Spotkanie z Sekretarzem Stanu

  • 0
  • Listopad 29, 2019
Rozmowy

W dniu 28 listopada 2019 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie przedstawicieli siedmiu związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej (ron) z Sekretarzem Stanu Panem Wojciechem Skurkiewiczem, któremu towarzyszył Pełnomocnik MON Pan Wojciech Drobny.

Nasz Związek w trakcie tego spotkania był reprezentowany przez Przewodniczącego Związku kol. Marka Kazimierczaka oraz Wiceprzewodniczące Związku: kol. Dorotę Woźniak i kol. Marzenę Zawadę.

Spotkanie to było oczekiwane przez nas od września b.r., gdyż:

– w trakcie poprzedniego spotkania – w dniu 28 czerwca 2019 r. – strony ustaliły, że kolejne spotkanie nastąpi właśnie we wrześniu;

– strona związkowa nie otrzymała dotychczas żadnej odpowiedzi na swoje stanowisko przekazane Pełnomocnikowi MON w dniu 19 lutego 2019 r. (czytaj TUTAJ). Mając na uwadze, iż dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa, jak również informacji o wielkości funduszu płac pracowników wojska ujętym w projekcie budżetu MON na rok 2020, w tym wielkości środków na wzrost płac w roku przyszłym – zakładaliśmy, że w trakcie spotkania uzyskamy niezbędne informacje w tym zakresie i odpowiedź na nasze postulaty;

– zbliżający się koniec roku budżetowego zazwyczaj wiąże się z rozliczaniem pozostających w dyspozycji Ministra ON pozostałości środków na wynagrodzenia, stąd byliśmy niemal przekonani, że uruchomione zostaną dodatkowe środki dla pracowników wojska, gdyż realizacja wydatków za 9 miesięcy wskazywała na znaczne oszczędności w obszarze wynagrodzeń, których osiągnięcie strona związkowa wskazywała już w trakcie spotkań w I kwartale b.r.

Spotkanie rozpoczął Sekretarz Stanu, który poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w części dotyczącej budżetu MON została podtrzymana przez Kierownictwo MON deklaracja wzrostu płac pracowników wojska o kwotę 500 zł, jak również zwrócił się z propozycją do przedstawicieli związków zawodowych, aby w roku 2020 strony spotykały się w cyklu około kwartalnych spotkań, jak to miało miejsce w roku bieżącym.

Wypowiadając się w zakresie podwyżki na rok 2020, Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”.  Jednocześnie argumentował, iż wyższe kwoty podwyżek miałyby trafiać do pracowników najniżej zarabiających.

Takie postawienie sprawy zaskoczyło w zasadzie wszystkich uczestników spotkania, gdyż nie wydaje się ono do zrealizowania w obecnych uwarunkowaniach, gdyż zazwyczaj w każdej jednostce są najniżej zarabiający pracownicy.

Chcąc jednak w pierwszej kolejności potwierdzić wypowiedź o 500 złotowej podwyżce dla każdego pracownika w 2020 roku – Przewodniczący TARCZY poprosił Ministra Skurkiewicza o bliższe doprecyzowanie tej propozycji. Po krótkiej wymianie wątpliwości w tym zakresie, Minister ostatecznie nie potwierdził tej koncepcji wskazując, iż ustawa budżetowa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta i kwota podwyżki jeszcze nie jest znana.

Kontynuując, Przewodniczący Kazimierczak zwrócił się z zapytaniem o informację, kiedy rozpoczną się negocjacje w zakresie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) wskazując, że – zgodnie z otrzymaną z MON informacją o zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu kalendarzem prac na rok 2019 – negocjacje miały się rozpocząć w I kwartale 2019 roku. W zmianach w PUZP strona społeczna dostrzega możliwość sprawnego uporządkowania obszaru wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej. Minister Skurkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że w najbliższym czasie nie będzie tych negocjacji.

Uzasadniając brak potrzeby prowadzenia negocjacji, Minister wskazywał na fakt, iż Rząd podjął decyzję o znacznym wzroście minimalnego wynagrodzenia w kraju w kolejnych latach, które w pierwszej kolejności muszą zostać potwierdzone. Ponadto wskazał, iż – w przypadku potwierdzenia się tych informacji – zabezpieczenie takiego wzrostu płac minimalnych będzie wymagało znacznego wzrostu środków na pracownicze wynagrodzenia.

W odpowiedzi Kazimierczak wskazał, że w PUZP najniższe wynagrodzenie nie musi być zgodne z poziomem minimalnej płacy kraju, lecz może być wyższe. Przypomniał postulaty członków manifestacji z września 2018 r., w tym postulat określenia w PUZP minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na realnym poziomie, a ponadto określenia w PUZP przeciętnego poziomu wynagrodzenia pracownika resortu obrony narodowej. Pomimo, że od przekazania tych postulatów do Ministra Błaszczaka upłynęło już 14 miesięcy – dotychczas nie zostały one rozpatrzone przez Kierownictwo MON. Odnosząc się do skutków finansowych ewentualnego wzrostu płac Kazimierczak wskazał, że w latach 2016-2020 fundusz płac wzrósł o kwotę, która jeszcze w roku 2015 była dla niektórych niewyobrażalna. Dodał, że ze znacznymi kosztami należy się więc liczyć, gdyż w resorcie obrony narodowej jest zatrudnionych ponad 40% ogółu tzw. pracowników niemnożnikowych.

Na potrzebę uporządkowania obszaru wynagradzania pracowników wojska oraz  systemowego określenia wzrostu funduszu płac pracowników wojska w kolejnych latach wskazał również Prezes Związku Zawodowego Militaria kol. Krzysztof Paluch, który przypomniał, że strona społeczna dostrzegła ten problem już w 2015 r., natomiast w swoich postulatach z 19 lutego 2019 r. zaproponowała 8%-towy udział pracowniczych wynagrodzeń w strukturze budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, począwszy od 2020 roku.

Ostatecznie Minister Skurkiewicz stwierdził, że negocjacje będą podjęte w 2020 r. ale ich ustalenia będą dotyczyć zmian w PUZP, które wejdą w życie dopiero w roku 2021.

Przedstawicielka NSZZ PW zwróciła się z zapytaniem jak podejdzie Kierownictwo MON do kwestii uruchomienia podwyżek 500 zł w kontekście tych stanowisk, na których poziom wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r. nie będzie osiągał kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tej kwestii Minister wskazał, że trzeba uwzględniać w pierwszej kolejności regulacje ustawowe.

W związku z tym Przewodniczący TARCZY wskazał, iż podobna sytuacja miała miejsce w 2019 r. i będzie miała miejsce w roku przyszłym – w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej (ksc). W latach 2019 i 2020 kwota bazowa, według której kształtowane są wynagrodzenia członków ksc ustawowo została podwyższona, natomiast tego faktu w ogóle Kierownictwo MON nie uwzględniło w realizacji podwyżek dla tych pracowników w roku 2019. Czy podobnie będzie w roku 2020? –zakończył Kazimierczak. Przedstawione w tym zakresie wątpliwości zostały skrzętnie zanotowane przez Pełnomocnika MON tym bardziej, że stanowisko to potwierdzili również przedstawiciele NSZZ PW.

Następnie Minister Skurkiewicz przeszedł do kolejnej informacji, z którą przybył na spotkanie. Dotyczyła ona podjęcia przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o przeznaczeniu dodatkowych środków na jednorazowe wypłaty dla pracowników ron, które dadzą wojskowym pracodawcom możliwość wypłaty każdemu pracownikowi kwoty 1.000 zł w grudniu b.r.

Na tle powstawania tych oszczędności również rozpoczęła się dyskusja. Przewodniczący Kazimierczak wskazywał, że pracownicy ron obciążani są dodatkowymi zadaniami na wakujących stanowiskach żołnierzy. Jako przykład podał sytuację w jednostce teleinformatycznej, gdzie pracownikom cywilnym powierzane są obowiązki na dowódczych stanowiskach wakujących, za które pracownicy otrzymują wyłącznie dodatek funkcyjny w wysokości 37,50 zł miesięcznie – na podstawie podanego punktu do rozkazu komendanta (?) W ocenie Przewodniczącego, zagadnienie zastępowania żołnierzy zawodowych przez pracowników ron powinno być szczegółowo uregulowane w PUZP. Ale jak ma to być tam zapisane, skoro Ministerstwo w ogóle nie podejmuje tematu negocjacji w PUZP? – pytał.

Innym zagadnieniem, które w jego ocenie powinno, i może być finansowane ze środków budżetu MON jest pełny ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) dla pracowników ron. Obecnie odpisy te naliczane są w zamrożonych kwotach, z uwagi na ograniczenia okołobudżetowe. W przypadku jednak wydatków na obronność państwa, budżet określany jest w pełnej wysokości tj. uwzględniającej również pełny ustawowy odpis na ZFŚS. Zamrożenie odpisu od 1 sierpnia b.r. na poziomie 2015 r. sprawia, że „wypracowane tą drogą oszczędności” przeznaczane na fundusz socjalny – przesuwane są na inne obszary działalności SZ a zatem dzieje się to kosztem pracowników wojska, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej. W państwie odpis na fundusz jest zamrożony ale dlaczego w MON nie korzysta się z ustawowej możliwości naliczania tego odpisu w oparciu o postanowienia PUZP? Czy znowu przeszkodą jest fakt, że nie ma negocjacji? – pytał Kazimierczak. Kończąc kwestię ZFŚS wskazał, iż od 2012 r., gdy odpisy na fundusz były corocznie zamrażane – tylko z tytułu odpisów podstawowych – fundusze socjalne wojskowych jednostek budżetowych zostały pozbawione kwoty ponad 62 mln zł. Nie wykorzystane środki ZFŚS przechodzą z roku na rok, dlatego Przewodniczący TARCZY wskazał, iż w jego ocenie istnieje możliwość dokonania odpowiedniego zapisu w PUZP i zrekompensowania pracownikom ron tych odpisów za poprzednie okresy.

Pod koniec spotkania Przewodniczący Krajowej Sekcji PC MON NSZZ Solidarność Pan Mirosław Kamieński poprosił Ministra o potwierdzenie lub zdementowanie informacji, która krąży wśród pracowników ron  jakoby planowana była wypłata premii/nagród na dzień 11 Listopada. W odpowiedzi Minister w stanowczej i kwiecistej wypowiedzi całkowicie tę informację zdementował.

Na koniec ustalono jeszcze, że pisma w sprawie wypłaty jednorazowych premii w najbliższym czasie zostaną przesłane do wojskowych pracodawców i do organizacji związkowych, aby wypłata była możliwa do zrealizowania do 20 grudnia 2019 r.

W dniu 29 listopada 2019 r. wyszły one z Ministerstwa. Z ich treścią można się zapoznać TUTAJ i TUTAJ. (MK)

64
Dodaj komentarz

11 Wątki komentarzy
53 Odpowiedzi na wątki
3 Odpowiedzi na wątki
 
Najbardziej zareagowany komentarz
Najciekawszy wątek komentarza
16 Autorzy komentarzy
  Subskrybować  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Marek Kazimierczak

Witajcie, tak to mniej więcej wyglądało z naszej, związkowej strony. Może wyszło to trochę niezgrabnie ale to rolą gospodarza jest protokołować takie spotkania i udostępniać je stronom. Tak przynajmniej jest na spotkaniach w Radzie Dialogu Społecznego, natomiast w MON od jakiegoś czasu nie możemy się tego doprosić pomimo, że w trakcie spotkań zazwyczaj dwie panie z Ministerstwa skrzętnie wszystko notują. No cóż, może nadejdzie czas, gdy u nas również wszystko będzie postawione na nogach. Oczywiście, nie pisałem tu o wszystkich działaniach pozostałych organizacji związkowych, gdyż każdy prezentował te bolączki, które są najbardziej uciążliwe w bieżącej działalności. Dla nas najważniejsze na… Czytaj więcej »

Miro

Panie Marku, czy coś wiadomo jak strona resortowa odniosła się do postulatu aby ta premia-nagroda objęła również np. pracowników uczelni wojskowych?
Dziękuję i pozdrawiam.

Miro, w trakcie spotkania w tej kwestii nikt się nie wypowiedział, zapewne z uwagi na fakt, iż brakowało przedstawiciela DB MON. Środki uruchamiane na wypłatę tego 1000 zł zostały zabezpieczone w drodze decyzji zmieniającej decyzję budżetową, którą Minister podpisał w dniu 27 listopada 2019 r. W mojej ocenie, nic nie stoi na przeszkodzie aby analogiczne rozwiązanie zastosować w odniesieniu do pracowników wojskowych uczelni, jednak musi się to odbyć poprzez zmianę decyzji budżetowej w zakresie dotacji przydzielanych dla tych uczelni i wskazanie, iż dotyczy to wzrost wynagrodzeń (nagród). Uważam, że oszczędności w obszarze wynagrodzeń jednej grupy zawodowej powinny być realizowane na… Czytaj więcej »

Ryszard

“Z naszego punktu widzenia, grzechem jest przenoszenie oszczędności z
wynagrodzeń na szeroko rozumiane wydatki rzeczowe. A tak właśnie się dzieje z resortowymi oszczędnościami na wynagrodzenia od 2016 roku…”

To może przykład jakiś??
Kiedy, ile i na co??

Chociaż od dawna to się znajduje na naszej stronie, mówisz – masz! https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_02_20/20190219_Stanowisko_Strony_spol_w_spr_wzrostu_plac_w_2019_i_latach_nastepnych.pdf Na str 3, w załączniku do Stanowiska strony społecznej, w kolumnie 4 wykazaliśmy jakie wielkości planowanych wydatków na wynagrodzenia zostały przeniesione w obszar wydatków rzeczowych. Zatem wiesz już kiedy i ile. Pytasz na co… tego w księgowości nigdy nie będziesz mógł precyzyjnie ustalić i udowodnić chyba, że dokonywany jest tylko jeden ruch “z” i “na” a takich zazwyczaj nie ma. Zatem trzeba więc wiadomo, że wynagrodzenia zostały zmniejszone o kwoty wykazane w kol. 4 tej tabeli, natomiast gdzie poszły? Jednym zdaniem: tam, gdzie wydatki zostały zwiększone w… Czytaj więcej »

Miro

Bardzo dziękuję, Panie Marku za odpowiedź i za to forum dyskusyjne, gdyż tylko tu można się czegoś dowiedzieć o sprawach bieżących dotyczących nas – pracowników.
I trzymam kciuki, i kibicuję Panu w walce o lepszy byt pracowników RON✌️

Ryszard

To jadąc dalej, z kolei ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że cyt.: MNiSW rozdzieliło kolejne środki które trafiły w tym roku do polskich uczelni. Środki – ponad 916 mln zł – były przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. To – obok dodatkowych funduszy przyznanych pod koniec ubiegłego roku, a także obligacji skarbu państwa – kolejny zastrzyk pieniędzy dla szkół wyższych związany z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki. “W ustawie budżetowej na 2019 rok zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Trafiły one do nich w postaci zwiększenia subwencji – szkoły wyższe otrzymały na podwyżki od kilkuset tysięcy do ponad 45… Czytaj więcej »

Miro

Rysiu, my z OWC tej uczelni, dostaliśmy po 160 zł do podstawy.
A ile dostali pozostali pracownicy, to nic mi o tym nie wiadomo.

Ryszard

No no…
Faktycznie – ta Wasza sytuacja jest dziwaczna…
Zupełnie w sumie nie wiem do jakiej kategorii pracowników w tym szkolnictwie Was zaliczono….
Jeżeli natomiast macie płacone wg stawek w PUZP wraz ze stawkami np. funkcyjnego, stażowym, premią itp., to mając płacone z tego przepisu płacowego powinniście – wg mnie – także tą premię otrzymać, choćby np. kadra dydaktyczna jej nie otrzymała.
To w istocie ciekawy problem i może ktoś nam ten problem zechce kompetentnie naświetlić, bo moja wiedza tego nie ogarnia – do czego się publicznie przyznaję.

Miro

No właśnie, to jest bardzo skomplikowane. Bo nikt nie wie pod co nas – OWC podciągnąć, czy pod MON czy MEN.

Wszystko jest transparentnie zapisane w przepisach tylko… robić nie ma komu, można by rzec. Niektórzy uważają, że najlepsze jest podejście dyplomatyczne, tzn. takie, w którym nic się nie robi aż w tym obszarze podjęte zostaną na dołach prowizorki i ludzie się do tego przystosują, i zacznie to jakoś funkcjonować, i nosić znamiona prawa pracy. Ale tak się nie da. Nie wszyscy chyba pamiętają, że już w 2015 r., gdy złożyliśmy do Ministra ON petycję o nieprawidłowości w obszarze wynagradzania pracowników – MON musiał wypłacić miliony (dziesiątki milionów?) złotych w celu wyrównania pracowniczych wynagrodzeń z tytułu niedopłat. Uważacie, że obecnie jest… Czytaj więcej »

Masz rację, Ryszardzie, że lepiej nie wchodzić w obszar tego zagadnienia tym bardziej, że napisałeś cyt. : Jeżeli natomiast macie płacone wg stawek w PUZP wraz ze stawkami np. funkcyjnego, stażowym, premią itp. w sytuacji, gdy PUZP jednoznacznie wskazuje, że ma zastosowanie do pracowników OWC szkół wyższych Ale to tak na marginesie, jak się to mówi. Ja również nie będę w te kwestie wnikał, gdyż mamy wystarczająco dużo problemów w zakresie spraw, które dotyczą pracodawców, u których mamy nasze organizacje. Do czasu więc, kiedy nie będziemy mieć organizacji zakładowej w uczelni wojskowej, niejako ten temat pozostaje poza naszym, moim zainteresowaniem.… Czytaj więcej »

Marcin

Czytając informację ze spotkania można by je podsumować w 3 słowach: kolejne DEJA VU. Ile to razy na podobnych spotkaniach niczego nie ustalono, odkładano na okresy późniejsze proponowane przez Związki zawodowe propozycje zmian. Teraz też rozpoczęcie prac nad zmianami w PUZP dla WJOSB odłożono na kolejne lata. Strona MON ogranicza się jedynie do przenoszenia oszczędności z uposażeń na wynagrodzenia (co jest oczywiście korzystne dla pracowników, bo dostają kasę) i wygłasza mgliste propozycje, co do prac w kolejnych okresach, które w perspektywie i tak nie są prowadzone. To cały czas wygląda jak walenie łbem w mur, tylko ten mur stoi jak… Czytaj więcej »

pracownik

Osobiście jestem szalenie zainteresowany podejściem do podniesienia kwoty bazowej dla KSC i jednoczesnych podwyżek.
Troszkę dziwne jest podejście, w którym od podwyżek odlicza się podniesienie kwoty bazowej.

Też tak uważam i na to też wskazywałem w trakcie czwartkowego spotkania z Ministrem.
Przecież, gdyby w bieżącym roku nie było żadnych podwyżek – członkowie KSC otrzymaliby z automatu wzrost pensji o 2,3%, czyli o ustawowy wzrost kwoty kwoty bazowej. A MON zabezpieczył dla TOAW wyłącznie kwotę podwyżki 300 zł, w której znalazło się te 2,3%…
Analogiczna sytuacja będzie w roku przyszłym, bo ostatecznie Rząd w zapisał 6% wzrost kwoty bazowej, chociaż – na etapie procedowania projektów budżetów – takiego zapisu w projekcie ustawy budżetowej nie było. Stąd podniesienie przez nas tej kwestii w trakcie spotkania.

pracownik

Wielkie dzięki Panie Marku za podniesienie tego problemu.
Mam nadzieję, że zostanie on zauważony i rozwiązany.

eric

Panie Marku, fajnie, że Pan to wszystko ładnie opisał – dziękujemy za to.
Większość z nas ma teraz większe rozeznanie co do całej sytuacji.
Jam mam z tego jeden wniosek, że MON ma pracowników cywilnych w dupie…
Olewają nas, przekładają rozmowy z PUZP i – jak Pan napisał – nie widzą problemu…

Ryszard

art. 4 Konwencji Nr 98 MOP ratyfikowanej przez Polskę 14.12.1956 r.: “zachęca się i popiera jak najszersze wykorzystywanie procedury dobrowolnych rokowań dla zawierania układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracodawców z jednej strony a organizacjami pracowników z drugiej, w celu regulowania w ten sposób warunków pracy.” art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej dnia 18.10.1961 r., ratyfikowanej przez Polskę 10 czerwca 1997 r.: “zobowiązuje się umawiające się strony, tj. organizacje pracowników i pracodawców lub ich organizacje, do podejmowania działań zapewniających skuteczne wykonywanie prawa do rokowań zbiorowych;” art. 20 i 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: “społeczna gospodarka rynkowa jest… Czytaj więcej »

Ryszardzie, dotychczas nikt nie odmówił negocjacji a w zasadzie wręcz przeciwnie. Na nasze propozycje z 17 grudnia 2018 r. MON odpisał, że negocjacje zostaną podjęte zgodnie z zatwierdzonym planem pracy w I kwartale 2019 r. Zdecydowana odmowa negocjacji przez Ministra Skurkiewicza nastąpiła dopiero w trakcie czwartkowego spotkania. Chociaż – po chwili – trochę się zreflektował i powiedział, że nastąpi to w 2020 r. i dotyczyć będzie zmian w 2021 r. Niemniej, mając na uwadze zmiany, które mają wejść w życie w 2020 r. – niewątpliwie Zarząd Krajowy Związku w tej kwestii wypracuje stanowisko Związku i wystosuje odpowiednie wystąpienie do Ministra… Czytaj więcej »

Ryszard

I dobrze a zaproście ich do tych moich Mostów.
Chcę, aby znów stało się o nas głośno, bo na to zasługujemy.
A my Was wszystkich – stosownie do Waszych zasług – przyjmiemy….

Ryszard

I jeszcze jedno. Po prostu się wzajemnie szanujmy…. Jeżeli więc, zgodnie z powyżej przywołanym uregulowaniem prawnym a zwłaszcza w związku z cyt.: “pogorszeniem sytuacji materialnej pracowników”, wezwiemy strony układu do rozmów przedstawiając zakres zagadnień wymagających zapisu w układzie oraz wyznaczając termin i miejsce tych negocjacji a ktoś się z nich wykręci – to po prostu poinformujcie o tym stosowne ministerstwo oraz PIP, gdyż to właśnie w kp są te uregulowania. To bowiem tak nie funkcjonuje, jak się obecnie resortowi wydaje…. Przez lata było tak, że na wezwanie resortu do rozmów strona społeczna zawsze się w komplecie stawiała. Należy tą sytuację… Czytaj więcej »

Niestety ericu, smutna to prawda ale… prawda. :-(

Tomasz

Powtórzę moje pytanie, które “wpadło” jeszcze do poprzedniego wątku, bo może zostało niezauważone.

Wiem, że to wnosił NSZZ PW, ale ktoś może zna więcej szczegółów o sprawie ewentualnego “wyrównania dysproporcji płacowych w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”.
Czy to padło na spotkaniu wyłącznie hasłowo, bez uzasadnienia i szczegółów rozwiązania?
Dziękuję.

Osobiście byłem trochę zaskoczony tą informacją Kolegi Przewodniczącego NSZZ PW, bo cóż wyrównywać skoro – zasadniczo – tych wojsk jeszcze… nie ma.
Na dowód tego link:
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2019-09-13q-tworzymy-wojska-obrony-cyberprzestrzeni/

Na chwilę obecną w tym obszarze występuje jedynie Pełnomocnik MON i NCBC i w zasadzie nie widzę – przynajmniej ja – żadnego powodu do jakiegokolwiek wyrównywania. :-)

Tomasz

Bo medialnie, to faktycznie można odnieść wrażenie, że to jest, coś co powstaje od zera. Ale tak nie jest. Pierwszym etapem była konsolidacja tego, co już jest i powstanie NCBC. Jak rozumiem, wszystko, co podlega i będzie podlegać pod NCBC, za jakiś czas umownie lub oficjalnie będzie zwane WOC a przez niektórych zwane jest tak już teraz. Myślałem, że się orientujecie w sprawie ewentualnych rozbieżności płacowych w RCI, bo podawaliście przykład z RCI właśnie dotyczący zastępowania przez pracowników żołnierzy zawodowych na kierowniczych stanowiskach, którzy mają zawsze nazwisko Wakat. Są przypadki, że już latami trwa dodatkowe pełnienie obowiązków, czyli w praktyce… Czytaj więcej »

Ryszard

Rozumiem, że niezależnie od tego gdzie pracujesz, chodzi tu o w sumie prozaiczną ale od wielu lat – właściwie od zawsze – niezałatwioną sprawę. To problem z kategorii tych, które świadczą o jawnym wyzysku w instytucji państwowej, jaką jest nasz resort. Jeżeli więc swego czasu w PUZP uregulowano – chociaż bardzo ogólnie – kwestię pracowników na stanowiskach kierowców w ten sposób, że cyt.: Art. 41. 1. Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższego wynagrodzenia. 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa pracodawca w umowie o… Czytaj więcej »

Napisałeś Ryszardzie, że cyt.: O ile jednak jakieś tzw. nieetatowe obowiązki, jak np. metrolog, ekolog itp. itd. można starać się pracownikom zrekompensować zwiększoną premią i nie mogę – z mojego punktu widzenia – się z takim postrzeganiem tej kwestii zgodzić. Art. 36 PUZP zawiera delegację dla pracodawcy, aby – w uzgodnieniu z zoz – ustalił: – kryteria dokonywania realizacji przez pracowników zadań wymiernych i niewymiernych; – wysokość premii przysługującej za pełne wykonanie zadań oraz zasady jej podwyższania, obniżania i pozbawiania, co sprawia, że dotyczy to zadań, które pracownik ma zapisane w zakresie obowiązków, za które dostaje premię regulaminową. Zgodnie z… Czytaj więcej »

Ryszard

Dokładnie tak, jak powyżej napisałeś.
Nic dodać – nic ująć z tym, że my tam – na tych naszych pracowniczych dołach – nie możemy powiedzieć, że nie “operujemy”, bo nie ma: “rentgena”, “skalpela” i “chirurgicznych nici”.
Jeżeli się bowiem zawahamy – to ten “pacjent” “umrze”…
“Operujemy” więc tym, co mamy – za pomocą “kuchennego noża”, na wyczucie a zszywamy “szewską dratwą” i ten “pacjent” jakoś jeszcze żyje.
Po prostu… żyje a to jest przecież najważniejsze.
A że ma rożne “blizny i zniekształcenia”, to i co???
Kto się tym przejmuje.
Myślę, że rozumiecie co mam na myśli.

Tomasz

Cieszę się, że problem nieetatowych obowiązków wrócił na to forum, starałem się go kiedyś przedstawić ale miałem wrażenie, że nie znalazł wówczas zrozumienia. Próbowałem wówczas wytłumaczyć, jak skomplikowaną materią jest funkcja Lokalnego Administratora Systemów i do jakich przepisów prawa trzeba się najpierw odnieść, żeby to zrozumieć i dlaczego nie może być ona wpisana w etat tylko przypisana do osoby a pierwsza decyzja Ministra ON w tej sprawie była w 2005 roku i od tego czasu ZZ nie potrafią albo nie chcą doprowadzić do uregulowania – raz na zawsze – tego problemu. Tarcza w swoich propozycjach zmian do PUZP również tego… Czytaj więcej »

Ryszard

Nie ma więc żadnego problemu, abyś nawiazał z Markiem ściślejszy kontakt i aby efektem tego był dokładny opis problemu wraz z propozycjami wyjścia z impasu w tym względzie. Praca w wojsku ma tak wiele barw i odcieni, że nawet artysta “malarz” nie jest w stanie nad tym zapanować, stąd ten obraz wojska w związkowej działalności nie zawsze właściwie oddaje rzeczywistość. Aby tak było, musi być nas więcej i musimy z sobą po prostu wciąż wymieniać poglądy na sprawy ważne dla środowisk pracowniczych. Tylko wówczas tą rzeczywistość jakoś składnie ogarniemy i o to właśnie chodzi. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to,… Czytaj więcej »

W pełni się z Tobą, Tomaszu zgadzam w tym zakresie i z pewnością już tego problemu nie pozostawimy aż do – jak napisałeś – cyt.: uregulowania – raz na zawsze – tego problemu. Rzeczywiście, Tarcza a w zasadzie MKK nie uwzględniła tego problemu w swoich propozycjach zmian do PUZP z grudnia 2018 r., gdyż zajęliśmy stanowisko, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć na ten cel systemowy dopływ środków na wynagrodzenia a nie realizować te wypłaty kosztem poziomu wynagrodzeń pracowników ron, bądź z oszczędności powstałych z ich usprawiedliwionych nieobecności czy wakatów na tych stanowiskach. Te środki powinny być skierowane do tych… Czytaj więcej »

Ryszard

Proponuję jednak powrót do głównego wątku a konkretnie do uzgodnień w sprawie tej grudniowej premii. Otóż wydaje mi się, że zachodzi tu jakaś wątpliwość, której nie potrafię sobie logicznie wyjaśnić… Otóż w piśmie do pracodawców określono, że zakłady pracy otrzymają na to środki będące iloczynem faktycznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 30 września wykazanego w Rb – 70 oraz kwoty 1000 zł… W piśmie do zz stwierdzono natomiast, że będą to cyt.: środki w naliczeniowej kwocie 1000 zł na stanowisko. Uważam, że pomiędzy środkami wymienionymi w pierwszym i drugim piśmie istnieje zasadnicza różnica, której nie mogę… Czytaj więcej »

Kolego Ryszardzie a już myślałem, że tego nie zauważysz. Jednak nie w tym rzecz, że coś innego jest w zakresie tych wypłat w obu pismach w części dotyczącej pracodawców – więc realizacja tych wypłat w zakładach pracy jest opisana w obu pismach w zasadzie w tym samym duchu. Chodzi natomiast o to, że do dysponentów trafią środki w kwocie 1000 zł na jedno stanowisko, zapewne zatrudnienia bazowego, które jest znacznie wyższe niż faktyczny stan zatrudnienia pracowników na 30 września 2019 r. W ramach otrzymanych środków na stanowiska – dysponenci zabezpieczą pracodawcom środki na faktyczne zatrudnienie na koniec III kwartału, natomiast… Czytaj więcej »

Michał

Że co dla wybranych może być więcej niż w piśmie?

A któż to wie, Michale… Staram się tylko interpretować treść pism, które otrzymujemy z ministerstwa na bazie informacji w nich zawartych. :-(

Michał

To zaraz się okaże, że nie będziemy mieli 1000 zł tak, jak w mediach podają tylko 500 zl np. Masakra się jakaś robi.

jutka

To może i ja swoje trzy grosze wtrącę, bo odnoszę wrażenie, że nie macie pełnej wiedzy w temacie przebiegu tego spotkania. Marek w aktualizacji dobrze je opisał ale zamieścił same suche fakty, pomijając kilka detali, które oddają atmosferę spotkania. Wyszłam z DSS zniesmaczona i przybita, bo zobaczyłam dobitnie na czym polega brak związkowej jedności. Jeśli tliła się we mnie jakaś nadzieja na wspólny związkowy front – zgasła bezpowrotnie. Jestem pewna, że zupełnie inaczej przebiegłoby to spotkanie, gdyby któraś z pozostałych organizacji dała Markowi wsparcie. Bo On nie zachłysnął się – tak jak pozostali – tym tysiącem. Kasa dla ludzi na… Czytaj więcej »

sisco

Wnioskuję z tego, że bajkowa współpraca pozostałych zz z MON najwyraźniej w dalszym ciągu kwitnie a nawet rozkwita jeszcze bardziej… no cóż..

Criss

Ja Markowi nie przerywałem. Nie piszcie, że pozostałe związki mają bajkową współpracę z MON.
ZZ Militaria do nich nie należy. Wiadomo, kto w trakcie spotkania bił pokłony. Mamy do czynienia z dyletantami i przypomnę pewne stwierdzenie: „my chcemy rozwiązywać całki a oni mają problemy z tabliczką mnożenia”.
Obym się mylił ale czeka nas kolejne cztery lata braku pomysłów i chęci na wysłuchanie i wdrożenie związkowych propozycji. Nasza sytuacja w zakresie wysłuchania i zastosowania opinii społecznej dla pracowników ron, przypomina skecz – co było w Rumunii przed lampa naftową – ……, prąd.

Ryszard

No tak……

Michał

Że co dla wybranych może być więcej niż w piśmie?

Ryszard

Ponieważ kwestia tej monowskiej premii nie została zrozumiale i do końca przedstawiona, to może ja postaram się ją przedstawić tak, jak ten problem rozumiem, bo problem z wypłatą a w istocie z naliczeniem tych pieniędzy pracownikom – wg mnie niewątpliwie istnieje … Otóż te pieniądze przeznaczone na dodatkowe wypłaty spłyną do zakładów w ilości stanowiącej iloczyn kwoty tysiąca zł oraz pełnozatrudnionych wg sprawozdania Rb-70 na dzień 30 września b.r., czyli na koniec III kwartału tego roku. Będą więc to środki szacunkowo niższe o ok. 3-6% od realnych potrzeb dlatego, że w tym sprawozdaniu z rzeczywistej liczby pracowników zakładu zostali pominięci… Czytaj więcej »

eric

https://forsal.pl/artykuly/1442405,pracownicy-cywilni-wojska-dostana-podwyzki-w-wysokosci-500-zl.html

W tym artykule jest informacja, że mówi Pan Marek: “pięćsetzłotowa podwyżka ma w 2020 r. dotyczyć wszystkich pracowników”.
Teraz mam pytanie do Pana, 500 zł to będzie w rzeczywistości 500 zł, czy np. około 340 zł… dla każdego.
Bo ja rozumiem, że 500 zł…

eric

Rysiek, piszesz “340-360 zł” z skutkami, to gdzie idzie reszta kasy?
Tylko nie mów, że na równania, bo to słyszę od paru lat już…
Równają ZZ, równają i wyrównać nie mogą. Żeby to poszło dla najniżej zarabiających – to ok. Ale tak nie będzie pewnie, bo już widzę u góry jakiś podział jest…
Znowu kosztem normalnych ludzi, nie będących w układzie…
W liście na 15 sierpnia, dostałem informację o kwocie 500zł i na taką czekam.

Ryszard

Tyle, że o ile pamiętam tam jest o tej kwocie w ujęciu przeciętnym a nie personalnie dla Ciebie… Eric – zrozum, że nie związki zawodowe są tu przeciwnikiem tej płacowej równości a samo życie. Bo nie jest tak, że rubryki płac w planach zatrudnienia i wynagradzania lśnią profesjonalizmem i sprawiedliwością… Tak nie jest i zapewne jeszcze długo nie będzie. Piszesz z lekceważeniem o tym wyrównywaniu wynagrodzeń na stanowiskach tożsamych a to problem tyleż istotny, co niesamowicie skomplikowany. Nikt bowiem dotychczas nie wyliczył dokładnie wysiłku wiedzy i umiejętności pracujących na tych samych stanowiskach ale np. w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Dlatego… Czytaj więcej »

Ryszard

A mój kot kategorycznie twierdzi, że nie po żadne 500 zł a co najwyżej po te 340-360 zł i to łącznie ze skutkami i w dodatku brutto…
Sam jestem ciekawy, kto tu jest bliższy prawdy… i stawiam na Tomusia.

eric, w tym zakresie zacytuję Ci to, co zamieszczone jest powyżej w aktualności: Wypowiadając się w zakresie podwyżki na rok 2020, Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”. Jednocześnie argumentował, iż wyższe kwoty podwyżek miałyby… Czytaj więcej »

Nowa

Witam. Czytając powyższe rozumiem, że pracodawca z grubsza dostanie naliczenie 500 zł na pracownika.
A co w sytuacji, gdy część pracowników doszła do limitu widełek w swojej kategorii zaszeregowania, dzięki poprzednim corocznym podwyżkom?
Dodam, że są to najmniej zarabiający pracownicy a tabele zaszeregowania nie aktualizowane od kilku lat kompletnie odstają od dzisiejszych zarobków w cywilu.
Moje pytanie brzmi: czy mogą dostać w takiej sytuacji podwyżkę?
A jeśli nie dostaną, to co z naliczonymi na nich pieniędzmi?

eric

Zadałem Panu pytanie, Pan mi znowu pisze to samo co jest w artykule… Aby uciec od odpowiedzi.
Problem jest taki, że mediom Pan powiedział, że 500 zł dla każdego a w rzeczywistości szykujecie coś innego…
Raz piszecie, że pieniądze są do podziału przez dowódców w porozumieniu z ZZ a raz, że to MON dzieli…
Prawda według mnie jest ta pierwsza, że to ZZ dzielą z dowódcami, MON daje kasę na każdego…
ZZ próbują równać dysproporcje, które same zrobiły a w rzeczywistości to pogłębiają…

Nie będę z Tobą, eric polemizował. Ty wiesz swoje a swoje i przy tym pozostańmy. Piszesz: mediom Pan powiedział, że 500 zł dla każdego a w rzeczywistości szykujecie coś innego… Ty przecież już wiesz, że z mediami rozmawiałem i co im przekazałem? Zatem, po co te pytania do mnie?! Uważasz, że co innego bym pisał w aktualności na stronie a co innego w rzeczywistości? Nigdy, powtarzam nigdy nie twierdziłem, że podwyżki w przyszłym roku mają być po równo dla pracowników po 500 zł. Natomiast potwierdzam, że podczas czwartkowego spotkania – na wypowiedź w tym zakresie ministra – domagałem się potwierdzenia… Czytaj więcej »

Jacek

Panie Marku, ale czym my się podniecamy, przecież ta podwyżka będzie raptem rzędu 300 złotych brutto, przecież za chwilę zabrany zostanie dodatek 200 złotych brutto, który dostaliśmy na okres wrzesień – grudzień tego roku.
Więc podwyżka nie będzie (jeśli będzie oczywiście, bo to też nie jest wcale pewne) 500 a 300 brutto.
Taka czysta pensyjna arytmetyka. :)
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt dla wszystkich pRON. :)

Ryszard

Serdecznie dziękuję za te życzenia.
Zapewne gdzieś daleko się Kolego wybierasz, że już teraz nam je składasz.
A wiec wzajemnie – życzę spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiego Nowego Roku.
Wchodzimy bowiem w rok magiczny – rok, który na długo zapamiętamy i to niekoniecznie z powodu tej zapowiadanej podwyżki….

Ryszard

“Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”. Co to były za wątpliwości i dylematy?? Co zaś do tego powyższego fragmentu dotyczącego relacji ze spotkania, to mam wrażenie, że cały ten resortowy organizm został dotknięty jakimś… Czytaj więcej »

Ryszard

Widać to nasze forum czyta. I bardzo dobrze. Może więc także zorientuje się, że my od jakiegoś czasu przestaliśmy żartować, tylko wzięliśmy się konkretnie do działania. A inni ?? Oni niech nadal biją pokłony i śnią o “bajkowej współpracy”. A ci wszyscy którzy, im płacą składki – wraz z nimi…. Mam takie wrażenie, że ten mój składowy kot Tomuś miał jednak najlepsze informacje. A już myślałem, że się w końcu pomyli…. Co zaś do tej powiastki, że podwyżka zarówno ostatnia, jak i parę poprzednich były w jednakowej kwocie dla wszystkich – to ja jakoś nie pamiętam, aby tak było a… Czytaj więcej »

jutka

Oni planują, Rysiu, zrobić taki myk, jaki zrobili kilka lat temu, gdy stworzyli wykaz z dupy wzięty tzw. stanowisk specjalistycznych (rusznikarz, szkutnik) i na te etaty przeznaczyli prawie dwa razy większą kwotę niż dla pozostałych.
W rezultacie rozwalili kompletnie siatkę płac, nie wspomnę o tym, że wkurwili tylko środowisko na maxa.
Może tym razem w spisie znajdzie się np. metrampaż albo krzykacz miejski, kto wie 😛
Jedno wiem – nic dobrego z tego nie wyjdzie.

Ryszard

A może planują po prostu to, co mój kot dawno przewidział a o czym tu swego czasu pisałem a mianowicie podział na jednostki A i B o zupełnie rożnym poziomie wynagrodzeń…
Marek wie, o czym piszę.

jutka

A obecnie takich jednostek nie ma?
Oczywiście, że są, i to od dawna.
Myślę, że chcą mieć naszą zgodę na pogłębienie tych dysproporcji, Rysiu.

Ryszard

Dokładnie tak – poprzez ujęcie tego typu jednostek w PUZP, co przecież proponowano jeszcze wówczas, gdy ja w tych uzgodnieniach układowych uczestniczyłem.
To także nasz brak zgody sprawił, że stosowny zapis w PUZP się nie pojawił a wraz z nim 2 tabele stawek i stanowisk – dla tych lepszych i dla pozostałych.
Ponieważ Marek ma wszystko, to może nam tu zamieści tą resortową propozycję podziału na jednostki dwóch kategorii, aby każdy uświadomił sobie co zamierzano.

Świeży

Czy jako pracownik AMW OR kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi MON w sprawie objęcia pracowników AMW premią w wysokości 1000 zł?
z góry dziękuję za odpowiedź

Świeży, jeżeli napisałeś w tej kwestii do MON, to z pewnością odpowiedź powinieneś otrzymać. A kiedy? -to już nie do mnie pytanie. :-)

Ryszard

Chciałbym jednak na chwilę powrócić do problemu naszych wynagrodzeń w poszczególnych latach… Otóż w latach 2009-2014 przesunięto łącznie 239.508 tys zł z naszych pracowniczych wynagrodzeń na inne cele …. Tylko w 2009 roku – 86.329 tys zł Sytuacja zgoła odwrotna nastąpiła w latach: 2015 – 2018, gdy łącznie dodano na wynagrodzenia pracownicze 257.551 tys zł. I można byłoby dać na mszę dziękczynną, gdyby nie drobny szczegół… Otóż w latach 2016 – 2018 pozostało w obszarze wynagrodzeń łącznie blisko pół miliarda środków z uposażeń, z których nikt w resorcie nie skorzystał i które oddano do budżetu lub przeznaczono na inne cele.… Czytaj więcej »

Pablo

Witam.
Mam pytanie, od 4 listopada jestem na urlopie rodzicielskim z synem (płatnym 60%). Będę na nim 8 tygodni, bo 30 grudnia wracam do pracy.
Czy premia na święta mnie obejmie i czy z oszczędności też jest szansa, że dostanę pieniądze?

Jan

Witam. Mam pytanie czy premię grudniową w wysokości 1000 zł od ministra mogą przełożeni okroić?
Zróżnicować w zależności od ewentualnego L4?
Tak już robią z tą 200 złotową.
Było L4 – kasy mniej lub zero.

Ryszard

Pablo, Jan i pozostali zadający ostatnio wiele pytań. Niestety, nie możemy na nie szczegółowo i jednoznacznie odpowiedzieć dlatego, że w poszczególnych zakładach pracy jest bardzo różna sytuacja. Np. Jan napisał, że ta dodatkowa 200 złotowa premia jest obniżana, czy zupełnie zabierana za zwolnienia chorobowe. Trudno odnosić się do tego, nie znając porozumienia jakie w sprawie tej zwiększonej premii w zakładzie zawarto. U mnie nikomu tej premii nie obniżają, ani jej nie zabierają ale czy jest tak wszędzie?? Wychodzi na to, że nie… Co do premii z oszczędności w zakładzie oraz tej grudniowej z resortu – tu również wiele zależy od… Czytaj więcej »