nawet nie wyszedł do nas.
Skandal!

Jacek
15 lutego, 2024 12:30

Czy ktoś coś wie na temat dodatków teleinformatycznych w tym roku?
Kiedy będą wypłacane?
Czy będzie jakiś dodatkowy egzamin jak rok temu?

Admin
16 lutego, 2024 01:26
Reply to  Jacek

Dobry temat, mógłbyś coś przybliżyć w tej kwestii…

Jasiu
15 lutego, 2024 16:41

Po artykule p. KULETY – uczestnika spotkania z ramienia NSZZ PW (nazwisko pisane z dużej litery, bo to p. Pułkownik) – wstawionym na stronach NSZZ PW ciekawi mnie, jak chce zrealizować podwyżkę pracownikowi, który ma 4500 zł brutto (wraz z premią i wysługą), bo w swoich „wypocinach” napisał, że pracownicy dostaną od 1000 – do 1500 zł podwyżki. Z tego, co mnie nauczyli w szkole podstawowej liczyć to 4500 zł x 20%, tj. 900 zł a nie 1000 zł. Rozumiem, że p. KULETA dołoży temu Pracownikowi lub każdemu innemu pracownikowi ze swoich składek te brakujące 100 zł lub więcej… To… Czytaj więcej »

Magda
15 lutego, 2024 21:09

Z całym kurde szacunkiem! (pomijając personel niższych kategorii, który też ma 4242,00). Obecnie referent, starszy referent i samodzielny referent mają wynagrodzenie zasadnicze+premia w kwocie łącznej 4242,00.. proszę pomyśleć, że teraz referent ma większy staż pracy, niż samodzielny referent, bo np. jest emerytem wojskowym, który wrócił na etat cywilny. Suma sumarum referent w służbie np. MPS ma wyższe wynagrodzenie niż samodzielny referent w PGK. Gdzie jest porównanie zakresu pracy i odpowiedzialności??? I teraz jeszcze każdy ma dostać 20% podwyżki??? To nadal będzie ta sama płaca na trzech różnych stanowiskach. Przecież to jest absurd. 25 % pracowników nie dostało kilkuset zł podwyżki,… Czytaj więcej »

Admin
16 lutego, 2024 02:52
Reply to  Magda

Dobrze, że poruszyłaś ten temat, bo przynajmniej dyrektor się zorientuje jaki jest faktyczny stan wynagradzania cywilnych pracowników wojska. A jest dokładnie tak, Magdo, jak napisałaś. Faktem jest, że ok. 25% zarabia niewiele ponad to minimalne i rzeczywiście nie skorzystali na tym, żeby od tej płacy oddalić się jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony mają tym samym trochę szczęścia, że teraz dostaną podwyżkę przekraczającą te 20%, o których mówił Premier Tusk – i to liczoną od ich wynagrodzenia ogółem! Podczas, gdy pracownicy wynagradzani dzisiaj na poziomie płacy minimalnej otrzymali jedynie wyrównanie dwóch składników a mianowicie zasadniczej i premii, które wyniosło 17,8%… Czytaj więcej »

Magda
16 lutego, 2024 14:15
Reply to  ZARZĄD

No i dając wszystkim równe 20% podwyżki, spłaszczy się siatka płac na wszystkich wymienionych przeze mnie stanowiskach, oraz tych nie wymienionych. Dojdziemy do sytuacji, w której doświadczeni pracownicy, którzy odpowiadają za budżet, odejdą, a na ich miejsce przyjdą osoby bez doświadczenia i cała struktura organizacyjna będzie opierać się na poziomie referenta. Rozumiem, że płace w PRON powinny być daleko od najniższej krajowej, rozumiem to doskonale, ale dlaczego postulaty wciąż zawężają się do najmniej zarabiających? Zaraz wszyscy będziemy najmniej zarabiający, skoro referent dostanie 20% podwyżki od swoich 4242,00 brutto, oraz samodzielny referent, który też ma 4242,00 brutto. I kucharka, pomoc, palacz… Czytaj więcej »

Eustachy
16 lutego, 2024 15:57
Reply to  ZARZĄD

Ad. 1 Cyt. „Ale z drugiej strony mają tym samym trochę szczęścia, że teraz dostaną podwyżkę przekraczającą te 20%, o których mówił Premier Tusk – i to liczoną od ich wynagrodzenia ogółem” – a skąd takie informacje? Ad.2 cyt. „Dostrzegamy natomiast potrzebę podjęcia niezwłocznych i skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie spłaszczeniu płac. Takim pierwszym krokiem może być właśnie podwyżka 20% dla każdego pracownika, gdyż w wyniku jej realizacji płace wszystkich pracowników wzrosną o 20% ale różnice w płacach również zwiększą się o 20%” – zgadza się, na 14 grupie mam 4 zł więcej (uz +premia regulaminowa) niż minimalna, więc… Czytaj więcej »

Admin
18 lutego, 2024 13:55
Reply to  Eustachy

Ad. 1. Z informacji zawartej w treści wariantu I. Ad. 2. Nie wiem, dlaczego pracodawcy określali, że pracownicy mający kat. 10 mają mieć kilkanaście złotych więcej niż płaca minimalna. Nie wiem, skąd przedstawiciele NSZZ PW czerpią wiedzę, że podwyżki mają być w przedziale od 1000 zł do 1500 zł. To pytanie powinno być skierowane do nich. Nie wiem, dlaczego to związki zawodowe i pracodawcy mają decydować o tym, który z pracowników i ile dostanie podwyżki. Dotychczas w tym zakresie obowiązywały przepisy RODO. Może teraz – dla spełnienia pomysłu dyr. Drobnego – stosowanie tych przepisów zostanie zawieszone i związki zawodowe będą… Czytaj więcej »

Jasiu
19 lutego, 2024 10:15
Reply to  ZARZĄD

Bo może nie ma fachowców w MON, to wtedy zrzuca się ochłapy do podziału na związkowców lub przedstawicieli pracowników wiedząc, że oni sobie poradzą.
Tylko, że ci na dole nie dostają tak, jak w Urzędzie MON nagród na kwotę 15 mln 51 tys 852 zł 50 groszy do podziału na ok. 750 pracowników – tylko pracują za minimalną…..

Jasiu
20 lutego, 2024 09:30
Reply to  Jasiu

To z tego, co mnie uczyli matematyki – to wychodzi ponad 20.000 zł na 1 Urzędnika w MON.
To prawie 3/4 mojego rocznego wynagrodzenia za 2023 r.
A potem trzeba robić oszczędności na 33 tys. pracowników ron i wtedy nie starcza na podwyżki 20% i trzeba po prostu „kroić ” wynagrodzenia pracowników ron.

Last edited 12 dni temu by Jasiu
Karolina
21 lutego, 2024 05:22
Reply to  Jasiu

Też bym chciała 20 patyków za nie zrobienie np. tabeli do PUZP przez ponad 6 lat.
Czy to aby nie nazywa się lenistwo a może nieróbstwo.
Zakładam, że nie wszyscy z tych 750 pracowników w Urzędzie MON otrzymało nagrody tak, że kwota ta może być o 100% wyższa.

Pracownik WOG
16 lutego, 2024 22:53
Reply to  ZARZĄD

A ten Pan Dyrektor czyta wpisy na stronie Tarczy. To powinien mieć chociaż podstawowa wiedzę z tych wpisów. Niech zapozna się z tabelką z maja 2023 r. na stronie związkowej Solidarności i zrobi małe korekty w kat. zaszeregowania i ma gotowca.

Marysia
19 lutego, 2024 10:09
Reply to  ZARZĄD

Marku, mój „pracodawca” też narusza przepisy lub jak ja mam rację, to mnie po prostu nie odpisuje na moje pisma.
Szef IWSZ powiedział, że Pan Komendant jest samodzielny i pod niego nie podlega i nie może mu nic nakazywać.
Pytam w takim razie, to po co ten Pan Komendant jeździ na jakieś śmieszne odprawy do Szefa IWSZ, skoro nie ma przełożonego. Ale wszyscy w MON mówią, że działa zgodnie z prawem, dlatego chyba przykład idzie z góry.
Jedni „fachowcy” odeszli a drudzy – jeszcze gorsi „fachowcy” – przyszli lub nimi zostali.

jan
16 lutego, 2024 15:38
Reply to  Magda

…..ja się z Panią zamienię, jestem ze sł. Czołg-Sam!

Magda
18 lutego, 2024 21:03
Reply to  jan

Panie Janie. Rozumiem, że nie są obce Panu wszystkie ustawy, które mają zastosowanie w naliczaniu wynagrodzeń i innych należności pracowników cywilnych oraz uposażeń żołnierzy rezerwy i dzsw, tj. Kodeks Pracy, Ustawa o emeryturach z FUS, Ustawa o zabezpieczeniu emerytalnymi żołnierzy i ich rodzin, Ustawa o obronie Ojczyzny, Ustawa o zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych, Ustawa o podatku dochodowym, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa dot. Świadczeń z ubezpieczenia społecznego itd., jest Pan na bieżąco ze wszystkimi rozporządzeniami, aktami prawnymi, wydanymi do w/w ustaw. Ponadto biegle Pan zna zapisy układu zbiorowego, może Pan brać czynny udział w tworzeniu planów zatrudnienia, sprawozdań budżetowych, analiz… Czytaj więcej »

Maksymilian
16 lutego, 2024 20:41

Przytoczę trochę danych z ubiegły rok. Najwięcej ze swojego budżetu na obronność wydaje Polska. W 2023 roku polski rząd wydał na armię 3,9 proc. PKB. Drugie w tym zestawieniu, Stany Zjednoczone wydały 3,5 proc. PKB, a trzecia Grecja 3 proc. Polska przeznacza na obronność gigantyczne pieniądze. My, pracownicy wojska, jesteśmy jednym z ważnych elementów budujących obronność kraju. Wkładamy duży wysiłek, by system sprawnie funkcjonował. Nasza praca jest znacząca. Czy ktoś może mi zatem wytłumaczyć, skąd się bierze takie skąpstwo i upodlanie pracowników, jeśli chodzi o wynagradzanie ich za uczciwą i rzetelną pracę? MON to najbogatszy resort w Polsce, a my od… Czytaj więcej »

Alina
18 lutego, 2024 22:45
Reply to  Maksymilian

Maksymilian, weź stoper w rękę i sprawdź ile czasu zajęła Kamyszowi wypowiedź o pracownikach a ile o żołnierzach.
Zresztą Błaszczaka też można zmierzyć.

Wszyscy po jednych pieniądzach i dlatego Drobny się ostał.

Kleopatra Jones
19 lutego, 2024 09:58
Reply to  Alina

Od kiedy doktor nauk medycznych się zna na wojsku a tym bardziej, co robią cywile.
Najpierw Ministrem ON był psychiatra, potem jego pacjent, potem chłopiec z plakatu a teraz lekarz.
Odpowiedzcie sobie sami, czy to są naprawdę fachowcy wojskowi.

Jacek
19 lutego, 2024 14:16

Oni mają wykonywać polecenia i im mniej się znają na swojej dziedzinie, tym lepiej.
Gdyby się znali na tym, czym kierują, to jeszcze mogliby zacząć kwestionować polecenia przełożonych.
Tak jest w każdym ministerstwie i to nie jest przypadek.

laik
19 lutego, 2024 13:23
Reply to  Maksymilian

Drogi Maksymilianie, stara prawda głosi, iż „syty głodnego nie zrozumie”. Miałem przez pewien okres w przeszłości bieżący kontakt służbowy z osobami funkcyjnymi z DSS, DB i innymi decydentami z Warszawy – oni żyli w innym świecie i realiach, również swoich osobistych, finansowych (pensje, podwyżki, nagrody). Nic się chyba nie zmieniło. Odpowiedz sobie na pytanie – ile razy i gdzie dyrektor odpowiedzialny w resorcie za „dobrostan” (modne ostatnio słowo) prawie 50 tys. pracowników był w tzw. terenie (składy, warsztaty, węzły informatyczne, PGK, służby WOG, zabezpieczanie poligonów itp. itd.), rozmawiał z ludźmi, pytał o warunki pracy, zadania, terminy, problemy, pensje, codzienne życie???… Czytaj więcej »

Pracownik RON
16 lutego, 2024 23:16

Czy to prawda, że dostaniemy podwyżkę od marca bez spłaty od stycznia?
Bo chodzą słuchy, że podwyżkę ze spłatą od stycznia dostaną tylko żołnierze.

Admin
18 lutego, 2024 14:11
Reply to  Pracownik RON

Podwyżki wynagrodzeń pracowników ron MUSZĄ nastąpić zgodnie z przepisami art. 8 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który zakłada, że podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.
W przypadku żołnierzy, musiano zapisać ten fakt o wyrównaniu od 1 stycznia 2024 r., gdyż w ubiegłym roku ich podwyżka była wprowadzona od 1 marca 2023 r., bez wyrównania. Poprzednia ekipa chciała analogiczne rozwiązanie zrobić w roku bieżącym, stąd niezbędne zapisy w ustawie okołobudżetowej.

jan
19 lutego, 2024 17:31
Reply to  ZARZĄD

Szanowny panie Marku a czy nie możecie napisać listu bezpośrednio do Ministra ON i wytłumaczyć mu, że wyrównanie do hańby (4242 zł), to nie jest podwyżka, tylko wyrównanie do nędzy.
A podwyżka powinna być od kwoty po wyrównaniu. Przecież 4242 zł od 01.01.2024 r. dostać powinien każdy pracujący obywatel – i to bez łaski!

Sad
18 lutego, 2024 12:49

Czarny sen się spełnił… nowy aneks do umowy.
3000 brutto wynagrodzenie zasadnicze + 41,5 % premii regulaminowej. Poprzednio 26,5 % premii.
Gdzie te 20% podwyżki…. wychodzi 15% i to premii.
Od 3000 dalej są liczone dodatki (premia, wysługa).
Dalej nas okradają ….

Zenka
18 lutego, 2024 17:26
Reply to  Sad

Sad, póki co, to jest wyrównanie do najniższej krajowej 3000+1245 (41,5%), podwyżki jeszcze nie wprowadzone.
A to, że okradają, to fakt 🙁 🙁

Piotr
19 lutego, 2024 13:02
Reply to  Zenka

U nas w jednostce już idzie sygnał od „jedynego słusznego związku” – dostają pewnie taki prikaz z centrali, że podwyżki nie mogą być jednakowe dla wszystkich i wskazują przedział od 5% do 35%!!

Pracownik RON
20 lutego, 2024 00:33
Reply to  Piotr

No tak, u mnie też tak jest i na dodatek głośno jest o tym, że te 20% podwyżki to już jest z wyrównaniem do minimalnej.
Tak nas związki wydymały.
Jak można było iść na taką ugodę.

Zenka
20 lutego, 2024 16:06
Reply to  Piotr

No to już będzie przegięcie na całego.

Jasiu
19 lutego, 2024 09:52
Reply to  Sad

Przecież cały czas mówię, że wliczają nam wysługę w premią i zaliczają to jako wynagrodzenie tylko dwuskładnikowe i w taki sposób oszukują pracowników ron, bo podnoszą minimalne wynagrodzenie z wliczoną wysługą w premię regulaminową a wysługa nie jest wliczana w minimalne wynagrodzenie. Myślałem, że Dyr. DSS i Dyr. Budżetowy na tak prostych sprawach się znają. I dlatego czekam na realizację podwyżki a potem będą procesy sądowe wielu pracowników. Pracownik nie ma prawa tracić na swoim wynagrodzeniu. Jego to nie obchodzi, że nie można było zrealizować podwyżki, bo był koniec tabeli. Jeśli przy podwyżkach odblokują (dorzucą na wyrównanie strat 33 tys.… Czytaj więcej »

Antoni
21 lutego, 2024 08:53
Reply to  Jasiu

@Jasiu, temat już był poruszany. Jeżeli zostaną urealnione stawki w tabelach i od nowej stawki dostaniesz wyrównanie, to w tym roku nie będziesz nic stratny ze względu na obecne wliczenie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę w premię lub wypłaconego jako dodatek.
Za poprzednie lata już możesz zacząć walczyć.

Jasiu
22 lutego, 2024 10:24
Reply to  Antoni

Antoni jak nie będę stratny. Będę miał płacę zasadniczą 4040 zł (od 1 marca lub 1 kwietnia 2024 r.) wraz z premią 4242 zł (5% premii) + do tego 808 zł (20% wysługi) daje to wynagrodzenie brutto w wysokości 5050 zł i od tego 20% podwyżki czyli 1010 zł – minus 387 zł, które mnie pracodawca dorzucił do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia, czyli moja 20% podwyżka zamiast wynieść 1010 zł – wyniesie tylko 623 zł… czyli jestem stratny 387 zł x 12 miesięcy x 8,5% (13-stka – około 395 zł), to razem mam do tylu ok. 5040 zł (całoroczne wyliczenie straty).… Czytaj więcej »

Antoni
22 lutego, 2024 20:31
Reply to  Jasiu

@Jasiu, teraz nie piszesz o hipotetycznych stratach związanych z cyt. „wliczają nam wysługę w premią i zaliczają to jako wynagrodzenie tylko dwuskładnikowe i w taki sposób oszukują pracowników ron, bo podnoszą minimalne wynagrodzenie z wliczoną wysługą w premię regulaminową a wysługa nie jest wliczana w minimalne wynagrodzenie” tylko o czymś zupełnie innym, bo o różnicy między dwoma wariantami podwyżki, którą zaproponował resort.

Jacek
19 lutego, 2024 13:48
Reply to  Sad

Dlatego najbardziej opłaca się być młodym poniżej 26 lat i nie mieć żadnej wysługi – zarabia się więcej niż pracownik z 15 letnim doświadczeniem i to jeszcze on nas uczy, i to za darmo 🙂

andy
19 lutego, 2024 21:34

Nie rozumiem podstawowej rzeczy, o czym wszyscy mówią.
O jakich 20% wszyscy mówicie. 20% brutto, to nie to samo, co 20% netto.
Przykład 4300 brutto, to 3261 netto. Podwyżka brutto 20%, to 860 co daje 5160 brutto a 3847 netto więc 3847-3261=586 a to jest 15,23%, więc na towary i usługi mogę wydać 586 zł a nie 860 – nie wspomnę o inflacji i podwyżkach, które nas czekają.
Jak chcecie żyć za brutto, to powodzenia.

Jacek
20 lutego, 2024 19:54
Reply to  andy

Ja ciągle liczę na 20% podwyżki netto, czyli tego, co dostaję na konto.

Antoni
21 lutego, 2024 08:46
Reply to  Jacek

Polski system podatkowy nie gwarantuje, że zarabiając 20 % więcej brutto zarabiasz zarazem 20% więcej netto. Akurat przy naszych stawkach jest to niewiele mniej

Jasiu.
21 lutego, 2024 05:13

Zapoznajcie się z art. 282 pkt 1 ppkt 1 KP nie mają prawa nam nic potrącać.
To samo próbują zrobić z nauczycielami. Chcą im zabrać dodatek wyrównawczy do minimalnego wynagrodzenia.
Walczmy o swoje – nie dajmy się okraść tym panom z 15 października.
Jak nie zmienią swojego nastawienia w tej sprawie – zastanówcie się jak zagłosować.
Może się wtedy obudzą ale może być już za późno.
Będą żałować, tak jak PIS.

Eustachy
22 lutego, 2024 11:06
Reply to  Jasiu.

No dobrze, co teraz?
Czekamy na wytyczne MON skierowane do pracodawców, jak naliczyć i kiedy wypłacić podwyżki?
Bo jak rozumiem negocjacje dot. tabeli będą trwały do maja i nowa tabela – wraz z nową kat l w wysokości 1800 zł – wejdą w życie najwcześniej od 1 czerwca.
Oczywiście, bez żadnych skutków finansowych dla nas – poza podwyżką stażowego powyżej 25 lat związanego z podwyższeniem do 1800 gr. l?

Admin
22 lutego, 2024 17:44
Reply to  Eustachy

W dniu wczorajszym, czyli 21 lutego 2024 r. Strony PUZP podpisały Protokół dodatkowy Nr 32 do PUZP, który teraz podlega zarejestrowaniu w MRPiPS.
W tabeli w I kat. zaszer. zapisana została kwota 1800 zł.

Max
22 lutego, 2024 19:58
Reply to  ZARZĄD

Szkoda jedynie, że odbyło się to w głębokiej tajemnicy przed pracownikami a nikt tej podpisanej przez zz tabeli nie opublikował co po prostu świadczy o tym, że to ta tabela zawierająca skandaliczne stawki po lewej stronie i wywalone w kosmos po prawej. Będą więc zakłady, w których zasadnicze np. w X kat zaszeregowania przy obecnej minimalnej płacy będą nieco powyżej 3 tys zł i takie, w których te płace będą bliskie 5 tys zł, co zupełnie zaprzepaści wieloletnie wysiłki nad ujednoliceniem płac na stanowiskach tożsamych w WJOSB. Podniesienie tej I kat do kwoty 1800 zł jest istotne ale jedynie dla… Czytaj więcej »

Admin
23 lutego, 2024 01:04
Reply to  Max

Nie wiem o jakiej tajemnicy napisałeś, skoro ta tabela jest zamieszczona na naszej – TARCZY stronie w Prezentacji zawartej w ostatniej aktualności.
Jedyna w niej zmiana to w kat. I zamiast 1300, jest 1800 zł.

Max
23 lutego, 2024 09:45
Reply to  ZARZĄD

Odniosłem się do informacji na stronie NSZZ PW i do tego, że nie raczono tam ludziom wytłumaczyć: co i jak. Oczywiście była publikowana jako propozycja resortowa, do której były uwagi. W nowym – podpisanym przez wszystkich kształcie opublikowana nie została ZAPEWNE DLATEGO, ŻE SZCZYCIĆ SIĘ NIE MA CZEMU. Jeżeli to minimalne wynagrodzenie od połowy roku ma wynieść 4300 zł to – przy założeniu standardowych 10% premii typowego pracownika – jego wynagrodzenie zasadnicze powinno być nie niższe niż 3900 zł. Wychodzi więc na to, że powinno być np w kat X wyższe o ponad 800 zł od minimalnego w tej kat.… Czytaj więcej »

Admin
23 lutego, 2024 10:50
Reply to  Max

Max, tego podpisanego projektu PD nikt nie ma, bo jak zapewne wiesz, zostanie on przekazany do MRPiPS i otrzymamy go dopiero po zarejestrowaniu w tym ministerstwie. Oczywiście, każda organizacja dysponuje tym projektem, jednak w stosunku do tego, który podpisywaliśmy w środę mogły zajść w treści jakieś zmiany i stąd akurat my – TARCZA nie uznajemy za zasadne rozpowszechniać jego treści. Generalnie jednak potwierdzam to, co napisałem wcześniej: zmianie podlega tabela ujęta w Prezentacji ze zmianą dotyczącą kat. I. Projekt ten otrzymaliśmy przy piśmie, które wpłynęło do nas o godz. 14.59 w poniedziałek 19 lutego z informacją, że w środę 21… Czytaj więcej »

Max
23 lutego, 2024 15:46
Reply to  ZARZĄD

Dziękuje za wyjaśnienia. Jednak – ani mnie to nie zaskoczyło, ani nie ucieszyło. W moim przekonaniu – pisząc kolokwialnie – klamka co do podziału tej podwyżki zapadła i to głównie dzięki NSZZ PW oraz tym jego „przystawkom”. Stać ich było jedynie na wpisy typu – „kończmy tą telenowelę”, czy „Marek liczy cyferki i głupoty pisze…” Tak Cię podsumowali dawni koledzy. Gdy już nastąpiła powszechna zgoda co do tej tabeli, resort załatwił co chciał, gdyż w kwestii zasad podziału środków nie obowiązuje jednomyślność a wola większości, którą resort posiada. Oczywiście można było zawalczyć ale tego nie uczyniono, co ze smutkiem stwierdzam.… Czytaj więcej »

Jasiu
22 lutego, 2024 21:20
Reply to  ZARZĄD

Jeżeli Protokół Dodatkowy nr 32 zostanie przyjęty i podpisany przez Ministra Pracy do końca lutego to będzie obowiązywał od 1 marca 2024 r. Tylko, że jest problem natury prawnej i wiem o czym piszę, bo brałem udział w wielu posiedzeniach nad zmianami w PUZP i nie może obowiązywać od 1 stycznia jak sobie życzy p. dr Drobny. Jeszcze w Polsce obowiązuje prawo, chociaż Tusk mówił, że oni będą przestrzegać prawa tak, jak oni uważają. A to już żeśmy przerabiali… A tak prywatnie, to jako były członek strony społecznej z ramienia Solidarności od 2008 do 2017 r.należą się Wielkie Podziękowania koledze… Czytaj więcej »

Criss
23 lutego, 2024 15:24
Reply to  Jasiu

Dzięki, Jasiu, za dobre słowo. Pełna zgoda za stosowanie prawa ale niestety, żyjemy w takiej rzeczywistości, że faladyzacja jest wszechobecna i zobaczymy jak to się skończy w zakresie wejścia w życie zmian w PUZP. Najgorsze jest to, że my jesteśmy za to przestrzeganie prawa stygmatyzowani i oskarżani, że działamy na szkodę PW. Gdybyś słyszał jakie teksty puszczał w trakcie spotkania zastępca Dudy do mnie!!! Jeszcze na tę chwilę nie mamy projektu pisma w sprawie podwyżek i trudno powiedzieć, co nam się uda w tej kwestii zapisać. Ja wiem, że nie można pozwolić na niższe podwyżki niż 20% brutto dla wszystkich… Czytaj więcej »

Jasiu
23 lutego, 2024 19:24
Reply to  Criss

Akurat Bartka widziałem ze 3 razy na spotkaniach KS i nie uważam, żeby był orłem w czymkolwiek. Oczywiście członkowie Solidarności na dole się przyglądają poczynaniom negocjatorów i na razie jesteśmy wielce rozczarowani. A co się dzieje przy stole, to jestem na bieżąco w temacie. Zawsze będą sprzedawczyki szukać kozłów ofiarnych. Ja ze swojego doświadczenia i współpracy z niektórymi związkami wiem, co oni potrafią. Jak możecie, to walczcie o dobre zapisy w pismach do pracodawców. Nauczyciele, czyli Pan Broniarz powiedział, że nie wyobraża sobie aby nauczycielom pomniejszać to, co im dołożyli do minimalnego wynagrodzenia. Powołał się na zapisy w Kodeksie Pracy,… Czytaj więcej »

Last edited 9 dni temu by Jasiu
Dima
26 lutego, 2024 21:11
Reply to  Jasiu

Jako członek „Tarczy”, dziękuję za słowa uznania.

Last edited 6 dni temu by Dima
Max
23 lutego, 2024 19:36
Reply to  Criss

To ja się jeszcze raz wtrącę i napiszę tak: Dziękować Wam osobiście nie mam za co, gdyż zarówno podpisaliście się pod tą skandaliczną tabelą, jak i z kretesem przegraliście kwestie podziału tegorocznych środków na podwyżkę. Doprowadziliście do tego, bo odwagi i determinacji Wam zabrakło Napiszę wprost co powinniście byli uczynić: 1/ Zdecydowanie oprotestować tą tabelę zaproponowaną przez resort i zaproponować własną a tej – ich autorstwa – nie podpisując. Jaki to bowiem sens aby cokolwiek wprowadzać, co nieomal natychmiast będzie we wspólnej narracji zmieniane?? Nie my przecież a resort przebierał nogami i miał interes w tym aby ta tabela weszła… Czytaj więcej »

Admin
25 lutego, 2024 17:28
Reply to  Max

Nie podzielam Twojego, Max, stanowiska w zakresie tego, że nie potrzeba naszej zgody do podziału środków na wynagrodzenia.
Uważam, że znacznie lepiej wygląda, gdy wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe na poziomie ponadzakładowym akceptują sposób rozdysponowania kwoty przeznaczonej na podwyżkę wynagrodzeń dokonywany przez Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej.
Nie musisz nikomu za cokolwiek dziękować, gdyż nikt tego od Ciebie nie wymaga.
Pozdrawiam.

Max
25 lutego, 2024 19:32
Reply to  ZARZĄD

Tu nie chodzi o to jak to powinno wyglądać tylko co z tego będą mieli pracownicy.
Tym zakończę.

Tomek
22 lutego, 2024 13:25

Tak rosną uposażenia w budżetówce. Proponuję spojrzeć na wymienione I grupy zaszeregowania.
Dlaczego jesteśmy jedyną grupą w budżetówce, której nawet związki robią pod górę?

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/6482072,podwyzki-w-budzetowce-2024-wyzsze-kwoty-w-kategoriach-zaszeregowania-niektorych-panstwowych-jednostek-budzetowych-projekt-rozporzadzenia.html

Pracownik RON
22 lutego, 2024 23:48
Reply to  Tomek

To trzeba mieć – jak to się mówi – łeb na karku, żeby takie stawki wywalczyć. Niestety, u nas w żadnym związku nie ma nikogo takiego. Potrafią się tylko sprzeczać jaki to jeden jest mądrzejszy od drugiego, zamiast wypracować jedno stanowisko.
Widocznie większość reprezentantów w związkach to byli żołnierze, którzy tylko dorabiają sobie do emerytur, więc za nic mają zwykłych PRON. Syty głodnego nie zrozumie.

Max
23 lutego, 2024 09:26
Reply to  Pracownik RON

Pierdzielisz bzdury i napuszczasz.
To bowiem głównie NSZZ PW, w którym byli pracownicy wojska rozdają karty sprezentował nam ten „sukces”, pomimo usiłowaniom Tarczy i Militarii, którymi kierują byli żołnierze.
Można więc złośliwie napisać, że samiście sobie tego gola strzelili i sami sobie porządek zaprowadźcie!!

Grzegorz M.
23 lutego, 2024 11:00
Reply to  Pracownik RON

Pracowniku RON,
domyślam się, że Twoje wypowiedź dotyczy organizacji w Twoim zakładzie pracy.
Zapytam zatem wprost – co uczyniłeś, by to zmienić?

Pracownik RON
24 lutego, 2024 16:37
Reply to  Grzegorz M.

U mnie w zakładzie pracy działa tylko NSZZ PW, do którego należę.
Niestety uczynić nic nie mogę, bo jestem tylko zwykłym członkiem związku ale dziwi mnie to, że tyle osób reprezentujących różne organizacje związkowe zasiadły do stołu i dały się ograć jednemu człowiekowi z MON-u.

Max
25 lutego, 2024 19:29
Reply to  Pracownik RON

Ten jeden człowiek z MON-u nikogo nie miał zamiaru ograć. Przedstawiciele pracowników ograli się sami, bo: 1/ Przyszli z niczym na spotkanie i nie wyciągnęli żadnego spójnego planu podziału środków, który można byłoby przeciwstawić tym prostackim projektom resortu. 2/ Ci z Twojego zz, którzy tam ”negocjowali” sprawiają wrażenie jakby nie wiedzieli i wydaje się, że nadal nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Świadczą o tym ich wywody na stronie FB Twojego zz. To, co opanowali, to kopanie tych cyt. ”dwóch panów”. To im wychodzi dobrze. Pozostałe – wiadome 4zz łykają bezkrytycznie i bezrefleksyjnie wszystko to, co ”działacze” Twojego… Czytaj więcej »

Grzegorz
23 lutego, 2024 12:53

Czy Ktoś może mi wytłumaczyć od jakiej kwoty kontrolnie mogę policzyć sobie 20% podwyżkę. Czyli czy tylko od obecnej podstawy, czy od podstawy + premia uznaniowa, czy od podstawy + wysługa (35 lat), czy od wszystkich składników w sumie.
Chciałbym się zorientować czy pracodawca da mi tę podwyżkę w sposób prawidłowy.
Pozdrawiam i czekam na proste wyjaśnienie!

Admin
23 lutego, 2024 16:46
Reply to  Grzegorz

Ta kwestia nie została jeszcze ustalona, więc myślę, że będziesz musiał poczekać do czasu aż to zostanie zrobione.

Max
23 lutego, 2024 19:44
Reply to  ZARZĄD

Grzegorz zadał proste pytanie. To samo, które na stronie NSZZ PW padło już dziesiątki razy. Ani tam, ani tu nikt nic nie wie. Skandalem jest to, że nie wiedzą ci, którzy te rozmowy prowadzili. Nie mogę pojąć, dlaczego na ten temat nie było dyskusji?? Dlaczego nie doprowadzono do tego aby resort przedstawił sposób podniesienia wynagrodzeń z uwzględnieniem tego, co pod tym pojęciem rozumie. Teraz nie wiemy, co zostanie wzięte pod uwagę. Może jedynie się tego domyślamy przy czym władze rożnych zz różnie tą podwyżkę interpretują tak np. że będzie to podwyżka w kwocie 1000 – 1500 zł. TO CO MY… Czytaj więcej »

Admin
25 lutego, 2024 17:37
Reply to  Max

Tak to właśnie wyglądało w trakcie spotkania. Napiszę więcej, było nawet tak, że każdy z trzech przedstawicieli NSZZ PW w sprawie propozycji podziału przedstawiam inną wizję tego podziału… Widać było, iż – pomimo, że niewątpliwie więcej wiedzieli niż my – nie mieli uzgodnionej wspólnej wersji działania w zakresie podziału tych środków. Co więcej, uważam, że nie jest to taka prosta sprawa, gdyż… O tym jednak innym razem. W dniu 21 lutego, gdy spotkaliśmy się z Pełnomocnikiem w jego gabinecie – nie zaprzeczył, że to akurat NSZZ PW przygotował propozycję tej tabeli. Dla mnie było to wiadome od razu, gdy ją… Czytaj więcej »

Max
25 lutego, 2024 19:16
Reply to  ZARZĄD

Gdy tak niejako ”z rozbiegu” usiłuję jeszcze śledzić to wszystko, to mi się w kieszeni ten mój cygański kozik otwiera… Jak …..rwa zamierza się tą podwyżkę wprowadzić? Przewiduje, że ten protokół ze wsteczną datą wejścia, z początkiem roku zostanie wycofany co dodatkowo skomplikuje sprawę. Gdyby jednak nawet się tak nie stało, to co wówczas?? W zakładzie liczącym np 2 tys pracowników pracodawca i zz usiądą i będą gwarzyli ile komu dodać?! A wg jakich kryteriów wymiernych?? A na jakiej podstawie wejdą w posiadanie danych o wynagrodzeniach?? A według jakiego prawa pracy – niejako uznaniowo – niektórym dodadzą a innym nie??… Czytaj więcej »

Max
26 lutego, 2024 11:07
Reply to  ZARZĄD

Dzięki bardzo za odpowiedź. Dla mnie żadnego zaskoczenia nie ma. Uważam także, że resort zrobi w kwestii podziału co zechce, mając gdzieś uwagi strony społecznej, gdyż ta jak zwykle nie przedstawiła wspólnego i całościowego programu podziału tych środków a przedstawiciele wiadomego zz – wraz z ”przystawkami” – spolegliwie to podpiszą. Resort chce lata zaniechań i płacowego wyzysku pracowników przykryć za wszelką cenę tą sporą kasą, bo o wiele przecież wyższą niż to planował uprzedni rząd w swoim projekcie ustawy budżetowej. Właśnie nadarzyła się sposobność aby ten płacowy bajzel, w którym obecnie ogromna większość pracowników resortu – bez względu na kat.… Czytaj więcej »

Jasiu
24 lutego, 2024 13:30
Reply to  ZARZĄD

A jak zostaną zrobione te wyliczenia, to będzie można to zblokować np. w dniu 27 lutego, jeśli nie będzie po myśli strony społecznej.
Marku, możesz udzielić odpowiedź.

Admin
25 lutego, 2024 17:45
Reply to  Jasiu

Nie wiem, skąd ta data 27 lutego.
W trakcie spotkania w dniu 21 lutego mówiło się jedynie, że projekt pisma opracowany w DSS w piątek, czyli w dniu 23 lutego trafi do uzgodnienia przez Strony PUZP. O 27 lutego nic nie było mowy!
W piątek nie trafił…
Jednocześnie uważamy, że istotną rzeczą będzie data wejścia w życie nowej tabeli miesięcznych stawek WZ.
Niewątpliwie bowiem jest to najważniejsza sprawa tych najbliższych podwyżek!

Bas
25 lutego, 2024 18:32
Reply to  ZARZĄD

Data 27 luty pojawiła się na stronie NSZZ pracownikow wojska na fb, że uzgodnią podział środków na podwyżki…czyżby tylko jeden słuszny..związek rozdawał karty i wszystko wiedział i miał ustalone…to jest chore że nie mogą się dogadać tych 7 związków, a my dalej czekamy na przysłowiową miskę ryżu…zamieścili tam także info że 2 związki blokowały tabele…zamiast razem grać w 1 drużynie to jedni drugich obwinają…jak za pis….chore to..i smutne niestety.

Admin
27 lutego, 2024 14:49
Reply to  Bas

Nic nam nie wiadomo o tym terminie na uzgodnienie treści pisma do pracodawców do dnia 27 lutego b.r.
Dwie wiadome organizacje związkowe nie blokowały wprowadzenia tabeli miesięcznych stawek WZ w życie.
Uważam, że działały na rzecz jak najszybszego wdrożenia jej w życie.
Niestety, inne organizacje zapewne nie wiedziały o co chodzi, bądź sprawiały takie wrażenie, jak również nie chciały się dowiedzieć o co tak naprawdę dwóm organizacjom chodziło.
Mając na uwadze, że w spotkaniu 21 lutego uczestniczyły najwyższe władze poszczególnych organizacji związkowych – szczegóły pozostawiam bez komentarza.

Max
27 lutego, 2024 19:25
Reply to  Bas

Coraz wyraźniej widać, że resort rozmawia jedynie z tymi, którzy się na jego koncepcje i zasady zgadzają, totalnie lekceważąc tych, którzy śmią mieć inne zdanie. Jeżeli tak, to przecież nigdy dobrze nie będzie, pomijając to, że resort w tej sprawie podejmuje działania bezprawne. W stosownej ustawie zapisano bowiem, że wydatkowanie środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej następuje w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Wyłączanie z tych uzgodnień zarówno Tarczy, jak i Militarii jest bezprawne i całe te ”uzgodnienia” czyni nieważnymi. Radzę tym 2 zz udać się do sądu w celu uzyskania stosownego wyroku po to, aby unieważnić dokonane – bez uzgodnienia… Czytaj więcej »

Jacek
26 lutego, 2024 16:08
Reply to  ZARZĄD

Trafił, trafił, tylko nie do was.

1
Jacek
26 lutego, 2024 16:09
Reply to  ZARZĄD

I druga strona:

2
Max
27 lutego, 2024 19:14
Reply to  Jacek

I bardzo dobrze.
Wiadomo będzie, komu ten wynikający z zapisanych tam zasad ”dobrobyt” będziemy zawdzięczali.
Przy okazji mam do Pana pytanie: Te zasady podobają się Panu??

Jacek
27 lutego, 2024 10:29
Reply to  ZARZĄD

Nowa tabela wchodzi od 1 stycznia 2024 i żadne wasze protesty nic nie dadzą, bo tak po prostu dla wszystkich jest korzystniej. Nie ma żadnego znaczenia, czy jest to zgodne czy niezgodne z obecnymi przepisami – przepisy też można zmienić z datą wsteczną, przywracanie praworządności musi kosztować ale warto to zrobić aby żyć w praworządnym państwie prawa.

Admin
27 lutego, 2024 15:25
Reply to  Jacek

Jacku, nikt nie protestuje przeciwko temu, żeby nowa tabela weszła w życie od 1 stycznia 2024 r. Bardzo bym się z tego ucieszył, gdyby to było możliwe. Nasze zastrzeżenia dotyczyły jednak innej kwestii. Mianowicie tego, że w przypadku, gdy ten zapis zostanie zakwestionowany, to tabela ta nie wejdzie nawet w życie od 1 marca 2024 r. – czyli z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym protokół został zarejestrowany – co byłoby możliwe ale dopiero z dniem 1 kwietnia 2024 r. I to wyłącznie przez to to, że te 5zz i MON nie chciały wysłuchać stanowisk przedstawicieli tych dwóch… Czytaj więcej »

Max
27 lutego, 2024 18:28
Reply to  ZARZĄD

W kwestii tej tabeli pełna, Marek, zgoda.
Z ciekawością oczekuję na stanowisko w kwestii jej rejestracji, gdyż ryzyko tego, że może zostać odesłana do poprawki jest duże. Wówczas niepotrzebnie stracimy co najmniej miesiąc.

Admin
27 lutego, 2024 21:52
Reply to  Max

Tego właśnie chcieliśmy uniknąć ale inni tego nie rozumieli.

Max
27 lutego, 2024 18:37
Reply to  Jacek

Jeżeli Pan wyciśnie tą ideologiczną otoczkę o usprawiedliwionym bezprawiu w państwie prawa, to co pozostanie?? Gdyby nie irracjonalny opór resortu przed wdrożeniem w życie zasad wynagradzania biorących pod uwagę od dawna istniejące realia, to ta tabela o wiele korzystniejsza dla pracowników, bo wydatnie powiększona po stronie lewej dawno już byłaby stosowana. Marek napisał o co nam chodzi. Powtórzę: Chodzi o to aby ta tabela nie została odesłana do poprawy, gdyż zawiera zapis niezgodny z Kodeksem Pracy w kwestii jej wejścia w życie. Jeżeli zostanie odrzucona, to wytworzy się zamęt i bałagan jeszcze większy niż byłby, gdyby należności wynikające z podwyżki… Czytaj więcej »

Max
27 lutego, 2024 18:44
Reply to  Jacek

Kończąc, napiszę i to, że nikt daty wejścia w życie tej tabeli nie oprotestowywał.
I Tarcza, i Militaria ją przecież z datą od stycznia podpisały, gdyż w przeciwnym razie nie mogłaby ona – jako Protokół do Układu – zostać przesłana do zatwierdzenia do MRPiPS.
Skąd więc te pretensje??
Ostrzegaliśmy i ostrzegamy jedynie przed możliwością jej odrzucenia co rejestrację wydłuży a wejście w życie zapisów wydłuży o 3 miesiące od terminu zawartego w protokole!

Edek
24 lutego, 2024 11:52

Witam czy ktoś może dodać tabele, które zostały ustalone?
Chodzą słuchy iż 20%, które mamy dostać będzie wliczone wyrównanie płacy, które dostaliśmy w styczniu.
Jeżeli tak się stanie automatycznie, wypisują się ze związków i będzie to oszustwo.

Admin
25 lutego, 2024 17:41
Reply to  Edek

Edek, w powyższej treści aktualności, odnajdź treść „Prezentacja TUTAJ”, kliknij w TUTAJ i przekierowuje Cię strona automatycznie do Prezentacji, w której na ostatniej stronie jest tabela, która znalazła się w projekcie PD Nr 32, z jedną zmianą w kat. I zamiast 1300 jest 1800 zł.

Max
26 lutego, 2024 15:49
Reply to  ZARZĄD

Anna Sałatkiewicz
NSZZ Pracowników Wojska jestem oburzona waszym działaniem, jesteście kolesiami partyjnymi a nie związkowcami. Działacie na szkodę pracowników wojska. 26.02 ugadujecie się z DSS pomijając dwa związki, które mają odrębne zdanie. To oburzające!!!
Marek, Krzysztof – o czym Pani Ania pisze??

Admin
27 lutego, 2024 15:07
Reply to  Max

O tym zapewne, że w późnych popołudniowych godzinach wyszło pismo od Pełnomocnika MON wraz z projektem pisma, jakie ma być skierowane do wojskowych pracodawców. Niestety, pismo to trafiło jedynie do 5zz, które zaakceptowały w trakcie spotkania WARIANT I.
Dwie organizacje tego Wariantu nie akceptowały, stąd – dla sprawnego przebiegu „uzgodnień” treści tego pisma – Pełnomocnik MON odstąpił od jego uzgadniania z dwoma związkami.
Takie sytuacje miału już w przeszłości miejsce, np. w 2022 r., gdy Pełnomocnik rozmawiał o podwyżka z 5zz, pomijają wówczas TARCZĘ i NSZZ PW, które informowały media publiczne o wypłacaniu premii zamiast wzrostu wynagrodzeń zasadniczych…

Max
26 lutego, 2024 16:28
Reply to  ZARZĄD

Na stronie NSZZ PW jeden z uczestników opublikował wytyczne DSS w kwestii podwyżki.
Czy rzeczywiście jest to projekt resortu??
Jeżeli tak, to zasady tam określone są jeszcze gorsze niż się spodziewałem….
Niestety.

Admin
27 lutego, 2024 15:10
Reply to  Max

Tak, z tego, co wiem – to jest AUTORSKI projekt urzędnika SC Pana Drobnego Wojciecha – Dyrektora DSS – Pełnomocnika MON.

Krystyna
27 lutego, 2024 16:18
Reply to  ZARZĄD

Można prosić o zamieszczenie tych wytycznych?

Admin
27 lutego, 2024 21:48
Reply to  Krystyna

My ich nie posiadamy.

Max
27 lutego, 2024 18:58
Reply to  ZARZĄD

Projekt, którego nam nie przesłano, wyłączając nas z dalszych uzgodnień??
A jednak ta moja ”szklana kula” jak zwykle miała rację.
Kurde – mogła się chociaż raz, małpa, pomylić.
Za kare wrzucę ją na godzinę do sedesu.

Max
27 lutego, 2024 20:46
Reply to  ZARZĄD

W takim razie należy powiadomić kogo trzeba łącznie z Prezydentem i premierem, że te 2 zz ogłaszają pogotowie protestacyjne i niezwłocznie przystąpią do protestu, jeżeli ich żądania /wiadomo jakie/ nie zostaną niezwłocznie spełnione….
Wierzę, że wielu pracowników niezrzeszonych oraz pozostałych zz się do protestu dołączy.

Jasiu
28 lutego, 2024 06:16
Reply to  Max

My – jako organizacja oddolna – napewno was poprzemy i będziemy uczestniczyć w proteście lub strajku.
Nie popieramy Krajowej Sekcji PC MON NSZZ Solidarność, która działa na szkodę wszystkich pron, w tym członków Solidarności, którzy są kub nie są w tej mało liczebnej Sekcji.

Jasiu
25 lutego, 2024 14:09

Następne pieniążki dla mundurowych 1% już za rok służby. Max 35 lat służby i zajeb… dodatek, nie – jak my – wszawy grosz za 50 lat pracy wejdzie 450 zł. Dlatego trzeba cywili okradać, żeby mundurowym dokładać. Niech żaden geniusz nie pisze mnie, że mogłeś iść do wojska. Jak ja bylem w prawdziwym wojsku 1979 r., to było wojsko a nie – jak dzisiaj – przedszkole. Po 3 miesiącach podporucznik to śmiech i co on potrafi. Bo te śpiewki znam. Dlaczego ciągle za byle co są im dorzucane środki a my jedziemy na minimalnym wynagrodzeniu. Naprawdę, cywile to same sieroty,… Czytaj więcej »

Tomek
27 lutego, 2024 08:09

Ja nadal nie mogę zrozumieć dlaczego przez te wszystkie lata pchane są te archaiczne tabele z konkretnymi stawkami od-do, a nie jest proponowane powiązanie I gr. z np. minimalna krajową, uposażeniem szeregowego, czy % od średniej krajowej, a kolejne grupy od II w górę jako mnożnik. Oczywiste jest dla mnie, że spotka się to z oporem władzy (którakolwiek by nie była), ale kropla drąży skalę. MON nam tego nie zaproponuje. Oczywiście mogę się mylić, może takie postulaty już były, a ja nic o nich nie wiem, bo niestety przekazywanie informacji na linii MON-ZZ-członek/pracownik RON kuleje w sposób okrutny. Więc jeżeli… Czytaj więcej »

Admin
27 lutego, 2024 15:16
Reply to  Tomek

Były wcześniej i są obecnie.
Wystarczy zapoznać się z propozycją dwóch organizacji z dnia 20230925 Tabeli stawek od 01.01.2024 r. zamieszczoną pod linkiem:
https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska-2023/

Jasiu
27 lutego, 2024 09:39

Szanowni czytający tu wpisy – Pracodawcy wojskowi nie mają żadnego prawa wam obniżać wynagrodzenia z tytułu podwyższenia czy dodatku wyrównawczego do minimalnego wynagrodzenia.
Takie działanie może wykonać jedynie po pisemnym wyrażeniu przez was zgody.
Jeżeli MON czy Pracodawcy wojskowi będą obniżali wasze wynagrodzenia – wystarczy założyć pozew do Sądu Pracy i macie wyrok na waszą stronę.
Nauczyciele też nie zgadzają się na bezprawne zabieranie im dodatku wyrównawczego do minimalnego wynagrodzenia z tegorocznej 30% podwyżki.

laik
27 lutego, 2024 20:35
Reply to  Jasiu

Szanowny Panie – bardzo sobie cenię Pana wpisy na tym forum dotyczące niuansów płacowych, sposobu prowadzenia negocjacji z resortem, zaniechań i błędów kolegów związkowców, które wynikają zapewne z Pana ogromnego doświadczenia i osiągnięć związkowych. Rozumiem, że oprócz zachęcania najniżej wynagradzanych pracowników do składania potencjalnych pozwów do sądu pracy na swoich dowódców/pracodawców (jakież to zaiste proste, przyjemne i „niegroźne” dla szeregowego pracownika) jest Pan w stanie wspomóc te osoby podpowiedziami, a może nawet wzorem takiego pozwu, który Pan Marek bez wątpienia i z przyjemnością umieści w zakładce „dokumenty”. W szczególności przydałoby się wyjaśnienie i przedstawienie podstaw prawnych potwierdzających przytoczone przez Pana… Czytaj więcej »

Max
27 lutego, 2024 22:31
Reply to  laik

Proszę nie komplikować niepotrzebnie i ludzi nie straszyć. Zapomina Pan, że stosowne żądania można w sądzie pracy przedstawić ustnie a stosowny pracownik sądu je odpowiednio spisze – prawda?? Wychodzi więc na to, że w tych sprawach jest Pan faktycznym laikiem. Zapomina Pan także o tym, że kwestia odwołania do sądu w sprawach płacowych to indywidualna sprawa pracownika, natomiast zz reprezentuje sprawy zbiorowe. Może pomagać swoim członkom w sposób jaki w uzgodnieniu z nimi uzna za stosowne, natomiast niezrzeszonym i członkom innych zz jedynie na ich wniosek i po wydaniu stosownej uchwały. Z tego też względu żaden zz nie będzie zamieszczał… Czytaj więcej »

Jasiu
28 lutego, 2024 06:49
Reply to  Max

Ten laik to chyba jest z Warszawy z Al. Niepodległości 218. Tak, jak to zauważył kolega Max, pozew pisze każdy sam lub zbiorowo. Wstawienie pozwu przeciwko MON byłoby strzałem w kolano. Nie raz występowałem w obronie pracowników do Sądu Pracy i jakieś tam sukcesy mam. Czekam na pismo od jaśnie pana Dyr. DSS aby dowiedzieć się – ile straciłem i jakie paragrafy naruszył. Oczywiście, wszyscy narzekacie ale swoją determinację i poparcie dla 2 szefów związku tj. kol. Marka i Krzysia możecie wykonać w najprostszy sposób – poprzez wypisanie się z NSZZ PW, który was nigdy godnie nie reprezentował. Ten lider… Czytaj więcej »

laik
28 lutego, 2024 13:05
Reply to  Max

Szanowny Panie, oczywiście pozew do sądu pracy może być złożony nie tylko w formie pisemnej, ale również w „postaci ustnej”, w postaci protokołu spisanego w sekretariacie sądu. Niestety musi on zawierać wszystkie niezbędne elementy pozwu pisemnego, w tym dokładne określenie żądania, okoliczności faktyczne sprawy, zawnioskowane dowody itp. Nie sadzę aby pracownik sądu spisujący ten protokół mógł zastąpić powoda w formułowaniu tych wymogów. Moją intencją było głównie to aby Pan Jasiu, który „zwrócił się do wszystkich czytających tu wpisy” przedstawił kluczową odpowiedź na wygłoszoną przez siebie tezę, tj. przywołał podstawy prawne do zanegowania ewentualnej decyzji pracodawcy, który przyzna pracownikowi od 1.01.2024… Czytaj więcej »

Admin
28 lutego, 2024 14:08
Reply to  laik

Napisałeś, cytuję: (szczególnie w świetle postanowień protokołu z dnia 7 lutego, uzgodnionego przez resort ze ZZ).
Nie wiem skąd czerpiesz wiedzę, ale informuję, że resort nie uzgodnił postanowień protokołu ze ZZ, lecz z 5zz, którym – jak wynika z treści tego protokołu – obojętne było czy protokół w swojej treści zawiera rzeczywisty przebieg spotkania.
Protokołu z tego spotkania nie uzgodniliśmy my, czyli TARCZA, jak również Militaria.

laik
28 lutego, 2024 19:33
Reply to  ZARZĄD

Panie Marku, przepraszam za moje niefortunne uogólnienie dot. rzekomego uzgodnienia CAŁEGO protokołu ze spotkania 7 lutego przez wszystkie ZZ. Chodziło mi wyłącznie o wspólne uzgodnienie resortu ze wszystkimi ZZ wyboru tzw. „Wariantu I” podwyżek, co, czytając wpisy na tym i innych forach, nastąpiło, nieprawdaż ? (oczywiście z uwagami ze strony Tarczy i Militarii). Wszyscy wiemy, że zastosowanie tego wariantu MOŻE (choć wcale nie musi) spowodować, iż bardzo duża rzesza pracowników otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w 2024 wg wskaźnika 20%, który uwzględni dla nich łącznie zarówno skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia jak i środki na podwyżki ujęte w ustawie budżetowej na 2024. PS… Czytaj więcej »

Admin
28 lutego, 2024 21:44
Reply to  laik

Napisałeś, laik, że cyt.: „Chodziło mi wyłącznie o wspólne uzgodnienie resortu ze wszystkimi ZZ wyboru tzw. „Wariantu I” podwyżek, co, czytając wpisy na tym i innych forach, nastąpiło, nieprawdaż? (oczywiście z uwagami ze strony Tarczy i Militarii).” I ponownie muszę Cię wyprowadzić z błędu, gdyż nasza Organizacja – Związek Pracowników Wojska „TARCZA” – nigdy nie zaakceptowała „Wariantu I”. W trakcie tego spotkania w dniu 7 lutego 2024 r. od początku byłem za Wariantem II i nie widziałem jakiegokolwiek powodu aby ten wybór zmienić. Dopiero w sytuacji, gdy Pełnomocnik MON wskazał, że nie przejdziemy do omawiania tabeli o ile nie będzie… Czytaj więcej »

Max
29 lutego, 2024 09:12
Reply to  laik

”…..sprawy PW zawsze były i są mi bliskie i ważne, w szczególności wdrażanie zasad i rozwiązań systemowych w obszarze wynagrodzeń….”
Jeżeli tak to stanowi Pan/Pani dla nas wszystkich nieocenione źródło wiedzy i ewentualnej pomocy.
Bardzo proszę aby się Pan/Pani tą swoją wiedzą z nami podzielił/a, zwłaszcza w zakresie jak tą – także przez nas – spodziewaną płacową ”partyzantkę” co najmniej istotnie ograniczyć.

Max
28 lutego, 2024 17:00
Reply to  laik

Szanowni Państwo. Zwracam się w ten sposób, gdyż nie bardzo wiem jak zwracać się powinienem. Mówiono mi, że wypowiedzi na tym forum są obserwowane i być może analizowane przez przedstawicieli kierownictwa resortu, lecz ja w to wierzyć nie chciałem A jednak…. Państwa wypowiedź świadczy o tym, że coś jest na rzeczy. Mógłbym wiele w odpowiedzi napisać ale nie chcę. Poruszę jednak ten aspekt Państwa wypowiedzi, w którym stwierdzacie, że cyt.: Subiektywne poczucie niesprawiedliwości pracownika, nie jest niestety w tej sytuacji, żadnym argumentem (szczególnie w świetle postanowień protokołu z dnia 7 lutego, uzgodnionego przez resort ze ZZ). Co do wspomnianych przez… Czytaj więcej »

Jasiu
28 lutego, 2024 18:32
Reply to  laik

Panie laik, proszę o zapoznanie się z art. 91 par. 1 KP, art. 87 KP oraz art. 282 par. 1 pkt. 1 KP.
Panie laik, dla pańskiej małej wiedzy KP, tj. Kodeks pracy. Jak się Pan z nimi zapozna, to wtedy bardzo łatwo można napisać pozew do Sądu Pracy. Pozwu Panu nie będę pisał, bo nie jestem prawnikiem czy na pańskich usługach.
To tyle w temacie.

Jasiu
28 lutego, 2024 18:43
Reply to  laik

Panie laik, taki jesteś bohater, to podaj swoje prawdziwe imię a nie podpisujesz się anonimowo.
Strach ma wielkie oczy, czy może reprezentujesz MON lub te 5 przystawek związkowych, które chodzą na pasku RON.
Moi koledzy związkowi, wśród których niektórzy już odeszli z tego świata walczyli w 1970 r. czy 1980 roku o godność i o prawa człowieka.
Napewno nie chcieli by tym pseudozwiązkowcom nawet spojrzeć prosto w oczy.

laik
29 lutego, 2024 16:52
Reply to  Jasiu

Po tak zmasowanym i tylko niekiedy celnym ostrzale, chowam się w okopie i przerywam łączność (przynajmniej przez jakiś czas)
Pozdrawiam Panów ponownie

Max
29 lutego, 2024 21:01
Reply to  laik

To przykre – osobiście jestem rozczarowany ale dobrze Pana rozumiem. Wydaje się bowiem, że poziom wielu z naszych wypowiedzi jest dla Pana nieco naiwny i uproszczony. Pomimo tego a właściwie właśnie dlatego, że tak jest miałem /zapewne nie tylko ja/ nadzieję, że nam Pan pomoże a zwłaszcza ożywi, ukierunkuje i nieco poukłada tą naszą nieporadną dyskusję o pracowniczych problemach. Dotąd bowiem, dokąd w szeregach zz nie pojawią się ludzie o ogromnej i wszechstronnej wiedzy – potrafiący z wyprzedzeniem myśleć, oceniać i planować – będzie, jak jest a to co się w kwestii wynagrodzeń po raz kolejny właśnie dzieje – dobitnie… Czytaj więcej »

Jasiu
1 marca, 2024 11:35
Reply to  Max

Dołączam się do treści i życzeń. Powodzenia w życiu osobistymi zawodowym.

Jasiu
27 lutego, 2024 12:10

Mam jedno pytanie a może propozycję.
Czy nie warto byłoby się spotkać Stronie Związkowej z MON dopiero po 15 czerwca 2024 r., bo wtedy będzie wstępnie znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. zaproponowana przez Rząd-RDS (15 września 2024 r. będzie ustalona końcowa wysokość minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia 2025 r.).
Można wtedy ustalać najniższe zaszeregowanie w tabeli, opierając to na propozycji Rządu.

Jacek
27 lutego, 2024 17:20

Gdyby ten projekt z dnia 23 lutego wszedł w życie w niezmienionej formie to jak wyglądałyby podwyżki? Każdy dostałby +20% brutto, czy już ze skutkami? I czy pracodawca będzie mógł dać jednym więcej a drugim mniej według własnego uznania? Bo u nas w kwietniu będzie się zmieniał szef więc wiadomo, że na pożegnanie swoim ulubionym pracownikom da max premii kwartalnej i max podwyżki, bo i tak idzie na emeryturę. A ja akurat jestem w tej grupie „uprzywilejowanej” (w każdej chyba jednostce jest taka grupa, która dostaje na święta po 2000 – 3000 zł i grupa, która dostaje po 500zł albo… Czytaj więcej »

Max
27 lutego, 2024 22:18
Reply to  Jacek

Właściwie dlaczego nas Pan o to pyta?
Proszę zapytać na stronie NSZZ PW. To przecież nie tylko resortu ale i ich pomysł.
Z nami nikt żadnych uzgodnień nie podejmuje.

Jacek
28 lutego, 2024 15:17
Reply to  Max

Pytam was, ponieważ wnioskując z merytoryczności wstawianych tutaj artykułów, doszedłem do wniosku, że tutaj znajdują się ludzie najlepiej zorientowani w tej tematyce.
Nie wiedziałem, że z wami nikt nie chce rozmawiać. Myślałem, że związki mają jakąś możliwość reprezentowania pracowników.
Dziękuję za informację, że swoje kompetencje przekazaliście związkowi NSZZ PW, być może to i dobry krok, bo zawsze to lepiej jak całe środowisko mówi jednym głosem niż jeśli każdy związek z osobna miałby inne zdanie.

Max
28 lutego, 2024 23:33
Reply to  Jacek

No właśnie. Jesteśmy świadkami jak NSZZ PW – wspólnie z resortem – robi tysiącom pracowników wojska dobrze.
Aby tak dalej.

Jasiu
29 lutego, 2024 11:07
Reply to  Max

Kolego Max, nie tylko ci z NSZZ PW ale pozostałe 4 przystawki też działają na naszą szkodę.
A pracownicy nadal popierają tego kłamcę.

Jasiu
28 lutego, 2024 18:17
Reply to  Max

Bo wróciła Komuna do MON. Oni też z nikim się nie liczyli.
Przypominam więc Panu Dyr. DSS, że związki zawodowe Tarczy i Militarii tak samo reprezentują wszystkich pracowników.
Dlatego nie wiem, dlaczego sobie Pan wybiera tych, z kim się chce spotykać…

Pracownik RON
28 lutego, 2024 23:23
Reply to  Jasiu

Dziwi mnie to, że po zmianie ministra ten Pan Dyr. DSS w ogóle ma coś do powiedzenia.
Ten człowiek powinien już dawno stać w kolejce do pośredniaka. Widać, że jednak wiele się nie zmieniło a nasz nowy minister albo jest pionkiem, albo w ogóle nie interesuje się tym, co dzieje się u niego na podwórku.

Jasiu
29 lutego, 2024 11:15
Reply to  Pracownik RON

Dla mnie to żadna nowość. Dzisiaj niektórzy bardzo szybko noszą płaszcz na dwóch ramionach. Dlatego mamy, jak mamy. Jak nie weźmiemy tego w swoje ręce, to będziemy zarabiać wszawe grosze do końca życia.
A co się stało z Trybunem Ludowym – niejakim Panem Pawłem SZYMAŃSKIM, bo nagle zamilkł, czy się boi dalej działać. Krytykował kol. Piotra Dudę a sam co wywalczył lub zrobił pozytywnego dla nas – pron.
Największy jego sukces, to zapisanie do NSZZ PW i na tym koniec działalności społecznej.

Jasiu
29 lutego, 2024 11:04

Marku, możesz jakoś powiększyć ten projekt z dnia 23 lutego, który wstawił na waszą stronę p. Jacek z dnia 26 lutego 2024 r. o godz. 16.08.

Eustachy
29 lutego, 2024 14:11
Reply to  Jasiu

Pytanie za 100 pkt., czy został zarejestrowany w Ministerstwie Pracy Protokół dodatkowy nr 32, bo bez tego chyba nic nie ruszymy dalej………

Jacek
29 lutego, 2024 15:16
Reply to  Jasiu

Wystarczy kliknąć na obrazek, wtedy się powiększy. Następnie można prawym przyciskiem myszy wybrać „Zapisz obraz jako” i zapisać na dysku a z dysku otworzyć dowolnym programem graficznym i powiększać do woli.
Cieszę się, że mogłem pomóc.

Jasiu
29 lutego, 2024 16:02
Reply to  Jacek

Dzięki Jacku.

209
0
Would love your thoughts, please comment.x