Skip to main content

Spotkanie z Pełnomocnikiem MON – dzień drugi…

By 15 lutego, 2020Aktualności

Dnia 13 lutego 2020 r. odbyło się kolejne bilateralne spotkanie przedstawicieli Związku Pracowników Wojska „TARCZA” z Pełnomocnikiem MON – Panem Wojciechem DROBNYM, które było kontynuacją spotkania z ubiegłego piątku. Nasz Związek był reprezentowany przez tych samym przedstawicieli, natomiast strona resortowa została „wzmocniona” co sprawiło, że już sześć osób z jej strony brało udział w spotkaniu.

Spotkanie rozpoczął Pełnomocnik, który przypomniał krótko przebieg poprzedniego spotkania, określił ramy czasowe spotkania do jednej godziny i przekazał głos naszym przedstawicielom.

Na wstępie Przewodniczący TARCZY powrócił do tematu dotyczącego zmian w PUZP.

Powrót do problemu braku nowelizacji tabeli w PUZP

Przewodniczący przytoczył treść art. 9 Kodeksu pracy, zgodnie z którym postanowienia układów zbiorowych pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.  Wskazał, że aktami wykonawczymi w tym zakresie są rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą wydawane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) np. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych, czy pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (resortu SWiA).

W dalszej części Przewodniczący skupił się na wynagradzaniu pracowników resortu SWiA, powołując się na przepisy rozporządzenia MRPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. Tekst jednolity tego rozporządzenia został ogłoszony w 2014 r. i zawarte wówczas w tabelach stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania kształtowały się w przedziale od 980 do 1600 zł. W roku 2016 stawki te zostały zwaloryzowane i od 1 stycznia 2016 wynosiły od 1130 do 2320 zł a stawka z prawej strony najniższej, pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli była tożsama z analogiczną stawką wynagrodzenia zasadniczego, która aktualnie zawarta jest w PUZP.

W tamtym resorcie jednak na tym nie poprzestano. W kolejnych latach następował sukcesywny wzrost tych stawek i od 1 stycznia 2017 r. kształtowały się już one w przedziale od 1130 – 2820, natomiast od 1 stycznia 2019 r. do chwili obecnej obowiązują w resorcie SWiA stawki w przedziale od 1350 do 2970 zł. Jednocześnie wskazał, że utrzymywanie stosunkowo niskiej stawki z lewej strony w najniższej kategorii wiąże się z tym, że stanowi ona podstawę do naliczania pracownikom niektórych dodatków (w przypadku PUZP, w tym celu mamy odrębną – I kategorię zaszeregowania, do której nie jest zaszeregowane żadne stanowisko pracy w resorcie ON).

W ministerstwie SWiA jednak po raz kolejny na tym poziomie stawek nie poprzestano. Aktualnie w procedowaniu legislacyjnym jest projekt rozporządzenia MRPiPS, który zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii dla tych pracowników będą się kształtowały w przedziale od 1450 do 3370 zł. Z treści tego projektu wynika, że generalnie wszystkie stawki będą wyższe od tych z PUZP a stawki z prawej strony będą wyższe od stawek zapisanych w PUZP o ponad 1000 zł co sprawia, że tamci pracodawcy – w odróżnieniu od pracodawców wojskowych – nie  będą mieli żadnych problemów ze sprawnym wprowadzeniem w życie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, czy wdrożeniem w życie podwyżek planowanych od 1 stycznia b.r.

Następnie Przewodniczący Kazimierczak powołał się na art. 18 Kodeksu pracy zawierający przepis, że postanowienia umów o pracę, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy a właśnie do takiej sytuacji doszło w przypadku pracowników resortu obrony narodowej. W takim przypadku art. 18 wskazuje, że postanowienia umów o pracę mniej korzystne dla pracowników niż przepisy prawa pracy są nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Przewodniczący TARCZY poinformował, że zamiarem władz Związku jest wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organu rejestrującego i zainteresowanie sytuacją naszych pracowników i podjęcie stosownych działań w tym zakresie. W jego ocenie jest to uzasadnione, gdyż okazuje się, że mniej korzystne przepisy obowiązują pracowników resortu obrony narodowej już od dłuższego czasu a ministerstwo – mając tego świadomość – nie podjęło dotychczas żadnych działań, żeby ten stan prawny zmienić. Uwzględniając powyższe, Związek oczekuje, że do końca przyszłego tygodnia otrzyma oficjalne pisemne stanowisko ministerstwa na wezwanie do podjęcia rokowań z dnia 30 grudnia 2019 r., które będzie wskazywało przyczyny nie podjęcia rokowań, jak również uzasadnienie nie dostrzegania potrzeby dokonywania zmian w zakresie podwyższenia stawek wynagrodzenia w PUZP.

Odnosząc się do rzeczywistych działań w jednostkach wojskowych związanych z potrzebą zabezpieczenia minimalnej płacy, Przewodniczący wskazał na nieprawidłowe stosowanie przepisów PUZP w zakresie zaszeregowania niektórych stanowisk. Otóż pracodawcy – nie mogąc zabezpieczyć pracownikom minimalnej płacy – zaszeregowują najniższe stanowiska pracy do… wyższych kategorii zaszeregowania. Dotyczy to takich stanowisk, jak: portier, palacz, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy czy robotnik magazynowy, które – zamiast zaszeregowania do stawek w kategorii od II do V – są opłacane w oparciu stawki wynagrodzenia zasadniczego z kategorii IX. Taka sytuacja sprawia, że np. zarówno referent, jak i pomoc kuchenna opłacani są z tej samej IX kategorii.

Ponadto poinformował, że z napływających do Związku informacji wynika, że znaczna skala pracowników musiała mieć zmienione wynagrodzenie od 1 stycznia b.r. Jako przykład wskazał warszawski RBLog, gdzie ponad 700 pracowników musiało mieć podniesione wynagrodzenie do poziomu płacy minimalnej! Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy na stanowiskach: portier, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, robotnik magazynowy, konserwator, operator , wartownik. Na dzień dzisiejszy określono im wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2365 zł, co – z premią na poziomie 10% (236,50 zł) – pozwoliło osiągnąć poziom minimalnej płacy w kraju! U tego pracodawcy poziom minimalnej płacy (2601,50 zł) mają od stycznia jeszcze pracownicy w grupach innych stanowisk, na których występują nieuzasadnione różnice w poziomie płac. Dotyczy to w szczególności takich stanowisk, jak: ekspedytor, galwanizator, instruktor, kierowca, krawiec, laborant, lakiernik, legalizator, manewrowy, maszynista, młodszy ratownik, referent, rymarz, spawacz, stolarz, tapicer, technik, tokarz. Ocenia się, że obecnie w tym RBL-ogu około 40% pracowników wynagradzanych jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Z drugiej strony natomiast, w krakowskim RBL-ogu potrzeba wyrównania do minimalnego dotyczyła tylko jednego pracownika. Uwzględniając fakt, iż Inspektorat Wsparcia zabezpiecza RBL-ogom budżety płac na zbliżonym poziomie przeciętnej płacy – wskazał, że Związek nie znajduje uzasadnienia dla zwiększania środków na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia minimalnej płacy. W ocenie Związku, wszystkie RBL-ogi miały i mają możliwość zabezpieczenia poziomu tej płacy w ramach posiadanych środków, poprzez podjęcie odpowiednich działań własnych, natomiast przydzielenie dodatkowych środków tylko dla niektórych jednostek – będzie prowadziło do nieuzasadnionego różnicowania tożsamych jednostek i naruszania postanowień decyzji Nr 141/MON w tym zakresie poziomu przeciętnego wynagrodzenia.

Na zakończenie piątkowego spotkania Przewodniczący TARCZY zasygnalizował tylko problem środków na wzrost wynagrodzeń pracowników licząc, że przedstawione wartości zmobilizują przedstawicieli strony resortowej do zajęcia stanowiska w tym zakresie w trakcie dzisiejszego spotkania. Niestety, tak się nie stało.  

Budżet płac w ostatniej pięciolatce

W związku z powyższym, Przewodniczący przedstawił bardziej szczegółowo informacje o budżecie roku 2020 wynikające ze związkowych analiz, odnosząc się na wstępie do wyrażanego przez Pełnomocnika braku spektakularnej zmiany w obszarze wynagrodzeń pracowników ron. Wskazał, że w roku 2020 budżet wynagrodzeń osobowych (bez DWR) pracowników „niemnożnikowych” w dziale 752 Obrona narodowa jest większy o prawie miliard zł (dokładnie o 995,4 mln zł) w odniesieniu do roku 2015, natomiast ta wartość dla wszystkich pracowników wojska w tym okresie przekracza miliard zł (wynosi 1.033,7 mln zł). Stwierdził, że trudno mu zrozumieć, dlaczego te wartości nie są dla Pełnomocnika spektakularne tym bardzie, że niewątpliwie zostały one ukształtowane za czasów tego rządu i Związek TARCZA ten fakt docenia.

Powołując się na odpowiedź ministra Grabskiego z 29 lutego 2016 r. na pracowniczą petycję z listopada 2015 r. skierowaną do Ministra ON przez Międzyzwiązkową Komisję Koordynującą (MKK), Przewodniczący wskazał, że w petycji zawarty był postulat dotyczący „określenia ścieżki” zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników wojska w okresie kolejnych 5 lub 10 lat, które miały w rzeczywistości stanowić wzrost nakładów o kwotę ok. 1 mld zł.

Wówczas w odpowiedzi wskazano, że nie jest on możliwy do zrealizowania, gdyż:

– wymagałoby to zwiększenia ogólnego budżetu na wynagrodzenia resortu obrony narodowej ponad poziom wynikający z zapisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

– zwiększenie funduszu wynagrodzeń mogłoby następować wyłącznie w drodze alokacji z innych obszarów zadaniowych resortu, w tym z obszaru modernizacji technicznej;

– zmniejszanie nakładów na modernizację techniczną Sił Zbrojnych – zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej – jest niezasadne.

Obecnie okazuje się, że jednak postulat MKK z 2015 r. o zwiększenie nakładów stał się faktem w 2020 r. a więc dokładnie w piątym roku  „ścieżki” i to bez uszczuplenia nakładów na modernizację techniczną, które również wzrastają. Przewodniczący wskazał, że w ślad za tymi nakładami na wynagrodzenia nie poszły jednak dalsze działania ministerstwa w zakresie likwidacji skutków błędnych decyzji kierownictwa MON w latach poprzednich.

Na tę okoliczność Przewodniczący przytoczył tekst z odpowiedzi ministra Grabskiego, że cyt.: „W obecnej chwili działania kierownictwa MON nastawione są na naprawę wieloletnich błędów, których jedynym efektem były dwie niekorzystne decyzje Ministra Obrony Narodowej: decyzja Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej i zastępująca ją decyzja Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 roku o identycznym brzmieniu. (…) w oparciu o postanowienia w/w decyzji doszło jedynie do redukcji personelu cywilnego resortu obrony narodowej, przy jednoczesnym braku zrealizowania zapisów o poprawie płac.”  wskazując, że dzisiaj do tej wypowiedzi ministra Grabskiego można byłoby dopisać ciąg dalszy o brzmieniu: „i zastępująca ją decyzja Nr 141/MON z dnia 9 maja 2016 r. o identycznym brzmieniu.” Niewątpliwie bowiem, żadne działania naprawcze w tym obszarze – jak dotychczas – nie zostały podjęte.

Ostatnim zacytowanym przez Przewodniczącego fragmentem zawartym w podsumowaniu odpowiedzi ministra Grabskiego było stwierdzenie, że cyt.: „…wprowadzenie kompleksowych i skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do podwyżek wynagrodzenia pracowników cywilnych resortu ON i jednocześnie zniwelują skutki błędnych decyzji, jakie podjęło kierownictwo MON w latach 2008-2015, wymagają właściwej analizy i są zależne od stanu finansów państwa. Obecne kierownictwo nie jest w stanie naprawić wieloletnich zaniedbań poprzednich ministrów resortu obrony narodowej w krótkim czasie.” Odnosząc się do tego akapitu wskazał, że wówczas – na początku marca 2016 r., gdy Związek otrzymał taką odpowiedź – mógł jeszcze ją zrozumieć, bo rzeczywiście od wyborów upłynęło dopiero kilka miesięcy. Jednak dzisiaj od tej odpowiedzi (z dnia 29 lutego 2016 r.) upływają właśnie 4 lata a Związek dopiero w trakcie poprzedniego spotkania dowiedział się, że w ministerstwie powołano zespół analityczny, który będzie analizował sytuację socjalną i obszar wynagradzania pracowników ron.

Czyżby chodziło o przeprowadzenie analiz, o których 4 lata temu pisał min. Grabski – zadał pytanie Przewodniczący ale odpowiedzi od Pełnomocnika nie uzyskał…  

Podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku

Przechodząc do tegorocznego budżetu Przewodniczący wskazał, że na 1 pracownika „niemnożnikowego” w dziale 752 – Obrona narodowa zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia umożliwiające wzrost płac o 693 zł w stosunku do roku poprzedniego. Nie jest to najwyższy wzrost, gdyż np. dla pracowników „niemnożnikowych” w dziale 750 możliwy jest wzrost o 932 zł. W przypadku członków korpusu służby cywilnej (ksc) zaplanowane środki dają możliwość wzrostu płac o 916 zł w Urzędzie MON i 562 zł w terenowych organach administracji wojskowej (wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień).

W związku z tak znaczną rozbieżnością kwot zaplanowanych na pracowników ksc, Przewodniczący wskazał, że w przypadku członków ksc tegoroczna podwyżka ma dwie składowe: wynikającą z ustawowego podwyższenia kwoty bazowej o 6% (z 1916,94 do 2031,96 zł) oraz wskazywaną przez Ministra Obrony Narodowej kwoty 500 zł. W jego ocenie – w odróżnieniu od pracowników Urzędu MON – pracownikom terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) nie zabezpieczono w budżecie właściwego poziomu środków na wzrost wynagrodzeń.

Przedstawił wyliczenie, z którego wynika, że z tytułu wzrostu kwoty bazowej podwyżka powinna być zabezpieczona co najmniej w kwocie 138 zł w przypadku pracownika z 20 letnim stażem pracy, którego wynagrodzenie zasadnicze kształtowane jest na poziomie mnożnika stanowiącego jednokrotność kwoty bazowej. Łączna podwyżka – wraz z kwotą wskazywaną przez Ministra (500 zł) – dla tego przykładowego pracownika powinna kształtować się na poziomie nie niższym niż 638 zł.

Wskazał również, że faktyczna przeciętna wartość mnożnika pracowników z TOAW jest wyższa niż jednokrotność kwoty bazowej, stąd również skutki waloryzacji kwoty bazowej powinny być zaplanowane w wyższych kwotach niż zapisane w budżecie. W związku z powyższym, niezrozumiałym dla niego jest różnicowanie pracowników Ministerstwa i pracowników TOAW w zakresie planowania środków na wzrost płac i wskazał, iż oczekuje podjęcia w ministerstwie stosownych działań w tym zakresie.

Odnosząc się do przedstawionych danych, Pełnomocnik poinformował jedynie, że na wynagrodzenia pracowników on zaplanowana została kwota ok. 273 mln zł, przy uwzględnieniu naliczenia kwoty 45558 pracowników 12 miesięcy i kwoty 500 zł. W odpowiedzi Przewodniczący wskazał, że nie zmienia to faktu, że z kwoty 367 mln zł zabezpieczonej w dziale Obrona narodowa – w dalszym ciągu pozostaje kwota ok. 94 mln zł, co do której nie został Związkowi przedstawiony kierunek jej zagospodarowania. W ocenie naszego Związku, w ramach tych środków można byłoby zniwelować występujące dysproporcje płac na tożsamych stanowiskach pod warunkiem, że nastąpi oczekiwana zmiana tabeli w PUZP.

Podsumowując ten obszar dyskusji, Przewodniczący wskazał, że zasady podziału środków na wzrost wynagrodzeń schodzą dla Związku na dalszy plan w sytuacji, gdy nie stworzy się w PUZP możliwości podwyższenia wszystkim pracownikom poziomu wynagrodzenia zasadniczego, który jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia. Poinformował, że wskazywany wcześniej wzrost wynagrodzeń na najniższych stanowiskach pracy nie będzie mógł być przeprowadzony, gdyż podwyżka zostanie przyblokowana poziomem maksymalnej płacy zasadniczej w V kategorii, czyli kwotą 2460 zł. Posłużył się przykładem z RBL-ogu, gdzie najniższe wynagrodzenia będą mogły wzrosną na najniższych stanowiskach jedynie o kwotę 140 zł (z poziomu 2320 do kwoty 2460 zł). Dla Związku taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego domagamy się zmiany tabeli, bo jest jeszcze na to czas – stwierdził Przewodniczący.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w odniesieniu do stanowisk, na których wynagrodzenia pracowników już przekroczyły, bądź się zbliżają do poziomu stawek maksymalnych. Dla tych pracowników trudno będzie nawet zrealizować założony w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu na poziomie 106%.

W  odpowiedzi Pełnomocnik poinformował, że:

– najważniejsze dla Ministra Błaszczaka jest wypłacenie pracownikom wszystkich środków, które zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej na rok 2020. Jest to nasz cel – dodał;

– z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, nie ma tych zagrożeń, na które wskazywał Związek w trakcie tych dwudniowych spotkań;   

– odpowiedź na pismo z dnia 30 grudnia 2019 r. zostanie nam udzielona na piśmie;

– resort widzi potrzebę zmian i przygotowuje się do nich ale nastąpi to za 2-3 miesiące;

– działania ministerstwa w zakresie zmian będą realizowane w innej kolejności, gdyż ministerstwo chce, żeby sytuacja pracowników była jak najlepsza.

Na koniec podjęty został jeszcze temat spraw bieżących i interwencji oraz związanych z tym problemów, jednak z uwagi na upływ czasu zarezerwowanego na spotkanie (1 godzina) – kontynuacja tego tematu nastąpi w następnym  tygodniu. (MK)    

Z ostatniej chwili:

W dniu dzisiejszym do wszystkich organizacji związkowych skierowane zostało pismo Pełnomocnika MON Nr 1724/DSS z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczące szkoleń pracodawców w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi. Na potrzebę zorganizowania tych szkoleń wskazywaliśmy w ubiegłym roku, w trakcie czerwcowego spotkania z Ministrem Skurkiewiczem.

Wówczas poproszono nas, abyśmy przedstawili obszary zagadnień, które powinny się znaleźć w tematyce tych szkoleń. Zagadnienia te przedstawiliśmy jeszcze w lipcu ubiegłego roku ale dotychczas nie mieliśmy żadnej odpowiedzi w tym zakresie, stąd – na spotkaniu z Pełnomocnikiem MON w dniu 7 lutego b.r. –  podnieśliśmy tę kwestię. Byliśmy całkowicie zaskoczeni, gdy poinformowano nas, że szkolenia pracodawców są już realizowane.

Dzisiejsze pismo w tym zakresie jest więc niewątpliwie efektem podniesienia przez nas na spotkaniu kwestii braku informacji. Nie znamy ostatecznego kształtu zakresu tematycznego tych szkoleń, jednak pozostaje nam wierzyć, że przyniosą one oczekiwany efekt i współpraca pracodawców z zakładowymi organizacjami związkowymi ulegnie znaczącej poprawie. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
185 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Jasiu
15 lutego, 2020 07:50

Szkolenia niech rozpoczną od wog w Olsztynie od Komendanta i pani Kamili, czy wartownik musi robić badania okresowe, skoro od 4 lat ustawa zabrania wykonywania badań okresowych.
Takich tam się geniuszy zatrudnia. Oni są niereformowalni od wielu lat i nic nie przyjmują do wiadomości.
Może, Panie Pełnomocniku jakaś kontrola. Chociaż cały czas tam są kontrole i żadnych konsekwencji, ani kar nie widać.
Jak mają być szkolenia dla Pracodawców (a ktoś o to wnioskował) na spotkaniu w listopadzie.
Pracodawcy nadal będą robić co chcą – to absurd i szkoda pieniędzy budżetowych.

Przemysław
16 lutego, 2020 15:08
Reply to  Jasiu

Temat badań to nie tylko problem WOG-u w Olsztynie a generalnie systemowy 🙂

.Jasiu
16 lutego, 2020 17:02
Reply to  Przemysław

Dlatego trzeba o to zawalczyć centralnie…..

Jasiu
18 lutego, 2020 06:29
Reply to  Przemysław

Przemysław nie zupełnie. Są JW takie jak 1, 2 RBLog, CSLog i wiele innych JW w RON, które zatrudniają normalnych oświeconych „kadrowców” lub mają dobrych radców prawnych i od 2- 4 lat – nikt z wartowników nie wykonuje podwójnych badań okresowych.
No cóż ale taki mamy DSS….
A problem jest, bo są bezpodstawnie wydawane pieniążki z budżetu RON a można by było je zagospodarować w innych obszarach.
Ale brakuje „porządnego” gospodarza w RON.

Przemysław
19 lutego, 2020 12:41
Reply to  Jasiu

Ups akurat 1 RBlog to niezbyt dobry przykład, niestety a temat „kadrowców” i radców prawnych jest ogromny jak ocean. Problem z radcami i generalnie z zawodami prawniczymi polega na tym, że jak dasz im pustą kartkę – to każdy będzie na niej widział co innego ale żaden nie powie, że kartka jest czysta.

Jasiu
20 lutego, 2020 07:31
Reply to  Przemysław

A czemu pani Maria kiedyś była w 1RBLog dobrym prawnikiem. Czy pomyliłem imię.

Jasiu
17 lutego, 2020 10:10
Reply to  Jasiu

Miało być od sześciu lat ustawa nakazuje nie wykonywania podwójnych badań dla KPOF.
Omyłka pisarska. Przepraszam.

Beti
15 lutego, 2020 08:37

Dlaczego taka ogromna rozbieżność między podwyżką dla pracowników z PUZP a KSC??
My mnożnikowi mniej… Nie rozumiem.

15 lutego, 2020 09:11
Reply to  Beti

To tak jak ja. Też tego nie rozumiem… 🙁

Grzesiek
15 lutego, 2020 09:57

Czy jest określone stanowisko Monu i Tarczy dotyczące minimalnej kwoty podwyżki dla pracownika z działu obrona narodowa (752)?? Piszę tu tylko o samej podwyżce wynagrodzenia zasadniczego.
I ogólnie pytam też o przyjęte minimum…

15 lutego, 2020 10:44
Reply to  Grzesiek

Widzę, Grzesiek, że nieuważnie chyba przeczytałeś treść powyższej aktualności. Nie ma potrzeby ustalania minimalnej kwoty podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, gdyż… obecne stawki same „zablokują” możliwość zrealizowania tego wzrostu. Podam to na przykładzie portiera w 2 RBLog. Na dzień 31 grudnia 2019 r. miał stawkę na poziomie 2320 zł, która w styczniu wzrosła do poziomu 2365 zł. Na tym stanowisku maksymalna stawka zasadniczego to kwota 2460 zł. Czyli wzrost zasadniczego może by tylko o 95 zł w stosunku do obecnego poziomu, natomiast licząc ten wzrost w odniesieniu do ostatniego dnia grudnia – o 140 zł. 🙁 Czy można tę kwotę wskazać, że… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 lutego, 2020 10:54

Nie raz było tak że jeśli nie łapał się pracownik w danych widełkach, to mu kat zaszeregowania zmieniano, więc muszę napisać – wiem, o co pytam.
I Mon chyba sam Pan napisał w aktualności nie widzi problemu z tym związanego. Czyli ok.
Jeśli ktoś dostanie tylko 150 zł przykładowo, to gdzie pójdzie ten ogrom kasy, skoro Mon chce wydać wszystko… na jednorazówki czy może dacie kierownikom 1500 a plebsowi 100-150??

15 lutego, 2020 11:09
Reply to  Grzesiek

Napisałeś: „…jeśli nie łapał się pracownik w danych widełkach, to mu kat zaszeregowania zmieniano…” To jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. Osoby tak działającej w roli przedstawiciela pracodawcy – już dawno nie powinno być na tym „stołku”. Kontynuując Twoją wypowiedź, można stwierdzić, że np. pomoc kuchenna wynagradzana dzisiaj z kat. IX – będzie mogła mieć określane wynagrodzenie zasadnicze do poziomu 2800 zł. Na takie stosowanie postanowień TARCZA nigdy się nie zgodzi! Taki to rozumowanie prowadzi do tego, że „jutro” ktoś zaproponuje zapis, że: Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ron kształtuje się w przedziale od 1310 do 9000 zł. Bez żadnych… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 lutego, 2020 11:31

To już wiem jakie macie stanowisko. Plebs ma zarabiać minimum. Nieważne, że ma ciężką pracę. Widać wasze podejście doskonale czyli kierowcy, operatorzy, wartownicy to minimum tak??? Ludzie, którzy muszą mieć zdrowie psychiczne i predyspozycje psycho – fizyczne do tych zawodów… referent waszym zdaniem ma zarabiać więcej jak te wyżej opisane stanowiska??? Wy chyba sobie żartujecie… porównać odpowiedzialność jednego i drugiego. I co jak co jak referent się pomyli to papier wszystko przyjmie. Gorzej z kierowcami, operatorami sprzętu czy magazynierem z odpowiedzialnością na mln. Referentem może być każdy. Lepszy czy gorszy. I to jest ta polityka waszej hierarchii stanowisk… dobra kończę.… Czytaj więcej »

15 lutego, 2020 15:55
Reply to  Grzesiek

Widzę, Grzesiek, że w dalszym ciągu nie rozumiesz tego, co zostało opisane na stronie. Może czytasz zbyt emocjonalnie ale te Twoje emocje wyładowuj na resorcie… Dzisiaj tylko TARCZA i organizacje skupione w MKK domagają się zmiany tabeli, bo wiedzą, że za chwilę będzie płacz, że nie można podwyższyć wynagrodzenia zasadniczego i wszystko skupi się na zoz i pracodawcach. A tak już na marginesie, o ile dobrze pamiętam (mogę się mylić) ale czy Ty nie pisałeś, że jesteś z 3 RBLog… i nie Ty czasem dawałeś wpisy dotyczące wyrównania do minimalnej… Jeżeli nie Ty, to sorry za tą sugestię ale jeżeli… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 lutego, 2020 16:25

Panie Marku ok. Ale jedna uwaga.
Nie wmawiaj mi Pan, że najwidoczniej czegoś nie rozumiem czy nie potrafię czytać ze zrozumieniem. Lub, że czytam niezbyt dokładnie, bo czytam wnikliwie. A rozumiem więcej niż się komuś zdaje. Umiem czytać między wierszami i to wystarczy.
Patrzę na to wszystko z boku. Wnioski wyciągam i tylko tyle…nie.mi nie trzeba byłoby wyrównywać.za rok chyba będą musieli choć mówię- szukam pracy innej.mam dość takich płac i takich niesprawiedliwości.

Grzesiek
15 lutego, 2020 17:54

A pisałem o jednej trzeciej pracowników ogólnie. Nie odpowiedziałem Panu.

15 lutego, 2020 20:20
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, mam rozumieć, że według Twojej wiedzy, 1/3 pracowników ron miała podniesioną pensję w styczniu, żeby zabezpieczyć poziom płacy minimalnej…
Możesz mi wskazać źródło tej informacji.

Grzesiek
15 lutego, 2020 20:22

Przecież to Pan pisał też… czytałem już dwa lata temu i rok temu że bardzo duża część pracowników otrzymuje wyrównania. Nie chce mi się tego szukać.
Jakiś czas temu czytałem o wyłączeniu wszystkich składników z minimalnej… teraz i tego nie mogę odszukać.
Dziwne. Ale wiem, co czytam.
Podobno głównie to Opzz naciska o to.tak pisało.

15 lutego, 2020 21:06
Reply to  Grzesiek

Nie bierz Grzesiek do siebie to moje zapytanie o źródło, bo myślałem, że rzeczywiście masz pewną informację.
Jak wiesz, bo kiedyś pisałem, nasze informacje opierają się wyłącznie na faktach.
Nie jesteśmy wizjonerami, których wizje nie znajdują potem możliwości realizacji…
Gdy coś mówimy – zawsze opiera się to na mocnych podstawach.
A pracownicy ron mają wybór. I stosownie do swoich potrzeb – wybierają te treści, które chcą.

Grzesiek
15 lutego, 2020 21:21

Piszę, co czytałem kiedyś.
Trochę jest Pan złośliwy… ale ok. Mogę być wizjonerem.
W końcu przepowiedziałem wyłączenie wysługi… pierwszy tutaj o tym pisałem.
Niby wtedy pisałem herezje. Moja teraźniejsza przepowiednia jest bardzo mroczna i pesymistyczna.
Sprawdzi się za max dwa lata.

15 lutego, 2020 21:44
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, przecież pamiętam, że pisałeś, bo nawet gorąco wówczas dyskutowaliśmy i nawet przytaczana była strona z netu…
Pamiętam. Wówczas Ty zakładałeś, że to wyłączenie wysługi będzie nawet o rok wcześniej, bo już 2018 r.
Ale teraz co miałoby być wyłączone. Premia?
Może wychodzi na to, że jestem złośliwy ale to nie tak. Próbuję dociekać pewnych rzeczy, bo jak się mówi w każdej plotce jest ziarenko prawdy.
Chyba jakoś tak to brzmi. Pozdrawiam Cię serdecznie.

Grzesiek
15 lutego, 2020 21:51

Oj pisałem nie o 18 a raczej o 19, max 2020… ale może się mylę.
Nie pamiętam.

15 lutego, 2020 22:37
Reply to  Grzesiek

OK, może rzeczywiście o 2019, bo przecież dopiero w tym roku to weszło.
Ważne, że w końcu weszło.

.Jasiu
16 lutego, 2020 10:57

Marku a skąd wiesz, że nie. Skoro w moich JW np. 4 jest po 30 proc. Sam 2Rblog ma ponad 700 pracowników.

16 lutego, 2020 16:34
Reply to  .Jasiu

A w 3 RBLog – jedna osoba…

.Jasiu
16 lutego, 2020 16:51

Ale średnio wyjdzie około 30 procent to tak samo jak z naszą płacą.
Średnia w MON wynosi 4800 zł a ile zarabiają pracownicy…

16 lutego, 2020 17:31
Reply to  .Jasiu

Nie wyjdzie te 30%, bo musiałoby to dotyczyć ponad 13 tysięcy pracowników. Nie wiem, czy będzie ich ok. 6 tysięcy…

Jasiu
17 lutego, 2020 10:12

Mam nadzieję, że Pan Pełnomocnik będzie przygotowany na spotkanie i przekaże ilu mamy takich pracowników w RON, którzy nie łapali się na 2600 zł minimalnej płacy – oczywiście wraz z premią…

Ryszard
15 lutego, 2020 16:01
Reply to  Grzesiek

R- wa mac…LUDZIE….spokój… Tylko spokój nas wszystkich może uratować. Ja pisałem, że tak będzie, że będzie maniana i kaszana, że tą kasę jak to sienkiewiczowskie czerwone płótno każdy będzie drapał i ciągnął w swoja stronę. Pisałem, że ten układ stał się gorsetem, który ściśnie za d…ę i tych „biednych” i tych „bogatych” – po prostu wszystkich. Pisałem też o tym aby te pierdzielone tabele, które nam teraz ością w gardle stają po prostu zawiesić. Tomasz napisał tu w innym wątku parę głęboko mądrych zdań, które jednak przeszły bez echa. To nie może być tak, że każda grupa zawodowa zacznie drzeć… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 lutego, 2020 19:34
Reply to  Ryszard

Rysiek… stary ten komentarz to mistrzostwo swiata.serio!!! Zgadzam się z nim w 100% szacun za to co napisaleś…taki komentarz należałoby wywiesić w każdej jw.

Pablo
16 lutego, 2020 06:02
Reply to  Ryszard

Ryszard, jestem magazynierem w JW, wytłumacz mi dlaczego Pani referentka która m.in. mój magazyn ma pod sobą, zarabia więcej od magazyniera…
Ona się pomyli to poprawi w kompie, ja mam odpowiedzialność w milionach. W tamtym roku referenci mieli większą podwyżkę niż magazynierzy…
A tak się składa, że nasza zwiazkowa jest referentem…
Dlatego tak każdy mówi, że zz dla siebie aby ciągną…
Na stanowisko referenta chętnych jest dużo, na stanowisko magazyniera chętnych praktycznie nie ma…

Grzesiek
16 lutego, 2020 12:46
Reply to  Pablo

Ty, u mnie to samo… referenci więcej dostali jak operatorzy!!! Jak kierowcy i oczywiście magazynierzy.. to są kpiny.
Oczywiscie związkowa u nas to referent tak samo… kpiny
Kpinyyyy

Beti
15 lutego, 2020 10:43

A Urzędy MON prawie drugie tyle!!
Czy to tak już zostanie Panie Marku? Ale tak realnie.
W ubiegłym roku przelali nam szybko, też bez żadnych konsultacji..
Z pana wyliczeń wychodzi 638 zł. I taka powinna być średnia kwota na pracownika w KSC. W zależności od stażu i zajmowanego stanowiska. Coś mi się zdaje, że będzie gołe 500. Nawet nie 562 🙁
Po 35 latach pracy trudno mi szukać czegoś nowego.
Ale jaka ta moja emerytura będzie, to aż się boję myśleć.

15 lutego, 2020 10:55
Reply to  Beti

To pytania nie do mnie, Beti, lecz do osób, które ten budżet zaplanowały.
Czy tak zostanie? A skąd mam wiedzieć, co tam mają w głowie?
Ja bym wiedział, co zrobić…

Napisałaś cyt.: Z pana wyliczeń wychodzi 638 zł. I taka powinna być średnia kwota na pracownika w KSC.
Wyciągnęłaś błędny wniosek, gdyż taka powinna być minimalna podwyżka dla członka ksc, który posiada mnożnik na poziomie 1,000 i ma 20% dodatku stażowego a wiadomo, że Wasze płace przekraczają ten mnożnik, chociaż tylko w niewielkim stopniu.

Ryszard
15 lutego, 2020 14:28

To może poczytajmy zanim zaczniemy tu uprawiac chciejstwo To przyklad podobny choć nie u nas cyt; „Teoretycznie kwota bazowa została odmrożona, ale tę waloryzację wrzucono w obiecaną podwyżkę płac. (…) Może niewiele osób to zauważyło, ale tak jest” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Jak dodaje, „rząd w sprytny sposób wybrnął z problematycznej sytuacji braku waloryzacji przez ostatnie lata”. I dalej; ”Mundurowi otwarcie mówią, że porozumienie podpisane z MSWiA zakładało coś innego. W takim razie jak umówiliście się z rządem? W zawartym porozumieniu była mowa o… Czytaj więcej »

15 lutego, 2020 16:37
Reply to  Ryszard

Co więc???
Napisałeś o funkcjonariuszach, może napiszesz o żołnierzach???
Co Cię tamci interesują. Boisz się napisać o żołnierzach? A jest o czym pisać i wcale nie in minus 🙂

Ryszard
15 lutego, 2020 17:09

Nie piszemy tu o funkcjonariuszach ani o żołnierzach a w istocie o tym, jak w obiecanej podwyżce zmieszczono to zwiększenie kwot bazowych czy innych współczynników. Nie wydaje mi się aby u nas postąpiono inaczej niż np. w MSWiA, stąd to całe gadanie /pisanie/ o podwyżce będącej sumą tych naszych 500 zł i kwoty wynikającej z mnożnika jest i przedwczesna, i w istocie nieuprawniona. Wydaje mi się, że jeżeli KSC otrzyma podwyżki – to w granicach tych obiecanych 500 zł i to tyle. I o tym ja w istocie napisałem. A żołnierze?? Żołnierze tu jak raz nic wspólnego z poruszonym problemem… Czytaj więcej »

15 lutego, 2020 19:47
Reply to  Ryszard

„Nie wydaje mi się aby u nas postąpiono inaczej niż np. w MSWiA…” „Wydaje mi się, że jeżeli KSC otrzyma podwyżki…” „Żołnierze tu jak raz nic wspólnego z poruszonym problemem nie mają, gdyż im nikt nie obiecywał odrębnej od wzrostu kwoty bazowej podwyżki uposażeń z tego, co mi się wydaje.„ Nie jest moim zadaniem, wyprowadzanie Ciebie z tego stanu, i wskazywanie Ci tego, co faktycznie zostało zrobione w obszarze służb mundurowych… Powiązanie żołnierzy i ksc jest jak najbardziej na miejscu, Mówiłem o tym w trakcie spotkania ale nie napisałem o tym w aktualności, bo uważałem, że nie dotyczy to pracowników.… Czytaj więcej »

Ryszard
15 lutego, 2020 20:58

Żaden to specyficzny mój stan a jeżeli już – to raczej twój…. Dlatego, że nie można rozbudzać nadziei pracowników KSC TOAW na podwyżki wyższe niż te obiecane przez resort. Nie otrzymają bowiem – w moim przekonaniu – nic, ponad tą obiecaną już kwotę podwyżki a wzrost mnożnika wejdzie w jej skład i to wszystko. Jeżeli nie zmusiliśmy resortu do innego spojrzenia na ten problem, to nie wzbudzajmy w ludziach nadziei. Po prostu się tu publicznie załóżmy, gdyż ja obstawiam, że z tą podwyżką dla nich będzie przysłowiowe dwa w jednej. To bynajmniej nie moja złośliwość i nad tym ubolewam. Aby… Czytaj więcej »

15 lutego, 2020 21:34
Reply to  Ryszard

Uważam, że akurat Ty w kwestii ksc nie powinieneś się w ogóle wypowiadać. Cóż z tego, że potem ich oficjalnie przeprosiłeś, gdy było to po tym, jak ich ze środków na wynagrodzenia oskubaliście… Zapewne dobrze pamiętasz tamtą sytuację. Uważam, że teraz piszesz, bo piszesz ale nie wiem po co, skoro nawet nie rozróżniasz mnożnika od kwoty bazowej. Napisałeś bowiem: Nie otrzymają bowiem – w moim przekonaniu – nic, ponad tą obiecaną już kwotę podwyżki a wzrost mnożnika wejdzie w jej skład i to wszystko. Uważam tak samo jak Ty, że ich podwyżka ma się wiązać z podwyżką mnożnika. Innej drogi… Czytaj więcej »

Ryszard
15 lutego, 2020 15:22

Dobrze Marek – ale właściwie to co wyszło z tych dwóch spotkań z przedstawicielami resortu??
Tylko krotko i konkretnie…
Z pominięciem tego, że Ty im robiłeś wykład a oni słuchali…..lub nie….

P.S. Nie skomentowałem dotychczas tych dwóch informacji ze spotkania w DSS dlatego aby nie być oskarżany o sianie czarnowidztwa i rzucanie niektórym kłód pod nogi, czy nawet plucie do własnego gniazda.
Nie uczyniłem tego i jeszcze się wstrzymuję ale do czasu, gdyż to wszystko bardzo mi się nie podoba i idzie po raz kolejny w bardzo złym kierunku.
No, ale…
Poczekamy – zobaczymy….

15 lutego, 2020 20:43
Reply to  Ryszard

W dwóch słowach, to rozmowy skończyłyby się już po 20-30 minutach… i mówię o pierwszym spotkaniu, bo drugiego by nie było. Mając jednak wiedzę i widząc to, co się dzieje w obszarze wynagradzania, i będąc jednocześnie przedstawicielem Związku, który jest stroną PUZP – musiałem podjąć wszelkie działania, jakie uważam za stosowne aby przeciwdziałać brakowi rokowań nad PUZP. Dlatego też uważam, że wykorzystałem ten czas prawidłowo, bo za miesiąc, dwa, żaden szeregowy członek naszego Związku nie będzie mógł powiedzieć, że nic nie zrobiłem… Zrobiłem to, co uważałem za słuszne – na podstawie moich ustaleń dokonanych z Zarządem Krajowym… Uwzględniając fakt, iż… Czytaj więcej »

pcm
16 lutego, 2020 07:27

Panie Marku a może Rysio to TW MON
😉

16 lutego, 2020 15:35
Reply to  pcm

Postrzegacie moją wypowiedź w odwrotnym kierunku – bo w moim przekonaniu, to MON wykorzystuje wpisy Ryszarda na tej stronie a Ryszard w ogóle może nie być tego świadomy, bo przecież nie uczestniczy w spotkaniach i nie wie, jakie treści są przez przedstawicieli MON wypowiadane. Nie jest też tajemnicą chyba, że nasza strona jest czytana, analizowana a wszystkie aktualności są drukowane i stanowią materiał, który z samego rana przekazywany jest na biurka osób decyzyjnych. Nie dziwię się temu, gdyż skąd mają czerpać wiedzę z obszaru wynagradzania pracowników ron… 🙁 Programy komputerowe, które są wykorzystywane w MON nie dają możliwości na wyciąganie… Czytaj więcej »

pcm
16 lutego, 2020 19:24

Żartowałem z tym współpracownikiem…
Może czas wykorzystać propagandowo nasze miejsca.
Po co pisać fakty.
Piszmy fake newsy, niech się na górze głowią bardziej….

16 lutego, 2020 21:57
Reply to  pcm

Dlaczego nie, ale uważam, ze na to jeszcze przyjdzie czas, gdy oficjalnie zostanie stronie społecznej przedstawiona propozycja podwyżek. W listopadzie minister Skurkiewicz mówił o zabezpieczeniu w budżecie kwoty 500 zł i każdy brał to za dobrą monetę. Gdy zacząłem Go wypytywać o dokładniejsze sprecyzowanie – wówczas minister stwierdził, że jeszcze nic pewnego i poczekajmy na uchwalenie budżetu na rok 2020. Czekamy. W trakcie spotkań Pełnomocnik MON – powołując się na ministra Skurkiewicza – wskazywał, że w budżecie zabezpieczono podwyżkę na 500 zł. W zakresie pozostałych środków – nie zajął jakiegokolwiek stanowiska – nie miał na to żadnego uzasadnienia, że są… Czytaj więcej »

Pablo
16 lutego, 2020 22:07

Gdyby nie Ryszard to by to forum nie istnialo. To on najczęściej podejmuje się odpowiedzi na zadawane tu pytania i nurtujące nas problemy. Mogę mieć z nim różne zdania, ale Ryszard jest tu kluczową postacią i chwała mu za to. Pisze wprost i konkretnie.
Dlatego Ryszard, nie patrz na MON i dalej rób swoje 🙂

Beti
15 lutego, 2020 16:38

Dzięki za wyjaśnienia. Szczerze Pana podziwiam i działania jakie podejmuje Pan oraz mądrą dyskusję. Wiele prawidłowej, logicznej merytoryki na spotkaniach z MON. Na stronach innych związków cisza jak w grobie. A tu się Janowie, Jasie i J.Strongi wypowiadają i wypowiadają.. Choć to ta sama osoba Jan.Sz. Znany gbur z forum MILNET. No ale działacz! Związkowiec ! Nonszlancja i arogancja to jego motto. Pierdoły pisał pod koniec roku, ludzie to komentowali, i poczuł się urażony biedaczysko.
Pozdrawiam Panie Marku i trzymam kciuki za ten KSC.

.Jasiu
16 lutego, 2020 17:09
Reply to  Beti

A skąd to wiesz, drugi gbur ci powiedział Beti.
Nie czytaj na Milnet, tylko weź się za pracę. A co do nicka, to głęboko się mylisz – każdy może się podpisać jakimś imieniem.
Tylko Marek wie, kto jest kto. A bzdury to ty piszesz i czytasz na wszystkich stronach.
I napewno nic z tego nie rozumiesz, bo jesteś z Korpusu. Pozdrawiam ksc.

Beti
17 lutego, 2020 09:03
Reply to  .Jasiu

Uderz w stół, jak to mówią p. przewodniczący. Co?? I od kiedy to na Ty jesteśmy. A jakie to ja bzdury piszę??? Że na 11 listopada będą nagrody, których nie było??? No ale były na koniec roku w grudniu, więc byłeś blisko. Tylko człowiek słaby pisze, że ktoś nic nie rozumie, choć czyta na wszystkich stronach! I nie odsyłaj ludzi na stronę Tarczy, żeby sobie poczytali – tylko weź się za własną stronę. A szczytem chamstwa jest stwierdzenie: weź się za robotę! A kim ty (specjalnie z małej) jesteś, żeby tak pisać. Nie, nie będę się zniżać do takiego poziomu,… Czytaj więcej »

Jasiu
17 lutego, 2020 19:44
Reply to  Beti

To domyślam się kim jesteś, skoro boli Cię nagroda na 11 listopada a zasłużyłaś na nią. Widzisz, ja nie mam własnej strony. A co robisz jak tylko piszesz i czytasz to, co inni napiszą i się wymądrzasz a nic od siebie dotychczas nie dałaś. Poza lamentowaniem jaka będzie podwyżka dla KSC. Żenada. I TERAZ, PRZEZ TAKIE WPISY, MASZ – JAKO PRACOWNIK KSC – WROGA I SIĘ O TYM PRZEKONASZ W NIEDŁUGIM CZASIE. LUBIĘ KRYTYKĘ W PEWNYCH GRANICACH ALE NIE LUBIĘ CHAMSTWA I GÓRALSKIEJ MUZYKI. DO TWOJEGO POZIOMU CHAMSTWA I PROSTACTWA TO CHYBA NIKT SIĘ NIE ZBLIŻY. POSZUKAJ SOBIE KOGOŚ W… Czytaj więcej »

Beti
18 lutego, 2020 11:14
Reply to  Jasiu

Konstruktywna krytyka powinna dawać do myślenia a nie wywoływać agresję.
Robię więcej niż tylko czytam i piszę.
Co do góralskiej muzyki – bardzo ją lubię, bo pochodzę z gór.
Zastraszanie i groźby nie są zgodne z prawem.

.Jasiu
18 lutego, 2020 21:44
Reply to  Beti

Z gór Sowich.

Jacek
19 lutego, 2020 13:01
Reply to  Jasiu

Bardzo przyjemnie się czyta te groźby i próby zastraszenia innego dyskutanta na forum. Cytuję: „To domyślam się kim jesteś”, „PRZEZ TAKIE WPISY, MASZ – JAKO PRACOWNIK KSC – WROGA I SIĘ O TYM PRZEKONASZ W NIEDŁUGIM CZASIE”, „LUBIĘ KRYTYKĘ W PEWNYCH GRANICACH ALE NIE LUBIĘ CHAMSTWA I GÓRALSKIEJ MUZYKI”. Otóż szanowny Panie Jasiu, jeśli chodzi o poziom chamstwa i prostactwa, to na tym forum nawet nikt nie jest w stanie się zbliżyć do pańskiego poziomu, gdyż tak bardzo wysoko postawił Pan poprzeczkę. Pana groźby budzą w czytelniku co najwyżej politowanie i zażenowanie, iż tak nisko można upaść, taki ton wypowiedzi… Czytaj więcej »

Jasiu
20 lutego, 2020 07:28
Reply to  Jacek

Kto w ogóle upoważnił Pana Jacka do zabierania głosu a zwłaszcza wypowiadania się o mnie, czy mnie poniżania. Wrogów nie szukam, bo jeden i jedna już się znaleźli i tyle w tym temacie. A o moje występowanie w rozmowach z Kierownictwem MON, to proszę się nie martwić. Wiem, że Pan i jeszcze wielu tu forumowiczów macie bardzo dużo do powiedzenia i krytykowania, bo jesteście anonimowi pod nickami ale to tylko wam się wydaje. Tacy mądrale to zapraszam do stołu i tam wasze mądrości będziecie przekazywać a RON tylko czeka na was i spełnianie waszych propozycji. Wystarczy poczytać, jak skomlicie i… Czytaj więcej »

pracownik
15 lutego, 2020 13:24
Reply to  Beti

Pamiętać należy, że KSC NIEMA 10% premii. Taki składnik wynagrodzenia w TOAW NIE WYSTĘPUJE.

15 lutego, 2020 16:19
Reply to  pracownik

My doskonale o tym wiemy. 🙂

Grzesiek
16 lutego, 2020 07:25

Napisał Pan, że jest Pan przekonany o tym, że średnia podwyżka wyniesie 700 zł… ???? Jak??? Ja uważam, że co roku podwyżki mogłyby być sporo wyższe ale Mon nie daje, bo zwyczajnie nie chce. Na zasadzie nie, bo nie. W tym roku ja uważam też tak – 90% pracowników nie osiągnie 400 zł brutto ze skutkami. Reszta sporo więcej. I nazwie się to sukcesem. A może czas na to, Rysiu by media np. informować nie o średniej a o średniej ważonej. Wyszłyby prawdziwe podwyżki. Te prawdziwe realne a nie propagandowe i kłamliwa średnia. Nasze Państwo strasznie lubi koloryzować fakty tą… Czytaj więcej »

16 lutego, 2020 15:29
Reply to  Grzesiek

Bardzo mi się ten Twój wpis spodobał. Może tylko bym zmienił w zakresie wartości procentowych i kwoty tej podwyżki. nie będę jednak teraz o tym pisał, bo jak już wspomniał tutaj Jasiu – nie ujawnia się pewnych szacunków do czasu, gdy tak na prawdę rozmowy w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte, bo powinny być prowadzone z całą stroną społeczną.

Jurek
19 lutego, 2020 06:18
Reply to  pracownik

Pracowniku, nie wszyscy mają 10% premii, ja mam 3% i robię duże oczy jak czytam o wyższych i zastanawiam się z czego wynikają.

Jack strong
15 lutego, 2020 11:32

…a czy jest tu ktoś …kto może bez zbędnego rozpisywania się na kilka stron …powiedzieć -napisać ….poinformować !!!….kiedy i czy będzie podwyżka ,a jeśli to jaka to kwota będzie na jednego pracownika …RON-u…a biadolenie ,ble,ble,ble bo strona to bo strona tamto a …nic konkretnego jasno powiedziane …tyle i tyle wtedy i wtedy …ot cała dyskusja …będzie nie będzie ,dadzą nie dadzą…mają nas w poważaniu -cztetech literach …ot i wsio.Takie pier…enie kotka za pomocą młotka ….raz ,raz …konkret i wiadomo …jest nie ma!.

Grzesiek
15 lutego, 2020 16:29
Reply to  Jack strong

Co do treści zamieszczanych przez Pana Marka – mi to się bardzo one podobają, bo opisują aktualną sytuację na linii Mon a związki zawodowe, czyli naszymi reprezentantami.
Na innych stronach tego nie ma.
Zenka strona zero informacji.
Zz militaria zero.

pcm
16 lutego, 2020 07:25
Reply to  Grzesiek

Dokładnie tak.

A tam czekają pieski na kość – będzie co gryźć, to pogryzą 😉

Jack strong
17 lutego, 2020 12:37
Reply to  pcm

Czyli …….uj w .upę i kamieni kupę!….

Ryszard
15 lutego, 2020 17:11
Reply to  Jack strong

No przecież dokładnie wiesz, że żadnych konkretów nie ma i jeszcze długo nie będzie – to po co to pytanie typowo retoryczne?

Pablo
15 lutego, 2020 21:15
Reply to  Jack strong

Pytaj w Swoim Związku….

pcm
16 lutego, 2020 07:21
Reply to  Jack strong

A co czytać nie potrafisz.
Konkret jest taki że MON nie widzi problemu.
Założenia są 500 zł naliczeniowo na etat i zrealizuje to.
Sceduje całą odpowiedzialność na pracodawców i lokalne związki i tyle.
Kto ile wyszarpie – tyle jego.
Zacznijcie już nad tym myśleć jak szarpać do siebie.

Monika
18 lutego, 2020 14:15
Reply to  pcm

Pozostaje pytanie ta podwyżka na rok czy na stałe tak z ciekawości ktoś coś wie ? Pozdrawiam !!!

Michal
18 lutego, 2020 12:02

Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie, czy posiada ktoś informacje kiedy jest kolejne spotkanie odnośnie podwyżek ewentualnej wysokości tej podwyżki, a także kiedy zostanie ona wypłacona?
Pozdrawiam

18 lutego, 2020 13:17
Reply to  Michal

Witaj, Michale. Zapewne – na obecną chwilę – tego nie wie nikt.
Zapewne w ministerstwie, po spotkaniach bilateralnych z poszczególnymi związkami trwają prace koncepcyjne nad wypracowaniem resortowej propozycji tych podwyżek. I dopiero po jej opracowaniu zostanie ustalony termin spotkania, w celu jej przedstawienia stronie społecznej.
Co do jej wypłacenia zakładam, że nastąpi to niezwłocznie po dokonaniu uzgodnień ze stroną społeczną.
Podejrzewam, że dzisiaj nikt Ci nie napisze nic bardziej konkretnego w tym temacie.
Pozdrawiam.

Michal
18 lutego, 2020 14:35

Dziękuję za odpowiedź Panie Marku. Nie pozostaje nam nic innego tylko cierpliwie czekać. Pozdrawiam

Jasiu.
19 lutego, 2020 06:58

Marku, RON nic nie wypracuje – chcesz się założyć.
Przecież już usłyszałeś odpowiedź na swoje i wszystkich pracowników nurtujące pytania. Podwyżka po 500 zł dla 45558 prac. Pokrycie w JW podwyżek minimalnej płacy i zabezpieczenia środków na nowe etaty. I co więcej chcesz usłyszeć. Może to, że będzie jeszcze z resztówki jednorazówka na sierpnia 2020 r.
Ten post zachowaj na pamiątkę kiedy i przez kogo był pisany i zobaczysz ile się z tego, co napisałem spełni.
Według mojej wiedzy, to 99,9% a może będę wiedział jeszcze więcej po spotkaniu na drugi tydzień w Warszawie.

Grzesiek
21 lutego, 2020 06:53

Mam pytanie do Pana Marka, Jasia i Rysia. W mediach cały czas słyszy się o konkretnych postulatach zz dotyczących swoich pracowników. Nic w innych zz np. górników czy pocztowców czy nauczycieli, czy nawet pracowników Zusu i skarbówki nie jest tajemnicą. Każdy pracownik wie, czego domagają się zz np. dla każdego pracownika… a tu… zz w mon to ewenement na skalę zz w kraju. Jasiu nie masz racji. Zz powinny mieć wszystko wylane na ławę. A ludzie pytają, bo nic nie wiedzą. Czy to takie dziwne??? Rysiek, Ty chyba to rozumiesz…tak mi się wydaje…. zz nie mogą i nie powinny się… Czytaj więcej »

21 lutego, 2020 10:09
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, o nauczycielach wszyscy wiedzą, chociaż i tak nie do końca, bo chodzi tylko o kwoty bazowe na poszczególnych stopniach nauczyciela, natomiast interesuje mnie ta kwestia o ZUS. Możesz wskazać, gdzie jest info o tegorocznych podwyżkach w ZUS. Wiem, że w zeszłym roku tam trwał spór zbiorowy z pracodawcą… Wiem, że były różnice w postrzeganiu przeciętnych wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pomiędzy zz a pracodawcą. Mogę znaleźć wielkość środków przeznaczanych w zakładzie na wynagrodzenia… ale jakoś nie znajduję propozycji podwyżek, które zz by przedstawiały na rok 2020. Możesz rzucić jakiś link, gdzie można te propozycje znaleźć, bo może coś mi umyka…… Czytaj więcej »

Dima
21 lutego, 2020 10:59

Ale to jest argument dla pana.panie Marku, że nie można znaleźć wzmianki o podwyżkach dla ZUS?
Chodzi przecież o to, że nas i o nas nikt nie słyszy. Wiele, wiele razy przewija się na wszystkich forach dotyczących pracowników RON o tym, jak MON ma nas w głębokim poszanowaniu.
I wszelkie spotkania wnoszą albo nic, albo bardzo niewiele. Tym bardziej, że nasze związki (wszystkie) nie mówią i nie chcą mówić jednym głosem.
Stąd nasze wołania do Związków, żeby wreszcie coś wymyśliły. Ktoś na tym forum wcześniej wspomniał o proteście w czasie szczytu NATO?

21 lutego, 2020 11:59
Reply to  Dima

Dima, Grzesiek napisał wcześniej: „W mediach cały czas słyszy się o konkretnych postulatach zz dotyczących swoich pracowników. Nic w innych zz np. górników czy pocztowców czy nauczycieli, czy nawet pracowników Zusu i skarbówki nie jest tajemnicą. Każdy pracownik wie, czego domagają się zz np. dla każdego pracownika…” Zapytałem się więc Grześka, gdzie można znaleźć te informacje o ZUS-ie, bo rzeczywiście jestem zainteresowany tym tematem. A tu od Ciebie dostaję wpis: < em>Ale to jest argument dla pana.panie Marku, że nie można znaleźć wzmianki o podwyżkach dla ZUS? Czy ja gdziekolwiek napisałem, że taki jest powód tego, że nie zamieszczamy naszych… Czytaj więcej »

Neo
21 lutego, 2020 12:15

Ja to bym chciał aby zrobić w ten sposób: wszystkim, którzy są zapisani do związków zawodowych dać tyle podwyżki, ile im związki wynegocjują z pracodawcą. Pozostałym pracownikom dać podwyżki po równo. I wtedy byłoby sprawiedliwie. Wtedy okazałoby się kto chce dostać po równo a kto chce aby związki mu negocjowały podwyżki. Ciekawe, ile wtedy osób zostało by w związkach, bo podejrzewam, że niewiele. Pewnie zostali by sami referenci i nie byłoby komu zabrać, więc na końcu też dostaliby po równo. No chyba, że ktoś chciałby aby z jego pensji dali komuś innemu więcej to niech się zapisuje do związków. Tu… Czytaj więcej »

Grzesiek
21 lutego, 2020 15:47
Reply to  Neo

Ten komentarz, to tak jakbyś mnie gdzieś słyszał.
Mówię to samo. Neo, masz takie podejście co ja.

Dima
21 lutego, 2020 19:52

Moje pytanie było raczej retoryczne, bo nie wiem jakie znaczenie może mieć dla nas to, co dzieje się w Zus-ie?
Znaczenie ma natomiast fakt, że jest jak jest na linii MON-PW. Nie traktują nas poważnie, tylko udają. A fakt, że ZZ nie mówią jednym głosem jak najbardziej odpowiada stronie resortowej.
Jak głosi stara prawda: W kupie siła.

Jasiu
22 lutego, 2020 07:07

A dlaczego tonący brzytwy się trzyma. Dlaczego winę swojej nieudolności zwalasz na Solidarność, która wiele razy popierała stanowisko Tarczy a teraz winę chcesz zepchnąć na inne związki. Miałeś wspólne działania np. pisma i co – wywalczyłeś coś więcej. Proszę pokazać przykład. Jeśli chodzi o pismo odnośnie przywrócenia rokowań, to dlaczego nie napiszesz prawdy. Wskazałeś jakiś termin spotkania. Zaprosiłeś szefa Solidarności do rozmów. I jakby ci odmówił, to wtedy byś miał powody do krytyki. Dla mnie napisaliście pismo pod publiczkę. Pokaż mi gdzie Solidarność napisała czy wypowiedział się jej Szef, że odmawia wznowienia prac nad PUZP. Zawsze was popieraliśmy, o ile… Czytaj więcej »

22 lutego, 2020 10:27
Reply to  Jasiu

Pokaż mi Jasiu, w którym zdaniu tego wpisu napisałem nieprawdę. 🙂

Jasiu
23 lutego, 2020 13:05

Marku, wskaż w takim razie, kiedy ci szef RKS Solidarności powiedział publicznie, że jest przeciwko Tarczy czy, że nie popiera Tarczy w ich żądaniach. Skoro chcesz pomówić Solidarność, to na pewno nic nie ugrasz w swoich żądaniach, bo tylko jeden głos 6 organizacji a może 7 złamie opór RON. Takim bezpodstawnym pomawianiem nie uzyskuje się jedności związków chyba, że wasze działania są pod publiczkę i o to chodzi, żeby nie było porozumienia pomiędzy związkami a RON to wszystko czyta a wnioski to sobie sam wysuń.

23 lutego, 2020 22:09
Reply to  Jasiu

Co TY, Jasiu…
A gdzie ja napisałem, że jest przeciwko Tarczy…
A gdzie ja pomawiam…
Piszę o tym, że na nasze działania zachowujecie milczenie a zatem: ani za, ani przeciw, czyli zapewne sami nie wiecie jeszcze co trzeba zrobić…
A może sondujecie sytuację, żeby być za większością… 🙂
Tak coś w rodzaju tego, co obecnie robi MON.

Jasiu
24 lutego, 2020 07:29

Jakie milczenie a co mamy klaskać. Czekamy na oficjalne przedstawienie propozycji przez RON a wtedy wypowiemy swoje zdanie i swoje propozycje i będziemy się tego trzymać. Niczego nie sondujemy, tylko w czwartek 27 lutego spotykamy się i ustalamy ostateczną minimalną kwotę podwyżki jaka nas by zadowoliła i zasady podziału. Jeśli Marku uważnie czytasz, to już ujawniłem pewne żądania a czy zostaną podtrzymane czy może zmienione przez Prezydium KRS to się okaże dopiero po spotkaniu. Oczywiście będzie jak zwykle komunikat ale za dużo nie zdradzający naszych żądań. Nasze żądania mają być przedstawione przy stole a nie dwa lub miesiąc przed spotkaniem… Czytaj więcej »

Dima
24 lutego, 2020 12:37
Reply to  Jasiu

No i właśnie, ja tylko napisałem, żeby mówić jednym głosem a tu przepychanki w stylu: bo wy, bo my!
Chodzi o to, żeby zacząć od słów np. No to jakie macie propozycje? To takie trudne? (Dotyczy wszystkich stron)
Sprawa dotyczy nas wszystkich – PW a zamiast energię marnować na przepychanki, skupmy się na wypracowaniu wspólnego stanowiska i przedstawmy go MON.
Jeśli faktycznie nie udałoby się skupić wszystkich ZZ, to przynajmniej większość, o której pisał Jasiu.
Nie ma żadnych ukrytych intencji przynajmniej z mojej strony.

Grzesiek
21 lutego, 2020 16:06

Wie Pan. Mógłbym szukać ale czy o to tu chodzi??? W radiu cały czas słyszę, że zz danej grupy chcą tyle i tyle. Większość domaga się dla wszystkich pracowników określonej kwoty i nie średnio. Moim i nie tylko moim zdaniem, zz w mon są bardzo dziwnym organizmem. Często u mnie w jw. przyznaje ja też. Słyszę lub sam zadaję pytanie, kogo właściwie zz w mon reprezentują?? swoje interesy swoich??? Przykro mi, że unikacie odpowiedzi na np. to pytanie…- czemu ludzie praktycznie nic nie wiedzą?? Czemu myślą, że w działaniach zz jest więcej propagandy jak efektów. Mam pomysł – jeśli nie… Czytaj więcej »

Jasiu
22 lutego, 2020 07:16
Reply to  Grzesiek

Dlatego cały czas mówię i piszę. Podwyżka musi być określona kwotowo np. dla biurowych po 480 zł a dla pracowników nie biurowych np. po 600 zł. I wszystko w tym temacie. Tak było. Tylko, że panowie dowódcy czy komendanci zlekceważyli pismo i dla stanowisk robotniczych było po 230 zł a dla kluczowych prac. ron było po 350 zł.
A dlaczego teraz tego nie odwrócić. I „robole” dostaną więcej i nie będą musieli się martwić, czy osiągną od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie na poziomie 3000 zł.
Po równo się nie zgadzamy.

Jasiu
22 lutego, 2020 06:30
Reply to  Grzesiek

Grzesiek wszystko masz wylane na przysłowiową ławę. Nikt nie żąda tych 500 zł, tylko NSZZ PW jak zwykle chce jakieś 400 zł brutto a pozostale na dysproporcje. Marek o wszystkim wam napisał.
Co ma jeszcze ujawnić. Niektóre organizacje jeszcze się spotykają i ustalają ostateczny kształt wysokości podwyżek i zasady podziału. Mam tu na myśli wyższe podwyżki niż po 500 zł np. Solidarność spotyka się pod koniec lutego w Warszawie. I ustalenia końcowe na pewno nie będą przekazane do publicznej wiadomości, bo byśmy nie mieli z czym iść na rozmowy i nie byłoby potrzeby rozmów w RON.

Jasiu
22 lutego, 2020 06:14

Nad czym tu pracować. Zrobić podwyżki jak u górników i po ptakach.
Robolom (górnikom) pod ziemią dali po 460 zł a biurowym po 270 zł. Można i tam nikt nie protestuje.
Robol do stawki 22 zł a biurowy 13 zł. A wy macie problem z referentami.
Pracownikom na etatach robotniczych np. po 600 zł a biurowym po 450 zł.

Pracownik
18 lutego, 2020 14:42
Reply to  Michal

Ale numer, po co w ogóle te spotkania, skoro MON chce dać 500 na osobę, to brać i tyle.
Coś mi się wydaje, że po tych wszystkich spotkaniach może się zmienić tylko na gorsze.
Żeby nie było później 300 na etat.

Pracownik
18 lutego, 2020 20:37
Reply to  Michal

Nikt nie zna odpowiedzi, bo zamiast brać pewne 500 na etat – to lepiej nie wiadomo po co jeździć na spotkania, które i tak nic nie dadzą.
Jakiś czas temu krążyło po poczcie pismo o podziale środków 400 każdemu i 100 do dyspozycji dowódcy i podejrzewam, że większości by to pasowało ale nieeee.
I tak nic więcej z MON-u nie skapnie, to po co zwlekać i jeździć na te rozmowy.

Jurek
19 lutego, 2020 18:55
Reply to  Pracownik

Mi by pasowało po 400 zł do zasadniczej, a reszta do dyspozycji dowódcy.

Michal
20 lutego, 2020 05:39
Reply to  Jurek

Podejrzewam, że znalazłoby się więcej chętnych na taką propozycję.

Qaz
20 lutego, 2020 13:05
Reply to  Michal

Podejrzewam, że ci tu piszący wyżej są pracownikami ministerstwa.

Jurek
21 lutego, 2020 19:19
Reply to  Qaz

Ja nie jestem.

.Jasiu
20 lutego, 2020 15:07
Reply to  Michal

A dla mnie za mało.
A dlaczego, bo przy premii 5 procent z urzędu należy mi się 400 zł do zasadniczej.
A ja chcę więcej, bo są środki finansowe w Ron.

Jurek
21 lutego, 2020 19:18
Reply to  .Jasiu

Dla Ciebie za mało, a są tacy, którzy tyle nie dostaną.
Nie i ch… – jak to w wojsku mawiają.

Jasiu
22 lutego, 2020 07:18
Reply to  Jurek

A dlaczego nie dostaną. Nikt was nie reprezentuje czy nie mieścicie się w tabelach.

Pracownik
20 lutego, 2020 08:26
Reply to  Jurek

Na 100 procent takie pismo było a takie mieszanie nic nie da później – wyjdzie jak zwykle jeden 700 a drugi 300 i tak, że ten co dostanie 700 miał i tak dużo a ten co ma gówno… dostanie 300

Grzesiek
21 lutego, 2020 05:21
Reply to  Pracownik

Tak jest i będzie. Swojaki dostają i zz to pięknie opisują jako równanie… referenci muszą zarabiać więcej jak stanowiska techniczne. To irytuje chyba wszystkich, oprócz referentów.
Nikt mi tu jeszcze nie wytłumaczył, czemu człowiek od ewidencji musi zarabiać więcej od stanowisk obciążonych odpowiedzialnością i dodatkowym szeregiem wymagań…

Neo
21 lutego, 2020 11:43
Reply to  Grzesiek

Skoro nikt Ci jeszcze tego nie wytłumaczył, to ja postaram się wytłumaczyć Ci prostą w zasadzie rzecz, a mianowicie dlaczego referenci w niektórych jednostkach (bo nie wszędzie tak jest) zarabiają więcej niż stanowiska techniczne. Otóż na stanowisku technicznym w większości wypadków praca wymaga albo siły fizycznej i dobrej pamięci (magazynier), albo ogromnej wiedzy technicznej (technik, konserwator itp). Natomiast aby zostać referentem wystarczy pojechać na tygodniowy kurs obsługi komputera do Zegrza i to tyle, jeśli chodzi o wymagania na tym stanowisku. Dlatego właśnie na stanowisku referenta głównie zatrudnione są: żony, córki, synowie, czasem dalsza rodzina lub znajomi byłych lub obecnych żołnierzy.… Czytaj więcej »

Grzesiek
21 lutego, 2020 15:44
Reply to  Neo

Przecież ja to Neo doskonale wiem. To, że zarabiają referenci więcej, to jest to absurd płacowy ale jest, jak jest. Najwidoczniej w zz są ludzie, którzy są za referentami i ich windowaniem kosztem techników, kierowców, operatorów sprzętu czy wartowników.

Grzegorz M.
21 lutego, 2020 19:58
Reply to  Grzesiek

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Widząc, iż temat ukształtowanej siatki płac jest nie dla wszystkich zrozumiały, postaram się nieco go Wam przybliżyć. W całej sferze budżetowej siatka płac dla poszczególnych zakładów pracy jak i występujących w nich stanowisk jest zawarta w różnego rodzaju rozporządzeniach, np.: Rady Ministrów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub też są tak, jak w większej części PRON określone w PUZP. Zatem nie można wskazywać, iż wyższe wynagrodzenie np. referenta czy specjalisty jest wynikiem kolesiostwa związanym z ZZ. Warto się zapoznać z poszczególnymi tabelami i przekonać się samemu z czego to wynika, iż jedne stanowiska są w… Czytaj więcej »

Grzesiek
21 lutego, 2020 22:16
Reply to  Grzegorz M.

Weź Chłopie nie kompromituj się i o czym Ty piszesz????
I nie wciągaj tu specjalistów… co tu za strategie tłumaczenia się obrano???
Referent to takie mega stanowisko??? Człowieku, w taki sposób usprawiedliwiać te absurdy???
Gdzie niby referent zarabia więcej jeszcze od technicznych poza tym waszym wojskiem… gdzie??????? Śmieszni jesteście i żalośni. Zz. Haha. Pisać do opzz trzeba na was i do mediów.
Tyle. Zz same dla siebie… i rodzinek, kolesiostwa… dobrze napisano. Dajecie niewielu, zabieracie większości. Dno i metr mułu ale uzwiązkowienie maleje i bardzo dobrze. Bez odbioru. Jak można pisać takie głupoty???

Referent
22 lutego, 2020 20:33
Reply to  Grzesiek

Proponuję popróbować sił na tych rzekomo nic nie wartych stanowiskach, na których nie trzeba wiedzy – tylko wystarczy przyuczenie.
Może przeprowadzi Pan jakieś postępowanie z zakresu zamówień publicznych? A może jednak popróbować sił z zakresu systemów alarmowych, metrologii itp.
Wszyscy znamy anomalie jakie występują czasami w jednostkach ale radzę zastanowić się nad lekceważeniem innych stanowisk, bo czasem mógłby Pan się skompromitować stając w szranki z „Tymi nierobami”.

Grzesiek
22 lutego, 2020 21:20
Reply to  Referent

Byłem ja referentem. Zajmowałem się i finansami, i przetargami pod nieobecność szefa. Umiałem. Podziałki, zakupy, ewidencja w służbie – nie są mi obce.
Jednak referent nie może zarabiać więcej, bo nie wymaga się od niego szeregu uprawnień dodatkowych.
A obsługi programu uczą na kursach… w parę dni. Wielka mi mecyja.
Odpowiedzialności zwykły referent w ewidencji nie ma takiej, jak inni…

Referent
26 lutego, 2020 15:14
Reply to  Grzesiek

Tak? To skoro tak Pan sobie radził na tym intratnym stanowisku, to dlaczego tam Pan nie został?
Jakiego programu ktoś się uczy w parę dni? Proszę podać nazwę.

Grzesiek
21 lutego, 2020 22:27
Reply to  Grzegorz M.

Tę siatkę płac to sami żeście stworzyli pod żoneczki, córeczki i kolesiów na emeryturkach po tej samej szkole wojskowej np… ja pier… kończe. Choćby 45000 pracowników was opierdoliło, to i tak robicie to, co robicie co roku.szkoda nerw.

Jasiu
22 lutego, 2020 07:22
Reply to  Grzesiek

Grzesiek u mnie Technik zarabia o 125 zł brutto więcej niż referent a może to źle.

Grzesiek
22 lutego, 2020 11:49
Reply to  Jasiu

I dobrze. Referenci nie powinni zarabiać więcej od ludzie z szeregiem uprawnień np. dozorowskich czy wartowniczych. Przykład absurdu – wojsko szuka wykwalifikowanych pracowników ochrony z pozwoleniem na broń np. z chwilą przyjęcia do pracy już wykwalifikowany nie jest… nie śmieszy Cię to?? Albo kierowcy czy operatorzy Utb dźwigów, wózków itp., magazynierzy to samo. Zarabiają mniej jak referenci od papierków. To są kpiny!!! Czy ktoś się za to weźmie?? Jasiu??? Tak czy siak, opzz centrala musi się dowiedzieć o tym, co się odwala w jw co roku i media też. Niektóre Zz to państwo w państwie. Tracą na tym pracownicy.większość a… Czytaj więcej »

Kama
21 lutego, 2020 20:48
Reply to  Neo

Zapraszam do wogu, do dużej służby, gdzie asygnaty liczone są w dziesiątkach tysięcy.
Gdzie magazynier „zapomniał” wpisać rzeczywistą ilość wydanych tśm, a potem porównanie magazynu nie gra.
Zobaczysz, Neo, prawdziwy Matrix pracy tych referentów, którzy zarabiają „kokosy”.
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

Toja
24 lutego, 2020 11:27
Reply to  Kama

Kama to wytłumacz mi tylko jedną rzecz, dlaczego w przypadku wolnego miejsca na referenta zgłasza się 70-100 osób ( a i tak dostaje się jakiś znajomy), a na stanowisko, gdzie trzeba mieć wyuczony zawód – nikt?
To jak to jest, mamy w kraju za dużo referentów, czy jest to po prostu praca, w której wystarczy opanować Office i to w podstawowym stopniu…?

Tomasz
24 lutego, 2020 20:46
Reply to  Toja

Toja, jestem techniczny i z kilkoma referentami, których znam, nie zamieniłbym się na etaty. To o czym piszesz (z liczbami przesadziłeś) wynika z tego, jak pisane są wymagania minimalne na stanowisko. Przy takim systemie szkolnictwa nie może być inaczej. Ilość techników i inżynierów jest dużo mniejsza od ilości osób z po prostu średnim wykształceniem, licencjatów i magistrów. To jednak nie oznacza, że praca wielu referentów nie jest wymagająca. Rozumiem, że może być „premia” za rzadkość specjalności technicznych tylko trzeba pamiętać, że warunki zewnętrzne się zmieniają. Uważam jednak, że nie może to być jedyne kryterium różnicowania wysokości płacy między poszczególnymi stanowiskami… Czytaj więcej »

Toja
25 lutego, 2020 07:25
Reply to  Tomasz

Tomasz, nie przesadziłem z liczbami. Na ostatnie ogłoszenie o pracę dla referenta zgłosiło się w ciągu 30 dni 111 osób. Moim postem nie miałem zamiaru udowadniać, kto ma więcej pracy, czy też bardziej odpowiedzialnej. Chodziło mi raczej o pokazanie jak wygląda rynek pracy w tym momencie, na jakie stanowiska można znaleźć pracownika od reki, a na jakie nie. Jakiś czas temu był poszukiwany lakiernik i o dziwo nawet jeden się pojawił. Na rozmowie zaproponowano mu 2500 brutto za malowanie pojazdów ciężarowych, to chłop się zapytał czy to kwota od samochodu, a jak usłyszał, że na miesiąc – to podziękował. Więc… Czytaj więcej »

Tomasz
25 lutego, 2020 14:07
Reply to  Toja

Toja, ok. Ja znam miejsca gdzie w pobliżu nie ma nawet 111 wszystkich bezrobotnych.
Każdy z nas zna inny kawałek tego resortowego świata. Dobrze, że o tych różnych światach sobie mówimy.

Maria
24 lutego, 2020 20:36
Reply to  Grzesiek

Tak bardzo żartobliwie, kto Panu bronił zostać referentem.
Żeby nie było, jestem instruktorem, czyli w tabeli dużo niżej.

Toja
25 lutego, 2020 07:30
Reply to  Maria

Pani Mario, to też bardzo żartobliwie, ja spełniam wymagania by przejść na stanowisko referenta, niestety żaden referent nie spełnia wymagań, by zająć moje…

Jasiu
21 lutego, 2020 07:10
Reply to  Pracownik

Tylko po 500 zł przy premii 10%, to nie wychodzi po 400 zł, tylko po 384 zł a to wielka różnica.
W zeszłym roku brakowało 12 zł do kwoty 300 zł (było 288 zł) a jakie było larum.
Przypominam 400 zł jest matematycznie zagwarantowane dla tych, co mają 5% premii.

Jurek
21 lutego, 2020 19:17
Reply to  Jasiu

Matematycznie to Polska reprezentacja w piłkę nożną może wygrać mundial.

Jasiu
22 lutego, 2020 05:39
Reply to  Jurek

Zgadzam się.

olo
19 lutego, 2020 09:57

Szkoda waszego czasu MON podzieli i da po swojemu.

Krystyna
19 lutego, 2020 11:53

Jest już decyzja budżetowa 21/MON z 14 lutego 2020 r.

Grzesiek
19 lutego, 2020 17:50
Reply to  Krystyna

Zwróćcie uwagę na to, ile środków jest przeznaczone na między innymi zapomogi dla żołnierzy a ile dla cywili… to tylko daje do myślenia, jak nas oni traktują… różnica gigantyczna.
Pomijam już zarobki nasze a żołnierzy… Panie Marku… widział to Pan?
Masakra. Nasz fundusz 612.000 zł żołnierzy 75 mln… kabaret

pcm
20 lutego, 2020 06:33
Reply to  Grzesiek

Przyszedłem do wojska prawie 20 lat temu i wiesz co? Nie zmieniło się nic w sprawie traktowania nas. Zawsze na końcu stołu siedzimy a wielokrotnie zbieramy resztki z niego… Przez prawie 20 lat moja podwyżka wyniosła ile? Odpowiem: Minus 60 zł. Poważnie, brakuje mi Kazimierza i Mieszka do minimalnego wynagrodzenia 😉 Oczywiście w tym roku będzie podwyżka, bo w sumie musi być skoro w przyszłym roku ma być minimalna 3 tys., to można się spodziewać, że w bieżącym roku wielu z nas bez premii będzie miało minimalne wynagrodzenie. Czyli moja podwyżka przy założeniu, że osiągnę pułap 2600 zł w podstawie… Czytaj więcej »

Stanisław
20 lutego, 2020 06:45
Reply to  Grzesiek

Tyle tylko, że pracownicy mają jeszcze do dyspozycji ZFŚS.

Jasiu
21 lutego, 2020 07:04
Reply to  Stanisław

A mundurowi też mają „socjal” w postaci wczasów pod gruszą w wysokości 35% od najniższego zaszeregowania dla mundurowych, czyli 3650 zł X 35% = 1277,50 zł (przed podwyżką) na jednego członka rodziny a pracownik cywilny dostanie (w zasadzie naliczeniowe, bo nie wiadomo czy dostanie) w tym roku 1550 zł na CAŁĄ RODZINĘ i na wszystkie rodzaje świadczeń.
Tak to wygląda w realu i potem są pretensje do mundurowych.

Jasiu
20 lutego, 2020 09:12
Reply to  Grzesiek

Dla tego mówią na nich b…..y. W zeszłym roku też była ładna sumka a potem Pan Minister dosypał jeszcze do zapomóg 2 mln zł. Jeszcze trochę to w RON będą płacić dla mundurowych za to, że się w ogóle urodzili i chcieli przyjść do pracy.

Benek756
23 lutego, 2020 21:01
Reply to  Jasiu

Masz 100% racji, u nas sami emeryci i rodzinki i nic nie robią tylko kasę biorą a jak się mądrują rzygać się chce jak się słyszy

Michał
21 lutego, 2020 10:52

Zobaczcie, jak to jest.
Pan Płk Wojciech M. teraz już płk rez., były komendant 13 WOG-u zostaje… kierownikiem Grupy Zabezpieczenia w Słupsku.
Jak to jest, że nadal ręka rękę myje, chociaż po sobie – w Grudziądzu – pozostawił smród przez duże S ale – jak widać – nadal mu mało.
Brawo Komendancie z 6 WOG-u – KOLESIOSTWO.

Ktoś
21 lutego, 2020 21:47
Reply to  Michał

Napisz wprost – jest burdel. W jednostkach pracują niekiedy całe rodziny, a w przepisach coś chyba o tym jest. Przynajmniej kiedyś było.
Powstają takie „klany”, które rządzą pośrednio jednostkami. Jedni lepsi od drugich. Z tym trzeba zrobić porządek.

Pracownik
22 lutego, 2020 19:53
Reply to  Michał

No co, pan pułkownik nie ma co do gara wrzucić, musi dorobić.
Ludzie honoru nie mają.

Benek756
23 lutego, 2020 20:59
Reply to  Michał

Dobrze napisałeś wielka banda przekrętów i tyle

Kasia
25 lutego, 2020 19:38
Reply to  Michał

W tym 13 wog to same kolesiostwo.

Michał
21 lutego, 2020 10:54

Więc jakie mają być te podwyżki? Bo już się pogubiłem.

Michal
23 lutego, 2020 20:32

Mam pytanie czy ktoś wie kiedy jest spotkanie w MON w sprawie naszych podwyżek ich wysokości i wypłaty tejże podwyżki. Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia.

Neo
24 lutego, 2020 07:23
Reply to  Michal

Według mnie podwyżki będą po 500 zł brutto chyba, że w poszczególnych jednostkach związki jednym poucinają i pododają sobie (tam, gdzie przewodniczącym jest referent dostaną referenci, a gdzie wartownik dostaną wartownicy itd.). Szef też zrobi swoje roszady, czyli da więcej komu uważa. Reszta biedaków dostanie te 350 zł brutto aby nie było za dużo hałasu i jakoś to przejdzie. Podwyżki wraz z wyrównaniem będą wypłacone do końca marca, no chyba, że związki zaczną „negocjować” wtedy być może dopiero koło maja i pewnie będzie trochę mniej, bo część pieniędzy pójdzie na mityczne „równania” – szkoda tylko, że w dół dla większości.… Czytaj więcej »

Neo
24 lutego, 2020 07:54
Reply to  Michal

Ja tylko jeszcze dodam, że zobaczycie jaki będzie bunt ludzi kiedy się dowiedzą, że dzięki związkowcom nie dostaną 500 zł tylko dużo mniej. Obawiam się, że niektórych wywiozą na taczkach. Zdecydowana większość ludzi w jednostkach nie śledzi tego tematu i wciąż ma w biurku list od ministra, w którym jest napisane jak wół: w przyszłym roku dostaniesz 500 zł podwyżki. I większość myśli, że tyle dostanie. I dobrze radzę związkowcom: nie przeginajcie w tym roku – tylko dajcie wszystkim po równo po 500 zł brutto, bo inaczej ludzie was pogonią gdzie pieprz rośnie. Po raz kolejny ludzie nie dadzą się… Czytaj więcej »

24 lutego, 2020 13:53
Reply to  Neo

Napisałeś Neo cyt.: „…zobaczycie jaki będzie bunt ludzi kiedy się dowiedzą, że dzięki związkowcom nie dostaną 500 zł tylko dużo mniej.”

Mógłbyś równie dobrze, że zobaczymy jaki bunt będzie, gdy ludzie się dowiedzą, że dzięki związkowcom dostaną 500 zł, natomiast inni dostaną znacznie więcej…
A może zakładasz, że w takiej sytuacji nie byłoby buntu… bo każdy by dostał co najmniej swoje 500 zł awizowane w liście Ministra…

Neo
24 lutego, 2020 14:32

Chodziło mi o to, że większość schowała list do szuflady i cierpliwie czeka do końca marca na obiecane 500 zł. Jak ktoś tylko słyszy słowo „negocjacje”, to od razu robi się czerwony od złości, bo przecież już było ustalone, że KAŻDY dostanie 500 zł, bo minister obiecał, więc po co negocjacje? Przez „negocjacje” ludzie rozumieją, że ktoś (czyli zz) chcą im zabrać ich obiecane pieniądze. Najpierw niech każdy otrzyma obiecane 500 zł a POTEM możecie negocjować do woli. Tym bardziej, że każdy pamięć ma dobrą i wie jak się kończyły negocjacje co roku. Raczej mało spektakularnie. I nikt nie będzie… Czytaj więcej »

24 lutego, 2020 19:39
Reply to  Neo

Czyli rozumiem, że według Ciebie jest powszechna akceptacja aby podwyżki 500 zł były dla każdego pracownika ron a pozostałą kwotę będzie można podzielić na mniejszą ilość pracowników… zajmujących stanowiska, które zostaną przez strony (ZZ i MON) uznane za wymagające dodatkowego wzrostu poziomu wynagrodzenia…

Toja
25 lutego, 2020 07:45

I tak by było najlepiej…

Misiek
25 lutego, 2020 08:23

Panie Marku, z całym szacunkiem podajcie chociaż jeden przykład kiedy udało się wywalczyć chociaż 1 zł więcej ponad to, co było zakładane.

25 lutego, 2020 12:12
Reply to  Misiek

https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2018_05_23/20180523_Prezentacja_MON_Poprawa_struktury_wynagrodzen_w_2018.pdf

W 2018 r. MON zakładał, że kwota naliczeniowa podwyżki wyniesie 167 zł na stanowisko (strona 9 tej prezentacji).
Ostatecznie – w wyniku działań podjętych przez stronę społeczną – była to kwota 200 zł, czyli o prawie 20% wyższa od pierwotnie zakładanej!

Wystarczy ten przykład?

Jasiu
25 lutego, 2020 19:18

I tak, Marku, maruderzy i anonimowi krzykacze stwierdzą, „że to mało”. A ja zadam pytanie, skoro tacy bohaterzy jesteście, to dlaczego nie zapiszecie się do związku – obojętnie jakiego i nie pójdziecie na podział do Pracodawcy i nie podzielicie po swojemu jak uważacie. Bo was na to nie stać. Brak Wam odwagi postawić się pracodawcy. Najlepiej to wymądrzać się na stronach Tarczy i pouczać Marka i Jasia. A co byś zrobił jeden z drugim, jakbyś przez 12 lat nie dostał żadnej nagrody czy urlopu nagrodowego, bo jesteś działaczem związkowym i za to, że masz odmienne zdanie w sprawie podwyżek i… Czytaj więcej »

Ktoś
25 lutego, 2020 22:02
Reply to  Jasiu

Człowieku, o jakich nagrodach piszesz i tym bardziej 6 tysiącach? Pracuję kupę lat, nagród to ja nie dostaje tak jak i reszta. Nagrody są i owszem, ale to bierze góra i ich rodzinka. Dzielą pomiędzy siebie. Patologia na całego. Żeby nie było szemrania, to na zbiórkach już nie mówią, kto dostał urlopy albo pieniądze, bo już im głupio, że bez przerwy ci sami z rodzinką. Ale i tak wszyscy się dowiadują kto i ile dostał, więc i tak się to nie ukryje. Reszta, że się tak wyrażę „roboli” w nagrodę dostaje listy gratulacyjne. Powiem tak, bo ci co to dostają… Czytaj więcej »

.Jasiu
27 lutego, 2020 08:21
Reply to  Ktoś

I dobrze wam. Jak ktoś jest nieudolny lub nie potrafi załatwić takich prostych spraw, to o czym z wami dyskutować. Wniosek jest jeden, gdzie radzi Jasiu – to są premie urlopy nagrodowe.
Dyskusja z takim cienkim Bolkiem, to śmiech na sali. Uczcie się…

Beti
26 lutego, 2020 08:00
Reply to  Jasiu

Cywil dostaje urlop nagrodowy??? Pierwsze słyszę.
W KSC to nie do pomyślenia.
Premii zero. A nagrody są obwarowane wieloma kryteriami. Nie trzeba być związkowcem, żeby nie dostać nic. Wystarczy zachorować.
Nie zauważyłam, żeby się ktoś „wymądrzał” tu na forum. Po prostu każdy przedstawia swoje zdanie a ma do tego prawo, jako że żyjemy w demokratycznym kraju.

.Jasiu
26 lutego, 2020 20:12
Reply to  Beti

Dlatego musicie jeszcze wiele się uczyć.
U mnie urlop nagrodowy dostaje 3/4 załogi.
Porządne związki, to i są premie oraz urlop nagrodowy po 7 dni.

Beti
27 lutego, 2020 08:27
Reply to  .Jasiu

Czego się mamy uczyć??
Występując jako związkowiec, powinieneś wiedzieć człowieku jakie składowe zawiera wynagrodzenie KSC.
No ręce opadają! A co związki mają do premii??
Natomiast nagrody są jak najbardziej, co najmniej raz na kwartał plus te od Ministra.
W KSC nie ma pojęcia urlop nagrodowy.

Beti
27 lutego, 2020 09:02
Reply to  .Jasiu

Art. 93 ustawy o służbie cywilnej.
Nagrody z funduszu nagród wyłącznie finansowe.
Natomiast dla urzędników służby cywilnej – zgodnie z art. 105 – może być przyznany dodatkowy urlop ale to są osoby zatrudnione na podstawie mianowania.
Taki elementarz powinien znać każdy związkowiec, który występuje w imieniu pracowników!

Wosiek 71
27 lutego, 2020 23:01

Tego roku tzn. 2018 dostałam, w ramach przypomnienia Panie Marku, 19,40 zł podwyżki, czyli jakieś 10% z tych 200 zł.
To tak w ramach przypomnienia. W tym roku obawiam się, że będzie podobnie. Poczekam, ale pensja w granicach 2000 zł w tych czasach to jest ubliżanie mojej godności.
Czas najwyższy zmienić miejsce pracy. Pozdrawiam

27 lutego, 2020 23:09
Reply to  Wosiek 71

Wosiek 71, 500 zł od Ministra masz już w zasadzie zagwarantowaną, bo wszystko idzie ku temu, żeby kwota zawarta w liście od Ministra trafiła do każdego pracownika. Takie przynajmniej były wczorajsze deklaracje Pełnomocnika.
Jako TARCZA nie będziemy się temu sprzeciwiać. Nam zależy na uruchomieniu kwoty 100 mln złotych, która pozostaje w dyspozycji Ministra ON a co do której dotychczas nie określono kierunku jej zagospodarowania.

Wosiek 71
27 lutego, 2020 23:25

Dziękuję za oczekiwaną odpowiedź. Byłoby fajnie dostać te 500 zł. Na pewno to spowoduje, że zostanę na stanowisku. Jeśli jednak będzie inaczej, to z przykrością ale będzie trzeba poszukać pracy, która dostarczy satysfakcji finansowej. Pozdrawiam

Beti
25 lutego, 2020 08:37

Myślę, że może nie powszechna akceptacja, ale nie niższa kwota niż obiecana. Natomiast pozostała kwota, jak najbardziej na wyrównanie dysproporcji – do dyspozycji dowódcy, komendanta, uwzględniając zdanie związków zawodowych w danej jednostce i przedstawiciela pracowników.
Myślę, że to byłoby uczciwe rozwiązanie. Przy czym zasady podziału pozostałej kwoty powinny być ściśle i jasno określone przez pracodawcę. Wg zajmowanego stanowiska, uwzględniając zakres obowiązków.
A nie czyjeś „widzimisię”.

Neo
25 lutego, 2020 09:06

Dobrze rozumiesz, bo dokładnie tak jest. Wśród pracowników jest powszechna akceptacja aby podwyżka była po równo w wysokości 500 zł brutto dla każdego. A pozostałą kwotę, niech sobie związki dzielą jak chcą do spółki z pracodawcami. Czy nigdy nie zastanawiałeś się, dlaczego w całym wojsku do związków należy (nie wiem, strzelam teraz na oko) około 12% ludzi i z każdym rokiem ta liczba maleje? Może dlatego, że większość ludzi świadomie nie zapisuje się do związków, bo w wojsku związki reprezentują interes pracodawcy a nie pracownika. Wojskowe związki to jakaś smutna parodia związków zawodowych. Związki w wojsku służą do podziału pomocy… Czytaj więcej »

25 lutego, 2020 13:16
Reply to  Neo

Napisałeś Neo cyt.: „…dlaczego w całym wojsku do związków należy (nie wiem, strzelam teraz na oko) około 12% ludzi i z każdym rokiem ta liczba maleje?

Nie wiem, czy te Twoje dane dotyczącego udziału pracowników w ZZ są prawdziwe, bo z naszego – TARCZY punktu widzenia rzeczywiście może tak być, gdyż nasza liczebność mieści się w tym wskazanym procencie uzwiązkowienia. 🙂
Natomiast u nas inaczej wygląda sytuacja w zakresie występującej tendencji uzwiązkowienia, która – według Ciebie – maleje, natomiast w TARCZY… rośnie.
Ale to akurat jest zgodne z zasadą, jeżeli gdzieś coś maleje to gdzie indziej… rośnie. 🙂

Jasiu
25 lutego, 2020 19:36

Maleje tam, gdzie chłopcy lub chorągiewki dają się manipulować a potem płaczą, że mają takie małe podwyżki ale kowalem szczęścia jest każdy sam lub jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. KRZYWDY NIKT NIKOMU NIE ZROBI, ŻE SIĘ WYPISZE. TAKIE ŻYCIE, JEDNI SIĘ WYPISUJĄ – DRUDZY SIĘ ZAPISUJĄ, BO POTRAFIĄ DOCENIĆ TO, CO ROBIĄ BEZINTERESOWNIE ZWIĄZKI. Każdego prywatna sprawa jak widzi związki. Najgorsze jest to, jak są tacy pracownicy, którzy nie mają własnego zdania lub są manipulowani. A Ci, co nimi manipulują – to są słabi KRZYKACZE GABINETOWI i się boją o swoje stołki i w dodatku rozpowiadają nieprawdę o związkach,… Czytaj więcej »

Jasiu
25 lutego, 2020 19:21
Reply to  Neo

Marku otrzymałeś jakieś 10 lub 15 tys. listów od pracowników, którzy proszą o podział po równo, bo ja nie dostałem żadnego – to nie wiem jak jedna osoba czy dwie a może aż trzy mogą się wypowiadać w imieniu 45 tys. pc.

Jurek
24 lutego, 2020 18:37

Panie Marku, czy możliwe jest ustalenie przez wszystkie ZZ wspólnego stanowiska i zaprezentowanie go MON?
I trwanie przy nim bez ustępstw.
W końcu wszystkie ZZ wiedzą, ile pieniędzy jest możliwe do wydania przez MON na wynagrodzenia PRON.

24 lutego, 2020 19:43
Reply to  Jurek

Oczywiście, że takie ustalenia i trwanie przy nich są możliwe, przynajmniej ze strony TARCZY.
Za innych nie będę się wypowiadał.
Nie wiem natomiast, czy wszystkie ZZ wiedzą, ile pieniędzy jest do wydania przez MON na wynagrodzenia PRON, w tym ile środków można przeznaczyć w bieżącym roku na wzrost płac…

Jasiu.
25 lutego, 2020 12:22

Mam nadzieję, że mile nas zaskoczysz, Marku.
Bo ja pisałem o minimalnej podwyżce 500 zł do zasadniczej plus 150 zł na dodatki (premia – 10% i stażowe – 20%), czyli 650 zł brutto.
Domyślam się, że pron np. w 1 RBlog lub 2 RBLog będą mieli 2900/3000 zł na zasadniczej. Obecna stawka najniższego wynagrodzenia to chyba 2365 zł. No i oczekuję do jutra na przedstawienie propozycji Tarczy, oczywiście po spotkaniu z Pełnomocnikiem.

25 lutego, 2020 13:34
Reply to  Jasiu.

Z pewnością ukaże się na stronie TARCZY nowa aktualność po spotkaniu z Pełnomocnikiem MON. To mogę obiecać. A tak już na marginesie. Pamiętacie, że nie dawno pisałem o tym, że nasze forum jest czytane z uwagą w ministerstwie. No i kolejne tego potwierdzenie. Ryszard niedawno pisał o tym, że np. skrót PRON nie za dobrze się kojarzy i w ostatnim piśmie (z dnia dzisiejszego), które otrzymaliśmy z ministerstwa nie napisano już o pracownikach resortu obrony narodowej (PRON) ale o pracownikach cywilnych wojska (PCW) lub o pracownikach cywilnych resortu obrony narodowej (PCRON). Ale nie piszcie teraz, że PCW też się źle… Czytaj więcej »

Tomasz
25 lutego, 2020 14:22

A ja napiszę, że mi się PCV źle kojarzy. 😉

Kasia
29 lutego, 2020 11:30
Reply to  Tomasz

MSW – kiedyś nazywało się Ministerstwo Spraw Wojskowych a teraz MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

29 lutego, 2020 12:06
Reply to  Kasia

Kasia, teraz nie ma MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, teraz jest MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 🙂
To tak dla porządku.

Jasiu
25 lutego, 2020 07:23

Marku, jak Neo czytałby ze zrozumieniem list od Pana Ministra, to tam nie napisano, że każdy ma dostać po 500 zł, tylko średnio – czyli jeden 600 zł a drugi np. 400 zł i średnio wyjdzie po 500 zł.
Powtórzę to jeszcze raz – każdy pracownik sfery budżetowej (sfery finansów publicznych) ma zagwarantowane 6% od swojego wynagrodzenia brutto i tyle, i aż tyle każdy musi dostać a nie żadne 500 zł.
Masz, Neo odpowiedź na twoje i innych oczekujących na 500 zł podwyżki.

Tomasz
24 lutego, 2020 20:21
Reply to  Neo

Neo, pamiętam jak w zeszłym roku wiele osób głosiło tu pogląd, że przez ZZ nie dostali dwa razy więcej od lipca.
Nie przypominam sobie, żeby gdzieś taczka poszła w ruch.
A skoro argumentem ma być bez niuansowania rozumiany list od ministra, to chyba przeciwko niemu powinni skierować swoje niezadowolenie?
Obiecał – nie dotrzymał słowa.

Neo
25 lutego, 2020 08:55
Reply to  Tomasz

Nikt nie głosił poglądu, że nie dostał 2 razy więcej od lipca, opamiętaj się Tomaszu i nie pisz kłamstw.
Ludzie mieli wybór pomiędzy 600 zł od lipca a 300 zł od stycznia – finansowo to było dokładnie to samo, więc nie było powodów do protestów.
A dlaczego przeciwko ministrowi? Jak to nie dotrzymał?
Minister obiecał 500 zł, zapewnił środki finansowe na zapewnienie takiej podwyżki i to nawet do zasadniczej a nie tylko brutto ze skutkami. Minister jak najbardziej dotrzymał słowa.
Chodzi tylko o to aby związki nie zabrały tych pieniędzy, dzieląc je pomiędzy swoich.

Tomasz
25 lutego, 2020 14:19
Reply to  Neo

Neo, zajrzyj choćby w ten archiwalny wątek, jeśli masz słabą pamięć: https://zpwtarcza.pl/kolejne-dwa-spotkania-w-mon-i-jeszcze-jedno/
Pisałem z przekąsem, reagując na tę dziwną argumentację, to i napiszę jeszcze raz w tym samym stylu:
słaby ten minister, skoro mu związki zabierają pieniądze…

Jasiu
25 lutego, 2020 07:16
Reply to  Neo

Neo, na taczkach to mogą wywieść tylko Ciebie za publiczne rozgłaszanie propagandy i pomawianie wszystkich działaczy związkowych i porównanie wszystkich do jednego schematu. To pokazuje, jakie masz malutkie wykształcenie skoro nie potrafisz czytać tego np. co ja piszę. U mnie dostają nie przyjaciele czy ja sam. Najwięcej dostają tylko Ci, co im się należy i od którego pracownika w szczególności zależna jest moja JW. Oczywiście, że będę zabierał wszystkim np. do 9 zł, żeby mieć na wyrównanie dysproporcji płac na tożsamych stanowiskach. I tym najlepszym podniesiemy o np. dodatkowo od 50 do 100 zł. Tak jak podzielą związki zawodowe z… Czytaj więcej »

Neo
25 lutego, 2020 14:03
Reply to  Jasiu

Jasiu, o publicznym rozgłaszaniu propagandy to mógłbyś napisać książkę, chociażby o słynnej premii na 11 listopada… więc nie pogrążaj się. „Oczywiście, że będę zabierał wszystkim” – i to jest właśnie etos prawdziwego związkowca, zabierać wszystkim. O tym właśnie pisałem, właśnie tak was ludzie postrzegają. I dlatego uciekają ze związków a same związki postrzegane są jako przeciwnik pracownika. Kolejny cytat: „Tak jak podzielą związki zawodowe z pracodawcą, tak będzie – czy ty będziesz tu krzyczał, czy straszył to nikt sobie z tego nic nie robi.” – piękny cytat Jasiu, bo dokładnie tak myślą związkowcy o pracownikach – to My i Pracodawca… Czytaj więcej »

Neo
25 lutego, 2020 14:40
Reply to  Jasiu

Uderzyło mnie w Twojej wypowiedzi jeszcze jedno zdanie: „Tak jak podzielą związki zawodowe z pracodawcą, tak będzie”. Otóż to jest właśnie główną przyczyną tej patologii – związki jako przedstawiciel pracowników powinny najpierw Z PRACOWNIKAMI uzgodnić swoje stanowisko, dowiedzieć się czego chce większość (np. poprzez rozesłanie ankiet, można online, koszt praktycznie zero) a potem dopiero to stanowisko jako przedstawiciele pracowników przekazać pracodawcy. Jeśli pracodawca będzie miał zdanie odmiennie, wtedy albo się negocjuje i dochodzi do kompromisu, albo wchodzi w spór zbiorowy z pracodawcą lub stosuje inne środki nacisku (podobnie, jak np. policja czy pracownicy sądów – w ramach prawa). Ale tu… Czytaj więcej »

Grzesiek
26 lutego, 2020 06:18
Reply to  Neo

Neo a co napisałem też Tobie? Że zz reprezentują ale chyba nie nas. Pisałem też o ankietach. Ale po co. Wychodziłoby, że serio ludzie mają dość tego dzielenia i zmniejszania corocznie podwyżek większości, by windować nielicznych… U mnie w jw zabrano 95% obsady a dali chyba referentom kosmosy. I też dziwnym trafem przewodniczącej… Tak jest i nic z tym nie zrobimy… możemy zresztą sami tu zapisać się na śmierć, jak i pewnie mogłoby pisać i z 45000 pracowników żeby tak nie robili a oni i tak zrobią swoje. Nie widzisz tego??? Szkoda nerw… zrobią co oni chcą, bo nie mamy… Czytaj więcej »

Jasiu.
26 lutego, 2020 07:20
Reply to  Neo

Jak długo jestem w związkach (45 lat), to nie słyszałem, żeby związki rozsyłały ankiety jak podzielić środki na podwyżki. Referenda to robi się wtedy, jak ma być strajk. I już wiem, z kim mam do czynienia – po prostu z laikiem. Pisałem ci, premie stracą tacy jak ty, bo się po prostu boją, którzy krzyczą a jak miałeś wejść do Zarządu to dupką się wycofałeś. Znam takich bohaterów jak Papkin z Zemsty A. Fredry. Jak jest po wszystkim, to wtedy wypinasz klatę i mówisz co to nie ty. Ja to chociaż dokonuję podziałów i na razie nie ma zgrzytów u… Czytaj więcej »

Pablo
24 lutego, 2020 22:08

Brawo Neo. Popieram Twoje zdanie.
Fakt jest taki, że Minister obiecał nam 500 zł w liście…
Więc ZZ niech z taką informacją jedzie na spotkanie dodając przy tym, że w przeciwnym razie Minister wyjedzie na taczce…
Neo prawdę pisze, każda kwota mniejsza jak 500, to porażka ZZ…
Chociaż w poprzednich latach już tak było, że Mon dawał pewna kwotę, a po spotkaniach z ZZ dostaliśmy mniej… Ot polityka….
PS. Jasiu ty już w tamtym roku krzyczałeś, że na 11 listopada dostaniemy po tysiąc zł…
Jak było, każdy wie…
Nie kompromituj się…

Jasiu
25 lutego, 2020 06:56
Reply to  Pablo

Dostałeś – tylko, że miesiąc później ale kwota ta sama.
To jednak nie ja się skompromitowałem. Wina nie jest po mojej stronie. Ale wolałbym abyś podpisywał się prawdziwym nickiem a nie zastępczym na stronach Tarczy…

Czesław
25 lutego, 2020 14:03
Reply to  Jasiu

Jasiu – ty się nie interesuj jakim on się nickiem podpisuje, temat był taki, że ty obiecujesz gruszki na wierzbie… chcemy po 500 brutto dla każdego a negocjować to możesz sobie przyszłoroczne podwyżki – nie trzeba było marzyć o premiach na 11 listopada tyko pracować, pracować, pracować, jeżeli wiesz, co to jest…

Pablo
25 lutego, 2020 22:16
Reply to  Jasiu

Ja piszę tylko pod tym nickiem, i pisze tylko na stronach tarczy – nigdzie indziej nie pisze…
Należę do Tarczy i tu pisze…
A Ty, Jasiu, czemu nie posiadasz forum na swojej związkowej stronie?? Ja wiem czemu, bo by was tam ludzie zjedli za te wasze działania…
Te Twoje teksty „wszystkim będę zabierał” prawdziwy związkowiec co mu słoma z butów wystaje…
Chamstwo… Człowiek inteligentny by tego nie napisał…
Ludzie piszą swoje zdanie na temat podwyżek, a ZZ udają, że tego nie słyszą….

Pablo
25 lutego, 2020 22:18
Reply to  Jasiu

Miesiąc później dostałem, ale już nie przepisu tego sobie…
Takie farmazony to mów dalej swoim związkowcom…

Michal
25 lutego, 2020 19:34

Wychodzi na to, że trzeba cierpliwie czekać do dnia jutrzejszego – może coś będzie więcej wiadomo. Pozdrawiam

Michal
26 lutego, 2020 16:46

Panie Marku czy coś wiadomo po dzisiejszym spotkaniu?

Beti
27 lutego, 2020 12:37
Reply to  Michal

Spotkanie jest dzisiaj.

27 lutego, 2020 16:31
Reply to  Beti

Beti, Michal ma rację. Nasze spotkanie odbyło się wczoraj, natomiast w dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się a w zasadzie już się obyło spotkanie władz Krajowej Sekcji PCMON NSZZ Solidarność.
Jednocześnie informuję, że aktualność z naszego wczorajszego spotkania właśnie jest opracowywana…

Edziu
28 lutego, 2020 07:28

Szef MON: w Polsce ruszają amerykańskie manewry Defender-Europe 2020.
Może to jest ten moment na pokazanie i nagłośnienie, ile zarabiają cywile.

Close Menu
185
0
Would love your thoughts, please comment.x