Skip to main content

Po raz trzeci z Pełnomocnikiem MON…

By 28 lutego, 2020Aktualności

W dniu 26 lutego 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli Związku Pracowników Wojska „TARCZA” z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi – Panem Wojciechem DROBNYM.

Przedmiotem tego spotkania miało być omówienie ostatniego punktu z agendy spotkań bilateralnych Pełnomocnika MON z organizacjami związkowymi a mianowicie bieżącej współpracy.

Nasi przedstawiciele udawali się na to spotkanie również z nadzieją, że uzyskają wiedzę w zakresie budżetu płac pracowników ron na rok 2020, gdyż w międzyczasie – w dniu 14 lutego 2020 r. – Minister ON podpisał decyzję budżetową. Niestety, jak się okazało, nasza nadzieja była płonna, gdyż Pełnomocnik nie znał żadnych szczegółów z tej decyzji i nie odpowiedział na żadne pytanie w tym zakresie.

Ale od początku…

SPRAWY BIEŻĄCE

Po krótkim rozpoczęciu spotkania przez Pełnomocnika, głos zabrał Przewodniczący Kazimierczak, który wskazał, że dotychczasowa współpraca z ministerstwem z punktu widzenia naszego Związku nie układa się prawidłowo, czego przykładem jest brak odpowiedzi na pisma, jak również nie załatwione od lat sprawy. Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy, Przewodniczący przekazał Pełnomocnikowi MON pismo w tej sprawie (czytaj TUTAJ), z którego wynika, że niektóre pisma pozostają bez odpowiedzi od prawie 3 lat.

W trakcie omawiania problemów z korespondencją poruszone zostały wszystkie sprawy, które zostały ujęte w piśmie skierowanym do Pełnomocnika, poświęcając więcej czasu problemom, które w największym stopniu dotyczą ogółu pracowników resortu obrony narodowej, w tym m. in.:

– braku odpowiedzi Ministra Obrony Narodowej na postulaty uczestników Manifestacji OPZZ pod hasłem: „Polska potrzebuje wyższych płac.”, która odbyła się we wrześniu 2018 r. Pomimo, że w trakcie spotkania w dniu 14 listopada 2018 r. Pełnomocnik MON informował przedstawicieli Zarządu Krajowego TARCZY o poddaniu tych postulatów szczegółowej analizie i przygotowywaniu odpowiedzi – nigdy ona do nas nie dotarła. Brak odpowiedzi dotyczy również kolejnego wystąpienia – „Listu otwartego pracowników cywilnych resortu obrony narodowej – członków ZPW „TARCZA” do Ministra Obrony Narodowej”.

–  występowaniem w etatach stanowisk komórek logistyki, wbrew postanowieniom decyzji Ministra Obrony Narodowej, zarówno Nr 448/MON z 2013 r., jak również obecnie obowiązującej – decyzji Nr 141/MON z 2016 r. W wystąpieniu zawarto propozycję rozwiązania tej kwestii, wskazując na potrzebę podjęcia jednego z dwóch przedstawionych kierunków działania w tym zakresie. Dla TARCZY obojętne jest jaki kierunek zostanie obrany – ważne jest aby w końcu została podjęta decyzja, która zmieni trwający od ponad 6 lat stan braku zgodności w tym zakresie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej. W ocenie Przewodniczącego, utrzymywanie takiej sytuacji wskazuje na brak poszanowania dla decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej;

– nie rozwiązanej w dalszym ciągu sprawy dostępu pracowników cywilnych wojska do wojskowych obiektów sportowych. Problem ten został zgłoszony do Pełnomocnika w lipcu 2017 r. i od tego czasu pozostaje nie załatwiony;

–  braku organizacji spotkania ze stroną społeczną, w trakcie którego omówione zostałyby problemy najbardziej nurtujące środowisko pracowników oddziałów wart cywilnych. Chociaż tematyka tego spotkania została przez nas przesłana jeszcze w roku 2017 a Pełnomocnik obiecał w listopadzie 2018 r. zorganizowanie takiego spotkania – dotychczas do niego nie doszło.

Podsumowując tę część spotkania, Przewodniczący wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie wszystkie sprawy wynikające z pism zostaną załatwione w sposób oczekiwany przez środowisko pracowników, jak również wojskowych pracodawców.

 

BUDŻET PŁAC PRACOWNIKÓW NA ROK 2020

Po omówieniu tematu korespondencji z ministerstwem, Przewodniczący Kazimierczak przeszedł do omówienia obszaru wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w roku bieżącym.

Na wstępie wskazał, że w Sejmie – w końcowym etapie prac nad ustawą budżetową – dodatkowo zwiększono wynagrodzenia pracowników o kwotę 18.434 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu MON i przesłanej do Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym poinformował uczestników spotkania, że kwoty budżetu przedstawione przez niego na poprzednim spotkaniu (w dniu 13 lutego b.r.) są jeszcze wyższe i jeszcze bardziej spektakularne niż były przez niego wcześniej przedstawiane.

Omawiając tegorocznego budżetu płac pracowników, odniósł się do postanowień decyzji budżetowej Ministra na rok 2020 Nr 21/MON z dnia 14 lutego 2020 r. Wskazał, że zgodnie z jej treścią w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w obszarze wynagrodzeń pracowników pozostaje kwota ponad pół miliarda złotych (dokładnie kwota 503.545 tys. zł), w tym na wynagrodzeniach osobowych – prawie 497 mln zł.

W ramach tej kwoty, w decyzji budżetowej zostały ujęte jedynie niektóre nw. kierunki zagospodarowania:

– kwota 622 tys. zł – na celowy fundusz nagród pozostający w dyspozycji Ministra ON;

– kwota 81.061 tys. zł – na zabezpieczenie: zmian organizacyjno-etatowych na poziomie 1216 stanowisk pracowników ron,  dodatku kontraktorskiego dla pracowników Inspektoratu Uzbrojenia oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

– kwota pozostałych należności ze stosunku pracy: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na II półrocze (planowane wydatki w tym zakresie w I półroczu zostały ujęte już w budżetach dysponentów), które założył na tym samym poziomie co w I półroczu, czyli w kwocie 41.293 tys. zł.

Ogółem wskazane w decyzji kierunki zagospodarowania środków pozostających w dyspozycji Ministra stanowią kwotę 122.976 tys. zł co sprawia, że po ich uruchomieniu –nadal w dyspozycji Ministra pozostawać będzie kwota ok. 374 mln zł. Uwzględniając kwotę ok. 274 mln zł wskazywaną w trakcie poprzedniego spotkania przez Pełnomocnika MON jako zabezpieczenie podwyżki w wysokości 500 zł na każde stanowisko – w dalszym ciągu w dyspozycji Ministra pozostanie kwota ok. 100 mln zł. W zakresie tej kwoty Przewodniczący zwrócił się do Pełnomocnika o przedstawienie kierunku jej przeznaczenia. Odpowiedzi nie uzyskał.

Następnie zapytał się, czy znana jest Pełnomocnikowi wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń pracowników niemnożnikowych opłacanych z działu 752 Obrona narodowa. Odpowiedzi również nie uzyskał. Wobec powyższego, Przewodniczący – powołując się na treść art. 6 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (ustawą) – poinformował, że według jego wyliczeń wskaźnik ten wynosi 118,5%.

Kończąc temat wskaźnika, Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń rozumiany jest jako wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego. Mając wiedzę, że w 2019 r. wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 2.087.639 tys. zł, natomiast w 2020 r. – 2.472.908 tys. zł można ustalić, że wzrost stanowi kwotę 385.269 tys. zł a tym samym ustalić wartość wskaźnika wzrostu, który kształtuje się na poziomie 118,5%.

Na koniec spotkania Pełnomocnik – odnosząc się do przekazanych informacji – stwierdził, że fakt zaplanowania środków na wynagrodzenia pracowników w ustawie budżetowej nie musi oznaczać, że środki te trafią do pracowników. W jego ocenie po to jest administracja ministerstwa, żeby dbać o środki publiczne i wydatkować je w taki sposób, w takich kwotach, które będą społecznie akceptowalne, bo są to pieniądze podatników.

Przewodniczący miał w tym zakresie odmienne zdanie wskazując, że wielkość środków na wynagrodzenia pracowników – zapisana w ustawie budżetowej i uchwalona w Sejmie – nie może być źródłem finansowania innych zamierzeń niż wynagrodzenia. Środki te powinny być zrealizowane w bieżącym roku i nie ma możliwości tworzenia – w ramach tegorocznych środków – rezerw na przyszłoroczne zamierzenia. Dlatego oczekuje, że ministerstwo w sposób rzetelny podejdzie do pytań, które padły w trakcie spotkania i pozostały bez odpowiedzi, i w sposób transparentny stronie społecznej zostaną przedstawione zamierzenia, które ministerstwo zakłada finansować w ramach kwoty 100 mln zł pozostającej w dyspozycji Ministra bez wskazanego dotychczas kierunku ich realizacji. (MK)   

5 1 vote
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
605 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Beti
28 lutego, 2020 09:55

Rozumiem, że 500 zł jest realne dla każdego. Znowu po równo jak leci, nieważne co kto robi, jaki ma zakres obowiązków, wykształcenie itp. Czyli bez zmian.
Ciekawe, co z kwotą 100 mln zł pozostającą w dyspozycji Ministra?
Ławeczki już były, pikniki z grochówką też.
Może przeznaczyć je na wyrównanie dysproporcji??!!
Może na kluczowe, specjalistyczne, samodzielne stanowiska, które są opłacane na równi z innymi. Żadnej hierarchii. Referent ma 70 zł mniej od informatyka, czy specjalisty.
Przecież to chore.

Beti
28 lutego, 2020 12:06
Reply to  Beti

Oczywiście mam na myśli członków korpusu służby cywilnej na szczeblu WSZW i WKU.

Neo
28 lutego, 2020 12:46
Reply to  Beti

Bardzo dobrze, że po równo dla każdego. Tak właśnie powinno być. Chciałem tylko przypomnieć, że zarówno informatyk jak i referent mają takie same żołądki a ich dzieci chodzą do takiej samej szkoły a paliwo na stacji kosztuje też tyle samo i referenta, i informatyka. Dlatego na niższym stanowisku tak samo rosną ceny w sklepach, jak i dla specjalisty. Tylko, że specjalista, jeśli naprawdę jest dobry w swoim fachu, to bez problemu znajdzie zatrudnienie na rynku cywilnym, więc skoro nie przeszkadza mu to, że zarabia 70 zł więcej niż referent – to nie widzę w tym nic złego. Równanie dysproporcji trwa… Czytaj więcej »

IT CROWDS
28 lutego, 2020 15:46
Reply to  Neo

Czy naprawdę uważa Pan, że wojsko powinno zatrudniać kiepskich informatyków i żałośnie ich opłacać?

pracownik
29 lutego, 2020 07:55
Reply to  Neo

Neo, zamień się przyjacielu drogi, weź moją odpowiedzialność karną za 300 komputerów, którymi zarządzam, pisanie dokumentacji, kontrole i całą działkę, którą obrabiam a ja wezmę Twoją tabelkę w excelu. Jesteś ignorantem i obrażasz ludzi. Jestem specjalistą jak i moi koledzy po fachu, jesteśmy tutaj, bo chcemy a nie – bo musimy. Każde korpo łyknie nas z pocałowaniem ręki, bo niczego nam nie brakuje, ani wiedzy, ani doświadczenia, o wykształceniu nie wspominając. To, że Tobie nie chciało się uczyć, to Twoja sprawa. Ja i mnie podobni koledzy latami studiowaliśmy przedmioty ścisłe, kończąc jednocześnie kursy i szkolenia, nie tylko te z MON… Czytaj więcej »

Beti
29 lutego, 2020 09:52
Reply to  pracownik

Amen.

To Ja
29 lutego, 2020 12:36
Reply to  pracownik

Popieram w 100%.
Problem to niestety tabele zaszeregowania, gdyby były opracowane fachowo, to nie dochodziłoby do sytuacji, gdzie specjalista czy przełożony ma w najniższych widełkach podstawę niższą niż referent w najwyższych.
Różnica za fachowość, odpowiedzialności i wiedzę powinna być widoczna. Kierownik, specjalista zawsze powinien mieć więcej o min. 800 zł od podwładnych. Zarobki godne dla każdego ale nie wyrównywanie na niższych stanowiskach, kosztem specjalistów.
Wszyscy po równo to już było…

Tomasz
29 lutego, 2020 22:05
Reply to  pracownik

Widzę, że informatycy w wojsku pracują z zamiłowania i dla idei, jeśli tak korpo o was się bije, czemu nie pójdziecie tam, gdzie więcej płacą.

Tomasz
1 marca, 2020 06:10
Reply to  Tomasz

A ja chciałem napisać, że choć jestem Tomasz, to się z tym Tomaszem nie zgadzam.
Proponuję zamiast słowa „informatycy w wojsku” wstawić frazę: „pracownicy budżetówki”, przeczytać i zobaczyć jaki to demagogiczny shit.

1 marca, 2020 09:58
Reply to  Tomasz

A ja mogę potwierdzić, że na forum dwie różne osoby piszą pod tym samym nickiem „Tomasz”.

.Jasiu
1 marca, 2020 07:41
Reply to  Tomasz

Tomaszu, uprzedziłeś moje pytanie. Skoro biją się o informatyków, to co tu robicie za 3 tys. zł.

Grzegorz
3 marca, 2020 13:30
Reply to  .Jasiu

Pewnie nie uwierzysz ale pracowałem w korpo za 1,5 tys. więcej niż w wojsku ale wybrałem wojsko, bo praca dla ojczyzny to coś więcej niż tylko praca.
W korpo 15 sierpnia nie grają hymnu.
W korpo pracujesz na chwałę Niemiec, Francji itp., bo w Polsce nie ma polskich korporacji.
Mogłem jeszcze uczyć informatyki w szkole ale tam płacą jeszcze gorzej niż w wojsku.
Zapraszam do wstąpienia w szeregi WOT, można dorobić 500 do 1000 miesięcznie. Narzekaniem niczego nie zbudujemy i dalej będziemy pracować na Niemców itp.

Rafał
3 marca, 2020 20:26
Reply to  Grzegorz

Też Grzegorzu przez ponad 10 lat pracowałem jako informatyk, potem starszy informatyk w WKU i fajnie było słuchać hymnu, dostać medale i nawet się ze Spiralą ZINT użerać, ale wolę teraz pracować na chwałę amerykanów w amerykańskim korpo i w pół roku zarabiać tyle, co przez cały rok w WKU.
Dla mnie to była trudna decyzja, bo człowiek ciągle się łudził, że będą jakieś godne podwyżki ale teraz – po dwóch latach pracy w korpo – stwierdzam, że to była najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć.
Pozdrawiam wszystkich pracowników służby cywilnej troszeczkę mniej mundurowych 🙂

jan
3 marca, 2020 22:03
Reply to  Rafał

zmieńcie lekarza, bo ten was oszukuje.
Za ile, za ile to piszecie????

Jurek
1 marca, 2020 09:25
Reply to  Tomasz

Ja na przykład nie chcę się przeprowadzać do innego miasta i dlatego jestem w wojsku, i wcale nie uważam, że dlatego powinienem zarabiać mało.
Jeśli armia chce mieć wykwalifikowanych pracowników, to powinna ich odpowiednio wynagradzać, bo ci, którzy są – odejdą, a na ich miejsce trzeba szkolić nowych – a na szkolenia cywili pieniędzy niestety nie ma.
Oczywiście każdego pracownika RON można zastąpić odpowiednią liczbą żołnierzy, ale nie jest to rozwiązanie ani tańsze, ani efektywniejsze.

wosiek71
1 marca, 2020 00:45
Reply to  pracownik

Pracownik, analizując Twój wpis dochodzę do wniosku, że tylko informatyk to specjalista w wojsku, tylko informatyk mógł skończyć studia i tenże informatyk ma prawo do godziwych zarobków. Zatem informuję Cię, że magazynier, referent i każdy inny cywilny pracownik wojska może być po studiach, może poświęcił w swoim życiu więcej na naukę niż Ty i może jest również wysokiej klasy specjalistą w tym, co robi. Paradoks polega na tym, że w tych czasach jest duże zapotrzebowanie na informatyków, na ich pracę i z tego powodu ich zarobki są stosunkowo wysokie. Nie dlatego, że jesteś lepszym specjalistą od pozostałych i nie dlatego,… Czytaj więcej »

Kasia
1 marca, 2020 21:59
Reply to  pracownik

Dobrze pisze NEO, skoro kadra wszędzie ma tak samo, to czemu my cywile jesteśmy podzieleni.
Jestem za tym, by wszyscy referenci mieli takie same stawki. St. ref. wszędzie takie same, sam. referenci takie same. By nie było żadnych widełek.

Pracownica
3 marca, 2020 08:35
Reply to  pracownik

„Jestem specjalistą jak i moi koledzy po fachu, jesteśmy tutaj, bo chcemy a nie – bo musimy. Każde korpo łyknie nas z pocałowaniem ręki, bo niczego nam nie brakuje, ani wiedzy, ani doświadczenia, o wykształceniu nie wspominając.” To zapraszam do korpo. Po miesiącu wróci Pan z płaczem. A może i nie – w końcu zaoferują odpowiednie wynagrodzenie. Ja w korpo pracowałam – pieniądze znacznie lepsze, ale obowiązków jak dla 2 osób, mobbing, ciągły stres i praca od rana do wieczora. „To, że Tobie nie chciało się uczyć, to Twoja sprawa. Ja i mnie podobni koledzy latami studiowaliśmy przedmioty ścisłe, kończąc… Czytaj więcej »

Boguś
3 marca, 2020 18:41
Reply to  Pracownica

„Nie jest mi jednak obojętne Pana podejście do innych pracowników – jakoby niewykształconych i niewyszkolonych. Trochę więcej pokory.”

„Pracownica” dziękuję, że to piszesz, bo już myślałem, że jestem jedyny na tej „obcej planecie”, gdzie mądrych można spotkać tylko w informatyce…..

Lobo
3 marca, 2020 10:12
Reply to  pracownik

Jak na wykształconego specjalistę, piszesz, delikatnie mówiąc, głupoty.
Każdy w swojej dziedzinie jest fachowcem i powinien godnie zarabiać. Czy to hydraulik czy informatyk.
Ja jestem technikiem. Pod moją opieką jest blisko cztery tysiące abonentów. O szafach transmisyjnych i komutacyjnych nie wspomnę.
Nigdy nie uważałem się za najważniejszego pracownika. Jestem jedną z wielu osób pracujących w wojsku. Każdy ma swoją działkę, za którą odpowiada. Przecież, jako świetny fachowiec zarobisz w cywilu dużo więcej.
Szanuj innych ludzi.

Beti
29 lutego, 2020 10:07
Reply to  Neo

Neo. Takie argumenty, jakie przedstawiasz są – nie obraź się – prostackie. Żołądki jedne mamy, więc portier ma zarabiać tyle samo co psycholog? Przemyśl to, proszę. Co do podwyżki, to tak jak pisałam wcześniej, ok – niech „kwota gwarantowana” będzie jednakowa dla wszystkich ale pozostałe 100 mln zł należałoby rozdysponować rozsądnie, nie na jednorazówki – tylko na wyrównanie dysproporcji. Ja jako członek KSC jestem mnożnikowa i to mnożnik właśnie powinien wzrastać. Nie wiem o jakiej patologii podwyżek po znajomości piszesz. Zasady podziału ostatnich podwyżek były ściśle przez Ministra określone, więc Szefowie – w porozumieniu ze związkami albo przedstawicielem pracowników –… Czytaj więcej »

Neo
30 marca, 2020 09:27
Reply to  Beti

Beti – nie obraź się – ale to co robisz, to czysta manipulacja. „Żołądki jedne mamy, więc portier ma zarabiać tyle samo co psycholog? Przemyśl to, proszę.” – ja nigdzie nic takiego nie napisałem. Przeczytaj mój wpis jeszcze raz i przemyśl to, proszę. Podobnie chciałem odpowiedzieć innym piszącym, że po równo to już było, że to bolszewizm itd. – nauczcie się dla odmiany czytać ze zrozumieniem. Otóż ja wcale nie pisałem, że wszyscy mają zarabiać po równo bo wszyscy mają takie same żołądki – to byłby komunizm. Ja pisałem, że PODWYŻKI powinny być dla wszystkich po równo ponieważ wzrost cen… Czytaj więcej »

sylwester
5 marca, 2020 18:47
Reply to  Neo

Bolszewizmem śmierdzą te mądrości – już taka urawniłowkę przechodziliśmy tutaj między Odrą a Bugiem, i co z tego wynikło ano gówno.

Sławek
28 lutego, 2020 19:20
Reply to  Beti

Tak, tak, gryzipiórkom więcej a już, a co my na niższych stanowiskach mamy inne żołądki i nasze rodziny są gorsze – po równo będzie sprawiedliwie.

jan
29 lutego, 2020 09:39
Reply to  Sławek

…wydaje mi się, że podwyżki są (powinny być) za pracę, wyniki, efekty a nie czy mam rodzinę, czy nie, panie Sławek. Żeby było jasne – mam rodzinę.
Jest referent i referent – powinno być wartościowanie każdego stanowiska.

Jasiu
29 lutego, 2020 11:56
Reply to  Beti

Przecież co drugi piszący tu chce po równo, oczywiście oprócz mnie.
Nie wiem, co to za zdziwienie.

.Jasiu
1 marca, 2020 07:49
Reply to  Jasiu

Hej, geniusze a co zrobić z młodymi pracownikami. Może nie wiecie ale np. St. Instruktor ma 2609 zł a instruktor ma np. 2539 zł czyli 70 zł różnicy.
Idąc waszymi logikowaniem dajemy wszystkim po równo, to różnica zmniejsza się do 16 zł – powtarzam z 70 zł przy premii 5 procent. I tego chcecie.
Skoro tak, to na drugi rok ten młody pracownik z 5 letnim stażem będzie zarabiał więcej niż ten 20 letnim.
Może jakieś uwagi, jak zrobić podwyżki dla młodych pracowników, skoro wszyscy po równo czyli po 500 zł.

1 marca, 2020 10:13
Reply to  .Jasiu

Jasiu, nad tym to należało się zastanawiać, gdy tworzono treść listu Ministra do pracowników! Teraz, to są dwa wyjścia: 1 – albo trzeba wypłacić tę obiecaną w liście 500 zł podwyżkę każdemu pracownikowi, 2 – albo napisać drugi list (np. z okazji świąt wielkanocnych) i wytłumaczyć niektórym pracownikom, że jednak nie mogą otrzymać 500 zł podwyżki. Pamiętasz, jak w trakcie listopadowego spotkania w ub.r., minister Skurkiewicz mówił, że ten rok miał być ostatnim, w którym podwyżka będzie po równo – po 500 zł! A dopiero w 2021 będzie inaczej… To teraz trzeba przejść do działania. Trzeba przejść od słów do… Czytaj więcej »

Jasiu
1 marca, 2020 12:22

I tego, Marku będę się trzymał, skoro każdy ma dostać po 500 zł, to w pierwszej kolejności dam młodym pracownikom, którzy od 4 lat są oskubywani przy podziałach, bo nie otrzymują maksymalnych podwyżek, np. w zeszłym roku w wysokości 288 zł. W związku z tym, że działacze związkowi z NSZZ PW rozsiewają – moim zdaniem – plotki (chociaż w każdej plotce jest trochę prawdy), że będzie 400 zł dla każdego i 100 zł na dysproporcję, bo tak ustalił NSZZ PW z Pełnomocnikiem. Marku żeby przejść do czynów, to trzeba coś umieć zaplanować z głową i przedstawić to do akceptacji stronie… Czytaj więcej »

Jurek
1 marca, 2020 12:43
Reply to  .Jasiu

To może zaproponuję po równo 500 zł do podstawy.
Starszy pracownik dostanie więcej za staż, a młody mniej.
Wtedy za rok młody z 5 letnim stażem nie będzie zarabiał więcej.

Jack strong
28 lutego, 2020 10:17

I piz..a blada… ładują nas jak chcą w dupsko bez mydła ….

Jurek
28 lutego, 2020 10:59

To można dać każdemu po 500 zł do podstawy. A resztę na równanie…

leo
28 lutego, 2020 11:15

Tak to jest w tym pisie – wyznaczają ludzi niekompetentnych, oderwanych od rzeczywistości.
I co p. pełnomocnik może powiedzieć na spotkaniu ze związkowcami – ano nic, bo jest niekompetentny.
A pensyjkę wysoką się pobiera – pytam się za co?????!!!!!

Michal
28 lutego, 2020 12:31

Panie Marku a czy wiadome jest kiedy będzie spotkanie odnośnie wysokości podwyżki i kiedy będzie ona wypłacona.

28 lutego, 2020 13:35
Reply to  Michal

Michale, zgodnie z informacją Pełnomocnika przedstawioną w trakcie pierwszego spotkania – wypłata ma nastąpić najpóźniej w kwietniu.
Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie odnośnie wysokości podwyżki to z informacji Pełnomocnika przewijających się w trakcie tych trzech odbytych spotkań wynika, że nie dostrzega się w ministerstwie organizacji spotkania z całą stroną społeczną.
Osobiście stawiałem wprost postulat o takie spotkanie ale z odpowiedzi Pełnomocnika wynikało, że nie za bardzo ono im pasuje a ponadto wskazywano, że również niektóre związki zawodowe nie widzą takiej potrzeby…

Michal
28 lutego, 2020 15:15

No to Panie Marku, inaczej zapytam, bądź stwierdzę.
Rozumiem, że powinienem dostać 500 zł podwyżki ze skutkami, czyli – w moim przypadku – na poziomie 410-415 zł do podstawy.

28 lutego, 2020 16:12
Reply to  Michal

Michale, nie pytaj mnie jak to będzie wyglądać. Osobiście mam wątpliwości w tym zakresie, bo jakby nie patrzeć… czegoś zawsze brakuje… Od dawna na każdym kroku komunikuję, że baz zmiany tabeli w PUZP nie ma co mówić o sensownym podziale tych środków. W tym roku jest kwota znaczna, więc aż się prosiło, aby strony opracowały nową tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego ale… ze strony MON jest w tej kwestii opór. Dlatego w środę, w trakcie spotkania stwierdziliśmy, że jako TARCZA liczymy na to, że z ministerstwa wyjdą zasady, które sprawią, że te 500 zł rzeczywiście trafi do każdego pracownika. Takie działanie… Czytaj więcej »

Tomasz
28 lutego, 2020 17:13

Mogli zacząć wypłacać od stycznia w formie 500+ na PRON, PCW czy sztukę jak to niektórzy zwykli mawiać. I minister by spełnił obietnice i te 99% co chce po równo też by było zadowolone i żadne zmiany w PUZP nie byłyby potrzebne. 😉
Ja nawet się zgodzę, żeby ogłosić, że to nie był mój pomysł, tylko Jasia, to i Jasiu będzie zadowolony. 🙂
A tak na poważnie, to z każdą kolejną aktualnością jest mi coraz bardziej przykro i smutno.

Jasiu
29 lutego, 2020 11:53
Reply to  Tomasz

Jaki był mój pomysł, że wszystkim po równo.
Nie zmieniaj biegu historii. Ja nigdy nie byłem za dawaniem po równo i nie jestem.

Jack strong
4 kwietnia, 2020 10:14
Reply to  Michal

Nic nie dostaniemy… nie będzie kasy, naiwniacy… zaraz się wykręcą, że tzw. środki finansowe w dobie epidemii przekierują na co inne itp.. i takie tam dyrdymały… pomijając fakt, że te całe związki zawodowe to o kant dupy rozbić… nieudolne i nieefektywne w działaniu absolutnie… a Panu Jagielle to najlepiej wychodzi klepanie „jęzorem”, aby coś klepać i to tak, żeby nie narazić się wypowiedzią stronie MON-wskiej
ot… i cała szczęśliwa wierchuszka związkowa…

Dima
28 lutego, 2020 21:21

Chciałbym podziękować P. Marku za zapytanie o spotkanie z całą strona społeczną.
Żal tylko, że spotkało się to z takim odzewem ze strony Pełnomocnika. A jeszcze gorzej, że te niektóre związki nie widzą takiej potrzeby.
Wnioskuję więc zatem, że będą chciały ugrać dla siebie jak najwięcej, nie bacząc na nic.
Nic się nie zmieniło i długo nie zmieni.

kasia
29 lutego, 2020 11:50

Marku, ja te trzy spotkania skomentuję w taki sposób, jak ja to widzę a mianowicie… kiedy będzie czwarta część Dziadów. Marku, szkoda czasu twojego i Grzesia oraz zdrowia na to, żeby tam chodzić. Gość nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie wynagrodzeń a PUZP też nie ruszy, bo nie ma tam już fachowców. Sam zresztą dobrze o tym wiesz. Dlatego nie licz na kokosy, bo tylko facet jak mantra powtarza 274 mln do podziału na podwyżki na 45558 pc. To my wszyscy wiemy już od października zeszłego roku. Nas interesuje te ukryte w RON 100 mln zł a właśnie jest sposobność… Czytaj więcej »

Colin
28 lutego, 2020 13:43
Reply to  Michal

Z tego co czytam, tragedia – brak przygotowania na spotkanie.
Tak zapytam – z czym przyszedł Pełnomocnik? Tak, jak dziecko we mgle.
Przykre jest to, że jesteśmy traktowani w owy sposób.
Najlepsze ostatnie zdania, że pieniądze w budżecie przewidziane na podwyżki niekoniecznie muszą trafić do ludzi RON. Dla mnie mistrzostwo świata 😀

Marcin
28 lutego, 2020 13:46

Witajcie, pisałem poprzednio o „deja vu” i co!!! Znowu to samo. Pan Pełnomocnik, który jest już jakiś czas na stanowisku, pomimo posiadanych uprawnień przyjął zasadę nabierania wody w usta, zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez stronę społeczną. Oczywiście, sam nie ogarnie wszystkiego a ludzie, którymi się otacza są cały czas rotowani, co niewątpliwie nie sprzyja rozwiązywaniu problemów. Ale przecież statystycznie i tak osiągnął już sukces, o którym na pewno zamelduje wyżej. Spotkał się już 3 razy nie tylko z ZPW „TARCZA” ale jeszcze z innymi związkami a to dopiero… 2/3 I kwartału. Nie ważne, że nic nie ustalano,… Czytaj więcej »

Grzesiek
28 lutego, 2020 20:11

A pracowników uczelni wojskowych pominięto, znów!

Marek Kazimierczak
29 lutego, 2020 12:41

Wczoraj, w dniu 28 lutego 2020 roku licznik na naszej stronie odnotował PÓŁ MILIONA WEJŚĆ NA STRONĘ. Niektórym z Was ta wielkość może wydawać się jeszcze niewielka ale gdy podejmowaliśmy decyzję o powstaniu tej strony nie zakładaliśmy, że osiągniemy aż taką liczbę wejść a już na pewno nie zakładaliśmy, że nastąpi to już w pierwszej kadencji działania naszego Związku. Za te dotychczasowe odwiedziny naszej strony, chciałbym serdecznie Wszystkim podziękować, bo ta wielkość – to również Wasze dzieło. To dzięki Wam ta strona stała się źródłem wiedzy o problemach pracowników, o Waszych odczuciach i ocenach tego, co się dzieje w Waszych… Czytaj więcej »

Tomasz
29 lutego, 2020 19:27

Dziękuję za to, że to miejsce istnieje.

Anka
1 marca, 2020 20:31
Reply to  Tomasz

A czemu nie zastrajkujemy ?????

Anka 2
2 marca, 2020 08:04
Reply to  Anka

Nie dadzą do podstawy. Nie ma takiej opcji. Dadzą ze skutkami.
I znowu pracownicy z dużym stażem dostaną po dupie. A na wyrównanie dysproporcji przestałam już liczyć.

Beti
2 marca, 2020 10:51
Reply to  Anka 2

Tak dokładnie będzie.
I kwota pomniejszona tak jak ostatnio na zabezpieczenie nie wiadomo czego.
Spotkania, które do niczego nie prowadzą. Bo rozmowa dziada z babą.
E, szkoda gadać.

Jack strong
2 marca, 2020 09:27
Reply to  Anka

Bo nam nie można strajkować… można jedynie wejść w tzw. spór zbiorowy… ale to .uj da!…. więc walą nas w d…sko ile wlezie, kiedy chcą i jak chcą… a panowie ze związków tam na samej wierchuszce to tyle robią, aby nie pogorszyć swoich relacji z MON-em. Nie daj Boziu… a reszta !???… coś im się tam obieca, następnie wygasi oczekiwania i niech zapierdal…ją za miskę ryżu…. żeby im się we łbach nie popierdoooliło od tego dobrobytu…. a prawda jest taka, że gdyby nie cywilni pracownicy wojska – to ten „grajdoł” można rozpiździć i zaorać… a ostatni zgasi światło.

Zenek
7 marca, 2020 10:17

Milion wejść, milion głosów ! ….. w wyborach.

Bruno
2 marca, 2020 08:46

Niekompetencja Pełnomocnika poraża. Powinien ze wstydu się spalić.
Kampania prezydencka – kampanią, ale swoje obowiązki, za które pobiera się niemałą kasę, powinno się wypełniać właściwie.
Czy jest to obraz całej dobrej zmiany, prawdziwego stosunku do obywateli?
Kto wie, czy faktycznie nie powinno dojść do zmiany w nadchodzących wyborach majowych.

Krystyna
3 marca, 2020 10:12
Reply to  Bruno

Ja pamiętam dobrze poprzednią zmianę: okrągłe 0 (zero) podwyżek przez 8 lat! Nie śpieszy mi się do powtórki. Teraz przynajmniej mamy co negocjować.

Edziu
2 marca, 2020 11:57

Szef MON: w Polsce ruszają amerykańskie manewry Defender-Europe 2020.
Może to jest ten moment na pokazanie i nagłośnienie, ile zarabiają cywile za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę.
Za dwa tysiące, ciężko jest w czasach dobrobytu utrzymać rodzinę.

Dima
2 marca, 2020 14:41
Reply to  Edziu

Jestem za

Colin
2 marca, 2020 20:09
Reply to  Edziu

Podpisuję się pod tym, być może w końcu by ktoś zauważył wkład pracownika w rozwój Sił Zbrojnych…

Bany
2 marca, 2020 20:24
Reply to  Edziu

Ja podobnie myślę. Można w momencie manewrów „pokazać się”, bo chyba jesteśmy dla MON-u siódmym kołem u wozu. Powiem, że moje zdanie o „podwyżkach” jest niezmienne od kilku lat. Dziś większość pracowników RON zarabia w okolicach najniższej krajowej. Jako strażak WSP mam 2380 podstawy, co z premią daje nieco powyżej najniższej. W przyszłym roku ma być kolejny wzrost najniższej (do 3000 brutto), więc siłą rzeczy i tak będziemy musieli dostać podwyżkę. A że idą wybory, to po wielu sporach, krzykach i stresach dadzą tę podwyżkę już w tym roku, co by nas uciszyć. Jeżeli dostanę 400 do podstawy, co jest… Czytaj więcej »

Cywil WSP
3 marca, 2020 20:52
Reply to  Bany

Strażak WSP 4RBLog 2364 podstawy

eelaa
2 marca, 2020 22:20

Ja już wiem na co pójdzie kasa. Swego czasu była akcja ratowania kopalni. Szydło kupowała węgiel za pieniądze z MON-u, aby kopalnie nie upadły. My wtedy też podwyżek nie dostaliśmy. Obecnie na hałdach przy kopalniach nie ma miejsca na składowanie wydobytego już węgla, bo do zagospodarowania jedzie ze wschodu a nasz powiększa pryzmy i przestrzenie. W związku z tym przyjdzie czas i to niedługi czas, że za pieniądze przeznaczone na nasze podwyżki zostanie zakupiony polski węgiel, żeby zaspokoić śląskie środowisko, co by z kilofami nie ruszyło na Warszawkę. Taka jest moja diagnoza i myślę, że się sprawdzi. Jeśli coś dostaniemy,… Czytaj więcej »

Pan
3 marca, 2020 08:03
To Ja
3 marca, 2020 11:56
Reply to  Pan

Płaca zasadnicza ze skutkami? Czy tylko z premią?

Jasiu
3 marca, 2020 15:33
Reply to  To Ja

Ciekawe, kto stworzył takie absurdy, bo to się nie nadaje nawet do wytarcia d….
Tak właśnie podkłada się NSZZ PW przy każdych podwyżkach.
Jak można zabierać pracownikom już na starcie 100 zł i dawać 420 zł lub 440 zł.
I mam oddać po 80 zł pracodawcy, żeby podzielił na swoich kolesiów takich, jak przewodniczące lub przewodniczący, lub członkowie NSZZ PW. To o to chodzi Prezesowi Zenkowi.
Nic głupszego nie można było pomyśleć.
Brawo. Brawo. Brawooooooo….
Nagroda dzielnego wojaka Szwejka z Ministerstwa gwarantowana.
Tylko trzeba ją zaproponować.

alex
3 marca, 2020 14:07
Reply to  Pan

Ooo, czyli plan Pana Jagiełło jest taki:
„każdy zatrudniony pracownik (…) otrzyma podwyżkę 400 zł (płaca zasadnicza + premia) miesięcznie. Pozostała wielkość środków zostanie rozdysponowana przez pracodawcę…”

Czyli NSZZ PW nie przewidują nawet tych 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika, o których tyle mówimy?
To „rozdysponowanie przez pracodawcę” znamy z poprzednich lat, najwięcej otrzymali wtedy niektórzy referenci, w ramach wyrównywania różnic płacowych.
Znowu ma być tak samo?

Piotr
3 marca, 2020 19:25
Reply to  alex

Ale Pan nic nie rozumie, pomyśl trochę.
Dostaniesz 400 zł plus stażowe, to dla pracowników, którzy mają 20 lat wysługi – to dodatkowe 20%, a razem to daje zdecydowanej większości 500 zł plus to, co dostaniesz od pracodawcy. Podsumowując to i tak więcej niż 500 zł. Zrozumiałeś?

Beti
3 marca, 2020 20:50
Reply to  Piotr

Niestety, Piotrze, nie ma P.racji. Zawsze kwota podwyżki jest tak rozbita, żeby dawała ogólną przewidzianą na podwyżkę. Czyli razem z wysługą, bo w KSC nie ma premii.
Więc u mnie 400 to będzie 400. Tak jak wcześniej pisaliśmy ze skutkami da kwotę gwarantowaną.
Super byłoby, gdyby do kwoty gwarantowanej doliczało się wysługę 🙂

Qaz
4 marca, 2020 08:34
Reply to  Piotr

Oj matematyk, matematyk

To Ja
4 marca, 2020 15:09
Reply to  Piotr

Moje pytanie było retoryczne, bo jeżeli Pan przeczyta pismo przewodniczącego Jagiełły to jest ono sprytnie sformułowane………

Grzesiek
5 marca, 2020 17:50
Reply to  Piotr

Piotr liczyć nie umiesz… dolicz chociażby tylko do 363 zł zasadniczej 30 % skutków, tj. 10% premii i max wysługi liczonej od stawki zasadniczej. Czyli 20 lat – 20%.
Jakim cudem wychodzi Ci 500 plus to ja pojęcia nie mam… nie wychodzi. mam apel do Pana Marka.
Nie dodaje Pan takich komentarzy, bo robią one z nas ludzi bez szkoły.

Jasiu
4 marca, 2020 15:55
Reply to  Pan

Za nim Zenek wystąpił z propozycjami do Pełnomocnika w dniu 5 lutego, to Solidarność była 28 stycznia na spotkaniu z Pełnomocnikiem jako pierwsza i wtedy ja zaproponowałem zabezpieczenie środków na minimalne wynagrodzenie i dodatkowe środki na dysproporcje płac.
Czemu znowu ten niby największy związek nie ma własnych pomysłów, tylko opiera się na tym, co zaproponowała Solidarność. Cieniutko to widzę.
Mam nadzieję, że kolega Marek to potwierdzi, ponieważ w ramach współpracy i wymiany zdań na temat podwyżek pomiędzy Tarczą a Solidarnością został o propozycjach poinformowany jako pierwszy.

Czesław
5 marca, 2020 08:21
Reply to  Jasiu

HA HA HA HA HA —–dobry żart

Jasiu
5 marca, 2020 11:59
Reply to  Czesław

Mam nadzieję, że nie jesteś bratem ciotecznym tego Czesia z telewizji.
Bo wpis na to wskazuje.

Czesław
5 marca, 2020 14:23
Reply to  Jasiu

Jesteś zapewne wesołym człowiekiem, bo na stronie OWC piszesz, że jak to możliwe aby konkurencyjny związek proponował 400 dla każdego a 100 do podziału przez pracodawcę, ale parę wersów dalej piszesz, że pod koniec marca będzie spotkanie a potem podział w jednostkach nastąpi za zgodą związków zawodowych – to wytłumacz mi, co ty chcesz dzielić, jeżeli podział podany przez innych jest zły a twój będzie dobry.

Tomasz
5 marca, 2020 16:12
Reply to  Czesław

Jasiu już gdzieś tu napisał, że nie jest za tym, żeby było po równo, ale jak będzie po równo, to „w pierwszej kolejności dam…” 😉
Czyli jak się nie da dzielić pieniędzy, to można reglamentować kolejność. 🙂

Jasiu.
6 marca, 2020 07:19
Reply to  Czesław

Bo mój podział w miarę jest sprawiedliwy. Jest dobry, bo od wielu lat dostrzega problemy płacowe wszystkich pracowników a nie tylko siebie (interes pana przewodniczącego), czy wybrańców (członków swojego związku). A ponieważ acet w zeszłym roku nie chciał się zgodzić na zabranie pracownikom po 4 zł, to doprowadził do tego, że różnica pomiędzy pewnymi grupami zawodowymi zmniejszyła się do 50 zł a było 100 zł a teraz dla dwóch grup zawodowych będzie domagał się podwyżki o 50 zł plus skutki 12,50 zł, co razem daje 62,50 zł x np. 25 prac. x 12 miesięcy i potrzebowałem na ten cel około… Czytaj więcej »

Jasiu
3 marca, 2020 15:47

Marku a ja napiszę takie coś. I co Ty i wy na to.

Potwierdzone 500 zł na etat.
Wzrost płacy minimalnej i nowotworzone etaty a także dodatkowy fundusz premiowy w wysokości 4% zostaną zabezpieczone z dodatkowych środków finansowych RON.
Wprowadzenie ramowych zasad podziału poprzedzi spotkanie ze stroną społeczną w MON a szczegółowy podział dokona się na poziomie instytucji i JW z udziałem związków zawodowych.
Tyle ja się dowiedziałem po spotkaniu Solidarności z Pełnomocnikiem w dniu 27 lutego 2020 r.

Beti
3 marca, 2020 18:42

Zastanawiającym jest fakt, że pismo podpisane przez Zenona Jagiełłę 05 lutego, zostało zamieszczone na stronie nszzpw dopiero wczoraj. Czyli MON od miesiąca zna podejście tego związku do sprawy podwyżek. Jest to stanowisko prezentowane z roku na rok. Jak najmniej. Przecież wyliczono, że nawet jeśli każdy otrzyma 500 zł brutto, to i tak zostaje kwota 100 mln!!!!! Po co mieszać w tych nieszczęsnych 500. Gdy zaczynałam swoją pracę w wojsku, zarobki były konkurencyjne w porównaniu z rynkiem cywilnym. Teraz od wielu lat jest przeciwnie. Każdy z nas ma swoje powody, że został. I nieelegancko jest twierdzić, że można poszukać innej pracy.… Czytaj więcej »

Criss
4 marca, 2020 14:03
Reply to  Beti

Wątpię, że podwyżki będą wypłacone w marcu, bo wybory prezydenckie.
Poza tym aby przeciągnąć ich wpłatę, MON – na ostatnią chwilę – zorganizuje jakieś spotkanie kurtuazyjne.
Jesteśmy bezsilni. Mamy do czynienia z chaosem, w którym stoją słupy propagandowe.

Michal
4 marca, 2020 14:54

To kiedy ta podwyżka i w jakiej wysokości ktoś jest w stanie o tym napisać

Pracownik RON
5 marca, 2020 10:26

Szanowni Państwo, Szanowni Związkowcy działający w naszym mieniu.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie tzw. widełek. Referent w całym MON powinien mieć podstawy tyle samo, nieważne czy Warszawa, czy Sopot różnice powinny wynikać np. ze stażu pracy, dodatków itp.
Media piszą, że średnia pracowników wojska wynosi ponad 4 tys. zł. Tylko, że w jednych jednostkach brutto jest ok. 2700 a w stolicy – ok. 6000.
Poza tym, podstawa najniższej grupy powinna być co najmniej najniższą krajową.
Ale komu zależy na takich rozwiązaniach?

5 marca, 2020 12:15
Reply to  Pracownik RON

Tym Twoim wpisem, Pracowniku RON, wpisujesz się w nasze – TARCZY – propozycje docelowe uregulowania obszaru wynagradzania pracowników ron.
Co do średniej płacy, to zapewne niedługo media będą pisać, że za 2019 r. wynosi ona około 20% więcej niż ta wskazywana przez Ciebie.
Tak przynajmniej wynika z moich wyliczeń… 🙂

Jasiu
5 marca, 2020 12:34

A ja myślałem, że to wynika Marku z marzeń… a nie wyliczeń…

5 marca, 2020 15:47
Reply to  Jasiu

Fakty, Jasiu, fakty na to wskazują i zapewne niedługo taka średnia płaca pojawi się na stronie MON – w zakładce o dialogu społecznym… 🙂

Jasiu
6 marca, 2020 06:56

Średnia płaca jaka 4210 zł prawie tyle to będziemy mieć po tegorocznych podwyżkach i po 45 latach pracy.

Jasiu
6 marca, 2020 06:51
Reply to  Pracownik RON

Panie Pracowniku, my – jako związkowcy – chcemy to wprowadzić od dwóch, trzech lat i tu nie ma żadnej kłótni pomiędzy związkami, jest natomiast tylko znowu ale… nie chce się na to zgodzić RON. Marek już wstępnie proponował takie rozwiązania ale RON upiera się na widełki. A dlaczego? Bo dowódcy i komendanci nie będą mogli dowolnie dawać swoim znajomkom większych stawek i to jest cały powód. I ciągle są dysproporcje na tożsamych stanowiskach. Przecież niektórym o to właśnie chodzi. Gdybyśmy mieli ujednolicone stawki zaszeregowania, to można byłoby robić np. podwyżki procentowo. Ale RON nie jest zainteresowany pracami nad PUZP i… Czytaj więcej »

Dima
6 marca, 2020 21:26
Reply to  Jasiu

I nie ma żadnych możliwości? A np. wejście w spór zbiorowy z pracodawcą?
Zamiast miękkich – twarde negocjacje? Naprawdę coś trzeba zrobić.
Jeśli czegoś nie wymyślimy, to zawsze będą nas tak traktować.

Czesław
7 marca, 2020 08:39
Reply to  Jasiu

Zastanawia mnie jedno czy Sajmon – Jasiu zmieniłeś przynależność związkową, czy masz zamiar kandydować na przewodniczącego Tarczy, bo stałeś się tu bardzo aktywny – nie masz swojej strony związkowej aby dzielić się tam swoją wiedzą.

Jasiu
7 marca, 2020 17:29
Reply to  Czesław

Tak, trafiłeś w dziesiątkę.
Właśnie przygotowuję się do wyborów i kandydowania na szefa Tarczy. I co ty na to. Tego nie wiedziałeś.
Politycy mogą zmieniać partie, to dlaczego związki nie mogą przechodzić jedne do drugich.
Nie widzę w tym nic strasznego. Prawda, Marku K.???

Czesław
8 marca, 2020 10:55
Reply to  Jasiu

Rozumiem, czujesz, że wiatr historii zawieje inaczej i swoją chorągiew ustawisz ponownie z wiatrem, nie ważne jak i z kim, byle z wiatrem.

.Jasiu
8 marca, 2020 17:15
Reply to  Czesław

Tak Rysiu masz rację. Tylko z wiatrem nigdy pod wiatr.

sylwester
5 marca, 2020 18:57

Działanie rządzących jest proste – uruchomić mechanizm szczucia jednych na drugich a to najłatwiej jest do osiągnięcia rzucając kość niezgody jaką są pieniądze, których ni jak podzielić sprawiedliwie z prostej przyczyny, bo jest ich po prostu za mało.
I kiedy jedni gryzą drugich tzw. „władza piso-kato-bolszewicka” zaciera łapki z zadowolenia, że zajęty ciemny lud RON dzieleniem czegoś, czego jeszcze nie ma może w całości oddać się pracy propagandowej na rzecz „Zbawczego Zwierzchnika Sił Rozbrojonych” Adriana D.
Aż tyle i tylko tyle w temacie kości niezgody.

Tommy75
6 marca, 2020 14:30

Niestety cywil w wojsku traktowany jest jak dziura w moście i piąte koło u wozu…..
Czy aby napewno jesteśmy złem koniecznym…
A szkoda, bo jesteśmy trybem tej ogromnej machiny i jestem przekonany, że bez nas ani rusz.

Strażak WSP
6 marca, 2020 22:44
Reply to  Tommy75

Parę lat temu byliśmy na zawodach strażackich, pamiętam było bardzo gorąco prawie 30 stopni, pot lał się strumieniami po jajach w tych nomexach. Na koniec zawodów wszystkim gościom przybyłym podziękowali a o strażakach zapomnieli.
Myślę sobie, że i teraz tak jest i tak będzie a dać muszą, żeby ludzie dogonili najniższą krajową.
Smutne ale prawdziwe.

Jasiu.
9 marca, 2020 07:08
Reply to  Strażak WSP

Szanowny kolego strażaku WSP.
Zostało przekazane pismo odnośnie równego traktowania strażaków w RON jak Państwowej Straży Pożarnej do Prezydenta Andrzeja Dudy podczas pobytu w Piszu.
Uczestniczyli w tym spotkaniu OWC i WSP z ramienia mojej Organizacji…
Zostały przedstawione Panu Prezydentowi również problemy płacowe OWC. Zobowiązał się Pan Prezydent do odpowiedzi pisemnej co do przedstawionych problemów.
Okaże się czy to tylko gra wyborcza, czy naprawdę zainteresuje się problemami WSP i OWC.

Tomasz
9 marca, 2020 12:12
Reply to  Jasiu.

No i to jest konkret.
Bardzo dobrze to ramię Jasia Organizacji zadziałało. 😉

Dima
9 marca, 2020 14:02
Reply to  Jasiu.

https://www.youtube.com/watch?v=rUcRX_EBTgE&feature=youtu.be

To link przeniesiony z Forum OWC. Jeśli się przysłuchać, można wychwycić jak gość pyta o OWC i zdziwioną minę prezydenta. To tak a propo przedstawienia Panu Prezydentowi problemów płacowych owej formacji 🙂

Jasiu
10 marca, 2020 07:29
Reply to  Dima

Widzisz, kol. Mariusz dostał adres do przesłania pisma w/s OWC do pana Prezydenta i właśnie w celu kontynuacji spraw związanych z OWC – NSZZ Solidarność będzie dalej działała. A zobaczymy jakie będą tego efekty.
Najważniejsze, że na tą chwilę został poruszony temat OWC.

Dima
10 marca, 2020 10:29
Reply to  Jasiu

Bardzo się cieszę, choć trudno jest nie być sceptykiem.
Po tym, jak traktują wszystkich PW a co dopiero jakąś komórkę wewnętrzną, o której świat nie słyszał.

Bany
11 marca, 2020 07:38
Reply to  Jasiu.

Jasiu, bardzo cieszę się słysząc, że ktoś pamięta o strażakach WSP.
Jeżeli mogę coś powiedzieć w tym temacie, to króciutko – wymagania, kursy itd. tak jak w PSP.
Nie byłoby problemu, gdyby WSP było całkowicie oparte ma pracownikach RON i pewnie nikt by nie krzyczał ale niestety jest tak, że pożar w wojsku gasi ramię w ramię strażak cywil i strażak PSP, i żołnierz.
Robią to samo razem, razem „pełnią służbę” a są całkowicie różnie traktowani, zarówno płacowo, jak i przywilejowo.
To się nadaje pod Trybunał Konstytucyjny.

Jasiu
11 marca, 2020 12:21
Reply to  Bany

Skoro Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Andrzej DUDA nie wie, co to jest OWC i kto pilnuje bezpieczeństwa pracowników i obiektów wojskowych, to napewno nie wie również na jakich zasadach działa WSP.
A pismo poszło do niego, Sejmu, Senatu i nikt nie odpisał a minęło sporo czasu.
Teraz pójdzie pismo odnośnie tych dwóch spraw, czyli OWC i WSP.
I zobaczymy, co odpisze kandydat na Prezydenta i czy w ogóle odpisze Pan Prezydent DUDA.
A ja nie odpuszczę.

Bany
11 marca, 2020 16:45
Reply to  Jasiu

Jasiu ale też nie możesz sam za wszystkich walczyć.
Powinniśmy łączyć siły a nie dzielić.
Chętnie bym porozmawiał z Tobą na priv

Jasiu.
13 marca, 2020 07:45
Reply to  Bany

Jak dobrze pójdzie, to będę miał czas od 23 marca na rozmowy z Tobą…
Teraz mam bardzo dużo pracy związanej z US, wypowiedzeniem, podwyżkami na 2020 r. oraz zmianami w zfśs, a jak wiesz do mądrowania jest wielu, tylko do pisania pism, czy załatwiania spraw w wielu JW – jest tylko jeden Jasiu.
To tak samo jak w Tarczy. Jest lider i wszyscy liczą na jego pozytywne działania…
Tak to niestety wygląda w realu….
Pozdrawiam.

Dariusz
7 marca, 2020 20:07

A gdzie jest Rysiu?

pcm
8 marca, 2020 13:13
Reply to  Dariusz

Dostał zakaz pisania

.Jasiu
8 marca, 2020 17:17
Reply to  Dariusz

Czesław to Rysiu. Facet pisał i pisze pod kilkoma nickami. Stare sztuczki.

8 marca, 2020 20:06
Reply to  .Jasiu

Jasiu a skąd znowu u Ciebie takie przekonanie?
Mam nadzieję, ze Czesław sam Odpowie na ten Twój wpis…

Jasiu.
9 marca, 2020 06:56

To dlaczego nie ma oficjalnego komunikatu, że „Rada Starszych” z Tarczy zamknęła mu w końcu buzię.
No i nie będzie się wymądrzał.
Czesiu mi odpowie a Czesio to kto – przestań ściemniać.
Połowa tu piszących pisze pod kilkoma nickami. Czy to takie trudne do rozszyfrowania zależy dla kogo, Marku.
Liczy się jakość przekazywanych treści a nie liczebność.

leo
9 marca, 2020 10:42

Tak czytam te wasze jałowe wypociny i Was podziwiam. Zero konkretów, bujanie w obłokach. Dyskusja prowadząca do niczego.
Błaszczak i tak sam podejmie decyzje jak rok wcześniej.
Związki w wojsku nie mają siły przebicia, pomysłu na wywarcie presji na MON i dlatego nie mają racji bytu.

Grzesiek
9 marca, 2020 04:33
Reply to  .Jasiu

Ja myślę, że Czesław to nie Rysiek.
Skąd Jasiu to byś mógł wiedzieć??
To o Tobie piszą, że trzaskasz/trzaskałeś pod wieloma nickami, choć ja sam tego nie wiem.

Jasiu
9 marca, 2020 12:01
Reply to  Grzesiek

Szklana kula i kot Tomuś mi powiedział.

Jasiu
9 marca, 2020 12:10
Reply to  Grzesiek

Znowu jakiś skomasowany atak członków Tarczy na mnie. Brawo…
Wiem, pisanie prawdy czy poruszanie nie wygodnych tematów na stronie Tarczy powoduje takie wpisy, jak: co nie masz swojej strony związkowej czy np. co chcesz zapisać się do Tarczy?
A piszą to pod innymi nickami sfrustrowani członkowie Tarczy, nieprawda?
A dlaczego nie można tu pisać, skoro strona niby jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą tu pisać.
To jak to Marku, administratorze wyjaśnisz?
Jak to jest naprawdę????

Jasiu
10 marca, 2020 07:13
Reply to  Grzesiek

A skąd to wiesz. Administrator ci powiedział. Śmieszny jesteś do bólu.

Czesław
9 marca, 2020 15:24
Reply to  .Jasiu

Jasiu – Sajmon —— Jestem Czesław i tylko Czesław.

Jasiu
10 marca, 2020 07:14
Reply to  Czesław

A skąd wiesz, że Jasiu to Sajmon.
Takim wpisem teraz potwierdziłeś na 100%, że jesteś Rysiu.

Jasiu
10 marca, 2020 07:14
Reply to  Czesław

A ja Fryderyk Chopin.

Czesław
11 marca, 2020 06:39
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie —— Bardziej bym powiedział, że Jaś Fasola.

Jasiu
11 marca, 2020 12:13
Reply to  Czesław

Piszesz o sobie porównując się do telewizyjnego Czesia i Jasia Fasoli, nic a nic nie odstajesz od nich – ani rozumem, ani inteligencją.
Nie mam przyjemności dyskutowania z niejakim Czesiem a dlaczego – to się domyśl, skoro myślenie nie sprawia Ci bólu.

Michal
9 marca, 2020 10:44

Panie i Panowie, zamiast wzajemnego przekomarzania się, lepiej napisalibyście czy już wiadomo co z tą podwyżką, bo zaraz się okaże, że nam zabiorą a dadzą na TVP lub ministerstwo zdrowia.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

Criss
9 marca, 2020 15:58
Reply to  Michal

Witaj!
Ustawa budżetowa uchwalona 14.02.2020 jest teraz w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która… analizuje uchwałę Senatu w jej sprawie. Ona się zbiera 11 marca br.
Kiedy będzie III czytanie ustawy nie wiem ale – tak jak pisałem wcześniej – chyba nie szybko, bo wybory dopiero 10 maja a jeszcze Pan Prezydent ma czas na podpisanie ustawy i dopiero MON się za to weźmie. Obym się mylił w swoich domysłach.
Aby o tym wiedzieć, należy tylko daty dopasować do działań a to wszystko jest w internecie!!!!
Pozdrawiam.

jutka
9 marca, 2020 12:35

Wpadła mi w ręce notatka ze spotkania w MON stworzona przez kogoś do spraw propagandy w NSZZ PW. Zacytuję najciekawszy w/g mnie fragment: „Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych poinformował Przewodniczącego o dwustronnych konsultacjach z innymi związkami, w tym odniesienie się do naszych propozycji zawartych w piśmie do DSS, Solidarności i OPZZ (pismo z 5 lutego 2020), dotyczące podwyżek. Z relacji Dyrektora wynika, że jeden ze związków OPZZ („Tarcza”) nie wyraża zgody na przedstawione propozycje i domaga się negocjacji nad zmianami do całego PUZP a nie tylko zmiany tabel zaszeregowania. Taki stan rzeczy nie pozwoli MON na zrealizowanie podwyżek w przewidywanym terminie… Czytaj więcej »

Jola
9 marca, 2020 17:17
Reply to  jutka

Taką informację dostało pięć związków a nie tylko NSZZ PW!

Criss
9 marca, 2020 17:38
Reply to  Jola

Przedstaw dowody na to, co napisałaś Jola!

Jola
9 marca, 2020 18:04
Reply to  Criss

Widziałam, czytałam, więcej nie mogę ujawnić niestety

jutka
9 marca, 2020 18:57
Reply to  Jola

Co widziałaś? Informację z DSS o takiej treści, która skierowana była do TARCZY?! Bzdura!
Myślę, że inne związki też tego nie mają.
A jeśli mają, może ktoś się odezwie. Ma ktoś?
Criss, słyszałeś o tym wcześniej, czy dopiero tu przeczytałeś o tym skurwysyństwie?

Jola
9 marca, 2020 22:55
Reply to  jutka

Do Tarczy nie

9 marca, 2020 23:03
Reply to  Jola

i do kogo jeszcze nie… 🙂

Criss
10 marca, 2020 12:40
Reply to  jutka

Jakbym wiedział, to bym nie pytał.
Ktoś tu z MON-u chce coś ugrać? Chyba to, że wypłacimy podwyżki w maju br. lub później.
Może w końcu zobaczyli, że tabela nie pozwala dać 500 zł wszystkim pracownikom a zwłaszcza tym, co mają dużą wysługę!!!!

jutka
9 marca, 2020 18:23
Reply to  Jola

Jakie pięć zz, skoro przewodniczący NSZZ PW otrzymał taką informację na spotkaniu z dyrektorem DSS?

Jola
9 marca, 2020 20:12
Reply to  jutka

W rozdzielniku są też inne zz

9 marca, 2020 22:39
Reply to  Jola

Jola, napisałaś wcześniej, że cyt.:
Taką informację dostało pięć związków a nie tylko NSZZ PW!

Może podasz, które dwa związki nie otrzymały tej informacji, to może szybciej dojdziemy do sedna sprawy.
Bo w mojej ocenie ewidentnie dochodzi w tej kwestii do mataczenia. 🙁

Jasiu.
11 marca, 2020 07:28

Jak macie takie pismo Tarcza to dlaczego nie wstawicie na waszą stronę.

Grzesiek
9 marca, 2020 18:31
Reply to  jutka

Dlaczego nie ma tu na forum Ryska??? Kurde. Nie ma osoby kluczowej.
Oj, chyba wkurwił się Rysiek na dobre. Jeśli to czytasz, Rysiek, to wiesz…
Panie Marku, Pan coś wie, czemu Ryśka nie ma?
Odnośnie Jasia i tego co napisał, bo pisaniu połowy pod wieloma nickami.
Nie wiem, być może dlatego, że ja piszę cały czas od początku jako Grzesiek z jednego @.

Tomasz
10 marca, 2020 11:12
Reply to  jutka

Ostatnią rzeczą o jakiej myślę, to bycie adwokatem diabła, ale czytając to literalnie, nie widzę w tej informacji nic zaskakującego czy nagle bulwersującego. To stara śpiewka MON sugerująca, że przed podwyżkami mocno pogrzebać w PUZP się nie da, bo nie zdążymy szybko wypłacić ludziom spragnionych pieniędzy, po czym hibernują się na dziewięć miesięcy i rodzą na nowo z szeroko otwartymi oczami i ze zdziwieniem godnym noworodka po roku stwierdzają to samo. Dla mnie ta notatka pokazuje, że Tarcza faktycznie walczy o interesy pracowników. Pomijam to, ewentualnie czemu, oprócz zwykłej informacji, ta notatka miałaby służyć propagandowo i jak powinna wyglądać współpraca… Czytaj więcej »

10 marca, 2020 12:41
Reply to  Tomasz

A ja w tej „notatce” dostrzegam informację, że przedstawicielom TARCZY w trakcie spotkania MON przedstawił propozycję zmian wyłącznie stawek wynagrodzenia zasadniczego na co mieliśmy się nie zgodzić, bo chcieliśmy zmian w całym Układzie. Oczywiście, nic takiego nie miało miejsca. A wręcz przeciwnie, to my proponowaliśmy aby co najmniej zmienić te stawki w sytuacji, gdy w odniesieniu do pracowników państwowej sfery budżetowej są one zmieniane w zasadzie co roku od 2016, jak w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych MSWiA. Niestety, ze strony MON była tylko jedna odpowiedź – ŻADNYCH ZMIAN W PUZP. CHYBA, ŻE W II PÓŁROCZU TEGO ROKU… Skąd… Czytaj więcej »

Tomasz
10 marca, 2020 12:58

No tak, tego nie dostrzegłem. Rozumiem.

Jola
9 marca, 2020 15:25

Ostatnia informacja jest taka, że w związku z niemożliwością porozumienia z jednym związkiem, minister sam podejmie decyzję o podwyżkach, o zasadach i wielkości i nie będzie to korzystne dla starych pracowników.
Kto namieszał, bo chciał więcej – to wyda się prędzej czy później.

Criss
9 marca, 2020 17:41
Reply to  Jola

Dowody proszę przedstawić!

Jasiu
10 marca, 2020 07:08
Reply to  Criss

Criss to prowokacja ze strony NSZZ PW. Solidarność, z tego co ja wiem, nie otrzymała żadnego pisma od Pełnomocnika chyba, że Pan przewodniczący Mirek ukrywa przed Prezydium KS PC MON takie pismo. Bardzo w to wątpię. Jak ktoś miesza, to tylko NSZZ PW, które swoimi chłopcami i kobietkami chodzą i rozsiewają plotki w JW, że będą podwyżki zrealizowane zgodnie z pismem NSZZ PW z dnia 5 lutego do Pełnomocnika. Dla mnie to żadna nowość, takie działania są robione od wielu lat. Jak się nie potrafi załatwić porządnych podwyżek, to najlepiej uprawiać demagogię i destrukcję w pozostałych związkach. Co roku przed… Czytaj więcej »

jutka
10 marca, 2020 11:04
Reply to  Jasiu

Nie wiem, czy byś zachował spokój, gdyby – zamiast TARCZY – była wymieniona Solidarność.
Myślisz, że nie znajdzie się kilku, którzy uwierzą, że brak podwyżki w pensji marcowej zawdzięczają nam?

Jasiu
10 marca, 2020 16:01
Reply to  jutka

jutka, czym więcej będziesz się tłumaczyła, tym więcej będzie myślało, że Tarcza jest naprawdę winna. Czas leczy ranny. Tylko spokój. Każda prawda obroni się sama. Ja wiem na 100% a kłamcy czy manipulatorzy prędzej, czy później sami się ujawnią. Solidarność jest cały czas pomawiana, że idzie noga w nogę z NSZZ PW. A ja wiem, że jest inaczej. Niektórzy widzą wielką współpracę Solidarności z NSZZ PW ale w Tarczy tacy, jak Rysiu też obrażali Mirka, że się sprzedaje RON a SMW ma z tego tytułu profity a nikt naprawdę nie wie, jaka jest beznadziejna sytuacja w SMW. Co mają udowodnić… Czytaj więcej »

jutka
10 marca, 2020 18:54
Reply to  Jasiu

Nie bardzo rozumiem, dlaczego uważasz, że się tłumaczę.
Kompletnie nie zrozumiałeś moich intencji.
Chcę tylko wiedzieć, czy dyrektor ma chęć ściemnić i przesunięciem podwyżek obarczyć TARCZĘ, czy wała z dyrektora robi przewodniczący NSZZ PW.
Tylko tyle.

Jasiu.
11 marca, 2020 07:24
Reply to  jutka

Jutka, ja świetnie zrozumiałem twoje intencje. Jakim przesunięciem podwyżek, kto i dlaczego chce obarczyć Tarczę. A gdzie był podany termin wypłaty podwyżek. Podwyżki muszą być podpisane do 23 kwietnia 2020 r. Zgodnie z przepisami. To, że PUZP nie ruszy w I półroczu, to my – jako Solidarność – wiedzieliśmy od dnia 28 stycznia 2020 r. (nasze spotkanie z Pełnomocnikiem) a potem – w imieniu Pełnomocnika – wypowiedział się w dniu 5 lutego NSZZ PW, że nie widzi możliwości uruchomienia prac nad Układem w I półroczu, czyli poparł oficjalnie RON. My, jako Solidarność zaproponowaliśmy w dniu 28 stycznia podwyżkę minimalną w… Czytaj więcej »

Criss
10 marca, 2020 12:28
Reply to  Jasiu

Jasiu, tak masz rację ale jak ktoś coś napisał – to niech to udowodni, bo jak nie – to znaczy, że wyssał to z palca a tak to w tym przypadku jest. Dziwię się, że ktoś podający się za pracownika wojska pisze w obronie MON, że MON nie jest winny braku porozumienia i wypłaty tych podwyżek. Zakłamuje też fakty, bo to Tarcza – w ramach MKK – chciała de facto tylko zmiany tabeli stawek wynagrodzeń zasadniczych plus 10% premii a resort najpierw cały PUZP a teraz nic nie chce zmienić. Jak można pisać, że wytykając niewiedzę MON nt. budżetu wynagrodzeń… Czytaj więcej »

Pracownik
10 marca, 2020 07:40
Reply to  Jola

I to jest dobra wiadomość. Mam już dość spotkań, które i tak niczego nie zmieniają.
Panie Ministrze, po równo dla wszystkich!
I koniec biadolenia!
Pracownicy czekają na spełnienie zapisów listu. Nic więcej.

Krystyna
10 marca, 2020 10:56
Reply to  Pracownik

Dokładnie na to czekam i mam nadzieję, że pieniądze będą wypłacone na koniec marca, bo czytać nie idzie, kto jest kogo wyborcą lub kto kogo chce skłócić.

Qaz
10 marca, 2020 17:32
Reply to  Jola

Oj, pracowniku ministerstwa.

Bruno
10 marca, 2020 09:08

Jeszcze trochę i pozabijamy się tutaj, co być może byłoby na rękę tym, którzy nam tych podwyżek dać nie chcą. Jesteśmy przez nich traktowani tak, jak większość pracującego społeczeństwa. Tak naprawdę nie jesteśmy ich elektoratem, bo ten stanowią beneficjenci ich programów „prospołecznych” i „socjalnych”, wszelkiego rodzaju „plusów”. Z podjęciem decyzji o podwyżkach będą czekać do maja, do wyborów, o ile te – ze względu na koronawirusa – nie zostaną przeniesione na termin późniejszy. Wtedy i nasze podwyżki mogą pójść się pie… Przecież z nami nikt się nie liczy a już Minister ON w ogóle, plus jego świta oczywiście. Piszemy, że… Czytaj więcej »

Krystyna
10 marca, 2020 11:02
Reply to  Bruno

Ludzie przestańcie politykować na forum związkowym!
Jaka walka z opozycją?
Lepiej zajmijcie się problemami typu pracownik z kategorią zaszeregowania X ma wyższą zasadniczą niż ten z XIV.

Criss
10 marca, 2020 14:03
Reply to  Krystyna

Jak uznajesz to za politykę i nie przyjmujesz faktu, że podwyżki w marcu są wątpliwe do wypłaty (już o tym wyżej napisałem), to czytaj wyłącznie strony MON i idź do pracodawcy, bo on wie więcej na ten temat – chyba. My się chcemy zająć pracownikami z X kategorią zaszeregowania, tylko nie ma po stronie MON z kim gadać, nie wiedzą co to jest, po co to jest i kto to ma itd. Jest tylko propaganda i chaos. Czy kiedykolwiek miałaś jakieś konkrety ze strony MON, no kiedy – jak jakieś były, to tylko po walce zz. Zobacz, „pięćset plus” spotkań… Czytaj więcej »

Bruno
10 marca, 2020 15:15

Krystyna, pytasz jaka walka z opozycją?
A właśnie taka, którą realizują politycy PiS będący w składzie MON, zamiast zająć się pracami nad PUZP w porozumieniu ze związkami zawodowymi oraz ogólnie rzetelną pracą w MON, a nie w partii.
Jeśli nie wiedzą w czym rzecz, to niech dopytają doświadczonych związkowców np. z TARCZY, którzy mają pojęcie o tym, co w PUZP poprawić trzeba.
I na koniec: wcale nie politykuję, tylko mnie już krew na to wszystko zalewa i jakoś musi człowiek wyrzucić to z siebie, a że jedynym „żyjącym” forum jest właśnie to „Tarczowe” – więc jestem tutaj.

benek756
11 marca, 2020 19:23
Reply to  Bruno

No tak ale za PO było lepiej tyle kasy co ty bredzisz

Michal
10 marca, 2020 18:49

Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć na wcześniej postawione pytanie? Mianowicie czy podwyżka na koniec marca jest możliwa i w jakiej wysokości i kiedy ewentualnie zostaniemy o tym poinformowani. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.

Criss
10 marca, 2020 20:20
Reply to  Michal

Drogi Michale (trochę się imituję, bo kolejny raz te same pytanie zadaje kolejna osoba), czy czytałeś ostatnie wpisy, bo mi się wydaje, że nie i nie wiem dlaczego tego nie zrobiłeś, bo byś miał odpowiedź na nie tylko Twoje pytania. Dziś jest 10 marca a z MON-u nic nie słychać. Listy wypłat i rozkazy personalne trzeba zrobić. Negocjacje u pracodawcy też czas zajmują a jeszcze też trzeba zamówić pieniądze. To tylko kilka z tych czasochłonnych czynności. Sam sobie powinieneś udzielić odpowiedzi czy do 31 marca się da coś zrobić. Pamiętaj o wyborach prezydenckich i jeszcze nie podpisanej przez Prezydenta ustawie… Czytaj więcej »

Michał
10 marca, 2020 20:40
Reply to  Michal

A czy kojarzysz Michale, imienniku mój, że pracownicy RON dostali kiedykolwiek podwyżkę wcześniej niż żołnierze? Ja pracuję w MON już ponad 30 lat i nie przypominam sobie.
I mają rację przedmówcy, że minister sam zdecyduje tak, jak będzie uważał. To standard ostatnich lat.
Jak można coś wywalczyć, jeśli w tak ważnej sprawie dla nas – pracowników związki nie potrafią mówić jednym głosem?

Jack strong
1 kwietnia, 2020 13:20
Reply to  Michał

No tak, wojsko otrzymało podwyżki… a co z pracownikami RON-u.

1 kwietnia, 2020 15:05
Reply to  Jack strong

A pracownicy RON-u dostaną w dniu 8 kwietnia. 🙂

Jack strong
1 kwietnia, 2020 16:39

Co dostaną …jednorazowe ochłapy …z tzw…..pomocy socjalnej itp….

Barbara
10 marca, 2020 19:11

Tak się zastanawiam, co Pan Pełnomocnik uzgadniał ze Związkami.
Z przedstawionego materiału wynika, że przeprowadzał sondaże. Żeby coś uzgodnić, winien przedstawić konkretną propozycję, jednakową dla wszystkich związków. A on jak mantrę powtarza 500 zł i nic więcej.
Może trzeba kupić mu słownik języka polskiego?

Beti
11 marca, 2020 08:18

Koronawirus szaleje a ćwiczenia rezerwy lecą, narażając zdrowie i życie nas wszystkich przy tym zatrudnionych. Wszystkie imprezy masowe odwołane, szkoły zamykane ale w MON ćwiczenia trwają bez zmian!
Rezerwiści klną albo nie zjawiają się wcale.
W tej sytuacji nawet się myśleć nie chce o podwyżkach, tylko jak zdrowie swoje chronić!!!

11 marca, 2020 10:02
Reply to  Beti

Masz rację, Beti, bo do nas też dochodzą sygnały od zaniepokojonych pracowników, że od 16 marca mają przyjmować rezerwistów. W kontekście ostatnich wypowiedzi przedstawicieli władz w tej kwestii, można oczekiwać, że ostatecznie te ćwiczenia może zostaną zaniechane. Bo z pewnością nie jest wyjściem, żeby powołać „tylko” 999 rezerwistów… Niestety, sytuacja jest dynamiczna i – jak wynika z przekazywanych informacji – koronawirus nie boi się wojska. Mając na uwadze, że te ćwiczenia z pewnością planowane były wcześniej, a zatem w innych warunkach podejmowane były decyzje – można się spodziewać, że w odniesieniu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju podjęte zostaną… Czytaj więcej »

Beti
11 marca, 2020 11:15

Ćwiczenia „lecą”od dwóch tygodni.
Właśnie coś się ruszyło (z ostatniej chwili). Odwołujemy.

paranik
11 marca, 2020 21:08
Reply to  Beti

Podwyżki też odwołujemy. 🙂

Criss
12 marca, 2020 14:10
Reply to  paranik

Od dziś mały chleb w piekarni państwowej zdrożał z 2,90 zł do 3,60. Płace nie rosną a ceny tak!!!!

Czesław
12 marca, 2020 16:58
Reply to  paranik

No niestety ale takie wieści Gminne coraz bardziej są słyszalne !!!!!!!!

Pracownik
12 marca, 2020 15:04

Jeszcze trochę się potargujcie i w ogóle gówno dostaniemy.
Jedną ustawą przerzucą kasę na walkę z wirusem i figa.

Olo
13 marca, 2020 08:34
Reply to  Pracownik

Nie dostaniesz prędzej niż prezydent podpisze ustawę budżetową

Jan
13 marca, 2020 12:50
Reply to  Pracownik

Albo na komisję Antka

Michal
13 marca, 2020 11:13

Witam. Mam pytanie, czy rewelacje na temat podwyżki, które pojawiły się na profilu FB są prawdziwe?
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu, a także uważajcie na wirusa w koronie

Czesław
13 marca, 2020 12:04
Reply to  Michal

Nikt nie odpowie na to pytanie, bo żaden związek nie ma nic na papierze, tylko wszystko na gębę.
Jedyny papier, który mamy w posiadaniu – to list od ministra.
W najbliższym czasie do żadnego spotkania nie dojdzie, więc jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy 15 sierpnia zeszłego roku.

Jasiu
14 marca, 2020 07:47
Reply to  Czesław

Powiedział i napisał swoje mądrości Czesław.

Jack strong
1 kwietnia, 2020 13:24
Reply to  Czesław

Czyli, że co… wierchuszka związkowa wywaliła się na szeregowych pracowników RON-u… nic nie wiedzą, nic nie potrafią konkretnego powiedzieć… nic nie robią w tej kwestii, żeby tylko nie zepsuć relacji wierchuszka związkowców z szefostwem MON-u… jednym słowem olali nas ciepłym moczem???!…hmmmm???…

1 kwietnia, 2020 15:09
Reply to  Jack strong

A dlaczego tak sądzisz?
Teraz cała praca związkowa skupiona jest na uzgodnieniach w zakładach pracy.
Z wypowiedzi Ryszarda wynika, że w 1 RBLog te uzgodnienia zostały zakończone, co oznacza, ze wystarczył w zasadzie jeden dzień i teraz służby finansowe mogą zająć się przygotowywaniem list wyrównań, aby zrealizować decyzję Ministra o wypłacie podwyżek w dniu 8 kwietnia.

Grzesiek
13 marca, 2020 12:50
Reply to  Michal

Prawdziwe. I dobrze.
Przy premii 10% każdy otrzyma te 384 zł do zasadniczej… przy 5 % trochę więcej itd. itd.

Jasiu
13 marca, 2020 15:05
Reply to  Grzesiek

O tym to ja pisałem pół roku temu.
Zrobiłem takie wyliczenia co ty, Grzesiu, podałeś. U mnie już dawno wiedzą, że dostaną nie wszyscy po 400 zł do zasadniczej ale niektórzy, którym się należy – dostaną dużo więcej niż 400 zł do zasadniczej.
I teraz spokojnie czekam na podpis Prezydenta.

Michal
13 marca, 2020 16:40
Reply to  Grzesiek

Według moich wyliczeń, w przypadku 10 procentowej premii i 10 letniej wysłudze – powinien dostać równe 400 zł do podstawy.

Grzesiek
14 marca, 2020 05:59
Reply to  Michal

No tylko tak nie liczy się… liczysz podwyżkę zawsze z maksymalną wysługa… nikt nie da Ci więcej do zasadniczej, tylko dlatego, bo w skutkach wychodzi Ci mniej. To nie jest niczyja wina, że ma ktoś małą wysługę np. przy 10% premii dostaniesz – jeśli nie ma, wzorem lat ubiegłych kwoty zabranej na zabezpieczenie odpraw nadgodzin itp. – dokładnie 384 zł. Bo taka kwota powoduje to, że pracownik z max wysługą liczoną od stawki zasadniczej osiągnie 500 zł brutto. Nigdy nie liczy się w ten sposób, co napisałeś i proszę po raz kolejny nie róbcie takimi wpisami z nas nieuków… Pomyśleć… Czytaj więcej »

Jasiu
14 marca, 2020 07:39
Reply to  Michal

Coś chyba Michał na bakier jesteś z matematyką ze szkoły podstawowej. Bo 10% premii od 400 zł, tj. 40 zł i 10% wysługi tj. następne 40 zł, co razem daje 480 zł brutto i nie wiem jak ci wychodzi 400 zł do zasadniczej. Według moich wyliczeń taki pracownik powinien dostać 416 zł do podstawy i wyjdzie 499,20 zł… Taki prosty przykład pokazuje jak prostej sprawy nie potraficie wyliczyć a chcecie pouczać związki jak mają negocjować. Teraz widzicie jakby taki Michał poszedł do pracodawcy, to by nie potrafił porządnie wyliczyć podwyżek dla was. I takich np. działaczy mamy w kilku związkach… Czytaj więcej »

Michal
14 marca, 2020 15:10
Reply to  Jasiu

Przepraszam, Jasiu, za błąd.
Chciałbym zaznaczyć, że jestem tym Michałem, który Was tutaj nigdy nie krytykował, ani obrażał.

.Jasiu
15 marca, 2020 08:05
Reply to  Michal

Zwracam honor.

Jasiu
14 marca, 2020 07:46
Reply to  Michal

Były w piątek na stronie NSZZ PW Facebook pod tym artykułem 64 posty.
Niektóre obrażały Zenona i wskazywały, żeby podał się do dymisji ale szanowni administratorzy, którzy są na łańcuszku pokarmowym Zenona szybko powycinali niewygodne wpisy.
Tak działa strona NSZZ PW. Niczym jak za czasów Komuny.
Kiedyś NSZZ PW podlegał pod OPZZ a to związki pokomunistyczne i dlatego takie działania pozostały Nadszyszkownikowi do dziś..

Jacek
14 marca, 2020 15:57
Reply to  Jasiu

Oni przynajmniej mają profil na fb, a wy w tej „Solidarności” macie jakieś forum, gdzie można się swobodnie wypowiedzieć, czy tylko na forum Tarczy macie taką możliwość, bo wasz własny związek wam tego nie umożliwia?
NSZZ PW i tak są od was lepsi, bo oni przynajmniej mają jakąś stronę a Wy nie macie nic i musicie korzystać z uprzejmości innych związków.
Trochę wstyd.

Jasiu
16 marca, 2020 10:50
Reply to  Jacek

Mamy stronę związkową w strukturach Sekretariatu, pod który podlegamy bezpośrednio jako KS ale do umieszczania informacji a nie plotkowania i pisania przez niektórych tematów związanych z np. podwyżkami a nie, co wpadnie do głowy.
U nas nie ma ludzi, którzy mają czas na obsługiwanie forum.
Marek może powie wam, ile to zajmuje czasu.
Czy wstyd, to nie wiem. Ja mam swoje zdanie w tej sprawie i niektórzy je znają.

.Jasiu
20 marca, 2020 16:28
Reply to  Jacek

Napisał nadszyszkownik.

Ktoś
13 marca, 2020 22:56

W związku z koronawirusem, MON powinien zamknąć wszystkie jednostki na minimum 2 tygodnie. Oczywiście ze 100% wypłatą.
Wszędzie trąbią żeby nie wychodzić z domu, a my musimy dymać za jałmużnę, ryzykując załapanie bakcyla.

No tak, to mi się śniło. Nawet jak się znajdą chorzy, to pewnie obowiązkowo do roboty.
My, to takie mięso armatnie, z nami MON się nie liczy.
Mają nas w d….

Jola
14 marca, 2020 10:07
Reply to  Ktoś

Na dodatek zwiększone obowiązki, bo miejsce na kwarantannę trzeba przygotować!

14 marca, 2020 10:41
Reply to  Jola

U was, Jola, macie narazie spokój, bo jeszcze żadnego przypadku zachorowania nie stwierdzono.
Macie więc czas, żeby się dobrze przygotować…

Krystyna
15 marca, 2020 12:46

Panie Marku, czy związki nie powinny wystąpić o umożliwienie pracy zdalnej w resorcie lub wprowadzenie elastycznego czasu pracy, lub jego skrócenie – tak, jak ktoś już pisał, by nie jechać do jednostki a potem wracać w czasie największego tłoku?

15 marca, 2020 13:28
Reply to  Krystyna

Wiesz, Krystyno, bez zmiany PUZP niewiele się da zrobić w tym zakresie.
Pamiętam, ile w przeszłości starań podejmowaliśmy aby wprowadzić zadaniowy system czasu pracy…
Ostatecznie nie wszedł on w życie, bo ministerstwo było oporne na propozycje związków zawodowych a ponadto wskazywało, że wojskowi pracodawcy nie są przygotowani na wprowadzenie tej formy czasu pracy.
Aby cokolwiek wprowadzić w tym zakresie, niezbędne są odpowiednie zmiany w PUZP… jednak aktualnie MON jakiekolwiek rokowania nad Układem przekłada na drugie półrocze b.r.

Krystyna
15 marca, 2020 13:41

A na podstawie specustawy dot. koronawirusa?
W MSWiA już tak robią.

Tomasz
15 marca, 2020 16:08
Reply to  Krystyna

Pomyślałem, kto mógłby pracować w MON zdalnie? Wyszło mi, że prawie nikt.
Zadaniowo owszem, spora grupa.

Krystyna
15 marca, 2020 18:58
Reply to  Tomasz

Ma Pan rację z pracą zdalną. Faktycznie chyba ciężko by było, ale mi raczej chodziło o pomysły na zmniejszenie możliwości zarażenia się.
Może część pracowników można wysłać do domu a odpracować później?

15 marca, 2020 19:40
Reply to  Krystyna

Z pewnością te problemy zostaną już niebawem dostrzeżone w państwue i znajdą się odpowiednie regulacje – w postaci specustawy w zakresie prawa pracy!

Piszesz o odpracowywaniu później. Tak mogłoby być, gdyby pracowników obowiązywał okres rozliczeniowy np. roczny…
Ale z drugiej strony, w takich sytuacjach płaci się tylko za godziny przepracowane…

Niewątpliwie, pilnie muszą być wprowadzone w tym zakresie nowe regulacje… 🙁

Ryszard
15 marca, 2020 16:52
Reply to  Krystyna

Cytuję: „Krystyna Panie Marku, czy związki nie powinny wystąpić o umożliwienie pracy zdalnej w resorcie lub wprowadzenie elastycznego czasu pracy, lub jego skrócenie – tak, jak ktoś już pisał, by nie jechać do jednostki a potem wracać w czasie największego tłoku?” Odpowiedź: Marek Kazimierczak Wiesz, Krystyno, bez zmiany PUZP niewiele się da zrobić w tym zakresie… „ Witajcie – chociaż to nie odpowiedni czas na powitania…. W roku ubiegłym gdzieś tu na forum napisałem, że nadchodzący 2020 rok będzie rokiem magicznym – pamiętnym dla nas wszystkich. I tak się też dzieje… My tą zarazę przetrwamy. Ujawni ona wszystkie nasze niedostatki… Czytaj więcej »

15 marca, 2020 19:17
Reply to  Ryszard

Akurat, gdy czytałem ten Twój wpis, Ryszardzie, w telewizji były wypowiedzi ekspertki w zakresie prawa pracy, wykładowcy UKSW, która jednoznacznie wskazywała, że nawet mając na uwadze tę nadzwyczajną ustawę, która została uchwalona – w zakresie prawa pracy nic nie jest tak prosto, jak tutaj na forum wcześniej napisałeś, Ryszardzie. Wskazywała przede wszystkim, że za organizację pracy w zakładzie odpowiada PRACODAWCA. Doradzała, aby w pierwszej kolejności wykorzystywać urlopy wypoczynkowe a nie informować pracodawców o powstrzymywaniu się od wykonywania pracy! Doradzała, aby pracodawca dokonał odpowiednich zmian w organizacji czasu pracy, z oczywistym udziałem zz tam, gdzie one funkcjonują. Wskazywała na wyrok Sądu… Czytaj więcej »

paranik
16 marca, 2020 00:58

Panie Marku, odpowiedziałeś Pan Rysiowi jak pewna blondynka, która powiedziała „sorry taki mamy klimat”.
To ja się pytam, gdzie są dozowniki z płynem odkażającym?
Jakie działania – oprócz naklejanych karteczek – podjęły nasze wasze władze w stosunku do pracowników?
Słucham wyczerpującej odpowiedzi.

16 marca, 2020 09:24
Reply to  paranik

A może zamiast pisać tutaj, na forum TARCZY o sprawach, które pozostają w gestii pracodawców i ich przełożonych – zaczniecie równie odważnie DOKONYWAĆ WPISÓW na stronach wewnętrznej sieci informatycznej MON. Z pewnością treść wpisów dokonywanych bezpośrednio w tamtej sieci szybciej dotrze do osób odpowiedzialnych za obecny stan zabezpieczenia stanowisk pracy i zatrudnionych na nich pracowników ron. Piszę „równie odważnie”, gdyż chcę abyście o tych sytuacjach nadal pisali tutaj – na forum. Gdy tych wpisów tutaj nie będzie – środowisko cywilne będzie oceniało sytuację w RON i zabezpieczenie przed koronawirusem przez pryzmat tego, co będzie można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa,… Czytaj więcej »

Jasiu
16 marca, 2020 10:56

Tam się boją pisać.
Lepiej za to wieszać psy na forum Tarczy, bo jest dostępne dla wszystkich (nie wiem czy to dobrze, czy źle) i tu szukać winnych lub wygłaszać smutki i gorzkie żale.
Niektórzy na dole podejmują sami działania we własnym zakresie w/s koronawirusa.

Czesław
16 marca, 2020 16:20
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie a jak tam „emerytury stażowe” ??????

Jasiu
17 marca, 2020 07:08
Reply to  Czesław

Ty już bierzesz Rysiu emeryturę, to po co pytasz.
Zapytaj Prezesa PiS-u, to ci może odpowie co z emeryturami stażowymi.
Prezydent chciał wprowadzić ale szacunkowo 400 tys. pracowników, które by odeszło a jutro przyszło z powrotem do pracy kosztowałoby rząd średnio 10 mld zł. A takich środków na tą chwilę nie ma.
Gdyby nie koronawirus, najprawdopodobniej zostałoby to ogłoszone w kwietniu podczas kompani prezydenckiej.

Grzegorz M.
15 marca, 2020 20:36
Reply to  Ryszard

Rysiu – może nie wszyscy to dostrzegli ale MON jako jedna z pierwszych instytucji ograniczył obsługę bezpośrednią petentów.
Przykładowo, już od 12 marca br. zostały zamknięte wszystkie Wojskowe Biura Emerytalne w zakresie obsługi bezpośredniej interesantów. Wszelka korespondencja odbywa się za pośrednictwem poczty i drogą elektroniczną, jak również w pełni utrzymany jest telefoniczny kontakt z biurem.
Tak więc pewne działania się podejmuje, chroniąc nie tylko pracowników tych biur ale w głównej mierze emerytów i rencistów.

Ryszard
15 marca, 2020 23:56
Reply to  Grzegorz M.

Doskonale wiesz, że nie wszystko daje się załatwić na telefon a w kwestii przesyłania dokumentów drogą elektroniczną ci nasi emeryci i renciści często mają spore braki i nie wszystko tak przesłać można. Ja nie widzę radykalnych zmian organizacji i zasad pracy w zakresie ochrony przed zakażeniami. Pracownicy nadal i to dwukrotnie podpisują listy obecności przy pomocy paru tzw. służbowych długopisów, jakby nie wystarczał fakt logowania się w systemach kontroli dostępu, gdyż taki właśnie jest regulamin pracy. Tyle, że ten regulamin – podobnie jak wiele innych kwitów – jest na sytuacje normalne a nie na sytuację walki być może o przetrwanie…… Czytaj więcej »

16 marca, 2020 09:14
Reply to  Ryszard

Jeżeli piszesz o takich zjawiskach, to z pewnością one występują, bo znowu coś, gdzieś zawiodło… A w zasadzie zabrakło procedur, zaleceń odgórnych… takich decyzji, poleceń i rozkazów, na które wojskowi pracodawcy oczekują przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji również w normalnych warunkach funkcjonowania zakładów pracy. Kto powinien je sprowadzić do wojskowych zakładów pracy??? Czytam na stronie MON, że: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-jest-przygotowane-na-zagrozenia-epidemiologiczne https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-48-decyzja-nr-39mon-z-dnia-14-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-oddzial/ Wynika z tego, że działania w MON są podejmowane ale poczynając… na zewnątrz a nie od wewnątrz 🙁 Zamiast jednak w pierwszej kolejności zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek wojskowych – podejmuje się działania w krajowym systemie ochrony i działań zabezpieczających… Przewiduję, że ktoś… Czytaj więcej »

Krystyna
16 marca, 2020 09:15
Reply to  Ryszard

Panie Ryszardzie, niestety jest dokładnie tak, jak Pan napisał.

Ryszard
16 marca, 2020 09:54
Reply to  Krystyna

Co najmniej 2/3 pracowników RON znajduje się – z racji wieku – w grupie podwyższonego ryzyka… Najwyższy czas aby decydenci raczyli to w końcu zauważyć… My wprawdzie nie potrafimy śpiewać w obliczu śmierci, tak jak Włosi ale potrafimy tą naszą solidarność wyrażać w inny sposób. Niech od dzisiejszego wieczora do końca tej zarazy w oknach naszych domów zapłoną świece, będące symbolem życia. Zapoczątkujmy tą formę naszej ludzkiej walki ze złem w sferze psychiki. Niech te płomyki nadziei dadzą nam poczucie wspólnoty tak nam dziś potrzebnej. Proszę Was także, abyście otoczyli opieką i pomocą wszystkich, którzy będą jej potrzebować. W każdym… Czytaj więcej »

16 marca, 2020 11:35
Reply to  Ryszard

Objechałem dziś kilka stacji Orlenu w poszukiwaniu tego płynu odkażającego w cenie 95 zł za 5 litrów, o którym pisano w internecie.
Na żadnej z nich go nie ma i – jak mnie informowano – jeszcze nie było…
A mijają już dwie doby odkąd oficjalnie poinformowano społeczeństwo, że będzie dostępny na stacjach Orlenu. 🙁

Jasiu
16 marca, 2020 12:24

A nie lepiej do monopolowego po spirytus.
Paliwo tanieje i to jest najważniejsze.

16 marca, 2020 12:47
Reply to  Jasiu

Spirytus kosztuje 43 zł za pół litra, natomiast ten płyn 95 zł za 5 litrów…

Jasiu
16 marca, 2020 12:41

Płyn z Orlenu miał w pierwszej kolejności trafić do Agencji Rezerw Materiałowych a później dopiero na stacje paliw. Czyżbyś nie czytał strony wp..
Marku, co ty czytasz wiadomości z TVN.
Za tydzień będziesz miał pojemniki litrowe.

16 marca, 2020 12:51
Reply to  Jasiu

Jak będą litrowe, to pewnie będą droższe niż 19 zł za litr, co wychodzi przy zakupie pojemnika 5 litrowego.
Chciałem zakupić większy i podzielić się z sąsiadami… 🙁
Ciekawe, co oznacza to słowo „później” w tym Twoim wpisie.

Neo
16 marca, 2020 12:59

Litrowe będą po 15 zł/litr

Jasiu
16 marca, 2020 17:10

Później – oznacza w drugiej kolejności.
My tu o koronawirusie a co z podwyżkami na 2020 r. Miało być spotkanie w RON ze stroną społeczną pod koniec marca i początek kwietnia i z moich dzisiejszych informacji wynika, że są te spotkania zagrożone.

Czesław
16 marca, 2020 17:49
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie ja wiedziałem i o tym napisałem 3 dni temu.

Jasiu
17 marca, 2020 07:25
Reply to  Czesław

Chyba chciałeś napisać. Ty, jak zwykle nic nie wiesz i rżniesz tu cwaniaka. A co kibic z dala może wiedzieć. Widziałeś i rozmawiałeś z Pełnomocnikiem w tych ostatnich dwóch dniach. Przestań ściemniać, bo przypominasz mi prominentnego działacza z NSZZ PW, który – aby utrzymać się na stołku – pisze bzdety, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Zresztą tak samo jak ty. Nie bierzesz udziału w niczym, jesteś szeregowym członkiem związku a piszesz tutaj jakbyś był szefem Tarczy. Tylko jak miałeś iść na spotkanie, to dupka latała. Widzę, że bardzo się mnie boisz i jesteś zagrożony. To nie moja wina, że… Czytaj więcej »

Czesław
17 marca, 2020 16:26
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie, złość piękności szkodzi.
Ja nie muszę do nikogo dzwonić aby wiedzieć o takich rzeczach.
A prywatnie, to nie skomentuję tego, bo nie zniżę się do twojego poziomu.

Jasiu
18 marca, 2020 07:10
Reply to  Czesław

Ja się nie złoszczę. Ja jestem niespotykanie spokojny człowiek. Nic nie wiesz o żadnych sprawach i dlatego jedynym źródłem informacji jest dla ciebie strona Tarczy.
Chcesz się założyć, że na temat tegorocznych podwyżek nic nie wiesz i nie masz zielonego pojęcia (informacje z ostatniej chwili) kiedy i jak będą wprowadzone.
Ja już napisałem jaki scenariusz jest przewidywany w RON. Klamka już zapadła, żadnych spotkań i negocjacji ze związkami zawodowymi. Podwyżka będzie podpisana przez Ministra (lada dzień) i przesłana do realizacji do Pracodawców i cały problem z głowy.
Ty nawet nie wiesz, kim jesteś – Czesławem, Rysiem itd. …

Grzesiek
18 marca, 2020 12:19
Reply to  Jasiu

Skąd to Jasiu wiesz??? Jak podwyżka??
Jak mieliśmy czekać niby do podpisu ustawy budżetowej… wiadoma jest tylko podwyżka dla mundurowych.
O nas cisza, chyba, że Ty coś wiesz więcej…

.Jasiu
18 marca, 2020 19:37
Reply to  Grzesiek

Odpowiem jak jeden gość. Szklana kula mi powiedziała i kot Tomuś.
Pożyjemy, zobaczymy co się potwierdzi a co nie.
Ja przekazuję tylko to, co przekazują mi moi przełożeni.
I nie mam zamiaru się tłumaczyć.

Jasiu
19 marca, 2020 12:46

Marek załatwiłem u Prezesa Obajtka zniżkę na te 5 litrów płynu, skoro chcesz się podzielić z sąsiadami.
Prezes powiedział, że weźmie od ciebie 49 zł za 5 litrów płynu, czyli wychodzi po 9 zł.
Widzisz, można jak się chce.

19 marca, 2020 13:08
Reply to  Jasiu

Jak po 9 zł, to biorę ale dzisiaj byłem na stacji Orlenu i w dalszym ciągu tego płynu nie ma. 🙁 A tak na marginesie 49 zł/ 5l daje cenę 9,80 zł za litr a nie 9 zł… 🙂

paranik
14 marca, 2020 20:55
Reply to  Ktoś

Ktoś, masz rację. Wszystko na 2 tygodnie pozamykane, a jednostki z pracownikami dymają.
Powinni wprowadzić 50/50. Jeden tydzień 50 procent pracowników, drugi tydzień następne 50.
Pracownicy w domu pod telefonem jako rezerwa.
To nie jest wojna, to epidemia.

Toja
16 marca, 2020 14:44
Reply to  paranik

Podobno wpłynęły pisma o możliwości pracy dwuzmianowej.

Kazimierz
14 marca, 2020 22:53
Reply to  Ktoś

A ja mam pytanie co z ćwiczeniami wewnętrznymi?
W ramach miejsca stałego jednostki?
Udział w niej biorą pracownicy wojska i kadra.
Czy takie ćwiczenia nie powinny być odwołane?

Dima
17 marca, 2020 18:29
Reply to  Kazimierz

Być może nie jest to odpowiednie miejsce, ale muszę zapytać może ktoś odpowie.
Czy konwoje powinny być organizowane w związku z zaistniałą sytuacją? Wg mnie absolutnie i nawet interweniowałem w tej sprawie. Niestety, odpowiedzi brak.
Kto jest władny by o tym zadecydować?
Czy ktoś w RBL-ogu?
Czy w Inspektoracie Wsparcia?
I jak u Was, w jednostkach przebiega zapobieganie ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa i ochrona pracowników?
U mnie to kuleje jak diabli. Brak płynów dezynfekcyjnych, brak decyzji o rodzaju pracy.
Wiem, że system zdalny odpada ale mógłby być np. rotacyjny.

17 marca, 2020 20:12
Reply to  Dima

Witaj Dima, odnośnie zmian w systemie czasu i organizacji pracy pracowników ron, to tak, jak już wcześniej napisałem – działania w dniu wczorajszym tj. 16 marca 2020 r. zainicjował Szef Sztabu Generalnego przesyłając – za swoim pismem Nr 2521/20 – polecenie wykonywania pracy zdalnej w stosunku do pracowników. Wiem, że w niektórych jednostkach taka praca jest już realizowana ale w innych nie, pomimo, że znana jest pracodawcom treść tego pisma. Niektórzy pracodawcy poprzez pracę zdalną rozumieją również pracę zmianową, czy wprowadzenie systemu rotacyjnego w tych komórkach organizacyjnych, gdzie się da to wprowadzić. Szkoda, że to pismo Szefa SGWP wyszło dopiero… Czytaj więcej »

Jasiu
18 marca, 2020 07:29
Reply to  Dima

Masz odpowiedź najprostszą jaka jest możliwa na koronawirusa – art. 210 Kodeksu Pracy.

Dima
18 marca, 2020 11:30
Reply to  Jasiu

Dzięki Marku i dzięki Jasiu.

Dima
18 marca, 2020 11:59
Reply to  Jasiu

Dzięki Marek i dzięki Jasiu

Marcin
15 marca, 2020 18:47

Drodzy forumowicze, obecna dramatyczna sytuacja związana z koronawirusem i nie ma co ukrywać jej dalszy rozwój na przestrzeni kolejnych miesięcy (oby nie) powoduje i będzie powodować coraz większe obciążenie dla finansów publicznych. Nie ma co ukrywać, że ustawa budżetowa na 2020 (jeszcze nie podpisana) będzie znowelizowana. Szacunki i to bardzo wstępne – mówią o deficycie ponad 50 mld zł; niestety, te szacunki są naprawdę optymistyczne. Nie mówi się już o wzroście, a o spowolnieniu gospodarczym, a trzeba tak naprawdę się liczyć z dużym deficytem. Trzeba zadać sobie pytanie, jak w tej sytuacji będą wyglądały złożone zapewnienia i obietnice w kwestii… Czytaj więcej »

Beti
16 marca, 2020 14:35
Reply to  Marcin

Ciekawe czy pensja będzie terminowa.
Co do podwyżek to ukrócić rozdawnictwo a nie szukać oszczędności na naszych podwyźkach 🙁

Strażak WSP
16 marca, 2020 20:24
Reply to  Beti

Nie wiem jak jest w innych strażach wojskowych, pewnie tak samo jak u nas – brak maseczek, okularów, kombinezonów ochronnych.
Dosyć często zdarza się, że karetki w pobliżu brak i wtedy co, dysponują WSP, PSP, OSP i nikt się na razie tym nie przejmuje, że jadą bez podstawowego zabezpieczenia na wypadek wirusa.

Bany998
19 marca, 2020 22:26
Reply to  Strażak WSP

U nas podobnie.
Zero masek, kombinezonów, płynu itd.
Niby na pilnie trzeba zapotrzebować, jednak to kopanie studni jak już się pali…
Ale wiesz, jak to jest… zapotrzebowanie, przetarg, przewalanie papierów a poza tym – gdzie kupić i za ile, skoro wszędzie braki i ceny kosmiczne…
Tacy wydolni jesteśmy….

Bruno
16 marca, 2020 19:53

Wszyscy wiemy, że teraz trudno jest cokolwiek załatwić, w tym również badania okresowe czy kontrolne, bo niektóre placówki medyczne, z którymi podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy wstrzymały działalność.
Bez tych badań, jak wiadomo nie można podjąć pracy.
Co w związku z tym?
Co na to wojskowi prawnicy i pracodawcy?

Ryszard
18 marca, 2020 16:06
Reply to  Bruno

Bruno – odpowiadam ja, bo – jak widać – nikt tego nie zrobił a jest to problem istotny i wielu bezpośrednio dotykający… Są wytyczne w tej sprawie. Wiadomo bowiem, że znaczna część lekarzy medycyny pracy – w oparciu o uregulowania specustawy – została skierowana do zadań związanych ze zwalczaniem epidemii. W tym okresie – tam, gdzie zabrakło lekarzy medycyny pracy, z którymi były zakontraktowane usługi – pracownicy nie są odsuwani od pracy a nadal pracują. Wiem, że w tej sprawie zostały wydane stosowne wytyczne dla pracodawców i organów kadrowych a problem ten zostanie dodatkowo prawnie uregulowany. „Zawieszono przeprowadzanie badań profilaktycznych… Czytaj więcej »

Anka 2
17 marca, 2020 12:53
Reply to  Pracownik

Pracowników mają gdzies. Nie ma masek, środków odkażających w toaletach i nikt nie mierzy temperatury.
To wstyd.
Wojsko tylko ładnie wygląda w telewizji. Nikt nie dba o pracowników.
Tak trudno zrobić pracę choćby zmianową??

17 marca, 2020 19:46
Reply to  Anka 2

Trzeba wierzyć, że w tym zakresie tj. pracy zmianowej coś się zmieni, gdyż w dniu wczorajszym Szef Sztabu Generalnego – realizując zapisy art. 3 specustawy – przesłał do Dowództwa Generalnego RSZ pismo Nr 2521/20 z poleceniem wykonywania pracy zdalnej w stosunku do pracowników.
Zatem szukajcie u pracodawców tego pisma i domagajcie się podejmowania przez nich działań, które mogłyby spowodować zmniejszenie do minimum zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa CoViD-19 w Waszych miejscach pracy.

Beti
18 marca, 2020 11:40

Niestety. Nie możemy pracować w domu na dokumentach zastrzeżonych. A te stanowią 80%.
Ale moglibyśmy mieć dyżury np. co drugi dzień.
Póki co – petentów nie wpuszczamy.
Dezynfekcji się od wczoraj poddajemy. Dwa płyny na całą instytucję.
Większość ma swoje.
Pracownicy – część na zwolnienie lekarskie, część opieka.
Nikt z przełożonych się tym nie przejmuje.

Zbigniew
19 marca, 2020 10:09

Po sprawdzeniu w SI ARCUS do DG RSZ nie trafiło żadne pismo Szefa Sztabu Generalnego ani o tym numerze, ani o tym tytule.
Jeśli je masz Marku, to daj do wiadomości, bo może coś jest przed nami ukrywane.
P1 też nie przekazywało do nas takiego pisma. No, chyba, że poza SI ARCUS.

19 marca, 2020 10:34
Reply to  Zbigniew

Nie dostałem tego pisma oficjalnie, więc dam Ci namiar na to pismo na priva. Sprawdź swoją pocztę.

19 marca, 2020 12:18

Przed chwilą uzyskałem potwierdzenie u źródła, że to pismo Szefa Sztabu Generalnego WP wyszło w poniedziałek do wszystkich podległych dowódców, w celu przekazania tego polecenia dla podległych im dowódców (komendantów) jednostek organizacyjnych resortu ON.
Zatem do wszystkich jednostek powinno to polecenie już dotrzeć i działania już wszędzie powinny być w tym zakresie podejmowane.

Beti
17 marca, 2020 13:54
Reply to  Pracownik

No, dostaną podwyżki 1 kwietnia z wyrównaniem od stycznia.
A my w czarnej dziurze :(:(

Jasiu
18 marca, 2020 06:59
Reply to  Beti

Na razie Pracodawcy wraz z Prezesem NBP próbują przeforsować projekt (pomysł) obniżenia wynagrodzenia o 30% dla wszystkich pracowników, w związku z Koronowirusem i spadkiem produkcji.
A wy chcecie podwyżkę, jak niektórzy chcą zabierać z tego co mamy obecnie.

Bruno
18 marca, 2020 11:03
Reply to  Jasiu

OK, ale wtedy o 30 % w dół podatki, wszystkie raty, czynsze, opłaty za energię i gaz itd.

Grzesiek
18 marca, 2020 12:11
Reply to  Jasiu

A ten cały prezes to jest zwichnięty psychicznie… rozumiem też, że jako autor tego pomysłu też będzie miał obniżone o 30% zarobki… kretyn.
Ile on ma a ile reszta, zwłaszcza pracowników sfery budżetowej… kretynizm…
Chcą wszyscy pomocy udzielać – obniżki stóp procentowych np. a jednocześnie chcą obniżać wynagrodzenia… też mi pomoc…
no, pojebani nami rządzą… kredyt pomniejszą średnio kredytobiorcom o 50 zł do 80 zł a zabiorą 700 zł…
pomoc Państwa…. kto nami rządzi???? Masakra

Ryszard
18 marca, 2020 09:39
Reply to  Beti

Nie przesadzajmy – ta nasza podwyżka będzie i są na to środki a tą zarazę pokonamy. Ja to po prostu wiem i jestem o tym przekonany. Co do strat… Jedynie ludzi szkoda i należy zrobić wszystko, aby ofiar było jak najmniej. Całą resztę da się odrobić. Jako społeczeństwo, jako państwo jesteśmy jak ten las. Wprawdzie pożar wypali jakąś jego część ale w tych miejscach wyrosną nowe drzewa i rany się zabliźnią. A las?? Będzie jeszcze mocniejszy i piękniejszy … Nabywamy wszyscy właśnie bezcennych doświadczeń, które będą procentowały w przyszłości. Także wówczas, gdy przyjdzie jeszcze większe zagrożenie. Wszyscy musimy się uczyć… Czytaj więcej »

Bruno
17 marca, 2020 21:40
Reply to  Pracownik

Zapomnieć można wtedy, gdy kiedykolwiek się o czymś lub o kimś myślało.
Pan Minister o pracownikach nie myślał, a tym samym zapomnieć o nich nie mógł.

Ryszard
18 marca, 2020 13:45

Dima i Broda – jako sekretarz naszej pop – wydaje Wam tu publicznie związkowe polecenie aby w przypadku, gdyby nadal nie było środków odkażających w Waszych składach, natychmiast zakupić je za związkowe pieniądze, które zostały Wam przesłane.
Te środki, które macie wprowadzić do zakładu i dopilnować, aby były przez wszystkich używane.
Podaje Wam to związkowe polecenie Zarządu publicznie, aby było oczywiste dla wszystkich, że my tu nie tylko gadamy ale także podejmujemy konkretne działania.

Jasiu
19 marca, 2020 07:19
Reply to  Ryszard

Ta nazwa sekretarz i pop przypomina mi minione czasy. Czyżby pop znaczyło Podstawową Organizację Partyjną.
Czy w Mostach wrócili do rządów komuniści? A tekst napisany trybem rozkazu, jak za czasów Gomułki.

Ryszard
19 marca, 2020 09:07
Reply to  Jasiu

Nie odpowiadam za pańskie fobie, Panie Janie, i nic mi do tego. Tłumaczę jednak, że oznacza organizację pracowniczą a nie partyjną… Pracowniczą dlatego, że związkowa – także w dużej mierze „dzięki” Pana „działalności”, także na tym forum źle się pracownikom kojarzy. Ma Pan rację – to styl polecenia, bo nie czas na certolenie się a związek zawodowy, jak każda tego typu organizacja wprawdzie wypracowuje decyzje demokratycznie, ale powinny być one konsekwentnie realizowane – zwłaszcza w tym trudnym dla nas okresie. Zamiast tu głupoty pisać, mógłbyś się Pan wraz ze swoją OOZ w wiadomym składzie do naszej inicjatywy dołączyć. Wówczas tego… Czytaj więcej »

Jasiu
19 marca, 2020 10:17
Reply to  Ryszard

Nie ma takiego czegoś, jak podstawowa organizacja pracownicza chyba, że w związkach OPZZ – JEST TAKI STWÓR. Może być zakładowa organizacja związkowa, oddziałowa, podzakładowa ale o takim czymś nie słyszałem. Nie działa w Wałczu żadna oddziałowa organizacja związkowa. Jak się coś pisze, to trzeba posiadać wiedzę lub cicho siedzieć. W Wałczu działa Komisja oddziałowa a to zasadnicza różnica. Już kiedyś pisałem, poczytaj gościu o strukturach w NSZZ Solidarność a wtedy zabieraj głos ale ty działasz jak większość byłych mundurowych, zz na wszystkim się znasz i wszystko wiesz. A teraz pokazałeś, jaką masz wiedzę, skoro nie wiesz z kim się spotykasz… Czytaj więcej »

Ryszard
19 marca, 2020 11:32
Reply to  Jasiu

„W Wałczu działa Komisja oddziałowa a to zasadnicza różnica.” Żadna różnica, gdyż ta komisja oddziałowa jest na prawach oddziałowej organizacji związkowej, czyli struktury niższej niż zoz czy moz, który posiada ustawowe uprawnienia. Te wasze statuty i regulaminy nie mogą naruszać ustawowych zasad a naruszają. Dlatego, że Wasza komisja oddziałowa w Wałczu nie ma uprawnień zoz ani moz a jedynie to te struktury mogą prowadzić stosowne negocjacje lub uzgadniać z pracodawcą akty zakładowego prawa pracy i nie ma tu nic do rzeczy fakt, że ktoś komuś bezpodstawnie jakieś uprawnienia kiedyś nadał, bo uczynić tego po prostu nie mógł. To jednak temat… Czytaj więcej »

Jasiu
19 marca, 2020 19:10
Reply to  Ryszard

Ty gościu, nie odwracaj kota ogonem, bo znowu nie wiesz, o czym piszesz. Najpierw piszesz o podstawowej organizacji pracowniczej a takiego stworu NIE MA, a w dodatku – żeby było śmieszniej – porównujesz moje struktury związkowe do pop. Bierzesz coś, czy pijesz i nie widzisz różnicy. Naprawdę jesteś gościu taki nierozgarnięty i nie rozumiesz różnic, to o czym w takim razie z Tobą rozmawiać o podwyżkach, czy działaniach związkowych. Jak ty o proste sprawy ciągle zwracasz się do ZK Tarczy, bo sam nic nie potrafisz załatwić. A przekonałem się o tym, czytając twoje przepychanki i zarzuty wobec Marka K. Dla… Czytaj więcej »

Czesław
19 marca, 2020 09:24
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie a ty co zakupiłeś ze składek??????
cytat z twojego posta: „podwyżka będzie podpisana lada dzień”
żartowniś z ciebie!!!!!!!!!!!!!

Jasiu.
19 marca, 2020 10:02
Reply to  Czesław

Po co, Rysiu, piszesz jako Czesław żeby było więcej tu piszących.
Nie ośmieszaj się, wszyscy wiedzą, że to TY.
Składki nie są po to, żeby zakupywać środki do ochrony.
Ja wystąpiłem do pracodawcy i właśnie od dzisiaj będą środki dostępne w JW do walki z koronawirusem.

19 marca, 2020 10:29
Reply to  Jasiu.

No to rzeczywiście, Jasiu, u Ciebie pracodawca działa odpowiedzialnie… 🙁
Nie wiadomo na co ci pracodawcy jeszcze czekają, skoro ten Twój – dopiero na wniosek organizacji udostępnia pracownikom środki do walki z COVID-19.

Czesław
19 marca, 2020 11:27
Reply to  Jasiu.

Jasiu – Sajmonie, do bystrych to ty należysz. Pisałem ci, że jestem Czesław i tylko Czesław.
Mam szacunek dla Pana Rysia, bo widać, że czujesz respekt przed tym panem i w każdy poście próbujesz to pokazać.

Jasiu
20 marca, 2020 06:45
Reply to  Czesław

Czesław, nikogo i nigdy się nie bałem i nadal się nie nikogo boję.
To ty, bojący i trzęsący się jesteś jak osika. Podpisujesz się Czesław a ja podpisuję się tak, jak mam ma imię i niczego się nie boję. A ty widocznie czegoś się boisz, bohaterze, skoro piszesz pod nickiem. Na pewno pracujesz w OWC i jesteś z mojej JW. Dlatego ci dupka lata.
Boisz się mnie, Komendanta OWC i Dowódcy warty już przestałeś się bać.
ŻAŁOSNY gościu jesteś..
Nie pisz, bo będziesz miał gorszy posterunek…..

Ryszard
19 marca, 2020 11:39
Reply to  Jasiu.

Nikt tak nie uważa tylko Pan, gdyż widzi mnie Pan dosłownie wszędzie. Pragnę więc po raz kolejny zdecydowanie oświadczyć, że Czesław to nie ja i zaistniałem tu jedynie chwilowo, bo uznałem, że taka jest potrzeba.

19 marca, 2020 12:06
Reply to  Jasiu.

Organizacja Ryszarda nie jest jedyną w TARCZY, która za własne, związkowe środki dokonuje zakupów środków, które mają zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem. W ramach Związku już zakupionych zostało 1000 rękawiczek, ponad 200 maseczek i termometry.
Od pracodawców nasi przedstawiciele usłyszeli, że złożone zostały zapotrzebowania i teraz czekają na dostawę… która nie wiadomo kiedy przyjdzie, bo podobno tych rzeczy w zapasach wojska brak. 🙁
Czy rzeczywiście pracodawcy powinni się czuć usprawiedliwieni. Zewsząd słychać, że wojsko pomaga i zabezpiecza wszystkich na zewnątrz a nie potrafi zadbać o swoich pracowników. 🙁
Wirus jednak nie czeka… więc nasze organizacje podejmują działania we własnym zakresie…

Jasiu
20 marca, 2020 06:35
Reply to  Ryszard

Kiedyś, Ryszardzie pisałeś, że jesteś szeregowym członkiem związku Tarczy a teraz piszesz, że jesteś sekretarzem. Może byś w końcu napisał, kim ty naprawdę jesteś. Bo z twoich niektórych wpisów można wnioskować, że rzecznikiem RON. To znaczy, że kłamiesz w żywe oczy i jaka jest potrzeba chwili – takie stanowisko zajmujesz w związku… Niczym jak w POP, czyli Podstawowej Organizacji Partyjnej, czyli przedsionku PZPR. Pokazujesz, jakim jesteś prawdomównym człowiekiem oraz jak można ci ufać, czytając twoje wpisy. Ryszardzie, może więc napiszesz jaka jest prawda o Tobie. Kim jesteś naprawdę. Wiem, że jesteś cyganem i dlatego cyganisz. Oj, nie ładnie postępujesz a… Czytaj więcej »

.Jasiu
21 marca, 2020 20:18
Reply to  Jasiu

I jak zwykle Rysiu nie odpisał, bo prawda jest po mojej stronie.

Michal
18 marca, 2020 18:00

Chodzą słuchy, że wypłata marcowa ma być już po nowemu.
Czy wiecie coś na ten temat? W sumie to mało czasu zostało.

Jasiu.
19 marca, 2020 07:14
Reply to  Michal

Swój komentarz odnośnie podwyżek na 2020 r. umieściłem poniżej.

Michal
19 marca, 2020 09:12
Reply to  Jasiu.

Nie mogę nigdzie znaleźć, Jasiu.
Możesz powtórzyć.

Jasiu
19 marca, 2020 10:22
Reply to  Michal

Post Jasia z 18 marca godz. 7.10
Zjedź niżej i poczytaj.

Michal
19 marca, 2020 12:09
Reply to  Jasiu

Znalazłem. Czyli jest szansa, że do końca miesiąca zostaniemy?
A to mam jeszcze jedno pytanie, czy prawdą jest to, że każdy ma dostać 500 zł ze skutkami??
Czy to fake news. Dodam, że taki komentarz jest za profilu FB NSZZ PW.

Jasiu
19 marca, 2020 19:31
Reply to  Michal

Gdzie ja napisałem, że do końca miesiąca będzie wypłacona podwyżka. Michale, czytaj ze zrozumieniem. Napisałem lada dzień Minister podpisze nasze podwyżki. Michale, czy ty jesteś Michał L. z Tarczy. Ile razy tu wszyscy mają ci pisać: tak dostaniesz 500 zł ze skutkami chyba, że twoi koledzy związkowi zadecydują inaczej i dadzą ci mniej. Jakbym wiedział skąd jesteś, to bym ci powiedział na co możesz liczyć. Znam dużo szefów różnych organizacji z różnych JW i różnych związków. Niektórzy się chwalą a niektórzy chowają głowę w piasek. Jeden geniusz też tu ciągle robi wykłady a nie potrafi załatwić, czyli wywalczyć porządnych podwyżek… Czytaj więcej »

Michal
20 marca, 2020 10:47
Reply to  Jasiu

Jestem z 1 RBLog.

Jasiu
20 marca, 2020 12:08
Reply to  Michal

Domyśliłem się po wpisach.

Grzesiek
19 marca, 2020 09:48
Reply to  Jasiu.

Gdzie??? Nie ma żadnego komentarza.

Jasiu.
19 marca, 2020 12:24
Reply to  Grzesiek

Jak nie ma…
Tak prostej rzeczy, Grzesiek, nie potrafisz.
Poszukaj, jest post z dnia 18 marca o godz 7.10 pisałem.
Zaczyna się mój post od słów: Ja się nie złoszczę……

Grzesiek
19 marca, 2020 16:15
Reply to  Jasiu.

Jasiu…. po pierwsze – odpisałem Ci na tamten post pisząc, że dziwię się temu, bo wpierw była wersja, że czeka Mon na podpis ustawy budżetowej przez Prezydenta… założyłem, że napisałeś konkrety…. w kolejnym komentarzu!
także sorry ale chyba to Ty teraz dałeś ciała i mimo to, od razu obrażasz…. nie pamiętasz tego, co ja pisałem.
To sobie sam zobacz wyżej.

Ryszard
18 marca, 2020 23:55

WAŻNE!!! Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-uprawnienia-pracownika ukazał się następujący komunikat: „Pracowniku poznaj swoje prawa w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19 W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie: – wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
19 marca, 2020 08:22
Reply to  Ryszard

Rysiu – dziękuję, że wróciłeś. Jak zawsze rzeczowy i na temat.
Informacje, które podajesz są dla nas wszystkich bardzo istotne, dlatego tym bardziej wielki szacun, że je dla nas odnajdujesz.
Pozdrawiam.

19 marca, 2020 09:14
Reply to  Ryszard

W dniu wczorajszym (18 marca 2020 r.) do Pełnomocnika MON skierowane zostało pismo dotyczące wydanego – przez Szefa Sztabu Generalnego WP – polecenia wykonywania pracy zdalnej w stosunku do pracowników. Mając wiedzę, że wojskowi pracodawcy w różny sposób podchodzą do jego realizacji uznaliśmy, że w tym zakresie niezbędna jest koordynacja działań ze strony Pełnomocnika MON. Z pismem można się zapoznać pod poniższym linkiem: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2020_03_18/20200318_Dzialania_podejmowane_ws._COVID-19.pdf Ze swej strony mogę tylko dodać, że za moich czasów znany był w wojsku termin „rozśrodkowanie”. SJP PWN dla terminu „rozśrodkować – rozśrodkowywać” zawiera definicję: „przemieścić grupy ludzi lub ruchomych obiektów na tereny o mniejszym zagęszczeniu… Czytaj więcej »

TOBIASZ
19 marca, 2020 09:45

Panie Marku, w Muzeach jest misz masz, nikt nic nie wie…
Tragedia, podejście ludzi jest takie, jakby to była gra w komputerze…

19 marca, 2020 09:56
Reply to  TOBIASZ

Należy, Tobiaszu, tylko mieć nadzieję, że szybko takie nastawienie osób reprezentujących pracodawcę się zmieni.
Wirus nie omija zakładów pracy, w tym wojskowych zakładów.
Dochodzą do nas informacje, że w niektórych jednostkach doszło do zakażenia i podejmowane są bardziej rygorystyczne działania.
Szkoda, że dopiero teraz… 🙁

Beti
19 marca, 2020 09:39

Od jutra świadczymy pracę co drugi dzień. Może się nie zakażę w te nieparzyste. Ani w tym sensu, ani logiki. Mądrzej byłoby odizolować wszystkich na tydzień. Zresztą kadra, która „służy”, w przeciwieństwie do nas na innych zasadach i z innym uposażeniem – jest na miejscu. Co do podwyżek zawodowi, dostają od 1 kwietnia. Nie trzeba było budżetu zmieniać. A my czekamy dalej, jak te psy z wywieszonym jęzorem. To upokarzające. I proszę tu nie pisać, że sytuacja… Bo jak widać sytuacja kadry nie dotyczy. Moje morale spadają na łeb, na szyję. U nas nastroje bardzo bojowe. Czujemy się jak gorszy… Czytaj więcej »

Czesław
19 marca, 2020 10:27
Reply to  Beti

W obliczu braku podwyżek i trudnej sytuacji finansowej pracowników, związki zawodowe powinny wystosować propozycję aby przyspieszyć wypłaty tzw. urlopowego.

Jasiu
19 marca, 2020 12:15
Reply to  Czesław

W normalnych JW świadczenie urlopowe wypłaca się od stycznia a potem się dopłaca jak jest wyższy socjal.

Jasiu
19 marca, 2020 12:26
Reply to  Czesław

Jak nie masz co jeść, to ci kupię kawałek chleba i kiełbasy.
Nie bądź śmieszny ze umierasz z głodu.

Toja
19 marca, 2020 10:59
Reply to  Beti

Dobrze, że chociaż co drugi dzień, zawsze to zmniejszenie ryzyka podczas dojazdów do pracy.
Można wiedzieć, w jakiej jednostce dowódca miał „jaja” i podjął taką decyzję?

Beti
19 marca, 2020 11:39
Reply to  Toja

KSC.

Ryszard
19 marca, 2020 10:14

Na koniec – ponieważ tu już wiele różnosci popełniono w kwestii tej naszej „podwyżki”, pozwolę sobie i ja na krótką wypowiedź. A więc: 1/ Żadnych dodatkowych uzgodnień pomiędzy stroną resortową a związkami w sprawie tej podwyżki nie będzie, bo po prostu ze strony resortu nie musi a związki – jak zwykle – nie stanęły na wysokości zadania i ono je przerosło. Mógłbym o tym parę slów napisać ale nie chcę … 2/ Podwyżka będzie w terminie do polowy kwietnia, z wyrównaniem od stycznia…. 3/ Nie jest prawdą, że wszyscy /ze skutkami czy bez/ otrzymają ją w jednakowej wysokości, bo tak… Czytaj więcej »

Toja
19 marca, 2020 11:02
Reply to  Ryszard

Cóż, standardowa sytuacja, przeciąganie podwyżek w nieskończoność… po pewnym czasie przestaje być ważne dla ludzi ile, tylko niech dadzą cokolwiek…

19 marca, 2020 11:14
Reply to  Toja

Przypomnę tylko, że wcześniej niektórzy tu na forum pisali, że żołnierze dostaną już w lutym… Dzisiaj wiadomo, że prawdopodobnie dostaną przy wypłacie kwietniowej, chociaż uważam, że to też nie jest jeszcze pewne. Jeżeli więc pracownicy dostaną w kwietniu – to będzie taki sam termin jak dla żołnierzy. Mając na uwadze prowadzoną „politykę medialną” tego rządu, gdybym miał decydować kiedy wypłacić te podwyżki to proponowałbym: dla pracowników – przy wypłacie kwietniowej, dla żołnierzy – przy wypłacie majowej i te wypłaty – w połączeniu z wypłatami „trzynastek” dla emerytów i rencistów – mogłyby poprawić nastroje w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Tym bardziej,… Czytaj więcej »

Michal
19 marca, 2020 12:06

Tylko Panie Marku w sklepach wszystko drożeje a nie tanieje.
Więc za co wkrótce będziemy żyli.

19 marca, 2020 12:27
Reply to  Michal

A dlaczego, Michale, piszesz o tym do mnie?
Wielokrotnie już pisano na tym forum, że to nie zz decydują o terminach wprowadzanych podwyżek…
Nam już na pierwszym spotkaniu – w dniu 7 lutego b.r. – przekazano informację, że podwyżki będą w kwietniu i jest to decyzja, nad którą nie ma co dyskutować, tak samo jak to, że rozmowy nad zmianami w PUZP będą się toczyć dopiero w II półroczu tego roku.

Michal
19 marca, 2020 14:29

Tak się tylko zwróciłem. Ja absolutnie nie mam do Pana pretensji tylko chodzi o to, że brak jest jakichkolwiek informacji o wysokości podwyżki i kiedy nastąpi jej wypłata.
A jeszcze bardziej podburza to, że żołnierze mają dostać podwyżkę 1 kwietnia.

19 marca, 2020 15:14
Reply to  Michal

Michale, jeszcze nie wiadomo, czy żołnierze dostaną od 1 kwietnia po nowemu, bo projekt rozporządzenia MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego jest opiniowany. Ale rzeczywiście, żołnierzom łatwiej jest wypłacać podwyżki, gdyż mają dobry program obrachunkowy uposażeń.
Osobiście jednak stawiam na to, że będą mieli wypłacone na 1 maja…

Beti
19 marca, 2020 20:00

No wiadomo, wiadomo.
Dostaną i już kalkulatory w ruch ile więcej będzie emerytury.
Wszyscy, jak jeden mąż liczą…
To pewna informacja.

.Jasiu
21 marca, 2020 13:49
Reply to  Michal

Ale dzięki komu drożeje, dzięki społeczeństwu, które wykupuje wszystko na zapas. Kupują mydło czy inne środki czystości tzn. że wcześniej się nie myli. Przez takich mądrych ludzi np. piersi z kurczaka wzrosły z 13 na 26 zł a ja nie panikuję i nie kupuję na zapas i w Lidlu, czy Kauflandzie można kupić te piersi z kurczaka za 9.99 zł.
Sami robicie bałagan a potem narzekacie, że PiS wszystko podnosi.

Czesław
21 marca, 2020 14:34
Reply to  .Jasiu

Jasiu-Sajmonie ty chyba nosisz głowę tylko po to żeby ci woda do środka nie leciała!!!!!!!!!!!!

Jasiu
19 marca, 2020 12:09
Reply to  Ryszard

A ja o tym wiem, gościu od kilku dni i napisałem to na stronie Tarczy a powiedział mnie o tym kot Tomuś.
Szkoda, że powielasz moje informacje, że żadnych spotkań nie będzie. I znowu jesteś drugi, co przekazuje takie informacje ale tak było i zawsze będzie.
Jesteś ciągle w tyle z bieżącymi informacjami ale w wymądrzaniu się to jesteś na pierwszym miejscu.

Czesław
19 marca, 2020 13:21
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie, kiełbasę to sobie kup na rogu w sklepie na ul. Mikołaja z Ryńska.

.Jasiu
20 marca, 2020 04:42
Reply to  Czesław

Na ul. Mikołaja z Rynska nie ma sklepu mięsnego i ja nie mieszkam na tej ulicy.
Nawet tak prostej rzeczy nie wiesz.
Już domyślam się kim jesteś.

Czesław
20 marca, 2020 09:47
Reply to  .Jasiu

Jasiu – Sajmonie, więcej wiary w siebie. Jak będziesz dużo myślał, to może coś wymyślisz.
A tak na marginesie, wiesz już o tym, że osobom które nie świadczą pracy w czasie pandemii – zarobki będą zmniejszone o 20 % – z tego co wiem, ty nie świadczysz pracy swemu pracodawcy.

Jasiu
20 marca, 2020 12:07
Reply to  Czesław

Widzisz, nie rozumiesz co to jest nie świadczenie pracy a ustawa związkowa, która mówi o nie świadczeniu pracy dla działacza. Ale skąd ty masz to wiedzieć, jak całe życie z karabinem na plecach.

Czesław
20 marca, 2020 13:37
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie – może i całe życie z karabinem na plecach, lecz na ustach mam poszanowanie dla wszystkich pracujących, sprzątaczek, kierowców, referentów, a ty nami po prostu gardzisz i nawet tego nie ukrywasz.

.Jasiu
21 marca, 2020 13:57
Reply to  Czesław

Bo nie cierpię leni, którzy przychodzą do pracy, żeby spać albo przesiadywać u Komendanta i walić z ucha, i dlatego niektórych nie chcą przyjąć do pracy w saperach. Uchali tam nie przyjmują.
Ja nigdy nikim nie gardziłem a ile osobom pomogłem, ilu obroniłem, ilu miało być zwolnionych, bo kazał pisać pewien Pan zwolnienia za porozumieniem stron a ja wkroczyłem i te osoby pracują do dziś.
Może pochwalisz się jak hucznie obchodziłeś 25 lat OWC. Widzisz, prostej sprawy nie potraficie załatwić bez Jasia.
Byliście i jesteście po prostu ciency, jak żyletka Polsilver.

.Jasiu
20 marca, 2020 16:16
Reply to  Czesław

Nie musisz się o mnie martwić.
Zanim mnie zabraknie kasy, to ty umrzesz z głodu.

Jola
19 marca, 2020 19:34

My pracujemy normalnie, na podwyżki cierpliwie czekamy.

Jasiu
20 marca, 2020 08:29
Reply to  Jola

I to jest najbardziej obecnie odpowiedzialne podejście. Cierpliwie czekać na podwyżki.
A jak nie będzie do czerwca podwyżek, to zrobimy podwyżki od 1 lipca po 700 zł brutto i bez spłaty. Marzenia ściętej głowy, chociaż dla RON by się to opłaciło. Bo tak każdy ma dostać po 6000 zł w ciągu roku, a za pół roku dostałby każdy tylko 4200 zł.
Można, można, jak się chce.
Wystarczy tylko pomyśleć.

Czesław
20 marca, 2020 09:16
Reply to  Jasiu

Jasiu – Sajmonie — ha ha ha ha ha ha – nie wiem, co bierzesz ale bierz pół.

Grzesiek
20 marca, 2020 09:40
Reply to  Jasiu

Jasiu a dlaczego nie 1000 jeśli od lipca??? Nie rozumiem.
Zresztą już w tamtym roku był podobny temat. Szkoda pisać.

Michał
20 marca, 2020 09:48
Reply to  Jasiu

Jasiu przestań, proszę, się ośmieszać.

Neo
20 marca, 2020 11:05
Reply to  Jasiu

„Wystarczy tylko pomyśleć.”
– gdyby pan, panie Jasiu, przed napisaniem czegokolwiek, pomyślał lub chociaż przeczytał napisany tekst przed opublikowaniem go, to wydaje mi się, że około 80-90% pana wpisów nie ukazałaby się, a i to forum by na tym zyskało. Przez chwilę było spokojnie a tu widzę, że szambo znów wybiło.
Przykro mi widzieć pana w tak słabej formie.

Jasiu
20 marca, 2020 12:14
Reply to  Neo

Szambo, to jesteś ty gnojku. Jesteś bohater, to zapraszam, przyjedź do mnie do Jw.
Zobaczymy, jaki jesteś silny, czy tylko w gębie.

Czesław
20 marca, 2020 13:33
Reply to  Jasiu

Jasiu-Sajmonie – Mamy to traktować jako związkowe „słowo na niedzielę”

jan
20 marca, 2020 14:17
Reply to  Jasiu

Jasiu, takich związkowców jak ty, to w wojsku nosem się wciąga.
Mistrzu, więcej pokory, bo wykorkujesz!
Jakie ty masz IQ, skoro nie wiesz, że związki w wojsku są, bo są!

Jasiu
21 marca, 2020 07:50
Reply to  jan

Czemu nie powiedziałeś tego, jak likwidowali np. OWC albo jak bierzesz większe podwyżki niż inni. Co ty możesz wiedzieć. Dzisiaj byś był nikim w wojsku, bez żadnych praw, tylko dzięki NSZZ Solidarność i NSZZ PW działa od 1995 r. PUZP i masz pewne zagwarantowane prawa. Oczywiście, po tylu latach niektóre zapisy wymagają zmian, czy w ogóle wykreślenia. Nawet nie wiesz o tym, że RON planował likwidację nagród jubileuszowych, czy wiele innych niekorzystnych dla pron zmian, ale po co związki. Zapytaj pana Marka K., to ci powie czy ja kłamię, czy ściemniam. Widzisz, dzięki takim jak ty i wielu innym przyglądającym… Czytaj więcej »

Czesław
21 marca, 2020 12:23
Reply to  Jasiu

Jasiu-Sajmonie, umiesz sam się dowartościować i pisać poematy o sobie. Napisałeś „Jak możesz i kto dał ci prawo moralne do obrażania ludzi”, ale to ty obrażasz ludzi i wyzywasz ich od „gnojków” i grozisz im przemocą fizyczną.
Dziwię się, że są osoby, które dalej tolerują ciebie na stanowisku związkowym. Piszesz pracę dyplomową pewnemu młodemu koledze, to podaj na jakiej uczelni będzie można to przeczytać, bo pewnie będzie to super praca.

Michał
21 marca, 2020 17:38
Reply to  Czesław

Robi się ciekawie. Czy moderator naprawdę nie panuje tu nad jakością.
Czy my pracownicy RON powinniśmy być firmowani tekstami na poziomie np. Czesława czy Jasia?

.Jasiu
21 marca, 2020 20:11
Reply to  Michał

A kto zaczął pisać i prowokować. Gość z mojego miasta z i mojej JW. Ja go nie prowokuję. Gość specjalnie prowokuje, bo myśli, że coś swoimi niemądrymi wpisami coś uzyska. Dlatego od tej chwili nie będę z nim polemizował.
Michał ma rację, mnie umiałeś wykluczyć na kilka miesięcy a jakiegoś chorego chłopca w krótkich spodenkach wykluczyć nie można i nie będzie pisał.
A może są tu lepsi i gorsi.

Neo
20 marca, 2020 15:45
Reply to  Jasiu

Musi być Pan mocno sfrustrowany skoro już tylko argument siły pozostał…
Żenujący pokaz własnych kompleksów, przykro mi, że tak nisko Pan upadł i nadal drąży niżej.
Chętnie bym się spotkał ale nie biję słabszych a już związkowych zażywnych dziadków tym bardziej.
Zresztą, brzydzę się przemocą, także słowną.
Współczuję bardzo i życzę powrotu do zdrowia.

.Jasiu
22 marca, 2020 09:51
Reply to  Neo

Jesteś pewien, że jestem słabszy.
A od dziadka związkowegp dostałeś kiedyś, chcesz spróbować.
Nie takie kozaki byli ale już ich nie ma.

Jasiu.
23 marca, 2020 09:00
Reply to  Neo

Nigdy nie byłem sfrustrowany i nie mam kompleksów. Widzisz, Neo, nisko to ty upadłeś i upadniesz niedługo jeszcze niżej. Śmiech mnie ogarnia, jak czytam takie wpisy. Kogo ty straszysz.
Nie myśl, że piszący tu pod nickami są anonimowi. Wam się tylko tak wydaje. Ja nigdy nie stawałem na baczność przed swoim pracodawcą, jak kolega to robi lub robił przed pracodawcą.
Skoro słowa nie pomagają, to nie raz trzeba takiego gościa p…….ć w czółko, nie Neo.
Takich bohaterów, to ja widziałem a potem płakali i prosili, żeby im krzywdy nie robić.

Neo
23 marca, 2020 14:07
Reply to  Jasiu.

Raczej jest pan sfrustrowany i to mocno, skoro na mój komentarz musiał odpowiedzieć aż dwoma, nad tym drugim myślał Pan zapewne całą noc, nie mogąc spać. A człowiek niewyspany, to zły. „A od dziadka związkowegp dostałeś kiedyś, chcesz spróbować.”, „nisko to ty upadłeś i upadniesz niedługo jeszcze niżej” – takie wpisy świadczą tylko o tym, że groźbami i agresją stara się pan maskować swoje braki intelektualne i brak rzeczowych argumentów, dokładnie jak np. dzieci. Czuje się pan zagrożony kimś mądrzejszym i robi się agresywny. Tylko dzieci z tego wyrastają, gdzieś około 17 roku życia. Usiłuje pan na tym forum uprawiać… Czytaj więcej »

Neo
23 marca, 2020 14:42
Reply to  Jasiu.

Tak z czystej ciekawości, Jasiu: jak proponujesz nowym członkom zapisanie się do swojego związku zawodowego, to w razie odmowy grozisz pobiciem po pracy czy bijesz na miejscu, aż delikwent się popłacze i podpisze?

Jasiu
24 marca, 2020 10:44
Reply to  Neo

Nie wiesz, przecież byłeś członkiem mojego związku zawodowego.

paranik
20 marca, 2020 16:26
Reply to  Jasiu

Można, można. 🙂 MON ma rację, a Jasiu też dobrze kombinuje.
Nie ma pracy zmianowej, czy jak to zwą pracy zdalnej.
Parę setek (oby nie tysięcy) pracowników się zarazi koronawirusem i zejdzie z tego świata.
Będzie więcej do podziału, a może nawet oszczędności.
Taki czarny żart ze smutną prawdą na weekend.

Magda
6 kwietnia, 2020 15:43
Reply to  Jola

Dla pracowników RON tzw.”mnożnikowców” (KSC) podwyżek nie będzie, cóż pewnie inne mają żołądki ? 🙁

Toja
20 marca, 2020 09:06

Coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw zawiesza swoją działalność aby ograniczyć ilość zachorowań, niestety skostniała instytucja jakim jest MON ma to w nosie.
Pracownicy RON mają pracować dalej, narażając zdrowie swoje i najbliższych.
Sytuacja jest kuriozalna, wojsko pomaga wszystkim na zewnątrz, mając jednocześnie w nosie los swoich pracowników.
Brakuje wszystkiego: maseczek, środków do dezynfekcji itp.
Kiedy p. Minister się obudzi?

Andrzej
20 marca, 2020 10:56
Reply to  Toja

No i się obudził mamy iść na tygodnie urlopu 🙂

Toja
20 marca, 2020 12:01
Reply to  Andrzej

Jak to rozumieć?

Andrzej
20 marca, 2020 14:07
Reply to  Toja

Żeby było nas jednocześnie mniej, mamy iść na zmianę na urlop wypoczynkowy.

Grisza
20 marca, 2020 20:23
Reply to  Andrzej

Tak na gorąco… Premier wprowadza stan epidemii na terenie całego kraju, większość JW wprowadza pracę zdalną, zmianową tak, aby wyeliminować kontakt bezpośredni dużej liczby pracowników, ale są instytucje, które tego nie robią!!! Zapewnienie minimum bezpieczeństwa higienicznego na poziomie… powstrzymam się od wypowiedzi (jeden pojemniczek 250 ml przed portiernią). Poziom „żenada”!!! Stan osobowy Oddziału 95% – zdziwienie pracowników innych instytucji w KK bezcenne. „Robimy” dla idei, chwały, czy dla Ojczyzny?! Zewsząd słyszy się o zapewnieniu bezpieczeństwa, a u nas czas zatrzymał się tuż przed epidemią. W międzyczasie pismo, że pracownicy w pierwszej kolejności mogą wykorzystać urlop wypoczynkowy… również pozostawię bez komentarza,… Czytaj więcej »

Ryszard
20 marca, 2020 23:05
Reply to  Grisza

„Zapewnienie minimum bezpieczeństwa higienicznego na poziomie… powstrzymam się od wypowiedzi (jeden pojemniczek 250 ml przed portiernią). Poziom “żenada”!!! Stan osobowy Oddziału 95% – zdziwienie pracowników innych instytucji w KK bezcenne. “Robimy” dla idei, chwały, czy dla Ojczyzny?! Zewsząd słyszy się o zapewnieniu bezpieczeństwa, a u nas czas zatrzymał się tuż przed epidemią. W międzyczasie pismo, że pracownicy w pierwszej kolejności mogą wykorzystać urlop wypoczynkowy… również pozostawię bez komentarza, żeby nie narażać się na zejście do Ich poziomu.” „Premier wprowadza stan epidemii, a u nas dalej mydło się nie pieni, ciepła woda po 15 min. leci, środków odkażających brak, temperatura mierzona… Czytaj więcej »

Ryszard
20 marca, 2020 20:37
Reply to  Andrzej

Andrzej, Żeby było nas jednocześnie mniej, mamy iść na zmianę na urlop wypoczynkowy. „Urlop wypoczynkowy ustala się w porozumieniu z pracownikiem. Pracodawca nie może samodzielnie zadecydować, kiedy pracownik będzie miał wolne. Co więcej, urlop wypoczynkowy ma celu umożliwieniu odpoczynku i nie powinien być traktowany jako instrument do poprawienia sytuacji finansowej firmy. Urlop jest świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowią: tzw. urlop zaległy (przysługujący na mocy art. 168 Kodeksu pracy) lub urlop w okresie wypowiedzenia (art. 167[1] Kodeksu pracy), kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop – zaznacza dr Anna Kamińska-Pietnoczko,… Czytaj więcej »

Andrzej
21 marca, 2020 14:53
Reply to  Ryszard

Ja to wiem, że urlop wypoczynkowy jest na mój wniosek, a nie zsyłka z zakładu.
U mnie w pracy jestem wyjątkiem, wiodący związek nie komentuje sytuacji. Ludzie biorą, żeby się nie narazić.
Pod względem znajomości i stosowania prawa pracy, to daleko nam do Biedronki i Lidla 🙁
To taka garść obserwacji ze swojej JW.

Tomasz
20 marca, 2020 09:56

Jasiu, widzę, że forma wróciła!
Poziom Twojej bufonady wskazuje, że podwyżka coraz bliżej.
Jak dobrze, że jesteś. 🙂

Tobiasz
20 marca, 2020 15:50

W związku z zaistniałą sytuacją, z jednym z naszych pracowników muzeum, z którym miałem/miałam styczność przez ostatnie dni i po otrzymaniu informacji od niego o zaleceniu 14-dniowego pobytu w domu, zadzwoniłam do lekarza pierwszego kontaktu z obawy przed zagrożeniem dla innych pracowników, którzy nie są objęci planem pracy zdalnej dostałam 14 dni izolacji po przekazaniu informacji kierownictwu w muzeum…..
Dyrekcja Muzeum nic…. kierownictwo…. to jest żart ten korona wirus… taka odpowiedź…..
Z poważaniem

Jola
20 marca, 2020 19:40

Premier wprowadza stan epidemii, a u nas dalej mydło się nie pieni, ciepła woda po 15 min. leci, środków odkażających brak, temperatura mierzona ale rano, jak jest zimno to max 35 stopni. Zwarci i gotowi pracujemy (tak naprawdę to fikcja, bo siedzimy zamknięci w kancelariach, wszyscy się denerwują, więc pracować trudno).
Ludzie myślą już raczej o przeżyciu, niż o pieniądzach!

Colin
22 marca, 2020 00:00
Reply to  Jola

Za 2,3k to my za wiele poszaleć nie możemy… A ryzykujemy wiele.
Mnie osobiście, to już ręce opadły. Odpowiedź z monu na temat nas-pracowników to jest poniżej krytyki.
Gdybyśmy byli tak ważni, to nie bylibyśmy w taki sposób opłacani.

Ryszard
22 marca, 2020 13:32
Reply to  Colin

Colin…. Z pismem Zarządu Głównego NSZZ PW nr 18 z dnia 16 marca b.r. ściśle koresponduje pismo Zarządu Krajowego ZPW „Tarcza” z dnia 18 marca b.r. W obydwu tych pismach przebija zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i troska o ludzi. Pisma te wskazują na zapoźnienia w reakcji wojskowych pracodawców oraz sugerują podjęcie konkretnych – natychmiastowych działań. Taki jest jednoznaczny wydźwięk tych wystapień do Szefa DSS, odpowiedzialnego na równi z pracodawcami za zapewnienie pracownikom resortu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy….. ZPW Tarcza dotychczas odpowiedzi na swoje wystąpienie nie otrzymał. NSZZ PW w dniu 18 marca b.r. otrzymał z DSS MON odpowiedź. Jest ona… Czytaj więcej »

To Ja
22 marca, 2020 13:03

Czy jest ktoś w MON na tyle decyzyjny, aby wprowadzić ograniczoną pracę?
Wszyscy widzimy, co się dzieje i wszędzie słyszymy przesłanie „zostańcie w domach…”
Może w końcu ktoś zrozumie, iż ograniczenie ilości pracujących osób wpłynie na bezpieczeństwo pozostałych w jednostce?
Czy naprawdę jesteśmy tak niezbędni wszyscy w jednostkach w tym czasie?

22 marca, 2020 13:47
Reply to  To Ja

Też się dziwię, że – jak słyszę z napływających do nas sygnałów – nic się w tym zakresie nie robi. Tak, jakby specustawa w ogóle nie dotyczyła jednostek wojskowych! Pamiętam, że przy określaniu powierzchni biurowej dla wojskowych stanowisk pracy przyjmowano – o ile pamiętam – za normę naliczenie 5-7 m kwadratowych na jedno stanowisko. Teraz w sklepach przyjmuje się, w związku ze specustawą, np. w warszawskiej Castoramie obsługę klientów przyjmując normę 1 klient na… 50 m kwadratowych! Dodatkowo płyny przy wejściu na sklep, odgrodzenie od klientów przy kasach i odpowiednia procedura kolejki do kas! Oczywiście, są kolejki przed sklepami i… Czytaj więcej »

123abc@gmail.com
22 marca, 2020 14:01

my nie czekamy , my pracowicie na to zapracowujemy

TOBIASZ
22 marca, 2020 15:19

Idę na przystanek, osoba koło mnie w masce. Czy chora, czy się chroni? Nie wiem. Wsiadam do autobusu, tam dziesięć osób 80 plus i jadą po niezbędne zakupy na drugi koniec miasta. No ja bezpieczna, bo nieco młodsza dylam do pracy. Idę i myślę, mierzenie temperatury, bo pierwszy przesiew. Wchodzę bez przeszkód. Informacja poszła, że jedna z osób jest objęta zakazem wychodzenia z domu na 14 dni. Szok. Zebranie zespołu antykryzysowego myślę sobie. Jest dobrze, procedury działają! Po 1,5 godziny od spotkania, nikt nie zawiadomił mnie o zagrożeniu. Może nie wiedzą, że jestem w gotowości do ewakuacji. Nie. Moje szczęście,… Czytaj więcej »

Jasiu
23 marca, 2020 06:50

Marku, zaczyna się coś dziać. Od poniedziałku, od 23 marca do 10 kwietnia pierwsza pracownica będzie u nas – z mojej JW – wykonywała pracę w domu.
I nie jest zarażona korona wirusem.
Jak będą następni pracownicy, to będę informował.

Pablo
23 marca, 2020 15:55
Reply to  Jasiu

Jasiu, to się nie zaczęło tylko już trwa…
Ja znam JW, w której PCW mają pracę zdalną od 12 marca!
I nie są to matki małych dzieci…

.Jasiu
24 marca, 2020 04:58
Reply to  Pablo

Ja piszę o swojej JW a ta pani – to żona Pana pułkownika.
Resztę zostawiam bez komentarza…

Ryszard
22 marca, 2020 13:56

DECYZJA Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 360), w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ustala się, co następuje: § 1.Polecam wydzielić do pomocy… Czytaj więcej »

TOBIASZ
22 marca, 2020 15:15
Reply to  Ryszard

Ok, żołnierzom to on sobie może, bo oni podpisywali…
Ale nie pracownikom…

TOBIASZ
22 marca, 2020 15:24
Reply to  Ryszard

A generał decyzje może sobie…

Toja
22 marca, 2020 15:18

Ponieważ MON nie zapewnił minimum ochrony przed koronawirusem, w dniu jutrzejszym L4, ze względu na zdrowie i życie mojej rodziny…

Michal
22 marca, 2020 16:52

Nie ma co, na każdym kroku robią z nas wała.
Podwyżki – cierpliwie czekać, środki ochrony w obliczu stanu epidemii – cierpliwie czekać.
Dlaczego my zawsze musimy czekać. To jest po prostu kpina.
A jeszcze pozostaje jedno pytanie odnośnie zachorowań.
O ilu przypadkach zachorowań lub śmierci nas nie informują, bo nie wierzę w to, że jest tak mało zachorowań albo po prostu nie są wykonywane testy, bo ich nie ma.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i życzę przede wszystkim dużo zdrowia w nadchodzącym tygodniu.
Oby wirus Was nie dosięgnął.

Jasiu
23 marca, 2020 07:42
Reply to  Michal

Michał, przypominam, że zgodnie z art.207 KP, to Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (JW) swoich pracowników.
Można takiego pracodawcę, który naraża pracowników na utratę życia, zdrowia również podać do sądu, zgodnie z art.220 Kodeksu Karnego i tam jest większa odpowiedzialność, bo do lat 3.
W pierwszy przypadku jest kara pieniężna.

Jasiu
23 marca, 2020 07:54
Reply to  Michal

Michał, ta odpowiedzialność finansowa w pierwszym przypadku jest na podstawie art 283 art.1 KP, żeby wszystko było jasne..

Michal
23 marca, 2020 09:20
Reply to  Jasiu

Jasiu, co mi po tych paragrafach jak mogę zachorować i w następstwie… umrzeć.

To Ja
22 marca, 2020 18:32

Na godzinę 18 liczba zarażonych wynosi 627 osób. Z informacji, które napływają wynika, iż jeden nosiciel może zarazić od kilku do kilkunastu osób. Jaką liczbę zarażonych musimy osiągnąć, aby ktoś się zastanowił nad podjęciem konkretnych działań? W niektórych przypadkach obecność pracownika jest niezbędna, ale nikt mi nie powie, że ma być 100 % obsady, bo ciągłość działań tego nie wymaga. Bo co innego jest obowiązkowość i gotowość do pracy, której nikt z nas nie odmówi w potrzebie a co innego brak odpowiedzialności za zdrowie pracowników, którzy mogą się zarazić lub sami zarażają a nie muszą wcale zachorować?! Mam nadzieję, że… Czytaj więcej »

Ktoś
23 marca, 2020 09:58
Reply to  To Ja

Rządzą nieudacznicy, co zrobić. Liczą się słupki.
Wojsko to nie fabryka. Nie ma produkcji, nie ma akordów.
Zostawić tych, co muszą być, a reszta do domu – pod telefonem w razie czego.
Ale nie, muszą pokazać, że tak nie można, bo by im korona z głowy spadła, jakby pracownicy w domu siedzieli.
Ważne, że minister i świta zaszyła się głęboko, a pracowników też mają głęboko – wiadomo gdzie.
Niewolnicy mają cicho siedzieć i dymać do roboty.
Pożyjemy, zobaczymy jak to się skończy.

Jola
23 marca, 2020 21:05
Reply to  To Ja

Dziś już 749!
Ale w jw pojawił się płyn dezynfekujący, a na stronie nszz pw info o podwyżkach!

Grzegorz M.
23 marca, 2020 12:33

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Wydaje mi się że czas założyć nowy temat: COVID-19. Potrzeba wynika z pełnej ignorancji przez RON problemu tysięcy pracowników zatrudnionych w tym resorcie. Tu należy zauważyć, iż wielu pracodawców próbuje podejmować działania, by chronić swoich pracowników a tym samym zabezpieczyć ciągłość realizacji zadań podczas, gdy ich przełożeni… torpedują te działania własnymi wizjami, a w zasadzie ich brakiem. Niech przykładem będą pracodawcy – Wojskowe Biura Emerytalne, które w ślad za decyzją Nr 41/MON z br. wprowadzili w swoich zakładach pracę zdalną /rotacyjną/, żeby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa w swoich zakładach a następnie – po interwencji DSS… Czytaj więcej »

Lucy
23 marca, 2020 22:44
Reply to  Grzegorz M.

Po dwudziestu paru latach w WBE odnoszę wrażenie, że DSS to Olimp i siedzą tam sami Bogowie, a my – niegodni oglądać naszych Bogów – dopuszczeni jesteśmy jedynie do Hadesu. Niech wykończy nas koronawirus. Praca będzie wykonana kosztem naszego zdrowia, a bogowie za to spiją śmietankę i będą prężyć swoje klaty do odznaczeń i orderów. Mam nadzieję, że jak minie ta zaraza (korona), wszyscy się spotkamy. Nikogo nie zabraknie. Nasi Dyrektorzy, wprowadzając pracę rotacyjną lub zdalną, mieli na uwadze m.in. nasze i naszych rodzin zdrowie a być może i życie. Za zdrowe podejście do swoich pracowników i ich pracy bardzo… Czytaj więcej »

cynik
24 marca, 2020 09:34
Reply to  Lucy

ależ to nie jest koncert życzeń (tekst o zmianie pracy i wzięciu pożyczki jest nie zawsze dopowiedziany ale zawsze domyślny)

Ryszard
24 marca, 2020 10:55
Reply to  cynik

Nic nie stoi na przeszkodzie abyś się do tej swojej rady zastosował.
A wówczas, Twoja tu obecność straciłaby sens.

cynik
24 marca, 2020 17:32
Reply to  Ryszard

Panuj nad nerwami, człowieku. Wzorzec, którego porady radzisz stosować skończył (jako polityk) dość haniebnie ale widać. że dla niektórych jest ciągle wzorcem polemiki.

Ryszard
25 marca, 2020 11:51
Reply to  cynik

To tobie, człowieku, coś się tu pomyliło.
To bowiem nie czas na słowne przepychanki – nie uważasz??
I to przecież ty zaczynasz nam tu prawić – stylem paru takich, którzy prędzej czy później źle kończyli.
Ta strona jest właśnie takim „koncertem życzeń”.
Życzeń, aby nasza praca była bezpieczna…
Mamy do tego pełne prawo i nikt nie będzie nam tu drzwi pokazywał.
Więc wyluzuj a jak nic konkretnego do powiedzenia nie masz, to nam tu czasu nie zabieraj a nerwy oszczędź, OK??
To właśnie – jako związkowiec – ci mówię.

cynik
24 marca, 2020 17:37
Reply to  Ryszard

odpowiedział związkowiec

Pracownik - Niewolnik?
24 marca, 2020 08:00
Reply to  Grzegorz M.

Dla mnie – jako pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego – decyzja szanownego DSS jest co najmniej niezrozumiała. Zastała nas sytuacja (pandemia) – można powiedzieć – wyjątkowa. W dobie, gdy koronawirus zaatakował cały świat, wszystkie obiekty użyteczności publicznej w kraju zostały zamknięte a zdecydowana większość pracodawców wprowadziła pracę zdalną lub rotacyjną – niezrozumiały jest fakt, tak jawnego ignorowania potrzeby zadbania o zdrowie a nawet o życie pracowników biur emerytalnych. Oczywistym jest, że każdy z nas – bardziej lub mniej – boi się o siebie i swoich bliskich. Jednakże mimo tego strachu, pracownicy rozumieją konieczność wykonania swoich obowiązków związanych z wysyłką świadczeń emerytalno-rentowych… Czytaj więcej »

Lucy
24 marca, 2020 08:19
Reply to  Grzegorz M.

Wprowadzenie w WBE systemu pracy rotacyjnej w obecnej sytuacji jest jedynym słusznym rozwiązaniem, by zapewnić ciągłość pracy biur. Wystarczy, że przy pełnej obsadzie chociaż jeden z pracowników będzie podejrzany o kontakt z koronawirusem, a spowoduje to przymusową kwarantannę całego biura. Praca rotacyjna zmniejsza ryzyko przerwania pracy WBE.
Co wtedy zrobi DSS?
CZY NAS ZASTĄPI? JEŻELI TAK, TO JUŻ NIE MOGĘ SIĘ TEGO ZASTĘPSTWA DOCZEKAĆ.
Z CAŁEGO SERCA ŻYCZĘ POWODZENIA.

Ryszard
24 marca, 2020 10:12
Reply to  Grzegorz M.
24 marca, 2020 10:40
Reply to  Ryszard

No tak, szczególnie ten fragment jest ważny w kontekście tego, co wcześniej się pojawiało w wypowiedziach na tym forum: – Tak jak wszystkie inne służby wojsko pracuje w normalnym trybie jednakże, tam gdzie jest to możliwe, wdrażany jest system pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do dowódcy jednostki wojskowej – czytamy w odpowiedzi wydziału prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej. – Nieprawdą jest, że MON nie wydało żadnych rekomendacji. Są odpowiednie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego. Ponadto wojsko, podobnie jak wszystkich obywateli, obowiązują zalecenia publikowane na stronach rządowych. Wszystkie jednostki i instytucje wojskowe zabezpieczono także niezbędnymi środkami dezynfekcji. Nie za… Czytaj więcej »

Ryszard
24 marca, 2020 13:42

No to kolejna porcja wiedzy na temat tego naszego przygotowania. Podaję ją by nikt nie myślał, że jest źle, bo to defetyzm. Jest cyt.: „modelowo”. O tej „modelowości” jest tu: https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktualnosci-w/2020-03-127-mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dziaania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem/ I co, „malkontenci”?? Jest „modelowo”, czy nie jest?? Aby zapoznać się z działalnością naszej wojskowej służby sanitarnej, odsyłam do uważnego zapoznania się z materiałem, który jest tu: http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/161.html Takie były początki wówczas, gdy jeszcze nikt nie przewidywał tego, co się obecnie dzieje… Powyższe wskazania zostały uzupełnione zaleceniami GIS WP z dnia 5 marca b.r. i ostatnimi z wczoraj. Są tu: http://dwszdr.wp.mil.pl/plik/file/Koronowirus_zalecenia_GIS/rekomendacje_GIS_z_5.03.2020r..pdf i radzę się z nimi uważnie zapoznać nie… Czytaj więcej »

benek756
24 marca, 2020 18:36
Reply to  Ryszard
25 marca, 2020 11:34
Reply to  benek756

Rzeczywiście przestał działać ten link.
Ale te rekomendacje i zalecenia można znaleźć również pod tym, który teraz podaję poniżej:
http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/161.html

Krystyna
24 marca, 2020 14:53

To, co robi DSS zakrawa na celowy sabotaż działań rządu.

paranik
24 marca, 2020 17:23
Reply to  Krystyna

To, co robią nasi przełożeni od dołu do góry i od góry do dołu – to zakrawa na kpinę i drwiny z nas.
Kiedy nastąpią zdecydowane działania?
Zagrożenie już wymienionymi tu artykułami Kodeksu pracy?

Majka
25 marca, 2020 10:03
Reply to  Grzegorz M.

Jak zaczynałam w 2004 roku pracę w resorcie wielkim zaskoczeniem dla mnie było, że muszę sobie przynieść niezbędne rzeczy, aby tą pracę jakoś wykonywać. Poza papierem do drukarki, o który nawet czasami były nieporozumienia i materiałami piśmienniczymi, kupowałam mydło, płyn do mycia toalet i jeszcze inne środki czyszczące. W jednym pokoju siedziało po 3, 4 osoby. To taki zarys tego, co oferowała praca w ogromnym resorcie. Jak widać, przez tyle lat nic – i zdecydowanie należy podkreślić to nic – w RON się nie zmienia mimo, że czasy, w których żyjemy ciągle się zmieniają. Przepisy odnośnie BHP wciąż nakładają na… Czytaj więcej »

605
0
Would love your thoughts, please comment.x