Skip to main content

Wznowione rozmowy ze Stroną społeczną

By 27 kwietnia, 201829 kwietnia, 2018Aktualności

W tym tygodniu odbyły się spotkania Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pana Wojciecha DROBNEGO z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przedstawiciele Związku Pracowników Wojska „TARCZA” spotkali się z Pełnomocnikiem MON w dniu 26 kwietnia 2018 r. i było to pierwsze spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa od czasu objęcia teki Ministra Obrony Narodowej przez Pana Mariusza BŁASZCZAKA i przekazania pisma Strony społecznej do Ministra Obrony Narodowej w dniu 9 stycznia 2018 r. (czytaj TUTAJ)

Nasza Organizacja reprezentowana była przez Przewodniczącego Związku – kol. Marka KAZIMIERCZAKA i Przewodniczącego Organizacji Związkowej Nr 9/M w Warszawie – kol. Grzegorza MARECKIEGO.

Na wstępie Pełnomocnik poprosił o przedstawienie informacji dotyczących naszego Związku a następnie rozmawialiśmy o zagadnieniach związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności przez nasz Związek i występujących w tym zakresie problemach. Poinformowaliśmy Pełnomocnika o braku odpowiedzi na pisma kierowane do Ministerstwa i przeciągające się w czasie załatwianie przedstawianych przez nas spraw. Dla przykładu wskazaliśmy na brak decyzji w zakresie przywrócenia korzystania przez pracowników z obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych, posługując się przykładem basenu w jednostce w Poznaniu-Krzesinach, o czym informowaliśmy w piśmie z października ubr. (czytaj TUTAJ)

Kolejnym problemem jest brak przedstawiania do opiniowania przez Stronę społeczną projektów aktów prawnych, w tym decyzji Ministra regulujących ważne dla pracowników wojska kwestie, czego przykładem może być tryb wprowadzenia w życie decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, jak również tworzenie w bieżącym roku 2% funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy (PUZP), o czym informowaliśmy Ministra ON w naszym piśmie z dnia 21 marca 2018 r. (czytaj TUTAJ).

Na koniec tej części spotkania, wskazaliśmy na brak przedstawiania podstawowych informacji dotyczących kształtowania się struktury wynagrodzeń pracowniczych i poziomu płac w poszczególnych grupach zawodowych, jak również oceny skutków realizacji (OSR) przy przedstawianiu propozycji zmian w przepisach, w tym do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W naszej ocenie, informacje te – naszemu Związkowi jako stronie PUZP – są niezbędne przy wyrażaniu zgody na wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze wynagradzania pracowników.

Następnie przeszliśmy do problemów wynagradzania pracowników.

Pełnomocnik poinformował, że znana jest Mu treść naszej korespondencji kierowanej do Ministra Obrony Narodowej i wskazał, że Minister dostrzega potrzebę dokonania podwyżki wynagrodzeń w bieżącym roku i z pewnością zostanie ona przeprowadzona. O propozycji konkretnej kwoty i szczegółach jej wprowadzenia zostaniemy poinformowani za ok. 2 tygodnie – w trakcie spotkania z udziałem wszystkich związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej.

Odnosząc się do obszaru wynagradzania, Przewodniczący Kazimierczak poinformował, że problem wynagradzania pracowników to nie tylko poziom wynagrodzeń, chociaż jest on też bardzo ważny. Wskazał, iż w wyniku przeprowadzanych w poprzednich latach daleko idących zmianach organizacyjno-etatowych i zamiany stanowisk wojskowych na cywilne, w obszarze tym na chwilę obecną występuje szereg problemów wymagających niezwłocznych działań, do których należy zaliczyć m. in.:

– nieuzasadnione różnicowanie płac zasadniczych na tożsamych stanowiskach,

– brak systemowego rozwiązania dotyczącego kształtowania funduszy płac dla jednostek wojskowych,

– brak polityki zatrudnieniowo-płacowej wobec pracowników,

– potrzebę dokonania niezbędnych dla funkcjonowania jednostek wojskowych zmian w PUZP,

– błędy w opracowywaniu regulaminów premiowania,

Informując o tym, Przewodniczący wskazał na opracowany – przez organizacje związkowe skupione w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (MKK) – materiał pn.: „Sytuacja Personelu Cywilnego SZ RP oraz kierunki zmian” (czytaj TUTAJ), który – jako załącznik – do Pracowniczej Petycji został w listopadzie 2015 r. przekazany do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premier Rządu i Ministra Obrony Narodowej.

Przewodniczący przypomniał, że pod koniec 2015 r. w Ministerstwie prowadzony był audyt ale nie obejmował on obszaru wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej, stąd uważa, że ten materiał mógłby stanowić swoiste źródło informacji i bazę wyjściową do podjęcia działań naprawczych, bądź co najmniej odniesienia się przez Ministerstwo do jego treści. Dotychczas, pomimo upływu 2 lat, zarówno do Pracowniczej Petycji, jak i przekazanego materiału Ministerstwo się nie wypowiedziało a przedstawione w nim problemy są w dalszym ciągu aktualne.  Wynika to z faktu dokonania w ostatnich dwóch latach obligatoryjnych podwyżek, które – poza ogólnym podniesieniem poziomu płac, analogicznie jak w całej państwowej sferze budżetowej – nie przyniosły żadnych działań, które np. zapobiegłyby różnicowaniu poziomu wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach.

Odnosząc się do kwestii dokonania podwyżki w bieżącym roku wskazaliśmy, iż nie do zaakceptowania dla nas jest jej wprowadzenie w sposób jaki miał miejsce w poprzednich dwóch latach. Poinformowaliśmy, że dla nas priorytetem jest podwyższenie wynagrodzeń w większym stopniu na stanowiskach najniżej wynagradzanych pracowników, co jest szczególnie ważne w kontekście ustawowego kształtowania minimalnego wynagrodzenia w państwie. Obecna sytuacja generuje określone problemy, które stawiają wojskowych pracodawców w sytuacji, w której przy zatrudnianiu nowych pracowników zmuszeni są różnicować poziom wynagrodzenia zasadniczego na tożsamych stanowiskach pracy, narażając się tym samym na naruszanie art. 183c Kodeksu pracy. Szczegółowo to przedstawiliśmy omawiając sytuację pracowników zatrudnionych na stanowiskach wartowników, którzy obecnie są najniżej wynagradzaną grupą zawodową w resorcie.

Poinformowaliśmy również o prezentowaniu przez Ministerstwo np. w Sejmie informacji o przeciętnych płacach pracowników wojska, które nie odzwierciedlają faktycznego poziomu miesięcznych wynagrodzeń, gdyż są one znacznie niższe. Uwzględniając liczebność i strukturę zatrudnienia uważamy, że przeciętna płaca powinna być „przypisana” do stanowisk pracowników zatrudnionych w jednostkach logistycznych (WOG, RBLog, brygady logistyczne).

Jednocześnie wskazaliśmy, iż dostrzegamy potrzebę odpowiednio wyższego wynagradzania niektórych grup zawodowych i pracowników niektórych jednostek wojskowych. W naszej ocenie powinno to być zapisane w polityce zatrudnieniowo-płacowej a nie odbywać kosztem obniżania poziomu płac pozostałych pracowników. Polityki tej – jak dotychczas – w resorcie się nie doczekaliśmy, czego dowodem jest fakt, że zarówno w wystąpieniu do prezydenta RP we wrześniu 2015 r., jak i w tegorocznym piśmie do Ministra Błaszczaka – Strona społeczna wnosi o jej przedstawienie. Obecnie, jej brak stwarza możliwość dowolnego podejścia do obszaru wynagradzania pracowników i gospodarowania środkami na wynagrodzenia – bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

W trakcie spotkania podjęty został również temat wynagradzania członków korpusu służby cywilnej. Omówiliśmy rozwiązanie systemowe, które zostało wprowadzone do stosowania w 2013 r. przy znacznym udziale Strony społecznej. Wskazaliśmy, że rozwiązanie to wymaga pewnej korekty, ale sama idea jego wprowadzenia w praktyce się sprawdziła. Pełnomocnik wyraził aprobatę dla takich konstruktywnych propozycji Strony społecznej, stąd wskazaliśmy, że takie rozwiązanie można byłoby zastosować również w odniesieniu do jednostek logistycznych, z uwagi na ograniczoną liczebność i powtarzalność stanowisk pracy występujących w strukturach tych jednostek – wyrażając jednocześnie gotowość współpracy w tym zakresie.

Podczas spotkania, omawiając negocjacje dotyczące PUZP wyprowadziliśmy Pełnomocnika z błędu informując, że zawiesiliśmy nasz udział w negocjacjach nad zmianą Układu a nie – jak zasugerował – od nich odstąpiliśmy. Rozmawiając o potrzebie kontynuowania tych negocjacji wskazaliśmy, że w naszej ocenie nie powinny one być aż tak szeroko idące, jak propozycja MON przedstawiona w marcu 2017 r., lecz zmiany te powinny być wprowadzane etapowo, począwszy od tych najpilniejszych.

Na koniec spotkania wskazywaliśmy również na występujące w dalszym ciągu błędy w zapisach regulaminów premiowania, czego przykładem mogą być zapisy zawarte w tym roku u jednego z wojskowych pracodawców, gdzie z treści regulaminu można wyczytać, że wysokość premii to: „nie mniej niż 5% i nie więcej niż 150% wynagrodzenia zasadniczego a premia określana jest w umowie o pracę”. Takie zapisy są niezgodne zarówno z postanowieniami art. 36 PUZP, jak i wykładnią w tym zakresie opracowaną przez Ministerstwo. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
262 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Olgierd
28 kwietnia, 2018 20:13

Ciekaw jestem jakie to te niektóre grupy zawodowe co mogą ewentualnie więcej zarabiać. Wyjęci będą w inną tabelę?

jurek
28 kwietnia, 2018 21:33

bla bla ala

eric
29 kwietnia, 2018 09:16

Witam! Fajnie że wreszcie się coś ruszyło. Jestem z z wami. Tylko szkoda, że te ruchy są tak późno. Dobrze, że oprócz podwyżek poruszane są inne rzeczy. Co do podwyżek to mam nadzieję, że jeśli chodzi o nie, to nie jest tu mowa, jak zwykle o jakieś 100 zł, tylko kwoty rzędu przynajmniej 300-500 zł. Bo 100 zł, to patrząc przy drożejącej żywności itp. to żadna podwyżka. Zwłaszcza dla pracowników na dole, gdzie – gdyby nie wysługa i premia – nie mieliby najniższej krajowej. Mam nadzieję, że związki to poruszyły. Trzeba krótko z MON-em, albo konkretne podwyżki, albo strajk. Patrzcie,… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 kwietnia, 2018 12:12
Reply to  eric

Tak mi się wydaję,że realnie będzie to 150 zł do zasadniczej.związki to wiedzą doskonale.a że ludzie dzięki wysłudze mają zapewnioną najniższą krajową to co… związki uprawiają propagandę teraz.od dłuższego czasu mowa jest o kwocie 150 zł do zasadniczej.kwestią tylko pytanie, gdzie jest reszta pieniędzy, bo człowiek z wysługą 20 lat i 10% premią osiągnie 195 brutto a nie, jak oszuści twierdzą 220, baaa nawet 230 zł.i tak były i będą przeprowadzane podwyżki.ściemnianie i tyle.związki udają, że działają.popatrzcie się, Panie Marku na inne grupy zawodowe i jakie mają rezultaty walki związków… tyle!!!!

KOBRA
30 kwietnia, 2018 16:29
Reply to  eric

eric, w pełni się z tobą zgadzam. 100, 150, czy 200 zł to żadna podwyżka biorąc pod uwagę, że mieliśmy dostać w tym roku 250 zł brutto a za półtora miesiąca około (15 czerwca 2018r.) Rząd poda propozycje minimalnego wynagrodzenia, które ma być prawdopodobnie na poziomie 2150 – 2250 zł brutto. A teraz nasi wartownicy mają 1850 zł na podstawie. Czyli żeby związki się nie ośmieszyły i wyszły z twarzą to dla nich PODWYŻKA DO PŁACY ZASADNICZEJ powinna być w wysokości co najmniej 300/350 zł plus 10 % premii (30/35 zł) plus 20 % wysługa (60/70 zł). Razem by było… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 kwietnia, 2018 12:16

A walczy się o podwyżki przed ustalaniem przyszłego budżetu a nie po….nie wiecie o tym????mistrzostwem jest spotykać się teraz i negocjować to, co było zapewnione i wynegocjowane dużo wcześniej… śmiech, nic więcej. Nie ma podwyżki w lutym 2018 max – to od razu powinny być protesty.tak czy nie???

29 kwietnia, 2018 14:57
Reply to  Grzesiek

Masz rację Grześku i zwróć uwagę, że w naszym piśmie z dnia 21 marca 2018 r., które jest zamieszczone na stronie napisaliśmy, że nie wyobrażamy sobie, aby w roku bieżącym nie było podwyżek, a ponadto oczekujemy propozycji resortu na rok 2019 i lata następne w tym zakresie. Wskazywanie tego już w marcu roku przedplanowanego jest chyba wystarczającym okresem na ujęcie niezbędnych wartości w obszarze wynagrodzeń pracowników w projekcie budżetu na rok 2019. Jednocześnie nasza, w zasadzie pewność co do podwyżek w roku bieżącym wynika z faktu wiedzy o kwocie kwota jaka obecnie znajduje się w dyspozycji (rezerwie) Ministra, chociaż –… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 kwietnia, 2018 18:19

A ja myślę,że dostaniemy tyle ile napisałem do zasadniczej.plus minus 10 15 zł. Tak, żebym w 19 roku miał minimum ustawowe mimo wysługi i to dotyczy całego „dołu”… nie oszukujmy się.czekam tylko na zapis, kiedy wejdą przepisy o nie wliczaniu dodatku stażowego i innych dodatków do wynagrodzenia brutto..na przepisy, które stanowią … minimalna stawka zasadnicza = minimalna krajowa. MON DAJE TYLE ILE MUSI W DANEJ CHWILI…KONIEC KROPKA. Gdyby nie podwyżki przyznam się.nie miałbym dziś mimo 12% wysługi 1530 zł netto… podwyżka, nawet netto 150 na koncie to jest kpina, a nie podwyżka.czemu??? Bo i tak zawsze będziemy w okolicy rosnącej… Czytaj więcej »

pracownik
30 kwietnia, 2018 07:59

Tyle zachodu o 100zł – 150zł na rękę.
Z każdym dniem zarabiamy coraz mniej!
Inflacja i wzrost cen mediów/towarów.
Praca w MON to ciągła strata i balansowanie na skraju ubóstwa. Wstyd. Dziś moja rozmowa kwalifikacyjna 🙂 Trzymajcie kciuki!

Grzegorz
30 kwietnia, 2018 08:24

Ja tylko mam pytanie, kiedy skończą się te dyskusje i nastąpi coś co sprawi, że z godnością będę mógł powiedzieć, że pracuje w jednostce wojskowej?!!!
Ciągle miotam się od pożyczki do pożyczki, pewnie powie ktoś to po cholerę tu siedzisz – idź pracować gdzie indziej, masz studia i jesteś informatykiem.
Ale ja lubię tę robotę, żeby jeszcze płacili godnie.
Spytam jeszcze raz – kiedy podwyżka, jak duża i czy z wyrównaniem od początku roku??!!

Grzesiek
30 kwietnia, 2018 10:47
Reply to  Grzegorz

Związki uprawiają teraz propagandę i nie uzyskasz teraz oficjalnej odpowiedzi. Bo po co?
Związki w Mon to fikcja. Nie potrafią walczyć przez to sam Mon ich zwyczajnie zlewa.i najgorsze jest to, że związki to wiedzą co tłumaczy brak efektów i tą wielką propagandę, bo nic więcej.w przyszłym roku będzie to samo.aż do wejścia w życie przepisów, o których pisałem wyżej.tylko wtedy też związki będą przypisywały sobie te marne regulacje??? No nie powinny…
Tak, regulacje, a nie podwyżki.jeszcze TARCZA i Militaria coś chcą zmienić ale same nic nie zdziałają.niestety

Wrona
30 kwietnia, 2018 09:35

Drogi pracowniku!
Twój wpis jest GENIALNY!
Zawarłeś wszystko co najważniejsze. BRAWO!
Mnie osobiście ostatnia rozmowa kwalifikacyjna nie poszła… za dużo plecaków, ale może tobie się uda, bo jako pracownik RON przyszłości nie ma! 🙁 bieda, ubóstwo i brak szacunku za wykonywaną pracę.

pracownik
30 kwietnia, 2018 14:05
Reply to  Wrona

Drogi Wrona! Mam ambiwalentne odczucia co do Twojej pochwały względem mojego wpisu, bo wolałbym się w całej rozciągłości mylić i w tej jednej sprawie być fałszywym prorokiem. Nie zrażaj się i próbuj! Ja byłem już na kilku rozmowach (informatyk) i wspólnym mianownikiem był śmiech ogarniający rekruterów z HR na widok moich ostatnich zarobków. Tak mi jest wstyd i przykro kiedy śmieją się ze mnie, że pracuję dla idei, bo przecież nie dla pieniędzy. Chciałbym żeby się to wreszcie skończyło. Tam wyżej napisał kolega Grzegorz, że lubi swoją pracę i dlatego jej nie zmienia. Ja swoją kocham. Wszystko zbudowałem sam od… Czytaj więcej »

Olgierd
1 maja, 2018 21:39

Godne warunki pracy i płacy!
Nie dodatki a godna podstawa płacy!

Grzesiek
4 maja, 2018 19:01

W poniedziałek mijają „dwa tygodnie” czas upływa… standardowo.dwa tygodnie to zawsze 3 jak nie dłużej…

człowiek_z_lasu
5 maja, 2018 11:09
Reply to  Grzesiek

Nie możesz się doczekać czy to będzie 120 zł na rękę czy 145 zł? a może będzie dodatkowe 15zł wysługi? normalnie takie emocje faktycznie jest na co czekać 😀
Grzesiu, uciekajmy z tego grajdołu i tyle a nie liczmy ciągle, że ktoś łaskawie dostrzeże nasze problemy, bo guzik to kogo obchodzi.
Murzyny mają pracować i być cicho, i gra muzyka.
Pozdrawiam.

radek
4 maja, 2018 19:55

Grzegorzu, Związki Zawodowe to nie fikcja. Przecież mają niebagatelny wpływ na podział podwyżek* i dla mnie osobiście źle się to kojarzy. Każdy Związek reprezentuje jakąś grupę i o nich walczą. Jak TARCZA, która pozwala takim jak Ty, czy ja pisać. Ale ta walka toczy się o to co skapnie, nie o kolejne sumy do podziału dla poszczególnych związków, dla zaspokojenia ich /naszych/ słusznych roszczeń. I tu jest problem, ostra walka toczy się dopiero o podział majątku, nie o jego wielkość. Ta część i najważniejsza jest przebyta na wolnym biegu, bez siły argumentów, bo w ciszy i tajemnicy nawet dla ich… Czytaj więcej »

Niezadowolony
7 maja, 2018 13:27

Minęły dwa tygodnie i co?
I nic, dalej nic nie wiemy.
Kolejne spotkanie pod koniec maja? Raczej tak…
To jest śmieszne.

Gruba Kaska
8 maja, 2018 07:04
Reply to  Niezadowolony

Według moich wyliczeń wynika to tak, Prezes Militarii był 27 kwietnia u Dyr. DSS i 2 tygodnie mijają 11 maja.
Z tego co ja wiem, spotkanie ma być po 13 maja 2018 r. a czy będzie – to się przekonamy…
Ptaszki z Klonowej ćwierkają, że ma być 150 zł podwyżki do zasadniczej czyli powtórka z ubiegłego roku…

Adam
7 maja, 2018 22:06

Przecież to wszystko pic na wodę. Związki jakby miały jaja, to by były protesty np. pod sejmem i to nie godzinne, czy jednodniowe. Media by się zainteresowały w końcu. Można pokazać paski z wypłatami i niech się MON publicznie czerwieni ze wstydu ile płaci. Takie rozmowy to nic nie dadzą, zawsze będą Was wodzić za nos i dawać na odczepkę po 100 na rękę. Bo oni biedni i w ogóle. A ile kasy idzie tam gdzie nie trzeba? Pomoc za granicę, cmentarze żydowskie czy te śmieszne co najmniej kilkukrotnie przepłacone rakiety z USA. No i USA się cieszy, że zarobi… Czytaj więcej »

kuba
8 maja, 2018 01:28

Te coroczne rozmowy to tylko rozszarpywanie ochłapów z pańskiego stołu i coraz większe zróżnicowanie w zarobkach na tożsamych stanowiskach.
Chyba wszyscy przewodniczący zz mają wgląd do struktury zatrudnienia, wiedzą ilu jest pracujących emerytów, ilu młodych ludzi w strukturach i co się z tym wiąże i jaka ich czeka przyszłość.
Niedługo będą w RON pracować sami emeryci, bo wszędzie płacą więcej i młodzi mają lepsze perspektywy.
A takie marzenia zz to już historia ….
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwiazki-chca-600-zl-podwyzki-dla-pracownikow-wojska-MON-chce-dac-200-zl-3503434.html

PracownikRON
8 maja, 2018 09:19

Niezadowolony, dwa tygodnie to dopiero minie w poniedziałek 14-go, więc nie kracz. Pieniążki dostaniesz na pewno czy 100 zł, czy 158 i czy to będzie pod koniec maja, czy w czerwcu tego nie wie nikt. Więc radzę się wszystkim zaopatrzyć w cierpliwość i czekać, bo nic innego NAM nie zostało. Cieszmy się, że w ogóle możemy tu wyrażać swoje opinie, jak nie pasuje panu NIEZADOWOLONEMU – to proszę na forum NSZZ PW, gdzie bezczelnie zamknięto gęby wszystkim i zlikwidowano wolność wypowiedzi. Gospodarza – pana Jagiełłę poznałem osobiście, doświadczony facet, wie o co w resorcie chodzi, szkoda tylko, że nabija tylko… Czytaj więcej »

Bany998
8 maja, 2018 11:10

Wystarczy 1 zapis, żeby podstawa była przynajmniej w wysokości najniższej krajowej.
To by dało podwyżki niewielkie ale coroczne.
A nie – od lat walczymy o psie grosze, których i tak dostajemy malutko…

KOBRA
9 maja, 2018 07:38

Nie chciałbym psuć humorów pw ale wyczytałem, że najniższe (minimalne) wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 r. może wynosić od 2217 zł a może być jeszcze wyższe, biorąc pod uwagę niedoszacowanie zeszłorocznej inflacji oraz coraz większe różnice pomiędzy średnim wynagrodzeniem a minimalnym wynagrodzeniem. Pierwsze propozycje Rządu będą około 15 czerwca. I teraz jest pełne pole dla związków zawodowych działających w RON, skoro minimalne wynagrodzenie będzie na poziomie około 2250 zł. Dlatego najniższa płaca zasadnicza powinna być na tym samym poziomie a obecnie jest na poziomie 1850 zł a w dodatku nie wszyscy pw mają w RON 10 % premii. I co… Czytaj więcej »

9 maja, 2018 11:28
Reply to  KOBRA

Witaj, masz zapewne rację, że minimalna będzie na poziomie ok. 2250 zł, bo dotychczas było ono wyższe od propozycji przedstawicieli pracodawców a oni dają te 2217 zł, które należy w negocjacjach traktować raczej jako bazę wyjściową. Z pewnością reprezentatywne organizacje związkowe w ramach RDS przedstawią swoje propozycje na znacznie wyższym poziomie i wówczas Rząd będzie obliczał, obliczał… i w końcu podejmie decyzję, że będzie to gdzieś pomiędzy tymi (pracodawców i ZZ) wartościami. Pozostaje więc nam cierpliwie czekać a w ramach naszej działalności związkowej wspomagać tych, którzy dzisiaj wypracowują ostateczne decyzje dotyczące poziomu minimalnej płacy. „Polska potrzebuje wyższych płac” – pod… Czytaj więcej »

KOBRA
9 maja, 2018 14:20

Z tego co ja wiem, to Solidarność nie popierała strajku w PLL LOT i w MSWiA. Jak będą robić tak nadal, czyli popierać PIS – to zostanie tylko Komisja Krajowa i ciekawe, z czego się utrzyma jak się wypisze kilka tysięcy członków. Nam w RON nie są potrzebne wystąpienia Piotra DUDY, tylko realne działania na dole żeby pracownicy mieli godziwe wynagrodzenia i godziwą emeryturę. A nie stali w kolejce do Opieki po zasiłki, bo nie starcza im na opłaty czy lekarstwa. Jak ktoś ma wynagrodzenie liczone na podstawie 3,5-krotności średniej krajowej, która obecnie wynosi około 5 tys. zł to można… Czytaj więcej »

eelaa
9 maja, 2018 11:49
Reply to  KOBRA

KOBRA vel SAJMON przecież Ty wiesz wszystko najlepiej i jeszcze pytasz??
Ty rozgrywasz z MOCODAWCAMI podwyżki, czyż nie tak??

Adam
9 maja, 2018 21:48
Reply to  eelaa

Tylko dlaczego mamy wciąż balansować w okolicy płacy minimalnej? Dlaczego nie postawi się znacznie wyższych wymagań stronie państwowej? Zażądać KONKRETNEJ podwyżki, a nie jakiś wyrównań do minimalnej.

10 maja, 2018 10:15
Reply to  Adam

I tu się w pełni z Tobą zgadzam, Adamie. Już od 2007 r., gdy podwyżka wyniosła 100 zł, największy związek stale walczy o 100 zł, aby tylko była podwyżka… jakakolwiek. W ostatnich latach tym minimum jest po równo 150 zł. Dać 150 zł i co, spokój, odfajkować, że podwyżka została zrealizowana?! Przecież wiadomo, że to nikogo nie zadowoli, bo ten co ma najniżej dalej będzie tak miał a temu co ma więcej… te 150 będzie nie wystarczające. Czy teraz też tak będzie? Możliwości w tym zakresie są w budżecie, tylko brak odpowiedzialnych za decyzję! Dlatego MON woli działać zachowawczo. Premie… Czytaj więcej »

KOBRA
10 maja, 2018 07:34
Reply to  eelaa

Trochę się spóźniłaś lub się spóźniłeś z tą informacją o podniesieniu minimalnej płacy. Ja znowu byłem pierwszy, który napisał o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Co do tego, co wiem, ile wiem i czy wszystko wiem – to zapewniam Cię, że ze swoim zasobem wiedzy odnośnie podwyżek płac, czy przepisów związkowych nie dorastasz mi do pięt. Pomimo tego, że nie jestem najważniejszym decydentem w NSZZ „Solidarność”, to posiadam zawsze informacje przed Tobą. A na dowód, że mówię prawdę to wczoraj w godzinach porannych napisałem, że będzie spotkanie w DSS a wieczorem E.Romańska umieściła na stronie NSZZ PW post, że… Jagiełło rozmawiał z… Czytaj więcej »

Marcin
9 maja, 2018 08:39

Dobrze piszesz kolego Kamil. Pozdro z Torunia.

człowiek_z_lasu
9 maja, 2018 19:32

Dzień dobry,
rozpoczynamy licytacje biorę z konta ministra finansów 150 zł brutto plus skutki i słucham Państwa

NSZZ PW – 300zł!!!
TARCZA – 600zł!
MILITARIA – 400zł!!!
MISTRZOWIE Z WARSZAWY – VA BANQUE!!

Tak w skrócie widzę przyszły tydzień i minione lata w sumie również.
To tak z przymrużeniem oka ale wiem, że zrozumiecie co chcę powiedzieć używając realiów „Awantury o kasę”.
Pozdrawiam.

KOBRA
10 maja, 2018 08:07

Trafiłeś w samą dziesiątkę. I co teraz ma zrobić RON, jak wszystkie związki proponują różne wysokości podwyżek. Jaką kwotę ma przyjąć do negocjacji, jak nie jest uzgodnione wspólne stanowisko czyli wysokość podwyżek, czy sposób jej podziału. I wtedy masz to, co się stało w 2016 r. każdy związek chciał jak najwięcej podwyżki i nie masz żadnego papierowego uzgodnienia. I teraz np. eelaa przekłamuje „historię” i kłamie, że dwa największe związki podpisały porozumienie. Jakby podpisały, to dzisiaj by nie było problemu tylko by pokazały dokument podpisany i uzgodniony Panu Ministrowi. A tak, „niby negocjacje” odbyły się na przysłowiową gębę. To skoro… Czytaj więcej »

10 maja, 2018 10:03
Reply to  KOBRA

KOBRA, organizacje skupione w MKK w 2016 r. były przygotowane na różne warianty propozycji ze strony RON, jak również miały przygotowaną treść oświadczenia na okoliczność, gdyby została przyjęta została propozycja, która dla nas byłaby nie do przyjęcia. Ostatecznie tak się zdarzyło, że największe związki zaakceptowały propozycje resortowe i tę ułudę na kolejne lata, stąd wydaliśmy nasze oświadczenie. Nie chcieliśmy do tego przykładać ręki, bo wiedzieliśmy co to oznacza. A protestować można było już wówczas. Sytuacja powtórzyła się w roku ubiegłym, kiedy nie tylko nie realizowano postulatów zawartych w naszej ocenie sytuacji PW, ale w dodatku dawano wszystkim po równo, co… Czytaj więcej »

Kasia
10 maja, 2018 08:12

Sama bym tego lepiej nie ujeła!!;))))

Tomasz
10 maja, 2018 07:20

Będzie 600zl ale rozbite na 5 lat

Zbigniew Zbyszek
10 maja, 2018 09:17

Mistrzowie z Warszawy – niestety nieprawidłowa odpowiedź! prawidłowa odpowiedź to CO ŁASKA!
gratuluje wspaniałej walki
A tak serio, jak nie dostane chociaż nędznych 300 zł do podstawy, to się zwalniam i wam radzę to samo, piszę całkiem serio, mój następny wpis będzie jak wypowiem umowę o pracę.
Pozdrawiam. Zbigniew Zbyszek

Grzesiek
10 maja, 2018 10:33

Każdy pięknie pisze.opisuje i opisuje.konkrety się liczą.a będzie 150 zł tak???tak czy nie??

Mariusz
10 maja, 2018 14:00

Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego do tego minimalnego wynagrodzenia doliczają nam WYPRACOWANE przez nas składniki jak dodatek stażowy, czy za 2/3 zmianę albo nocne?????
To jest kpina żebym po 25 latach pracy miał podstawę brutto PONIŻEJ minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.
Mamy tę sytuację przez zapisy w Układzie Zbiorowym?

10 maja, 2018 16:06
Reply to  Mariusz

Mariuszu, to, że do minimalnego wynagrodzenia wliczane są te składniki, o których piszesz wynika z ustawy, której aktualną treść znajdziesz pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679 Układ Zbiorowy do tego nic nie ma, chociaż mógłby zawierać zapisy, że nie płaci się w ogóle za wysługę lat, bądź płaci się za wysługę od jednolitej podstawy naliczenia dla wszystkich PW. Dziś wiadomo, że kto ma zasadniczej 1850 dostaje wysługi 20% w wysokości 370 zł, a kto ma 6000 zł – otrzymuje 1200 zł. Czyli różnica 830 zł za co? Powtórzę, a czym się różni ta „wysługa lat” dla jednych i drugich pracowników i dlaczego jej… Czytaj więcej »

Grzesiek
10 maja, 2018 16:39

Panie Marku.Nie długo zgodnie z ustawą dodatek stażowy będzie wyłączony z wynagrodzenia brutto.ustawa brzmieć brzmi tak.minimalna krajowa = minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego.niech Pan się odniesie do tego tematu…Mon wie, że tak będzie i sukcesywnie się do tego przygotowuje.ja coraz częściej odnoszę wrażenie, zresztą już pisałem to…Mon daje tyle, ile aktualnie musi.ma to oczywiście związek tylko i wyłącznie z aktualnie wymaganą najniższą krajową.stąd ten meksyk w wynagradzaniu pracowników.związki.dlaczego nie ma protestów itp???

10 maja, 2018 18:22
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, napisałeś: minimalna krajowa = minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego
Nie wiem skąd to wziąłeś, czy też chciałbyś, aby taka treść znalazła się w ustawie.
Chyba, że założyłeś, że taka treść wynika z art. 1 pkt 1a ustawy ale to z kolei dotyczy stawki godzinowej za wykonanie zlecenia lub świadczenia usług.

Obecne brzmienie w tym zakresie jest uregulowane w art. 6, gdzie można odczytać, iż: wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (…). To, jakich składników się nie uwzględnia w wynagrodzeniu minimalnym określono w art. 6 ust 5.

Grzesiek
10 maja, 2018 18:26
10 maja, 2018 18:57
Reply to  Grzesiek

Nie myśl, że wszystko będzie się działo tak, jak to napisano w tym materiale. Sam widzisz, że jest on z końca 2015 r. a dziś mówimy o minimalnej na rok 2019. Oczywiście, będąc członkiem OPZZ, mamy znacznie większy dostęp do treści korespondencji w tym zakresie i – wierz mi – tak szybko to nie nastąpi.

10 maja, 2018 18:59
Reply to  Grzesiek

Może byś przybliżył te przygotowania MON, które mają być dla Ciebie faktem, bo ja żadnych przygotowań nie widzę.

Grzesiek
10 maja, 2018 18:37

Oczywiście..dziś jeszcze takiej ustawy nie ma.o nie wliczaniu stażowego.ale to już wiele razy slyszałem kwestia roku dwóch.

Marek
11 maja, 2018 08:16
Reply to  Grzesiek

Czyli dalej brak będzie młodych w RON! Skoro stawia się na ludzi z 40-letnim stażem pracy… Co z zapisami Kodeksu Pracy, że za taką sama pracę należy się każdemu równe wynagrodzenie? Jak to się ma do tego. Np. Pan z 40-letnim stażem pracy 2200 na rękę a 25-30 latek 1800 na rękę… Gdzie tu zachęta, aby odmłodzić trochę kadrę RON? Dobrze wiadomo jaka jest średnia wieku pracownika RON. Ilu się zwolniło ostatnio, bo brak perspektyw. Rozumiem, że staż pracy to doświadczenie ale np. 40 lat to już monotonia… Jakiś czas temu u mnie zatrudnili nową osobę na wartownika. Staż pracy… Czytaj więcej »

KOBRA
11 maja, 2018 07:30

To dlaczego tego nie zmieniamy naliczenia wysługi od minimalnej a nie od stawki zaszeregowania.
Na co czekamy, trwały prace nad PUZP i ktoś to zgłosił – nie.
Gdzie są wnioski ze strony związkowej.

Grzesiek
10 maja, 2018 16:43
Reply to  Mariusz

Nocne jest w tym roku wyłączone z wynagrodzenia brutto.jest to stricte dodatek już zwiększający wynagrodzenie a nie mający za zadanie równać do minimalnej ustawowej.i tak będzie, i z premiami, i wysługą lat…wtedy związki nie będą miały jak się chwalić regulacjami.wszak najniższa i tak zawsze będzie rosła.

10 maja, 2018 18:50
Reply to  Grzesiek

Nie masz racji, gdyż wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady, jak z pewnością wiesz, wchodzą przedstawiciele: organizacji pracodawców, związków zawodowych (konkretnie NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ) oraz Rządu. To w wyniku wspólnych ustaleń, ostatecznie Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Wszystkie, z wyjątkiem NSZZ PW organizacje związkowe działające w resorcie ON mają w Radzie swoich przedstawicieli i mają możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie. Odnosząc się do tematu, który drążysz (i dobrze, że to robisz) – nasz, resortowy problem nie polega jednak na tym, aby pracownicy wojska… Czytaj więcej »

Grzesiek
10 maja, 2018 19:06

Panie Marku.mam rację.dodatek nocny jest wyłączony z wunagrodzenia brutto.tzn jest stricte dodatkiem a nie skladnikiem wynagrodzenia.nie chodzi mi kto i w jaki sposób ksztaltuje najniższą krajową.przepis o dodatku nocnym wszedl w życie dn 1 stycznia … tylko czekać na dalsze zapisy…które wejdą w źycie.

10 maja, 2018 20:55
Reply to  Grzesiek

Temu nie zaprzeczam. Dodatek za pracę w nocy został wyłączony począwszy od 1 stycznia 2017 r., w ramach prac RDS. W ubiegłym roku OPZZ wystąpił do MRPiPS o kontynuację wyłączeń kolejnych składników, w tym przede wszystkim dodatku stażowego, Pani Minister odpowiedziała, że strony wyprowadzając dodatek za porę nocną uzgodniły, iż po roku od wyłączenia określą skutki wyłączenia dodatku nocnego, a te jak dotychczas nie zostały dokonane. Nie wiadomo, czy do tej chwili je ustalono, bo – jak zwykle – są ważniejsze sprawy… Jeżeli będą kontynuowane kolejne wyłączenia, które nie wiadomo kiedy nastąpią, nie ma pewności czy to będzie akurat dodatek… Czytaj więcej »

ktoś tam
11 maja, 2018 08:07
Reply to  Grzesiek

A tutaj jest nieco świeższa wzmianka na temat wyłączenia dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego, tak w ramach aktualnych informacji: 19.12.2017, 09:30:18 Źródło: money.pl. Dodatek za wysługę lat będzie wyłączony z kategorii minimalnego wynagrodzenia? Takie zmiany rozważa ministerstwo pracy. Dzięki temu najmniej zarabiający pracownicy z długim stażem dostaliby podwyżki. Dziś bowiem, gdyby odjąć im od pensji dodatek stażowy, wyszłoby, że podstawa ich pensji jest niższa niż ustawowe minimum. Więcej o planach ministerstwa powiedział „Rzeczpospolitej” wiceminister pracy Stanisław Szwed. Jak wyjaśnił, skorzystaliby na tym głównie pracownicy administracji. To tam najczęściej są osoby, które dostają tylko minimalne wynagrodzenie, z którego sporą część stanowią… Czytaj więcej »

ktoś tam
11 maja, 2018 08:23
Reply to  Grzesiek

A teraz widzę nowinę, że w zasadzie klamka zapadła: MRPiPS podjęło decyzję. Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej Autor: Leszek Skupski Dodano:18.04.2018 Ministerstwo pracy przygotowuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która doprowadzi do wyłączenia z tego wynagrodzenia dodatku stażowego. Zmiana ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Deklarację taką złożył 17 kwietnia br. (2018!) wiceminister pracy Stanisław Szwed, w trakcie obrad Komisji Krajowej „Solidarności” w Zabrzu. – Głównie dotyczy to sfery budżetowej; jest zielone światło, żeby w tym zakresie dokonywać zmiany, będzie to wchodzić w życie od przyszłego roku – zapowiedział wiceminister. Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę… Czytaj więcej »

11 maja, 2018 09:17
Reply to  ktoś tam

Już myślałem, że coś się zaczęło dziać ale jak widzę to tylko redaktor napisał notkę w tej sprawie.
Deklaracja złożona przez ministra wywodzącego się z NSZZ „S” i to w trakcie obrad KK tego największego Związku – powinna być priorytetem nie tylko dla tego Ministra, ale i całego Ministerstwa w realizacji tego celu.
Poczekamy – zobaczymy.
Szkoda, że nie ma tego w komunikatach czy na oficjalnych stronach MRPiPS.

KOBRA
11 maja, 2018 22:42

Marku, sukces ma wielu ojców a ja myślałem, że to Solidarność zgłaszała żeby wszystkie dodatki do minimalnego wynagrodzenia były wyłączone.
Jak to ma miejsce teraz, stażowe również nie będzie wchodzić do minimalnego wynagrodzenia.

11 maja, 2018 23:25
Reply to  KOBRA

Nie wiem do czego nawiązujesz. Pisząc, opieram się na faktach i pismach, które posiadam. Powołałem się na OPZZ, bo taki fakt miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, gdy Porozumienie wystąpiło do min. Rafalskiej. Mam również odpowiedź Pani Minister, więc moje informacje mają potwierdzenie w rzeczywistości. Może „S” też występowała o kolejne działania w zakresie wyłączenia kolejnych składników wynagrodzenia, może nie. Ja nie posiadam takiej informacji. Może jakiś link…
Pozdrawiam.

Mariusz
10 maja, 2018 20:10

Mam wrażenie, że dopóki nie pracownicy nie „postawią MON po ścianą” – nic się w jego polityce finansowej nie zmieni. Rosną wymagania i zakres obowiązków a „kasa” za tym nie idzie.
Nie mamy prawa do strajku a te dotychczasowe demonstracje w Warszawie nie zrobiły na MON ŻADNEGO wrażenia.
Ot, wycieczka do Warszawy.
Na falę wypowiedzeń też raczej liczyć nie ma co, więc marne te nasze widoki.

Grzesiek
10 maja, 2018 21:11
Reply to  Mariusz

A niby dlaczego my, pracownicy Mon nie możemy strajkować???ktoś napisze to w końcu czy nie, bo związkom np. to na rękę???czy my nosimy mundur???Nie!!!!
Więc na moje, to chyba możemy.chciałbym jakiś akt prawny, przepis… nie jakiś zapis głupi puzp itp.

10 maja, 2018 22:21
Reply to  Grzesiek

Podejrzewam, że nikt Ci nie poda takiego przepisu, bo takiego, który by określał taki zakaz obejmujący wszystkie grupy pracownicze zatrudnione w RON – po prostu nie ma.
Są co prawda przepisy poszczególnych ustaw zakazujących strajku dla niektórych grup zawodowych, jak np. dla członków korpusu służby cywilnej, którzy są również w RON zatrudnieni ale takiego, który obejmowałby wszystkich PW RON – nie ma.

Grzesiek
10 maja, 2018 22:34

Już kończę w takim razie. To dziwie się temu, że do dziś nie było ani jednego strajku lub chociaż pikiet, które jednak mało dają.dziwię się też zatem temu co tu napisze tak tak to jest prawda, że sami przedstawiciele związku ZPW TARCZA głośno mówią nie możemy strajkować… no to jak się tak stawia sprawy to nie ma efektów.i jest też fala odejść z samych związków.w końcu ktoś weźmie się może za robotę. Co roku jest ten sam spektakl.i co roku zarobki w okolicy minimum.liczą się efekty.ich nie będzie skoro cały czas związki mają takie same działania.tak czy nie???dobranoc i masy… Czytaj więcej »

11 maja, 2018 00:00
Reply to  Grzesiek

Cóż Ci mam odpisać. Chyba tylko to, że tak, jak Ty dotychczas miałeś wątpliwości w tym zakresie, zapewne również mieli je przedstawiciele TARCZY, z którymi miałeś kontakt. Zresztą, mając na uwadze, że jeszcze kilka lat temu największy w resorcie Związek oficjalnie wskazywał na to, że PW RON nie mogą strajkować – trudno się dziwić, że taka informacja stała się powszechna.
A według mnie wystarczyło sięgnąć do dwóch przepisów pod linki:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910550236
oraz
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19670440220

Rysiek
11 maja, 2018 09:13
Reply to  Grzesiek

Grzesiek pisze: Maj 10, 2018 o 22:34 „…dziwie się temu, że do dziś nie było ani jednego strajku lub chociaż pikiet, które jednak mało dają.dziwię się też zatem temu co tu napisze tak tak to jest prawda, że sami przedstawiciele związku ZPW TARCZA głośno mówią nie możemy strajkować… no to jak się tak stawia sprawy to nie ma efektów.i jest też fala odejść z samych związków….” A Marek odpowiada w sposób, który sugeruje, że Grzesio ma zupełna rację, gdyż pisze cyt: „Cóż Ci mam odpisać. Chyba tylko to, że tak, jak Ty dotychczas miałeś wątpliwości w tym zakresie, zapewne również… Czytaj więcej »

11 maja, 2018 09:56
Reply to  Rysiek

Witaj Rysiu, też Cię lubię i ciszę się, że zacząłeś pisać.
Napisałeś:
„Doprawdy??? Możemy w wojsku strajkować??? To jakaś zupełna dla mnie nowość, bo ja z zapisów obowiązującego prawa wyciągam zupełnie odmienne wnioski.”

Nie będę tutaj wchodził z Tobą w polemikę ale jeżeli masz jakieś wątpliwości, to mamy możliwość – jak wiesz – skomunikować się poza tym forum i wymienić się swoimi stanowiskami a myślę, że wówczas Twoje wątpliwości znikną.

Gruba kaska
11 maja, 2018 07:39

Bo jakby Pan Marek za darmo miał takie imperium, jak jest na ul. Koszykowej (siedziba NSZZ PW) i jeszcze wiele innych przywilejów – to też by Pan tak działał, czyli źle dla PW i informował, że nie wolno strajkować.

ktoś tam
11 maja, 2018 08:35

Informacja z 25.04.2018
http://innpoland.pl/142967,dodatek-stazowy-resort-pracy-planuje-zmiany

i informacja z 18.04.2018:
https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/mrpips-podjelo-decyzje.-dodatek-stazowy-bedzie-wylaczony-z-placy-minimalnej-17342.html

Nasze podwyżki są zdeterminowane wprowadzeniem powyższych zmian tzn. jeżeli takie zmiany wejdą w życie – to w 2019 r. dla pracowników RON podwyżek nie będzie,
a raczej będą, ale wynikające z przepisów o płacy minimalnej, a nie z budżetu MON i programu „105 plus”…

robol
11 maja, 2018 09:16

Jeden wielki pic na wodę. Emeryci wojskowi powoli przejmują stanowiska pracownicze RON. Jak za kilkanaście lat przejmą większość, wtedy będzie spokój i znikną związki zawodowe, bo po co emeryt ma płacić składki, jak związki są zupełnie niepotrzebne? Dla nich minimalna krajowa jako RON to dodatek do emerytury. Nie można strajkować! Związki nic nie mogą poradzić na tegoroczną 150 złotową podwyżkę! Ogólnie brak jest perspektyw na przyszłość dla zwykłego człowieka, który pracuje w RON. 2500 zł brutto mam a pracuję tu tylko 8 lat? a co muszę robić? to co mam w obowiązkach plus dodatkowe obowiązki plus wszytko inne i jeszcze… Czytaj więcej »

Adam
12 maja, 2018 20:14
Reply to  robol

Tu są złe przepisy. Emeryci powinni brać albo emeryturę, albo pensję za pracę. Skoro nabył prawa emerytalne, to nie powinien mieć prawa pracować zawodowo. A jak chce pracować zawodowo, to emerytura powinna być zawieszana na ten czas. Nie dwie „pensje” na raz. Kto to słyszał żeby emeryci pracowali – to po co szli na emeryturę? Przepisy są dziurawe i tacy ludzie psują rynek pracy, bo dla nich to dodatek do niemałej zresztą emerytury. Ci wojskowi emeryci tak poza tym to nic nie potrafią. Wiem co mówię. Taka jest prawda.

eric
11 maja, 2018 09:22

Tylko z tego, co pisze Pan Marek można wywnioskować to tak: strajkować można ale lepiej nie. MON olewa kompletnie związki a one dalej się łaszą do MON-u, że może w końcu raczy z nami porozmawiać. Trzeba podjąć inne kroki, skoro dotychczasowe sposoby nic nie dają. Powiedzieć konkretnie, albo godna podwyżka dla wszystkich, zwłaszcza ludzi na dole (nie może być tak, że PW pracując przy obronie kraju dostają najniższą krajową), albo strajk. Były podpisane podwyżki za Macierewicza, w tym roku miało być chyba 250-270 (proszę mnie poprawić jeśli się mylę) a teraz tłumaczenie, że było to za innego ministra. Ludzie tak… Czytaj więcej »

Grzesiek
11 maja, 2018 09:48

A Pan Marek Kazimierczak dalej w zaparte.właśnie to są te przygotowania MONu, o których piszę.a związki niech nie udają, że o tym nie wiedzą.tylko się wezmą za robotę.w przyszłym roku, jeśli nie będzie min 220-230 do zasadniczej strajk już w lutym.pytanie za sto punktów.czy Wartownikom OWC dodatek za nocne jest wypłacany odrębnie jako dodatek czy jako składnik wynagrodzenia brutto????

11 maja, 2018 10:12
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, w związku z tym moim – jak piszesz „zaparcie” pozwól, że zakończymy te nasze pisanie, bo – jak widzę – nie przyniosło ono rezultatu, gdyż wydajesz się być na „wcześniej okopanej pozycji wyjściowej”.
Natomiast na pytanie za 100 punktów, odpowiem Ci, że dodatek za pracę w porze nocnej jest wypłacany jako składnik wynagrodzenia brutto. I już wiesz wszystko. Pozdrawiam.

Grzesiek
11 maja, 2018 10:48

Panie Marku.Nie na okopanej ale musi Pan zrozumieć, że tak dalej być nie może.wszyscy są w stanie coś ugrać a my dalej dziadostwo i ubóstwo.mnie to i złości, i przy wypłacie bardzo smuci.Żona zarabia więcej, mimo braku wysługi w dyskoncie.

11 maja, 2018 10:59
Reply to  Grzesiek

Pisaliśmy wcześniej w temacie strajku i do tego się odnoszę. Wiem, proszę mi wierzyć, że obecna sytuacja jest nie do przyjęcia, jednak,aby cokolwiek w tym zakresie zrobić – trzeba woli działania wszystkich związków. Przynajmniej tych dwóch pozostałych, bo MKK i NSZZ Solidarność ma w zasadzie wypracowaną linię postępowania. W odróżnieniu od tych wszystkich, którzy są w stanie coś ugrać, tym się różnimy, że oni muszą walczyć o dodatkowe środki a my już mamy je zabezpieczone w budżecie MON i nie musimy o nie walczyć!!! Wystarczy, że będziemy – jako Strona społeczna – przedstawiać wspólne postulaty co do podziału środków, które… Czytaj więcej »

new
11 maja, 2018 11:43

I dlatego jak mantra powtarzał będę, że związki zawodowe trzeba wyprowadzić z zakładów pracy i powinny działać poza zakładem, ale mieć uprawnienia reprezentowania pracowników w zakładzie i mieć narzędzia ustawowe nacisku na pracodawców. Tacy działacze powinny utrzymywać się ze składek członków, jestem gotowy płacić nawet dużo więcej tylko by utrzymać działaczy, ale żeby odnosili odpowiednie rezultaty swojej działalności w innym wypadku mogę sobie wybrać inny związek. W obecnej chwili jest patologia, pracodawca utrzymuje przewodniczących za swoją kasę i może go korumpować, obietnicą wyższej pensji za cicho siedzenie. Dlatego nie możecie dogadać się z innymi związkami, bo są w kieszeni rządzących… Czytaj więcej »

Rysiek
11 maja, 2018 13:48

A wiec jeszcze raz w kwestii i tych naszych podwyzek i strajku / a moze innych form protestu / które zdaniem wielu wioda do sukcesu a nie sa przez wojskowe zz stosowane…. Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Art.17. 2.Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w art. 7–14. ”Nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w art. 7–14”…. To może ci wszyscy którym sie wydaje, że taki strajk to bulka z masłem… Czytaj więcej »

Tomasz
11 maja, 2018 18:37
Reply to  Rysiek

Niedopuszczalne ale nie zabronione

11 maja, 2018 19:20
Reply to  Rysiek

Rysiu, zaznaczyłem w Twoim komentarzu te zdania, co do których mam wątpliwości. A więc te dotyczące jednostek Sił Zbrojnych, przez które szybko przeszedłeś do definicji „jednostki wojskowej”. I na tym oparłeś cały swój wywód. W mojej ocenie, w pierwszej kolejności należy ustalić co zalicza się do Sił Zbrojnych, bo przecież zwrot „Siły Zbrojne” nie jest tożsamy z pojęciem „resort obrony narodowej”, które to pojęcie (RON) jest znacznie szersze. Powołałem się na ustawę o powszechnym obowiązku obrony, bo tak jest szczegółowo określone co wchodzi w skład Sił Zbrojnych. I oto poniżej wynik moich poszukiwań. Art. 3 ust. 3. W skład Sił… Czytaj więcej »

Agata
11 maja, 2018 13:53

Cytuję:
„Starosta oświęcimski, członek PiS od 15 lat, o propozycji obniżki dowiedział się z mediów.
Cóż mam powiedzieć? W moim przypadku 20 procent to około 2600 zł. Ale ja nie przyszedłem do samorządu, by zarabiać pieniądze.”

Tak się składa że 2600 to ja mam brutto!
Zobaczymy czy przyniesie nowy tydzień 🙂
Pozdrawiam

Rysiek
11 maja, 2018 22:37
Reply to  Agata

Rzeczywiscie ich nie dostrzegam z prostego względu – gdyż ich po prostu nie ma. Dlaczego?? Sam przecież napisałeś, że cyt: Art. 13c ust. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Art. 13c ust. 3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeżeli chcesz nam udowodnić, że i Szef IW SZ, i IW SZ należą do SZ ale już wchodzące w skład IW jednostki podporządkowane nie – to się po prostu mylisz a Twoje rozumowanie w żaden sposób obronić się nie da. Bowiem od struktury IW SZ w żaden… Czytaj więcej »

11 maja, 2018 23:18
Reply to  Rysiek

Rysiu, mnie się nie pytaj się o interpretacje tych zapisów, bo skąd mam wiedzieć co chciano a co w rzeczywistości zapisano. Nad tym z pewnością dumały tęgie głowy i coś musiało być na względzie.
Ja tych zapisów w art. 13 nie wymyśliłem, tylko zacytowałem z ustawy.
Piszesz, że od struktury IW SZ nie można oddzielić jednostek bezpośrednio podporządkowanych. A dlaczego mam je oddzielać, jak one są już oddzielone, bo każda z jednostek PODPORZĄDKOWANYCH stanowi odrębną jednostkę.
Pytasz się natomiast czym one są? Odpowiem – są jednostkami zabezpieczającymi funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.
Po to były chyba tworzone.

Rysiek
12 maja, 2018 10:01

A jednak nie, bo te jednostki zostały utworzone w istocie po to, aby zabezpieczały funkcjonowanie jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych a to subtelna różnica. Ja nie odpowiadam za to, że ta nasza logistyka została jakoś tak do kąta schowana. Nie można jednak publicznie twierdzić, że te tysiące żołnierzy i 2/3 pw zatrudnionych w resorcie – wchodzące w skład jednostek IW SZ do SZ RP nie należy, gdyż to tych wszystkich ludzi po prostu obraża. Więc – wg Ciebie – ja z tym moim kałachem, z którym chronię wojskowe mienie do SZ nie należę?? Żołnierzami SZ nie są żołnierze różnych stopni służący… Czytaj więcej »

12 maja, 2018 12:18
Reply to  Rysiek

A żebyś wiedział, że żaden pracownik nie jest zaliczany do Sił Zbrojnych. W tym temacie, w 2016 r. w trakcie rozmów z MON wskazywałem potrzebę określenia liczebności PW w odpowiedniej rangi akcie prawnym, jak to ma miejsce np. w Bundeswehrze a ustawa o modernizacji określa jedynie liczebność żołnierzy Sił Zbrojnych. Na to dyrektor DB stwierdził: Panie Marku, co Pan, pracownicy wojska nie wchodzą w skład Sił Zbrojnych. Na wskazanie, że znaczna część z nich zajmuje stanowiska etatowe w jednostkach wchodzących w skład SZ i mają przydziały mobilizacyjne? W odpowiedzi usłyszałem: No to co z tego? Powtarzam, nie była to rozmowa… Czytaj więcej »

Zbigniew Zbyszek
11 maja, 2018 13:58

Panie Marku wiadomo kiedy odbędzie się spotkanie ze wszystkimi związkami na temat podwyżki „propozycji konkretnej kwoty i szczegółach jej wprowadzenia” ?

KOBRA
11 maja, 2018 23:17

Zapytaj Administratora strony NSZZ PW niejakiego Nadszyszkownika. On na wszystkich forach umieszcza zapis, że spotkanie będzie w następnym tygodniu, bo jego Szef spotkał się z Dyr. DSS i przekazał mu taką rewelacyjna wiadomość. A jak nie będzie, to potwierdzi w 100 %, że NSZZ poprostu gra sobie z pw, a ja bardzo się cieszę, bo powoli NSZZ PW się kurczy liczebnie i zapisują się ich członkowie do „Solidarności” czyli do związku, który chce wyjść na ulicę – pomimo tego, że nie wszyscy działacze „S” są za takimi rozwiązaniami. Ale ja sobie w tym temacie poradzę z tymi „leśnymi dziadkami”. Znowu… Czytaj więcej »

Rysiek
12 maja, 2018 10:11
Reply to  KOBRA

Jasiu – wyjście na ulicę to nie strajk… Jeżeli uważasz, że sprawa jest łatwa i prosta – to zorganizuj taki strajk u siebie w tych zakładach, w których macie oddziaływanie. Chętnie poczytam Twoje relacje ze „związkowego frontu” 🙂 Chcecie zorganizować pikietę w Warszawie lub gdzie indziej – ok. Jeżeli tylko dopełnicie formalności, aby to zgromadzenie publiczne było legalne… zwlokę się wówczas i gwarantuje tu publicznie, że uczynię wszystko, aby Was wspomóc a zadymiać, jak trzeba – jeszcze potrafię… To jednak nie wyjście z istniejącej sytuacji, gdyż wówczas pozostaniemy, Jasiu, samotnie na tzw. „lodzie” a inne zz wbiją nam nóż w… Czytaj więcej »

KOBRA
12 maja, 2018 13:11
Reply to  Rysiek

Rysiu, jakie formalności na jaką pikietę potrzebuje. Zgoda pani prezydent Warszawy nie jest wymagana. To nie musi być parę tysięcy protestujących. Wystarczy 100, 200, 499 pw i też można pokazać swoje niezadowolenie a jeszcze do tego wykorzystać media. I o takim czymś myślę. U nas, jak wiesz, w woj. kujawsko-pomorskim już jest akcja protestacyjna sfery budżetowej i czekamy na spotkanie z panią minister Rafalską, które ma się odbyć do końca maja. Trochę się to u nas te spotkanie przeciągnęło ze względu na akcję w Sejmie niepełnosprawnych. Ale Pani Minister odpisała, że jak tylko będzie wolny termin to zaraz się spotyka… Czytaj więcej »

Rysiek
13 maja, 2018 17:05
Reply to  KOBRA

Jasiu – to na pewno nie będzie zgromadzenie spontaniczne, bo nikt go za takowe nie uzna… Jeżeli nawet zastosujesz tu tryb uproszczony, to będziesz musiał je zgłosić. Musisz też wiedzieć, że Policji, ŻW i Straży Miejskiej będzie więcej niż tych twoich uczestników a oni was tam dokładnie wypunktują. Wystarczy, że ktoś jedna małą petardę odpali, że mała plamka na murze powstanie, że jakieś okno wybite zostanie a długo się nie wypłacisz jako organizator tego przedsięwzięcia. Musisz liczyć się także z prowokacją, która natychmiast takie zgromadzenie zakończy. Musisz…. Ale po co ja o tym wszystkim piszę, kiedy to takie proste i… Czytaj więcej »

Rysiek
12 maja, 2018 14:18

Art.13c. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 1a.Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega Dowódcy Generalnemu. 2.Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy: 4) dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego; 6) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 7) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych I to byłoby tyle w temacie. Co do tego, czy pw są częścią, czy też nie są częścią sił zbrojnych – nie ma to żadnego znaczenia. Wydaje się, że nie byłoby błędem twierdzić,… Czytaj więcej »

13 maja, 2018 10:10
Reply to  Rysiek

No, widzisz Rysiu, już inaczej piszesz i – w zasadzie sam sobie odpowiadasz. Oczywiście, że NIEDOPUSZCZALNE jest organizowanie strajków w jednostkach Sił Zbrojnych RP i to nie ulega wątpliwości, jednak taka możliwość – przyjmijmy, że w oparciu o obowiązujące przepisy – istnieje w jednostkach resortu obrony narodowej, które nie są zaliczane do jednostek Sił Zbrojnych RP. Bo chyba nie masz wątpliwości, że np. Liceum Lotnicze nie jest jednostką SZ RP, a czy wojskowe biura emerytalne są? a przedszkola wojskowe oraz szereg innych jednostek, jak np. rejonowe przedstawicielstwa wojskowe itd. itp. są? Tam wszędzie są zatrudnieni PW RON. Początek naszych rozważań… Czytaj więcej »

Rysiek
13 maja, 2018 11:20

Dzięki za ten wykład, bo każdego kto przez niego przebrnie wiele on nauczy. To jednak wykład naszej sytuacji, niekoniecznie udowadniający, że strajkować możemy – zwłaszcza tam w resorcie, gdzie by się to bardzo ludziom przydało, bo zarabiają /myślę o wynagrodzeniu zasadniczym/ po 40 latach pracy ponad 200 zł poniżej minimalnego wynagrodzenia. Żeby daleko nie szukać – podałem swój przykład. Źle podeszliśmy do zagadnienia – także zapewne z mojej winy, bo: 1/ kwestia czy pracujemy w jednostkach SZ RP to przecież nie jedyny wyznacznik prawa do strajku; Wiem przecież, że istnieje wojskowe szkolnictwo, administracja czy służba zdrowia, obsługa prawna, kultura ….… Czytaj więcej »

13 maja, 2018 16:51
Reply to  Rysiek

Widzę Rysiu, że jak nie skończę tej naszej polemiki, to będzie ona z Twojej strony trwać w nieskończoność. Teraz mi wskazujesz, że „jeżeli to wszystko jest to łatwe, proste i w pełni legalne – to nic nie stoi na przeszkodzie” W związku z powyższym informuję Cię, że moje wpisy w tym zakresie dotyczyły prawnej możliwości strajku dla pracowników wojska, co miało być odpowiedzią na komentarz Grześka, który pytał się gdzie zapisano o zakazie strajku dla pracowników a nawet powoływał się na członków TARCZY, którzy mieli takie stanowisko wyrażać. Wskazałem zatem, że w prawie nie ma takiego zakazu dla pracowników wojska,… Czytaj więcej »

KOBRA
13 maja, 2018 19:24
Reply to  Rysiek

Rysiu, jakbym chciał być zgryźliwy, czy chciał Ci dowalić – to zapytałbym a gdzie jest teraz twój związek – TARCZA i jak działasz, jak masz tak mało na zasadniczej, bo według moich informacji jesteście najgorszym RBLog z tak niską płacą dla OWC. Tylko 22 WOG Olsztyn ma 5 zł więcej na zasadniczej (1855 zł) ale mają 15% premii. Skoro brakuje Ci 250 zł do minimalnego wynagrodzenia to macie 1850 zł a u mnie – gdzie ja działam – jest 1985 zł na zasadniczej i nadal atakuję swojego Pracodawcę o podniesienie płacy zasadniczej dla OWC. Chyba teraz sam się przekonałeś, jak… Czytaj więcej »

Grzesiek
11 maja, 2018 17:02

Rysiek, tak czytam to co napisałeś i nie wierzę.wysokość składek ma wpływ na efektywność związków???aha.co do strajku.dlatego pytałem czy możemy.z drugiej strony ok.Siły zbrojne nie mogą.tak tylko, że my żołnierzami nie jesteśmy i należałoby doprecyzować niektóre definicje.a nawet tylko po to, żeby nie było wielu interpretacji co możemy a co nie.z czego słynie nasze pogmatwane prawo.nawet jeśli nie możemy a myślę, że możemy to wystarczy organizować protesty.co Policjanci mogą a my nie???Oni nie służą bezpieczeństwu Państwa???a służba zdrowia nie służy???wszak Państwo to obywatele a nie wycinek sam na mapie.odnośnie braku rozwiązań.od bardzo dawna pracownicy Ron nie zbliżają się w żaden… Czytaj więcej »

Rysiek
13 maja, 2018 22:26
Reply to  Grzesiek

A jak się Tobie wydaje?? Że od jakiego poziomu tą podwyżkę zamrozisz?? Doskonale wiesz, że ta płacowa resortowa układanka sypie się i od dołu, i od góry. Odpowiem tak. Rozwiązanie, które tu od dawna forsujesz mi nie leży, bo nie tylko dzieli i różni pracowników ale jest niczym innym, jak odgrzewaniem komunistycznych idei i to mocno zdegenerowanych przekonaniem o równych żołądkach… Bliższa jest mi filozofia NSZZ PW, który optuje za gwarantowaną kwota podwyżki pozostawiając pewna część środków naliczanych na pełnozatrudnionego na te socjalne podwyżki i wyrównywanie poziomu wynagrodzeń na stanowiskach tożsamych. Istota problemu sprowadza się – w moim przekonaniu –… Czytaj więcej »

Rysiek
11 maja, 2018 22:51

Grzesiu – nie pisałem o braku możliwości zorganizowania protestów a o strajkach. Co do protestów – można je organizować ale pod warunkiem, że zostaną spełnione ustawowe wymogi a jakie one są – odsyłałem do stosownych regulacji prawnych. Należy rozpocząć żmudną procedurę w ramach sporu zbiorowego zgodnie z ustawą a tego nie ma kto poprostu zrobić, bo brak stosownej wiedzy kasy chętnych i zdecydowanych. Czy wiesz, że nawet oflagowanie zakładu pracy może być dokonane jedynie wówczas, gdy zezwoli na to pracodawca, gdyż w przeciwnym razie jest ono nielegalne a ludzi można z dnia na dzień wywalić dyscyplinarnie z zakładu pracy?? Czy… Czytaj więcej »

człowiek_z_lasu
12 maja, 2018 09:14

Tak sobie czytam te wasze wpisy szanowni i mam takie pytanie:

Jak zostało postawione ultimatum w DSS? Albo podwyżki w maju albo strajk tak? a podaliście kwotę minimalną tych podwyżek przez nas oczekiwanych? czy wystarczy, że dadzą cokolwiek i już spełnią wasze warunki?

Grzesiek
12 maja, 2018 13:44

Wg mnie powinno to być min 190 zł do zasadniczej plus skutki.w przyszłym min 205 do zasadniczej plus skutki.nie wziąłem pod uwagę kwot na równanie wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach, bo to i tak jest ściema.u nas w jw nikt praktycznie nigdy nie dostał więcej niż była mowa min do zasadniczej…ściema i tyle.teraz propozycja monu jest taką samą ściemą.150 do zasadniczej reszta skutki, reszta to pieniądze na wyrównanie dysproporcji.śmiech, bo nawet pracownik z 20-letnią wysługą i 10% premią osiągnie 195 brutto.a mon proponuje naliczeniowo 220 chyba.gdzie pozostała kwota się rozpłynie, jak co roku…co może nie jest tak???związki to klepną.na 80%…

Krystyna
12 maja, 2018 19:15

Człowieku właśnie o to samo chciałam zapytać! czy jest określone minimum tej podwyżki (np 250 na rękę), czy związki dogadały chociaż to?

Zenek
12 maja, 2018 10:15

To po co nam takie związki, które nic nie mogą, lepiej się zwróćmy do Tadeusza z Torunia on nam prędzej pomoże.

Darek
12 maja, 2018 10:15

Rysiu a ja widzę, że piszesz w taki sposób, aby tylko pracownicy nawet nie pomyśleli o jakimkolwiek strajku. Straszysz i straszysz. Moim zdaniem, mam prawo strajkować, bo nie służę w jednostce wojskowej tylko wykonuję dla nie prace i to jeszcze za nędzne pieniądze.

Rysiek
12 maja, 2018 13:34

Zenek i Darek – błąd w Waszym rozumowaniu na temat tego, co ja piszę polega na tym, że Wy dostrzegacie jedynie niemoc i zastraszenie w tych moich wypowiedziach. Gdyby tak było, to ja bym się przez 20 ostatnich lat mojego życia w zz nie bawił. Oczywiście należy w pełni zdawać sobie sprawę z naszych ograniczeń i szukać – pomimo tych ograniczeń – sposobów skutecznej walki o swoje. Nie moja jednak rola jest, aby podawać na przysłowiowej tacy gotowe rozwiązania, tym bardziej, że w wielu przypadkach i tak pozostaną one jedynie pobożnymi życzeniami. Jeżeli mamy robić a nie tylko mówić, czy… Czytaj więcej »

Darek
13 maja, 2018 09:43
Reply to  Rysiek

Dobrze to napisałeś, mi też wygląda to na zabawę a twierdząc, że najlepszym rozwiązaniem jest to co odpisałeś – to mamy dzięki takiemu postępowaniu taką a nie inną sytuację.
Nic nie możemy, róbmy tak dalej, jak mówisz a napewno będzie lepiej.

Rysiek
13 maja, 2018 10:47

Oczywiście dużo możemy… Możemy się w końcu wspólnie dogadać tak, jak to miało miejsce ostatnio, gdy wszystkie wojskowe zz wezwały ministra Błaszczaka do rozmów płacowych, określając nawet ich przedział czasowy. Ten czas już dawno upłynął tyle, że skończyło się na piśmie i mglistych obietnicach resortu, który po prostu gra na czas – jak zwykle zresztą. W tej sytuacji, w przyszłym tygodniu powinno dojść w Warszawie do spotkania liderów związkowych, podczas którego powinien zostać zawiązany Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny (MKP), który po prostu wystąpi ze sporem zbiorowym do MON przedstawiając listę konkretnych postulatów dotyczących przywilejów pracowniczych i związkowych, płac oraz warunków pracy…..… Czytaj więcej »

13 maja, 2018 16:57
Reply to  Rysiek

Dla przykładu więc można podglądną, jak to się robi w praktyce.
Zapraszam pod link odnośnie działania:
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/ankieta-referendalna-fzz-sluzb-mundurowych

i efektów tego działania ze strony Ministerstwa SWiA:
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/ministerialny-zespol-rozpatruje-postulaty-sluzb-mundurowych

I to, co powyżej wskazałem – jest uzupełnieniem Twojego, Rysiu, komentarza dotyczącego możliwości innych działań.

Rysiek
13 maja, 2018 19:05

Niewiele ugrali ale chociaż konkretnie szarpią. Zrobili już to, czego u nas nie zrobiono. Dlatego, że u nas każdy sobie rzepkę skrobie a dodatkowo niektórzy zachowują się tak, jakby celowo grali przeciwko tym, którzy im składki płacą… Np. na siłę uspokajając nastroje w komunikatach, które niewiele mają z prawdą wspólnego. Należy – wzorem wielu branż i środowisk – pilnie utworzyć Federację Związków Zawodowych Resortu Obrony Narodowej. Mogę podjąć się opracowania statutu takiej związkowej federacji po to, aby w końcu przemówić pełnym i wspólnym głosem a także po to zwłaszcza, aby w nieodległej przyszłości – gdy zmianie ulegnie ustawa o zz… Czytaj więcej »

gienek
13 maja, 2018 21:01

Może lepiej poczekać aż premier ogłosi wysokość minimalnej na przyszły rok, aby mieć dodatkową kartę (kwotę) w negocjacjach. Bo okaże się, że w czerwcu dostaniemy podwyżki np. 150 zł plus skutki a po dwóch tygodniach ogłoszą, że minimalna na 2019 wzrasta też o 150 zł.
MON będzie się cieszył, że kolejny rok załatwił sprawę „za flaszkę”, bo summa summarum wyjdzie, że będziemy do przodu aż o przysłowiowy kieliszek chleba.

PEWURON
14 maja, 2018 08:08

Tak czytam te pomysły jak zostać zauważonym przez MON i smutek mnie ogarnia. Panowie – byli żołnierze związkowcy z dodatkiem do emerytur w postaci pensji PRON – wy zapominacie chyba o jednej najważniejszej rzeczy. Macie plany tworzenia federacji związków, pisania statutów, planowania pikiet itp. tyle, że – jak wszyscy nauczyliśmy się przez ostatnie lata – NIE JEST MOŻLIWE dogadanie się nawet związków między sobą. Organizacja Waszych federacji i innych podobnych tworów zajmie Wam kolejne kilkanaście miesięcy a może nawet kilka lat. Jak sobie niby wyobrażacie dogadanie się z Panem Bogiem z Koszykowej??? Zapomnieliście w tym wszystkim o tym, że Pracownicy… Czytaj więcej »

Grzesiek
14 maja, 2018 14:03
Reply to  PEWURON

Bravo…tak właśnie to powinno wyglądać.minimum np. 250 do podstawy…jak nie – to wychodzimy i robimy swoje.lub nie robimy…

człowiek_z_lasu
14 maja, 2018 15:06
Reply to  PEWURON

Pozostawię taki oto komentarz w kwestii ZZ:

„Banda baranów dowodzona przez lwa jest silniejsza niż banda lwów dowodzona przez barana”

Rysiek
14 maja, 2018 15:24
Reply to  PEWURON

Pewuron – piszesz doprawdy pięknie i porywająco tyle, że co z tego? Gdy te uzgodnienia, które w kwestii naszych podwyżek zapadły dwa lata temu i było to ogłaszane, zz skupione w MKK nie godziły się z nimi i co?? Tyle, że te uzgodnienia zostały i tak wprowadzone a teraz okazuje się, że ci, którzy ich nie akceptowali mieli rację. Nie przeszkadzało to jednak resortowi, aby w świetle kamer ogłaszać sukces, bo dogadał się z największymi funkcjonującymi w resorcie zz. Wynik tych rozmów odczuwamy na własnych plecach i w portfelach. W dodatku – wszystko na to wskazuje – nie będzie nawet… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 maja, 2018 06:54
Reply to  Rysiek

Rysiek.piszesz tak, jak byś był albo trepem, albo kimś z ministerstwa.niestety ale tak te Twoje wypociny się odbiera.daruj już sobie.wstyd

Rysiek
15 maja, 2018 14:10
Reply to  Grzesiek

Co?? prawda boli?
Myślałem, że podasz swoją płacę brutto za marzec lub kwiecień. Wówczas moglibyśmy mieć jakieś porównanie z tą minimalną, której rzekomo nikt nie osiąga.
Chodzi o uczciwy dobór argumentów – to wszystko a co do społecznego poparcia naszych, pracowników wojska akcji protestacyjnych – będą zerowe i wszyscy o tym wiemy. Nie nakręcajmy się więc a realnie spójrzmy na te nasze problemy. Co do wstydu, to wstydem jest publiczne ściemnianie i malkontenctwo.
To forum nie po to powstało, aby sobie tu „spuszczali powietrze” różnej maści frustraci a po to, aby dyskutować racjonalnie o pracowniczych problemach.

14 maja, 2018 16:33
Reply to  PEWURON

Z informacji, jakie uzyskałem wynika, że termin spotkania z Pełnomocnikiem to 23 maja 2018 r. godz. 10.00

człowiek_z_lasu
14 maja, 2018 16:52

Zakrzywiamy czasoprzestrzeń?
23 maja to nie jest w tym tygodniu 🙂
przeciągania ciąg dalszy ale co tam 🙂 mamy czas 🙂

14 maja, 2018 22:10

Nigdy nie wypowiadam się, jak nie mam przynajmniej 95% pewności. O spotkaniu w tym tygodniu wypowiadali się przedstawiciele największych związków.
Te 5% w tym przypadku pozostawiam, bo może będzie wcześniej o dzień, aby przedstawiciele wojskowej „S” mogli wyspani brać udział w wyborach Ich Organizacji na nową kadencję, które będą się odbywać w dniach 24-25 maja br.

Grzesiek
14 maja, 2018 17:27

Wg nszpw w tym tygodniu… tak wypisują na fb i ma syronie http://www.pięknie
Panie Marku.co w związku z tym???przecież jawnie Was – czyli nas wszystkich – Mon olewa.obiecywali „w ciągu 2tyg” … …

Mariusz
14 maja, 2018 18:01

Weźmy pod uwagę to, że na tym forum – dzięki uprzejmości TARCZY – mogą wypowiadać się wszyscy (nie ma blokowania i cenzury jak na innych). Niestety ale właśnie przez to spora część naszych żalów i pretensji spada też na przedstawicieli tegoż związku. Panie Marku, niech Pan wybaczy nam te właśnie „słowne wycieczki”, których adresatami powinni być właśnie decydenci wspomnianych wcześniej innych organizacji związkowych. PEWURON, jak dla mnie, trafił w samo sedno naszych oczekiwań. Obawiam się tylko co zrobi największy związek, bo – jak znam życie – możemy się mocno zdziwić jego zachowaniem. Obym okazał się złym prorokiem. MON systematycznie odwleka… Czytaj więcej »

KOBRA
14 maja, 2018 19:02

Termin ten został przesunięty na naszą prośbę z 24 maja na 23 maja i ustalony z „Solidarnością” przez Pełnomocnika dzisiaj rano, ponieważ – jak dobrze wiesz, Marku – mamy wybory 24/25 maja w Gdyni KS PC MON NSZZ „Solidarność”.

14 maja, 2018 22:19
Reply to  KOBRA

Wiem, wiem, KOBRA, że macie wybory i już wcześniej o tym napisałem i nawet zakładam, że MON mógłby zrobić dla Was ukłon i zorganizować to spotkanie nawet 22 maja br.
Wówczas moglibyście wyspani i wypoczęci przystąpić do wyborów władz na nową kadencję. A tak po spotkaniu będziecie musieli szybko się przemieszczać ze stolicy na wybrzeże. Pozdrawiam Cię.

Rysiek
14 maja, 2018 22:36

Czy ta zwłoka to źle, czy dobrze? Uważam, że dobrze ten czas należy wykorzystać ale tego nie uczynimy. Dotychczas ten czas marnotrawiono na okopywanie się na obranych pozycjach i tak zapewne pozostanie…. A gdy już się spotkacie to okaże się, że żadnej podwyżki nie będzie, bo pieniążki się tak jakoś na różne projekty porozchodziły. Z informacji przedstawicieli DB MON dowiecie się i zostanie to przedstawione w bardzo przekonującej prezentacji, że właściwie kasy nie ma. Ot, może ze stówkę z małym nawisem można byłoby na regulacje płacowe przeznaczyć ale w zasadzie nie dla wszystkich. Nie będzie więc żadnych negocjacji a jednostronny… Czytaj więcej »

Rysiek
15 maja, 2018 07:21

Życzę, aby Ciebie Jasiu wybrali tam na szefa wojskowej Solidarności.
W przeciwnym razie możecie sobie dalszą działalność związkową w ramach tego zz darować i radzę wówczas po prostu przejść do TARCZY. 🙂
Jak to mówią – w kupie siła… 🙂

KOBRA
15 maja, 2018 09:08
Reply to  Rysiek

Dziękuję Ci za życzenia ale do TARCZY nie przejdę.
Chociaż, w życiu nigdy nic nie jest wiadomo.

KOBRA
15 maja, 2018 08:03

Gdyby wnioskował to inny związek, to MON z pewnością robiłby ukłony ale nam wystarczy, że zmieni termin z 24 maja na 23. Marku, nieważne, przyjedziemy i to, co mamy powiedzieć – powiemy, zwłaszcza na informacje o płacach i na te śmieszne negocjacje, na które czekamy od 9 stycznia 2018 r. Domyślam się, że tak długo nie było negocjacji, bo MON nie wiedział ile środków przeznaczyć na podwyżki. Czy będzie to 150, czy 250 mln zł i teraz nas mile zaskoczy. Co do moich wypowiedzi, że będzie spotkanie w dniach 14-18 maja, to była podpucha dla NSZZ PW, który – nie… Czytaj więcej »

Darek
15 maja, 2018 08:24

Rozmowy przeciągane są z oczywistych powodów, rzucą wam ochłapy a związki to przyklepią, bo jak nie to wyrównania nie będzie.Świetna taktyka.Sam bym tak zrobił.

15 maja, 2018 17:18
Reply to  Darek

W dniu dzisiejszym na adresy mailowe związków zawodowych zostało przesłane pismo zapraszające na spotkanie z Pełnomocnikiem MON w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10. Tematem spotkania ma być omówienie propozycji podziału środków na poprawę struktury wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2018 roku.

262
0
Would love your thoughts, please comment.x