Skip to main content

Kolejne dwa spotkania w MON i… jeszcze jedno

By 25 lutego, 201927 lutego, 2019Aktualności

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie w sprawie wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r. Stronę resortową, obok Pełnomocnika MON Pana Wojciecha DROBNEGO, reprezentował również Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ a także Dyrektor Departamentu Budżetowego Pan Paweł BARTCZAK, który pojawił się w trakcie trwania spotkania.

Nasz Związek w trakcie tego spotkania reprezentowali: Przewodniczący Kol. Marek KAZIMIERCZAK oraz obie Wiceprzewodniczące – Kol. Dorota WOŹNIAK i Kol. Marzena ZAWADA.

Minister SKURKIEWICZ na wstępie poinformował, że to spotkanie nie zostało zorganizowane w związku ze stanowiskiem Strony społecznej, w którym domagaliśmy się spotkania z Ministrem Obrony Narodowej Panem Mariuszem BŁASZCZAKIEM ale zainicjowane zostało przez Ministra SKURKIEWICZA, gdy zapoznał się z przebiegiem rozmów. Jednocześnie Minister potwierdził, że Minister BŁASZCZAK został poinformowany, iż Strona społeczna oczekuje na spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

Następnie Minister wysłuchał postulatów Strony społecznej wynikających ze przekazanego w  dniu 29 stycznia 2019 r. stanowiska, które przedstawił Przewodniczący NSZZ PW. Z kolei Przewodniczący TARCZY wskazał, że oczekiwał odpowiedzi na wątpliwości MKK wyrażone w trakcie poprzedniego spotkania do resortowej propozycji podwyżek, szczególnie w zakresie likwidacji dwóch najniższych przedziałów wynagrodzeń, jak również odniósł się do wywiadu udzielonego przez Ministra Skurkiewicza w Radio WNET.fm. Kazimierczak poinformował, że nie rozumie dlaczego Minister uzależnia podwyżki wynagrodzeń za pracę od występującej struktury zatrudnienia pracowników RON oraz wskazał, iż obserwowany od lat trend obniżania się liczby pracowników wojska pobierających jednocześnie świadczenia emerytalno-rentowe został zatrzymany za czasów obecnego Rządu. To w latach 2016-2017 liczba tych pracowników znacznie się zwiększyła, w tym radykalnie, bo ponad dziewięciokrotnie wzrosła liczba pracowników pobierających świadczenia z budżetu MSWiA. Jego zdaniem ten fakt nie powinien jednak mieć wpływu na kwestię wynagradzania pracowników za pracę.

Udając się na spotkanie niewątpliwie zakładaliśmy, że ponad dwutygodniowa przerwa w rozmowach przyniesie nowe otwarcie, a przynajmniej otrzymamy odpowiedzi na nasze wątpliwości w zakresie rozwiązań proponowanych wcześniej przez Pełnomocnika MON. Niestety, informacji, które rozwiałyby nasze wątpliwości nie uzyskaliśmy, natomiast przybyły na spotkanie Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawił, że mogliśmy zweryfikować treść prezentacji na naszą korzyść. Ostatecznie nie potwierdzono, iż w decyzji budżetowej Ministra na rok 2019 zawarte są kierunki zagospodarowania środków pozostających w dyspozycji Ministra, co tylko potwierdza możliwość realizacji wyższego wzrostu płac w bieżącym roku. Natomiast zapytany o uzasadnienie kształtowania poziomu wynagrodzeń pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach WOT (wzrost o 50% w stosunku do roku poprzedniego), Dyrektor DB odpowiedział, że nie zna problemu i odpowiedź w tym zakresie otrzymamy na piśmie.

Po wymianie jeszcze kilku informacji w obszarze finansowania wynagrodzeń, Minister Skurkiewicz podjął temat wzrostu płac w roku 2020, gdyż – jak wskazał – o roku 2019 powinno się rozmawiać wcześniej, zanim podjęte zostaną decyzje o kwotach wydatków w ustawie budżetowej. Odnosząc się do tej kwestii, Kol. Mirosław DĘBSKI z ZZ Poligrafii poinformował, że przez cały poprzedni rok na biurku Ministra Błaszczaka leżało wspólne stanowisko Strony społecznej z dnia 9 stycznia 2018 r., w którym związki zawodowe wskazywały na potrzebę zorganizowania spotkania z Ministrem i podjęcia rozmów o pracowniczych wynagrodzeniach. Minister – zaskoczony tą informacją – wskazał, że nic o tym nie wiedział, bo dołączył do Kierownictwa MON w późniejszym okresie.

Kontynuując, przedstawił Stronie społecznej resortową propozycję wzrostu płac w roku 2020 na poziomie 500 zł. W związku z tą propozycją, Strona społeczna poprosiła o przerwę, w trakcie której ze strony organizacji związkowych padały różne propozycje wzrostu płac na 2020 r., jednak ostatecznie nie uzgodniono wspólnego stanowiska co do tej kwoty, gdyż z jednej strony przeważył brak informacji o tegorocznej podwyżce, a z drugiej strony – Przewodniczący wojskowych struktur NSZZ „Solidarność” Pan Mirosław KAMIEŃSKI wskazał, że musi tę resortową propozycję uzgodnić z władzami swojej sekcji krajowej.

Uwzględniając powyższe, po przerwie Minister Skurkiewicz został poinformowany, że kierunek wyższego wzrostu płac na rok 2020 jest zasadny i akceptowany przez Stronę społeczną, natomiast nie możemy – na chwilę obecną – zająć ostatecznego stanowiska dotyczącego faktycznej kwoty tego wzrostu. Strona społeczna wskazała również, że dla określenia wzrostu płac w przyszłym roku jest kwestia posiadania wiedzy o podwyżkach w roku bieżącym. Uwzględniając sugestię Solidarności, strony zgodnie ustaliły, że dojdzie do kolejnego spotkania w dniu 19 lutego 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami, w dniu 19 lutego 2019 r. doszło do kolejnego spotkania, w którym ze strony naszego Związku uczestniczył Przewodniczący Związku i Wiceprzewodnicząca Kol. Dorota WOŹNIAK.

Po rozpoczęciu spotkania przez Ministra Skurkiewicza, który podtrzymał dotychczasowe stanowisko MON w sprawie wzrostu płac, głos zabrał Przewodniczący NSZZ PW, który wskazał możliwość zabezpieczenia dodatkowego wzrostu płac w 2019 r. w drodze przesunięcia odpowiednich środków ze znacznej kwoty oszczędności w obszarze uposażeń żołnierzy. W celu uzasadnienia swojej wypowiedzi okazywał oficjalne interpretacje w tym zakresie Ministerstwa Finansów.

W odpowiedzi Minister Skurkiewicz poinformował, że możliwa byłaby podwyżka w kwocie 600 zł miesięcznie od 1 lipca, jednak z jednoczesnym zmniejszeniem wskazywanej wcześniej propozycji wzrostu płac od 1 stycznia 2020 r. z 500 zł do poziomu 200 zł.  Strona społeczna nie zaakceptowała tej propozycji.

Następnie wypowiedział się Przewodniczący Kamieński nie zgadzając się z Ministrem, że pracowników satysfakcjonuje poziom 300 złotowej podwyżki w bieżącym roku. Kamieński poinformował, że Solidarność ma rozpoznanie wśród pracowników, którzy zarabiają mizernie na tle innych a proponowana kwota jest absolutnie nie satysfakcjonująca. Kontynuując stwierdził, że skoro istnieje możliwość odpowiedniego przenoszenia środków, to należy z niej skorzystać, bo pracowników nie interesują mechanizmy finansowania a wzrastające koszty utrzymania. Następnie przypomniał, że fundamentalne uporządkowanie obszaru wynagradzania pracowników został odłożony i nadal jest odkładany na dalszy czas, ale przyszedł czas żeby pracowników wojska docenić tak, jak to zrobiono w bieżącym roku w MSWiA i więziennictwie. Zakładamy, że również Kierownictwo MON dostrzeże ten fakt. Na koniec Kamieński podsumował, że jeżeli resort nie znajdzie możliwości, czy woli podwyższenia wzrostu płac to zasadnym będzie spotkać się jednak z Ministrem Błaszczakiem, gdyż Strona społeczna tego spotkania nie zaniechała.

Gdy Minister Skurkiewicz podtrzymał średniomiesięczną kwotę 300 zł jako podwyżkę w bieżącym roku, głos zabrał Przewodniczący TARCZY, który stwierdził, iż wskazywany przez Ministra poziom wypłat jednorazowych w roku ubiegłym na poziomie 1.500 zł nie był najwyższy, gdyż można cofnąć się jeszcze o rok – do roku 2017 i wówczas wypłaty jednorazowe osiągnęły nawet poziom 2.300 zł. Zauważył również, że gdy oszczędności w obszarze uposażeń stale wzrastają – skala wypłat jednorazowych dla pracowników w ostatnich latach maleje. Świadczy to ewidentnie o przekazywaniu środków zaoszczędzonych w obszarze uposażeń, na realizację wydatków rzeczowych. Jednocześnie dodał, że ta forma wypłat nie może zastępować podwyżek wynagrodzeń, gdyż nie jest ona dla pracowników gwarantowana tak, jak wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę. Kończąc wskazał, że w prowadzonych rozmowach strony mają różny poziom wiedzy i doświadczeń w omawianym obszarze i zapewne nie dojdzie do przybliżenia stanowisk, bo Strona resortowa od początku rozmów kurczowo się trzyma kwoty 300 zł – stąd zaproponował przerwę dla Strony społecznej.

W trakcie przerwy uzgodniono treść wspólnego stanowiska Strony społecznej (czytaj TUTAJ), które po przerwie przekazano na ręce Ministra Skurkiewicza i spotkanie zakończyło się. (MK)

 

Zapewne w reakcji na to stanowisko, w MON postanowiono wprowadzić segmentację Strony społecznej, ale o tym mieliśmy się dowiedzieć dopiero z mediów.

Natomiast po południu w dniu 19 lutego 2019 r. otrzymaliśmy pismo od Pełnomocnika MON z terminem kolejnego spotkania w dniu 21 lutego 2019 r. (czytaj TUTAJ).

Mając na uwadze, że nie miało to być spotkanie z całą Stroną, co było dla nas nie do przyjęcia – we wtorek wieczorem przekazaliśmy  Pełnomocnikowi MON odpowiedź następującej treści:

„w imieniu i z upoważnienia wszystkich organizacji związkowych wchodzących w skład Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej, z dezaprobatą przyjmujemy fakt organizowania spotkania z przedstawicielami naszej komisji, bez udziału przedstawicieli dwóch pozostałych reprezentatywnych organizacji związkowych, które podpisały się pod stanowiskiem Strony społecznej z dnia 19 lutego 2019 r.

Jednocześnie mając na uwadze treść tego stanowiska Strony społecznej, kolejne spotkanie ma odbyć się z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych reprezentujących Stronę społeczną oraz przedstawiciela Ministerstwa Finansów.”

Informację o naszym stanowisku i udzielonej Pełnomocnikowi odpowiedzi przesłaliśmy jednocześnie Przewodniczącym dwóch pozostałych związków zawodowych, których przedstawiciele nie mieli uczestniczyć w tym spotkaniu. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
895 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
jasiu .
25 lutego, 2019 09:04

Artykuł napisany nie zupełnie Marku poprawnie. Jeśli jesteś autorem chociaż nie wiem co to za stwierdzenie Solidarność Wojskowa. Nie ma takich struktur. A tak pisać może tylko Ryszard z 1 RBLog i nie wiem dlaczego nie masz podpisu pod tym, kim jest Mirek K., że jest szefem KS NSZZ „Solidarność” PC MON.
Jakieś prowokacje czy dowartościowanie MKK.
Bardzo mi się to nie podoba, zwłaszcza taki ton pisania „o koalicjancie związkowym”.

25 lutego, 2019 10:58
Reply to  jasiu .

Jasiu, uważam, że trochę przesadzasz, gdyż: – zauważ, że na TARCZY w ogóle się pisze o tym, co mówią przedstawiciele innych związków zawodowych podczas, gdy wchodzę na strony innych związków – to w ogóle nie jest tam wskazane, że ktokolwiek ze Strony społecznej cokolwiek mówił… poza Przewodniczącym NSZZ PW. Natomiast na Waszej – Solidarności – stronie, nie znalazłem jakiegokolwiek wpisu o tym, że odbyły się w MON cztery spotkania. Może coś przeoczyłem, więc jak znajdziesz jakiś wpis – to wrzuć tu do niej link. – nie bierzesz pod uwagę, że poświęciłem Wam nawet cały akapit, żeby wypowiedź Waszego Przewodniczącego na… Czytaj więcej »

jasiu .
25 lutego, 2019 11:24

Marek, to nie są zastrzeżenia, tylko mała uwaga.
Jak się pisze pełną prawdę o przebiegu spotkania, to ja niczego nie neguje.
Marek, przecież znasz NSZZ PW i to, że oni ciągle mówią, że to oni wszystko załatwiają dla pw.
A ich rozmowa z 21 lutego też będzie zakończona rewelacyjnym wpisem na ich stronie: załatwiliśmy podwyżki w kwocie???????????
Ale ja szykuję „bombeczkę” z podwyżkami i ujawnię ją na następnym spotkaniu.
W czwartek 28 lutego w Warszawie będę to proponował na spotkaniu Krajowej Sekcji.
Pozdrawiam.

25 lutego, 2019 11:52
Reply to  jasiu .

Jasiu, ich propozycja nie jest taka tajna, jak myślisz.
Nie jest również taka rewelacyjna, jak myślisz.
Cały czas mam nadzieję, że ją zaprezentują.
Uważam, że po prostu tak, jak koty chodzą swoimi ścieżkami – oni też chcieli iść swoją ścieżką i obmyślili propozycję podwyżki, która w zasadzie nic nie wnosi i jest zbieżna z tą naszą wspólną poza tym, że daje więcej środków… do dyspozycji pracodawców.
Odnoszę się wyłącznie do podwyżki płac w 2019 r., bo pozostałe kwestie zawarte w tej propozycji są dla mnie kontrowersyjne.
Ale, jak powiedziałem , nie dotyczą one podwyżek. 🙂

Krzysztof
13 marca, 2019 07:13
Reply to  jasiu .

Drogi nam Jasiu. Twoja pisownia również pozostawia wiele do życzenia. Brak znaków interpunkcyjnych. Pomijam, że n i e z u p e ł n i e piszemy razem ! Wstyd zwracać komuś uwagę mając braki w wykształceniu.

Pracownik
25 lutego, 2019 11:23

Co dalej związku?
Kolejne spotkanie, z którego nic nie wyniknie…
Weźcie to co dają, bo rozmowy od lat nie przynoszą efektów tylko zwlekają naszą podwyżkę ;/

25 lutego, 2019 11:41
Reply to  Pracownik

Nie wiem, pracowniku, dlaczego wypisujesz takie teksty na naszej stronie, skoro zdajesz sobie sprawę, jakie jest nasze stanowisko w tej kwestii. Uważam, że zamiast tracić na to czas tutaj, powinieneś wybrać się na spotkanie z min. Skurkiewiczem, w trakcie którego mógłbyś zapytać się dlaczego Kierownictwa MON wynagradza pracowników RON na tak niskim poziomie. Kwotę tej podwyżki, a w zasadzie kwotę tych środków moglibyśmy wziąć pod warunkiem, że byłyby one przeznaczone WYŁĄCZNIE na podwyższenie wynagrodzeń tych ponad 5 tysięcy pracowników, którzy podpisali się na przekazanych nam listach listach głosów poparcia dla Listu Otwartego do Ministra Obrony Narodowej. Ale Ty zapewne nie… Czytaj więcej »

Jasiu.
25 lutego, 2019 18:57

Dzięki Marku, że zaczynasz odpisywać tym, którzy próbują pisać po forum OWC i tu bruździć. Tak, jak piszesz, jak podpisy zbierać dla Tarczy to nie było komu. A teraz będą się wymądrzać i pouczać związki. Oni by wzięli podwyżkę 300 zł a związki – nie wezmą.
Marku, nie daj się sprowokować, bo piszą pw, którzy nie są w związkach, bo szkoda im 20 zł ale wymądrzać się i pouczać to potrafią.
W pełni akceptuję twoją odpowiedź pracownikowi.
Brawo.

Sławek
26 lutego, 2019 12:24

Jestem pełen podziwu dla Panów.
Nareszcie ktoś konkretnie zajął się tym tematem.
To, co wyprawia z nami MON zakrawa o kpinę. Wykonujemy tyle zadań, które bez naszej pracy położyłyby już dawno nasz MON. Emerytom nie zależy na podwyżkach, bo im wystarcza ale MON to olbrzymia grupa młodych ludzi, którzy chcą pracować dla kraju.
Ale przy takim podejściu kierownictwa – to nie zatrzymają ich.

Jasiek S
25 lutego, 2019 11:23

Dziękuję za pełne, rzeczowe i co najważniejsze – zgodne z prawdą – opisanie tego, co działo się w ostatnich tygodniach, bo niestety na stronach innych związków pełnych informacji brak. Są za to tylko jakieś krótkie i szczątkowe notatki, pozostawiające więcej domysłów niż faktów.

ggg
25 lutego, 2019 12:29

jest znany termin kolejnego spotkania?

Mikut
25 lutego, 2019 12:47

Czy znany jest następny termin negocjacji z MON?

25 lutego, 2019 13:09
Reply to  Mikut

Nie, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji.
Zarówno w zakresie wzrostu płac w roku bieżącym, jak również w zakresie zmian w PUZP.

Jacek
25 lutego, 2019 14:19

Panowie, prezes ogłosił wydanie 40 miliardów na cele socjalne.
U nas w JW większość pracowników ma zasadnicze wynagrodzenia w granicach najniższej krajowej.
Jest to żenujące.

Mikut
25 lutego, 2019 16:05
Reply to  Jacek

Niestety, odnosi się wrażenie, że osoby pracujące są traktowane po macoszemu……

Tomasz
25 lutego, 2019 21:41

Polecę tabloidowo: między MON a MKK obustronny foch, NSZZ PW złożyło śluby milczenia, a Solidarność dostała okresu… ważnych posiedzeń. Ciekawie. 😉

25 lutego, 2019 23:05
Reply to  Tomasz

Tomaszu, nie wiem dlaczego nazywasz tak relację pomiędzy MON a MKK. Akurat z naszej strony żadnego focha nie dostrzegam.
Odnieśliśmy się do resortowej propozycji oficjalnie i przedstawiliśmy nasze wątpliwości a w zamian nie otrzymaliśmy ani krzty wyjaśnienia.
Jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy, dyskusje, negocjacje ale pod warunkiem, ze będą one prowadzone merytorycznie.
Uważamy, że rozmowy powinny się zakończyć już 23 stycznia – na poziomie podwyżki, który satysfakcjonowałby obie strony. A było to, i jest jeszcze możliwe.
Jeżeli jednak MON potrzebuje wsparcia w niektórych kwestiach – nie ma sprawy. Też się chętnie spotkamy z przedstawicielem MF i zapytamy, co i jak.

Tomasz
26 lutego, 2019 06:55

Specjalnie opisałem sytuację z przekąsem, bo akurat wesołkowaty miałem nastrój. Obawiam się jednak, że wielu ten czas oczekiwania „na wielkie coś” tak właśnie, mniej więcej sobie opisuje.
Ja trzymam kciuki za konsekwencję ZZ, bo presja czasu to też element negocjacji.
Byle, nie działał on na korzyść MON.

26 lutego, 2019 08:57
Reply to  Tomasz

Z pewnością Tomaszu nie działa, bo my nie spoczęliśmy na laurach, tylko przygotowujemy się do kolejnego spotkania, w którym będzie uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Grzesiek
26 lutego, 2019 09:41

A wiadomo już może o tym spotkaniu z kimś z Ministerstwa Finansów?
Mon organizuje jednak takowe?

26 lutego, 2019 10:09
Reply to  Grzesiek

A to pytanie nie do nas ale raczej do Pełnomocnika MON.
Poza tym, spotkanie Strony społecznej nie ma być z kimś z Ministerstwa Finansów ale ma to być kolejne spotkanie z MON, przy udziale przedstawiciela MF.
Chodzi bowiem o to, żeby MON – podejmując dobrą decyzję dla pracowników RON – nie miał nad sobą wizji dywanika…

jasiu .
26 lutego, 2019 06:59
Reply to  Tomasz

Jeśli chodzi o Solidarność to posiedzenia Komisji Krajowej czy Krajowej Sekcji były i są co roku zaplanowane i co roku się odbywają.
Po złożeniu pisma w dniu 19 lutego przez Stronę Społeczną do RON – piłeczka jest po ich stronie, dlatego jest czas i możliwość spotkania się i porozmawiania, i wypracowania ewentualnych działań na np. nie zaakceptowanie propozycji Strony Społecznej.
Wszyscy o tym wiedzą, że Solidarność przygotowuje potężną demonstrację w Warszawie.
I to trzeba również logistycznie przygotować…

Piotr
25 lutego, 2019 21:55

Panowie, jako pracownik popieram wasze starania.
Trzeba walczyć o swoje.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości.

25 lutego, 2019 23:07
Reply to  Piotr

Dziękuję Ci, Piotrze, bo akurat Twój wpis jest taką przeciwwagą do wcześniejszej wypowiedzi pracownika.
Również Cię serdecznie pozdrawiam.

daro
26 lutego, 2019 06:59

Panowie zapomnijcie o dużych podwyżkach.
Ministrowie są już „ciśnięci” na oszczędzanie w podległych ministerstwach, w związku z obietnicami Pana Kaczyńskiego.

26 lutego, 2019 09:01
Reply to  daro

O, i jest to kolejne pytanie do zadania przedstawicielowi MF, czy ten zasłyszany przez Ciebie fakt ma rzeczywiście miejsce.
Dzięki, daro.

jasiu .
26 lutego, 2019 07:35

Chciałem podziękować Markowi K. za 11 lat współpracy ze mną lub odwrotnie.
Taką podjąłem dzisiaj decyzję.
A dlaczego – to zostawiam to bez odpowiedzi???

26 lutego, 2019 09:09
Reply to  jasiu .

Również Jasiu dziękuję Ci za ten okres współpracy.
I chociaż ona trochę falowała, jak sinusoida to uważam, że nasze wspólne działania były przydatne i dobre dla środowiska pracowników RON.
Trudno, taka Twoja decyzja i ją rozumiem i szanuję.
Szkoda, że nie będziesz już tutaj pisał co wynika z Twojej wcześniejszej deklaracji ale myślę, że za miesiąc, dwa znowu tu powrócisz.
Pozdrawiam Cię serdecznie.

Grzesiek
26 lutego, 2019 09:39
Reply to  jasiu .

Brzmi trochę tak, jakby nasza sprawa była przegrana…

26 lutego, 2019 10:05
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, nie przesadzaj. To, że my z Jasiem mamy bardziej chłodne relacje niż to miało miejsce dotychczas – nie ma żadnego przełożenia na sprawy pracownicze. Zgodnie z naszymi intencjami: Pracownik RON jest najważniejszy – w dalszym ciągu będziemy działać w tym kierunku.
Zarówno dla MKK, jak i „S” ten kierunek jest niezmienny!

Grzesiek
26 lutego, 2019 12:42

Ok.ale zabrzmiało tak, jakby Jasiu poddał się np. przez to, co Mon zrobił… lub nie zrobił… tak to ja odebrałem.proszę mi się nie dziwić, że przejawiam pesymizm… sam Pan wie, jak to z nami jest i pewnie, jak będzie..nie oszukujmy się.

26 lutego, 2019 14:39
Reply to  Grzesiek

Nie, nie Grzesiek. Podtekst tego porannego wpisu Jasia jest zupełnie inny i nie jest związany z działalnością związków zawodowych.

jasiu .
27 lutego, 2019 11:24

A z czym???

jasiu .
27 lutego, 2019 11:25
Reply to  Grzesiek

I tak jest.

Marek
26 lutego, 2019 10:24

Panowie o czym dyskutujecie to tak jest wielka ściema przynajmniej na moim przykładzie; zgodnie z PIT 11 w roku 2018 mimo podwyżki zarobiłem 5% mniej niż w roku 2017; aby poziomy porównywania były takie same to od PIT 11 z 2018 muszę odjąć podwyżkę i wtedy ta różnica wynosi 10%; pytam gdzie ta podwyżka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zbyszek
26 lutego, 2019 11:50

Witam po dłuższej przerwie! Pozwoliłem sobie poczytać doniesienia z „frontu walki” o podwyżki na dostępnych stronach innych Związków Zawodowych. Co wynika z lektury? MON zablokował się na poziomie 300 zł i z przykrością to piszę ale nic nie uda się Wam więcej wynegocjować a specjalnych narzędzi do podniesienia skuteczności negocjacji nie posiadacie! W tej chwili, gdy wylała się czara obietnic wyborczych, tj. 500 zł. na pierwsze dziecko, 1100 zł dla emerytów itp. – protesty i manifestacje zagłuszone zostaną przez medialny szum wyborczy.))) Proponuję wziąć ze stołu te 300 zł i zająć się poważnie… przyszłym rokiem, tzn. zmianą siatki płac, zmianą… Czytaj więcej »

Tomasz
26 lutego, 2019 14:18
Reply to  Zbyszek

To ciekawe, że sporo osób pisze tu w taki sposób, jakby wszystko zależało wyłącznie od decyzji ZZ i koniecznie trzeba je oświecić w tak oczywistych sprawach, których one – ślepe – nie dostrzegają.
Piszesz tak, jakby MON nigdy nie istniał.
„Bez urazy i podtekstów!)))” oczywiście.

Franek
26 lutego, 2019 14:22
Reply to  Zbyszek

A może skończyć z pisaniem głupot ?
Jak trzeba by było postawić pieczątkę na przetargu wartym kilka milionów złotych, potwierdzając zasadność wydawania publicznych pieniędzy to, jak to się ma do Pana propozycji?
Trochę szacunku dla specjalistów.

Zbyszek
26 lutego, 2019 18:01
Reply to  Franek

Panie Franku, nie zrozumiał Pan aluzji dotyczących stawiania pieczątek i klejenia znaczków na kopertach a nie na dokumentach finansowych znacznej wartości! Intencją mojego wpisu było właśnie DOWARTOŚCIOWANIE płacowe SPECJALISTÓW i jednoznaczne oddzielenie ich od „przeciętniaków”. Moim skromnym zdaniem, pracowników RON można zaszeregować do czterech zasadniczych grup w zależności od wartości wykonywanej pracy, kwalifikacji i odpowiedzialności na stanowisku: 1 GRUPA – stanowiska niskowartościowe z płacą zasadniczą minimalna krajowa (około 30% wszystkich stanowisk), gdzie będzie możliwa duża „fluktuacja kadrowa” na tych mało atrakcyjnych stanowiskach. 2 GRUPA – stanowiska średniowartościowe/przeciętniacy z płacą zasadniczą na poziomie ok. 3 tys. zł (około 40 % wszystkich… Czytaj więcej »

26 lutego, 2019 19:57
Reply to  Zbyszek

Osobiście dostrzegam, że przedstawiony przez Ciebie ogólny pogląd na ten obszar jest w zasadzie kierunkiem, w którym podążamy – jako TARCZA i MKK – już od dłuższego czasu, ale brak spotkań w MON w zakresie PUZP na chwilę obecną uniemożliwia kontynuowanie tych prac. Oczywiście, te Twoje nazwanie: nisko, średnio i wysoko, czy przeciętniacy jest umowne, bo równie dobrze te stanowiska można byłoby nazwać inaczej i nie należy tego nazewnictwa przyjmować dosłownie. Identycznie w zakresie tych procentów ilości stanowisk, które z pewnością mogą być różne. Ale ogólnie posumowując nie ulega wątpliwości, że taki podstawowy podział stanowisk będzie musiał w przyszłości nastąpić,… Czytaj więcej »

Zbyszek
27 lutego, 2019 12:22

Inspiracją do tego wpisu jest doniesienie o podaniu się do dymisji szefa SOP, po kompromitacji jego funkcjonariuszy, wyjących syrenach, zamkniętych kluczykach itp. ale do rzeczy! Podziwiam Pana optymizm, że najważniejsze dla Związku jest podjęcie prac nad PUZP! Dla Związku może to jest priorytetem, ale dla MON już nie koniecznie! Jak można „wyczuć” z Pana zapisów, czuć niechęć resortu do podjęcia prac nad nim. Obym nie był złym prorokiem, ale spróbuję opisać moje przewidywania, jak będzie powstawał ten nowy dokument. W mojej ocenie, utrzymywanie tego PUZP w mocy bodaj od 1997 roku jest pewnego rodzaju kompromitacją tego resortu na miarę SOP!… Czytaj więcej »

Alex
27 lutego, 2019 15:19

Myślę, że warto się przyjrzeć sytuacji, która powoduje, że na stanowisku o kat. zaszeregowania XVII można zarabiać mniej niż mając kategorię XI.
Czyli przy różnicy 6 kategorii. Czy to jest normalne?

27 lutego, 2019 21:16
Reply to  Alex

Alex, cieszę się, ze pracownicy RON zaczynają czytać i dostrzegać pewne kwestie w PUZP.
Akurat w tym zakresie Ameryki nie odkrywasz, bo już dawno to dostrzegały to organizacje MKK a 4 lata to zaprezentowały w petycji do wszelkich najwyższych władz tego kraju. Efekt jest taki, że do dnia dzisiejszego te postanowienia w dalszym ciągu obowiązują.
Zapraszam do lektury pod poniższym linkiem w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2016_02_03/20151125_Sytuacja_Personelu_Cywilnego_SZRP_oraz_kierunki_zmian.pdf

Jola
1 marca, 2019 07:09
Reply to  Alex

Właśnie zadałeś ciekawe pytanie, bo zatrudnienie młodego referenta z kat 10 a z zasadniczą stawką większą niż 5-7 grup wyżej, rozwala ciężko wypracowaną równowagę w płacach. Ludzie się burzą i są wkurzeni!

Toja
27 lutego, 2019 06:22
Reply to  Zbyszek

Raczej nie da się zaprzeczyć, że wszyscy mamy równe żołądki. A może przy podziale środków zz zapytają się pracodawcy, jak długo czekają na obsadzenie stanowisk.
Taki przykład z życia, stanowisko tokarz – brak chętnych przez 4 miesiące. Stanowisko referent – 72 osoby chętne po pierwszym ogłoszeniu naboru.

Zbyszek
27 lutego, 2019 09:47
Reply to  Toja

Powiem tak, był taki ciekawy artykuł w Gazecie Prawej, podawał ze 6 tys. po zawodówce, 2,3 tys. po studiach.
Ludzie nie chcieli uczyć się rzemiosła i zawodu – tylko studiowali.
Są efekty 72 osoby na stanowisko referenta za 2,3 tys. na rękę bez perspektyw!
Ma Pan odpowiedź, dlaczego wynagrodzenia RON nie rosną… na jedno nisko płatne stanowisko 72 kandydatury w większości po jakichś tam studiach!

Toja
27 lutego, 2019 07:18
Reply to  Zbyszek

„DOWARTOŚCIOWANIE płacowe SPECJALISTÓW i jednoznaczne oddzielenie ich od “przeciętniaków”. Czyli kogo? Czy chodzi o tych specjalistów, którzy są od nie wiadomo czego? Czy też może o stanowiska kluczowe dla MON? Ministerstwo dwa lata temu wskazało, jakie osoby są trudne do pozyskania i nie są to specjaliści. Zaczyna brakować ślusarzy, lakierników, tokarzy, spawaczy itd., czyli jest problem z obsadą stanowisk robotniczych. Nie ma za to problemu z obsadzeniem stanowisk za biurko, w tym wypadku przy naborze jest w czym wybierać (inna sprawa, że zawsze zostaje wybrany jakiś znajomy, córka, syn ….itd). Niestety, w roku 2018 ZZ same ustaliły, które stanowiska są… Czytaj więcej »

Zbyszek
27 lutego, 2019 10:13
Reply to  Toja

Jest sprawą oczywistą, że w tej chwili warsztaty remontowe funkcjonują na starych pracownikach, wykształconych w poprzednim systemie. Po ich naturalnym odejściu warsztaty przestana funkcjonować! To nie jest problem tylko MON. Popatrzmy co stało się z rzemiosłem, praktyczną nauką zawodu i szkołami zawodowymi? Młodzież teraz idzie na tzw. lekki chleb i woli studiować takie ciekawe kierunki, jak socjologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe a potem aplikują na referenta za 2,3 tys. bez perspektyw, ale robota czysta! Forma takich remontów, jakie MON prowadzi w zasadzie się kończy. Przykro mi to pisać ale warsztaty są nie do uratowania chyba, że przybiorą taką karykaturalną formę… Czytaj więcej »

Toja
27 lutego, 2019 11:33
Reply to  Zbyszek

Więc może ZZ zadałyby pytania na spotkaniu: 1. Jak zatrzymać obecnych pracowników etatów „robotniczych”, gdzie osoby te mają zarobki 2-3 krotnie niższe niż w sektorze prywatnym. 2. Jak pozyskać nowych, bo nie do końca jest prawdą, że nie ma młodych osób, które mogłyby zastąpić tych, którzy odchodzą. Fakt, że nie ma już szkół zawodowych ale nadal istnieją kierunki pokrewne np. dziś technik mechanik to tak, jak kiedyś tokarz, frezer, ślusarz. Niestety, takie osoby wolą podjąć pracę w sektorze prywatnym. A forma, którą pan przedstawił już powoli zaczyna obowiązywać (z autopsji: 3 pracowników, 1 podoficer, 1 kierownik – oczywiście żołnierz zawodowy).… Czytaj więcej »

Franek
27 lutego, 2019 09:32
Reply to  Zbyszek

Pisałem to kilka postów wcześniej, w obecnej sytuacji podwyżki po równo, natomiast tylko Sprawiedliwy PUZP pozwoli na tzw. wartościowanie stanowisk zgodnie z tym, co napisał Pan Zbyszek.
Aby „zasypać” dysproporcje, 300-500 zł to za mało a jeszcze obietnice lipcowe nie pozwolą na szaleństwa ze strony MON.

26 lutego, 2019 14:29
Reply to  Zbyszek

Dobry wpis Zbyszku, napiszę nawet, że bardzo dobry. Cieszę się, że ponownie wróciłeś na TARCZĘ. Serio. Co do powstania ZPW TARCZA. Oczywiście, że Grupa Inicjatywna zdawała sobie sprawę w tamtych latach, które wskazujesz z sytuacji, jaka miała miejsce. Pamiętaj jednak, że wówczas pozostawały te osoby w NSZZ PW i w zasadzie – w ramach tego Związku – nie miały jakiej możliwości działania w innym kierunku niż oficjalna linia działania władz Związku. Po prostu nie mieli większości czy to w Zarządzie Głównym, czy też później w Prezydium ZG. Decyzje o wyjściu z NSZZ PW zapadły znacznie wcześniej niż w 2015 r.… Czytaj więcej »

Alex
26 lutego, 2019 15:00

Panie Marku, to ja przy okazji podjętego tematu wysokości i podziału kwot podwyżek zapytam ponownie. Dlaczego nie bierze się pod uwagę wartościowania stanowisk, które było robione kilka lat temu w jednostkach i które pozwala skategoryzować – przy pomocy punktów – te najbardziej odpowiedzialne i mniej odpowiedzialne funkcje? Specjaliści i osoby z dużą odpowiedzialnością za sprzęt czy ludzi, z wysokimi kwalifikacjami, dyspozycyjni, otrzymywali najwięcej punktów. Dlaczego tego się nie bierze w ogóle pod uwagę? Przecież zakresy obowiązków, wykształcenie i odpowiedzialność to bardzo ważne czynniki do ustalania wysokości zarobków. Dlaczego udajecie, że tego problemu nie ma i godzicie się, żeby ci z… Czytaj więcej »

26 lutego, 2019 16:53
Reply to  Alex

Podjąłeś Alex w swoim komentarzu problem kategoryzacji stanowisk a w zasadzie ustalenia hierarchii stanowisk w PUZP. Oczywiście, zauważamy również tę kwestię jako strona Układu, jednak nie możemy brać odpowiedzialności jako strona za coś, w czym w ogóle nie uczestniczyliśmy jako organizacja związkowa. Oczywiście na poziomie zakładu pracy, w ramach określonej grupy pracowników zatrudnionych u pracodawcy wyniki tego wartościowania mogą być prawidłowe, jednak na poziomie ponadzakładowym – już niekoniecznie. Komisja od komisji będzie się różniła a tym samym różne będą wyniki wartościowania, choćby oceniana była ta sama struktura stanowisk. Proces wartościowania, który przez lata realizowano w RON od początku zakładał, że… Czytaj więcej »

Stanisław
27 lutego, 2019 18:08

I jak już zrobisz to porównanie w stosunku do PKB to nie zapomnij o wskaźniku inflacji w latach 2008-2014, bo to też nie broniąc wcale ówcześnie nam miłościwie panujących jest istotne.
Generalnie sądzę, że żądając wzorem innych grup pracowniczych 1000 PLN dostalibyście/my 550… ale wykazawszy się maksymą: „mierz siły na zamiary” oraz: „Znaj proporcjum, mocium panie” zostaliście/my potraktowani przez interlokutorów jako słabeusze, których można wyd…ć.
A obiecanki wyborcze nie powinny mieć żadnego wpływu na nasze podwyżki.
To nie żadna łaska pana ministra, że nam da.
Nam się, że zacytuję: „po prostu należy”!

27 lutego, 2019 21:32
Reply to  Stanisław

Też tak, Stanisławie uważam.

Stanisław
27 lutego, 2019 20:04

Szkoda, że cenzurujesz wypowiedzi. Więcej mnie tu nie będzie , niestety.

27 lutego, 2019 21:35
Reply to  Stanisław

Szkoda, że jesteś taki niecierpliwy
Zapewne się jeszcze nie zorientowałeś, że nasze „forum” tak funkcjonuje, że komentarze nie pojawiają się automatycznie.
Ale cieszę się, że nas odwiedziłeś.

Stanisław
28 lutego, 2019 15:41

sorry, rzeczywiście jestem niecierpliwy… ale zważywszy na to, jak nas traktują nie dziw się. jeszcze raz – przepraszam.

28 lutego, 2019 16:15
Reply to  Stanisław

Nie ma sprawy, cieszę się, że u nas zostajesz.
Pozdrawiam. 🙂

eric
26 lutego, 2019 16:23

Jak czytam komentarze typu „bierzcie 300” tyle, co dają – to mi się rzygać chce…
Związki walczą o wyższe podwyżki dla ludzi a niektórzy walą takie teksty… Zero honoru, powiewają tacy, jak chorągiewki na wietrze…
Niech ich Pan nie słucha…
Teraz nie mogą się związki wycofać, tylko cierpliwie oczekiwać stanowiska MON.
Raz, że innym dają dookoła a nas w nosie mają (zarabiamy śmiesznie niskie pieniądze w MON-ie) a dwa, że godząc się teraz na 300 – to w jakim świetle stawiałyby się związki w MON-ie, myślcie o ludziach…
Jakby coś, mogę jechać na strajk p. Marku 😉

Sebastian
26 lutego, 2019 19:02
Reply to  eric

W jaki sposób związki walczą o podwyżki?
Spotkaniami? Dyskutując na forum?
Spisując ustalenia strony społecznej na kolanie, z błędami i przekazując ministrowi?
Czego cały czas przejawia się 300 zł a nie ok. 200 dla czterdziestu tysięcy pracowników?
Co robicie?
Czekacie na demonstracje nauczycieli?
Wtedy zginiecie w tłumie, jak zwykle…
A może zacząć małymi kroczkami np. od oflagowania bram Jednostek Wojskowych.

jutka
27 lutego, 2019 07:40
Reply to  Sebastian

Może ja Ci odpowiem @Sebastian: Tak, podczas spotkań w DSS walczymy o podwyżki. To jest jedyny bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za nasze skandaliczne płace. TARCZA przyjeżdża tam naprawdę dobrze przygotowana. Wielka zasługa w tym Marka, który stara się przewidzieć, w którą stronę pójdą rozmowy i jakie dane mogą nam być potrzebne. Nie jest to łatwa sprawa. Wysuwając w stosunku do nas zarzut, że spisujemy ustalenia na kolanie jest – łagodnie mówiąc – trochę z Twojej strony nie w porządku, ponieważ to strona resortowa powinna zadbać o to, żebyśmy mieli dostęp do komputera i drukarki tak, jak to… Czytaj więcej »

Sebastian
27 lutego, 2019 16:35
Reply to  jutka

Człowiek zszedł na Ziemię 🙂 Z całego serca wam życzę sukcesów, bo walczycie też o Mnie na mocy ustawy o ZZ (nie jestem w związkach) Ale… Bo nie dali komputera… A można spisać porozumienie, dziesięć razy przeczytać, podać prawnikowi celem oceny, wydrukować, podpisać i przekazać do kancelarii następnego dnia? Pali się? Mniejsza o sprawy techniczne… W sierpniu 2019 r. wchodzi – po okresie przejściowym – nowelizacja ustawy o ZZ i wprowadza tzw. Związek reprezentatywny, więc tylko proszę dogadajcie się między sobą albo MON już oficjalnie będzie rozmawiał tylko z jednym ZZ. Zresztą, o ile wiem już tak się dzieje. Konstruktywna… Czytaj więcej »

27 lutego, 2019 21:26
Reply to  Sebastian

Sebastian, o jakim prawniku Ty piszesz?
Resortowym.
podać prawnikowi celem oceny?
a znasz prawnika, który by w resorcie ON znał się na UoZZ i dialogu społecznym?
wydrukować?
a na czym, skoro tak obostrzone są obsługiwanie sprzętu w MON, że Strona społeczna nawet nie może zaprezentować oficjalnie swoich stanowisk – w drodze prezentacji w trakcie spotkań.
pendrive spoza MON nie ma możliwości być użyty w laptopie monowskim… 🙁
W zakresie UoZZ proponuję jednak ponowne zapoznanie się z treścią tej nowelizacji…

Magda
26 lutego, 2019 23:18

Starsi i bardziej doświadczeni pracownicy RON mogą być teraz jeszcze bardziej źli z tego względu, że nie dość, że nowo zatrudniony pracownik bez % stażowego dostaje większą zasadniczą i np. 15% premii to do tego wg „5 Kaczyńskiego” nie będzie płacił podatku pit, co się wiąże z wyższą wypłatą o około 20%. Niestety, ja się na to już nie łapię, ani na inne prezenty od pana Jarka K. a te 300 zł, które dostaniemy to wcale nie będzie 300, tylko może z 250 zł brutto, bo 50 pójdzie na regulacje czyli do podstawy w porywach do 140 zł. Gratuluję chęci… Czytaj więcej »

Magda
26 lutego, 2019 23:24

Nie wspomniałam jeszcze o wyrównaniu dysproporcji płacowych z tych 300 zł brutto tak, że w portfelu możemy liczyć na jakieś 100 zł netto!
To jest dopiero wstyd ale w sumie już się przyzwyczaiłam.
Wstyd co miesiąc, jak sprawdzam konto w banku.
Wstyd przyznać się komuś ile zarabiam.
Wstyd co roku przy „podwyżkach”.
Wstyd za nszzpw!

radek
27 lutego, 2019 05:32
Reply to  Magda

Zobaczymy, czy tak, jak nam – starym pracownikom – czkawką odbiła się wysługa przy podwyżkach, czy PIT potraktują tak samo u młodych, obcinając zasadniczą, jak nam przez wysługę.
Ciekawe, jak do tego ZZ podejdą, dzieląc jałmużnę…

Zbyszek
27 lutego, 2019 07:33
Reply to  Magda

Szanowna Pani Magdo! Jeśli Pani jest pracownikiem ze sporym stażem to dla pocieszenia proszę dokonać porównania wielkości podwyżek płac w latach 2008-14 i 2015-2019. Szału nie ma, ale to już coś i progresja wzrostowa jest! Inna sprawa, to totalna zapaść płacowa (można powiedzieć, skansen płacowy) pracowników RON. Powiem Pani, że takie dziadostwo było już od wczesnych lat 80-tych i trwa do dziś. Winę za ten stan ponosi MON, który uważa, że najgorszy ŻOŁNIERZ (nawet z WOT) jest lepszy od najlepszego pracownika RON.))) To widać na przykładzie płacy zwykłego szeregowego żołnierza ok. 3,5 tys. zł. Kolejnym winnym tego stanu są…sami pracownicy… Czytaj więcej »

27 lutego, 2019 09:44
Reply to  Zbyszek

Zbyszku, to jestem już w domu… 🙂 Wcześniej na stronie napisałeś: Bardzo proszę zrobić analizę wzrostu płac w latach 2015-19 i wysokości wypłat tzw. jednorazowych świadczeń i porównać ją ze “wzrostem” płac i wypłat w latach 2008-14! a gdy zorientowałeś się, że przyjąłem to wyzwanie i napisałem, że udzielę tych informacji na stronie… teraz – w odpowiedzi do Magdy – piszesz: proszę dokonać porównania wielkości podwyżek płac w latach 2008-14 i 2015-2019. Zapewne zdałeś sobie sprawę, że to są dwie różne sprawy: wzrost płac a skala podwyżek, czy też sobie nie zdajesz? Zachowałeś się identycznie, jak Pan Minister w trakcie… Czytaj więcej »

Grzesiek
27 lutego, 2019 14:14

Panie Marku… niech Pan wejdzie na fb nszpw.
Podobno w tym tygodniu ma zapaść decyzja resortu… hehe i tu najlepsze: „PO NEGOCJACJACH”.coś czuję, że nie będzie 600 od lipca a standardowe 300 od stycznia… coś chyba jednak nszpw odwaliło 21-go.

27 lutego, 2019 21:11
Reply to  Grzesiek

Według moich informacji, NSZZ PW nic nie odwaliło tylko chciało być jak ten przysłowiowy kot, o którym pisałem. O 5 zł lepsze lub o 82,50 przychylniejsze MON-owi, w zależności, jak się na to spojrzy. Ja tam obaw nie mam i liczę na to, że moje informacje o propozycji NSZZ PW są prawdziwe.
Gdybym miał natomiast znaleźć jakiekolwiek uzasadnienia tego kroku – nie znajduję żadnego, ponad chęć posiadania większej ilości spotkań z Pełnomocnikiem MON w sprawie wzrostu płac w 2019 r. niż pozostałe związki zawodowe.

jutka
28 lutego, 2019 10:48

Jak to nie znajdujesz jakiegokolwiek uzasadnienia? Bufonada!
To jedyne uzasadnienie, drogi Marku.
Mają się za kogoś lepszego, niż pozostali.
Pisząc prostym językiem – tzw. kij w dupie! 😀

Pracownik
27 lutego, 2019 07:51
Reply to  Magda

Nie widzę tu innego rozwiązania, jak podwyżki o kwotę 500 zł, niemniej ludzie odchodzą do pracy w marketach, gdzie więcej płacą. To śmieszne pieniądze, jakie dostają za ciężką pracę pracownicy cywilni a to oni powinni zostać docenieni, bo oni właśnie wypracowują wszystko dla mon, pozdrawiam i mam nadzieję, że do końca marca zostanie wszystko ustalone i wyrównane płace.

Paweł
27 lutego, 2019 10:39

Czytam wszystkie komentarze z ogromną uwagą i muszę przyznać, że tak naprawdę nie ma złotego środka który mógłby uszczęśliwić każdego z osobna. Jest to bynajmniej niemożliwe. Ideą powstania związków jest chęć poprawy wynagrodzeń danej grupy społecznej. Z tym zgodzimy się wszyscy. Zgodzimy się także z tym, że płace pracowników wojska są naprawdę na niskim poziomie od wielu lat. W mojej ocenie problem wysokości podwyżek tak naprawdę jest problemem pobocznym i doraźnym. Aczkolwiek istotnym. Prawdziwym problemem który ogranicza negocjacje związków z przedstawicielami MON jest PUZP, który nie zmienia się praktycznie od chwili jego powstania. Nie wliczając oczywiście kilku drobnych zmian. A… Czytaj więcej »

danuta
27 lutego, 2019 13:07
Reply to  Paweł

Panie Pawle, chciałabym odnieść się do części Pana wypowiedzi o płacy nowo zatrudnianego referenta. Od 20 lat jestem referentem finansowym w jednostce. Nie wiem czy Pan wie, ale co roku sporządza się plan zatrudnienia pracowników RON. Dla mnie koszmarem jest zrobienie planu na następny rok, ponieważ kwota budżetu na płace brutto jest taka sama w danym roku, jak w poprzednim a prawie wszystkim pracownikom rośnie staż albo o 1%, albo o 5 %. I wykazujemy te braki w planie, modląc się jednocześnie żeby ktoś z pracowników poszedł na macierzyński lub opiekę na dziecko, bo wtedy płace idą z ZUS i… Czytaj więcej »

radek
27 lutego, 2019 17:16
Reply to  Paweł

Fajnie by było gdyby na temat płac pracowników Ron wypowiadali się ludzie ze środowiska /żyjący z wypłaty/ RON.
Tekst w stylu… Zgodzimy się także z tym, że płace pracowników wojska są naprawdę na niskim poziomie od wielu lat. W mojej ocenie problem wysokości podwyżek tak naprawdę jest problemem pobocznym i doraźnym.
Ja skomentuję to jednym zdaniem.
Ludzie nie muszą się zgadzać, muszą z tego żyć i przeżyć ale godzić się na takie traktowanie, że jest to problem poboczny – to już wątpię.
To jest nasza rzeczywistość p. Pawle.
Miało być jednym zdaniem, no nie wyszło – przepraszam.

Jerzy
27 lutego, 2019 12:56

Aby wszyscy byli zadowoleni mam taką propozycję: wszyscy pracownicy, którzy nie są w związkach powinni dostać podwyżkę 600 zł od lipca, bo na tym im zależy, natomiast wszyscy członkowie związków zawodowych niech dostaną tyle, ile wynegocjują ich związki, czyli 300 zł od stycznia w najlepszym wypadku. Ja sobie nie życzę aby jacyś nieznani mi związkowcy w moim imieniu negocjowali moją podwyżkę, bo robią to wbrew mojej woli i wielu innym pracownikom, my chcemy 600 zł od lipca a wy sobie negocjujcie do końca świata i jeszcze dzień dłużej. Jest oczywiste, że nie ugracie NIC, bo odkąd pracuję w wojsku (15… Czytaj więcej »

27 lutego, 2019 20:58
Reply to  Jerzy

Mógłbym Ci, Jerzy odpisać tak, jak na to zasługujesz a więc skierować Cię np. na adres Ministerstwa, żeby Cię wysłuchali, w pierwszej kolejności.
Mógłbym Ci zaproponować zorganizowanie się w struktury zz, bo tylko w taki sposób Twój głos może być słyszalny…
Przytoczę Ci jednak tylko tekst art. 73 PUZP:
„Zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawcy uznaje się za wyłącznych przedstawicieli pracowników w zakresie ich interesów zbiorowych.”
Skoro więc nie jesteś zorganizowany, to czekaj w spokoju na to, co zz postanowią.

Pracownik
27 lutego, 2019 21:41

Ja oddaje swój los w ręce fachowców z nszzpw!
Taki ze mnie wariat-masochista.
Wystąpilem z ich związku i myślę o wstąpieniu do tarczy.

Jerzy
28 lutego, 2019 08:15

Niestety, w mojej jednostce jedyny związek jaki istnieje to NSZZPW a jedyne czym się zajmują to rozdzielanie zapomóg losowych, pogrzebowych i wczasów pod gruszą, nigdy nie pamiętam żeby robiły coś więcej. Aha, jak nam obniżali premię do wynagrodzenia to chodzili z aneksami i zbierali podpisy ale żeby zaprotestować to nie, ani słowem nikt się nie zająknął że to niesprawiedliwe. Za to regularnie dostają premie od szefa, taki przypadek. Chciałbym się zapisać do innego związku ale nie ma takiej możliwości. Czy jest jakiś sposób aby rozgonić to towarzystwo wzajemnej adoracji? Przecież dokładnie tak samo jest w skali kraju – pokrzyczą tak… Czytaj więcej »

28 lutego, 2019 13:52
Reply to  Jerzy

Jerzy, skoro chcesz zapisać się do innego związku – to nie pisz, że nie masz takiej możliwości.
Jeżeli się chce – to się zapisuje.
Masz z tym jakiś problem, to proszę o kontakt na mail: zk@zpwtarcza.pl i coś poradzimy.
Zawsze ktoś musi zrobić ten pierwszy krok, żeby coś musiało funkcjonować.
Wystarczy jeden mail i z pewnością coś zaradzimy.

Jola
1 marca, 2019 07:22
Reply to  Jerzy

Gdzie jest zapisane, że mon chce dać te 600 zł od lipca, czy to tylko nasze pobożne życzenia ?

Jasiek S
1 marca, 2019 14:08
Reply to  Jola

https://zpwtarcza.pl/kolejne-dwa-spotkania-w-mon-i-jeszcze-jedno/
Cytat: „W odpowiedzi Minister Skurkiewicz poinformował, że możliwa byłaby podwyżka w kwocie 600 zł miesięcznie od 1 lipca, jednak z jednoczesnym zmniejszeniem wskazywanej wcześniej propozycji wzrostu płac od 1 stycznia 2020 r. z 500 zł do poziomu 200 zł. Strona społeczna nie zaakceptowała tej propozycji.”

pracownik
27 lutego, 2019 13:51
Jprzykro mi
27 lutego, 2019 21:24

Napiszę bardzo niepopularną opinię tutaj.
Nikt nikogo nie trzyma. U „prywaciarza” to wygląda tak, że często nie ma się szans na podwyżkę, jeżeli nie pomacha się zwolnieniem i nagraną już inną pracą.

Ksenia
28 lutego, 2019 12:28
Reply to  Jprzykro mi

Dokładnie nikt nikogo nie trzyma i dlatego najlepsi odchodzą lub nie przychodzą wcale.
Poza tym czasy się zmieniają.

BLACK METAL
28 lutego, 2019 12:29

Dzień Dobry

Na swoim profilu NSZZ PW opublikowało wiadomość o tym, że decyzja w sprawie kwoty podwyżek i od kiedy zapadnie do dnia jutrzejszego.
Pojawiają się zarzuty, że 21.02 br. jednak Pan Zenon i S-ka coś jednak podpisali za plecami reszty.
Jeśli okaże się to faktem, to bardzo źle to wróży na przyszłość.

Grzesiek
28 lutego, 2019 14:15
Reply to  BLACK METAL

Jeśli klepnęli standardowe 300 od stycznia, to tylko ten związek nazwać trzeba stadem baranów albo lepiej… szkodników pracowników Ron a nie zz…

Michal
28 lutego, 2019 19:01
Reply to  Grzesiek

Nie do końca klepnęli. Ja dziś usłyszałem o takiej ewentualności: za styczeń i luty po 400 czyli łącznie 800 PLN jednorazowo i od marca po 400; na 15 sierpnia 1500 jednorazowo i od stycznia 2020 po 600 podwyżki.
I to mówiły usta samego Z….

Grzesiek
28 lutego, 2019 20:09
Reply to  Michal

To ja wolę bez cudowania 450 do zasadniczej w opcji 600 od lipca… rok 2020 to mrzonki

jasiu .
1 marca, 2019 06:50

Pomimo, że nie miałem pisać tu więcej ALE CZYTAM JAKIEŚ NIE POTWIERDZONE PLOTKI, to chcę przekazać informację potwierdzoną w 100%.
W dniu wczorajszym było w Warszawie posiedzenie KS PC MON NSZZ Solidarność i gościem był Pan Pełnomocnik Ministra ON p. W. DROBNY, KTÓRY PRZEKAZAŁ INFORMACJĘ, ŻE DECYZJA OSTATECZNA W SPRAWIE PODWYŻEK ZAPADNIE DO ŚRODY, CZYLI DO DNIA 07.03.2019 R.

1 marca, 2019 08:17
Reply to  jasiu .

Witaj Jasiu, dobrze, że wróciłeś i myślę, że pozostaniesz na dłużej. 🙂
Co do udziału Pełnomocnika MON w Waszym spotkaniu to informację mieliśmy, natomiast WAŻNA jest informacja, że decyzja zapadnie przed Dniem Kobiet i będzie to DECYZJA OSTATECZNA.

Grzesiek
1 marca, 2019 08:20

Zaraz zaraz… decyzja ostateczna Mon a gdzie w tym wszystkim związki???
Znowu… No Panie Marku a gdzie to spotkanie ze Skurkiewiczem i kimś z finansów???
Masakra.

1 marca, 2019 08:51
Reply to  Grzesiek

MON bierze przykład z góry… czyli czekamy jeszcze tydzień. Natomiast, w międzyczasie zajrzałem na stronę: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/aktualnosci-l/ A tam ostatnia wiadomość o treści: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi zaprosił organizacje reprezentatywne na poziomie ponadzakładowym na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku. Celem spotkania będzie prowadzenie konsultacji dotyczących realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku. Jeżeli takie informacje są zamieszczane na oficjalnej stronie MON i zachwalał ją Pełnomocnik MON w pismach skierowanych do Strony społecznej, to… Nasuwa się kilka pytań: 1 – O jakim spotkaniu w dniu 21 lutego… Czytaj więcej »

Tomasz
1 marca, 2019 09:32

Z tego co się wydarzyło, o czym napisał teraz @jasiu, a wcześniej NSZZ PW wynika, że MKK swoją decyzją straciło szansę na ostatnie spotkanie przed podjęciem przez MON decyzji o podwyżkach.

1 marca, 2019 11:47
Reply to  Tomasz

MKK swoje stanowisko w tej kwestii wyraziło już w dniu 23 stycznia 2019 r. przedstawiając na spotkaniu stosowne stanowisko. Pozostałe związki zawodowe tego wówczas nie uczyniły. W dniu 29 stycznia 2019 r. wcała Strona społeczna zajęła wspólne stanowisko, które w dniu 19 lutego 2019 r. zostało rozszerzone o rok 2020 i – w celu wykluczenia wątpliwości – potrzeby zaproszenia na spotkanie stron – przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Nie wiedzieliśmy – jako MKK – potrzeby uczestniczenia w rozmowach, w których nie mieli uczestniczyć przedstawiciele pozostałych związków zawodowych. Nie wiem, w jakim więc celu mielibyśmy się spotkać – oddzielnie jako MKK – ze… Czytaj więcej »

Jasiu.
1 marca, 2019 12:40

Co to za BZDURY. Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PC MON się spotkała wczoraj w Warszawie z Pełnomocnikiem, który wracał ze spotkania z Ministrem ON. I została przekazana informacja do NSZZ PW, bo wczoraj szefowie NSZZ PW w poszczególnych JW pokazywali pw na koniec pracy komunikat od szefa ZG NSZZ PW, że podwyżki ustalone. Jeśli chodzi o Komisję Krajową Solidarności, to jej 4 przedstawiciele spotkali się z Prezesem Kaczyńskim, Premierem Morawickim i panią Minister Rafalską. Zostały powołane dwa zespoły robocze, które do 18 marca 2019 r. wypracują jakie sprawy zostaną załatwione od ręki, jakie w drugim półroczu a jakie od 1… Czytaj więcej »

1 marca, 2019 23:35
Reply to  Jasiu.

Napisałeś: To takie małe sprostowanie do tego, co pisze i wprowadza w błąd niektórych tu piszących Pan Marek K. Ja rozumiem, że niektóre związki czują się PRZEGRANE ale taka jest rzeczywistość, kto jest sprytniejszy i kto potrafi rozmawiać ten spija śmietankę. Nie wiem, co sprostowałeś, bo to, że KK „Solidarności” miała spotkanie z przedstawicielami Rządu w dniu 25 lutego 2019 r. – to fakt. To, że przedstawiciele Sekcji Krajowej PC MON „S” spotkali się z Pełnomocnikiem MON to również fakt. Wskazujesz, że było to przypadkowe spotkania, gdy Pełnomocnik wychodził od Ministra – też możliwe. To prawie tak, jak zdobycie mistrzostwa… Czytaj więcej »

Grzesiek
2 marca, 2019 04:42

A jakie to jest minimum Panie Marku?? Bo ja wiem o 550 ale o min nie.chyba, że 550 to to właśnie jest minimum.

2 marca, 2019 08:45
Reply to  Grzesiek

Ej, Grzesiek, spokojnie poczekajmy do końca tych „negocjacji”. MKK jest – można powiedzieć – w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że od początku przedstawiał swoją propozycję podczas, gdy inni… czekali z czym wyjdziemy. Gdy się dowiedzieli – nie chcieli zaakceptować propozycji 600 zł, bo ona wyszła od nas… Zobaczymy, jaką kwotę zaakceptowali. Nie będę będę wskazywał teraz naszego minimum, bo ono jest na naszej stronie. Poczekajmy na rozstrzygnięcia. I wówczas zobaczymy, ile „wywalczył” @Jasiu, bo nie jest tajemnicą, że na spotkaniu „S” miał przedstawić swoją propozycję, którą nazywał „bombeczką”… A poza tym, nic się nie pisze, czy będzie to podpisane w formie… Czytaj więcej »

Jolca
2 marca, 2019 13:48

Dla was to chyba ważna jest rywalizacja a nie podwyżki. Nie jest ważne, co ludzie piszą tylko kto jest na uprzywilejowanym. Co to wnosi w naszą sytuację? Było brać 600, a nie ściemniać. Kto w ogóle nas reprezentuje? Ludzie chcieli 600, Mon dawał. Wy nie, bo nie, bo walka i walka. Efekt taki, jak przeczuwał chyba każdy. Wypisuje się i mam związek gdzieś. Oni mnie mają to i viceversa. Na FB obiecali info. Nie ma nic. Nigdzie nie ma tak beznadziejnych kłamliwych zz. Liczą się tylko emeryci wojskowi, bo tacy rządzą przecież zz. I dużo ludzi ma rację, że Wy… Czytaj więcej »

2 marca, 2019 16:04
Reply to  Jolca

@Jolca, napisałaś: Na FB obiecali info. Nie ma nic. Nigdzie nie ma tak beznadziejnych kłamliwych zz.

Nie wiem, gdzie i kogo słuchałaś na FB, nas tam nie ma.
Nie wiem, dlaczego piszesz na naszej stronie… bo nigdy niczego nie obiecywaliśmy, że tego nie osiągnęliśmy.
Temu ma też służyć ta strona i możliwość napisania, z której obecnie korzystasz.

Po Twoim wpisie widać, że nie jesteś członkiem Związku a przynajmniej nie TARCZY, bo wiedziałabyś w jaki sposób podejmowane są w związku decyzje.
Dlatego życzę Tobie i Twoim znajomym powodzenia w waszej walce o podwyżki.
Nie masz też za co nam dziękować.

Jolca
3 marca, 2019 14:02

Sorry bardzo, jeszcze należę do związku. Od poniedziałku już nie będę. Kolejny raz związki pokazują co mogą, czyli nic. Za mną pójdzie pół jednostki. A pisać wam napiszę, że tylko udajecie walkę, a wcale nie chcecie dużych pieniędzy. Nie macie teraz argumentów, żeby odpowiedzieć sensownie czego właściwie nie wybrano 600, jak tyle ron dawał. Wy wolicie dać ludziom 100 netto, bo połowa jeszcze zniknie przecież. Nie zasługujecie na miano związków. Wy piszecie raz tak, raz tak czyli kłamiecie już wszyscy. Jeden zz zwala winę na drugi. Baju baju. Klepiecie, co wam daje się z uwagą, żeby jednak nie za dużo,… Czytaj więcej »

3 marca, 2019 23:09
Reply to  Jolca

Jak masz @Jolca taką opinię o zz, to rzeczywiście lepiej się z nich wypisać.
W dalszym ciągu podtrzymuję życzenia w tej Waszej walce o podwyżkę w myśl tego, jak napisałaś cyt.: „Sami sobie wywalczymy podwyżki.

Jerzy
4 marca, 2019 08:22
Reply to  Jolca

Jolca – Brawo! Dziękuję za ten komentarz, napisałaś to, co i u mnie myśli zdecydowana większość ludzi – wszyscy są niesamowicie wkurzeni, że związki nie zgodziły się na 600 zł od lipca – to wygląda na sabotaż i świadome działanie na szkodę pracowników. Jak można tak świadomie działać przeciw ludziom, których się powinno reprezentować? Prawie wszystkich bardzo satysfakcjonowałaby możliwość otrzymania od lipca 600 zł brutto, czyli około 400 zł netto do wypłaty. Tylko nie ZZ. DLACZEGO PYTAM!? DLACZEGO ZZ nie chcą żebyśmy dostali godziwe podwyżki?! Bardzo nieładnie z waszej strony, Panie i Panowie działacze – ludzie się wam za to… Czytaj więcej »

4 marca, 2019 09:22
Reply to  Jerzy

Ty, @Jerzy już się z NSZZ PW wypisałeś, jak wcześniej napisałeś a dzisiaj ma to uczynić @Jolca.
Zatem już dwoje Was jest.
Jeszcze poszukajcie 8 osób spośród tych wszystkich, którzy są niesamowicie wkurzeni i się zorganizujcie w jakąś formę organizacyjną, która mogłaby być wysłuchana przez MON.
Tylko nie twórzcie ZZ, bo one są be…
Będę Wam szczerze kibicował w Waszych działaniach.

Grzesiek
4 marca, 2019 10:22

Panie Marku, pisałem, że nie będę pisał.ale jestem sprowokowany..chcemy odpowiedzi dlaczego zz nie chcą 600 od lipca??? Dlaczego???? Wie Pan… właśnie dlatego przestaję pisać, bo „Jasiu to nie Tarcza przegrała tylko pracownicy Ron…” a ja zwyczajnie – nie widzę już nadziei.. zawsze któryś związek wszystko spierdoli.zawsze. bardzo chciałbym uzyskać konstruktywną odpowiedź: czemu nie ma podwyżki od lipca… także głównie od Ciebie, Jasiu… bo jak już pisałem wcześniej.ja też swoje wiem. I napiszę kolejny raz.to wasze 600 od stycznia 2020 mnie śmieszy.wy nie dostaniecie tego… nie rozumiecie najwidoczniej tego, co Mon robi…tyle.inaczej się nie da.innej drogi nie ma, jak ulica… zrozumcie… Czytaj więcej »

4 marca, 2019 12:27
Reply to  Grzesiek

Ode mnie odpowiedź jest prosta i jedyna, i już ją tu na stronie napisałem, gdy przedstawiałem omówienie propozycji pracowników RON na tle pracowników Policji i służby więziennej. Widzę, że jest potrzeba – dlatego ponownie ten wpis przytaczam poniżej: Wobec wypowiedzi na stronie, postanowiłem przedstawić obecne propozycje MON w zakresie wzrostu płac PRON w latach 2019-2020 na tle pracowników cywilnych innych służb. Otóż na chwilę obecną MON proponuje przeciętny miesięczny wzrost płac PRON – w stosunku do roku 2018 – na poziomie: – w 2019 r. – 300 zł; – w 2020 r. – 800 zł. W tych latach ogólny wzrost… Czytaj więcej »

Grzesiek
4 marca, 2019 12:51

Nie odpowiedział Pan. Znowu socjotechnika. W roku 2020 znowu będzie kto inny w resorcie… to ja odpowiem.wy nie chcieliście 600 od lipca i tyle

4 marca, 2019 13:52
Reply to  Grzesiek

Oczywiście, że nie chcieliśmy, jeżeli to 600 zł miało być w pakiecie z podwyżką w kwocie 200 zł od 1 stycznia 2020 r.
Ale o tym masz informację w treści aktualności.

Grzesiek
4 marca, 2019 14:25

I ok. Czyli zz olały ludzi… bo 99% chciało.władza się zmieni.osoby w mon też i nie liczcie na podwyżki w 2020.dziwni jesteście.naprawdę. Myślicie, że ile dostaniecie w 2020??? 600??? Wy, nie wiem czy 200 dogracie.a mielibyśmy 300 więcej od stycznia i w miarę jako takie zasadnicze w tym już roku a nie wyimaginowane od przyszłego.dobra, Panie Marku.i na zakończenie.Jeśli nie znajdę lepszej pracy – wrócę tu za rok i Panu przypomnę to, co Pan pisał w tym.zawiodłem się. Ludzie mówią, wy nie myślicie albo celowo tak robicie.

4 marca, 2019 15:41
Reply to  Grzesiek

Będę @Grzesiek czekał i myślę, ze to będzie wcześniej… niż za rok. Pozdrawiam Cię i życzę wszystkiego najlepszego.

Grzesiek
4 marca, 2019 14:35

Owszem, ma Pan rację ale zakładając tylko to, że Mon da obiecane 600.a nie wierze w to.zawsze nas sterował, jezu kochany. no kto, jak kto ale Pan, Panie Marku tego nie wie??? Sama ta zagrywka Monu odnośnie skutków rodzi obawy o przyszły rok… bo mogłoby zmniejszyć oczywiście ale nie aż o 300 zł… i dlatego nie wierzę Monowi i koniec.
Nie ugracie dużo i to jest porażka.

Grzesiek
4 marca, 2019 13:09

Wpierw sami piszecie, że lipiec korzystny byłby, bo gwarantuje tak, jakby 300 od stycznia 2020… teraz tak cudujecie, że szkoda nerw na to forum.tyle.odpowiedzi nie było. I tym, co pan sam napisał sam Pan sobie przeczy… 450 do zasadniczej to 450 plus np. 150 do zasadniczej w roku 2020 daje h.. bo 600 ale jest… w mswia mogą i umieją myśleć.tu nie.tyle ode mnie.ps. ostatnio wypisało się u nas aż 10 osób ze zz.

4 marca, 2019 14:14
Reply to  Grzesiek

@grzesiek, skoro MON chciał/chce dać podwyżkę, która będzie w bieżącym roku angażować środki na wzrost płac w kwocie 3600 zł na jednego pracownika – to niewątpliwie jest lepiej, gdy podwyżka będzie od 1 lipca, bo rodzi skutki w kwocie 300 zł na rok kolejny. W międzyczasie były negocjacje dotyczące wzrostu płac w roku 2020 i ich propozycja była 500 zł. A potem oni powiedzieli, że zgadzają się na 600 zł od 1 lipca pod warunkiem, że podwyżka od 1 stycznia 2020 wyniesie 200 zł, zamiast 500 zł. Na to się nie zgodziliśmy, bo na takim pakiecie – pracownicy RON byliby… Czytaj więcej »

jasiu .
4 marca, 2019 08:16

Ta bombeczka została już odpalona ale ma długi lont i pali się po woli.
Widzę, że ty bez tego Jasia żyć nie możesz. W każdym poście piszesz jasiu to, jasiu tamto naprawdę zaczynam wierzyć, że chyba pomału staje się ważniejszy w Solidarności niż Zenek w NSZZ PW.
I coś mi się wydaje, że ta Tarcza to poza tym, że była przygotowana na 100% – poniesie kolejną porażkę z podwyżkami a przecież wszystkie związki poparły „żądania” Tarczy.
Co do porozumienia pisemnego, to go będziesz widział tak, jak od 2016 r. a podpisujesz co roku porozumienie płacowe.

4 marca, 2019 09:15
Reply to  jasiu .

Masz rację, za często piszę o Jasiu.
Poza tym nie wszyscy wiedzą, kto to jest ten Jasiu, zacznę więc pisać o „wojskowej Solidarności”.

Co do porozumień płacowych, to widzę, że już nie pamiętasz, jak były rok w rok podpisywane w przeszłości i są podpisywane w innych resortach.
Ale teraz musicie dmuchać w jedną trąbę z resortem, więc Tobie już nawet podpisanie porozumienia przeszkadza.
To się nazywa urabianie opinii…
W 2016 r. to MKK chciała podpisania porozumienia ale oczywiście wówczas Wy i NSZZ PW łyknęliście przynętę… dziś wygląda to podobnie.
POCZEKAMY, ZOBACZYMY.

jasiu .
4 marca, 2019 13:52

Obojętnie co napiszesz o Solidarności i tak jesteś po raz drugi rok z rzędu przegrany.
Gdzie te 600 zł w zeszłym i gdzie te 600 zł w tym roku. Nie znasz innych liczb.
Kogoś mi to przypomina. Około 300, 300, 300 a i premia 1000 zł na 15 sierpnia.
Ale już są małe zmiany w RON, bo premia na 15 sierpnia może wzrosnąć do 1500 zł.
Teraz tylko ta pierwsza część propozycji do zmiany i jest dobrze.
I w trąbę nie dmuchamy z RON.

4 marca, 2019 15:26
Reply to  jasiu .

W zeszłym roku nie było propozycji 600 zł tylko wspólna propozycja Strony społecznej na poziomie 250 zł plus 50 mln zł na wyrównywanie dysproporcji.
A co Ci przypominają takie propozycje: brak, brak i nie satysfakcjonujące.
W końcu a kto zgłasza 600 zł? MKK.
No nie wiem ale chyba za dużo ale 550 zł może być…

Tomasz
3 marca, 2019 08:43
Reply to  Jasiu.

@Jasiu szczerze napisał m.in.:
„kto jest sprytniejszy i kto potrafi rozmawiać ten spija śmietankę.”
To, że szefowie największych ZZ są stricte politykami z pełnymi tego konsekwencjami wizerunkowymi, to wiadomo nie od dzisiaj. Można się z tym pogodzić.
Ale, że na niższych szczeblach, powszednimi narzędziami pracy niektórych „działaczy” w stosunku do innych związkowców jest makiawelizm i bufonada? Żenujące.

Grzesiek
1 marca, 2019 09:56

Panie Marku.sprawa przegrana. https://www.defence24.pl/na-trzynastke-dla-emerytow-zrzuci-sie-takze-mon-prawie-200-mln-zl a to na dobitny dowód na to, że Mon ma kasę ale nie chcę podnosić wynagrodzeń naszych.co raz więcej się jednak też słyszy, co poruszałem rok temu… to zz niektóre tak na prawdę nie chcą za dużych broń boże podwyżek… i taka jest prawda. Prosił Pan, żeby nie pisać o lipcu… ok.nie będę ale serio zobaczycie co się będzie działo, jeśli opcja od stycznia będzie klepnięta nawet, jak będzie to. np 350 zł…bo naprawdę nie można było dać od lipca.każdy się dziwi…i przypomina mi się też to, co usłyszałem ostatnio… Panie Marku.nie wie Pan, że bierze… Czytaj więcej »

1 marca, 2019 12:09
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, o kasie na poziomie 200 mln zł napisałem już wcześniej, natomiast odnośnie naszych działań trzeba wskazać, że – jak dotychczas – nie zaistniało nic, co mogłoby powodować zmianę naszego wspólnego – Strony społecznej – stanowiska.
@jasiu napisał, że decyzja ostateczna będzie do 7 marca br. zatem… zobaczymy co się wydarzy do tego dnia i wówczas ocenimy i podejmiemy odpowiednie decyzje.
My napewno nie upadniemy.
Chociaż niektórzy by pewnie chcieli, żeby tak się stało.

Jasiu.
1 marca, 2019 13:04

Już przegraliście.

1 marca, 2019 23:59
Reply to  Jasiu.

A jak nazwać Wasze niedawne spotkania z Pełnomocnikiem MON, gdy Ty pisałeś w dniu 20 lutego br. na tej stronie, że: „Solidarność też nie jedzie, bo nie widzi takiej potrzeby.”; „Solidarność może się spotkać z RON najprędzej dopiero po 4 marca. Bo do 4 marca obrady na najwyższych szczeblach związkowych. Jednym z tematów w dniach 25/26 luty będzie omówienie braku podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 12.1%. i większego odpisu na fundusz socjalny, których domagał się Piotr Duda od Rządu i został wykiwany.” Jak dostrzegam, to Ty zawsze jesteś zwycięski. Zarówno wtedy, gdy Piotr DUDA został wykiwany, jak napisałeś oraz… Czytaj więcej »

Jasiu.
3 marca, 2019 07:00

Znałeś i znasz jakie było moje stanowisko w sprawie najniższej płacy czy podwyżek dla sfery budżetowej, czy socjalu. Ale jak się nie słucha na dole działaczy – to później wychodzi to, co wyszło.
A teraz, jak potrzeba to się pisze, że na wnioski Sekcji i Sekretariatów – KK podjęła rozmowy z Rządem. I nagle chce wyjść na ulicę. I to jest moje stanowisko.
A takie uszczypliwości to zachowaj dla siebie. Na pewno, gdybym mógł brać udział to napewno nie dopuściłbym do uzgodnień na przysłowiową buzię.

3 marca, 2019 09:38
Reply to  Jasiu.

Miejscem dialogu będzie ulica. Wszystkie porozumienia wymuszane są protestami i odbywają się poza Radą Dialogu. To jest sygnał, gdzie jest nasze miejsce (…) Od dłuższego czasu na RDS nie przychodzą ministrowie, którzy są decyzyjni i są odpowiedzialni za swoje obszary. (…) nagminnie łamane są terminy przeznaczone na konsultacje, a strona rządowa nie wypełniania ustawowego wymogu pisemnej reakcji na postulaty strony społecznej. Coraz więcej kwestii rozstrzyganych jest też poza Radą. (…)

@Jasiu, zapewne znasz tę wypowiedź a co Ci ta sytuacja przypomina?
Czy to nie jest to, co – wypisz, wymaluj – aktualnie się u nas dzieje?

jasiu .
4 marca, 2019 07:57

Pisząc, że możemy się spotkać jako Solidarność po 4 marca – to miałem na myśli całą stronę społeczną z RON.

4 marca, 2019 09:06
Reply to  jasiu .

A z kimkolwiek więcej ze Strony społecznej niż ze swoim szefem o tym rozmawiałeś…
Jasiu te Twoje tłumaczenie jest… żałosne.

Nie poszliście na spotkanie z Pełnomocnikiem MON w dniu 21 lutego, bo mieliście spotkanie w dniu 28 lutego.
To po co Twoje wpisy, że nie idziecie na spotkanie?
Trzeba było dodać, że macie już za tydzień zrobioną ustawkę!

Grzesiek
1 marca, 2019 13:10

Ja doceniam to co robi tarcza… ale już kiedyś pisałem, że Tarcza sama nic nie zrobi… a wiem, że inne związki odwiedzają tę stronę, dlatego to napisałem… a ja też coś wiem i dlatego napiszę to… logika nszzpw mnie dosłownie śmieszy… niereformowalni szkodnicy… ciekaw jestem, co Jagiełło zyskuje… bo na pewno nie szacunek swoich członków… na ich stronie dosłownie kłamią, ściemniają i olewają swoich członków…usuwają niewygodne komentarze. baaa, napiszę więcej.są bardzo źle do nich nastawieni, co widać po ich odpowiedziach, które im zdarzają się raz na jakiś czas – kiedy tylko mowa jest o politykach ale tylko wtedy… zresztą zobaczymy… Czytaj więcej »

Jasiu.
1 marca, 2019 10:56

Sorry ale NIE zostanę. na dłużej.Chciałem tylko podzielić się z pracownikami cywilnymi informacją potwierdzoną a nie tak jak NSZZ PW – przypuszczać lub ściemniać.Informacja jest potwierdzona po spotkaniu w dniu wczorajszym Pełnomocnika z Ministrem ON. A więcej „szczegółów” nie mogę ujawnić. Do środy.

1 marca, 2019 12:19
Reply to  Jasiu.

I za to Ci dziękuję, że się podzieliłeś tą informacją. Jednocześnie pamiętaj, aby ta kwota przez Was akceptowana była co najmniej na poziomie kwoty minimalnej wynikającej z naszego stanowiska z dnia 23 stycznia 2019 r.
To tak, jak z kwalifikacjami do konkursu skoczków: trzeba się osiągnąć minimalną odległość, żeby skakać w konkursie. 🙂
Kto jej nie osiąga – odpada…

Jasiu.
1 marca, 2019 13:11

Właśnie to nastąpiło. Po raz enty MKK przegrało, bo nie będzie ani 600, ani 550 zł czyli znowu „kwoty” z Marsa przepadły i odpadliście, nie wchodząc nawet do pierwszej seriii nie wspomnę już o elicie

2 marca, 2019 00:13
Reply to  Jasiu.

Pod 550 zł podpisała się cała Strona społeczna a Ty nazywasz to kwotą z Marsa… chociaż byłeś – z ramienia „S” – jej orędownikiem.
Zaczynam się poważnie obawiać o to, co tam 28 lutego br. uzgodniliście z Pełnomocnikiem MON… naprawdę. 🙁

broda
2 marca, 2019 19:04
Reply to  Jasiu.

Jak zwykle Jasiu się mylisz, bo nie można mówić o przegranej MKK a należałoby mówić – o przegranej pracowników RON, o ile potwierdzi się, że podwyżki miałyby być w niższej kwocie.
I nie rozumiem tej twojej radości.

jasiu .
5 marca, 2019 07:45

To jak to z Tobą jest, Marku K.
Raz się cieszysz, że tu jestem i pozostanę na dłużej a raz mnie krytykujesz. Też nie wiesz, czego chcesz.
Tylko nie usuwaj tego postu, jak to robi kolega Nadszyszkownik na ich stronach NSZZ PW. Tych postów, co plują na ich związek nie umieszcza się albo podstawia imiona i pisze w imieniu pracowników, że chcą 300zł podwyżki od zaraz.

No i teraz milczę aż do ogłoszenia informacji od Ministra ON a później jeszcze długo, długo.

5 marca, 2019 08:47
Reply to  jasiu .

Cieszę się, gdy rzetelnie i transparentnie przedstawiasz informacje.
Gdy zaczniesz tutaj pisać tak, jak na stronie wiadomego Forum – nie ma tu dla Ciebie miejsca.

Jasiu.
1 marca, 2019 10:48
Reply to  jasiu .

Mała pomyłka data do 6.03. tj. środa.

1 marca, 2019 12:13
Reply to  Jasiu.

@jasiu, do 6 czy do 7, 6 też jest przed 7.
To tak, jak z tą podwyżką ponad 300 zł dla pracowników i ponad 500 zł dla żołnierzy. 🙂
Tylko, że od podwyżki żołnierzy nikt nie liczył tego co w jej następstwie wzrosło i jakie były tego skutki finansowe!!!

M.J.
1 marca, 2019 11:21

I tyle w temacie. Pan wiceminister może jednak znaleźć pieniądze:
https://www.defence24.pl/na-trzynastke-dla-emerytow-zrzuci-sie-takze-mon-prawie-200-mln-zl

1 marca, 2019 12:25
Reply to  M.J.

Cieszę się, że zaczynacie wierzyć w to, o czym tu od początku piszemy. I stajecie coraz bardziej aktywni w wyszukiwaniu informacji o pracownika RON i działaniach z nimi związanych.
Oczywiście, że możliwości są. Dla ich uruchomienia potrzebna jest tylko dobra Ministra Błaszczaka.
Bo to On jest dysponentem głównym budżetu MON.

Grzesiek
2 marca, 2019 05:02

No Panie Marku… o 600 zł od lipca nie ma mowy… a pisali ludzie.bierzcie… wyszło to, co wychodzi co rok… bravo.bravo bravo.a była szansa na 450 do zasadniczej już w lipcu… teraz to tyle ludziom wzrośnie ale chyba w 2025!!! Rozwaliliście mi system. Wy naprawdę nie wyciągacie żadnych wniosków… żadnych.ja już przestaję też pisać tu. Tyle walki a wyszło co wyszło… i na co ta propaganda i pisanie było.nie wiem. I to jest prawda. Zz nigdy nie chciały za szybkiego wzrostu pensji zasadniczych ogółu.i dlatego opcja lipiec umarła.i napisze tu teraz to, co już pisałem… i to chyba piąta sprawa,… Czytaj więcej »

Pies Cywil
1 marca, 2019 20:00

Na ulice !!!!!!!!!!

Dariusz
2 marca, 2019 16:39

NSZZ PW i Solidarność pokazują, co znaczy dla nich współpraca i zaufanie ludzi.
Po raz pierwszy pracownicy widzieli nadzieję, że potrafiliście razem coś zrobić i walczyć wspólnie o nasze wynagrodzenia ale można było się po nich tego spodziewać.
Oni myślą, że takim postępowaniem przybędzie im więcej związkowców.

Jasiu.
3 marca, 2019 06:48
Reply to  Dariusz

Nie rozumiem tego tekstu. Solidarność odbyła spotkanie nie zaplanowane i nie wyłamała się ze wspólnego stanowiska z dnia 19 lutego 2019 r. – dalej podtrzymujemy propozycję 550 zł i kazał to przekazać – za moim pośrednictwem – Mirek (szef „S”) Markowi (szefowi Tarczy) i państwu tu piszącym na forum Tarczy. Proszę nas nie pomawiać. Poprostu była potrzeba spotkania się członków Rady Krajowej Sekcji z Pełnomocnikiem w wielu innych sprawach, które są w „uprawnieniach” pana Pełnomocnika. Mogłem tu wcale nie umieszczać żadnej informacji o spotkaniu tak, jak to zrobiło NSZZ PW po spotkaniu w dniu 21 lutego. Zrobiłem to z dobrej… Czytaj więcej »

3 marca, 2019 09:57
Reply to  Jasiu.

Taką @Jasiu odpowiedź rozumiem i powinna ona już wcześniej znaleźć się na tej stronie.
Jednocześnie nie rozumiem o co Ci chodziło z tymi przegranymi….
…skoro Twój szef przekazuje taki komunikat?!

3 marca, 2019 10:09

A tak dla ostatecznego wyjaśnienia tego Waszego – KS PC MON spotkania z Pełnomocnikiem MON w drodze… od Ministra:

W dniu 28 lutego 2019 roku na zaproszenie Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”.
W trakcie spotkania przeprowadzono konsultacje w zakresie spraw płacowo – pracowniczych pracowników resortu obrony narodowej.

To ze strony:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/aktualnosci-l/

Bez komentarza.

jasiu .
4 marca, 2019 07:07

Dziwie się ,że taki geniusz jak Ty, co wszystko wie i na wszystkim się zna – to nie wie, że strona Resortowa (czytaj PIS) zawsze pisze to co chce. Jak występowałeś o spotkania, to co masz napisane w protokole, że pan Pełnomocnik was zaprosił. Prosty przykład z manipulacji. Po drugie, nie żadne konsultacje płacowo-pracownicze to nie tylko podwyżki a np. sprawy interwencyjne, np. nie odpisywanie przez Komendantów RBLog, WOG na pisma związkowe. Jak się zapiszesz do naszej organizacji, to będę Ci przekazywał wszystkie tematy związkowe, które omawiamy z RON. Narazie takiej potrzeby nie widzę. Widzę, że jednak strach ma wielkie… Czytaj więcej »

4 marca, 2019 09:01
Reply to  jasiu .

Wiem, jakie jest obecne Kierownictwo i nie musisz mi o tym przypominać. To WY się zastanówcie, czy nie znaleźliście się w pajęczynie MON, który działa w myśl zasady: DZIEL I RZĄDŹ. Podobna sytuacja była w MSWiA, gdy Minister Błaszczak chciał wprowadzić – w drodze ustawy – dywersyfikację ruchu związkowego w zakresie funkcjonariuszy… Piszesz o działaniach tej niedobrej strony resortowej a jak nazwać te Twoje wpisy, że spotkaliście się z Pełnomocnikiem MON, gdy wychodził od Ministra podczas, gdy fakty świadczą o czymś innym… A z tym geniuszem to nie przesadzaj i nie prowokuj mnie, bo za chwilę tutaj – na stronie… Czytaj więcej »

jasiu .
4 marca, 2019 13:45

Nic nie prowokuję a najlepiej zamilknę i poczekam na OGŁOSZENIE Z RON.
A wtedy udzielę stosownego komentarza do tych „końcowych” propozycji RON.

4 marca, 2019 15:21
Reply to  jasiu .

Też uważam, że byłoby to najlepsze wyjście… 🙂

jasiu .
5 marca, 2019 06:42

Mówisz i masz..

jasiu .
5 marca, 2019 07:35

Mówisz i masz. Tylko nie wywołuj mnie do tablicy, że Minister nie podał do środy informacji, bo ja przekazałem to, co mówił Pan Pełnomocnik po spotkaniu z Ministrem ON. I to przekazałem. Dyskutuj sobie z tymi, co wiedzą więcej. I dlatego jak wejdziesz na strony KK NSZZ Solidarność, to poczytaj sobie o podwyżkach w różnych zakładach pracy w Danone, czy Szpitalu w Jastrzębiu wielu innych zakładach pracy, gdzie działa Solidarność. Negocjatorami są działacze Solidarności i ugrywają nie tylko podwyżki płacy zasadniczej ale również wszelkie dodatki np. za II i III zmianę, czy dodatki za pracę w niedzielę czy święta. Można,… Czytaj więcej »

5 marca, 2019 08:38
Reply to  jasiu .

Już się zaczyna. Już piszesz, że Minister może nie podać do środy informacji…
A niech Cię @Jasiu…
A co do pracowników pracujących na II i III zmianie – to w MON niech najpierw zaczną płacić za taką pracę.
Nie bez kozery pytałem się w trakcie spotkań – kto odpowiada za funkcjonowanie programu PROSTA C?!
Ale o tym porozmawiamy, gdy rozpoczną się negocjacje nad PUZP…

barbara
5 marca, 2019 09:48
Reply to  jasiu .

Tylko, że te instytucje są na własnym rozrachunku a nie płaci im się z budżetu.

5 marca, 2019 10:18
Reply to  barbara

Dokładnie tak.

jasiu .
4 marca, 2019 06:51

Nic nie musiało znaleźć się na tej stronie. Jak nie rozumiesz z tymi przegranymi, to niedługo się dowiesz. Bądź cierpliwy.
Mój szef kazał przekazać informację, że „S” się spotkała z Pełnomocnikiem żebyś Ty i twoi członkowie nie wypisywał głupstw, że ktoś z kimś się spotkał i coś ustala. To na tyle.
Jakikolwiek dalszy dialog w tym temacie jest zbyteczny.
Nie mam czasu muszę przygotować się do podziału podwyżek.

4 marca, 2019 08:41
Reply to  jasiu .

Widzę, że jest zbyteczny i w zasadzie nie wiem, dlaczego tu wróciłeś, skoro odżegnywałeś się, że już tutaj pisać nie będziesz…

Dla przypomnienia:
“Solidarność może się spotkać z RON najprędzej dopiero po 4 marca. Bo do 4 marca obrady na najwyższych szczeblach związkowych.”

jasiu .
4 marca, 2019 08:54

Pierwszy wolny termin do spotkania się strony społecznej czytaj SOLIDARNOŚCI z RON to 4 marca. Dlaczego nie umieszczasz tego wpisu tylko manipulujesz wpisami .To jest odpowiedź na twój wpis..

4 marca, 2019 09:27
Reply to  jasiu .

Przecież o tym właśnie napisałem a w zasadzie zacytowałem. 🙂
Przeczytałeś i powtórzyłeś? Eh

4 marca, 2019 09:47
Reply to  jasiu .

Widzę, ze jednak masz w dalszym ciągu wątpliwości co do Twojego wpisu z dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 7:19, zatem cytuję go w pełnym brzmieniu poniżej: Właśnie Grzesiu, co zrobi Zenek 21.02 o godz 10.00. Znając życie, pójdzie i będzie prowadził rozmowę. Obym był złym prorokiem. Solidarność może się spotkać z RON najprędzej dopiero po 4 marca. Bo do 4 marca obrady na najwyższych szczeblach związkowych. Jednym z tematów w dniach 25/26 luty będzie omówienie braku podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 12.1%. i większego odpisu na fundusz socjalny, których domagał się Piotr Duda od Rządu i został… Czytaj więcej »

jasiu .
4 marca, 2019 13:40

Trzeba czytać moje wpisy ze zrozumieniem Nie muz Pełnomocnikiem w dniu 21 lutego tylko o innej godzinie. …….Proste jak sprężyna ale po rozciągnięciu.

4 marca, 2019 15:20
Reply to  jasiu .

Doprawdy, zrozumieć Twoje wpisy to jest nie lada sztuka!

jasiu .
4 marca, 2019 13:37
Reply to  jasiu .

Ten wpis z dnia 04 marca o godzinie 8.54.dotyczy strony społecznej czyli spotkania po 4 marca Solidarności (jednego z 7 uczestników) rozmów w RON. dotyczącym podwyżek na 2019r.

4 marca, 2019 15:18
Reply to  jasiu .

No właśnie widzę. Poniżej Twoje wpisy: “Solidarność też nie jedzie, bo nie widzi takiej potrzeby.” „Solidarność może się spotkać z RON najprędzej dopiero po 4 marca.” „Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PC MON się spotkała wczoraj w Warszawie z Pełnomocnikiem, który wracał ze spotkania z Ministrem ON.” A gdy ukazał się komunikat MON, że: „W dniu 28 lutego 2019 roku na zaproszenie Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania przeprowadzono konsultacje w zakresie spraw płacowo–pracowniczych pracowników resortu obrony narodowej.”… Czytaj więcej »

jasiu .
4 marca, 2019 14:20

Poczytaj w Gazecie prawnej .

4 marca, 2019 15:37
Reply to  jasiu .

Właśnie poczytałem…
a jeszcze i to:
szacunkowe koszty spełnienia postulatu ZNP wyniosą 14,9 mld zł, postulatu „Solidarności” – 6,5 mld zł, a postulatu FZZ – 17,7 mld zł.

Nic dziwnego, że Rząd pewnie wybierze propozycję „S”, bo – w zasadzie będzie – PO KOSZTACH.
Będzie tak, samo jak z określeniem minimalnej płacy na 2019 rok…

Jolca
3 marca, 2019 14:14
Reply to  Jasiu.

Baju baju. Nie kłam.
Ta Twoja bombeczka to 300 od stycznia pewnie.
A mogłoby być super od lipca.
Kłamca jesteś

Jasiek S
3 marca, 2019 06:51
Reply to  Dariusz

I mają rację, przybędzie. Nieobecni nie mają racji. Czy inne związki nie wpadły na pomysł, że można pójść na indywidualne spotkanie z MON i nadal zachować wspólne stanowisko? A, zapomniałem, to za trudne jest. Przecież mogli pójść wszyscy z osobna i mówić to samo, no ale lepiej zostać w domu i się nie męczyć prawda? No bo co w finale dało odstąpienie od rozmów? Dało coś? Tam pracują dorośli myślący ludzie, czy wybrani z przypadku, że się tak dali ograć? Przecież wiadomo było, że skoro proponują indywidualne rozmowy to wiedzieli wcześniej, że ktoś przyjdzie a reszta oleje i o to… Czytaj więcej »

3 marca, 2019 09:27
Reply to  Jasiek S

Jasiek S, bajki wypisujesz i tyle. Pragnę zauważyć, że takich spotkań z Pełnomocnikiem MON m. in. o podwyżkach odbyliśmy już z Pełnomocnikiem MON dość, żeby się zorientować, że Pan Drobny jest TYLKO emisariuszem a nie osobą, która jest W PEŁNI UPOWAŻNIONA do podejmowania decyzji w sprawie pracowniczych płac. Nasze pytania, jak pisałem wcześniej, do resortowych prezentacji ze spotkań, jak dotychczas nie uzyskały odpowiedzi. Dlatego wyluzuj, bo gdybyś chociaż w jednym takim spotkaniu uczestniczył to z pewnością byś się w tej grze zorientował. Strona społeczna przekazała dla MON dwa stanowiska (29 stycznia i 19 lutego) i oczekuje, że MON na te… Czytaj więcej »

osrk
4 marca, 2019 00:39
Reply to  Jasiek S

Masz rację, każdy związek dostał szansę na spotkanie z ministerstwem, oni już dziś wiedzą komu najbardziej zależy. Tylko solidarność i nszzpw mają przychylność w ministerstwie tylko oni są partnerami do rozmowy. Niestety spotkania z ministrem finansów nie będzie i wiedzieliście to już dawno, że nikt ze strony ministerstwa takiego nie zorganizuje… więc albo bierzemy to, co nam dają albo… solidarność i nszzpw próbują tę sytuację ratować i prowadzą swoje rozmowy, żeby było więcej niż te gwarantowane 300. Przed 8 marca będzie odpowiedź ministra… Jeśli to nadal będzie 300, to co robimy dalej… protest? A jak będzie 400, bierzemy? Jak nie… Czytaj więcej »

Jerzy
4 marca, 2019 10:32
Reply to  osrk

.

Olo
3 marca, 2019 14:03

A z MON jeszcze nikt nie powiedział, że jak chcemy podwyżki to mamy sobie dzieci zrobić?

jasiu .
4 marca, 2019 14:18

Solidarność dogrywa z rządem 10 % podwyżki dla Nauczycieli, która ma być wypłacona do lipca 2019 r. A dla pozostałej sfery budżetowej rozmowy i negocjacje trwają do 18 marca.

4 marca, 2019 15:31
Reply to  jasiu .

A ja myślałem, że nauczyciele chcą 15% w roku bieżącym…
Ale Ty znowu wiesz więcej, chociaż:
„Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” powołała we wtorek komitet protestacyjno-strajkowy. Podtrzymała swój postulat – domaga się podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty o 15 proc. od stycznia 2019 – poinformowała rzeczniczka prasowa oświatowej „S” Olga Zielińska.”

Czyli zamiast 15% – „S” ostatecznie walczy o 10% a zamiast od 1 stycznia… godzi się od 1 lipca 2019 r.
Ale ruch władz „S”, prawie, jak u nas…

4 marca, 2019 19:26

A tu masz info z drugiej strony, ZNP: A WYSTARCZYŁO NIE KŁAMAĆ. Nauczyciele są jacyś dziwni. Zamiast brać, co Anna Zalewska im dała, czyli maksymalnie 166 zł od stycznia, chcą 1000 zł podwyżki do końca roku. Właśnie rozpoczęła się ostateczna próba sił pomiędzy ZNP a rządem. O postulatach płacowych ZNP i Forum Związków Zawodowych wiadomo było od wielu miesięcy. I przez ten czas minister Anna Zalewska puszczała im tę samą płytę: „Wiecie, rozumiecie, kasy na podwyżki nie ma”. I nagle okazało się, że kasa jest i to góra kasy. Jakieś 40 mld złotych. Z wyliczeń money.pl wynika, że realizacja postulatów… Czytaj więcej »

jasiu .
5 marca, 2019 06:40

Może wiem więcej, bo wiem o czym toczą się rozmowy z rządem na temat podwyżek dla nauczycieli a ponieważ bierze udział nasz Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych kol. Jurek W. to mamy informacje na bieżąco.
I Solidarność domaga się 500 zł podwyżki od lipca 2019 r.

5 marca, 2019 08:32
Reply to  jasiu .

No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, która powołała komitet protestacyjno-strajkowy – nie chce tych 500 zł a domaga się podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty o 15 proc. od stycznia 2019, jak informuje rzeczniczka prasowa oświatowej „S”.
Rozumiem więc, że Sekretariat Służb Publicznych i kol. Jurek W. wie lepiej, o ile powinien nastąpić wzrost pensji nauczycieli.

Czy tak samo będzie w przypadku pracowników RON?
Czy decyzje w tym zakresie też będą zapadać w Sekretariacie tych służb?
Bo nie jest tajemnicą, że wchodzicie w skład tego Sekretariatu.

jasiu .
5 marca, 2019 08:53

O tym, że wchodzimy w struktury Sekretariatu, to każdy członek Solidarności powinien wiedzieć i każdy, kto zna statut „S”. Dlatego Ci tłumaczę. 10% teraz dostaną a resztę, czyli te 5% od stycznia 2020 r. Prezydium KS PC MON ma wyłączność na prowadzenie rozmów w sprawie z RON. To, że w tej chwili powołane są zespoły robocze, które pracują nad podwyżkami dla całej sfery budżetowej od 2020 r. lub – jak się strona rządowa zgodzi – podwyżki dla całej sfery budżetowej mają być od września tego roku. I trwają rozmowy jeszcze w innych obszarach. A jakie będą efekty końcowe, to mamy… Czytaj więcej »

5 marca, 2019 10:17
Reply to  jasiu .

Napisałeś:
Prezydium KS PC MON ma wyłączność na prowadzenie rozmów w sprawie z RON.
a zaraz potem:
(…)zespoły robocze, które pracują nad podwyżkami dla całej sfery budżetowej od 2020 r. lub – jak się strona rządowa zgodzi – podwyżki dla całej sfery budżetowej mają być od września tego roku.
Czyli z tego wynika, że o podwyżkach pracowników RON rozmawia się poza Wami… chociaż macie wyłączność na prowadzenie rozmów w RON.
A co tamte zespoły mają określić w odniesieniu do pracowników RON?
Czy spowodują, ze budżet MON będzie większy o kwoty na wzrost płac?!
Szkoda, że nie mogłeś jaśniej tego napisać…

jasiu .
5 marca, 2019 11:35

(…- MK)

Jasiu.
5 marca, 2019 15:06

(…-MK)
PONIEWAŻ wkurzyłeś mnie swoim wpisem o zespołach roboczych to zadzwoniłem to członka biorącego udział w negocjacjach i mogę cię powiadomić, że będą poruszane również płace w RON. I zostałem zobligowany do przedstawienia zespołowi do jutra wynagrodzeń zasadniczych w JW.
Widzisz, nie siedzę i czekam na informacje z RON tylko uruchomiam wszystkich, którzy mogą nam pomóc w tym temacie.
A teraz już naprawdę się nie odzywam.

Lepiej_nie_mówić
5 marca, 2019 07:38
Reply to  jasiu .
Michał
4 marca, 2019 22:35

Panie Marku mam pytanie, czy to już pewne, że dowiemy się o kwocie podwyżki do dnia 06.03.2019, czy znowu coś się przeciągnie?
Pozdrawiam

4 marca, 2019 22:43
Reply to  Michał

Michale, aktualnie mamy tylko info przekazywane przez piszących na tej stronie, natomiast z MON nie ma żadnych informacji w tej kwestii, jak również odpowiedzi na stanowisko Strony społecznej.

Jerzy
5 marca, 2019 07:36

Nie udawajcie naiwnych. Brak odpowiedzi to też odpowiedź. Domyślcie się sami o jakiej treści. Nie widzicie paradoksu tej sytuacji: strona dla zasady powstała aby związek mógł informować swoich członków a tu się okazuje, że to członkowie muszą informować władze związku w komentarzach na stronie. Nie jest wam tam trochę wstyd? Dobre jest to, że przynajmniej się Pan przyznaje do bezradności i nie kłamie.

5 marca, 2019 08:42
Reply to  Jerzy

Panie @Jerzy, zamiast tutaj tracić czas i czytać to, czego – jak Pan twierdzi – nie ma – może skupi się Pan na tworzeniu struktur takiego podmiotu prawnego, w ramach którego byście mogli walczyć o podwyżki.
Czy coś się w tej kwestii ruszyło?

Jerzy
5 marca, 2019 14:46

Tu nie trzeba o nic walczyć – trzeba się było zgodzić na 600zł od lipca i wszyscy byliby zadowoleni. Mam wrażenie, że wy chcecie walczyć dla samej walki, aby się pokazać, że jesteście lepsi niż inne związki, was napędza rywalizacja kto wywalczy więcej. Tymczasem wystarczyło się zgodzić na propozycję ministra i pracownicy byliby zadowoleni. Tylko wtedy nie byłoby z kim walczyć i może o to właśnie wam chodziło a nie o polepszenie sytuacji materialnej pracowników wojska. Proszę się wczuć w sytuację „zwykłego” pracownika a nie związkowca. My nie chcemy walczyć, my chcemy pracować i zarabiać. 600 zł w lipcu i… Czytaj więcej »

5 marca, 2019 16:28
Reply to  Jerzy

Napisałeś: „Mam wrażenie, że wy chcecie walczyć dla samej walki, aby się pokazać, że jesteście lepsi niż inne związki” ale w zasadzie nie wiem, o których innych związkach piszesz, bo przecież wszystkie reprezentatywne zz działające w RON podpisały się pod wspólnym stanowiskiem Strony społecznej. Z kolei:„Proszę się wczuć w sytuację “zwykłego” pracownika a nie związkowca.” A może Ty, @Jerzy wczujesz się w sytuację członka Związku, bo przecież związkowcy mają mniej np. o składkę, którą płacą na rzecz organizacji związkowej. Trzeba było nie rezygnować z członkostwa w zz ale podjąć działania zaradcze, skoro masz takie pomysły. Z tego, co wiem większość… Czytaj więcej »

Jerzy
6 marca, 2019 07:36

„niezorganizowani nie mają racji” – chcesz powiedzieć, że skoro nie jestem w zz, to nie mam prawa krytykować i oceniać działalności zz mimo, że to one mnie reprezentują (wbrew mojej woli zresztą ale takie jest prawo) przed pracodawcą?
Czyli zz mogą działać na moją szkodę a ja nawet nie mogę się odezwać na ten temat albo muszę zapłacić składkę aby móc?

6 marca, 2019 09:09
Reply to  Jerzy

Napisałem, że niezorganizowani nie mają racji, w kontekście tego, co wcześniej pisałeś, że się ze związków wypisałeś. Pamiętaj, że zgodnie z PUZP: Zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawcy uznaje on za wyłącznych przedstawicieli pracowników w zakresie ich interesów zbiorowych. Nie będąc zorganizowanym, możesz sobie popisać a tym samym krytykować i oceniać – pod warunkiem, że będziesz miał taką możliwość. Jakoś nie dostrzegłem, abyś robił to na stronie swojej organizacji… np. na FB NSZZ PW. Twoja organizacja działała na Twoją szkodę – więc się z niej wypisałeś. I teraz już nie działa na Twoją szkodę?! Dlatego wybierasz najprostszą ścieżkę i… piszesz… Czytaj więcej »

pracownik
6 marca, 2019 08:27

Panie Marku, ludzie by chętniej wstępowali w szeregi związków, gdyby widzieli efekty ich pracy.
Mogę wstąpić do Tarczy tylko co z tego, skoro Tarcza przez szkodników z NSZZPW nic nie może? Mija się to wszystko z celem.

6 marca, 2019 09:25
Reply to  pracownik

Jeżeli byśmy wychodzili z takiego założenia – to w dalszym ciągu w RON dzialałyby wyłącznie te organizacje związkowe, które w 1998 r. podpisały PUZP. Tak się jednak nie dzieje, bo okazuje się, że po latach „zastoju” w działaniu związkowym… nagle środowisko pracownicze w RON zaczęło się interesować tym, co robią ZZ. Wcześniej nikogo to nie interesowało, nawet wtedy gdy liczebność organizacji związkowych radykalnie spadała a wraz z tym obniżał się poziom uzwiązkowienia: z kilkudziesięciu tysięcy do kilku tysięcy członków- pracowników RON… Teraz macie alternatywę, możecie wybrać, który ze związków działa w sposób najbardziej Wam pasujący ale… macie problem, co on… Czytaj więcej »

Jerzy
6 marca, 2019 10:50

No i na tym polega problem: wy się bijecie nawzajem o to, kto ma rację a ja może i nie mam racji ale tak samo jak inni niezorganizowani ja nie chcę mieć racji tylko pieniądze na koncie, racją dzieci nie nakarmię. A ponieważ widzę, co robią związki to się po prostu upominam o swoje i piszę gdzie mogę pisać aby polepszyć swoją sytuację materialną. Myślałem w swojej naiwności, że skoro związki reprezentują WSZYSTKICH pracowników to powinny również wsłuchiwać się w opinie WSZYSTKICH pracowników, a nie tylko swoich członków. Jak widać myliłem się, i okazuje się, że nie mam racji tylko… Czytaj więcej »

6 marca, 2019 14:47
Reply to  Jerzy

Cóż @ Jerzy poradzę na to, że w aktualnym stanie prawnym jakie obowiązuje w państwie, dla pracodawców i władz państwowych stroną mogą być tylko określone reprezentacje pracowników a z pewnością nie są nimi głosy grup niezorganizowanych.
Nie dostrzegasz tego? Trudno.

jasiu .
5 marca, 2019 10:19
Reply to  Michał

Panie Michale, podejrzewam, że trzeba znaleźć te 200 mln zł na trzynastki – to teraz nie ma odważnego, żeby poinformować co dalej z podwyżkami a PRON czekają już teraz tylko na przyjazd do Warszawy.
O tym został poinformowany Pan Pełnomocnik, podczas spotkania w KS PC MON NSZZ „Solidarność” w dniu 28 lutego 2019 r.

5 marca, 2019 10:46
Reply to  jasiu .

W końcu napisałeś to, co od początku rozmów na to wskazywało:
„(…) teraz nie ma odważnego, żeby poinformować co dalej z podwyżkami a PRON”
I wcale to nie jest spowodowane obecną sytuacją, gdyż – w mojej ocenie – w obszarze wynagradzania pracowników RON w dalszym ciągu… nie ma jednego gospodarza, który obejmowałby ten obszar nadanymi upoważnieniami, czy pełnomocnictwami…

jasiu .
5 marca, 2019 09:48

Proszę zapoznajcie się z treścią artykułu „Trzynastka” na portalu mundurowym a zwłaszcza wypowiedzią Ministra W. SKURKIEWICZA co do podwyżek w tym roku. Czyli – zacytuję klasyka – PIENIĘDZY NIE MA I NIE BĘDZIE na obietnice PIS-u. Pieniądze w wysokości 200 mln zł trafią do biednych emerytów wojskowych.
Zobaczymy, czy pan Marek wstawi ten post.

5 marca, 2019 10:40
Reply to  jasiu .

Oczywiście, że zamieści. Poza tym, nie znajduję podstaw, aby zabezpieczenie wypłat „trzynastki” było realizowane z oszczędności na wynagrodzeniach, czytaj uposażeniach żołnierzy. Szeroko rozumiane wynagrodzenia (w tym uposażenia żołnierzy i wynagrodzenia pracowników) są limitowane w drodze postanowień ustawy budżetowej na dany rok i ich obniżanie i zwiększanie jest prowadzi do określonych konsekwencji. Zwiększyć ich nie można a jedynie można przesuwać środki pomiędzy żołnierzami i pracownikami w sytuacji, gdy zachodzi obawa ich nie zrealizowania, natomiast pozbywanie się wynagrodzeń na rzecz wydatków rzeczowych, czy innych świadczeń – świadczy o tym, że dysponent środków nie ma pomysłu na poprawę sytuacji socjalno-bytowej i płacowej pracowników… Czytaj więcej »

5 marca, 2019 11:21
Reply to  jasiu .

Właśnie odwiedziłem tę stronę na portalu mundurowym a tam znalazłem… komentarz niejakiego @Jasia o treści: „Panie Ministrze W. SKURKIEWICZ kwota 550 z. na 2019r. to nie jest sztywne stanowisko strony społecznej. Tylko ,że RON nie zrobił nawet małego kroczku w stronę podniesienia kwoty proponowanej w wysokości OKOŁO 300ZŁ. To kto tu jest HAMULCOWYM.” Masz @Jasiu coś z tym wspólnego?! Jeżeli tak, to zastanawia mnie ta wypowiedź… w imieniu strony społecznej! A kto Cię upoważnił do przedstawiania stanowiska Strony społecznej, jesteś jej rzecznikiem? A z drugiej strony – napisz, co Wy w końcu ustaliliście na tym spotkaniu w dniu 28 lutego,… Czytaj więcej »

jasiu .
5 marca, 2019 11:59

(…- MK) Nie będę z Tobą polemizował. Nie widzę takiej potrzeby dalszej dyskusji.
Odezwę się po podwyżkach czyli żebyś zrozumiał po ogłoszeniu informacji przez RON o podwyżkach.
Koniec.

5 marca, 2019 13:13
Reply to  jasiu .

I tego się trzymajmy. Również nie widzę potrzeby prowadzenia dyskusji na poziomie, na który sobie pozwalasz – stąd moja reakcja jako moderatora.
Niech chociaż raz Twoje postanowienie się spełni i dotrzymasz słowa.

PEWURON
5 marca, 2019 13:15

Na forum wszystko wróciło do normy, Pan Jaś dalej kłoci się z Panem Markiem, związki nabrały wody w usta odnośnie wysokości podwyżek, decyzja MON jednostronna i pomimo krzyku zz że tak nie można, „bo to i tamto”, to ona wejdzie w życie i nikt nie będzie miał nic do gadania. Scenariusz dokładnie taki sam, jak w 2017 i 2018 roku. Powiedzcie mi Panowie jedną rzecz… jeżeli min. Skurkiewicz rzeczywiście stwierdził, że 600 zł od lipca jest do zaakceptowania, ta kwota zostanie utrzymana na kolejny rok, od stycznia 2020 200 zł i w tym roku 1500 zł na ŚWP (a chyba… Czytaj więcej »

jan kowalski
5 marca, 2019 13:30

im bliżej do MAGICZNEJ DATY, tym bardziej dziewczynki z ZZ targają się za kudły, a negocjatorzy z RON pewnie to czytają i na pewno mają ubaw

radek
5 marca, 2019 21:41
Reply to  jan kowalski

Z Portalu mundurowego….
W tegorocznym budżecie MON na emerytury i renty dla ok. 170 tysięcy byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, w tym również dla 4 tysięcy nowych świadczeniobiorców, zarezerwowano ponad 7 miliardów zł, Nie przewidziano dodatkowych wydatków w kwocie prawie 200 mln zł, bo tyle wyniesie tegoroczna „trzynastka”.

I jeszcze :
….A to oznacza trudniejszą w negocjacjach płacowych sytuację związkowców, którzy dla pracowników wojska domagają podobnych podwyżek jakie mają zagwarantowane pracownicy cywilni innych służbach mundurowych.

Zostawiam bez komentarza.

6 marca, 2019 08:52
Reply to  radek

Jedni piszą, że tych osób jest 170 tys., natomiast inni, że 160 tys.
Niektórzy wskazują, że będzie to 200 mln zł, natomiast inni, że „tylko” 150 mln zł.

W decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 znalazłem jeszcze taki kierunek realizacji budżetu obronnego…

§ 27. W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zmniejsza się w 2019 r. „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019 – 2022” o kwotę 500.000 tys. zł.

Rzeczywiście, najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy pozostawimy to BEZ KOMENTARZA.

eric
5 marca, 2019 21:07

To, co napisała w komentarzu Jolca potwierdza opinie, które krążą i w mojej jednostce… Ludzie to samo mówią… Czekają aby na wiadomość ile i ruszają wypisywać się z ZZ… Każdy pyta, czego nie wzięliście 600 od lipca?! Pukają się w czoło… Jedynie wyższa kwota was ratuje… Związki nam żadnych inf nie przekazują. Pan, Panie Marku nic nie wie, co będzie, kiedy i ile… A ludzi czekają na pieniądze… Czyżby związki celowo blokowali podwyżki? Następne pytanie społeczeństwa… Tego jest dużo… To w końcu pier…nie… Jest marzec a my czekamy ch.j wi na co… Patrzcie, jak zz nauczycieli działają – tam padają… Czytaj więcej »

6 marca, 2019 08:42
Reply to  eric

@eric, tylko nie widzisz różnicy, że nauczyciele muszą takie działania na zewnątrz prowadzić, bo muszą dostać zwiększenie budżetu na swoje podwyżki.
Na podwyżki pracowników RON nie musi takiego zwiększenia być, bo cała „kasa” na obronność, w tym na podwyżki płac jest już w budżecie MON zapisana.
Żadne rozmowy, w tym również te z „S” nie spowodują, że jakaś dodatkowa kasa wpłynie dlatego od początku twierdzę, że w tej kwestii jest WYŁĄCZNIE potrzebna decyzja Ministra ON. Wyłącznie…

Grzesiek
6 marca, 2019 09:22

Ericowi chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie wzięliście 600 zł od lipca!!!!!!!!!!!! Proste jak ruski czołg.
Celówka i tyle. I eric doskonale wie, o co chodzi… a co do 13 emerytom to co, w mswia nie ma 13???
(…-MK) bo tak jest prawda, że szkodzicie i koniec kropka… zz upadną!!! I gitareczka

6 marca, 2019 10:55
Reply to  Grzesiek

To, że zz upadną nie powinno być Twoim zmartwieniem.
Natomiast Twoje zainteresowanie MSWiA wskazuje, że dostrzegasz to, czego inni tu piszący nie dostrzegają.
Tam są wyższe podwyżki od naszych resortowych propozycji i jeszcze im wystarczy na trzynastki dla byłych funkcjonariuszy, których mają ok. 240 tysięcy… a ich budżet skromniutki… w porównaniu z naszym.
Czyli co, można pogodzić interesy stron??? Można.
I tam nikt jakoś nie „płacze”, że szuka… np. 300 mln zł… (taką proporcję przyjąłem do poszukiwań u nas tych 200 mln zł)

Grzesiek
6 marca, 2019 11:09

Dostrzegam bardzo dużo… i wiem, że błędem było nie pójście w skutki.tyle Wam wszystkim napisze… a to, że niektóre zz to szkodnicy – to to podtrzymuje!!! Jasiu co powiesz ciekawego???? No co??? Panie Marku.odnośnie zz.ja tylko widzę i słyszę… może w końcu to zz do czegoś zmobilizuje a nie do układania się z Monem po cichaczu i uprawiania propagandy… kosztem nas wszystkich. Teraz będą tylko i wyłacznie obligatoryjne podwyżki… ba, jeszcze oczywiście jak pis wygra.Nie wie pan, że przed wyborami bierze się co dawali??? Mi aż głupio tu już pisać, bo pan chyba też jednym okiem tu chwyta, drugim wypuszcza… Czytaj więcej »

ggg
6 marca, 2019 11:47

wracając do podstawowego zarzutu, o którym tu czytam: Uważacie, że wynegocjujecie więcej niż oferowane 600 zł proponowane od lipca?
Mam tylko nadzieję, że sytuacja, w której nie dostaniemy nic jest absolutnie wykluczona.

6 marca, 2019 14:58
Reply to  ggg

Dokładnie tak.

Grzesiek
6 marca, 2019 18:04

Nie wynegocjujecie P Marku… i zrozumie to Pan wkrótce.
Tylko ulica jest kluczem do sukcesu.tylko ulica. Zz nie chcą tego zrozumieć, co chyba każdy już to zrozumiał.w sensie grup zawodowych.ale nie, to nie.komuś to na rączkę

6 marca, 2019 19:57
Reply to  Grzesiek

Obecnie jest czas negocjacji i tych jeszcze nikt nie przerwał.
Na ulicę jeszcze przyjdzie czas. Teraz czekamy na odpowiedź MON na stanowisko Strony społecznej.

criss
7 marca, 2019 14:45
Reply to  Grzesiek

Zobaczymy jak ulica pomoże nauczycielom?
Liczba nauczycieli na demonstracji w Warszawie i skutek ich przyjazdu wytyczą drogę.

Magda
5 marca, 2019 23:05

Coś mi się wydaje, że to będzie jedna wielka katastrofa!
Na szczęście mam na oku inną pracę, jak dadzą 300 zł brutto czyli około 150 zł na rękę albo 100 to zmieniam pracę, nie będę pracowała za 1850 zł, jak na dzieci dostane 1500 zł netto.
Komu się chce męczyć z tępymi szeregowcami po podstawówce? Nikomu.

jasiu .
6 marca, 2019 10:04

Przekazuje wiadomość. Pan Minister Błaszczak skieruje pismo do Strony Społecznej w sprawie wysokości podwyżek najpóźniej do następnego tygodnia.
Taką informacje przekazał Szef KS PC MON NSZZ Solidarność i ja przekazuję tu czytającym i oczekującym na informacje. I już się znowu zamykam do następnego komunikatu…

M.J.
6 marca, 2019 11:17
jasiu .
6 marca, 2019 11:42

Na stronie NSZZ PW ukazał się komunikat, że Pan Przewodniczący Zenon rozmawiał z Pełnomocnikiem. Ciekawe kiedy?
Jak się ukazał post Jasia. Znowu kłamie i chce grać pierwsze skrzypce.
No niestety, tym razem NSZZ PW było drugie w przekazywaniu wiadomości pw.
(…-MK) …Tarcza nie ma żadnych wiadomości w tym temacie.

6 marca, 2019 14:57
Reply to  jasiu .

@Jasiu, dla TARCZY najważniejsze jest to, co na papierze.
Już tyle było informacji w tym zakresie…
Najpierw do 6 marca, który właśnie mija i… nic z tego.
Teraz piszesz, że „najpóźniej do następnego tygodnia” i co to oznacza, że do poniedziałku, czy do końca następnego tygodnia?!
A Czytający są w takim kołowrotku, że się im nie dziwię.
To kolejna odsłona dialog społecznego, który – w rozumieniu MON – trwa w najlepsze…

jasiu .
7 marca, 2019 07:05

Tylko, że Tarcza i pozostałe związki rzadko dostają coś na papierze. Dostałeś jakiś protokół z czterech spotkań w RON w tym roku. Piszę to, co przekazał Pełnomocnik Mirkowi w dniu 5 marca a ja to umieściłem 6 marca na waszej stronie.
To nie moja wina, że są zmieniane daty. Ja podaję to, co nam przekazuje Pełnomocnik MON.
Ocenę zachowania Dyr. DSS zostawiam tu czytającym.
Czy to tak trudno zrozumieć, że wykonuje polecenia SZEFA RON.

7 marca, 2019 09:02
Reply to  jasiu .

Nie dziwię się, że nie ma tych protokołów, bo strona resortowa by trochę blado tam wypadła.
Szkoda natomiast, że nie wprowadzono nagrywania, jak to obiecał Pełnomocnik MON.
Pełnomocnik do końca listopada zbierał od wojskowych pracodawców pomysły na zmianę postanowień PUZP. Już trzy miesiące nad tym trwają prace a rozpoczęcia rozmów w dalszym ciągu nie widać.
Nasza propozycja zmian w Układzie w dniu 17 grudnia 2018 r. została przekazana do wszystkich stron PUZP i co… nawet nie zwołano posiedzenia Stron.
A za chwilę, dwie… będą terminy i wszystko będzie się robiło na wczoraj albo… przedwczoraj.

BRUNON
6 marca, 2019 12:49

NSZZ PW opublikował komunikat na swojej stronie.

eric
6 marca, 2019 16:43

Jaja sobie MON razem z ZZ z nas robicie… Najpierw był 6 marca, teraz przyszły tydzień (12 marca), później będzie 19 marca… I chyba na tym się skończy no chyba, że będzie info przed świętami. Nie wiem czy oglądacie tv, słuchacie radia, ale dużo prawdopodobne że Błaszczak wraca do MSWiA…. Przyjdzie nowy i będzie się rozeznawał w temacie na nowo… I tak wkoło, a ludzie są bez podwyżek… Czy wy celowo to robicie?? Co roku to samo… Ja coś czuję, że w rzeczywistości to ludzie nawet tych 300 zł nie dostaną do zasadniczej… Może być ogłoszona wyższa podwyżka, ale później… Czytaj więcej »

6 marca, 2019 17:47
Reply to  eric

Zamiast tu psioczyć i narzekać, proponuję przeczytać i posłuchać tego, co poniżej.
W OPZZ również dostrzega nasze – pracowników cywilnych wojska – problemy z osiągnięciem adekwatnej kwoty podwyżki.
Pracownicy sądów i prokuratur, którzy mieli dzisiaj swoją manifestację zarabiają, jak słychać tylko niewiele więcej niż poziom wynagrodzeń pracowników RON. Ale tam nikt nie mówi, że 200, czy 300 złotych im wystarczy. Tam chcą proporcjonalnego wzrostu swoich płac na poziomie innych grup zawodowych.
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/pracownicy-wymiaru-sprawiedliwosci-wyszli-na-ulice

jasiu .
7 marca, 2019 09:27

Ale co zrobił w tym temacie. NIC i ZERO.

7 marca, 2019 11:12
Reply to  jasiu .

@Jasiu, a Ty znowu swoje… w kwestii, w której nawet nie masz zielonego pojęcia. Nawet nie wiesz, że były dwa wystąpienia Przewodniczącego OPZZ do Ministra ON zarówno w zakresie wzrostu płac, jak i braku rozmów nad zmianą PUZP. Z uzyskanych odpowiedzi z MON wynika, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale, jak się okazuje… nie idzie, bo np. PUZP leży w dalszym ciągu odłogiem. My uważamy, że akurat w odniesieniu do pracowników RON nie muszą decyzje zapadać na bardzo wysokich szczeblach, gdyż i tak na wynagrodzenia naszych pracowników dodatkowego budżetu nie przydzieli. To jest ta odmienność od pozostałych grup zawodowych.… Czytaj więcej »

jasiu .
8 marca, 2019 07:42

Marek, a czy trzeba przychodzić i wysyłać naprzód przed negocjacjami stanowisko, czy żądania. Najpierw się poznaje propozycje pracodawcy a wtedy przedstawia się swoje, o ile mają jednakowe związki a jak więcej – to wspólną propozycję. I tak się stało i jest wspólne 550 zł jako propozycja strony społecznej. Nie wiem dlaczego znowu psioczycie i szukacie dziury w sęku. Przecież jest dobrze a wy znowu swoje. Tarcza to, Tarcza tamto. Jak tak dalej pójdzie to żaden związek nie będzie z wami. Ty mądry (…-MK) Przewodniczący związku, Marku – zastanów się. Po co te bicie piany. I tak nic z tego nie… Czytaj więcej »

jasiu .
8 marca, 2019 07:53

A kogo to jest wina, że te 7 organizacji się nie spotyka. Znasz moje zdanie i wiesz, że jestem pierwszy, który by chciał żeby związki spotkały się przed podwyżkami i zawarły porozumienie.
Ale to nie ja przewodniczę w NSZZ PW, czy KS PC MON. Tak samo możesz ty zaproponować spotkanie np. na drugi rok w sprawie wspólnego wypracowania propozycji związkowej, np. w/s podwyżek na 2020 r. i lata następne. Ja zorganizowałem konferencję na ul. Jasnej, (…-MK) Było pismo do Prezydenta i parlamentarzystów, którzy do dziś nie odpisali.
Działaj, pokaż, ja jestem otwarty i zawsze jestem do dyspozycji na dobre propozycje.

8 marca, 2019 09:34
Reply to  jasiu .

@Jasiu, napisaliśmy do Was i do NSZZ PW już dwa razy: o wspólne działanie w odniesieniu do Listu otwartego, czy przedstawiliśmy naszą propozycję zmian do PZUP. Myślisz, że był jakikolwiek odzew? Wiem, że Twoja organizacja, jak również inne organizacje „S” zbierały podpisy, ale to były inicjatywy Waszych organizacji zakładowych, żeby to robić i tak też było w przypadku niektórych organizacji zakładowych NSZZ PW, natomiast władze Sekcji, czy Zarząd Główny w ogóle na nasze wystąpienie wówczas nie odpowiedział. Analogiczna sytuacja jest z propozycjami zmian do PUZP. Przecież można byłoby się spotkać, wymienić poglądy, doświadczenia i wystąpić ze wspólną propozycją zmian ale… Czytaj więcej »

Jasiu.
8 marca, 2019 11:47

Marku a zaproponowałeś spotkanie przed podwyżkami w RON. NIE. To do kogo masz żal. My działamy inaczej. Najpierw propozycja Pracodawcy a później nasza propozycja. I zostało wspólnie zaproponowane 550 zł i to podtrzymujemy nadal. I koniec tematu.
Co do zmian również czekamy na pierwsze spotkanie stron PUZP i wtedy będziemy proponować zmiany. Bo może RON wprowadzi takie zmiany, że nasze propozycje będą się pokrywały. Bardzo nieładnie, że znowu obciąłeś mój post. Nie było w nim żadnych słów wulgarnych (…-MK)

8 marca, 2019 23:56
Reply to  Jasiu.

Napisałeś: Marku a zaproponowałeś spotkanie przed podwyżkami w RON. NIE. To do kogo masz żal. Czy zawsze musicie czekać na to, co Wam TARCZA, czy Marek, czy MKK zaproponuje, abyście mieli punkt odniesienia do opracowywania swoich propozycji? Czy nie napisałem, że już dwa razy do Was wystąpiliśmy jako MKK i brak jakiegokolwiek odzewu? A czy nie słyszymy od Was m.in. że nie będziemy robić tak, jak chce tego TARCZA? A czy propozycja 600 zł musiała być rzeczywiście obniżona do… 550 zł? Przecież dostaliście (dwa związki) naszą propozycję do rozważenia i wiadomo, że jej nie przyjęliście tylko i wyłącznie z tego… Czytaj więcej »

Jasiu.
9 marca, 2019 10:16

Marku, co do propozycji to ty wiesz i ja wiem – ile nas by zadowoliło. Ja może nawet więcej, bo ja jeszcze pracuję i podwyżki mnie osobiście dotyczą. Gdyby RON troszeczkę chociaż raz pomyślał to wprowadziłby podwyżki od 1 kwietnia i dołożył „parę zaoszczędzonych groszy” i byłaby to suma wyższa niż 400 zł i wydaje mi się, że to by była możliwość na pewny kompromis. Przy sztywnym stanowisku RON i Strony społecznej – nie osiągniemy consensusu a można go osiągnąć tylko, jak po dwóch stronach siedzą fachowcy od negocjacji lub ci, co chcą go osiągnąć a nie ci, co patrzą… Czytaj więcej »

9 marca, 2019 16:38
Reply to  Jasiu.

Był jeden związek, który proponował na rok przyszły 600 zł więc może skądś minister miał tę wiedzę. To jest tak samo, jak wskazanie nam, że podnieśliśmy w stanowisku Strony społecznej z dniu 19 lutego postulat wzrostu płac z 450 zł na 550 zł. Wiemy, że nigdy nie mówiliśmy o kwocie 450 zł a jednak Pan minister skądś miał wiedzę, że Strona społeczna zeszła na 450 zł. A może to był ten @Jasiu z portalu mundurowego, który napisał: „Panie Ministrze W. SKURKIEWICZ kwota 550 z. na 2019r. to nie jest sztywne stanowisko strony społecznej. Tylko ,że RON nie zrobił nawet małego… Czytaj więcej »

jasiu .
11 marca, 2019 07:28

Ja ci tłumaczyłem tylko celowo nie wstawiłeś mojej odpowiedzi. Czy jednemu psu jest na imię BUREK NIE tu też pewne osoby podszywają się pod moje imię lub nick lub próbują wywołać wrażenie, że to ja piszę. Ja byłem na dwóch spotkaniach w 2018 r. i nigdy nie było mowy o 450 zł. Zawsze pan Dyrektor podawał kwotę 300 lub 350 zł podwyżki na 2019 r. Jak byś uważnie słuchał to 450 zł zaproponował ktoś z NSZZ PW pani W. na jednym ze spotkań. Solidarność nie wypowiada się o kwotach podwyżki tylko, że kwota proponowana przez RON te około 300 zł… Czytaj więcej »

11 marca, 2019 09:45
Reply to  jasiu .

W końcu @Jasiu napisałeś to, co tu na forum można było wyczytać pomiędzy wierszami. Wy nigdy nie zaproponowaliście wysokości podwyżek na rok 2019 i zresztą na lata wcześniejsze również, gdyż wy oczekujecie wyłącznie propozycji, jakie podaje resort i czekacie aż się w waszą akceptację wstrzeli. Do czasu, gdy tego nie ma, wy tych propozycji nie akceptujecie, ani nie uznajecie. Super stanowisko, jednak z drugiej strony skąd macie wiedzieć ile powinno być tej podwyżki skoro nie macie wiedzy ani o poziomie płac pracowników ron, ani o wielkości budżetów, ani o poziomie płac w PSB, czy przeciętnych płacach w sferze budżetowej… Napisałeś:… Czytaj więcej »

jasiu .
11 marca, 2019 12:18

Nie po to wysyłałem pismo z wynagrodzeniami, żeby ktoś z kimś spotkał się i powiedział: w RON jest fajnie i w tym roku wystarczy im 300 zł podwyżki.
Tylko, że nade mną są wyżej Przewodniczący np. Krajowej Sekcji, Sekretariatu czy Komisji Krajowej.
I to oni odpowiadają za dialog i przedstawienie realnych płac w RON i spowodowanie, żeby podwyżka była wyższa niż 300 zł.

jasiu .
11 marca, 2019 12:29

Trochę przegiąłeś bo to ode mnie dostałeś materiały o największym RBLog i o płacach. Ale co tam szybko się zapomina. A jeśli chodzi o mnie, to ja jasno mogę powiedzieć te 183 mln zł, które były zaplanowane na ten rok.
Oczywiście ty doliczysz zeszłoroczne i i wyjdzie ponad 200 mln zł.
Mnie to nie interesuje. Ja wiem, że można przeznaczyć grubo ponad 200 mln zł na podwyżki i zrealizować te podwyżki w 100% tego, co żądają związki. A jednorazówki do lamusa.

11 marca, 2019 15:25
Reply to  jasiu .

I tak @Jasiu trzymaj. 🙂 A dzisiaj, OPZZ – po zapoznaniu się z uzasadnieniem do ustawy o trzynastkach dla emerytów i rencistów wydał Oświadczenie, w którym wskazuje m.in., że: „Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika także, że wielu dysponentów budżetu ma nadwyżki. OPZZ oczekuje więc na pilne spełnienie oczekiwań pracowników sfery finansów publicznych w zakresie postulowanego przez związki zawodowe wzrostu wynagrodzeń.” Niewątpliwie jednym z tych dysponentów budżetu, którzy mają nadwyżki jest również Minister Obrony Narodowej i nic nie zmienią wywiady udzielane do mediów, że MON „musi poszukać” środków na sfinansowanie trzynastek. W uzasadnieniu wprost napisane, że trzynastka – poza środkami,… Czytaj więcej »

Jasiu.
9 marca, 2019 10:25

Marek a po co opracowywać swoje propozycje. Nie prościej tak, podwyżka zaproponowana przez RON w wysokości około 300 zł jest za niska i nie spełnia oczekiwań strony społecznej.
I strona społeczna przedstawia swoja propozycję, czyli 250 zł wyższą, czyli już pokazuje swoją dobrą wolę do zawarcia kompromisu, bo zawsze mogła żądać o 100% wyższą niż tą, którą zaprezentował RON.
A tak jest około 15% mniej a to duży krok z naszej strony a po stronie RON – CISZA.

9 marca, 2019 16:44
Reply to  Jasiu.

Oczywiście, że można tak, jak piszesz tylko zauważ, że w trakcie pierwszego spotkania nie padła Wasza propozycja podwyżki. Również na naszą propozycję przekazania stronie resortowej stanowiska MKK, które było przygotowane, jako wspólne stanowisko Strony społecznej – nie zgodziliście się.
W efekcie napisałeś, że prościej byłoby to i to… ale w rzeczywistości nawet nie mieliście swojej propozycji nie mówiąc już o tym, że nie chcieliście się wypowiedzieć: dlaczego nie przyjąć naszej propozycji… bo co? bo dlatego, że zgłoszona była przez MKK? Toż to wszystko chore!

jasiu .
11 marca, 2019 07:30

ZNASZ MOJE ZDANIE NA TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W KS?
A RESZTĘ ZOSTAWIAM BEZ KOMENTARZA.

jasiu .
11 marca, 2019 12:22

Mogłeś zapytać Mirka to by ci odpowiedział, dlaczego nie zaakceptował waszej propozycji. Ja ją zaakceptowałem ale ja to jeden głos. Gdyby był Janusz M. to by było dwóch na dwóch lub 3 na 2.

Grzesiek
6 marca, 2019 18:00
Reply to  eric

Eric. To równanie dysproporcji to opisywałem już.to jest wałek i pretekst żeby z naliczenia dać mniej do zasadniczych… nikt nigdy tych kwot nie widział i u Ciebie, i u mnie. Baaa, to pewnie dostają emeryci… ja za rok p. Markowi przypomnę, co zrobiły zz… już oszukiwała się Tarcza parę razy a teraz nawet odnośnie Skurkiewicza… że to człowiek za nami… no widać… a nie potrafię zrozumieć jednego. Już p. Marek pisał, że w monie osoby zmieniają się jak w kalejdoskopie i taki nr mimo to odwalić… ludzie są nie to, że źli.. – są wkurwieni na MAXA na zz… mielibyśmy… Czytaj więcej »

6 marca, 2019 19:55
Reply to  Grzesiek

Oglądasz @Grzesiek tylko swój pasek wynagrodzenia a nie widzisz tego, co inni na nim mają. Ja widzę, bo mam dziesiątki takich pasków, bo ludzie przesyłają i widzę, co się dzieje… Patrzysz ze swojej płaszczyzny i gdybyś miał rzeczywiście mało – nie robiłbyś z tego takie halo, bo wiedziałbyś, że Twoje wynagrodzenie wzrośnie. Jest jednak inaczej… Prześlij mi skan swojego paska na maila – to będziemy mogli porozmawiać… A z Twoich wpisów wynika, że chcesz wyłącznie to, co MON od początku proponuje… co sprawia, że chyba jednak nie jest u Ciebie tak, jak nam tu opisujesz… bo zazwyczaj to, co jest… Czytaj więcej »

Grzesiek
6 marca, 2019 20:26

Teraz to już Pan przegiął. Mam stawkę zasadniczą mniejszą niż najniższa krajowa… poszedł Pan po bandzie. Popierałem walkę i zawsze popieram… byłem na proteście z Panem! Zawsze będę pisał się.nawet jakbym miał sam jechać… ale jeśli Mon się okopał i zaakceptował opcję 600, to się to bierze… a nie wybiera opcję od stycznia.zwłaszcza przed wyborami, bo już przerabialiśmy takie akcje nie raz..dobra, nie zrozumiemy się i tyle.dla mnie rok 2020 i co Mon mówi to jest abstrakcja.zwłaszcza, kiedy Mon ma wydatki… owszem planowane ale teraz to ma już wydatki konieczne ale na wczoraj… ogląda Pan Tv?? Dobrze.poczekam na obligatoryjne podwyżki…… Czytaj więcej »

6 marca, 2019 23:00
Reply to  Grzesiek

Powtórzę jeszcze raz. 600 od lipca to tylko 3.600 w tym roku. Co prawda, w 2020 będzie to 7.200 i nie zmieni tych wyliczeń… dodatkowe 200 zł w roku przyszłym, bo dojdzie tylko 2400 zł. Natomiast np. w służbie więziennej pracownicy cywilni już mają w tym roku 5.100 a w roku następnym… 11.400 zł A jak zz przyjmą propozycję MON to już widzę te przyszłe komentarze, że inni to mają więcej i co zz robią. A jak nie mają mieć więcej, skoro my godzimy się na minimum… Jak byłeś we wrześniu na manifestacji, to wiesz, że nie akceptowaliśmy tego, co… Czytaj więcej »

Grzesiek
6 marca, 2019 23:13

Niczym sobie nie zasluzylismy ale mamy tak bo tak „im” na to pozwalamy… dobra – zobaczymy co przekaze pan … MINISTER (do następnego tygodnia… polski jezyk trudna jezyk, bardzo precyzyjny termin)…

paranik
6 marca, 2019 23:21

I co p. Marek w takim razie robiłeś od tego maja? Analizy, wykresiki sobie robiłeś? A ludzie czekają chociaż „na coś”. Biorą kolejne pożyczki, żeby spłacić chociaż jednego komornika, bo macie jakieś mrzonki, że jak by było 600 od lipca to w 2020 będzie 7200. Kogo to? Pan zmień nazwisko na Strugacki albo Lem.

7 marca, 2019 08:32
Reply to  paranik

Już ci miesiąc temu odpowiedziałem i powtórzę to jeszcze raz: „Mnie, paraniku poganiać nie trzeba. Zresztą, jak wszystkich z MKK.”

A co nagle, to po diable.

jasiu .
7 marca, 2019 06:57

Skoro OPZZ dostrzega nasze problemy to dlaczego nie wystąpi oficjalnie o spotkanie i nie powoła zespołów roboczych tak oficjalnie jak to zrobiła Solidarność do Prezesa PIS-u czy Premiera Morawieckiego. I do 19 marca wszystko będzie wiadomo czy np będą w 2020 r. podwyżki dla całej sfery budżetowej, czy wzrośnie fundusz socjalny czy pracownicy będą przechodzili na emeryturę bez względu na wiek a kryterium to lata pracy i wiele jeszcze innych spraw a w tym nasza sprawa pracowników cywilnych czyli tegorocznych podwyżek, która została zasugerowana zespołowi roboczemu. Wynagrodzenia zasadnicze plus premia zostały przeze mnie podane tak, jak sobie życzyli członkowie zespołu… Czytaj więcej »

7 marca, 2019 08:51
Reply to  jasiu .

Bo OPZZ nie chodzi na ustawki tak, jak wy. Już raz rozmawialiście z Premierem i… do dzisiaj się to Wam czkawką odbija. Myślisz, że będzie inaczej… A czyje to słowa w ostatnim okresie się pojawiły: „Miejscem dialogu będzie ulica” czy „Morawiecki nie dotrzymał słowa” Natomiast o pracownikach RON nie trzeba wcale rozmawiać poza MON. Już kiedyś przez lata rozmawiano o wszystkich, o całej sferze budżetowej – tylko nie o pracownikach RON… Efektem tego jest ostatnie miejsce w hierarchii płac w PSB. A przechodzenie pracowników na emeryturę bez względu na wiek ale na podstawie lat pracy jest postulatem OPZZ i już… Czytaj więcej »

jasiu .
7 marca, 2019 09:26

Na ustawki chodzą kibole. Raz można się sparzyć i myślę, że ci co teraz pracują w zespołach roboczych drugi raz nie popełnią tego samego błędu, co ich szef PIOTR D. A gdzie trzeba rozmawiać, skoro MON nie chce – to trzeba rozmawiać na ulicy Nowogrodzkiej. A może te ostatnie miejsce, to dzięki fachowcom z Departamentu budżetowego a czasami nie siedzą z nami przy stole a teraz zwalają winę na wszystkich, tylko nie na siebie. Ja jestem w związku w RON od 2008 i ile było podwyżek dostrzegalnych za mnie a nie na poziomie 30 zł brutto. Do mnie masz pretensje.… Czytaj więcej »

7 marca, 2019 10:14
Reply to  jasiu .

Dobrze wiesz, że 2100 zł w RBLogu by nie wyszło, gdybyś nie miał naszego – TARCZY – wsparcia.
Alternatywą było… tak, jak zwykle…
A do TARCZY nikt nikogo na siłę nie przyjmuje. Każdy musi z własnej woli wypełnić deklarację.
Nikogo nie zastraszamy, jak to ma miejsce w wiadomym związku…

jasiu .
7 marca, 2019 10:53

Oczywiście, przyznaję Ci rację, że samemu nic się nie zdziała. A to, że pw przechodzą ze związku do związku ich sprawa tylko, że ja tych co raz weszli do mojego związku i wyszli… po raz drugi nie przyjmuję.
Taką mam zasadę.

7 marca, 2019 11:15
Reply to  jasiu .

Uważam, że jest ona właściwa. I gdyby ode mnie zależało, to również bym taką praktykę stosował.

Grzesiek
7 marca, 2019 11:06

Czym się różni 600 od lipca 2019 plus 200 w 2020, od 300 plus 500 ??? Ku…a, bo nie chwytam tej logiki?????
Niech Pan Marek się już nie pogrąża.w mediach nawet się dziwią… związkowa logika .

7 marca, 2019 11:25
Reply to  Grzesiek

Niczym – w kontekście uruchamianych środków budżetowych i kieszeni pracownika – i dlatego nie przyjęliśmy żadnej z nich! Te propozycje były „budowane” na okoliczność tego, że MON proponował przeznaczyć na podwyżkę płac jednego pracownika w 2019 r. – wyłącznie kwotę ogółem 300 zł, natomiast w 2020 r. – kwotę 6000 zł. Czyli zakładał, że wynagrodzenia przeciętnego pracownika w RON w tych dwóch latach mogą wzrosnąć JEDYNIE o 9600 zł. Na to nie było i nie będzie naszej zgody. Natomiast, w kontekście indywidualnych wynagrodzeń pracowników mają one oczywiście znaczenie i związane z tym skutki np. w sytuacji, gdy w poszczególnych okresach… Czytaj więcej »

pracownik
7 marca, 2019 19:55

Panie Marku, ja bym brał te 6000 zł od 2020r. 😉 to tak z przymrużeniem oka! Walczcie Panie i Panowie, bo robicie kawał dobrej roboty. Wiele osób bardzo dobrze wypowiada się o Tarczy i tylko w Tarczy upatruje źródła rzetelnych informacji na tematy pracownicze. Najbardziej mnie smuci, jak związkowcy NSZZ PW przychodzą i pytają czy coś na Tarczy jest napisane, bo ich lokalni przedstawiciele z centrali nie dostają żadnych informacji. Dziękuję Marku! Dziękuję Jutko! (mam nadzieję, że dobrze napisałem nick) Dziękuję Rysiu! Dziękuję też tym nieznanym z imienia i nazwiska a pomagającym we wspólnej pracy dla dobra nas wszystkich i… Czytaj więcej »

7 marca, 2019 20:27
Reply to  pracownik

Serdeczne podziękowania @pracowniku za te podziękowania i słowa wsparcia dla naszych działań. Też bym chciał, żeby taka propozycja padła a TARCZA z miejsca by ją zaakceptowała. Pozdrawiam.

Rysiek
7 marca, 2019 13:38
Reply to  Grzesiek

Witaj Grzesiu. Zauważyłem, że rzeczywiście nie chwytasz, więc wyjaśnię krótko. Te 600 od lipca to właśnie był projekt tego związku, zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Marzenkę z poznańskich Krzesin podczas jednego ze spotkań. Zarówno NSZZ PW, jak i Solidarność tego projektu nie poparły, natomiast resort odniósł się do niego czysto teoretycznie i z licznymi zastrzeżeniami, nie podejmując tego tematu w konkretnych rozważaniach tym bardziej, że powyższe zz tego projektu nie akceptowały i nie zmierzały do jego realizacji. Nie jest więc tak, że MON dawał a zz nie brały. TO KŁAMSTWO. Kłamstwo mające na celu dezinformację i napuszczenie pracowników na zz – zwłaszcza… Czytaj więcej »

Grzesiek
7 marca, 2019 19:44
Reply to  Rysiek

Siema Rychu.tylko widzisz. Ja zwyczajnie już też nie wiem, co jest prawda a co nie. Ja dziś swojej przewodniczącej powiedziałem, że jakby co, chce być pierwszy na wyjazd na Stolicę.nie wierzę, że jest inna droga.

jasiu .
8 marca, 2019 07:25
Reply to  Rysiek

Oczywiście, że kłamiesz ale tylko Ty. Nikt z nikim nie ustalał 600 zł. Nieobecni przy stole nie mają prawa głosu. Jutka – Marzenka zaproponowała 600 zł od lipca i na tym stanęło. I nie ma żadnej propozycji, tylko podchwycił to RON. A ciebie długo nie było i powróciłeś, żeby skłócić związki. Czyżbyś teraz był na usługach RON. Nie było konkretnej propozycji, poza słowami Skurkiewicza, że RON może ewentualnie przemyśleć tę propozycję 600 zł od lipca i 200 zł od stycznia 2020 r. I wtedy – twój guru związkowy z Tarczy (nie oskarżam Marka, żeby była jasność) – powiedział, że jest… Czytaj więcej »

Rysiek
8 marca, 2019 09:40
Reply to  jasiu .

„Jutka – Marzenka zaproponowała 600 zł od lipca i na tym stanęło. I nie ma żadnej propozycji”, No właśnie… Marzenka to zaproponowała ale żadnej propozycji nie ma. Oto logika działacza wojskowej Solidarności. Szkoda tylko, że tu tak wiele masz do powiedzenia a gdy co do czego przychodzi – to o waszym stanowisku decydują ci, którzy pracownika mon nigdy na oczy nie widzieli, bo ty wówczas robisz za niemowę. To prawda – byłem od początku przeciwnikiem jakiejkolwiek współpracy z wami, bo to wy po raz kolejny robiliście i robicie wszystko aby usiłowania grupy rzeczywistych reprezentantów pracowniczych środowisk storpedować. Obecnie również się… Czytaj więcej »

Jasiu.
8 marca, 2019 12:20
Reply to  Rysiek

Byłeś i jesteś przeciwnikiem, a dla nas to żadna nowość ale co może taki gość, jak ty i taka organizacja jak twoja w Mostach z tymi kilkoma członkami. Ty chcesz stawać i porównywać się do mnie – to jakiś żart. (…-MK) Ty wcale nie jesteś nam potrzebny. Do czego. Do psioczenia, kłótni czy pouczania a sam nic nie załatwiłeś, jak byłeś przy stole negocjacyjnym poza tym, że szybko chciałeś podnieść dodatek funkcyjny na 1300 zł i wysługę, bo masz dużo lat pracy (około 45) i najwięcej byś na tym skorzystał. Tak, jak teraz. Dostaniesz od tych, na których nie głosowałeś… Czytaj więcej »

Rysiek
9 marca, 2019 10:07
Reply to  Jasiu.

Debilizmów nie komentuję.

Dariusz
9 marca, 2019 20:31
Reply to  Rysiek

I prawidłowo, dodałbym jeszcze kłamców i manipulantów ale po ostatnich wpisach jasia nie ma co więcej dodawać

jasiu .
11 marca, 2019 07:08
Reply to  Dariusz

(…-MK)

jasiu .
11 marca, 2019 06:53
Reply to  Rysiek

To nie debilizm tylko szczera prawda a prawda boli bo są na to dokumenty czyli papierowe dowody. Co proponowałeś jakie „korzystne” zmiany w PUZP dla siebie dla urzędników a gdzie podzieli się cywile. A może pochwalisz się ile załatwiłeś pieniędzy na podwyżki po jednorazowym wystąpieniu na SKON. NIC i Zero.
Bo nic nie potrafisz pozytywnie załatwisz i teraz też uprawiasz demagogię. A do Tarczy przystąpiłeś dlatego żeby jak najwięcej ugrać dla siebie i kolesiów (…-MK)

Rysiek
11 marca, 2019 07:59
Reply to  jasiu .

Pieprzysz….. Przestań, bo się zaplujesz….

jasiu .
11 marca, 2019 07:34
Reply to  Rysiek

A PO CZYM DEBIL POZNAJE DEBIL A, ZE SAM JEST DEBILEM.

jasiu .
11 marca, 2019 10:03
Reply to  jasiu .

(…-MK)

Michal
7 marca, 2019 11:07

Panowie
czytać się już nie chce tych Waszych pstryczków.
Osiągnęliśmy już dno, a Wy /Jasiu i MK/ ciągle próbujecie sobie wzajemnie coś udowodnić.
Dla Nas pracowników RON żadne Wasze działania nic nie dały, i właśnie to jest tragiczne.
Życzę Wam mimo wszystko dobrego samopoczucia.

7 marca, 2019 11:39
Reply to  Michal

Również Cię @Michale serdecznie pozdrawiam.
Nikt nie zmusza Ciebie do czytania tych, jak to nazwałeś „pstryczków” chociaż uważam je za argumenty, bo wypowiadając się – opieram się na faktach i zdarzeniach.
Nikt Cię jednak nie zmusza, abyś wchodził w „Komentarze”.
Dla uzyskania samej informacji – wystarczy przeczytać treść bieżących aktualizacji.

Rysiek
7 marca, 2019 13:45
Reply to  Michal

A nie przesadza Pan nieco??
Jak się Panu wydaje?? Skąd się wzięło te zaplanowane na ten rok 300 zł naliczeniowe podwyżki?? – z nieba tak sobie spadło?? Z dobrej woli naszych decydentów czy z tego, że mała grupa tych, o których z takim lekceważeniem się Pan wypowiada ustawicznie „kuła” ten „resortowy beton”, także aktywizując te tysiące, które podpisywały różne petycje, apele i listy otwarte??
Ja Panu za to nie życzę dobrego samopoczucia, bo takim pisaniem robi Pan krzywdę i sobie, i wielu innym.

Rysiek
7 marca, 2019 13:29
Reply to  jasiu .

Nie pieprz – Ludzie gromadnie od was uciekają do nas, bo mają dość waszego jołopstwa.
Ich wola – to nie kot u Kargula, czy Pawlaka i nikt ich „mlekiem” nie kusi. Uciekają, bo mają dość was i waszego chwalidupstwa pomieszanego z arogancją i bufonadą. To wszystko w temacie.
I pomyśleć, że Marek dla współpracy z wami poświęcił to, co związek TARCZA miał cennego…
Odwdzięczacie się jemu, jak widać…
I nie zaczynaj tu wojny totalnej gościu, bo rzeczywiście sprawię, że w składzie D. pozostanie po was jedynie złe wspomnienie…

jasiu .
8 marca, 2019 07:32
Reply to  Rysiek

Do kogo ten post z dnia 07.03.2019 r. o godz. 13.23 jest skierowany: do p.Grzegorza, do NSZZ PW czy Solidarności? Kogo straszysz w Drawnie?

Franek
7 marca, 2019 10:07

Mam nieodparte wrażenie, że zaczyna się scenariusz, jaki wymarzył sobie MON we „współpracy” z niektórymi organizacjami związkowymi. Wpisy: dlaczego nie braliście 300 od początku roku lub 600 od lipca – są tylko dla nich paliwem, oto wjadą na białym koniu i ogłoszą 400 zł podwyżki, bo wielkiej walce i boju dzięki naszej organizacji. A WY to kupicie! Tak, jak inne obietnice! Miejmy trochę godności, p. Marek uświadamia, że jesteśmy ostatni w łańcuchu pokarmowym i czas to zmienić. Nie dajmy się ogłupiać. Związki, które są aktywne raz w roku jaką nam rokują przyszłość? Czy zasługujemy na ochłapy? Patrzcie na innych pracowników… Czytaj więcej »

Anka
7 marca, 2019 17:15

Czytam i analizuję wpisy z różnych źródeł związkowych, poszukując jakichś informacji na temat tegorocznych podwyżek. Na stronie NSZZ PW zamieszczono aktualność, z której wynika, że Minister ogłosi zapewne decyzję w sprawie podwyżek w dniu 12 marca, kiedy to ma się odbyć odprawa koordynacyjna kierownictwa MON z Prezydentem. Tymczasem wchodzę na stronę MON i czytam… że ta odprawa już się odbyła. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/6-krokow-ku-bardziej-nowoczesnym-i-skuteczniejszym-silom-zbrojnym Oczywiście nie było tam mowy o naszych sprawach pracowniczych. Niemniej Pan Minister serdecznie nas pozdrowił, cyt. „Na zakończenie minister Błaszczak podziękował żołnierzom i pracownikom cywilnym. – Chciałbym Wam serdecznie podziękować za ciężką i wymagającą służbę oraz za dobrą współpracę.… Czytaj więcej »

7 marca, 2019 20:22
Reply to  Anka

@Anka, w dniu dzisiejszym rozmawiałem z Pełnomocnikiem MON odnośnie tych informacji, które w dniu wczorajszym zostały zamieszczone. Pan Dyrektor poinformował mnie, że w MON robią wszystko, aby rzeczywiście w przyszłym tygodniu takie decyzje zapadły, jednak nie jest to pewne na 100%, że tak będzie. Dlatego lepiej nie przywiązujmy się do tych kolejnych terminów. Strona społeczna przedstawiła swoje stanowisko w dniu 19 lutego i lepiej pilnować krańcowego terminu 30 dni, tj. do 21 marca. Proponuję zatem przyjąć, że nastąpi to w pierwszy dzień wiosny a jeżeli będzie wcześniej – będzie to niespodzianka i swoisty prezent ze strony MON. Chociaż z drugiej… Czytaj więcej »

Anka
7 marca, 2019 21:10

Panie Marku, nie przywiązuję się już do terminów deklarowanych przez MON… zwłaszcza, jak słyszę obietnice w stylu: robimy wszystko co w naszej mocy…

Rysiek
8 marca, 2019 09:19
Reply to  Anka

Ponieważ tak bardzo spragnieni jesteście informacji o tym, co nastąpi w kwestii naszych podwyżek pozwoliłem sobie słów kilka napisać: 1/ Stosowna decyzja ministra oraz wytyczne podsekretarza stanu w kwestii naszych podwyżek od dawna są opracowane i czekają na wprowadzenie do realizacji; 2/ Zgodnie z planem wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach powinno nastąpić do końca tego miesiąca tak, aby naliczyć wyrównanie za 1 kwartał a kwietniowe wynagrodzenia wypłacić po nowemu; 3/ Zgodnie z ogólnymi kierunkami zagospodarowania tych środków, zawartymi w stosownych wytycznych podsekretarza stanu Pana Ministra Skurkiewicza, zostaną one przeznaczone na podobne cele i projekty, jak to miało miejsce w roku ubiegłym;… Czytaj więcej »

8 marca, 2019 09:47
Reply to  Rysiek

Obawiam się Rysiu, że nie wszyscy zrozumieją ten Twój prześmiewczy wpis… bo napisałeś to tak, jakbyś miał już przed oczami pismo skierowane do pracodawców, które prawdopodobnie dopiero rodzi się w głowach urzędników z Ministerstwa. 🙂

Grzesiek
8 marca, 2019 15:13

Podobno Panie Marku podwyżka dla pracownika cywilnego w roku 2019 to kwota naliczeniowa 305. Z wyrównaniem od stycznia??? Coś ktoś wie? Jesli to prawda to Blaszczak nie klamal.jest ponad 300zł … ja pierd…

pracownik
9 marca, 2019 19:00
Reply to  Grzesiek

Mam nadzieje, że to ponury żart a nie sprawdzone info.

Grzesiek
9 marca, 2019 22:37
Reply to  pracownik

Ja z tego forum nie robie sobie jaj. Pytam w wypowiedzi. Oby to były nieprawdziwe wiadomości na zasadzie głuchego telefonu, bo jeśli są prawdziwe… każdy niech sobie dopisze, co uważa.

Lepiej_nie_mówić
9 marca, 2019 23:24
Reply to  pracownik

Z radosną miną taką kwotę rzucił mi również działacz NSZZ PW. Argumentów nie powtórzę, bo nikt mi nie uwierzy.

„Solidarność wojskowa” dubluje komunikaty tutaj i w sieci resortowej.
Dzięki gorącej dyskusji na forum, ludzie dowiedzieli się o ZPW „Tarcza” a przede wszystkim docenili informacje zawarte na Waszej stronie.

Tyle suchych informacji. Nadchodzi właściwy tydzień.
Czy „Tarcza” wróci z tarczą?
Jaką maskę założy Solidarność?
Ilu członków straci NSZZ PW?

Zapowiada się niezły spektakl.

Rysiek
10 marca, 2019 18:22

Świetny styl i w dodatku trafiłeś w sedno. Cieszy mnie Twoja tu obecność. Niewątpliwie wzbogacasz to miejsce i mam nadzieję, że nadal z nami pozostaniesz.
A tak na marginesie – mam wrażenie, że zawitało tu wielu bardzo mądrych, asertywnych, mających cywilną odwagę i społeczną wrażliwość osób. Oby było Was tu jak najwięcej, bo to właśnie Wy jesteście naszą nadzieją.

jasiu .
11 marca, 2019 08:50

Gościu jaka Solidarność dubluje komunikaty.Wskaż swój nick a nie piszesz anonimowo a wszyscy wiedza kim jesteś. Ja ci odpowiem: Tarcza wróci jak zwykle pod Tarczą Solidarność włoży maskę Zorro. A NSZZ PW nie straci żadnego członka, bo ich po prostu dawno ich nie ma. Spektakl będzie, tylko nikt nie wie kiedy się skończy (najprawdopodobniej 21 marca, bo wtedy mija te kodeksowe 30 dni na odpowiedź od RON ) i kiedy opadnie kurtyna po spektaklu. Na razie idzie to po mojej myśli, tylko jeszcze kwoty żeby wzrosły, które zaplanowałem w grudniu 2018 r. i będę bardzo ja i pron bardzo zadowoleni… Czytaj więcej »

11 marca, 2019 09:59
Reply to  jasiu .

Napisałeś: Na razie idzie to po mojej myśli, tylko jeszcze kwoty żeby wzrosły, które zaplanowałem w grudniu 2018 r.
Dlatego @Jasiu trzeba je zwiększyć a nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nie obawiaj się, bo kasa w MON też jest i te swoje kwoty z grudnia możesz zwiększyć.
Nie bądź minimalistą.
Jesteś przezorny i nie podajesz nam tych kwot (inaczej niż to robi MKK) i z tej prostej przyczyny – zawsze będziesz mógł potem powiedzieć, że taką właśnie kwotę sobie zaplanowałeś… jak już MON ją poda. 🙂

jasiu .
11 marca, 2019 11:44

Co, mam ujawnić ile Solidarność zadowala.
Nie jest to 300 ani 400 zł ale jest to większa kwota ale mniejsza niż 600 zł.

11 marca, 2019 12:07
Reply to  jasiu .

🙂 i nawet tego nie musiałeś pisać, bo przecież taka wartość znajduje się w stanowisku strony społecznej…
Jest to mianowicie kwota 550 zł, która przecież spełnia te wskazane przez Ciebie założenie.

jasiu .
11 marca, 2019 14:31

Widzę, że myślenie nie sprawia Ci bólu i dobrze wyliczyłeś. Brawo Marku.
To było założenie a gdzie teza (ile).

Grzesiek
11 marca, 2019 12:04

A mnie ciekawi jedno. Tak jak inne osoby.ta bombeczka Jasia.to 305 zł hehe???

jasiu .
11 marca, 2019 14:31
Reply to  Grzesiek

Jasiu by ujawnił ale zaraz byłoby odebrane, że Solidarność wyłamuje się ze wspólnego stanowiska. A tak Jasiu napisze sam od siebie, jak on to widzi.
Wystarczy zrobić podwyżkę od 1 kwietnia 2019 r….bez spłaty za 3 miesiące, dorzucić trochę grosza z oszczędności za te 3 miesiące i dołożyć trochę z oszczędności w RON itp. itd…. i po negocjacjach.
Jakie to proste, jak sprężyna ale po rozciągnięciu.

Rysiek
11 marca, 2019 10:03
Reply to  jasiu .

Oto przykład megalomanii połączonej z durnotą.
Gdyby głupota mogła fruwać, to niektórzy dawno byliby w kosmosie.
Wszystko wskazuje na to, że już tam są…
Nie ma chleba – miejmy chociaż igrzyska…

jasiu .
11 marca, 2019 11:31
Reply to  Rysiek

Piszesz znowu o sobie. Masz pełną rację.

Anka
8 marca, 2019 10:24
Reply to  Rysiek

@Rysiek dziwi Cię to, że jesteśmy spragnieni informacji? W pozostałych służbach mundurowych o wysokości podwyżek wiedzieli już w zeszłym roku.
Tylko pracownik RON, jak zawsze jest tym „gorszym sortem” 🙁

Rysiek
8 marca, 2019 12:33
Reply to  Anka

Nie Aniu – nie jest. A o tym, jaka będzie wysokość naliczeniowa tej podwyżki wiedzieliśmy doskonale już w roku ubiegłym. Kwota 300 zł została m.in. zawarta w skierowanym do mnie liście Dyrektora DSS z końca ubiegłego roku, stąd pojawiła się w liście otwartym pracowników RON do ministra on… Ta wysokość planowanej podwyżki nie uległa zmianie dlatego, że i tym razem okazało się, że co innego niektórzy podpisują a co innego robią… Tematu nie rozwijam, bo to bez sensu. Weźmiemy więc to, co dają a resztę roku poświęcimy na walkę o to, co się nam jeszcze należy aby te nasze płace… Czytaj więcej »

jasiu .
11 marca, 2019 12:01

Marku, też zaczynam wątpić powoli w te SZTYWNE terminy ale co ja mam zrobić, gdy tylko przekazuję informacje za moim szefem. Ktoś tu gra – tylko pytam po co i w jakim celu??

ZORRO.
11 marca, 2019 11:58
Reply to  Anka

Może Panu Przewodniczącemu NSZZ PW kartki w kalendarzu się skleiły albo wypadł z „obiegu” prawdziwych informacji i nie ma kto już przekazywać mu informacji…

jasiu .
11 marca, 2019 09:36

Może ktoś wytłumaczyć jak to jest, że emeryci zatrudnieni w RON dwa razy otrzymają trzynastkę i dwa razy podwyżkę płac. Może Rysiu Emeryt. To jest ta sprawiedliwość w tegorocznych podwyżkach w RON.
Panie ministrze Skurkiewicz i Panie Pełnomocniku może przeanalizujecie chociaż ten problem.

11 marca, 2019 10:05
Reply to  jasiu .

Ja Ci odpowiem, otrzymają to, co otrzymają wszystkie osoby będące w takiej samej sytuacji, jak oni.
To nie dotyczy wyłącznie RON ale także m. in. MSWiA, MF, MS i całej sfery budżetowej, gdzie są zatrudniani emeryci i renciści.
Takie poprostu jest prawo.
A jak nie masz możliwości jego zmiany – to musisz je szanować.

Rysiek
11 marca, 2019 11:25
Reply to  jasiu .

Nie ma takiego prawa, które by odbierało pracującemu emerytowi cokolwiek… Jeżeli już tak tu z uporem płaczesz, bo ci te nasze WYSŁUŻONE emerytury ością wciąż w gardle stoją, to pochwal się tu publicznie ile kasy szarpiesz z mon za nic nie robienie?? Kiedy ostatnio wykonywałeś obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska? Kiedy pełniłeś wartę na posterunku?? Kiedy wykonywałeś swoją pracę w nocy?? I co możesz powiedzieć o pracy w wojsku, jeżeli od lat twoją pracą jest ustawiczne plucie na innych?? A może pochwal się w ilu jeszcze firmach SUFO dorabiasz będąc jedynie teoretycznie zatrudniony w mon ale pieniądze regularnie biorąc?? To… Czytaj więcej »

jasiu .
11 marca, 2019 12:59
Reply to  Rysiek

Po pierwsze – nie muszę się Tobie tłumaczyć . Po drugie – już kiedyś ci napisałem, że nie dorastasz mnie do pięt. Po trzecie – po 8 miesiącach pracy dostałem na stałe… a w wojsku zostałem zatrudniony nie przez układy rodzinne, tylko przez fachowość. 8 lat deptałem w polu i w nocy. Jak deptałem to dostawałem różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia. Co do mojego wynagrodzenia to mi się należy tak samo, zgodnie z zapisami Ustawy i Rozporządzenia ale widzę, że nie masz zbyt dużej wiedzy w tym temacie. A w SUFO nie dorabiam . Głupio ci, co? A co mogę… Czytaj więcej »

Rysiek
11 marca, 2019 16:06
Reply to  jasiu .

Nie demonizuj gościu, bo jestem jedynie szarym pracownikiem z dołu służbowej piramidy… Nie pełnię także żadnych funkcji związkowych a więc rzeczywiście – takiemu związkowemu „baronowi” jak ty – do pięt nie dorastam. A jednak to nie ja a właśnie ty się tu wygłupiasz za pieniądze resortu on i zatracasz resztki szacunku i uznania, którymi się Solidarność jeszcze cechuje. Twoja sprawa. Nie mój ból. Wiem natomiast, że to od ciebie – prominentnego działacza – ludzie gromadnie uciekają a do mnie po radę przychodzą. Tego nie zmienisz, choćbyś się zapluł na śmierć. Radzę kupić śliniaczek w Bebiko – są aktualnie w promocji…… Czytaj więcej »

jasiu .
12 marca, 2019 07:05
Reply to  Rysiek

Kto gromadnie ucieka. Ty chyba mówisz o swoich strukturach w Tarczy. Ja sam mam tyle członków co wasz cały związek Tarczy. Rozumiem, że to Cię boli, bo nie potrafisz przekonać i załatwić dla ludzi i dlatego się od was wypisują. O moje struktury związkowe to się nie martw. Mogę ci zaproponować naukę, jak pozyskiwać nowych członków związków. Myśl nad tym aby się zapisali następni „mundurowi” z WKU i WSZW czy RON i wtedy na pewno będziesz godnie reprezentował pw. Kto przyszedł po radę, jedna osoba, która tak naprawdę chce być w związkach po to, żeby mieć ochronę prawną i mieszać.… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 09:07
Reply to  jasiu .

Pieprzysz….

Magda
11 marca, 2019 09:46

Witam
Czy mógłby ktoś jasno w komentarzu napisać na co teraz czekamy? Kiedy zostanie obwieszczony ten ponury komunikat z podwyżkami ?
Ciężko mi coś znaleźć aktualnego, jak ludzie komentują istniejące już komentarze.
Pozdrawiam.

11 marca, 2019 10:13
Reply to  Magda

Magdo, w mojej ocenie i już to napisałem wcześniej – najpóźniej Strona społeczna powinna otrzymać odpowiedź na swoje stanowisko do 21 marca. Mając jednak na uwadze, że trwają „prace” zespołów roboczych powołanych przez „S” i Rząd a ocena wyników prac tych zespołów ma być dokonana przez działaczy „S” w dniu 19 marca – nie wyobrażam sobie, aby w MON podjęto decyzję zanim prace zespołów zostaną zakończone… 🙂 Tym bardziej, że piszący tu @Jasiu informował wcześniej na tym forum, że w trakcie prac tych zespołów będą prowadzone również rozmowy o wzroście płac pracowników RON. Tak, czy inaczej – najpóźniejszy termin na… Czytaj więcej »

Rysiek
11 marca, 2019 12:21

1/ Odpowiedzi na stanowisko strony społecznej prawdopodobnie nie będzie, gdyż resort od początku nie miał żadnego zamiaru negocjować z kimkolwiek wysokości środków przeznaczonych na podwyżki a jedynie sposób ich podziału. Tak zresztą stanowi odnośna ustawa. To, że pokutuje tu od lat parę błędnych poglądów i opinii nie sprawia, że resort uczyni tak, jak się niektórym wydaje. W sytuacji, gdy niektórzy /dwa wiadome zz / poszły na spotkanie z przedstawicielami resortu – mon uznał konsultacje za zakończone i właśnie przystępuje do fazy wprowadzenia podwyżki w życie. Co uczyni?? W stosownych wytycznych ujmie te problemy, które były sygnalizowane podczas rozmów a więc… Czytaj więcej »

Grzesiek
11 marca, 2019 18:20
Reply to  Rysiek

Rysiek skoro tak to wiesz, co teraz związkowcy zrobią, jak przeczytają twoją wypowiedź???
U mnie bardzo wielu wypisało się ze zz. Z Tarczy. Pisałem już, jak bardzo ludzie są wkur… na zz.
MON ZAWSZE DAJE TYLE, ILE MUSI…
I CHYBA PAN MAREK TEŻ JUŻ TO ROZUMIE ALE NIE CHCE SIĘ PRZYZNAĆ DO TEGO.
Może się mylę.nie wiem.wiem tylko, że zz odczują boleśnie ten te podwyżki.

11 marca, 2019 19:13
Reply to  Grzesiek

Mylisz się @Grzesiek. I to bardzo.
Nie dostrzegam również powodu, dla którego TARCZA miałaby odczuć boleśnie te podwyżki.
Akurat my nie jesteśmy w ogóle uzależnieni od ilości członków i w zasadzie nie dostrzegam jakiegokolwiek zagrożenia.
Musimy pracować tak samo, niezależnie ilu mamy członków, czyli tak samo dla 10, jak i dla 500, czy 1000 członków…
Przynajmniej tak to wygląda z mojego punktu widzenia.

Grzesiek
11 marca, 2019 20:00

Ja w 99%, no może tych 95% spraw/kwestii z Panem zgadzam się w pełni, ale co do tej ostatniej – no nie. Nie potrafię. Ja wiem, jestem świadomy tego, że pomysły tarczy są torpedowane przez innych..od tak k… dla zasady na wzór nawet bardzo dobrych inicjatyw czy ustaw Pisu ale gardzonych przez Po tylko dlatego, bo wyszły od Jarosława. … ale są kwestie, które sprawdzają się a były widoczne w mojej szklanej kuli a nie innych. A rok 2020…hm zobaczy Pan.ale nie będę się powtarzał już. Nie liczcie na lepsze czasy. Jeśli zz w RON zaakceptują to, co Błaszczak da…… Czytaj więcej »

jasiu .
12 marca, 2019 07:26
Reply to  Grzesiek

????????????????????

Grzesiek
12 marca, 2019 09:08
Reply to  jasiu .

Co Jasiu, nie prawda????????

jasiu .
12 marca, 2019 07:32

A ja to odbieram inaczej, może ty tak myślisz Marku. Ty tak zawsze starałeś się pomagać pracownikom ale ci twoi doradcy, zwłaszcza ten z M….. – to pożal się Boże. Toć to jakiś nieudacznik.
Taki facet, jaki miał strój na demonstracji, czyli PAJAC.

12 marca, 2019 09:08
Reply to  jasiu .

@jJasiu, napisałeś: Taki facet, jaki miał strój na demonstracji, czyli PAJAC. Akurat z tym nie mogę się z Tobą zgodzić, bo pisząc w ten sposób… obrażasz wszystkich polskich kibiców. Może nie wiesz, że dzień wcześniej odbywał się mecz Polski z Argentyną w ramach MŚ w siatkówce i nasi Koledzy z Mostów mogli brać udział we wspólnym oglądaniu tego wydarzenia sportowego. Chociaż przegranego przez naszą drużynę ale taki jest sport. Raz się wygrywa, raz przegrywa… To, że Ty nie świętujesz w ten sposób tych wydarzeń – nie daje Ci prawa do obrażania tych osób i nazywania ich PAJACAMI. Być może jednak… Czytaj więcej »

jasiu .
12 marca, 2019 10:02

Marku nic nie wiesz o mnie co uprawiałem i co wiem o sporcie. A kibicem jestem i jeżdżę na żużel i piłkę nożną – narodową. Sam grałem kilka lat w piłkę i żeby nie kontuzja kolana a pochwalę się, że byłem na testach w Pogoni Szczecin – to może bym zrobił karierę piłkarską. Nigdy nic nie wiadomo. Chociaż na mecze ligowe żużla nie muszę jeździć, bo mam to u siebie w mieście. Zapewniam Cię, nikt chyba z tych biorących udział w rozmowach w RON nie jest tak Patriotyczny, jak Ja. Na każdym wydarzeniu patriotycznym czy w JW na trybunie honorowej,… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 09:28
Reply to  Grzesiek

Grześ – gdy na to wszystko spojrzymy spokojnie z boku, to najmniej tu zawiniły te zz, które są zrzeszone w nieformalnej strukturze zwanej w skrócie MKK. To – przypominam: ZZ Militaria, Związek Pracowników Poligrafii (związek zawodowy o najstarszych tradycjach w Polsce i pięknej karcie walki o prawa pracownicze przez ponad 150 lat), ZZ Sektora Obronnego, ZPW „TARCZA” oraz NSZZ Solidarność-80, czyli Solidarność, która nigdy nie sprzeniewierzyła się tradycjom robotniczych protestów i głoszonym tam postulatom. Te związki, usiłując zawalczyć o godziwe wynagrodzenia, wykonały ogromną pracę. Ona procentuje choćby Twoją tu – Grzegorz – obecnością… Takich, jak Ty – głęboko odczuwających zaistniałe… Czytaj więcej »

jasiu .
12 marca, 2019 13:09
Reply to  Rysiek

Winnych trzeba znaleźć. A może warto uderzyć się raz we własną pierś a wrogów nie szukać poza miedzą, tylko wokół siebie. A już wcześniej pisałem, że ktoś tu przegra z kretesem.
Tylko kto? Oto jest pytanie?

Rysiek
12 marca, 2019 14:22
Reply to  jasiu .

To żadne pytanie, gdyż wszyscy znają odpowiedź. Udzielił jej pośrednio resort na swojej stronie, tej o dialogu społecznym. To zarówno was – wojskową Solidarność, jak i NSZZ PW wskazał jako te zz, z którymi skonsultował sposób wdrożenia tegorocznej podwyżki. Wszyscy o tym wiedzą. WSZYSCY….. Dlatego – gdy się okaże, że tacy wielcy „gracze”, jak ty i spółka – łącznie z przewodniczącym J. niczego nie ugrali a wszystko po prostu – dosadnie pisząc – spieprzyli, to ludzie was – właśnie WAS ze szczętem zjedzą, przeżują i wyplują. Tym bardziej, że wchodząc na tą stronę są świadomi, jak ogromny wysiłek niektórzy włożyli… Czytaj więcej »

Jasiu z 'S"
13 marca, 2019 08:21
Reply to  Rysiek

Co ty za bzdury wypisujesz. Czy ty aby nie jesteś na usługach MON. Jakie konsultacje. Kiedy się odbyły. Gdybyśmy coś ustalili to by było już dawno wprowadzone. Ale ty masz zawsze swoją rację, czyli gówno rację. Widzisz tyle służyłeś jako żołnierz zawodowy a teraz pracujesz i nie wiesz, że RON manipuluje postami na swoich stronach. Ja wiem, że myślenie sprawia Ci ból ale zapytaj koleżanek i kolegów z Tarczy. Były spotkania Tarczy z Pełnomocnikiem i co napisał Pan Pełnomocnik w protokole. Na jego wniosek odbyły się spotkania. A inicjatorem spotkań była Tarcza. A o szeregi nasze się nie martw. Martw… Czytaj więcej »

Magda
11 marca, 2019 23:42

Dziękuję Panie Marku za szybką odpowiedź, chodź i tak w końcu nie wiem kiedy nastąpi ten smutny dla nas dzień.

jasiu .
11 marca, 2019 12:04
Reply to  Magda

Czekamy do 21 marca a potem 7 guru związkowych podejmie decyzję co dalej????????????????????????????

jasiu .
12 marca, 2019 09:50
Reply to  Magda

A jeszcze NSZZ PW zablokowało swoją stronę związkową – skarżą się pw .

jasiu
13 marca, 2019 08:22
Reply to  jasiu .

No i odblokowało stronę.

eric
11 marca, 2019 21:50

Od 10 może 15 lat… Żaden związek PCW nie dbał o podwyżki dla nas pracowników wojska.
Jeden przykład podam:
Tak o nas dbają tyle lat, że dalej mamy najniższą krajową, a większość nas zasadniczą ma poniżej najniższej krajowej. Tak o nas dbali…
Czyli nie zrobili nic, żeby poprawić nam pensje i taka jest prawda.
Od 3 lat, co roku rozmowy itp. a MON i tak daje tyle, ile musi czyli dorzuca kasę żebyśmy gonili naszymi pensjami najniższą krajową.

Zbyszek
12 marca, 2019 12:00
Reply to  eric

Eric! Tak psioczysz na Związki Zawodowe Pracowników Wojaka.
A powiedz, który związek, której grupy zawodowej załatwił taką podwyżkę, jaką by chcieli jego pracownicy?
No, może związki górnicze?
I jeszcze jedno, powiedz mi Eric, jakie stanowisko pełnisz w Instytucji/jednostce.

eric
13 marca, 2019 20:38
Reply to  Zbyszek

Należę do Tarczy i piszę co myślę…
Co mi się podoba a co nie…
Tobie nic do tego….
Jestem magazynierem, jakbyś chciał wiedzieć…
Co Ci jeszcze powiedzieć?!
Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem co napisałem…
Byłeś na proteście we wrześniu?

Rysiek
12 marca, 2019 14:53
Reply to  eric

Jeżeli już mówimy sobie prawdę, to do końca. Oto dane z mojego paska wypłaty za styczeń, bo aktualnego – tego za luty – jeszcze nie mam. – wynagrodzenie zasadnicze – 2070 zł, – wysługa – 739 zł, – premia – 207 zł, – dodatek za godziny nadliczbowe – 100 zł, – dodatek za 2/3 zm – 235 zł, – inne dodatki – 171,80 zł Łącznie brutto – 3522,80 zł 3522,80 przy zasadniczej – 2070 No i teraz dylemat – dużo czy mało?? A może już godziwie?? Dlaczego to piszę. Bo my często się potrafimy tak nakręcić, że w tym wszystkim… Czytaj więcej »

12 marca, 2019 15:33
Reply to  Rysiek

Zajmujesz stanowisko, na którym praca nie jest wykonywana w tzw. normalnych warunkach i czasie pracy. Dlatego zasadnym jest, aby dostosować te dane do normalnego czasu pracy i w normalnych warunkach pracy, co pozwoliłoby innym pracownikom, których stanowiska są obecnie zaszeregowane do kategorii VIII-X porównać swoje wynagrodzenie do tego podanego przez Ciebie. Zatem, bez tych dodatków za czas pracy i warunki pracy – Twoje wynagrodzenie kształtowałoby się na poziomie 3.016 zł po 45 latach pracy czyli 2168,28 zł. A dla młodego pracownika, który nie ma jeszcze prawa do dodatku stażowego – wynagrodzenie wyniosłoby… 2277 zł, czyli 1652,98 zł I to są… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 16:49

Zgoda – tyle, że w tych podanych przez Ciebie kategoriach zaszeregowania mamy tysiące pracowników pracujących w warunkach uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych a za to są marne ale są – dodatki. Wliczając w to kilkuset złotowe w wielu przypadkach stażowe i premię, otrzymujemy kwoty o wiele wyższe od tych w rubryce – zasadnicze. Z uwagi na to właśnie – jeszcze parę lat temu te zasadnicze były często o kilkaset zł niższe od ówczesnych minimalnych wynagrodzeń. To, że obecnie one tę najniższą uchwyciły to nie porażka a sukces, bo przy tej najniższej – te najniższe wojskowe płace u 2/3 pracowników wynoszą ok.… Czytaj więcej »

jasiu .
13 marca, 2019 07:03

Marku bez jakich dodatków. Płaca zasadnicza 2200 zł plus 5% premii 110 zł plus wysługa 43 lata pracy 700 zł plus dodatek za II i III zmianę 265 zł. Razem 3275 zł płaca wartownika. Jeszcze raz napiszę po 43 latach pracy. A gdzie są młodzi pracownicy tacy, jak konserwatorzy czy inne proste stanowiska. Młody pracownik ma bez wysługi 2375 zł na rękę 1650 zł. Odejmij od tego ubezpieczenie 60 zł.. 1590 zł na rękę. Jak z tego utrzymać rodzinę czy opłacić mieszkanie. Takie super wynagrodzenia mają nasi młodzi pracownicy, którzy rozpoczynają „karierę” w RON. A np. stanowisko młodszy bibliotekarz 2150… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 10:28
Reply to  jasiu .

Pisałem w nawiązaniu do wpisu @Ryśka, w którym wskazał pensję na poziomie ponad 3522 zł ale w sytuacji, gdy wykonywał pracę w… nie normalnych warunkach i czasie pracy. Za normalne przyjmuje się to, że praca trwa 8 godzin pracy codziennej w godzinach np. od 7 do 15, czyli na tzw. I zmianie, 5 dni w tygodniu. Wiadomo, że za pracę w tych „nie normalnych” przysługują dodatki, za które w pensji @Ryśka zawarta jest ta niby rekompensata w kwocie prawie 507 zł. To za to, że pracował na II i III zmianie, że pracował w warunkach szkodliwych, godzinach nadliczbowych, czy w… Czytaj więcej »

jasiu
13 marca, 2019 11:29

Marku czyli ja mam prawie dobrze zbudowaną siatkę płac np. płaca zasadnicza 2200 wartownik plus 5% premii i 20 % wysługi = 2750 zł. Referent płaca zasadnicza 2300 zł plus 5% premii 115 zł plus 20% wysługi 460 zł = 2875 zł. Różnica wynosi na korzyść referenta 125 zł brutto a doliczając np. dodatki za pracę na 2 i 3 zm. czyli około 275 zł. Różnica wynosi 150 zł na plus dla wartownika. I tak to wygląda w rzeczywistości. Chociaż myślę sobie dlaczego wartownik jest dyskryminowany i ma mieć mniej skoro jest zaszeregowany w takich samych kategoriach, jak referent od… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 12:39
Reply to  jasiu

Dla mnie – na chwilę obecną – zasadnicze znaczenie ma treść PUZP, która określa hierarchię stanowisk występujących w RON. Podzielam Twoje rozumowanie, że wartownik mógłby mieć o te 100 zł więcej pod warunkiem, że byłyby te stanowiska w jednej kategorii zaszeregowania, natomiast nie wiem, dlaczego miałby mieć więcej, bo te dodatkowe uprawnienia są pewnie do tego, żeby móc wykonywać zadania na zajmowanym stanowisku. Dlatego w naszych działaniach dążymy do tego, żeby PUZP w transparentny sposób określał poziom płac zasadniczych i żeby nie było takiej dowolności, jaka dzisiaj występuje. Nie rozumiem również sytuacji, w której dla wysoko zaszeregowanych stanowisk w zakresie… Czytaj więcej »

Magda
11 marca, 2019 23:40

Czytam i czytam i pracować za te ochłapy mi się nie chce, a wy się tu żrecie zamiast namawiać ludzi do strajkowania. Rok temu też to mówiłam, nie mamy innego wyjścia !!! Emeryci wojskowi przejmą w najbliższych latach nasze stanowiska i MON będzie wtedy cały zielono-zielony, beton pełną parą, normalnego człowieka nie zobaczysz… Rok temu również MON wystawił ZZ i podwyżki były jakie były ja dostałam prawie 100zł na rękę 🙂 Za mało by żyć, za dużo to to nie jest. Jestem zażenowania, jest mi wstyd i smutno! Pracuję tu już kilkanaście lat i co roku jest to samo, oprócz… Czytaj więcej »

jasiu .
12 marca, 2019 10:11
Reply to  Magda

Jak ją napiszę na emeryturze, to dostaniesz po starej wieloletniej znajomości. Pozdrawiam.

Zbyszek
12 marca, 2019 10:24
Reply to  Magda

Pani Magdo! Poza problemem zarobków poruszyła Pani ,,pełzający problem” zamykania się środowisk zawodowych! W skrócie można opisać to tak. Są zawody obsadzane rodzinnie. Dzisiaj powiedzmy każdy młody człowiek może skończyć bardzo renomowany kierunek studiów, jak nie na uczelni państwowej, to prywatnej. W zasadzie to kwestia kasy. Ale bez znajomości i układów rodzinnych nie zrobi np. aplikacji prawniczej, nie zda jakiegoś egzaminu dopuszczającego do wykonywania zawodu i zostaje zepchnięty do pracy za najniższa krajową. Nie ma się co dziwić, że potem jest 72 kandydatów na jedno stanowisko referenta. Obawiam się, że w Polsce to będzie wielki problem! Niektóre zawody są dziedziczone… Czytaj więcej »

Michał
12 marca, 2019 08:42

Czy istnieje szansa czy dziś się czegoś konkretnego dowiemy? I ewentualnie jaka to może być kwota?
Pozdrawiam

12 marca, 2019 09:10
Reply to  Michał

Zapewne nie.

jasiu .
12 marca, 2019 10:13

Bo nie ma odważnego żeby podjął decyzję. Dzisiaj święto NATO i RON na to.

Grzegorz
12 marca, 2019 09:21

Wszyscy mówimy, że podwyżki w wysokości takiej lub takiej by nas satysfakcjonowały, a czy przy okazji rozmów z Ministerstwem ktokolwiek trzyma rękę na pulsie w kwestii (specjalnych wzorów), w które jeśli płaca pracownika się nie zmieści to nie dostanie on podwyżki?!! Gadka, że wszyscy dostają podwyżkę jest bzdurą i kłamstwem, dzięki zaleceniom specjalnych wzorów obliczeń podwyżki w zeszłym roku prawie 50% pracowników w mojej jednostce nie otrzymało ŻADNEJ podwyżki. Dlatego bardzo sceptycznie patrzymy na te rozmowy, bo i tak na końcu nie zmieścimy się w przemyślny wzór przysłany przez MON i tyle. Ale MON ogłosi wszem i wobec, że WSZYSCY… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 12:37
Reply to  Grzegorz

Jest chyba tak, że bijąc się o wysokość tej podwyżki i przerzucając się w tym względzie różnymi argumentami, nie zdążono właściwie wypracować żadnej wspólnej decyzji, co do podziału tego, co resort chce podzielić. Pozostały 2 projekty resortowe. Podziału, z których jeden – z tego co pamiętam – to po równo a drugi taki, że dawał możliwość zwiększenia podwyżki dla paru tysięcy pracowników, kosztem ograniczenia jej dla pozostałych… Jeżeli resort nie podniesie stawki a w moim przekonaniu nie podniesie, to pozostanie naliczeniowa realnie kwota – jak rozumiem – 288 zł a nie 300, o której tak wielu mówi. Kwestie jej podziału… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 marca, 2019 13:20
Reply to  Rysiek

Tylko widzisz.z tej kwoty na równanie dysproporcji w 3rblogu nikt nie skorzystał. A dziwne, bo skoro zabierają, to ktoś chyba decydował się na równanie…hmmm ale to tylko pretekst do uwalenia ludziom kasy.i koniec.

Rysiek
12 marca, 2019 13:58
Reply to  Grzesiek

Przykro mi o tym czytać, tym bardziej, że jest u Was nasza organizacja związkowa. Wiem, że na pewno tych pieniędzy nikt sobie ot tak nie zawłaszczył. Na pewno nie poszły też dla znajomych, bo tego typu podział odbywa się niejako publicznie i jego skutki oraz efekty nie tylko powinny zostać uwzględnione w stosownym porozumieniu, zaprezentowanym do wiadomości pracowników zakładu ale także omówione z pracownikami przez zz uczestniczące w podziale tych środków. Przykro mi więc, jeżeli nie ma wśród pracowników Twojego zakładu pełnego rozeznania w tym względzie. Jedno jest pewne. Jeżeli my nawet tą podwyżkę zaplanowaną jednostronnie przez resort wdrożymy, gdyż… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 marca, 2019 13:47
Reply to  Rysiek

Mnie to zadziwiają te podwyżki… ponad 300 to 288 naliczeniowo.ku…a to jak już pisałem nie niech mon od razu da 1000 zł a naliczeniowo 20 zł… w mediach będzie 1000 przecież.
Czy zz nie mogą nawet tego puścić w eter???
Np. jak wg monu wygląda podwyżka 300 zł… netto 20 zł

Rysiek
12 marca, 2019 17:25
Reply to  Grzesiek

Grześ – faktycznie – jakoś śmiesznie to wygląda… Podobnie, jak te nasze płace brutto i netto, bo po odjęciu tych prawie 34% zostaje nam jedynie 2/3 wynagrodzenia do dyspozycji. Tak te kwoty na podwyżki liczą wszędzie w budżetówce – nie tylko u nas. Zobacz, jak podzielili te 300 zł na podwyżki w np. Policji. Tam dokładnie, jak u nas muszą z tego zabezpieczyć wzrost wszystkich pochodnych i składników płac i stad te parę złotych odpada podczas, gdy ludzie są przekonani, że powinni otrzymać po prostu po 300 do zasadniczej, co absolutnie prawdą nie jest. Podam to na takim przykładzie z… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 marca, 2019 20:08
Reply to  Rysiek

Rysiek.ja to wszystko rozumiem… jest to dla mnie oczywiste.i jasne, jak słońce.ale jeśli z 400 zł jest do zasadniczej np. 285 zł w zakładzie gdzie obowiązuje 10% premia, to jest to zwykle k… złodziejstwo i koniec kropka.dwa słuchaj, jeśli minister mówi ponad 300 to jak ku.. i jakim cudem pojawia się kwota naliczeniowa 288… i tego nikt mi nie wytłumaczy.jeśli ogłasza się podwyżkę 300, to ta kwota ma być naliczeniowa a nie 288, bo to znaczy, że nikt nie otrzyma nawet w skutkach 300 zł brutto, nawet w wariancie, gdzie każdy ma po równo i nie ma tego złodziejskiego równania… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 23:06
Reply to  Grzesiek

Zgoda Grześ. Od dawna wierzyłem, że Twoja tu i paru innych obecność być może sprawi, że w końcu pewne zasadnicze i podstawowe kwestie dotyczące także i tych naszych – pożal się Boże – podwyżek dojdą w końcu do świadomości decydentów. Jak dotychczas mówią oni wszyscy do nas zupełnie niezrozumiałym dla nas językiem, co w efekcie wywołuje tą społeczną frustrację. Bo ten pracownik z samego dołu służbowej hierarchii ale i ten – usadowiony w niej nieco wyżej – nigdy nie zrozumie, że np. z 400 zł wychodzi realnie do zasadniczej np. jedynie ok. 285 gdyż dla niego 400 podwyżki równa się… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 10:03
Reply to  Rysiek

Napisałeś @Rysiek: „Niestety, w sferze budżetowej tak nie jest i dlatego zz powinny w końcu zadbać o to, aby w kwestii tych podwyżek zapanowała zupełna jasność. Aby stały się one dla każdego zrozumiale i czytelne. Aby każdy dokładnie wiedział, ile tej podwyżki otrzyma a nie miał przekonanie, że ktoś jego pieniądze zabrał.” Nie wiem co do tego ma sfera budżetowa, że mamy taki a nie inny – prostszy – system wynagradzania, który jest dla pracownika niezrozumiały i nieczytelny. Przecie to wynika z funkcjonującego obecnie PUZP, na który nie ma wpływu sfera budżetowa ale decyzja (stanowisko) stron tego Układu. Nic nie… Czytaj więcej »

Rysiek
13 marca, 2019 10:57

Poruszony przez Ciebie problem jest ważny ale nijak się ma do tego o czym ja pisałem On pojawia się w całej sferze budżetowej ale już nie np. u Pana X z miejscowości Y – lokalnego przedsiębiorcy – właściciela np. masarni, u którego pracownicy wynegocjowali np. 300 zł podwyżki. Oni je mają napewno brutto a często – realnie – netto w kieszeni. My nie mamy i wszystko na to wskazuje, że mieć nie będziemy. Po to parę postów dalej opisałem sposób podziału tegorocznych 300 zł w MSWiA, z którego wynika, że chociaż te środki podzielono po równo – to pracownicy otrzymają… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 12:18
Reply to  Rysiek

Napisałeś: „Co do PUZP – on nie ma tu – wg mnie – nic do rzeczy” i uważam, ze jesteś w dużym błędzie. Bo treść PUZP ma podstawowe znaczenie dla takiego właśnie a nie innego postrzegania podwyżek. Załóżmy bowiem, czysto hipotetycznie, że nie ma premii regulaminowej, nie ma zwiększenia dodatku za wysługę lat, że nie ma nagrody jubileuszowej liczonej od osobistego wynagrodzenia, nie ma odprawy liczonej od osobistego wynagrodzenia, czy tego funduszu nagród, którego środki trafiają do nielicznych a którego Ty jesteś orędownikiem… itd. Wówczas podwyżka trafiałaby w pełnej kwocie do pracowników… To właśnie treść zapisów PUZP kształtuje strukturę i… Czytaj więcej »

Rysiek
13 marca, 2019 15:19

Dobrze – tyle, że tych licznych przywilejów istniejących właśnie w budżetówce nie wywalimy, aby nam się ta podwyżka zgadzała. Jeżeli już tak sobie dyskutujemy to w państwowych spółkach wydobywczych, petrochemicznych, w bankowości i w wielu innych instytucjach i zakładach w ten sposób się podwyżek nie nalicza chociaż ich system płacowych przywilejów gwarantowanych także przez poszczególne układy zbiorowe jest jeszcze bardziej rozbudowany. Nie słyszałem też o tym, żeby np. nauczycielom dali naliczeniowo po np. 300 zł, z czego dzieląc po równo otrzymaliby np. od 240 – 270 zł Jeżeli tak jest a jest, to pretensje mam o to, że nie potrafiliśmy… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 17:29
Reply to  Rysiek

Napisałeś, że: A ludzi – jeszcze raz to powtórzę walą te wszystkie niuanse wynagrodzeń. Oni chcą wiedzieć ile dodatkowo i w pełni realnie otrzymają tej kasy do wykorzystania Dlatego uważam, że błędem jest, iż MON od początku prezentuje takie informacje, które prezentuje, bo one w rzeczywistości nic nie wnoszą dla wiedzy, której oczekują pracownicy. A pracownicy, gdy otrzymają podwyżkę i zobaczą w jakiej ona jest wysokości – zawsze będą czuć się pokrzywdzeni, gdyż w zapowiedziach były to kwoty inne niż te, które wpłynęły na ich osobiste rachunki bankowe. Dlatego to całe tu pisanie o jakichś wirtualnych założeniach jest psu na… Czytaj więcej »

Grzesiek
13 marca, 2019 17:13
Reply to  Rysiek

Rysiek.a ja mówię że 3rblog to wylegarnia absurdów.w każdym aspekcie dzialalności a już w kwestii wynagrodzen/ podwyżek i rownania dysproporcji to kuriozum osiąga już szczyty.sposób w jaki sa przeprowadzane podwyżki to jest szczyt arogancji i olewania zasad jakie zostaly narzucone… i ja Nie klamie.P.Marek może sobie wszystko sprawdzić.jak wygląda u nas przeprowadzanie podwyżek i to slynne rownanie….baaa ludzie przy podziale transz są krzywdzeni za to że wzieli np opiękę… coś co gwarantuje im ustawa.dwa. sa karani za to że ulegli wypadkowi w pracy i mimo że zwolnienie mają platne w 100% bo wypadek uznany( wielka mi niby laska) to już… Czytaj więcej »

13 marca, 2019 17:46
Reply to  Grzesiek

To naprawdę @Grzesiek nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie złożyłeś skargi do OIP w celu rozpoznania tej kwestii. Związki dla Ciebie są be, wszyscy naokoło są be, pracodawca jest be a kto w takim razie jest cacy, bo przecież w przyrodzie równowaga być musi.

Grzesiek
13 marca, 2019 17:56

Panie Marku.nie wszyscy nie wszyscy. Prosze tu nie dopisywać mi wielu rxeczy… zaczynacie tzn zaczniecie byc jak nszpw.tyle i moze Pan kasowac moj post.niewygodny. dziś odbylem rozmowe z przewodniczącą w paru kwestiach.

13 marca, 2019 19:07
Reply to  Grzesiek

Nie zaczniemy być, jak NSZZ PW, tylko będziemy realizować zadania dla SWOICH członków, czyli TARCZY. Na stronie NSZZ PW widać, że tam nie ma komunikacji „górki” z członkami związku. U nas natomiast będzie.

Grzesiek
13 marca, 2019 19:28

Oj dobra.to kasuj pan to forum.nara.masakra

Grzegorz
12 marca, 2019 14:29
Reply to  Rysiek

Po co piszesz takie informacje (288 zł na etat) nie ma zgody na taką podwyżkę. Jedziemy na Warszawę.

Rysiek
12 marca, 2019 17:29
Reply to  Grzegorz

Jadę z Tobą

Jola
12 marca, 2019 13:50

Myślę, że najpierw zabezpieczą po 1100 dla emerytów pracujących w Ron, resztę podzielą na pracowników. Opcja po równo jest atrakcyjna dla tych, co mają dużo ale nie dla tych, co mają równorzędne stanowiska i zaniżone zasadnicze. Opcja, więcej dla mniej zarabiających to w wielu przypadkach prowadzi do tego, że kat. X i XVI mają takie samo zasadnicze. W ub. roku, przy równaniu dysproporcji a różnica była ponad 300 zł był płacz i zgrzytanie zębów. Wszyscy dostali od 50 do 250 ale jeszcze zabrakło środków aby zrobić to do końca prawidłowo. Ci, co mieli przez wiele lat zasadnicze dużo wyższe –… Czytaj więcej »

12 marca, 2019 14:16
Reply to  Jola

Uważam @Jolu, że starczy i na „trzynastkę” i na wyższe podwyżki dla pracowników RON a jedno nie wyklucza drugiego a wręcz przeciwnie… Finansowanie trzynastek w ramach budżetu MON sprawi, że jednak mieliśmy rację co do tego, że oszczędności w wiadomym obszarze rzeczywiście występują i są możliwe do zagospodarowania. Oczywiście, przy dobrej woli Ministra ale tej nie powinno Ministrowi zabraknąć. W naszej ocenie powinno jeszcze tych środków trochę pozostać aby zrealizować coś… o czym w niedługim czasie napiszemy na naszej stronie a na chwilę obecną tej kwestii na razie nie ujawnimy… Z drugiej poruszonej przez Ciebie kwestii wynika, że jednak kierunek… Czytaj więcej »

Grzesiek
12 marca, 2019 16:44

Efekty Panie Marku. Efekty…. pisania i nadziei było rok w rok dużo. Efektów brak.liczy się, co kto robi a nie co kto mówi. Ludzie w tym roku mają już dość udawania, pozorancji i propagandy.

Rysiek
12 marca, 2019 22:31
Reply to  Grzesiek

Racja Grześ – w pełni popieram…..

Roy
12 marca, 2019 20:06

Pan nie wie o czym pisze. Proszę się rozejrzeć co się dzieje. Czy Pan wie co dzieje się z budżetami jednostek? Czy wie Pan jakie są ciecia wydatków w wogach? Wojsko jest ogałacane z pieniędzy aby finansować 5 kaczora.