Skip to main content

Budżetowe zawirowania

By 4 grudnia, 2020Aktualności

Układowa niewiadoma

W lutym b.r. otrzymaliśmy informację od Pełnomocnika MON Pana Wojciecha DROBNEGO informację, że w roku bieżącym podjęte zostaną w końcu negocjacje w sprawie zmiany postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. (PUZP). Niestety, ponownie okazało się, że to były tylko słowa Pełnomocnika MON. ..

W dalszym ciągu więc nie wiadomo kiedy ruszą te prace, chociaż nasza propozycja zmian w Układzie leży w ministerstwie od 17 grudnia 2018 r.

Dzisiaj mamy taką sytuację, że tabela stawek wynagrodzeń zasadniczych w najniższej kategorii zaszeregowania to kwoty od 1.310 do 2.320 zł podczas, gdy minimalne wynagrodzenie w państwie ma w 2021 r. stanowić kwotę 2.800 zł. Docierają do nas informacje, że niektórzy pracodawcy już opracowują swoje tabele, w których najniższe stawki zaczynają się od 2.700 zł i IX kategorii zaszeregowania. Taką płacę zasadniczą oferuje się pracownikom na najniższych stanowiskach w niektórych jednostkach wojskowych. Działania takie podejmowane są wbrew postanowieniom PUZP, w tym w szczególności wbrew postanowieniom taryfikatora kwalifikacyjnego stanowiącego załącznik Nr 1 do Układu i tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego z załącznika Nr 2 do PUZP.

Nie wiadomo, jak długo jeszcze urzędnicy z ministerstwa będą się zbierać do rozpoczęcia negocjacji, faktem natomiast jest, że nasza propozycja zmian w Układzie leży w szufladzie biurka Pełnomocnika MON od 2 lat i oczekuje na rozpatrzenie w trakcie pierwszego spotkania negocjacyjnego.

 

W ostatnim czasie do pracowników resortu obrony narodowej dotarły dwie informacje dotyczące ich wynagrodzeń.

Rok 2021 bez funduszu nagród

Pierwsza wynika z przyjętej przez Sejm w dniu 19 listopada 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zgodnie z przepisami tej ustawy, w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych nie będą tworzone fundusze nagród. W resorcie obrony narodowej dotyczy to wszystkich pracodawców, dla których środki na wynagrodzenia pracowników określane są corocznie w ustawie budżetowej z tym, że pozostają do rozstrzygnięcia podstawowe kwestie.

Otóż w wielu jednostkach wojskowych fundusze nagród dla pracowników w ogóle nie były tworzone, a jeżeli już są tworzone – to w oparciu o znacznie niższy wskaźnik niż 3%, który został zapisany np. w ustawie o służbie cywilnej, czy ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Wynika to z faktu, iż zasadnicza część pracowników ron opłacana jest według postanowień PUZP a zawarty w nim art. 45 wskazuje na możliwość tworzenia tego funduszu w ramach środków na wynagrodzenia, a nie jego obligatoryjne tworzenie, jak to ma miejsce przepisach powołanych wcześniej ustaw..

Tymczasem – na etapie sporządzania projektu budżetu MON na rok 2021 – Departament Budżetowy MON przyjął dla wszystkich pracodawców – z wyjątkiem pracowników opłacanych z działu 750 Administracja państwowa i  nauczycieli, dla których nie zmniejszono płac na przyszły rok  – zmniejszenie budżetu płac z tego tytułu stanowi 3%! Według pozyskanych informacji, w projekcie budżetu MON zmniejszenie to stanowi kwotę 75.102,0 tys. zł.

Chociaż Inspektorat Wsparcia SZ – mający wiedzę o faktycznie tworzonych w jednostkach funduszach nagród – skierował już do podległych i pozostających na jego zaopatrzeniu finansowym pracodawców pismo informujące w tej sprawie, nasz Związek zwrócił się do ministerstwa z pismem o wyjaśnienie takiego działania (czytaj TUTAJ).

Do tego tematu z pewnością jeszcze wrócimy.

 

Brak dodatkowej premii na koniec roku

 Tydzień później, w dniu 26 listopada 2020 r. Premier Morawiecki podjął decyzję o blokowaniu niektórych wydatków w budżecie bieżącego roku, w tym w szczególności wynagrodzeń, w obszarze których dostrzeżono realizację niższą niż upływ czasu. Zgodnie z pismem Ministra Kościńskiego skierowanym do ministerstw, ostateczną decyzję dotyczącą paragrafów, z których wydatki będą zablokowane mają podjąć dysponenci części budżetowych, czyli w naszym przypadku Minister Obrony Narodowej.

Mając świadomość, iż w zakresie wynagrodzeń przez cały rok pozostawała w rezerwie Ministra Obrony Narodowej znaczna kwota wynagrodzeń (aktualnie ponad 78,0 mln zł), jak również pozostały środki po wypłacie w I kwartale b.r. w kwocie ponad 10,0 mln zł, nie mielibyśmy zastrzeżeń do zablokowania tych kwot, które – wraz z pochodnymi od nich – stanowiłyby łącznie kwotę ponad 100,0 mln zł. Wynika to z faktu, iż w ciągu tego roku ministerstwo nie potrafiło znaleźć kierunku ich zagospodarowania, a blokada wydatków zabrania ich realizacji wyłącznie w tym roku. Kwoty te ponownie znajdą się w przyszłorocznym budżecie i będą mogły być zagospodarowane.

Dotarły jednak do nas informacje, że w ślad za pismem Ministra Kościńskiego, Departament Budżetowy MON przesłał swoje pismo do dysponentów budżetu II stopnia o wstrzymanie wypłat wszelkich premii i nagród dla członków korpusu służby cywilnej i pracowników resortu obrony narodowej. Co prawda w piśmie zawarty jest zapis, że wstrzymanie obowiązuje do czasu podjęcia stosownych decyzji przez Ministra Obrony Narodowej – widać jednak, że determinacja Kierownictwa MON w tym zakresie jest duża skoro sięga się nawet po wynagrodzenia, które są od początku roku pozostają w dyspozycji pracodawców! Taka sytuacja dotychczas się nie wydarzyła!

O tym, jak trudno jest w dzisiejszych czasach gospodarować środkami na wynagrodzenia pracowników wiedzą chyba tylko osoby bezpośrednio związane z tym zakresem zadań w jednostkach będących dysponentami środków budżetowych. Nie wszystkie jednostki wojskowe mają w ministerstwie „dodatkowe źródło finansowania” a wzrastające corocznie wydatki, np. z tytułu dodatku za wysługę lat muszą być finansowane z… oszczędności powstającej w bieżącej realizacji funduszu płac! W wyniku tego ostrożnego gospodarowania wynagrodzeniami pracowników, naturalnym jest fakt występowania w tym obszarze oszczędności, szczególnie pod koniec roku budżetowego.

Sytuacja taka występuje co roku i dotychczas nie budziła wątpliwości tym bardziej, że w corocznej decyzji budżetowej Ministra nie ma zapisu, aby wynagrodzenia pracowników były realizowane zgodnie z upływem czasu. Ważne jest, aby ich realizacja następowała w pełnej kwocie do końca roku budżetowego. Tak też miało być w roku bieżącym. Pracodawcy – w uzgodnieniu z działającymi u nich zakładowymi organizacjami związkowymi – świadomie podjęli decyzje, że po zabezpieczeniu środków na wypłatę za miesiąc grudzień, w okresie przedświątecznym nastąpią wypłaty dodatkowych premii (nagród), które „wyczyszczą wynagrodzenia na 0”.

Teraz, po piśmie z Inspektoratu Wsparcia, wśród większości pracowników resortu obrony narodowej słychać słowa rozgoryczenia i poczucie oszukania, gdyż pojawiły się wątpliwości czy ta przedświąteczna premia zostanie wypłacona. W związku z pismem Ministra Kościńskiego, nasz Związek skierował pismo do Ministra Obrony Narodowej w sprawie blokady wynagrodzeń w bieżącym roku (czytaj TUTAJ).

W najbliższym czasie okaże się, jakie decyzje zostaną ostatecznie podjęte przez Ministra Obrony Narodowej. Mamy nadzieję, że nie będą one tak drastyczne, jak to obecnie wygląda. (MK)

5 4 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
142 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Criss
4 grudnia, 2020 11:51

Niestety, pomimo tego MON podjął decyzje negatywne dla pracowników.

Grzegorz M.
4 grudnia, 2020 12:16

Marku, Dobrze że Zarząd Krajowy Związku wystosował pismo ws. budżetu na 2021 r. – pragnę jednak zaważyć, iż Związek – biorąc pod uwagę pracowników RON wynagradzanych na podstawie PUZP – zapomniał o zatrudnionych w KSC i innych instytucjach MON, którzy z rożnych względów nie są zaliczani do układu. O ile przyszłoroczny fundusz wynagrodzeń ma być zmniejszony dla jednych i drugich o 3%, a Związek w piśmie wziął pod ochronę jedynie pracowników z układu oznacza to, że pozostali pracownicy RON zostaną ograbieni z tego dodatkowego świadczenia. W związku z powyższym liczę, że przyszłościowe pismo/stanowisko Związku na ten temat będzie uwzględniało również… Czytaj więcej »

4 grudnia, 2020 15:50
Reply to  Grzegorz M.

Grzesiu, dobrze, że stajesz za członkami swojej organizacji związkowej, jednak weź pod uwagę, że inne zapisy są w stosownych ustawach, np. o służbie cywilnej a inne w PUZP. W PUZP, art. 45 stanowi, że: „1. W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi może tworzyć fundusz nagród w wysokości do 3% wynagrodzeń osobowych – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.” natomiast w ustawie o służbie cywilnej art. 93 ma brzmienie: „1. Członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej.” 2.… Czytaj więcej »

Ryszard
4 grudnia, 2020 19:24

W pełni popieram stanowisko Grzesia. Dlaczego? Dlatego, że pracowników /zarówno ksc, jak i niemnoznikowych/ mało obchodzi skąd jest kasa, którą otrzymują… Różnicowanie kwestii pozbawiania pracowników środków dla nich przeznaczonych za pracę /celowo nie pisze tu o premiach, nagrodach czy wynagrodzeniach zasadniczych i różnych dodatkach/ jest po prostu nieuczciwe. Nie raz pisaliśmy o tym, że pracownicy ksc nie mają premii regulaminowych a jedynie nagrody. Te nagrody, które im są w roku przyszłym zabierane…. Jeżeli im zabiorą w sumie środki przeznaczone dla nich za ich pracę, to dlaczego nie można analogicznie pozbawić pracowników niemnożnikowych środków dla nich za ich pracę przeznaczonych w… Czytaj więcej »

Marcin
4 grudnia, 2020 13:29

Końcówka aktualności dająca promyczek nadziei, że decyzja MON ulegnie zmianie na korzyść pracowników, a kierownictwo resortu MON upomni się o swoich pracowników – zgasła na amen. IWsp SZ – na podstawie pisma DSS MON Nr 89366/20 z dnia 02.12.2020 r. – nakazał dysponentom III stopnia (WOG) rozliczyć wynagrodzenie za miesiąc grudzień oraz ewentualne kwoty wypłat nagród jubileuszowych przypadające na grudzień, po czym sporządzić wniosek o zmianę planu w LBPP i zdjąć z planu pozostałość niewykorzystanego funduszu wynagrodzeń, co zostało wykonane w dniu 3 grudnia do godz. 14-tej zgodnie z treścią pisma. TO NIEWYOBRAŻALNE I CAŁKOWICIE SKANDALICZNE, ŻE NASZE OSZCZĘDNOŚCI Z… Czytaj więcej »

lwieslaw
4 grudnia, 2020 17:56
Reply to  Marcin

Macie podziękowanie za całoroczną prace na rzecz SZ od „swojego” ministra.
On nigdy się nie liczył ze zawiązkami w wojsku. Ani razu nie spotkał się ze związkami przez okres swojej kadencji. To o czymś świadczy.
Rząd roztrwonił pieniądze na nie odbyte wybory, respiratory i tym podobne /setki mln zł/ a PW, którzy mają głodowe pensje zabiera się 100 mln zł.
Wszystko to świadczy o nie udolności rządzących.
Jeszcze niedawno Glapiński głosił, że posiadają niewyobrażalne ilości gotówki. MON od dawna musiał o tym wiedzieć, skoro nie było nagród na 15.08. oraz 11.11.
Mamy ministra, chyba nie.

Anka
5 grudnia, 2020 08:53
Reply to  lwieslaw

Wszędzie piszą o pracownikach skarbówki, sądów a o pracownikach w wojsku jakby nie istnieli… Minister chyba nigdy nie miał pojęcia ile my zarabiamy.
Widzi chyba tylko pensje swojej sekretarki.
U mnie pracownicy czują się nie tylko niedocenieni ale poniżeni i okradzeni, że swoich pieniędzy. Bo to były nasze oszczędności….

Kasia
16 grudnia, 2020 22:08
Reply to  Anka

Sekretarka zarabia 2× więcej niż my, skoro pani sprzątająca ma koło 5 tysi

Andrzej
5 grudnia, 2020 11:45
Reply to  lwieslaw

Ministra to mamy – brakuje związków, w których byłaby stanowcza większość pracowników, które by mówiły jednym głosem do ministra i byłby to stanowczy głos w interesie pracownika. Nie mamy dobrej reprezentacji naszych interesów, bo największy zz kojarzy się nam z zapomogami i innym socjalem. Na bazie tych doświadczeń, raczej opuszczamy zz w poczuciu, że to nie nasza reprezentacja. Związków naprawdę niezależnych nikt nie słucha. Niezadowoleni ludzie na sugestie, że można by oddolnie stworzyć skuteczną konkurencję dla wiodącej organizacji i przejąć rolę wiodącej organizacji – godzą się, że jest źle ale żyją w przekonaniu, że zmienić tego nie można. Dlaczego? Bo… Czytaj więcej »

Anna
5 grudnia, 2020 08:37

A ja nie rozumiem takiego działania, jeżeli wstrzymuje się wypłaty w całej budżetówce, to dlaczego już w policji blokady zostały wycofane?
Albo wszystkim, albo nikomu!
W ogóle to jest skandaliczne, co oni wyprawiają 🙁
Nie dość, że mamy jedne z najniższych uposażeń, to jeszcze zabierają tak bardzo oczekiwane dodatkowe pieniążki.
Załamka 🙁

KIKI
6 grudnia, 2020 07:11
Reply to  Anna

zz na to pozwalają i tyle. każdy niech teraz zadba o zdrowie i niech trepy się wykazują a nie piszą tylko o zapomogi. będziemy jedynymi w budżetówce, którym oprócz blokady zmniejszą i tak najmniejsze w budżetówce wynagrodzenia! w mazowieckim szykują się ponoć na pisiorów chyba już wszyscy. a może i sami się wyniszczą, bo i takie słuchy są.zz dawno powinny zaszantażować mon, jak to robią inni, bo tylko to działa. l4 wziąść dziś to nie problem, bo każda jw olewa bezpieczeństwo tak na prawdę pracownika a te działania jakie są, to komedia i sztuka dla sztuki. masowo zacznijmy dbać o… Czytaj więcej »

shiva
5 grudnia, 2020 13:44
.reliK
5 grudnia, 2020 15:00

Jak widać i słychać wszystko wskazuje na to, że MY wyborem naszych dobroczyńców mamy zostać bez prawa głosu sponsorami wątpliwej jakości (póki co) szczepionki dla wszystkich w czasie, gdy innym się pomaga bo koronawirus. Pytanie DO NICH, czemu akurat My, jest na pewno retoryczne. Propozycje wcześniej tu przeze mnie czytane, że czas wyjść na ulice są moim zdaniem pomału świadectwem, że Mamy DOŚĆ – JESTEM ZA, jednakże wydaje mi się, że w czasie gdy nasza władza przyzwyczaiła się i nabrała wprawy na pacyfikowanie niezadowolenia swoich wyborców – NIC TO NIE DA. Nadchodzi wspaniały moim zdaniem czas aby pokazać, że nie… Czytaj więcej »

Pablo
6 grudnia, 2020 09:03
Reply to  .reliK

Masz rację, my mamy teraz sponsorować szczepionki. Tak, jak 70 mln wywalone przez Sasina zwrócili pracownicy Poczty, przez 3 miesiące zabrali im premie na poczet błędu p. Sasina…

Pablo
5 grudnia, 2020 19:50

Napiszę tak:
***** ***
A tak w ogóle to ładnie nas rząd wydy*ał…
Pokazali za co nas mają…
Pół roku temu dali podwyżkę, a teraz chcą nam kasę zabierać….
HAHA weźcie tam w rządzie przyjmujcie księgowych chociaż po skończonych podstawówkach, jak liczyć nie potraficie…
Pytam, kiedy wychodzimy na ulicę??
Chociaż, po co pytam, teraz tu inni krzyczą, a jak 2 lata temu jechaliśmy jako ZZ Tarcza na strajk (tak, byłem wtedy), to jakoś mało nas PCW się garnęło…
Związki muszą zacząć razem działać…

Last edited 3 lat temu by Pablo
KIKI
6 grudnia, 2020 07:00
Reply to  Pablo

Jak potrzebowali głosów, to list pięknie napisał do nas.
Będziemy pamiętali, jak nas wyruchaliście bez mydła.
xxxxx xxx

Misiek
7 grudnia, 2020 09:34

Pan Minister bardzo chętnie by się spotkał z przedstawicielami zatroskanych pracowników ale są ważniejsze przedsięwzięcia typu 29 rocznica powstania Radia Maryja.

Tomasz
7 grudnia, 2020 12:36

Ja tego nie rozumiem – rząd pomaga przedsiębiorcom (za to, że siedzą w domu), wypłaca ogromne sumy artystom (za to, że siedzą w domu), rozdaje bony turystyczne po 500 zł (tym, co i tak już mają co miesiąc 500 zł) ale dla tych, co pracują pieniędzy nie ma. Ludzie zarabiają po 2500 zł i czekają na te 600 zł premii na święta jak na zbawienie, żeby chociaż na kurtkę, czy buty na zimę było albo jakiś prezent a oni tym najbiedniejszym i pracującym zabierają! Wygląda na to, że teraz najbardziej opłaca się mieć 5 dzieci i siedzieć w więzieniu –… Czytaj więcej »

shiva
7 grudnia, 2020 17:30
Reply to  Tomasz
Last edited 3 lat temu by shiva
Rafał
7 grudnia, 2020 20:58
Reply to  Tomasz

Kolega wyżej dobrze pisze. Może czas masowo udać się do lekarzy?

Tomasz
8 grudnia, 2020 09:45
Reply to  Rafał

Ja sobie zdaję sprawę, że wojsko nie ma prawa protestować, te zdania o strajku to bardziej porównanie, jak sobie radzą inne grupy zawodowe w takich sytuacjach. Uważam też, że oprócz strajku chyba istnieją jakieś inne metody nacisku na pracodawcę? Tylko myślę o skutecznych metodach, bo pismo do ministra niczego nie załatwia. Nie wzywam tu do jakiegoś buntu ale przecież można puścić jakieś pismo i listę do podpisu po jednostkach, może kilkadziesiąt tysięcy podpisów wpłynie bardziej na wyobraźnię? Przecież skoro radzą sobie w policji, w sądach i w innych jednostkach, to chyba istnieje skuteczny sposób? To już przekracza naprawdę wszelkie granice… Czytaj więcej »

shiva
8 grudnia, 2020 13:14
Reply to  Tomasz

żołnierze już też mają cofniętą decyzję o blokadzie.

Pablo
8 grudnia, 2020 14:49
Reply to  Tomasz

Gdzie tak pisze, że Pracownik Cywilny Wojska nie może strajkować?
Żołnierz owszem…

shiva
7 grudnia, 2020 17:33

W policji anulowali blokadę środków.

pobrane.gif
shiva
8 grudnia, 2020 11:30

żołnierze już też mają cofniętą decyzję o blokadzie…

Dima
9 grudnia, 2020 12:09
Reply to  shiva

Żołnierze? Dobrze odczytałem? A PW?

Beti
10 grudnia, 2020 10:51

Pismo DSS nr 92002 z dnia 9.12. – jesteśmy znowu w grze.

10 grudnia, 2020 21:31
Reply to  Beti

Dokładnie.

Mariusz
10 grudnia, 2020 21:41

Można o więcej szczegółów poprosić?

Michal
10 grudnia, 2020 22:07
Reply to  Beti

Oszczędności oszczędnościami, ale czy jeszcze coś będzie??

Beti
11 grudnia, 2020 09:49
Reply to  Michal

Będzie 3% również w przyszłym roku. Nie rozumiem Twojego pytania Michał?? Oszczędności plus fundusz nagrodowy teraz. Nie ukrywam, że ZZ świetnie się spisały.
Do „góry” dotarło, że ludzie byli oburzeni i zniesmaczeni, że tak delikatnie to ujmę.

Michal
11 grudnia, 2020 14:10
Reply to  Beti

Beton, chodzi mi o to, czy będą jakieś pieniądze z inspektoratu lub MON

Michal
11 grudnia, 2020 15:04
Reply to  Michal

Przepraszam Beti pisze ze słownikiem miało być Beti chodzi mi o to, czy będą jakieś pieniądze z inspektoratu lub MON

Beti
12 grudnia, 2020 16:07
Reply to  Michal

To raczej wszystko. Ale podobno kasa, która miała być na Święto WP nie przypadnie i będzie zadysponowana w przyszłym roku.
Oki. Ja też mam telefon samopiszący 🙂

Grzesiek
11 grudnia, 2020 17:57
Reply to  Beti

Tzn. Beti, że 3% jednak nie zabiorą, czy chodziło Ci o to, że jednak sprawa 3% jest aktualna dalej, czyli na minus?? Odpisz.
RYŚKA NIE MA. NIKT INNY TU MI NIE ODPOWIE.

Beti
12 grudnia, 2020 16:04
Reply to  Grzesiek

W przyszłym roku ma być nadal 3%. Tak zapewniono.
Minister był bardzo zdziwiony, że wylało się wiadro pomyj. Pisma wpływały jedno za drugim. Telefony, skargi. On nie ma pojęcia ile zarabiają „doły”.
Smutne to niestety.

Michal
13 grudnia, 2020 15:00
Reply to  Beti

Obyś miała rację Beti. A dorzucą z Ministerstwa coś na Święta?

Andrzej
11 grudnia, 2020 08:30
Reply to  Beti

Można to pismo zobaczyć? Przeczytać?
Piszecie coś między sobą, pokażcie też innym, szukałem w internecie i nic takiego nie znalazłem.

Beti
11 grudnia, 2020 15:17
Reply to  Andrzej

Niestety, ja miałam okazję tylko przeczytać.
Nie było dekretowane do mnie.

olo
11 grudnia, 2020 07:43

Powiem więcej, jeszcze w tym tygodniu minister podpisze decyzje o wypłacie 1000 brutto na pracownika.

Michal
11 grudnia, 2020 14:10
Reply to  olo

Olo, tydzień kończy się dzisiaj, skąd masz takie wieści??

Michal
11 grudnia, 2020 16:05
Reply to  olo

Obyś miał rację

Michal
12 grudnia, 2020 22:41
Reply to  olo

Olo i jak tam z tą decyzją ministra

Marcin
11 grudnia, 2020 09:57

Po ekstra stresie pracowniczym w jednostkach z powodu kombinacji MON (DB, DSS), odkręcamy czyli doprowadzamy do normalności sytuację związaną z dystrybucją naszych pieniędzy z funduszu wynagrodzeń dla pracowników RON. Ale sprawa ma – jak zwykle – drugie dno, a mianowicie co z projektem budżetu w obszarze wynagrodzeń na 2021 r. okrojonym o 3%, w związku z zapisami projektu ustawy okołobudżetowej. Te 3% to zamrożenie w 2021 funduszu nagród dla sfery budżetowej, ale u nas – tzn. w jednostkach opłacanych z PUZP dla WJOSB – nie naliczamy funduszu nagród, bo nas na to nie stać (musielibyśmy zmniejszać fundusz wynagrodzeń). W uzasadnieniu… Czytaj więcej »

Pablo
11 grudnia, 2020 16:40

Poczekajmy i zobaczymy, czy wpłyną te dodatkowe pieniądze i w jakiej wysokości.
Ale nawet jak wpłyną, to i tak „smród” zostanie, po tym co chcieli nam zrobić…
Teraz powinniśmy pójść za ciosem i cofnąć te 3% co nam chcą zabrać, nie wiem w jakiej postaci… I żądać podwyżki. Tak tak, jak oni do nas tak, tak my do nich… Jak nie – to strajk…
Musimy pokazać, że muszą się z nami liczyć…

Marcin
11 grudnia, 2020 22:20
Reply to  Pablo

To się nazywa testowanie poprzez dokręcanie śruby ile się da zniewolić.
Tak jest ze wszystkim.
Jak jakaś grupa zaczyna bunt, to się stopniowo popuszcza.
Ile sobie pozwolimy, tyle będziemy mieli.

Ryszard
12 grudnia, 2020 10:07
Reply to  Pablo

Pablo – ja ci napiszę w jakiej postaci… W postaci takiej, jak to ma aktualnie miejsce w moim zakładzie pracy… Oto funkcjonujące w zakładzie zz zostały postawione pod ścianą i mogą wybrać: – zwalniamy 56 osób; – zmniejszamy premie z 10 do 6%; – zmniejszamy wynagrodzenia zasadnicze. Pozostawiono nam więc wybór pomiędzy dżumą a cholerą. Aktualnie zz także w pozostałych zakładach mają podobny problem do rozwiązania. Napiszę więc otwartym tekstem… My za to, co nam zgotowano – dziękować nie zamierzamy i domagamy się dołożenia do funduszu wynagrodzeń na 2021 rok tych brakujących ponad 2,5 mln zł i to natychmiast! Jeżeli… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 grudnia, 2020 13:20
Reply to  Ryszard

Popieram i jak coś. Możecie na mnie liczyć.Ryszard.. Beti napisała, że kasa w wysokości 3% będzie w 2021 roku… ja myślę, że intencje Mon-u były takie, żeby nie zwalniać ludzi i zmniejszać wynagrodzeń ale jak zwykle oni gdzieś popełnili błędy.
Jeśli jednak celowe są to działania, to już tym bardziej nie rozumiem tych zachwytów zz.

Ryszard
13 grudnia, 2020 13:03
Reply to  Grzesiek

Grześ. Widać, że nie mogę się od tego forum odspawać, bo to jedyne miejsce w necie, w którym można swoje poglądy a zwłaszcza sprzeciw wyrazić. O ile pamiętam, to Beti reprezentuje ksc. To im miano zabrać ten ustawowy 3% fundusz nagrodowy… Z tego, co Beti pisze funduszu tego nie zabrano. Natomiast debilnie przycięto fundusz wynagrodzeń tzw. niemnożnikowców, czyli wynagradzanych wg PUZP, co można udowodnić na przykładzie 1 RBL-ogu, któremu zabrano ponad 2,5 mln zł, chociaż funduszu nagrodowego u nas nie było. Mam przesłanie do specjalistów z IW SZ, którzy tego dokonali… Szykujcie się do wyjazdu na prowincje gasić społeczne „pożary”.… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Grzesiek
14 grudnia, 2020 06:21
Reply to  Ryszard

Aaa i jeszcze jedno. Sprawa powinna się wyjaśnić w tym tygodniu. Bo jak mają zmniejszać nam wynagrodzenia, to nie wyobrażam sobie bym dostał do zapoznania się porozumienie zmieniające (np. zmniejszające premię, bądź podstawę) pod koniec stycznia. Skąd komendant ma wiedzieć czy w ogóle ja chce pracować i chciałbym za mniejszą kasę… – tu apel i do zz, i do tych…. pracodawców naszych. Bo ja nie zamierzam podpisywać papierów z datą wcześniejszą tylko dlatego, bo ktoś jak zwykle dał dupy i na dołach, i na szczytach tej naszej piramidy głupoty i absurdów. Ja też się nie zgadzam na zabranie mi choćby… Czytaj więcej »

Pablo
14 grudnia, 2020 08:22
Reply to  Ryszard

Ryszard nie odspawuj się od nas.
Jesteś jedną z jedynych osób, które przekazuje nam tu informacje… p. Marek chowa głowę w piasek, kiedyś to forum było inne, były pytania i odpowiedzi, wymienialiśmy się informacjami a teraz „bida” się robi…
Popieram Twój przekaz do IW i przyłączam się do niego.
Pora na protesty….

Grzesiek
13 grudnia, 2020 15:12
Reply to  Ryszard

Aaa jeszcze jedno chcę tu poruszyć… sprawę wakujących stanowisk. I tych 3%. Skoro w urzędach mogą likwidować pierw wakujące stanowiska (te od dłuższego czasu), to w czym widzimy problem. Ale ok… walczmy o te 3%, bo cięcia nie miały powodować zmian in minus na stałych wynagrodzeniach. Czemu Ryszardzie Pan Kazimierczak nie odpowiada?? To forum było inne kiedyś. Były pytania. Były odpowiedzi. Od dawna nie mam wglądu w dokumenty na tej stronie. Coś nie działa. Zebek Jagiello jak zwykle dziękuje wszystkim w koło a najważniejsza sprawa chyba dalej niewyjaśniona. Pracownicy cywilni w tym roku też postawili krzyżyk na podwyżkach w roku… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Piotr
14 grudnia, 2020 16:19
Reply to  Ryszard

Wyluzuj gościu, gdyby nie związki i Zenon Jagiełło – to nic byś nie miał, i uwierz, że nikt się nie boi takich, jak ty, którzy dużo gadają, piszą a nigdzie nie pójdą i nic nie zrobią.
Polska się dowie? Zastanów się Ryszard, nikt się was nie boi!!!
Ile razy było tutaj dużo krzyku i co?
Nic.

barbara
15 grudnia, 2020 02:41
Reply to  Piotr

Piotrze. Jagiełło to tchórz.
Umieścił na swojej stronie pisma do MON, ale po rozmowie z Drobnym, który mu pogroził palcem – szybko je usunął.
A Ryszard? Nie znasz człowieka.
Dużo robi, mądrze pisze. A ty do pięt mu nie dorastasz swoją kulturą osobistą.

Grzesiek
15 grudnia, 2020 05:53
Reply to  Piotr

Gościu… co Ty piszesz i do kogo!!!?
Rysiek miał głodówkę i to przez ten protest w końcu w mediach zaczęto o nas pisać więcej… co zawdzięczamy Jagielle niby??? O ja prd…

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Pablo
15 grudnia, 2020 08:21
Reply to  Piotr

Trollu, przestań trollować…
Najlepiej siedzieć, nic nie robić i ludzi zniechęcać…
Ryszard jako jedyny walczył, strajk głodowy prowadził…
Trochę szacunku.

Beti
13 grudnia, 2020 20:08

To o czym piszę dotyczy mojego podwórka, czyli KSC.
Jeśli chodzi o niemnożnikowych nie wiem i nie chcę nikogo wprowadzać w błąd.

Michal
15 grudnia, 2020 20:50

Czy będzie coś z MON lub inspektoratu na święta??

Toja
16 grudnia, 2020 07:04
Reply to  Michal

Podobno 300 zł, może ktoś to jeszcze potwierdzi…

Michal
16 grudnia, 2020 12:47
Reply to  Toja

Z 1 rblog, ale czy to dla wszystkich miałoby być, czy tak jak z tym 500 – dla wybranych.

Beti
16 grudnia, 2020 19:02
Reply to  Toja

Inspektorat czyści konta. WOG-i otrzymały te pozostałości, jak co roku. To są przeważnie małe kwoty 250-300 brutto na osobę. Coś Szef wspominał, że będzie jeszcze coś ale dziś mnie słuchy doszły, że dla wybranych tylko. Instytucje oczywiście mam na myśli. Więc nie chcę siać zamętu. Będzie to będzie. Prowadzę od wielu lat swoją księgowość. Co roku są te pozostałości. Ale ten rok jest inny. Więc wszystko się może zdarzyć.

aAndrzej61
16 grudnia, 2020 10:29
Reply to  Michal

Z mon nic, z inspektoratu sprzątają zakamarki, więc może coś znajdą.

Grzesiek
16 grudnia, 2020 12:31
Reply to  aAndrzej61

Ktoś pisał już wcześniej o 1000 zł brutto od Mon… ale może ta osoba sobie jaja robiła tu… sporo jest tu troli robiących sobie jaja lub piszących tylko po to, by siać tu zamęt.

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Misiek
16 grudnia, 2020 10:30
Reply to  Michal

Tak, będą życzenia na święta a o co chodzi?

Michal
16 grudnia, 2020 11:30

Czyli dalej pracujemy za miskę ryżu

Adam
17 grudnia, 2020 15:04
Reply to  Michal

Dzisiaj dostałem prawie 1500 brutto nagrody

Michal
17 grudnia, 2020 17:05
Reply to  Adam

Gratulacje

Beti
18 grudnia, 2020 09:04
Reply to  Adam

U mnie średnio około 1200 brutto ale jeszcze jakieś drobne karpiowe „idzie „.

Anka
25 grudnia, 2020 14:40
Reply to  Beti

U mnie Super 1400. Ale w przyszłym roku bez podwyżki.

Beti
29 grudnia, 2020 09:54
Reply to  Anka

Oficjalnie bez podwyżki. Można jednak próbować o cokolwiek więcej zawalczyć w przyszłym roku. Póki co 13 pensja i jubileuszowki zostają bez zmian.

Grzesiek
29 grudnia, 2020 12:00
Reply to  Beti

U was . Ciekawe jak z tymi 3% na funduszach… nikt nic nie wie???
Ty, Beti pisałaś, że u Was w ksc Wam zagwarantowano to, że nikt nikomu nic nie zmniejszy.
Ciekawe, jak w dziale 752 ON…

Last edited 3 lat temu by Grzesiek
Beti
30 grudnia, 2020 08:53
Reply to  Grzesiek

Tak 3% jest zagwarantowane ustawowo i zostało to potwierdzone.
Wy, Grzegorz macie premie uznaniowe, których w Ksc nie ma. Do tego tworzycie jeszcze fundusz nagród. U nas nie ma urlopów nagrodowych, ani wysługi powyżej 20 lat pracy. Więc jak się zastanowić, to chyba lepszy układ niż u mnożnikowych.
KSC, który tworzą urzędnicy mianowani, to może jest jakiś prestiż i konkretne pieniądze ale my – szeregowi członkowie nie zarabiamy kokosów.

Grzesiek
30 grudnia, 2020 12:41
Reply to  Beti

BETI. No nie. My też nie mamy obligatoryjnke tworzonych funduszy i to też pisał Ryszard. Skąd masz info odnośnie tych 3%? Ja wg swoich źródel wiem że Mon nic związkom nie zagwarantował. I w tym jest problem.

Beti
31 grudnia, 2020 08:51
Reply to  Grzesiek

Dopytałam. Są rozbieżności. Szef Inspektoratu 14.12 zwrócił się w tej sprawie pismem do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Natomiast inne źródła moich informacji twierdzą, że odblokowanie środków finansowych na koniec roku skutkuje wycofaniem się z zamiaru zabrania 3%. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z 21 grudnia natomiast – w odpowiedzi na pismo związkowe dot. dostępu do informacji publicznej – odpowiada, że szczegółową klasyfikację wydatków, które podlegają blokowaniu ustala dysponent części budżetowej. Blokada ta nie dotyczy wydatków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021. W kuluarach mówi się również o drobnej kwocie podwyżki… Czytaj więcej »

Ryszard
31 grudnia, 2020 20:35
Reply to  Beti

Beti, polecam ten link.
To ważne pismo i tak się składa, że to lewicowa centrala związkowa je uzyskała:
file:///tmp/mozilla_stefan0/Odpowie%C5%BA%20MFFiPR%20do%20OPZZ.pdf

Ryszard
1 stycznia, 2021 12:07
Reply to  Beti

Podany wcześniej link nie działa, więc podaję nowy zawierający zarówno wniosek OPZZ do Premiera, jak i odpowiedź, z której wiele można się dowiedzieć.
To przykład na to, jak lewicowe zz walczą o pracowników tzw. budżetówki.
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/wniosek-opzz-o-wycofanie-sie-rzadu-rp-z-decyzji-o-zablokowaniu-planowanych-wydatkow-budzetu-panstwa-na-wynagrodzenia-osobowe

Grzesiek
1 stycznia, 2021 16:05
Reply to  Beti

Beti. Ktoś głupoty gadał. Jakie podwyżki. Może dojść jedynie do regulacji wynagrodzeń do najniższej krajowej i to dotyczyć będzie bardzo niewielu pracowników. Z czego jednak – mimo wszystko – trzeba się cieszyć. Za to bardzo wielu cywilom, jak nie całej pozostałej grupie – grozi regulacja na in minus…

Michal
3 stycznia, 2021 13:16
Reply to  Beti

Oby tak było, jak piszesz.
Tak czy inaczej – czas pokaże, jak to będzie.

Ryszard
31 grudnia, 2020 12:06
Reply to  Grzesiek

Witajcie. Wydaje mi się, że w Waszych wypowiedziach wkradło się nieporozumienie, które Grześ wyłapał, lecz nadal nie wie na czym my – pracownicy niemnożnikowi w nadchodzącym roku stoimy…. Może mi się uda to poukładać, zwłaszcza dlatego, że po raz kolejny pobrzmiewa – tym razem w wypowiedzi Beti – tęsknota za rozwiązaniami istniejącymi u tzw. niemnożnikowców – zawartymi w PUZP….. Zacznijmy od tego obligatoryjnie tworzonego i ustawowo umocowanego 3% funduszu nagrodowego w ksc. To on właśnie miał być zabrany i po protestach w różnych środowiskach ksc w końcu – tak mi się wydaje a Beti to potwierdza – od tego odstąpiono…… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Michal
4 stycznia, 2021 17:26
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, mam pytanie czy u nas w zakładzie planowane są jakieś redukcję, bądź obniżenie wynagrodzenia?
Pozdrawiam

Ryszard
4 stycznia, 2021 21:54
Reply to  Michal

Michal – już o tym pisałem.
Znajdź do mnie dostęp a prześlę ci komplet dokumentów w tej sprawie….

Grzesiek
4 stycznia, 2021 19:39
Reply to  Ryszard

U nas, w 3 Rblogu kogo kto by nie pytał, to nikt nic nie wie… zresztą, jak zwykle.
Też mi się to wydaje dziwne a już bardziej podejrzane.
Ale co będzie. Ja od dawna nastawiłem się na to, że jak tylko się da – to zmieniam pracę. Koronapsychoza popsuła trochę wszystko ale… to kiedyś minie.
W sumie lubię tą pracę. Ale męczy mnie poczucie, że mnie cywila, cywili nikt nie szanuje.

Ryszard
4 stycznia, 2021 22:00
Reply to  Grzesiek

Grześ, związki doskonale wiedzą co się dzieje, bo muszą podjąć stosowne decyzje.
One prawdopodobnie już zostały podjęte, bo plan zatrudnienia i wynagradzania, który musiał się dopinać tworzono w grudniu ub. roku.
Jeżeli nastąpiło zmniejszenie nakładów na wynagrodzenia, to prawdopodobnie zmniejszą premie i w styczniu prześlą porozumienia zmieniające w tej sprawie.
A na razie – każdy głupa pali i to tyle.

Eric
5 stycznia, 2021 07:03
Reply to  Ryszard

Jak zwykle palą głupa i mają nas za ciemniaków…
W 3 RBLogu cisza…
Piszesz, Ryszard, że jeśli się coś zmieniło to będą porozumienie, nie wyobrażam sobie żeby np. w połowie stycznia mi powiedzieli, że od Nowego Roku pracuję za niższą stawkę, niższą premię…

Ryszard
5 stycznia, 2021 18:01
Reply to  Eric

Eric – dokładnie takiego samego głupa palą wszędzie. Także i u mnie w zakładzie. Przecież Michal pyta co jest grane, bo nic nie wie. A ja pytam… Czy od tego aby mówić jak jest jestem jedynie ja?? A inni niby co?? Najlepiej z boku stanąć i się poprzyglądać. Napiszę tu jedno. Zrobiliśmy jako ZPW Tarcza wszystko, aby zabrane 1 RBL-ogowi środki odzyskać. Jeżeli to nie pomoże, ja wznowię protest głodowy a mediom udostępnię całą obszerną dokumentację w tej sprawie. I jeszcze jedno – jesteśmy jako związek w tym naszym zakładzie sami. Przesłaliśmy nasze stanowisko w sprawie pozostałym zz a ich… Czytaj więcej »

Michal
6 stycznia, 2021 19:00
Reply to  Ryszard

I że niby dadzą nam do podpisania porozumienia 25 stycznia, że od 1 stycznia zabiorą nam 4 procent i mam to podpisać bez niczego, bo inaczej mnie zwolnią.
Chore to jest a NSZZ pw ma ogólnie wszystkich w dupie.

Ryszard
7 stycznia, 2021 13:49
Reply to  Michal

Michal – zapytaj ich, co oni na to.
Co zrobili, do kogo się zwracali o interwencję, co zamierzają….
Są tu przecież i z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy właśnie gnój pod nogi rzucają tym, którzy chcieliby coś zrobić.
Tak wpisują się w usiłowania tych, którym nasza postawa i stanowisko się nie podoba. Nas nie wykończą bowiem pracodawcy. Wykończymy się sami i to na tej netowej scenie i przy otwartej kurtynie.
To może zapytajmy tu publicznie, co im obiecano za to rzucanie w nas gnojem??
Myślisz, że nam odpowiedzą?

Michal
7 stycznia, 2021 23:40
Reply to  Ryszard

Myślę, że nie i schowają głowy w piasek.

Witold
6 stycznia, 2021 20:57
Reply to  Ryszard

Nie chciałem tu już nic pisać i tylko czytać, bo tu jeden pan obraża innych jak mają inne zdanie. Ale czytając Ryszarda, zastanawiam się czy żyje w dwóch światach? Jak w telewizji publicznej. Najpierw chwali tu od miesięcy dowódcę 1 RBLOG a teraz mówi, że robią to inne związki. Nie, to moje zwidy, to on walczy, to nie on dziękuje i to inne związki to robią, to one są zgodne z pracodawcą. Hi, hi, może wstaw swoje pisma, w których dziękujesz Komendantowi i Księgowemu. Te pisma czytamy w Wałczu. Nie słyszałem by pracowników w Wałczu Tarcza pytała w sprawie zmian… Czytaj więcej »

Ryszard
7 stycznia, 2021 13:30
Reply to  Witold

Gdybyś koleżanko miała nieco więcej pomyślunku, to zamiast tu debilstwa pisać, po prostu poinformowałabyś wszystkich publicznie jaka jest decyzja zakładowego NSZZ PW w kwestii tego zmniejszenia wynagrodzeń w zakładzie…. Do tych twoich perfidnie kłamliwych dywagacji nie odniosę się szczegółowo z dwóch względów. Aby ciebie do końca nie ośmieszyć i nie obnażyć przed waszymi członkami i niezorganizowanymi pracownikami zakładu. Bo czasu szkoda…. Poruszę jednak parę wątków, które interesują pracowników zakładu. 1/ Rzekomo chcieliśmy sprzedać pracowników i podpisać aneks o zmniejszeniu premii za cenę wprowadzenia 24 godz. czasu pracy w OWC w składzie M. To prawda chcieliśmy taki system wprowadzić – dokładnie… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2021 09:44
Reply to  Eric

Eric – nie musi tak być. Może po prostu zwolnią np. pół setki pracowników i tą budżetową „dziurę” zasypią. A jeżeli tak uczynią, to będzie ok?? Bedzie w porządku?? Bo to np. będą mundurowi i cywilni emeryci i renciści?? A gdy upłynie jeszcze parę lat i to ty będziesz takim cywilnym emerytem lub przekroczysz powszechny wiek emerytalny i będziesz jeszcze chciał popracować, aby tą biedną emeryturę nieznacznie podnieść a inni wówczas drzwi ci pokażą, to jak się czuł będziesz?? Rozejrzyj się wokół…. Wokół pełno kobiet po 60-tce i mężczyzn po 65 roku życia, którzy nadal pracują. Pełno też takich, którzy… Czytaj więcej »

Eric
8 stycznia, 2021 14:51
Reply to  Ryszard

Ryszard, czy ja pisałem o zwalnianiu emerytów?? Chodzi mi o to, że jak mają być jakieś porozumienia zmieniające, to takie rzeczy się robi przed początkiem danego miesiąca, w którym ma to nastąpić (w tym przypadku w grudniu), a nie pod koniec stycznia… A tak w ogóle, to nie ma zgody na żadne cięcia i porozumienia. Pół roku temu dają nam podwyżkę, a teraz chcą ją zabrać!? Czy tam na górze ktoś myśli? Jak ktoś nie potrafi liczyć, to niech odejdzie i się nie ośmiesza. Bo ręce opadają co oni z nami robią, za przyzwoleniem ZZ oczywiście… PS. Ja jak Ryszard… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2021 20:02
Reply to  Eric

Eric- ja przecież wiem, że Ty o tych zwolnieniach nie pisałeś. To, co napisałem, napisałem pod wpływem wypowiedzi pewnej działaczki wiadomego związku, która napisała cyt.: „Po rozmowach z ludźmi z innych jednostek w PGK, żaden dowódca nie wpadł na taki pomysł jak nasz. Jest to sprawa tylko w naszym RBLogu” Czyli niby co?? Tylko w 1 RBLogu maja zamiar ciac te biedne premie bo gdzie indziej znaleziono inny sposób ?? Jaki?? Bo te sposoby są właściwie jeszcze dwa, jeżeli zakład nie dysponuje funduszem nagrodowym, który może poświęcić o czym nasz pracodawca napisał do związków funkcjonujących w zakładzie – zmniejszenie wynagrodzeń… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Vinczi
9 stycznia, 2021 23:55
Reply to  Ryszard

Witam. Czytam twoje wypowiedzi i nie mogę w to uwierzyć, że u was nie wprowadzono systemu 24 godz. dla OWC. Jako związek pisaliście w tej sprawie do waszego komendanta. Dlaczego w waszym Rblogu systemu pracy 24 h dla OWC nie wprowadzono, jeżeli większość była za systemem 24 h a wasze dwa składy od dawna pracują w systemie 24 h? Jak wiesz, u nas w 4 Rblogu taki system wprowadzono dzięki twojemu wstawiennictwu i przy twojej pomocy za co jeszcze raz ci serdecznie dziękuję. Pomogłeś, choć w naszym Rblogu nie ma struktur związku Tarcza. Chociaż minęło niewiele czasu od wprowadzenia systemu… Czytaj więcej »

Ryszard
10 stycznia, 2021 21:09
Reply to  Vinczi

Vinczi – Twojej wypowiedzi w żaden sposób nie skomentuję, gdyż jest w niej wszystko, co należy.
Dziekuję za to, że zechciałeś dać świadectwo prawdzie a czytający to wszystko – zapewne stosowne wnioski wyciągną.

Grzesiek
5 stycznia, 2021 09:57
Reply to  Ryszard

Rysiek, ja tu czegoś nie kumam. Budżet Mon 2021 zaplanowany jest większy od tego z 2020 r. Miał być mniejszy. To raz. Dwa. Wydatki osobowe w roku 2020 w budżecie mon – 12,175 mld zł. W budżecie na rok 21 te wydatki wynoszą 12,39 mld zł więc o co tu k…a chodzi??? Szykują nam obniżki a wojskowym podwyżki?? Czy my bijemy niepotrzebnie pianę i błędy poprawiono? Bo budżet jest wyższy i całościowo w 2021 – w stosunku do tego z 2020 r. – jak i część na wydatki osobowe nie zmalała a wzrosła a to przeczy temu, co tu pisano… Czytaj więcej »

Ryszard
5 stycznia, 2021 19:54
Reply to  Grzesiek

Grześ. Nie pytaj mnie, jak być powinno, bo ja doskonale wiem, jak jest w moim zakładzie i nie wydaje mi się, aby to zmniejszenie nakładów na wynagrodzenia o 3 % w porównaniu z rokiem ubiegłym dotyczyło jedynie mojego zakładu pracy.
Najdziwniejsze jest to, że nawet tam gdzie są nasze struktury związkowe na tym forum nie można dowiedzieć się niczego.
Jest dobrze, czy nie macie nam nic do powiedzenia??
I nam, i pracownikom tych wojskowych zakładów, w których funkcjonujecie??

Grzesiek
6 stycznia, 2021 16:09
Reply to  Ryszard

To co Mon szykuje, skoro budżet jest większy w części wydatki osobowe???
Ja nic już nie rozumiem. Pytałem związkową. Nie dowiedziałem się nic… kompletnie nic.
Jak zz przyklepią to, że będziemy jedynymi w budżetówce, którym się – napisze to wprost – zapierdoli część i tak małych poborów, to będzie to mistrzostwo pozoranctwa uległości.
A najlepszy w tym wszystkim jest Pan Jagiełło. On jeszcze tym na górze dziękuje… chyba, że on – jako jedyny – wie, że Mon nie planuje zabrać cywilom nawet złotówki.

Ryszard
9 stycznia, 2021 09:20
Reply to  Grzesiek

Grześ, kolejny raz borykasz się z problemem, dlaczego dla nas mniej jak w sumie jest więcej, więc wyjaśniam:
12,39 mld zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia, uposażenia oraz świadczenia relacjonowane do uposażeń dla żołnierzy i wynagrodzeń pracowników cywilnych.

To więc że gdzieś indziej (np. u żołnierzy) będzie więcej, bo np. rozbudowywana jest armia – nie oznacza, że dla nas nie będzie mniej.

Grzesiek
9 stycznia, 2021 10:35
Reply to  Ryszard

I to napisałem już.
A to będzie skurwysyństwo ze strony Błaszczaka!
Tylko ulica.

Ryszard
11 stycznia, 2021 10:20
Reply to  Grzesiek

Grześ i inni – także ci wszyscy, którzy jedynie tu wpisy czytają…
Mam dla Was pomyślną wiadomość: Prace nad zmniejszeniem składników wynagrodzenia oraz inne działania w zakresie wygospodarowania środków pokrywających ten 3% niedobór zostały zawieszone.
Nie należy się więc spodziewać niepomyślnych dla pracowników decyzji już w styczniu.
Czy one jednak kiedyś nastąpią – czas pokaże.
Monitorujemy na bieżąco sytuację w tym zakresie w naszym zakładzie pracy i szczególnie pracowników 1 RBLogu pragnę uspokoić. Miejcie nadzieję na pozytywne rozwiązanie tego – tak dla Was istotnego – problemu.

Eric
11 stycznia, 2021 20:58
Reply to  Ryszard

Dzięki Ryszard za informację.
To teraz na dniach można czekać na propagandę, jak to Jagiełło niczym na białym koniu nas uratował.

Ryszard
12 stycznia, 2021 09:22
Reply to  Eric

No to ja ujawnię fragment pisma, które zostało przesłane przez nas do Zarządu Krajowego ZPW Tarcza a następnie dużo wyżej cyt.: ” Pragnę poinformować Kolegę Przewodniczącego, że z uwagi na dramatycznie pogarszające się nastroje pracowników zakładu, którzy czują się oszukani i powszechnie zapowiadają ze zmienionych warunków wynagrodzenia nie będą akceptować Związek stracił możliwość efektywnego oddziaływania na środowiska pracownicze a zaistniała sytuacja niesie ryzyko zupełnej dezorganizacji struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa. Związek wytoczy kierownictwu zakładu spór zbiorowy ze wszystkimi tego prawnymi, społecznymi oraz medialnymi konsekwencjami. Należy liczyć się ze spontanicznymi wybuchami społecznego niezadowolenia manifestującymi się w różnej – trudnej do przewidzenia formie, w… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Ryszard
12 stycznia, 2021 15:16
Reply to  Eric

Ponieważ życie często zasypuje nas wciąż nowymi faktami – oto fakty z ostatniej chwili…. Mam przed sobą – skierowane przez Pracodawcę do związków zawodowych pismo Szefa IW SZ nr 658/21 z dnia dzisiejszego przesłane do jednostek jako pilne, które szczegółowo określa sposób działania pracodawców w zakresie zarządzania funduszem wynagrodzeń w 2021 r. Dotyczy wszystkich jednostek podporządkowanych pod IW SZ. Nie mogę tego pisma upowszechnić, lecz mogę zapoznać Was z istotnymi jego fragmentami dotyczącymi problemów tu na forum omawianych. Stwierdza ono, że w celu zatrzymania w zatrudnieniu pracowników niezbędnych do realizacji zadań ustawowych jak i dotychczasowego poziomu ich wynagrodzeń, w związku… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 stycznia, 2021 21:04
Reply to  Ryszard

A ja tych wyjaśnień nie rozumiem… jak to w zatrzymaniu pracowników niezbędnych do… to są niektórzy zbędni a niektórzy niezbędni???
Rysiek, sorry, ale to jest masło maślane. Skoro obniżyli jednak te środki na funduszu, to o czym my tu piszemy… albo mój iloraz iq już się zmniejszył, bo i ja dalej nic z tych wyjaśnień nie kumam…

Grzesiek
12 stycznia, 2021 21:57
Reply to  Ryszard

Rysiek, skoro obcięte jest 3% wynagrodzeń, to jak możliwe jest zbilansowanie się jednostek zachowując niezmienione wynagrodzenia i nie zwalniając pracowników??
Możesz mi to wyjaśnić…
ktoś chyba se jaja robi!!!
To nie ma żadnego sensu!
I jeszcze to, co napisałeś sugeruje właśnie podział na cywili zbędnych i niezbędnych… chore to jest.
Ja bym zrozumiał to, gdyby napisano wprost. Nie zabrano nic z funduszy… ale zabrano, więc kto będzie opłacał pracowników???
Marsjanie???

Ryszard
12 stycznia, 2021 23:26
Reply to  Grzesiek

Zgoda, Grześ – masz zupełną racje – tu się nic nie zgadza a raczej jest robione wbrew logice. Jeżeli jednak chcemy zjeść jabłko i je nadal mieć, to właśnie w taki sposób…. Pieniędzy będzie mniej a fundusz wynagrodzeń będzie na minusie, jeżeli ani nie zwolnimy ludzi, ani im wynagrodzeń nie obetniemy – to co pozostaje?? Przede wszystkim zasypywanie tej placowej „dziury” oszczędnościami z wynagrodzeń, ograniczeniami w wypłatach zwiększonych premii, zminimalizowaniem wypłat za tzw. nadgodziny itp. Czy w ten sposób ta „dziurę” zasypiemy – czas pokaże. Mnie to osobiście Grześ mało obchodzi. Ważne, żeby ludzie mieli, co im się należy. Jeszcze… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Michal
12 stycznia, 2021 12:52
Reply to  Ryszard

Dziękuję za informację, Ryszardzie.
Super wiadomość.

Grzesiek
12 stycznia, 2021 15:31
Reply to  Ryszard

Super Ryszard.
A skąd masz to info? Może napiszesz coś więcej.
Jakbyś mógł opisać co się wydarzyło, co zmieniło…
Mon rozesłał odpowiedzi?? jakieś merytoryczne?

Ryszard
12 stycznia, 2021 21:08
Reply to  Grzesiek

Grześ – powyżej jest wszystko, co potrzeba. Dotyczy to także i Was. A jak do tego doszło?? Aby inni nie palili głupa twierdząc, że się do tego przyczynili, to może Marek – detalicznie i chronologicznie – jak to już uczynił w info rozesłanym do naszych organizacji związkowych Wam objaśni. Bo jak zwykle tych, którzy się podepną będzie wielu chociaż, gdy trzeba było cztery litery nadstawić – cicho siedzieli w kąciku… Dokładnie tak, jak nasi społeczni „partnerzy” w zakładzie pracy, z których: jeden – dotychczas głosu nie wydał, jakby go to wszystko zupełnie nie obchodziło a drugi – aby się zupełnie… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Beti
5 stycznia, 2021 10:44
Reply to  Ryszard

Ależ ja nie pisałam w kontekście zazdroszczenia czegokolwiek. Po prostu są pewne różnice między pracownikami, którzy przecież pracują razem na rzecz SZRP. Wszystko o czym piszesz to prawda, sam wiesz jak jest z teorią a jak w praktyce. Tak, dodatki zadaniowe póki co są. Ale jeden dostaje 500 zł a drugi 100. Tak więc nie roztrząsam tego tematu. Pewnie nie znam realiów tak dobrze jak Ty, bo nigdy nie pracowałam w jednostce. Ale myślę sobie, że po trzydziestu paru latach pracy, z wyższym wykształceniem, zajmując samodzielne, specjalistyczne stanowisko, z pełną wysługą – 3 tys. na rękę to nie są kokosy.… Czytaj więcej »

Ryszard
5 stycznia, 2021 17:43
Reply to  Beti

Pełna zgoda tyle, że na szczeblu niejako „produkcyjnym” w tych niejako podstawowych strukturach organizacyjnych resortu takie po prostu są wynagrodzenia. I nikt nie patrzy na wykształcenie, gdy np. na danym stanowisku w dalszym ciągu mamy istniejący w PUZP sprzed lat 30-tu zapis o wykształceniu średnim. To bowiem wówczas absolwenci liceów i techników byli zatrudniani także na stanowiskach kierowniczych, zwłaszcza niższego szczebla. Wystarczy popatrzeć na wymagania dotyczące wykształcenia na stanowiskach w PUZP. Na 106 stanowisk nierobotniczych wymóg wyższego wykształcenia dotyczy dopiero stanowiska z poz. 39. Oczywiście, z czasem podokładano to wyższe prawie wszędzie ale ma ono jedynie wpływ na staż pracy… Czytaj więcej »

janusz
6 stycznia, 2021 19:53
Reply to  Ryszard

Czemu to ma służyć – obrażaniu ludzi, czy zaistnieniu.
Intelektualne chamstwo aż bije.
Choć może to po prostu zjawisko chorobowe.

Ryszard
7 stycznia, 2021 13:42
Reply to  janusz

Radzę koledze aby tu nie zaglądał, bo może sobie to swoje poczucie smaku i ogłady nieco przytępić a byłaby to niepowetowana szkoda, bo o takie „brylanty” dbać należy i nie dopuszczać, aby się w tym naszym pracowniczym gn…u utytłały. Co do tego chamstwa, które „aż bije”, to o parę przykładów poproszę…. Co zaś do obrażania ludzi. Ludzie obrażają się sami poprzez to, co robią, co mówią, co piszą i jak postępują. Czemu ma natomiast służyć pisanie w stylu: „Intelektualne chamstwo aż bije. Choć może to po prostu zjawisko chorobowe” w sytuacji, w jakiej jesteśmy i o której piszemy?? Czemu służy… Czytaj więcej »

Wojtek
11 stycznia, 2021 09:27
Reply to  Adam

U nas nic

Zosia
4 stycznia, 2021 22:43

Czy wiadomo coś na temat, w której grupie będą PRON jeśli chodzi o szczepienia?

ggg
11 stycznia, 2021 09:23
Reply to  Zosia

dołączam do pytania. Coś ktoś wie? PRON razem z wojskiem, nauczycielami itp? może w jednostkach?

Ryszard
11 stycznia, 2021 10:34
Reply to  ggg

Osobiście jestem przekonany, ż po prostu będziemy w ogólnych grupach wiekowych i to wszystko. Nikt nas w wojsku szczepił oddzielnie nie będzie. Co najwyżej takie pkty będą w wojskowych ośrodkach medycznych z tym, że wcale nie jest pewne, czy będą one szczepiły pracowników resortu. To oczywiście moje zdanie a resztę można znaleźć tu: https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce/szczepionka-na-covid-19,kolejnosc-szczepien-na-covid-19–sprawdz–do-ktorej-grupy-nalezysz–wyjasniamy-,artykul,33076512.html
Co do tzw. służb mundurowych. Osobiście nie wliczałbym pracownika resortu do tych służb.
Do resortów tak, ale nie do służb….

radek
10 stycznia, 2021 23:03

Skoro poszło już oficjalne pismo do Policji z 4.01.2021 do Opola /takie znalazłem w necie/, to może czas najwyższy by ktoś się odezwał co dalej z nami. Bo tam chodzi o nagrody a u Nas o coś więcej.

Ryszard
11 stycznia, 2021 10:26
Reply to  radek

Radek -starałem sie sprawę nieco przybliżyć kilka postów wyżej….

Pinek
24 stycznia, 2021 19:47
Reply to  Ryszard

A co z podwyżkami, jak nie ma najniższej krajowej.
Teraz mam 2.745 a jest od stycznia 2.800

Grzesiek
25 stycznia, 2021 08:29
Reply to  Pinek

Z premią masz pewnie ponad 2800 zł brutto. Z 10% premią, masz już 3019,50 zł brutto plus to, co masz ewentualnie w stażowym…
Podwyżka obligatoryjna (regulacja) dla Ciebie niestety nie jest konieczna i zapewne nie otrzymasz nawet grosza.

25 stycznia, 2021 13:45
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, napisałeś w odpowiedzi do Pinek: „…plus to, co masz ewentualnie w stażowym…”
Tyle, że tego co ewentualnie ma w stażowym już się nie wlicza. 🙁

Grzesiek
25 stycznia, 2021 22:41

No, wiadomo, że się nie wlicza…
Chodziło mi tylko o to, że to tylko zwiększa pobory.
Przecież Pan wie, że ja wiem he he, że się wysługi nie wlicza.
Premii też nie powinno się wliczać.
Póki co – jest, jak jest.

tomaek756
30 stycznia, 2021 18:21

witam mam pytanie czy fundusz nagród można założyć i czy jest sens zakładania jak mon zabiera całą kasę nawet z chorobowego ponoć tak powiedzieli mi w 13 wogu

Robson
1 lutego, 2021 21:25

Witam czy wiadomo kiedy będą wypłacane 13tki?

Tomek
2 lutego, 2021 10:57
Reply to  Robson

Tak, wiadomo.

Iza
2 lutego, 2021 14:44
Reply to  Robson

22 luty 2021

Czesław
16 lutego, 2021 10:50
Reply to  Iza

Raczej nie w tym terminie !!!!!

jarek
16 lutego, 2021 13:06
Reply to  Czesław

Szkoda, bo już wziąłem kredyt pod ten termin i muszę go spłacić 23 lutego.
Jak nie dostanę tej 13 do 23, to będę miał komornika na głowie i problemy z żoną – pewnie tym razem odejdzie.

Ryszard
16 lutego, 2021 14:16
Reply to  Czesław

Przepraszam za to moje zaistnienie….
W 1 RBLogu na pewno pieniążki będą przesłane 22 b.m. na konta pracowników.
Dlatego nas te Twoje, Czesław wykrzykniki nie dotyczą…
Pozdrawiam.

Michal
22 lutego, 2021 13:11
Reply to  Ryszard

Witaj Ryszardzie czy w 1 RBLog będzie napewno w dniu 22.02 trzynastka na kontach czy dopiero na dziś były pieniądze zapotrzebowane.

Tommy75
18 lutego, 2021 12:00

Witam, czy coś wiadomo więcej o przemundurowaniu OWC na zielono (teraz jesteśmy łudząco podobni do OMON-u) oraz o wypłacie zaległości mundurowych?????

Vinczi
23 lutego, 2021 17:36
Reply to  Tommy75

Witam. W 4 Rblogu są od około tygodnia wydawane nowe zielone mundury, na obecnym etapie zaczyna brakować rozmiarów choć dopiero mała cześć wartowników z poszczególnych składów zdążyła się umundurować.
Mundurów a w szczególności ubrań zimowych nie ma już w magazynach, niektóre przedmioty są wydawane pojedynczo np: koszulobluzy i naszywki owc a wydawanie butów zimowych zostało wstrzymane. Znów będzie wielki bałagan i część wartowników będzie chodziła w starych mundurach, część w nowych a część pół na pół.
O wypłacie zaległości mundurowych nikt nic nie wie i nie wiadomo: czy i kiedy wypłacą.

Tommy75
24 lutego, 2021 08:33
Reply to  Vinczi

Vinczi, bardzo dziękuję za info.
Ja dowiedziałem się, że 1Rblog umunduruje się do końca lutego i dopiero wypłata zaległości mundurowych.
Jest to info z ostatniej chwili ale jak to w MONie bywa – pożyjemy zobaczymy.
Pozdro.

Ryszard
24 lutego, 2021 11:07
Reply to  Tommy75

Tommy 75 – 1 RBLog rozpocznie operację wydawania nowego wzoru umundurowania pracownikom OWC w marcu…. W marcu jest także planowana wypłata równoważnika mundurowego za rok ubiegły. Każdy z funkcjonujących w zakładzie zz otrzymał w tej sprawie pismo – będące odpowiedzią na wystąpienia zarówno Solidarności, jak i zakładowej Tarczy – z centrali zakładu pod koniec stycznia br. Nie jest to więc wiedza z ostatniej chwili a z początku tego roku, gdyż już w grudniu roku ubiegłego dotarły pisma związkowe w tej sprawie z uwagi na fakt, że ten równoważnik wypłacony nie został. I jeszcze jedna istotna informacja. Zapewniono mnie, że nie… Czytaj więcej »

Last edited 3 lat temu by Ryszard
Tommy75
25 lutego, 2021 09:57
Reply to  Ryszard

RYSZARD, dzięki za wyczerpujące informacje!!!
Smutne jest tylko to, że wszystkich szczegółów dowiaduję się z forum, mając pod nosem w składzie związki…..
Co ich zapytam, to: nie wiedzą albo za wcześnie, żeby głośno mówić, albo jeszcze nic pewnego lub jak będzie informacja – to wywiesimy ogłoszenie.

Ryszard
25 lutego, 2021 14:59
Reply to  Tommy75

Tommy – u nas informacji na tablicy ogłoszeń w tej sprawie nie wywieszano, gdyż pracownicy OWC zostali o uzgodnieniach związanych z tą mundurówką poinformowani przez przedstawicieli naszego Związku a problem dotyczy tylko tej konkretnej grupy zawodowej. Znajdż do mnie dojście a wyślę ci to pismo z Wałcza, o którym powyżej wspomniałem. Jeżeli chodzi o zakładowy NSZZ PW, to rozeznania nie mamy, bo nasze wzajemne kontakty jakiś czas temu się urwały… Wiem jednak, że to wspomniane pismo z wydziału zabezpieczenia zakładu zostało i do tego zz skierowane, chociaż nie wiem czy występowali z interwencją w tej sprawie. Solidarność występowała, bo mam… Czytaj więcej »

Vinczi
24 lutego, 2021 11:50
Reply to  Tommy75

W 4 Rblogu nic się nie można dowiedzieć o wypłacie zaległości mundurowych.
Takie zaległości mamy w naszym składzie wypłacane dopiero od dwóch lat, wcześniej nam nie wydawali mundurów i innych rzeczy i nie wypłacali żadnych pieniędzy i tak to się kręciło przez lata.
Mam nadzieję, że w tym roku wypłacą a jak nie, no to trzeba będzie zawalczyć o swoje.

Ciekawski
18 lutego, 2021 22:07

Może pytanie nie na miejscu i pewnie zostanę szybko zgaszony 🙁 ale zapytam 🙂 czy w obecnej sytuacji szykuje się jakaś podwyżka pensji dla pracowników ron?

Grzesiek
21 lutego, 2021 08:53
Reply to  Ciekawski

Przez kolejne 2 lata nic nie otrzymamy.
Chyba, że regulacje dla paru % pracowników by dobić do ustawowego min… tak uważam.

radek
22 lutego, 2021 20:43

13- ki od dziś wchodzą na konta.

Close Menu
142
0
Would love your thoughts, please comment.x