Skip to main content

Spotkanie z Sekretarzem Stanu

By 29 listopada, 2019Aktualności

W dniu 28 listopada 2019 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie przedstawicieli siedmiu związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej (ron) z Sekretarzem Stanu Panem Wojciechem Skurkiewiczem, któremu towarzyszył Pełnomocnik MON Pan Wojciech Drobny.

Nasz Związek w trakcie tego spotkania był reprezentowany przez Przewodniczącego Związku kol. Marka Kazimierczaka oraz Wiceprzewodniczące Związku: kol. Dorotę Woźniak i kol. Marzenę Zawadę.

Spotkanie to było oczekiwane przez nas od września b.r., gdyż:

– w trakcie poprzedniego spotkania – w dniu 28 czerwca 2019 r. – strony ustaliły, że kolejne spotkanie nastąpi właśnie we wrześniu;

– strona związkowa nie otrzymała dotychczas żadnej odpowiedzi na swoje stanowisko przekazane Pełnomocnikowi MON w dniu 19 lutego 2019 r. (czytaj TUTAJ). Mając na uwadze, iż dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa, jak również informacji o wielkości funduszu płac pracowników wojska ujętym w projekcie budżetu MON na rok 2020, w tym wielkości środków na wzrost płac w roku przyszłym – zakładaliśmy, że w trakcie spotkania uzyskamy niezbędne informacje w tym zakresie i odpowiedź na nasze postulaty;

– zbliżający się koniec roku budżetowego zazwyczaj wiąże się z rozliczaniem pozostających w dyspozycji Ministra ON pozostałości środków na wynagrodzenia, stąd byliśmy niemal przekonani, że uruchomione zostaną dodatkowe środki dla pracowników wojska, gdyż realizacja wydatków za 9 miesięcy wskazywała na znaczne oszczędności w obszarze wynagrodzeń, których osiągnięcie strona związkowa wskazywała już w trakcie spotkań w I kwartale b.r.

Spotkanie rozpoczął Sekretarz Stanu, który poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w części dotyczącej budżetu MON została podtrzymana przez Kierownictwo MON deklaracja wzrostu płac pracowników wojska o kwotę 500 zł, jak również zwrócił się z propozycją do przedstawicieli związków zawodowych, aby w roku 2020 strony spotykały się w cyklu około kwartalnych spotkań, jak to miało miejsce w roku bieżącym.

Wypowiadając się w zakresie podwyżki na rok 2020, Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”.  Jednocześnie argumentował, iż wyższe kwoty podwyżek miałyby trafiać do pracowników najniżej zarabiających.

Takie postawienie sprawy zaskoczyło w zasadzie wszystkich uczestników spotkania, gdyż nie wydaje się ono do zrealizowania w obecnych uwarunkowaniach, gdyż zazwyczaj w każdej jednostce są najniżej zarabiający pracownicy.

Chcąc jednak w pierwszej kolejności potwierdzić wypowiedź o 500 złotowej podwyżce dla każdego pracownika w 2020 roku – Przewodniczący TARCZY poprosił Ministra Skurkiewicza o bliższe doprecyzowanie tej propozycji. Po krótkiej wymianie wątpliwości w tym zakresie, Minister ostatecznie nie potwierdził tej koncepcji wskazując, iż ustawa budżetowa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta i kwota podwyżki jeszcze nie jest znana.

Kontynuując, Przewodniczący Kazimierczak zwrócił się z zapytaniem o informację, kiedy rozpoczną się negocjacje w zakresie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) wskazując, że – zgodnie z otrzymaną z MON informacją o zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu kalendarzem prac na rok 2019 – negocjacje miały się rozpocząć w I kwartale 2019 roku. W zmianach w PUZP strona społeczna dostrzega możliwość sprawnego uporządkowania obszaru wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej. Minister Skurkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że w najbliższym czasie nie będzie tych negocjacji.

Uzasadniając brak potrzeby prowadzenia negocjacji, Minister wskazywał na fakt, iż Rząd podjął decyzję o znacznym wzroście minimalnego wynagrodzenia w kraju w kolejnych latach, które w pierwszej kolejności muszą zostać potwierdzone. Ponadto wskazał, iż – w przypadku potwierdzenia się tych informacji – zabezpieczenie takiego wzrostu płac minimalnych będzie wymagało znacznego wzrostu środków na pracownicze wynagrodzenia.

W odpowiedzi Kazimierczak wskazał, że w PUZP najniższe wynagrodzenie nie musi być zgodne z poziomem minimalnej płacy kraju, lecz może być wyższe. Przypomniał postulaty członków manifestacji z września 2018 r., w tym postulat określenia w PUZP minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na realnym poziomie, a ponadto określenia w PUZP przeciętnego poziomu wynagrodzenia pracownika resortu obrony narodowej. Pomimo, że od przekazania tych postulatów do Ministra Błaszczaka upłynęło już 14 miesięcy – dotychczas nie zostały one rozpatrzone przez Kierownictwo MON. Odnosząc się do skutków finansowych ewentualnego wzrostu płac Kazimierczak wskazał, że w latach 2016-2020 fundusz płac wzrósł o kwotę, która jeszcze w roku 2015 była dla niektórych niewyobrażalna. Dodał, że ze znacznymi kosztami należy się więc liczyć, gdyż w resorcie obrony narodowej jest zatrudnionych ponad 40% ogółu tzw. pracowników niemnożnikowych.

Na potrzebę uporządkowania obszaru wynagradzania pracowników wojska oraz  systemowego określenia wzrostu funduszu płac pracowników wojska w kolejnych latach wskazał również Prezes Związku Zawodowego Militaria kol. Krzysztof Paluch, który przypomniał, że strona społeczna dostrzegła ten problem już w 2015 r., natomiast w swoich postulatach z 19 lutego 2019 r. zaproponowała 8%-towy udział pracowniczych wynagrodzeń w strukturze budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, począwszy od 2020 roku.

Ostatecznie Minister Skurkiewicz stwierdził, że negocjacje będą podjęte w 2020 r. ale ich ustalenia będą dotyczyć zmian w PUZP, które wejdą w życie dopiero w roku 2021.

Przedstawicielka NSZZ PW zwróciła się z zapytaniem jak podejdzie Kierownictwo MON do kwestii uruchomienia podwyżek 500 zł w kontekście tych stanowisk, na których poziom wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r. nie będzie osiągał kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tej kwestii Minister wskazał, że trzeba uwzględniać w pierwszej kolejności regulacje ustawowe.

W związku z tym Przewodniczący TARCZY wskazał, iż podobna sytuacja miała miejsce w 2019 r. i będzie miała miejsce w roku przyszłym – w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej (ksc). W latach 2019 i 2020 kwota bazowa, według której kształtowane są wynagrodzenia członków ksc ustawowo została podwyższona, natomiast tego faktu w ogóle Kierownictwo MON nie uwzględniło w realizacji podwyżek dla tych pracowników w roku 2019. Czy podobnie będzie w roku 2020? –zakończył Kazimierczak. Przedstawione w tym zakresie wątpliwości zostały skrzętnie zanotowane przez Pełnomocnika MON tym bardziej, że stanowisko to potwierdzili również przedstawiciele NSZZ PW.

Następnie Minister Skurkiewicz przeszedł do kolejnej informacji, z którą przybył na spotkanie. Dotyczyła ona podjęcia przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o przeznaczeniu dodatkowych środków na jednorazowe wypłaty dla pracowników ron, które dadzą wojskowym pracodawcom możliwość wypłaty każdemu pracownikowi kwoty 1.000 zł w grudniu b.r.

Na tle powstawania tych oszczędności również rozpoczęła się dyskusja. Przewodniczący Kazimierczak wskazywał, że pracownicy ron obciążani są dodatkowymi zadaniami na wakujących stanowiskach żołnierzy. Jako przykład podał sytuację w jednostce teleinformatycznej, gdzie pracownikom cywilnym powierzane są obowiązki na dowódczych stanowiskach wakujących, za które pracownicy otrzymują wyłącznie dodatek funkcyjny w wysokości 37,50 zł miesięcznie – na podstawie podanego punktu do rozkazu komendanta (?) W ocenie Przewodniczącego, zagadnienie zastępowania żołnierzy zawodowych przez pracowników ron powinno być szczegółowo uregulowane w PUZP. Ale jak ma to być tam zapisane, skoro Ministerstwo w ogóle nie podejmuje tematu negocjacji w PUZP? – pytał.

Innym zagadnieniem, które w jego ocenie powinno, i może być finansowane ze środków budżetu MON jest pełny ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) dla pracowników ron. Obecnie odpisy te naliczane są w zamrożonych kwotach, z uwagi na ograniczenia okołobudżetowe. W przypadku jednak wydatków na obronność państwa, budżet określany jest w pełnej wysokości tj. uwzględniającej również pełny ustawowy odpis na ZFŚS. Zamrożenie odpisu od 1 sierpnia b.r. na poziomie 2015 r. sprawia, że „wypracowane tą drogą oszczędności” przeznaczane na fundusz socjalny – przesuwane są na inne obszary działalności SZ a zatem dzieje się to kosztem pracowników wojska, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej. W państwie odpis na fundusz jest zamrożony ale dlaczego w MON nie korzysta się z ustawowej możliwości naliczania tego odpisu w oparciu o postanowienia PUZP? Czy znowu przeszkodą jest fakt, że nie ma negocjacji? – pytał Kazimierczak. Kończąc kwestię ZFŚS wskazał, iż od 2012 r., gdy odpisy na fundusz były corocznie zamrażane – tylko z tytułu odpisów podstawowych – fundusze socjalne wojskowych jednostek budżetowych zostały pozbawione kwoty ponad 62 mln zł. Nie wykorzystane środki ZFŚS przechodzą z roku na rok, dlatego Przewodniczący TARCZY wskazał, iż w jego ocenie istnieje możliwość dokonania odpowiedniego zapisu w PUZP i zrekompensowania pracownikom ron tych odpisów za poprzednie okresy.

Pod koniec spotkania Przewodniczący Krajowej Sekcji PC MON NSZZ Solidarność Pan Mirosław Kamieński poprosił Ministra o potwierdzenie lub zdementowanie informacji, która krąży wśród pracowników ron  jakoby planowana była wypłata premii/nagród na dzień 11 Listopada. W odpowiedzi Minister w stanowczej i kwiecistej wypowiedzi całkowicie tę informację zdementował.

Na koniec ustalono jeszcze, że pisma w sprawie wypłaty jednorazowych premii w najbliższym czasie zostaną przesłane do wojskowych pracodawców i do organizacji związkowych, aby wypłata była możliwa do zrealizowania do 20 grudnia 2019 r.

W dniu 29 listopada 2019 r. wyszły one z Ministerstwa. Z ich treścią można się zapoznać TUTAJ i TUTAJ. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
336 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Marek Kazimierczak
30 listopada, 2019 07:47

Witajcie, tak to mniej więcej wyglądało z naszej, związkowej strony. Może wyszło to trochę niezgrabnie ale to rolą gospodarza jest protokołować takie spotkania i udostępniać je stronom. Tak przynajmniej jest na spotkaniach w Radzie Dialogu Społecznego, natomiast w MON od jakiegoś czasu nie możemy się tego doprosić pomimo, że w trakcie spotkań zazwyczaj dwie panie z Ministerstwa skrzętnie wszystko notują. No cóż, może nadejdzie czas, gdy u nas również wszystko będzie postawione na nogach. Oczywiście, nie pisałem tu o wszystkich działaniach pozostałych organizacji związkowych, gdyż każdy prezentował te bolączki, które są najbardziej uciążliwe w bieżącej działalności. Dla nas najważniejsze na… Czytaj więcej »

Miro
30 listopada, 2019 11:19

Panie Marku, czy coś wiadomo jak strona resortowa odniosła się do postulatu aby ta premia-nagroda objęła również np. pracowników uczelni wojskowych?
Dziękuję i pozdrawiam.

30 listopada, 2019 11:50
Reply to  Miro

Miro, w trakcie spotkania w tej kwestii nikt się nie wypowiedział, zapewne z uwagi na fakt, iż brakowało przedstawiciela DB MON. Środki uruchamiane na wypłatę tego 1000 zł zostały zabezpieczone w drodze decyzji zmieniającej decyzję budżetową, którą Minister podpisał w dniu 27 listopada 2019 r. W mojej ocenie, nic nie stoi na przeszkodzie aby analogiczne rozwiązanie zastosować w odniesieniu do pracowników wojskowych uczelni, jednak musi się to odbyć poprzez zmianę decyzji budżetowej w zakresie dotacji przydzielanych dla tych uczelni i wskazanie, iż dotyczy to wzrost wynagrodzeń (nagród). Uważam, że oszczędności w obszarze wynagrodzeń jednej grupy zawodowej powinny być realizowane na… Czytaj więcej »

Miro
30 listopada, 2019 13:17

Bardzo dziękuję, Panie Marku za odpowiedź i za to forum dyskusyjne, gdyż tylko tu można się czegoś dowiedzieć o sprawach bieżących dotyczących nas – pracowników.
I trzymam kciuki, i kibicuję Panu w walce o lepszy byt pracowników RON✌️

Ryszard
1 grudnia, 2019 09:39
Reply to  Miro

To jadąc dalej, z kolei ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że cyt.: MNiSW rozdzieliło kolejne środki które trafiły w tym roku do polskich uczelni. Środki – ponad 916 mln zł – były przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. To – obok dodatkowych funduszy przyznanych pod koniec ubiegłego roku, a także obligacji skarbu państwa – kolejny zastrzyk pieniędzy dla szkół wyższych związany z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki. „W ustawie budżetowej na 2019 rok zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Trafiły one do nich w postaci zwiększenia subwencji – szkoły wyższe otrzymały na podwyżki od kilkuset tysięcy do ponad 45… Czytaj więcej »

Miro
2 grudnia, 2019 10:06
Reply to  Ryszard

Rysiu, my z OWC tej uczelni, dostaliśmy po 160 zł do podstawy.
A ile dostali pozostali pracownicy, to nic mi o tym nie wiadomo.

Ryszard
2 grudnia, 2019 11:30
Reply to  Miro

No no…
Faktycznie – ta Wasza sytuacja jest dziwaczna…
Zupełnie w sumie nie wiem do jakiej kategorii pracowników w tym szkolnictwie Was zaliczono….
Jeżeli natomiast macie płacone wg stawek w PUZP wraz ze stawkami np. funkcyjnego, stażowym, premią itp., to mając płacone z tego przepisu płacowego powinniście – wg mnie – także tą premię otrzymać, choćby np. kadra dydaktyczna jej nie otrzymała.
To w istocie ciekawy problem i może ktoś nam ten problem zechce kompetentnie naświetlić, bo moja wiedza tego nie ogarnia – do czego się publicznie przyznaję.

2 grudnia, 2019 12:41
Reply to  Ryszard

Masz rację, Ryszardzie, że lepiej nie wchodzić w obszar tego zagadnienia tym bardziej, że napisałeś cyt. : Jeżeli natomiast macie płacone wg stawek w PUZP wraz ze stawkami np. funkcyjnego, stażowym, premią itp. w sytuacji, gdy PUZP jednoznacznie wskazuje, że ma zastosowanie do pracowników OWC szkół wyższych 🙂 Ale to tak na marginesie, jak się to mówi. Ja również nie będę w te kwestie wnikał, gdyż mamy wystarczająco dużo problemów w zakresie spraw, które dotyczą pracodawców, u których mamy nasze organizacje. Do czasu więc, kiedy nie będziemy mieć organizacji zakładowej w uczelni wojskowej, niejako ten temat pozostaje poza naszym, moim… Czytaj więcej »

Miro
2 grudnia, 2019 14:15
Reply to  Ryszard

No właśnie, to jest bardzo skomplikowane. Bo nikt nie wie pod co nas – OWC podciągnąć, czy pod MON czy MEN.

2 grudnia, 2019 14:37
Reply to  Miro

Wszystko jest transparentnie zapisane w przepisach tylko… robić nie ma komu, można by rzec. Niektórzy uważają, że najlepsze jest podejście dyplomatyczne, tzn. takie, w którym nic się nie robi aż w tym obszarze podjęte zostaną na dołach prowizorki i ludzie się do tego przystosują, i zacznie to jakoś funkcjonować, i nosić znamiona prawa pracy. Ale tak się nie da. Nie wszyscy chyba pamiętają, że już w 2015 r., gdy złożyliśmy do Ministra ON petycję o nieprawidłowości w obszarze wynagradzania pracowników – MON musiał wypłacić miliony (dziesiątki milionów?) złotych w celu wyrównania pracowniczych wynagrodzeń z tytułu niedopłat. Uważacie, że obecnie jest… Czytaj więcej »

Ryszard
1 grudnia, 2019 09:23

„Z naszego punktu widzenia, grzechem jest przenoszenie oszczędności z
wynagrodzeń na szeroko rozumiane wydatki rzeczowe. A tak właśnie się dzieje z resortowymi oszczędnościami na wynagrodzenia od 2016 roku…”

To może przykład jakiś??
Kiedy, ile i na co??

1 grudnia, 2019 11:17
Reply to  Ryszard

Chociaż od dawna to się znajduje na naszej stronie, mówisz – masz! https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_02_20/20190219_Stanowisko_Strony_spol_w_spr_wzrostu_plac_w_2019_i_latach_nastepnych.pdf Na str 3, w załączniku do Stanowiska strony społecznej, w kolumnie 4 wykazaliśmy jakie wielkości planowanych wydatków na wynagrodzenia zostały przeniesione w obszar wydatków rzeczowych. Zatem wiesz już kiedy i ile. Pytasz na co… tego w księgowości nigdy nie będziesz mógł precyzyjnie ustalić i udowodnić chyba, że dokonywany jest tylko jeden ruch „z” i „na” a takich zazwyczaj nie ma. Zatem trzeba więc wiadomo, że wynagrodzenia zostały zmniejszone o kwoty wykazane w kol. 4 tej tabeli, natomiast gdzie poszły? Jednym zdaniem: tam, gdzie wydatki zostały zwiększone w… Czytaj więcej »

Do boju cywilne biedoty
19 grudnia, 2019 20:00

Pismo do Ministra obrony narodowej w sprawie konieczności podjęcia zmian w PUZP. Porządna argumentacja z waszej strony, zgodnie z kpa ma miesiąc do dwóch maksymalnie.
Wesołych świąt a po świętach do roboty.

Marcin
30 listopada, 2019 09:29

Czytając informację ze spotkania można by je podsumować w 3 słowach: kolejne DEJA VU. Ile to razy na podobnych spotkaniach niczego nie ustalono, odkładano na okresy późniejsze proponowane przez Związki zawodowe propozycje zmian. Teraz też rozpoczęcie prac nad zmianami w PUZP dla WJOSB odłożono na kolejne lata. Strona MON ogranicza się jedynie do przenoszenia oszczędności z uposażeń na wynagrodzenia (co jest oczywiście korzystne dla pracowników, bo dostają kasę) i wygłasza mgliste propozycje, co do prac w kolejnych okresach, które w perspektywie i tak nie są prowadzone. To cały czas wygląda jak walenie łbem w mur, tylko ten mur stoi jak… Czytaj więcej »

pracownik
30 listopada, 2019 11:42

Osobiście jestem szalenie zainteresowany podejściem do podniesienia kwoty bazowej dla KSC i jednoczesnych podwyżek.
Troszkę dziwne jest podejście, w którym od podwyżek odlicza się podniesienie kwoty bazowej.

30 listopada, 2019 11:57
Reply to  pracownik

Też tak uważam i na to też wskazywałem w trakcie czwartkowego spotkania z Ministrem.
Przecież, gdyby w bieżącym roku nie było żadnych podwyżek – członkowie KSC otrzymaliby z automatu wzrost pensji o 2,3%, czyli o ustawowy wzrost kwoty kwoty bazowej. A MON zabezpieczył dla TOAW wyłącznie kwotę podwyżki 300 zł, w której znalazło się te 2,3%…
Analogiczna sytuacja będzie w roku przyszłym, bo ostatecznie Rząd w zapisał 6% wzrost kwoty bazowej, chociaż – na etapie procedowania projektów budżetów – takiego zapisu w projekcie ustawy budżetowej nie było. Stąd podniesienie przez nas tej kwestii w trakcie spotkania.

pracownik
30 listopada, 2019 13:18

Wielkie dzięki Panie Marku za podniesienie tego problemu.
Mam nadzieję, że zostanie on zauważony i rozwiązany.

eric
30 listopada, 2019 20:26

Panie Marku, fajnie, że Pan to wszystko ładnie opisał – dziękujemy za to.
Większość z nas ma teraz większe rozeznanie co do całej sytuacji.
Jam mam z tego jeden wniosek, że MON ma pracowników cywilnych w dupie…
Olewają nas, przekładają rozmowy z PUZP i – jak Pan napisał – nie widzą problemu…

30 listopada, 2019 23:35
Reply to  eric

Niestety ericu, smutna to prawda ale… prawda. 🙁

Ryszard
1 grudnia, 2019 09:59
Reply to  eric

art. 4 Konwencji Nr 98 MOP ratyfikowanej przez Polskę 14.12.1956 r.: „zachęca się i popiera jak najszersze wykorzystywanie procedury dobrowolnych rokowań dla zawierania układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracodawców z jednej strony a organizacjami pracowników z drugiej, w celu regulowania w ten sposób warunków pracy.” art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej dnia 18.10.1961 r., ratyfikowanej przez Polskę 10 czerwca 1997 r.: „zobowiązuje się umawiające się strony, tj. organizacje pracowników i pracodawców lub ich organizacje, do podejmowania działań zapewniających skuteczne wykonywanie prawa do rokowań zbiorowych;” art. 20 i 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „społeczna gospodarka rynkowa jest… Czytaj więcej »

1 grudnia, 2019 11:58
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, dotychczas nikt nie odmówił negocjacji a w zasadzie wręcz przeciwnie. Na nasze propozycje z 17 grudnia 2018 r. MON odpisał, że negocjacje zostaną podjęte zgodnie z zatwierdzonym planem pracy w I kwartale 2019 r. Zdecydowana odmowa negocjacji przez Ministra Skurkiewicza nastąpiła dopiero w trakcie czwartkowego spotkania. Chociaż – po chwili – trochę się zreflektował i powiedział, że nastąpi to w 2020 r. i dotyczyć będzie zmian w 2021 r. Niemniej, mając na uwadze zmiany, które mają wejść w życie w 2020 r. – niewątpliwie Zarząd Krajowy Związku w tej kwestii wypracuje stanowisko Związku i wystosuje odpowiednie wystąpienie do Ministra… Czytaj więcej »

Ryszard
1 grudnia, 2019 12:12

I dobrze a zaproście ich do tych moich Mostów.
Chcę, aby znów stało się o nas głośno, bo na to zasługujemy.
A my Was wszystkich – stosownie do Waszych zasług – przyjmiemy….

Ryszard
1 grudnia, 2019 14:27
Reply to  Ryszard

I jeszcze jedno. Po prostu się wzajemnie szanujmy…. Jeżeli więc, zgodnie z powyżej przywołanym uregulowaniem prawnym a zwłaszcza w związku z cyt.: „pogorszeniem sytuacji materialnej pracowników”, wezwiemy strony układu do rozmów przedstawiając zakres zagadnień wymagających zapisu w układzie oraz wyznaczając termin i miejsce tych negocjacji a ktoś się z nich wykręci – to po prostu poinformujcie o tym stosowne ministerstwo oraz PIP, gdyż to właśnie w kp są te uregulowania. To bowiem tak nie funkcjonuje, jak się obecnie resortowi wydaje…. Przez lata było tak, że na wezwanie resortu do rozmów strona społeczna zawsze się w komplecie stawiała. Należy tą sytuację… Czytaj więcej »

Tomasz
1 grudnia, 2019 21:02

Powtórzę moje pytanie, które „wpadło” jeszcze do poprzedniego wątku, bo może zostało niezauważone.

Wiem, że to wnosił NSZZ PW, ale ktoś może zna więcej szczegółów o sprawie ewentualnego „wyrównania dysproporcji płacowych w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”.
Czy to padło na spotkaniu wyłącznie hasłowo, bez uzasadnienia i szczegółów rozwiązania?
Dziękuję.

2 grudnia, 2019 00:07
Reply to  Tomasz

Osobiście byłem trochę zaskoczony tą informacją Kolegi Przewodniczącego NSZZ PW, bo cóż wyrównywać skoro – zasadniczo – tych wojsk jeszcze… nie ma.
Na dowód tego link:
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2019-09-13q-tworzymy-wojska-obrony-cyberprzestrzeni/

Na chwilę obecną w tym obszarze występuje jedynie Pełnomocnik MON i NCBC i w zasadzie nie widzę – przynajmniej ja – żadnego powodu do jakiegokolwiek wyrównywania. 🙂

Tomasz
2 grudnia, 2019 09:36

Bo medialnie, to faktycznie można odnieść wrażenie, że to jest, coś co powstaje od zera. Ale tak nie jest. Pierwszym etapem była konsolidacja tego, co już jest i powstanie NCBC. Jak rozumiem, wszystko, co podlega i będzie podlegać pod NCBC, za jakiś czas umownie lub oficjalnie będzie zwane WOC a przez niektórych zwane jest tak już teraz. Myślałem, że się orientujecie w sprawie ewentualnych rozbieżności płacowych w RCI, bo podawaliście przykład z RCI właśnie dotyczący zastępowania przez pracowników żołnierzy zawodowych na kierowniczych stanowiskach, którzy mają zawsze nazwisko Wakat. Są przypadki, że już latami trwa dodatkowe pełnienie obowiązków, czyli w praktyce… Czytaj więcej »

Ryszard
2 grudnia, 2019 10:51
Reply to  Tomasz

Rozumiem, że niezależnie od tego gdzie pracujesz, chodzi tu o w sumie prozaiczną ale od wielu lat – właściwie od zawsze – niezałatwioną sprawę. To problem z kategorii tych, które świadczą o jawnym wyzysku w instytucji państwowej, jaką jest nasz resort. Jeżeli więc swego czasu w PUZP uregulowano – chociaż bardzo ogólnie – kwestię pracowników na stanowiskach kierowców w ten sposób, że cyt.: Art. 41. 1. Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższego wynagrodzenia. 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa pracodawca w umowie o… Czytaj więcej »

2 grudnia, 2019 12:17
Reply to  Ryszard

Napisałeś Ryszardzie, że cyt.: O ile jednak jakieś tzw. nieetatowe obowiązki, jak np. metrolog, ekolog itp. itd. można starać się pracownikom zrekompensować zwiększoną premią i nie mogę – z mojego punktu widzenia – się z takim postrzeganiem tej kwestii zgodzić. Art. 36 PUZP zawiera delegację dla pracodawcy, aby – w uzgodnieniu z zoz – ustalił: – kryteria dokonywania realizacji przez pracowników zadań wymiernych i niewymiernych; – wysokość premii przysługującej za pełne wykonanie zadań oraz zasady jej podwyższania, obniżania i pozbawiania, co sprawia, że dotyczy to zadań, które pracownik ma zapisane w zakresie obowiązków, za które dostaje premię regulaminową. Zgodnie z… Czytaj więcej »

Tomasz
2 grudnia, 2019 13:09

Cieszę się, że problem nieetatowych obowiązków wrócił na to forum, starałem się go kiedyś przedstawić ale miałem wrażenie, że nie znalazł wówczas zrozumienia. Próbowałem wówczas wytłumaczyć, jak skomplikowaną materią jest funkcja Lokalnego Administratora Systemów i do jakich przepisów prawa trzeba się najpierw odnieść, żeby to zrozumieć i dlaczego nie może być ona wpisana w etat tylko przypisana do osoby a pierwsza decyzja Ministra ON w tej sprawie była w 2005 roku i od tego czasu ZZ nie potrafią albo nie chcą doprowadzić do uregulowania – raz na zawsze – tego problemu. Tarcza w swoich propozycjach zmian do PUZP również tego… Czytaj więcej »

2 grudnia, 2019 14:27
Reply to  Tomasz

W pełni się z Tobą, Tomaszu zgadzam w tym zakresie i z pewnością już tego problemu nie pozostawimy aż do – jak napisałeś – cyt.: uregulowania – raz na zawsze – tego problemu. Rzeczywiście, Tarcza a w zasadzie MKK nie uwzględniła tego problemu w swoich propozycjach zmian do PUZP z grudnia 2018 r., gdyż zajęliśmy stanowisko, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć na ten cel systemowy dopływ środków na wynagrodzenia a nie realizować te wypłaty kosztem poziomu wynagrodzeń pracowników ron, bądź z oszczędności powstałych z ich usprawiedliwionych nieobecności czy wakatów na tych stanowiskach. Te środki powinny być skierowane do tych… Czytaj więcej »

Ryszard
2 grudnia, 2019 19:05

Proponuję jednak powrót do głównego wątku a konkretnie do uzgodnień w sprawie tej grudniowej premii. Otóż wydaje mi się, że zachodzi tu jakaś wątpliwość, której nie potrafię sobie logicznie wyjaśnić… Otóż w piśmie do pracodawców określono, że zakłady pracy otrzymają na to środki będące iloczynem faktycznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 30 września wykazanego w Rb – 70 oraz kwoty 1000 zł… W piśmie do zz stwierdzono natomiast, że będą to cyt.: środki w naliczeniowej kwocie 1000 zł na stanowisko. Uważam, że pomiędzy środkami wymienionymi w pierwszym i drugim piśmie istnieje zasadnicza różnica, której nie mogę… Czytaj więcej »

Michał
2 grudnia, 2019 22:13
Reply to  Ryszard

To zaraz się okaże, że nie będziemy mieli 1000 zł tak, jak w mediach podają tylko 500 zl np. Masakra się jakaś robi.

2 grudnia, 2019 22:31
Reply to  Ryszard

Kolego Ryszardzie a już myślałem, że tego nie zauważysz. 🙂 Jednak nie w tym rzecz, że coś innego jest w zakresie tych wypłat w obu pismach w części dotyczącej pracodawców – więc realizacja tych wypłat w zakładach pracy jest opisana w obu pismach w zasadzie w tym samym duchu. Chodzi natomiast o to, że do dysponentów trafią środki w kwocie 1000 zł na jedno stanowisko, zapewne zatrudnienia bazowego, które jest znacznie wyższe niż faktyczny stan zatrudnienia pracowników na 30 września 2019 r. W ramach otrzymanych środków na stanowiska – dysponenci zabezpieczą pracodawcom środki na faktyczne zatrudnienie na koniec III kwartału,… Czytaj więcej »

Michał
3 grudnia, 2019 06:06

Że co dla wybranych może być więcej niż w piśmie?

3 grudnia, 2019 13:36
Reply to  Michał

A któż to wie, Michale… Staram się tylko interpretować treść pism, które otrzymujemy z ministerstwa na bazie informacji w nich zawartych. 🙁

Ryszard
2 grudnia, 2019 14:50
Reply to  Tomasz

Nie ma więc żadnego problemu, abyś nawiazał z Markiem ściślejszy kontakt i aby efektem tego był dokładny opis problemu wraz z propozycjami wyjścia z impasu w tym względzie. Praca w wojsku ma tak wiele barw i odcieni, że nawet artysta „malarz” nie jest w stanie nad tym zapanować, stąd ten obraz wojska w związkowej działalności nie zawsze właściwie oddaje rzeczywistość. Aby tak było, musi być nas więcej i musimy z sobą po prostu wciąż wymieniać poglądy na sprawy ważne dla środowisk pracowniczych. Tylko wówczas tą rzeczywistość jakoś składnie ogarniemy i o to właśnie chodzi. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to,… Czytaj więcej »

Ryszard
2 grudnia, 2019 14:41

Dokładnie tak, jak powyżej napisałeś.
Nic dodać – nic ująć z tym, że my tam – na tych naszych pracowniczych dołach – nie możemy powiedzieć, że nie „operujemy”, bo nie ma: „rentgena”, „skalpela” i „chirurgicznych nici”.
Jeżeli się bowiem zawahamy – to ten „pacjent” „umrze”…
„Operujemy” więc tym, co mamy – za pomocą „kuchennego noża”, na wyczucie a zszywamy „szewską dratwą” i ten „pacjent” jakoś jeszcze żyje.
Po prostu… żyje a to jest przecież najważniejsze.
A że ma rożne „blizny i zniekształcenia”, to i co???
Kto się tym przejmuje.
Myślę, że rozumiecie co mam na myśli.

jutka
2 grudnia, 2019 21:04

To może i ja swoje trzy grosze wtrącę, bo odnoszę wrażenie, że nie macie pełnej wiedzy w temacie przebiegu tego spotkania. Marek w aktualizacji dobrze je opisał ale zamieścił same suche fakty, pomijając kilka detali, które oddają atmosferę spotkania. Wyszłam z DSS zniesmaczona i przybita, bo zobaczyłam dobitnie na czym polega brak związkowej jedności. Jeśli tliła się we mnie jakaś nadzieja na wspólny związkowy front – zgasła bezpowrotnie. Jestem pewna, że zupełnie inaczej przebiegłoby to spotkanie, gdyby któraś z pozostałych organizacji dała Markowi wsparcie. Bo On nie zachłysnął się – tak jak pozostali – tym tysiącem. Kasa dla ludzi na… Czytaj więcej »

sisco
2 grudnia, 2019 22:28
Reply to  jutka

Wnioskuję z tego, że bajkowa współpraca pozostałych zz z MON najwyraźniej w dalszym ciągu kwitnie a nawet rozkwita jeszcze bardziej… no cóż..

Ryszard
3 grudnia, 2019 06:15
Reply to  sisco

No tak……

Michał
3 grudnia, 2019 10:48
Reply to  Ryszard

Że co dla wybranych może być więcej niż w piśmie?

Ryszard
4 grudnia, 2019 07:38
Reply to  Michał

Ponieważ kwestia tej monowskiej premii nie została zrozumiale i do końca przedstawiona, to może ja postaram się ją przedstawić tak, jak ten problem rozumiem, bo problem z wypłatą a w istocie z naliczeniem tych pieniędzy pracownikom – wg mnie niewątpliwie istnieje … Otóż te pieniądze przeznaczone na dodatkowe wypłaty spłyną do zakładów w ilości stanowiącej iloczyn kwoty tysiąca zł oraz pełnozatrudnionych wg sprawozdania Rb-70 na dzień 30 września b.r., czyli na koniec III kwartału tego roku. Będą więc to środki szacunkowo niższe o ok. 3-6% od realnych potrzeb dlatego, że w tym sprawozdaniu z rzeczywistej liczby pracowników zakładu zostali pominięci… Czytaj więcej »

Criss
5 grudnia, 2019 16:10
Reply to  sisco

Ja Markowi nie przerywałem. Nie piszcie, że pozostałe związki mają bajkową współpracę z MON.
ZZ Militaria do nich nie należy. Wiadomo, kto w trakcie spotkania bił pokłony. Mamy do czynienia z dyletantami i przypomnę pewne stwierdzenie: „my chcemy rozwiązywać całki a oni mają problemy z tabliczką mnożenia”.
Obym się mylił ale czeka nas kolejne cztery lata braku pomysłów i chęci na wysłuchanie i wdrożenie związkowych propozycji. Nasza sytuacja w zakresie wysłuchania i zastosowania opinii społecznej dla pracowników ron, przypomina skecz – co było w Rumunii przed lampa naftową – ……, prąd.

Ryszard
6 grudnia, 2019 18:52
Reply to  Criss

Zgoda – właściwie jedynie Ty i Jutka usiłowaliście wydobyć od przedstawicieli resortu jakiekolwiek konkretne deklaracje w sprawach istotnych dla pracowników.
Problemy zgłaszali także przedstawiciele NSZZ PW. Tyle, że tu chodzi o wzajemne wspieranie się – czego z ich strony po prostu nie było. Takie w każdym razie mam wrażenie z tych Waszych wypowiedzi.
A przecież najważniejsze o co chodziło – to zademonstrowanie wspólnej determinacji, aby to wszystko w końcu ruszyło. To nie może być tak, że jak kury gdaczą – to gospodarz rzuca garść prosa i ma na jakiś czas spokój.
Chyba nie o to w tym wszystkim chodzi…

eric
3 grudnia, 2019 20:06

https://forsal.pl/artykuly/1442405,pracownicy-cywilni-wojska-dostana-podwyzki-w-wysokosci-500-zl.html

W tym artykule jest informacja, że mówi Pan Marek: „pięćsetzłotowa podwyżka ma w 2020 r. dotyczyć wszystkich pracowników”.
Teraz mam pytanie do Pana, 500 zł to będzie w rzeczywistości 500 zł, czy np. około 340 zł… dla każdego.
Bo ja rozumiem, że 500 zł…

3 grudnia, 2019 20:33
Reply to  eric

eric, w tym zakresie zacytuję Ci to, co zamieszczone jest powyżej w aktualności: Wypowiadając się w zakresie podwyżki na rok 2020, Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”. Jednocześnie argumentował, iż wyższe kwoty podwyżek miałyby… Czytaj więcej »

Ryszard
3 grudnia, 2019 21:02

Widać to nasze forum czyta. I bardzo dobrze. Może więc także zorientuje się, że my od jakiegoś czasu przestaliśmy żartować, tylko wzięliśmy się konkretnie do działania. A inni ?? Oni niech nadal biją pokłony i śnią o „bajkowej współpracy”. A ci wszyscy którzy, im płacą składki – wraz z nimi…. Mam takie wrażenie, że ten mój składowy kot Tomuś miał jednak najlepsze informacje. A już myślałem, że się w końcu pomyli…. Co zaś do tej powiastki, że podwyżka zarówno ostatnia, jak i parę poprzednich były w jednakowej kwocie dla wszystkich – to ja jakoś nie pamiętam, aby tak było a… Czytaj więcej »

jutka
4 grudnia, 2019 07:52
Reply to  Ryszard

Oni planują, Rysiu, zrobić taki myk, jaki zrobili kilka lat temu, gdy stworzyli wykaz z dupy wzięty tzw. stanowisk specjalistycznych (rusznikarz, szkutnik) i na te etaty przeznaczyli prawie dwa razy większą kwotę niż dla pozostałych.
W rezultacie rozwalili kompletnie siatkę płac, nie wspomnę o tym, że wkurwili tylko środowisko na maxa.
Może tym razem w spisie znajdzie się np. metrampaż albo krzykacz miejski, kto wie 😛
Jedno wiem – nic dobrego z tego nie wyjdzie.

Ryszard
4 grudnia, 2019 20:17
Reply to  jutka

A może planują po prostu to, co mój kot dawno przewidział a o czym tu swego czasu pisałem a mianowicie podział na jednostki A i B o zupełnie rożnym poziomie wynagrodzeń…
Marek wie, o czym piszę.

jutka
4 grudnia, 2019 22:56
Reply to  Ryszard

A obecnie takich jednostek nie ma?
Oczywiście, że są, i to od dawna.
Myślę, że chcą mieć naszą zgodę na pogłębienie tych dysproporcji, Rysiu.

Ryszard
5 grudnia, 2019 07:06
Reply to  jutka

Dokładnie tak – poprzez ujęcie tego typu jednostek w PUZP, co przecież proponowano jeszcze wówczas, gdy ja w tych uzgodnieniach układowych uczestniczyłem.
To także nasz brak zgody sprawił, że stosowny zapis w PUZP się nie pojawił a wraz z nim 2 tabele stawek i stanowisk – dla tych lepszych i dla pozostałych.
Ponieważ Marek ma wszystko, to może nam tu zamieści tą resortową propozycję podziału na jednostki dwóch kategorii, aby każdy uświadomił sobie co zamierzano.

Ryszard
4 grudnia, 2019 07:59

„Minister Skurkiewicz poinformował, iż chciałby aby podwyżka ta była ostatnią, która będzie przydzielana w tej samej wysokości – po 500 zł – dla każdego pracownika. Przedstawiciele MON przedstawili w tym zakresie swoje dylematy i wątpliwości, które chcieli przedyskutować z przedstawicielami związków zawodowych. Od 2021 r. podwyżka miałaby być przydzielana w inny sposób. Minister Skurkiewicz, biorąc za przykład kwotę podwyżki z 2020 roku, stwierdził: „nie po 500 zł, lecz średnio po 500 zł”. Co to były za wątpliwości i dylematy?? Co zaś do tego powyższego fragmentu dotyczącego relacji ze spotkania, to mam wrażenie, że cały ten resortowy organizm został dotknięty jakimś… Czytaj więcej »

Jacek
4 grudnia, 2019 15:33

Panie Marku, ale czym my się podniecamy, przecież ta podwyżka będzie raptem rzędu 300 złotych brutto, przecież za chwilę zabrany zostanie dodatek 200 złotych brutto, który dostaliśmy na okres wrzesień – grudzień tego roku.
Więc podwyżka nie będzie (jeśli będzie oczywiście, bo to też nie jest wcale pewne) 500 a 300 brutto.
Taka czysta pensyjna arytmetyka. 🙂
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt dla wszystkich pRON. 🙂

Ryszard
5 grudnia, 2019 19:21
Reply to  Jacek

Serdecznie dziękuję za te życzenia.
Zapewne gdzieś daleko się Kolego wybierasz, że już teraz nam je składasz.
A wiec wzajemnie – życzę spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiego Nowego Roku.
Wchodzimy bowiem w rok magiczny – rok, który na długo zapamiętamy i to niekoniecznie z powodu tej zapowiadanej podwyżki….

eric
4 grudnia, 2019 19:16

Zadałem Panu pytanie, Pan mi znowu pisze to samo co jest w artykule… Aby uciec od odpowiedzi.
Problem jest taki, że mediom Pan powiedział, że 500 zł dla każdego a w rzeczywistości szykujecie coś innego…
Raz piszecie, że pieniądze są do podziału przez dowódców w porozumieniu z ZZ a raz, że to MON dzieli…
Prawda według mnie jest ta pierwsza, że to ZZ dzielą z dowódcami, MON daje kasę na każdego…
ZZ próbują równać dysproporcje, które same zrobiły a w rzeczywistości to pogłębiają…

4 grudnia, 2019 19:41
Reply to  eric

Nie będę z Tobą, eric polemizował. Ty wiesz swoje a swoje i przy tym pozostańmy. Piszesz: mediom Pan powiedział, że 500 zł dla każdego a w rzeczywistości szykujecie coś innego… Ty przecież już wiesz, że z mediami rozmawiałem i co im przekazałem? Zatem, po co te pytania do mnie?! Uważasz, że co innego bym pisał w aktualności na stronie a co innego w rzeczywistości? Nigdy, powtarzam nigdy nie twierdziłem, że podwyżki w przyszłym roku mają być po równo dla pracowników po 500 zł. Natomiast potwierdzam, że podczas czwartkowego spotkania – na wypowiedź w tym zakresie ministra – domagałem się potwierdzenia… Czytaj więcej »

Nowa
4 grudnia, 2019 20:01

Witam. Czytając powyższe rozumiem, że pracodawca z grubsza dostanie naliczenie 500 zł na pracownika.
A co w sytuacji, gdy część pracowników doszła do limitu widełek w swojej kategorii zaszeregowania, dzięki poprzednim corocznym podwyżkom?
Dodam, że są to najmniej zarabiający pracownicy a tabele zaszeregowania nie aktualizowane od kilku lat kompletnie odstają od dzisiejszych zarobków w cywilu.
Moje pytanie brzmi: czy mogą dostać w takiej sytuacji podwyżkę?
A jeśli nie dostaną, to co z naliczonymi na nich pieniędzmi?

Ryszard
6 grudnia, 2019 08:33
Reply to  Nowa

Witaj Nowa. Spróbuję odpowiedzieć tak, jak ja to widzę…. Pytasz: „czy mogą dostać w takiej sytuacji podwyżkę? A jeśli nie dostaną, to co z naliczonymi na nich pieniędzmi?” Na część Twojego pytania próbowałem na forum odpowiedzieć już wcześniej. Co do pytania co stanie się z pieniędzmi… To również długa i dość skomplikowana historia, której tak naprawdę nie zdołaliśmy tu nigdy do końca wyjaśnić, bo było tu paru zadymiarzy, którzy nam to skutecznie utrudniali. Należy zacząć od tego, że w tej chwili nie wiemy ale się domyślamy jedynie, że zakłady otrzymają jakieś zwiększenia funduszu wynagrodzeń na stanowisko z planu zatrudnienia bazowego… Czytaj więcej »

Ryszard
3 grudnia, 2019 21:37
Reply to  eric

A mój kot kategorycznie twierdzi, że nie po żadne 500 zł a co najwyżej po te 340-360 zł i to łącznie ze skutkami i w dodatku brutto…
Sam jestem ciekawy, kto tu jest bliższy prawdy… i stawiam na Tomusia.

eric
4 grudnia, 2019 12:23
Reply to  eric

Rysiek, piszesz „340-360 zł” z skutkami, to gdzie idzie reszta kasy?
Tylko nie mów, że na równania, bo to słyszę od paru lat już…
Równają ZZ, równają i wyrównać nie mogą. Żeby to poszło dla najniżej zarabiających – to ok. Ale tak nie będzie pewnie, bo już widzę u góry jakiś podział jest…
Znowu kosztem normalnych ludzi, nie będących w układzie…
W liście na 15 sierpnia, dostałem informację o kwocie 500zł i na taką czekam.

Ryszard
5 grudnia, 2019 08:54
Reply to  eric

Tyle, że o ile pamiętam tam jest o tej kwocie w ujęciu przeciętnym a nie personalnie dla Ciebie… Eric – zrozum, że nie związki zawodowe są tu przeciwnikiem tej płacowej równości a samo życie. Bo nie jest tak, że rubryki płac w planach zatrudnienia i wynagradzania lśnią profesjonalizmem i sprawiedliwością… Tak nie jest i zapewne jeszcze długo nie będzie. Piszesz z lekceważeniem o tym wyrównywaniu wynagrodzeń na stanowiskach tożsamych a to problem tyleż istotny, co niesamowicie skomplikowany. Nikt bowiem dotychczas nie wyliczył dokładnie wysiłku wiedzy i umiejętności pracujących na tych samych stanowiskach ale np. w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Dlatego… Czytaj więcej »

Świeży
4 grudnia, 2019 15:25

Czy jako pracownik AMW OR kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi MON w sprawie objęcia pracowników AMW premią w wysokości 1000 zł?
z góry dziękuję za odpowiedź

4 grudnia, 2019 16:02
Reply to  Świeży

Świeży, jeżeli napisałeś w tej kwestii do MON, to z pewnością odpowiedź powinieneś otrzymać. A kiedy? -to już nie do mnie pytanie. 🙂

Ryszard
5 grudnia, 2019 08:24

Chciałbym jednak na chwilę powrócić do problemu naszych wynagrodzeń w poszczególnych latach… Otóż w latach 2009-2014 przesunięto łącznie 239.508 tys zł z naszych pracowniczych wynagrodzeń na inne cele …. Tylko w 2009 roku – 86.329 tys zł Sytuacja zgoła odwrotna nastąpiła w latach: 2015 – 2018, gdy łącznie dodano na wynagrodzenia pracownicze 257.551 tys zł. I można byłoby dać na mszę dziękczynną, gdyby nie drobny szczegół… Otóż w latach 2016 – 2018 pozostało w obszarze wynagrodzeń łącznie blisko pół miliarda środków z uposażeń, z których nikt w resorcie nie skorzystał i które oddano do budżetu lub przeznaczono na inne cele.… Czytaj więcej »

Pablo
5 grudnia, 2019 09:35

Witam.
Mam pytanie, od 4 listopada jestem na urlopie rodzicielskim z synem (płatnym 60%). Będę na nim 8 tygodni, bo 30 grudnia wracam do pracy.
Czy premia na święta mnie obejmie i czy z oszczędności też jest szansa, że dostanę pieniądze?

Jan
5 grudnia, 2019 17:34

Witam. Mam pytanie czy premię grudniową w wysokości 1000 zł od ministra mogą przełożeni okroić?
Zróżnicować w zależności od ewentualnego L4?
Tak już robią z tą 200 złotową.
Było L4 – kasy mniej lub zero.

Ryszard
5 grudnia, 2019 19:13
Reply to  Jan

Pablo, Jan i pozostali zadający ostatnio wiele pytań. Niestety, nie możemy na nie szczegółowo i jednoznacznie odpowiedzieć dlatego, że w poszczególnych zakładach pracy jest bardzo różna sytuacja. Np. Jan napisał, że ta dodatkowa 200 złotowa premia jest obniżana, czy zupełnie zabierana za zwolnienia chorobowe. Trudno odnosić się do tego, nie znając porozumienia jakie w sprawie tej zwiększonej premii w zakładzie zawarto. U mnie nikomu tej premii nie obniżają, ani jej nie zabierają ale czy jest tak wszędzie?? Wychodzi na to, że nie… Co do premii z oszczędności w zakładzie oraz tej grudniowej z resortu – tu również wiele zależy od… Czytaj więcej »

1rblog
6 grudnia, 2019 05:27
Reply to  Ryszard

Już na mieszaliście w 1rblogu z premiami… tymi z oszczędności. Premie od 700-1500 a na pracownika naliczeniowo 950. Co to spowodowało? Ano prosty przykład. Pracownik systematycznie chodzący do pracy, żaden dzień nie był na zwolnieniu, nie brał wolnego na żądanie – dostaje 700. Drugi, który non stop kombinuje jak nie przychodzić do pracy – też dostanie 700, bo trzeciemu trzeba dać zwiększoną. A już słyszę, że zabieracie się za te 1000 zł od ministra i ustalania kryteriów – to już wiem z góry, że to spier…. Jak już chcecie tak usilnie dawać zasłużonym, to czyńcie to w innych miesiącach dając… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 10:15
Reply to  1rblog

A może byś tak z tym swoim płaczem udał się gdzie indziej?? Co do premii z oszczędności. Zbyt dużo o tym w innym wątku napisałem, abym tu musiał się powtarzać. Odsyłam do pytań zadawanych przez Michała i moich odpowiedzi. Dlaczego ja starałem się na te pytania odpowiadać… Bo nie kto inny, tylko ja osobiście – wraz z przewodniczącą zz NSZZ PW w zakładzie – po długim okresie przekonywania Pracodawcy, podnieśliśmy tą dolna granicę premii z 300 na 700 zł, przy naliczeniowej kwocie 950 zł co wcale nie oznacza, że każdy miałby te 950 zł otrzymać. Jak z tego wynika, gdyby… Czytaj więcej »

1rblog
6 grudnia, 2019 15:44
Reply to  Ryszard

Dziękuję za odpowiedź, Ryszardzie.

Po pierwsze – nie płaczę, po drugie – przedstawiłem tylko swój pogląd na ta sprawę.
I nie musisz się tutaj doszukiwać drugiego dna.
A tak na poważnie, dowiedziałem się tego, co chciałem wiedzieć.

Ryszard
6 grudnia, 2019 17:02
Reply to  1rblog

No to trzeba było mnie po prostu o to zapytać i byłoby git.
Sorry, że się nieco uniosłem ale po prostu nerwy mi ostatnio puszczają. Wtajemniczeni wiedzą dlaczego.
Także dlatego, że w związku z całym tym podziałem niezłe „buty” mi już uszyto i tylko dlatego, że z uporem broniłem ludzi przed tym, aby im za chorobowe nie zabrano tej premii.

Olo
8 grudnia, 2019 14:06
Reply to  Ryszard

Czy wogi podległe pod 1Rblog również wypłacą oszczędności w grudniu?

Ryszard
9 grudnia, 2019 08:03
Reply to  Olo

Olo – tam, gdzie oszczędności na funduszach wynagrodzeń są, tam muszą być one w grudniu wypłacone. Z tym, że rozwiązań w kwestii tej wypłaty jest wiele. Np. takie, że zgodnie z porozumieniem ze zz, te oszczędności zasilą fundusz nagrodowy zakładu i zostaną wypłacone tylko niektórym. My w naszym zakładzie latami dochodziliśmy do określonych rozwiązań, co wcale łatwe nie było. Umożliwiają one każdemu udział w podziale tych oszczędności, z reguły w jednakowym wymiarze. Obecnie jedynie ta premia i to wyjątkowo została zróżnicowana, z uwagi na sytuację jaka się w zakładzie wytworzyła w związku z likwidacją funduszu nagrodowego. Nie są to jednak… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 10:35
Reply to  1rblog

Odniosę się jeszcze do poniższego fragmentu Twojej wypowiedzi cyt.: „prosty przykład. Pracownik systematycznie chodzący do pracy, żaden dzień nie był na zwolnieniu, nie brał wolnego na żądanie – dostaje 700. Drugi, który non stop kombinuje jak nie przychodzić do pracy – też dostanie 700, bo trzeciemu trzeba dać zwiększoną.” Skąd ten przykład?? Bo zapewne z Twojej wyobraźni … Napiszę tak: Gdybym to ja był przełożonym takiego, który jedynie „chodzi do pracy”, to za samą obecność grosza bym mu nie dał. Jeżeli wprawdzie chodzi do pracy ale trzeba nad nim stać i go poganiać – to w ogóle za co ta… Czytaj więcej »

Michał
6 grudnia, 2019 13:56
Reply to  Ryszard

Rysiek wiem, że mają do 16.12 zapłacić oszczędności ale są jakieś przecieki czy będzie szybciej?

Ryszard
6 grudnia, 2019 14:37
Reply to  Michał

Nic na ten temat nie wiem.
Obecnie inną sprawą się zajmujemy.

Michał
6 grudnia, 2019 16:31
Reply to  Ryszard

Ok. Rozumiem. Mam nadzieję, że po spotkaniu w poniedziałek będziesz miał dobre informacje.

Ryszard
6 grudnia, 2019 18:45
Reply to  Michał

Z nikim się w poniedziałek nie spotykamy i naszej zgody na obniżanie pracownikom premii resortowej nie będzie. Aktualnie sprawa jest w DSS i czekamy na decyzje.
Być może w poniedziałek lub we wtorek to nastąpi i wówczas trzeba będzie powrócić do uzgodnień, jeżeli decyzja Departamentu będzie dla pracowników korzystna.
W przeciwnym razie naszego podpisu pod porozumieniem po prostu nie będzie.

Michał
7 grudnia, 2019 13:37
Reply to  Ryszard

Powiem Ci Ryszard, że to jest kpina, że chcą zabierać pieniądze z tego 1000 zł.
To jest niesprawiedliwe.

Michał
9 grudnia, 2019 20:54
Reply to  Ryszard

Cześć Ryszard, czy jest już decyzja z DSS?
Czy możesz potwierdzić informację, że pieniądze z socjalu i oszczędności w 1 Rblog maja być wypłacone w czwartek lub piątek?
Czy nic Ci nie wiadomo?
Pozdrawiam

Ryszard
10 grudnia, 2019 07:17
Reply to  Michał

W kwestii odpowiedzi na pismo ZK do DSS może się wypowiedzieć Marek, jeżeli odpowiedź otrzymał.
Co do pozostałej części Twojego pytania – wypłata tych należności powinna nastąpić do poniedziałku 16 b.m. ale oczywiście te pieniądze mogą już w piątek po południu być na kontach.

10 grudnia, 2019 12:04
Reply to  Ryszard

Na chwilę obecną jeszcze odpowiedzi nie ma… 🙁

10 grudnia, 2019 21:56

A z pismem, które w sobotę poszło do MON oraz – do wiadomości – do pozostałych reprezentatywnych organizacji związkowych można się zapoznać, klikając pod poniższy link:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_12_10/20191207_Pismo_do_DSS_w_sprawie_naliczenia_srodkow.pdf

Toja
10 grudnia, 2019 09:29
Reply to  Michał

Na obecną chwilę nie ma konkretnej daty wypłacenia pieniędzy w 1RBLog, napewno zostaną wypłacone do 20 grudnia (choć zapewne wcześniej).
Co do 1000 zł z MON, postanowiono obniżyć tę kwotę o 50 zł za każdy miesiąc chorobowego, NSZZ PW podpisało się pod tą propozycją, co zrobi Tarcza nie wiem.

Ryszard
10 grudnia, 2019 13:32
Reply to  Toja

Widzę, że jesteś poinformowany/a chociaż nie do końca, więc może uzupełnię Twoją wypowiedź. Pieniądze z funduszu socjalnego zostaną przesłane jutro a z tej premii z oszczędności w czwartek na konta pracowników zakładu. Co do tej premii z resortu, to po prostu oczekujemy, że DSS całe to zamieszanie zechce wyjaśnić. Dziwi mnie więc cały ten pośpiech w zakładzie i podpisanie porozumienia przez zakładową NSZZ PW, jeżeli to prawda, bo my żadnej informacji o tym od przedstawicieli tego zz nie mamy. Jeżeli to prawda, to zakładowy NSZZ PW ponad głowami pozostałych partnerów społecznych podpisał porozumienie w zakładzie, co nie rokuje dobrze w… Czytaj więcej »

Michał
11 grudnia, 2019 12:59
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, potwierdzam dziś w 1 Rblog wpłynął socjal.

Ryszard
11 grudnia, 2019 22:26
Reply to  Michał

Dzięki za info.
Nie prowadzę rozliczeń elektronicznych, więc nie mogłem podejrzeć konta w banku.
Jak widać moje informacje z reguły się sprawdzają. Jutro powinna być na kontach ta premia z oszczędności.
Jeżeli możesz, to daj jutro wieczorem znać czy pieniądze wpłynęły.
Pozdrawiam.

Michał
12 grudnia, 2019 11:32
Reply to  Ryszard

Potwierdzam otrzymanie oszczędności.
Teraz jeszcze czekamy na pieniądze od ministra i na wypłatę.
Pozdrawiam

Ryszard
12 grudnia, 2019 15:05
Reply to  Michał

Dzięki serdecznie za tą informację, bo potwierdza tą moją wiarygodność.
Mam nadzieję, że te pieniądze przydadzą się na godne spędzenie okresu świątecznego.
W kwestii porozumienia w sprawie premii z MON nastąpił właśnie przełom w zakładzie a sytuację opisałem jak potrafiłem dokładnie poniżej i namawiam do zapoznania się z tą moją informacją.

Michał
10 grudnia, 2019 18:54
Reply to  Toja

Ryszard czy możesz się na ten temat wypowiedzieć?

Ryszard
11 grudnia, 2019 16:57
Reply to  Toja

Uzupełniając, Toja, moją wczorajszą wypowiedź o nowe szczegóły związane z wydarzeniami dnia dzisiejszego, pragnę zamieścić fragment pisma Zarządu zoz ZPW „Tarcza” w 1 RBLogu dotyczące stanowiska w sprawie przedstawionego nam przez Pracodawcę projektu porozumienia cyt.: „W odpowiedzi na pismo Pana Pułkownika z dnia 10 grudnia bieżącego roku informuję, że przesłanego nam w załączeniu w/w pisma projektu porozumienia Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 6/Z Związku Pracowników Wojska „Tarcza” nie akceptuje i nie podpisze z uwagi na fakt, że przesłany projekt: – Wykracza poza uwarunkowania wysokości premii zawarte w piśmie Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych nr 10673/DSS z dnia 29 listopada bieżącego roku… Czytaj więcej »

Toja
12 grudnia, 2019 10:17
Reply to  Ryszard

Cóż widocznie NSZZ PW nie do końca przekazuje prawdziwe informacje swoim przedstawicielom. Sytuacja jest patowa, każdy ze ZZ ma swoje racje.
Z jednej strony NSZZ PW chce, aby te pieniądze zostały jak najszybciej wypłacone a z drugiej ZZ Tarcza nie chce, żeby niektóre osoby były pokrzywdzone. Martwi jedynie brak wspólnego stanowiska ZZ.
Miejmy nadzieję, że uda się to rozwiązać w jak najkrótszym czasie bez krzywdzenia osób, które z powodu choroby lub innych zdarzeń nie mogły świadczyć pracy.

Ryszard
12 grudnia, 2019 12:11
Reply to  Toja

Sytuacja z tego „związkowego frontu” jest w chwili obecnej taka, że już nie tylko Tarcza ale także zakładowa Solidarność przedstawionego projektu porozumienia nie popiera, natomiast NSZZ podjął próbę ponownych negocjacji, z pominięciem projektu zakładowego a z wnioskiem, aby za podstawę rozmów wzięto projekt społeczny będący właściwie zmodyfikowanym naszym projektem. Sytuacja nie jest więc już patowa a taka, że po chwilowym zachwianiu jedności strony społecznej – ta współpraca zaczyna się niejako odradzać. Mam nadzieję, że Pracodawca przyjmie ten związkowy projekt jako dużo prostszy i bardziej dla pracowników sprawiedliwy. Czas pokaże co się wydarzy a tego czasu zabrakło dlatego, że go po… Czytaj więcej »

Michał
12 grudnia, 2019 11:38
Reply to  Ryszard

Ryszard czekamy na dobre wieści.

Ryszard
12 grudnia, 2019 14:53
Reply to  Michał

Dziś na godzinę 14.00 mogę z satysfakcją poinformować pracowników mojego zakładu, że osiągnięto porozumienie zupełnie odmienne od tego, które przez prawie tydzień prezentował nam pracodawca. Nie przewiduje ono żadnych finansowych konsekwencji za usprawiedliwiona nieobecność w pracy. Zmniejszeniu ulegnie jedynie premia tych, którzy zostali przyjęci do pracy w II półroczu b.r. Porozumienie jest przejrzyste, proste, zrozumiale i uważam, że nikogo nie krzywdzi. Jeżeli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności jestem przekonany, że my to porozumienie podpiszemy. Kilka wniosków na bazie tej sprawy… 1/ – Trzeba mieć odwagę, aby się przeciwstawić i głośno powiedzieć NIE – dlatego, że wówczas nie wytwarza się –… Czytaj więcej »

Michał
12 grudnia, 2019 20:02
Reply to  Ryszard

Czyli mimo ponad 30 dniowego zwolnienia spowodowanego operacją przysługuje mi 1000 zł?

Ryszard
13 grudnia, 2019 07:04
Reply to  Michał

Przysługuje…..
A żeby nie było, że ktoś robił pod siebie to ani ja, ani paru innych, którzy do tego doprowadzili – nie mieliśmy w tym roku żadnych zwolnień….

Obserwator
13 grudnia, 2019 10:49
Reply to  Ryszard

Czyli jak za komuny: czy się stoi czy się leży 100zł się należy. I tak oto premia zamiast motywować do pracy to działa odwrotnie – bo skoro ja przez miesiąc tyrałem za kolegę z pokoju i dostałem tyle samo co on, to teraz ja sobie pójdę na miesiąc na L4 i niech on robi za mnie 🙂 Brawo, komuno wróć!

Toja
13 grudnia, 2019 13:54
Reply to  Obserwator

Obserwator, a kto w tym czasie robił za Ciebie?
Bo jeśli dałeś radę tu i tu, to może masz za mało obowiązków…

Ryszard
13 grudnia, 2019 15:05
Reply to  Obserwator

A coś ci się, Obserwator, nie pomyliło?? Ten podany przykład pasuje jak ulał do zupełnie innej sytuacji. Takiej, że ktoś po prostu zalicza swoją obecność w pracy. Przychodzi wcześniej, wychodzi później i… właściwie nic nie robi, siedząc np. przy kompie i gapiąc się w jakąś otwartą stronę tego wojskowego systemu. Lub ubiera się w ten roboczy uniform, tyle, że plamki na nim nie ma, bo robotą się jego użytkownik nie splamił… To z takich obserwacji powstało to powiedzenie i w naszych warunkach jest jak najbardziej aktualne, o czym świadczy jakże wiele obserwowanych na co dzień przypadków. Ci, co siedzą z… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 09:14

Parę dni temu w innym wątku przedstawiłem zarys porozumienia w sprawie tej resortowej premii oraz napisałem cyt.: „Uczynię wszystko aby w naszym zakładzie to porozumienie było bardzo zbliżone do treści, którą powyżej zamieściłem. Czy się to jednak uda, tego w tej chwili nie wiem.” Z zaniepokojeniem muszę stwierdzić, że ta moja wątpliwość się właśnie urzeczywistnia, gdyż z przedstawionego nam porozumienia w kwestii tej resortowej premii my nie podpiszemy. W chwili obecnej nie wiadomo jak ta sprawa się zakończy ale nie mam aktualnie dla pracowników pomyślnych informacji. A wszystkiemu jest winne zamieszanie, jakie wynika z różnej treści pism, które DSS skierował… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 11:43
Reply to  Ryszard

A jeszcze piszesz, że cyt.: „A już słyszę, że zabieracie się za te 1000 zł od ministra i ustalania kryteriów – to już wiem z góry, że to spier….” Bardzo dobrze, że ten wpis zaistniał, bo tak właśnie pracownicy widzą ten problem. Pragnę więc zdecydowanie oświadczyć, że projekt porozumienia w sprawie tej resortowej premii autorstwa TARCZY w moim zakładzie nie zawierał żadnych kryteriów dla tych, na których te pieniądze naliczono – poza kryterium wymiaru zatrudnienia co jest oczywiste. Projekt kierownictwa zakładu zawiera jednak szereg kryteriów co sprawia, że ta premia byłaby rozdzielona bardzo nierówno. Według mojej aktualnej wiedzy, nie tylko… Czytaj więcej »

gość
6 grudnia, 2019 13:59
Reply to  Ryszard

„A już słyszę, że zabieracie się za te 1000 zł od ministra i ustalania kryteriów – to już wiem z góry, że to spier….”
Wy – jako związki – już raz żeście spier…. w momencie, kiedy nie zgodziliście się na 600 zł od stycznia.
Gdyby nie wy, gdyby związki nie istniały albo chociaż się nie odzywały, to w tym momencie miałbym pensję wyższą o 600 zł i nie musiałbym czekać na premie od ministra.
Gardzę wami z całych sił, bo przez was nie mam już pieniędzy przed świętami.

6 grudnia, 2019 14:25
Reply to  gość

gościu, jeżeli masz takie mniemanie o związkach, to po co w ogóle tutaj zaglądasz. Napisałeś cyt.: Gdyby nie wy, gdyby związki nie istniały albo chociaż się nie odzywały, to w tym momencie miałbym pensję wyższą o 600 zł… Jedno jest pewne, w tych okolicznościach, które przedstawiłeś – z pewnością również byś dzisiaj nie miał tych 600 zł! Dlaczego? Bo, gdyby związków nie było – nie odbyłoby się spotkanie z ministrem Skurkiewiczem – to raz. Natomiast, gdyby zz się w trakcie spotkania nie odzywały – to MON nie miałby z nimi żadnego problemu i nie musiałby przedstawiać żadnej propozycji, tym bardziej… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 14:33

Daj spokój, Marek, bo ten gość zupełnie nie trybi, nie wspominając już o tym, że miałby wówczas od połowy roku jedynie ok. 150-200 zł więcej, czyli jeszcze mniej niż ma w tej połowie roku, gdyby zechciał to wszystko pododawać, co dali i jeszcze dadzą.
A gardzić to ty, gościu, możesz… wiesz czym….
Na to, czy te związki są, czy ich nie ma – żadnego wpływu nie masz a tych, których tu napuszczają, aby mącili jest paru i po prostu przestaniemy was tu wpuszczać.
Bo do domu, gościu, k….y i złodzieja się po prostu nie wpuszcza.

Ryszard
6 grudnia, 2019 14:44

Nieco powyżej napisałem: „w latach 2016 – 2018 pozostało w obszarze wynagrodzeń łącznie blisko pół miliarda środków z uposażeń, z których nikt w resorcie nie skorzystał i które oddano do budżetu lub przeznaczono na inne cele. A nam sączono tą kasę metodą kropelkową, utrzymując nas na granicy stanu wrzenia….” Chociaż zz wyrwały co mogły, zostało dużo więcej… Gdybyś ty i wielu innych, zamiast tu jęczeć i bzdurstwa pisać – zechcieli wówczas pomóc, to część z tych ogromnych pieniędzy byłaby obecnie w naszych portfelach a nie jest. Bo zamiast walczyć o tą kasę tacy, jak ty walczą ale z nami. Bo… Czytaj więcej »

Ryszard
6 grudnia, 2019 14:35
Reply to  gość

Pieprzysz i to nieudolnie.

Dima
7 grudnia, 2019 12:48
Reply to  gość

Rany! jakie płytkie stwierdzenie… Znam takich osobiście.
Żenada.

Ryszard
8 grudnia, 2019 08:39
Reply to  Dima

Dima – mało ci kopaniny na tym waszym forum OWC??
Ty lepiej Jasia zapytaj, gdzie ta kasa z okazji 11 listopada….
A co do tych „stwierdzeń” to wy je tam macie zajefajne….

Dima
8 grudnia, 2019 12:37
Reply to  Ryszard

Ryszard, moja wypowiedź tyczyła się Gościa i jego stwierdzenia o pogardzie dla związków…

Ryszard
8 grudnia, 2019 20:52
Reply to  Dima

Ooooo – W takim razie pomyłka w adresie a ten Gość – jak to gość. U Cyganów jest takie powiedzenie cyt.: „Gość, choć świnia swoje prawa ma.” Nie odnoszę tego w żadnym razie do naszego gościa w kwestii tej świni. On jedynie po prostu szczerze napisał, co go boli i miał do tego prawo a ja – jak zwykle – wyskoczyłem na niego jak ten goły z pokrzyw. Jest mi głupio i za to przepraszam… Pomimo wieku, ten mój dziki temperament nie daje się ucywilizować i tak pewnie już będzie do śmierci. Zmitygowałem się i jeszcze raz przepraszam za te… Czytaj więcej »

Dima
8 grudnia, 2019 15:42
Reply to  Ryszard

Ryszard, mój post dotyczył wypowiedzi Gościa odnośnie związków, pogardy nimi.
Nie wie Gość ile się trzeba naścierać, żeby tacy jak on mieli ciut więcej…

Gucio
10 grudnia, 2019 17:58

Cicho sza…

Adi
12 grudnia, 2019 15:38

To jest chore żeby w różnych jednostkach na tych samych stanowiskach były różne pensje a teraz jeszcze w jednej zabiorą premie za chorobowe, a w innej nie.

13 grudnia, 2019 01:11

W dniu 12 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy z DSS odpowiedź na nasze pismo z dnia 07 grudnia 2019 r. w sprawie naliczenia środków na jednorazowe wypłaty. Pismo to wskazuje, że środki na realizację ww. wypłat zostały pracodawcom zabezpieczone przez dysponentów środków budżetowych zgodnie z faktycznym stanem zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. (…) z uwzględnieniem kwoty naliczeniowej na stanowisko w wysokości 1000 zł. Dziwić może, że dla DSS jednostką miary dla określania faktycznego stanu zatrudnienia są „stanowiska” a nie „pracownicy”. Do kwestii, która była powodem skierowania naszego pisma do DSS – Pełnomocnik MON się w ogóle nie odniósł wskazując… Czytaj więcej »

Ryszard
13 grudnia, 2019 08:48

Nam Marku – tam, w tych dołowych ogniwach służbowej piramidy w miejscach, gdzie jak mówią nawet ptaki zawracają – nie chodzi o te ogólne wyliczenia, bo my ich właściwie nie odczuwamy w naszych domowych budżetach, gdyż pochłania je postępująca inflacja. Gdy kilogram kartofli kosztuje blisko 3 zł a jabłek jeszcze więcej a przecież od początku roku przyszłego te ceny mają jeszcze wzrosnąć, to cała ta zapowiadana szumnie podwyżka wystarczy na kilogram ziemniaków dziennie oraz zapłatę zwiększonych kosztów mediów. Co więc dają te wszystkie wyliczenia, gdy efektów tych wszystkich „podwyżek” w budżetach domowych nie widać, bo chleb i wiele innych artykułów… Czytaj więcej »

RTU
13 grudnia, 2019 10:58
Reply to  Ryszard

Nie dać wam nic (na 11 listopada) – źle, dać na święta – jeszcze gorzej. Wniosek jest jeden: na przyszłość nie dawać żadnych premii (jak poprzednicy z PO), wtedy związki siedziały cicho jak mysz od miotłą. O brak pracowników raczej bym się nie martwił – prawie każdy żołnierz ma żonę, syna lub córkę lub sam kiedyś przejdzie na emeryturę. Należałoby od razu z góry zapowiedzieć: przyszłoroczna podwyżka jest ostatnią, później już tylko rewaloryzacja o pensję minimalną. I żadnych premii i nagród, oprócz pracowników ministerstwa – oni jakoś nie protestują.

13 grudnia, 2019 13:44
Reply to  RTU

Nie protestują… bo zabezpieczono dla nich w b.r. z uposażeń kwotę 9.820,0 tys. zł.
Uwzględniając, iż zatrudnionych w Urzędzie było przeciętnie 727 pracowników w okresie pierwszych 9 miesięcy, wychodzi na to, że – w ramach tych środków – przeciętnie każdy pracownik będzie w tym roku zasobniejszy o kwotę… 13,5 tys. Toż to przeciętnie ponad 1000 zł do pensji miesięcznie przez cały rok!
Też byś chyba nie protestował, prawda? 🙂

Ryszard
13 grudnia, 2019 13:47
Reply to  RTU

Dzięki za tą Twoją wypowiedź – zapewne w ramach tego „dialogu” społecznego w resorcie…
Tak trzymać…
A protesty to wy mieć dopiero będziecie…
Wówczas, niech te wasze żony, córki i kochanki staną na warcie, noszą skrzynki ze śb, czy gaszą pożary…

Pracownik
13 grudnia, 2019 19:58
Reply to  Ryszard

Panie Ryszardzie, gdy napisałem „nie podniecajcie się tym 1000”, to mnie Pan opr, że biję w ZZ, a teraz przyznaje mi Pan rację, że MON stać na więcej.
Dziękuję za powyższy wpis, gdyż świadczy o tym, że nie tylko ja widzę możliwości finansowe ministra.

Ryszard
13 grudnia, 2019 23:08
Reply to  Pracownik

Witam. Nie o….m Pana w żaden sposób, jedynie usiłowałem wskazać, że dla nas – tam na dołach tej służbowej piramidy i na tzw prowincji – te 1000 zł to dużo i umożliwi nam godziwe spędzenie nadchodzących świąt. A problem nie wziął się z tego, że resort ten tysiąc wyasygnował a z tego, że to w istocie wcale nie tysiąc. Biorąc pod uwagę te oszczędności, które jeszcze zostały a które z uposażeń – wzorem roku ubiegłego – pójdą np. na papier do kserokopiarek uważam, że to działanie nieuczciwe i konfliktujące pracowników a przy tym w istocie nic wspólnego z jakąkolwiek motywacją… Czytaj więcej »

marek
13 grudnia, 2019 21:07

Pracuję w 3 Rblogu. Czytam w Waszych komentarzach o rozdzielaniu oszczędności w czerwcu i pod koniec roku, co jest dla mnie całkowicie logiczne. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego my nigdy nie uczestniczymy w tym podziale.

Ryszard
13 grudnia, 2019 23:10
Reply to  marek

A skąd ta pewność marku??
Może Ty w tym nie uczestniczysz…
Przecież czytasz, że resort w określony sposób „motywuje” pracowników.
Może ciebie motywować nie potrzeba, bo jesteś już – no… „zmotywowany”???

marek
14 grudnia, 2019 22:24
Reply to  Ryszard

to nie jest odpowiedź Ryszardzie. Jest przecież komórka zpw tarcza w 3Rblogu i informacje chyba posiadacie. Ja w swoim składzie mam do dyspozycji tylko Nszz pw, który dzieli i rządzi tak, iż nigdy nie widzimy, ani premii kwartalnych, ani podziału z oszczędności.

Ryszard
14 grudnia, 2019 23:06
Reply to  marek

Zgoda – to nie odpowiedź a jedynie coś na kształt gorzkiej ironii – serdecznie przepraszam… Trudno mi odnieść się do sytuacji w Twoim zakładzie, chociaż tam działa struktura Tarczy, gdyż informacji na ten temat nie mam i nie mogę sprawić, aby się tu – na tym forum – pojawiły. Nie jestem działaczem związkowym mającym takie możliwości. Dotąd aż inni nie uznają, że to forum oraz wymiana doświadczeń jest potrzebna, nie będziemy wiedzieli nic ponad to, co jest w moim zakładzie, gdyż uznaje, że dostęp do informacji jest kwestią zasadniczą i ludzie mają do niej prawo. Niestety, to – jak dotychczas… Czytaj więcej »

marek
15 grudnia, 2019 15:27
Reply to  Ryszard

dziękuję,

Ryszard
16 grudnia, 2019 13:21
Reply to  marek

Głównie dla Michała ale zapewne także dla Ciebie, marku mam kolejną informacje o pieniądzach.
To pieniądze tym razem z IW SZ…
Wysokość tych środków w moim zakładzie pracy to 200 zł brutto na zatrudnionego.
Bedą one u nas wypłacone do 20 bm, czyli jeszcze w tym tygodniu.
W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie, analogiczne jak to w sprawie podziału premii resortowej. Oznacza to, że także i ta premia nie będzie pracownikom zabierana za zwolnienia lekarskie oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy…

Michał
16 grudnia, 2019 18:05
Reply to  Ryszard

Super informacja

Ryszard
19 grudnia, 2019 17:50
Reply to  Michał

Michał, czy dziś wpłynęły te zapowiadane premie na Twoje konto?

Michał
19 grudnia, 2019 21:53
Reply to  Ryszard

Dziś wpłynęła wypłata i pieniądze od Ministra a jutro mają być płacone pieniądze z Inspektoratu, chyba.

Ryszard
20 grudnia, 2019 21:12
Reply to  Michał

Michał – wpłynęły obydwie premie i ta z MON, i z IW SZ.
Jedna w wys 705 zł netto a druga w wys. ok. 140 zł netto. Dobrze popatrz na historię rachunku – to te przelewy z datą wczorajszą znajdziesz. Co do tych resztek z oszczędności to będzie dokładnie tak, jak powyżej napisałem i po paru pracowników otrzyma dodatkowe zwiększone premie. Decyzje o tym, komu je przyznać podejmą przełożeni i to będą ich wyłączne decyzje. Związki nie uczestniczą bowiem w tym przedsięwzięciu.

Michał
19 grudnia, 2019 21:56
Reply to  Ryszard

Zastanawia mnie jeszcze czy Komendant od siebie coś da, bo pewnie pieniądze z oszczędności jakieś zostały i te od Ministra chyba też ale może się mylę, to wyprowadź mnie z błędu.

Ryszard
19 grudnia, 2019 23:01
Reply to  Michał

Ze wszystkich pieniędzy, które pozostaną mają być wypłacone nadgodziny na koniec 4 kwartału a jak coś jeszcze zostanie – to nagrody dla wyróżniających się pracowników przed nowym rokiem. W tych sprawach jednak zz w zakładzie nie będą w jakikolwiek sposób współdecydować, gdyż są to środki w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.
Na nic więcej już więc nie należy liczyć, jeżeli chodzi o jakieś wypłaty dla wszystkich. Aby bowiem dać wszystkim chociaż po tej przysłowiowej stówie, trzeba byłoby mieć jeszcze blisko 2 mln zł a tych środków będzie łącznie może kilkadziesiąt tysięcy.

Ryszard
19 grudnia, 2019 17:42

Wprawdzie zbliżają się święta ale tym bardziej powinniśmy ten czas spędzić w atmosferze spokoju i satysfakcji z uczciwej pracy. Także tej społecznej… Dlatego, że osobiście sporo wysiłku w tym mijającym roku poświęciłem działalności społecznej, mam moralne prawo dochodzić prawdy. Także prawdy o wiarygodności tych, którzy w naszym imieniu i ze społecznego wyboru funkcje społeczne piastują i nas informują. Chodzi o problem tej listopadowej – szumnie przez Solidarność wojskową – zapowiadanej premii… Ponieważ to wątek o spotkaniu w dniu 28 listopada b.r. z sekretarzem stanu a w zamieszczonej powyżej informacji fragment dotyczący tej premii brzmi następująco cyt.: „Pod koniec spotkania Przewodniczący… Czytaj więcej »

19 grudnia, 2019 18:31
Reply to  Ryszard

Ten kto tak mówi – łże jak bura su.. Ten, kto rozpowiada o premiach na 11 Listopada działa przeciwko mnie – powiedział Minister.

W mojej ocenie ten temat powinien się zakończyć wraz z wypowiedzią Pana Ministra. Nie wiem dlaczego kolega Janek go dalej ciągnie na forum OWC. Pewnie nie ma o czym pisać…
Mam pewność, że nie masz Ryszardzie co przepraszać. Kogokolwiek i za cokolwiek. Pozdrawiam.

19 grudnia, 2019 18:52

Poza tym trzeba dodać, że środki z uposażeń na zabezpieczenie wypłat jednorazowych zostały ściągnięte dopiero decyzją Nr 192 Ministra ON z dnia 26 listopada 2019 r. Szkoda, że panowie z „S” w trakcie spotkania nie wskazali skąd mieli informację o tych premiach na 11 Listopada. Zapewne wiele by to wyjaśniło…

Ryszard
19 grudnia, 2019 20:40

Dzięki ale muszę dopytać do końca….
Więc – czy to prawda, że cyt.: „zostało potwierdzone, że miały być dwie premie po 500zł ale zostały przesunięte i połączone w jedna całość i macie premie czy nagrodę na święta w wysokości 1000zł.”
Czy tak było?
Czy minister albo ktokolwiek z przedstawicieli resortu się w ten sposób wypowiedział ??

19 grudnia, 2019 22:37
Reply to  Ryszard

Oczywiście, że nieprawda. Po wypowiedzi Ministra, dla wszystkich było jasne, że na 11 Listopada żadnych premii w MON nie planowano – tylko nie dla Janka.
Te dwie premie po 500 zł też nie wiem skąd się wzięły…
Dla Janka, o czym pisałem wcześniej najlepiej byłoby, gdyby ujawnił swoje „źródło informacji”. Wówczas wiedzielibyśmy kto działa przeciwko Ministrowi. 🙂

W mojej jednak ocenie te Jego wypowiedzi o premii miały w założeniu, że zapewne MON coś da na 11 Listopada i my – czytaj „S” – o tym wiedzieliśmy a pozostali nie.
Niestety, okazało się, że przyjęte założenie było chybione. 🙂

Ryszard
19 grudnia, 2019 23:03

Powstrzymam się od komentarza, bo święta idą……

Grzesiek
21 grudnia, 2019 07:55
Reply to  Ryszard

Ryszard, miałem nie pisać i nie będę pisał tu dużo.podtrzymuję swoje zdanie. Nadmienię tu tylko tyle, że 3 rblog kontynuuje absurdy i niedorzeczności. Do dnia 20 ludzie nie otrzymali ani transz z oszczędności, ani środķów z inspektoratu… dziękuję za uwagę. Miłych świąt

Ryszard
21 grudnia, 2019 10:23
Reply to  Grzesiek

Również miłych świat życzę i doprawdy nie wiem dlaczego ani tej premii resortowej, ani z IW SZ nie otrzymaliście. Może jednak ktoś zbierze się na nieco odwagi i raczy tu napisać: dlaczego tak jest?? A przede wszystkim, jak dodatkowe pieniądze rozdzielono i kiedy pracownicy mogą się ich spodziewać? Rozumiem /tzn. zupełnie nie rozumiem/, że ta Wasza Tarcza po prostu zaniemówiła ale inne związki?? Np. NSZZ PW, który u Was zapewne istnieje? Niech chociaż oni wyjaśnią tu lub w jakimś innym miejscu np. na swojej stronie społecznościowej o co chodzi. A może ktoś z przedstawicieli zakładu zechce się wypowiedzieć na ogólnie… Czytaj więcej »

Pablo
21 grudnia, 2019 22:04
Reply to  Ryszard

Ryszard ja należę do związku ZPW Tarcza…

Pablo
21 grudnia, 2019 09:16

3 Rblog.
Dostałem aby gołą pensję, bez oszczędności i puli z Inspektoratu…
A 20 grudnia niby miało wszystko być…

Ryszard
21 grudnia, 2019 10:56
Reply to  Pablo

Słyszymy tu o Was kolejny raz i kolejny już raz nie ma nikogo, kto w imieniu naszego związku zechciałby te Wasze problemy wyjaśnić. To przykre i w przedświątecznej atmosferze nie powinno mieć miejsca. Czuję się tak, jakbym był w jakimś stopniu winny, chociaż w żaden sposób nie mogę temu zaradzić… Problem właściwych relacji społecznych w tak dużych i skomplikowanych organizmach jak RBL-ogi jest istotny także dlatego, że stanowią one ponad 1/3 stanu pracowników ron IW SZ, który z kolei skupia ponad połowę ogólnej liczby pracowników resortu. Nie mamy żadnych informacji z 2 i 4 RBLogu co może oznaczać, że albo… Czytaj więcej »

Grzesiek
24 grudnia, 2019 09:25
Reply to  Ryszard

24.Wigilia… pieniędzy z inspektoratu nie ma… niech ktoś się weźmie w końcu nawet z Ministrów za ten Kraków.masakra

marek
21 grudnia, 2019 12:24

Mam sygnały, iż oszczędności będą wypłacone w 3 Rblogu w wysokości 1030 zł na osobę. Natomiast o premii z IW na razie głucho. Niestety, tak wygląda organizacja pracy w Krakowie. Ludzie czytając Wasze komentarze ulegają kompletnej frustracji. Dyskryminacja za zwolnienia lekarskie i inne formy zasiłków. Sądzę, że najwyższy czas na zmiany w tym Rblogu.

Pablo
22 grudnia, 2019 09:48
Reply to  marek

Dziękuję za odpowiedź.
Taka jest prawda, u nas za byle co potrącają z transz…
Ja jestem na urlopie rodzicielskim z synem 8 tygodni, 30 grudnia wracam do pracy, z premii ministra, dostałem wpływ na konto nieco ponad 550 zł…
Przykro, że jak jestem na urlopie z małym dzieckiem, co mi się ustawowo należy, pracodawca mnie kara za to, teraz dla niego nie jestem pracownikiem…
Słyszałem, że z oszczędności też mi potrąca…

Grzesiek
22 grudnia, 2019 13:13
Reply to  Pablo

Chłopie, skoro pracujesz w 3 Rblogu to wiesz, że jak tak dalej będzie to będą nam potrącać i to regularnie za to, że pójdzie ktoś nie w przerwie do kibla… opisywałem już absurdy ze szkodliwym, pomiarach śmiesznych wydatku energetycznego pracowników – wpisywanie zaniżonych wyników przez inspektora, by nie płacił 3rblog dodatków… wiele rzeczy pisałem. Także sposób przeprowadzania podwyżek… zero efektów.a to, co odwalili w tym roku z kasą i podwyżkami, i teraz innymi pieniędzmi – to mistrzostwo świata. Jakimi trzeba być geniuszami, żeby pracowników na ustawowych urlopach karać za nieobecność… ba, karać za to, że się bywa na L4 płatnych… Czytaj więcej »

jan
22 grudnia, 2019 16:08
Reply to  Pablo

Nie martw sie dostaniesz 500 + na bombelka.

Pablo
22 grudnia, 2019 20:47
Reply to  jan

Daruj sobie gościu takie komentarze…
Widzę, że Cię 500+ boli…
Podobnie jak życie

Grzesiek
23 grudnia, 2019 05:55
Reply to  Pablo

Jemu chyba chodzi o te niby średnie 500 od stycznia. Może zaironizował używając programu 500plus.
Może miał na myśli to, że te podwyżki to będą takie, jak z dużych chmur mały deszcz.Nie martw się. W 3 rblogu już zadbają o to, żeby Ci co mają mało, mieli na prawdę – mało. Realnie 270-290 do zasadniczej.reszta dostanie z 400 450.Ci bogatsi…. a powinno być min 340 do zasadniczych dla wszystkich, bo i tak zostałyby fajne pieniądze na te równania, których nikt w 3rbogu nie zobaczy – a powinien, skoro wszystkim się ucina na te równania…( też to opisywałem)

Grzesiek
24 grudnia, 2019 10:03
Reply to  Grzesiek

Poprawka kasa z inspektoratu była wypłacona wczoraj, łącznie z pulą z oszczędności.po prostu poinformowano źle pracowników o wysokości oszczędności… jest teraz wszystko w porządku – w temacie chociaż finansowym dotyczącym końca roku.przepraszam za wprowadzenie w błąd.

Pablo
27 grudnia, 2019 12:50
Reply to  Grzesiek

Ja nie dostałem złotówki ani z oszczędności, ani z Inspektoratu…

Ryszard
28 grudnia, 2019 11:03
Reply to  Pablo

Pablo – jeżeli jesteś /tak pisałeś/ członkiem ZPW „Tarcza”, to żądaj wglądu w treść stosownych porozumień i napisz jakie zawierały zapisy. Jest faktem, że przebywając na urlopie rodzicielskim nie otrzymujesz wynagrodzenia, lecz stosowny zasiłek stanowiący określoną jego wielkość /60 lub 80% w zależności od okoliczności/. Jest też faktem, że tego urlopu brać nie musiałeś ale wziąć chciałeś a więc świadomie musisz liczyć się z określonymi konsekwencjami, także finansowymi. Znając praktykę stosowaną w Waszym zakładzie, bo to przecież nie po raz pierwszy te premie są cięte za nieobecność, chociaż jest ona usprawiedliwiona. Z drugiej strony, ta Twoja nieobecność wynosi 2 miesiące… Czytaj więcej »

Ryszard
27 grudnia, 2019 13:43
Reply to  Grzesiek

Cieszy mnie to tym bardziej, że nijak nie mogłem zrozumieć co miałoby się stać z tymi pieniędzmi…. Nie mogły bowiem zniknąć jak kamfora, bo nikt przecież tego do swojej kieszeni nie włoży. Nie ma takiej opcji, chociaż mogłaby być taka, że te pieniądze otrzymają jedynie niektórzy… Takie ja mam wrażenie, że to co w tym Waszym zakładzie totalnie nawala – to szeroko zakrojona, konkretna i w pełni wiarygodna informacja skierowana do wszystkich pracowników zakładu. Ten brak stosownej informacji rodzi właśnie takie postawy i nastroje jak te tu prezentowane. To – w moim przekonaniu – brak profesjonalizmu zarówno w działalności służbowej,… Czytaj więcej »

Ryszard
27 grudnia, 2019 13:53
Reply to  Grzesiek

Istnieje jeszcze problem tych potrąceń zwiększonych premii, czy w ogóle premii regulaminowych za usprawiedliwioną nieobecność w pracy.
Ponieważ regularnie parę razy w ciągu roku ten problem występuje za każdym razem wzbudzając spore kontrowersje postanowiłem, że w czasie wolnym podejmę próbę przedstawienia tego zagadnienia w jakiś uporządkowany sposób i na tyle prosto aby stał się powszechnie zrozumiały.

pracownik
28 grudnia, 2019 19:07

https://finanse.wp.pl/placa-minimalna-2020-masz-staz-pracy-dostaniesz-nawet-kilkaset-zlotych-podwyzki-6461162453858433a

Nie żebym komuś czegoś zazdrościł czy też wyśmiewał jego stanowisko ale kochani… jako informatyk z 10 letnim stażem mam tyle co ta Pani sprzątaczka czy po SOLIDNYCH styczniowych podwyżkach i u nas będzie taki skok jak w artykule? szczerze wątpię. Pozdrawiam.

Ryszard
29 grudnia, 2019 10:13
Reply to  pracownik

Ten artykuł zawiera propagandowe, w dodatku żenujące przekłamania. Z uwagi na składowe wynagrodzenia tej pani, nie przystaje poza tym do naszych warunków zatrudnienia. Oczywiście – jeszcze parę lat temu to radykalne podniesienie minimalnego wynagrodzenia aż o 15% z jednoczesnym wyłączeniem z niego stażowego powodowałoby dodatkowe skutki – jednak obecnie już tak nie jest. Przyjmijmy, że gdzieś jeszcze zasadnicza to np. 2200 zł, czyli 50 zł poniżej minimalnego wynagrodzenia. Z premią 10% to jednak 2420 zł a więc do nowej minimalnej braknie jedynie 180 zł i to łącznie z podwyżką premii. Wystarczyłoby więc aby podwyżka zasadniczej dla takiego pracownika wyniosła ok.… Czytaj więcej »

Adi
29 grudnia, 2019 13:24
Reply to  Ryszard

Zasadnicza 2217 zł. Bydgoszcz

Ryszard
29 grudnia, 2019 14:33
Reply to  Adi

No to szału nie ma …
Może jednak premia jest wyższa niż te 10%??

Adi
29 grudnia, 2019 19:35
Reply to  Ryszard

Niestety tylko 10%

Grzesiek
30 grudnia, 2019 06:21
Reply to  Adi

161 zł 30 groszy muszą dać.do zasadniczej… śmiech na sali. Też uważasz Rysiek, że temu pracownikowi zz wywalczały podwyżki??? Obudź się. A co do premii. Że nie będzie wyłączona… na tym forum już mi pisano bzdury, że tak szybko nie będzie wyłączenia wysługi… Premia Rysiek też jest planowana jako kolejny etap i sobie poszukaj a nie piszesz, że nie znajdujesz uzasadnienia. A ja znajduje. Bo nikt licząc na łaskawość zakładu nie będzie robił za miskę ryżu… a to, czy to wprowadzą i kiedy to już w gestii nie nas. Ja czytałem, że premia będzie wyłączona rok po stażowym, podobnie jak… Czytaj więcej »

Ryszard
30 grudnia, 2019 11:58
Reply to  Grzesiek

Grześ – nie jestem takim optymistą, jak Ty w kwestii tych podwyżek i nadal uważam, że jeżeli otrzymamy w roku przyszłym podwyżki w kwocie ok. 350 zł brutto i to ze skutkami w wys. 30% – to będzie i tak sukcesem. Pytasz, gdzie się podzieje to 150 zł z tej uśrednionej naliczeniówki… To proste – co najmniej 50 zł pochłoną skutki tej podwyżki a ta stówa się rozejdzie w wyniku różnicowania tych podwyżek. Przecież już obecnie np. Solidarność wojskowa ma zamiar tak rozdysponować tą kasę, aby była większa dla niektórych kosztem całej reszty i o to pójdzie ta cała „wojna”… Czytaj więcej »

Grzesiek
30 grudnia, 2019 17:17
Reply to  Ryszard

Rysiek… co Ty piszesz…. to ok, zróbmy a jakże nawet 70% premii czemu by nie dać o takiej np… widzisz premia nic ponad minimum Ci nie gwarantuje. Główną ideą i zamysłem legislatorów jest to, aby w końcu najniższa krajowa = stawce zasadniczej … a inne bonusy czytaj gratyfikacje premie, czy stażowe były bonusami a nie pretekstami do uwalania na zasadniczych stawkach, czyli krzywdzenia ludzi. Dobra nie będę się sprzeczał. Zobaczymy kto ma rację. Napiszę tak.róbcie tak dalej, to się okaże, że 75 procentom pracowników zabraknie nie 120 zł a 600 do minimalnego bez wysługi… ale na to Mon nie zgodzi… Czytaj więcej »

Ryszard
30 grudnia, 2019 18:46
Reply to  Grzesiek

„Co zrobiłbyś, jeśli w 2022 najniższa będzie wynosić 3300 brutto…??” Grześ – te 3300 brutto, to jedynie zasadnicza w wysokości 3000 zł przy 10% premii.. Przy założeniu, że najniższa płaca zasadnicza w resorcie wynosi obecnie 2200 zł, to kolejne 3 lata podwyżek po 250 zł do zasadniczej i tyle zapewne i będzie. To jakiś kosmos?? Oczywiście nie i to w żadnym Grześ wymiarze … Dlatego, że siła nabywcza tych tysięcy będzie po prostu taka sama albo i mniejsza, jak obecnych naszych wynagrodzeń. Naprawdę uważasz, że zarabiając te 3300 zasadniczej będziesz miał dużo lepiej niż dziś, gdy zarabiasz 2250?? Był czas,… Czytaj więcej »

Grzesiek
30 grudnia, 2019 22:30
Reply to  Ryszard

Ryszard, unikasz odniesienia się do wielu aspektów i argumentów.odpowiem Ci na jedno twoje pytanie. Tak, uważam, że będzie moja zdolność nabywcza wyższa niż dziś. Oczywiście, że nie o taki poziom wyższa, co sam nominalny wzrost poborów netto. Wiadomo – inflacja i inne uwarunkowania makroekonomiczne np. ale nie wmówisz mi, że ceny dóbr usług rosną tak samo, jak nasze wynagrodzenia. Bo tak nie jest.przykład… paliwo.dziś jest tańsze jak parę lat temu.jeżdżę sporo – to wiem co piszę. Żywność zdrożała owszem ale nie o tyle bym wolał ceny sprzed 5 lat i moje tamtejsze wynagrodzenie.ale fakt jest jeden.Ryszard. zawsze będziemy zarabiać najmniej.zawsze.i… Czytaj więcej »

Ryszard
31 grudnia, 2019 16:28
Reply to  Grzesiek

Gonimy, gonimy, tylko nie wiem bardzo kogo, bo coraz to bardziej się oddalamy. Grzegorz – nie tylko my gonimy a w zasadzie cała Polska, ponieważ poprzez radykalne zwiększenie płacy minimalnej każdy w zasadzie znajdzie się gdzieś w granicy tej minimalnej płacy poza garścią tych, którzy są naprawdę godziwie wynagradzani …. Dziwi mnie jedynie fakt, że Ty z uporem – pomimo tego, że piszesz o wyłączeniu z tej minimalnej różnych składników naszych wynagrodzeń – wciąż piszesz, że zarabiamy zaledwie minimalną. Może dokładniej i uczciwiej byłoby dodać, że te nasze najniższe wynagrodzenia już są i nadal będą wyższe od tej podnoszonej radykalnie… Czytaj więcej »

Grzesiek
1 stycznia, 2020 09:07
Reply to  Ryszard

Rysiek, piszę z uporem, bo jeśli Ty masz takie wynagrodzenia u siebie w relacji do najniższej to ok. Problem jednak istnieje w innych jw. To pokazał tylko przykład ten adi… są i dziś stawki zasadnicze pracowników jak widać w przedziale 2217 a pewnie i mniejszym. Ja sam słyszę, że są przypadki stawek zasadniczych nie osiągających 2320 nawet po tej ostatniej podwyżce… były takie stawki, że ludziom wpierw dawano podwyżki większe, bo nie dobijali nawet do 2100 zł … przestań już. U Ciebie to u Ciebie. Widzisz jak ten adi… 2217 zł… zasadniczej…- spytaj ile miał stawki przed podwyżką w tamtym… Czytaj więcej »

Ryszard
1 stycznia, 2020 21:09
Reply to  Grzesiek

„jeśli Ty masz takie wynagrodzenia u siebie w relacji do najniższej to ok. Problem jednak istnieje w innych jw. To pokazał tylko przykład ten adi… są i dziś stawki zasadnicze pracowników jak widać w przedziale 2217 a pewnie i mniejszym. Ja sam słyszę, że są przypadki stawek zasadniczych nie osiągających 2320 nawet po tej ostatniej podwyżce… „ Oczywiście, że tak jest a stawka wynagrodzenia zasadniczego w wys. 2320 zł jest już jak na warunki wynagrodzeń w resorcie – do przyjęcia … Kreujesz w tych swoich wypowiedziach jednak dość jednostronny obraz tego, co się w sferze naszych wynagrodzeń dzieje w ostatnich… Czytaj więcej »

Jurek
1 stycznia, 2020 18:33
Reply to  Ryszard

Tak na marginesie, jeśli chodzi o dodatki do zasadniczej, to często jest tak, że nowy pracownik ma wyższą zasadniczą niż stary pracownik. Dzięki temu dodatki są fikcją i w rzeczywistości obniżają podwyżkę zasadniczej, zamiast premiować doświadczenie zawodowe.

Ryszard
1 stycznia, 2020 20:32
Reply to  Jurek

Może dokładniej – tak często było i to nie dlatego, że ktokolwiek dbał o tych pracowników o małym stażu….. Było tak dlatego, że bardzo często ta zasadnicza wraz z premią i np. 5% stażowym nie osiągała minimalnego wynagrodzenia i należało je podnieść, aby to minimalne wynagrodzenie osiągnąć. Mogę zrozumieć, że tak właśnie należało zrobić. Nie mogę zrozumieć, że w resorcie obrony narodowej te najniższe wynagrodzenia osiągano wraz z premią i stażowym co sprawiało, że pracownikom o dużym stażu podnoszono wynagrodzenia zasadnicze w minimalnym stopniu, gdyż każda złotówka takiej podwyżki generowała 30 gr kosztów związanych ze wzrostem składowych wynagrodzenia. Jak z… Czytaj więcej »

Ryszard
1 stycznia, 2020 13:18
Reply to  Grzesiek

….”Po raz pierwszy od ponad sześciu lat inflacja w Polsce przekroczyła cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, czyli wchodzimy w erę wyższego wzrostu cen. Efekt? To coraz droższe zakupy oraz m.in. mniejsza realna wartość sztandarowego programu rządu 500 plus, ono nigdy nie było waloryzowane. Porównaliśmy ceny na podstawie danych, które – specjalnie dla „Gazety Pomorskiej’ przygotował Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. I tak np., gdy zaczął on obowiązywać, w kwietniu 2016 roku bochenek chleba kosztował w naszym regionie średnio 2,05 zł, mąka – 2,31 zł/kg, kurczak patroszony – 7,14/kg zł, pierś z kurczaka – 14,51 zł/kg, szynka wieprzowa – 25,54 zł/kg, mleko… Czytaj więcej »

Grzesiek
1 stycznia, 2020 19:40
Reply to  Ryszard

Rysiek… ceny paliw pamiętam wynosiły nawet ponad 6zł za litr w szczytowym momencie… dziś płacę 4.80- 4.90.w tym momencie. Tydzień temu tankowałem za 4,89 … to co piszesz to oczywiście prawda jest. Ale nie odwracajmy uwagi od tego co nas czeka w pierwszym mam nadzieję pierwszym kwartale tego roku. Bo coś czuję ja i moi kumple z zakładu dostaną tyle ile wy już macie w tych zz na kartce – podział kasy…
Hehe wy już dzielicie pieniądze
Ale ok. Poczekamy na rok 2021 i wyjdzie wam to bokiem.o ile Mon wam na to pozwoli.

Ryszard
2 stycznia, 2020 15:37
Reply to  Grzesiek

Oczywiście – my w tych wojskowych zakładach – niczego nie dzielimy, bo byłoby to niczym innym jak dzieleniem skóry na niedźwiedziu, w dodatku hasającym gdzieś po leśnych ostępach….. Postaramy się tą spodziewaną kasę podzielić albo po prostu pozostawimy to zadanie pracodawcom. Niech dzielą, jak chcą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo, jak tacy, jak np. ty mają nas już kilka miesięcy wcześniej straszyć, to po co nam to wszystko?? Nikt z nas przecież nie jest jakimś np. masochistą, aby z tego czerpał przyjemność. My wcale nie musimy… my po prostu możemy stanąć z boku i się poprzyglądać a wówczas po… Czytaj więcej »

Grzesiek
30 grudnia, 2019 17:57
Reply to  Ryszard

Rysiu. I to też wam pisałem… pierw rozwaliły zz całą drabinę i hierarchię płac a teraz biorą się za jej naprawianie… nie pisałem?? Teraz sam to piszesz. A wiesz co wystarczyło??? Dawać corocznie po równo, zabierając tylko ułamek na równanie ale naprawdę równanie dysproporcji placowych na tożsamych stanowiskach.choćby tylko na szczeblu jednego zakładu…- nawet tego nie ma. I co byłaby zdrowa sytuacja??? Byłaby a tak pierw dajecie tyle tym a za rok ejjj, bo jednak daliśmy im za dużo… ludzie, to jest chore. I chyba celowe, żeby ludziom ujebać kasy trochę.większości i chyba o to tu w tym chodzi… też… Czytaj więcej »

paranik
2 stycznia, 2020 02:09
Reply to  Ryszard

„Ten artykuł zawiera propagandowe, w dodatku żenujące przekłamania.”
Panie Rysiu, jesteś Pan w błędzie i nie zaprzeczaj sam sobie. Tak jest naprawdę. I nie gadaj Pan o składowych i nie przystawianiu. Zlikwiduj sobie premię i policz. A jak nie przyznasz mi racji, to się obrażę.
Idź do szkół (do różnych) i sprawdź jak jest, a nie mów o propagandzie.
I szanujmy pracę pań sprzątaczek.

Ryszard
2 stycznia, 2020 09:38
Reply to  paranik

Witaj, nikt tu o braku szacunku nie pisał… do nikogo…. – do pań sprzątaczek także, więc ta uwaga była moim zdaniem zbyteczna. Co do reszty…. Oto kilka z bardzo wielu wypowiedzi pod tym artykułem cyt.: Julka 29-12-2019 Od dawna zauważam iż informacje dotyczące wynagrodzeń i emerytur redaguje na WP jakaś ukryta opcja pisowska. Wszystko bowiem co na ten temat pisze określa mianem darów od rzadu oraz kaczyńskiego osobiście. … sabina 29-12-2019 'Około 14% pracowników dostanie PREZENT OD RZĄDU’. Proszę mnie uświadomić, gdzie rząd ma SWOJE pieniądze? Bo dawanie NIE SWOICH pieniędzy raczej nie można nazwać prezentem!!! gege 29-12-2019 Pracuję 40… Czytaj więcej »

Grzesiek
2 stycznia, 2020 16:05
Reply to  Ryszard

Rysiek ale są niższe i o to mi chodzi… ludzie kochani.czy Twoim zdaniem stawka zasadnicza plus 10% i dalej brakuje ponad 16 0zł do minimum, to jest to w porządku??? Ja pr….le. Co do Zz. Rysiek, ja Ci jestem bardzo wdzięczny za to, co robiłeś. Napisałem już, że jak zobaczę u siebie w 3rblogu realne działania zz – to będę ich członkiem. Póki co, zz tylko poje…ly cały system wynagrodzeń to raz. Nie ma żadnych równań dysproporcji.jak nie wierzysz, to sprawdź czy to jest prawda. Masa ludzi nie dostaje w ogóle kasy na święta. Sprawdź. 2217 zł zasadniczej to wg… Czytaj więcej »

Ryszard
2 stycznia, 2020 18:30
Reply to  Grzesiek

..”Aha, najniższa stawka zasadnicza w Mon wg puzp to 1300 zł… od niej obliczany jest szereg dodatków… Czemu nie jest to zapis taki – aktualne najniższe ustawowe wynagrodzenie.” Pytasz dlaczego… Dlatego głównie, że na taki poziom, który jeszcze ładnych parę lat temu był poziomem godziwym, to wynagrodzenie wyciągnęliśmy my – ówczesna Konfederacja Pracy wspólnie z Markiem, który wówczas był doradcą NSZZ PW. Od tego czasu lewa strona tabeli stawek i zaszeregowań nie drgnęła, bo i resort on, i wojskowa Solidarność tego nie chciały… Niejaki Jasiu z S. pisał o tym wprost, podając jako argument, że zyskałyby na tym byłe wojskowe… Czytaj więcej »

Ryszard
2 stycznia, 2020 19:43
Reply to  Ryszard

Parę postów powyżej obiecałem, że podejmę próbę przedstawienia w sposób przystępny i zrozumiały problematyki premii regulaminowej czyli tej, która istnieje w wielu wojskowych zakładach pracy. Oto to przedstawienie….. Kwestie przyznawania premii zależą od zapisów w dokumentach wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin wynagradzania, regulamin premiowania czy np. układ zbiorowy pracy. Zasady przyznawania premii mogą więc być bardzo zróżnicowane, gdyż każdy pracodawca ma prawo w inny sposób skonstruować system wynagradzania w swojej firmie. System taki powinien jednak uwzględniać wymogi prawa, gdyż zgodnie z art. 18 § 1 K.p. postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą… Czytaj więcej »

Pablo
3 stycznia, 2020 08:40

Ja czekam na pismo dotyczące podziału oszczędności u mnie w jednostce od Pani związkowej, jeśli tego nie dostanę na dniach, rezygnuję ze ZZ. Będzie to już drugi raz kiedy mnie oleją… Pierwszym razem dodatkowo oszukano… Ryszard, wstawiasz Art. ale nie musisz tłumaczyć MON, że mało zarabiamy, każdy to wie… mimo doliczanej premii… Ciekaw jestem podwyżek tegorocznych jak się skończą… Jak się nie zmieni podejście ZZ i Pracodawców co do przeprowadzenia podwyżek i będzie to dalej się odbywało jak dotychczas, to czarno to widzę… Coraz więcej ludzi (u mnie w JW) mówi, że najwięcej z nich dostają „lizaki”… a reszta ludzi… Czytaj więcej »

Grzesiek
3 stycznia, 2020 13:09
Reply to  Pablo

Ja i to wałkuje 3 rok… nikt nie chce mi uwierzyć. Dla mnie 500 zł to min 325 zł, nawet 330 zł do zasadniczej. I tak by została kasa taka proporcjonalnie jak rok temu (procentowo) na te słynne równania, których nikt nigdy nie otrzymał i inne pochodne. Co może nie Pany ze związków?? U nas w jw w tamtym roku z 20 osób się wypisało ze zz. Plus minus. A… Rysiek piszesz, my czyli zz nic nie dzielimy.dziwne, bo już u nas związkowa gada to, co Ty. O kasie dla kierowników kosztem dołu. Nie napiszę, co myślę o was. Wy… Czytaj więcej »

Ryszard
3 stycznia, 2020 16:51
Reply to  Grzesiek

Grzegorz – przesadzasz i to bardzo, bo właśnie w minionym roku zz w wojsku zapobiegły takiemu podziałowi, jaki proponował resort a on proponował dla ok. 8 tys. pracowników po ok 500 zł podwyżki a dla całej reszty po 200 zł podwyżki /oczywiście ze skutkami/. I co?? Jest tak?? Nie jest, bo społecznego przyzwolenia na coś takiego nie było…. Piszesz, że resort w roku ubiegłym dał po 300 zł podwyżki ale się ta kasa tajemniczo rozeszła. Doprawdy?? To powróćmy do tej 300 zł ubiegłorocznej podwyżki na chwilę i policzmy.. Piszesz, że było 300 zł na pełnozatrudnionego. Doprawdy?? Bo ja twierdzę, że… Czytaj więcej »

Grzesiek
3 stycznia, 2020 19:19
Reply to  Ryszard

Rysiek… ja nigdzie nie napisałem, że otrzymały jednostki naliczeniowo 300.doskonale wiem, że było to 288. Nawet w mediach o tym było. Mi chodzi o to, że tak zwyczajnie po chłopsku określało się podwyżkę na poziomie 300. W tym roku też pewnie z 4% uleci, co wg mnie powinno być 480 naliczeniowo, choć tych 4% nie jarzę czemu tak to teraz niby ma działać (te dodatkowe pieniądze niby na wniosek jw, że mają niby spłynąć). Wiesz, o co mi chodzi??? O to, że dając nawet w jw po te 330 zł wraz zostaje kwota około 51 zł naliczeniowo na te złodziejskie… Czytaj więcej »

Ryszard
3 stycznia, 2020 21:34
Reply to  Grzesiek

Oczywiście, Grześ, że „po równo” nie będzie. Nie tylko dlatego, że strona społeczna tak będzie chciała a dlatego, że resort może określone warunki postawić. Piszesz – „po równo” – tyle, że związki zawodowe reprezentują wszystkich – dokładnie WSZYSTKICH – pracowników. Tych, tak tu sekowanych przez niektórych referentów, kierowników czy specjalistów również. Teraz piszesz „po równo”… Więc wiedz, że ci tak tu sekowani kierownicy i specjaliści po prostu zaczęli gromadnie wraz z inżynierami, informatykami, czy brygadzistami szukać sobie innej pracy. Bo nie tylko ci na samym dole jej szukają. Może właśnie oni obecnie najmniej i to z paru co najmniej względów.… Czytaj więcej »

Ryszard
5 stycznia, 2020 12:32
Reply to  Grzesiek

Grześ – ja umiarkowanie obstawiłem 350 podwyżki ze skutkami a Ty 330 zł podwyżki bez skutków. Rożnica pomiędzy wariantem moim /umiarkowanie optymistycznym/ a Twoim /optymistycznym/ wynosi 80 złotych. Założę się, że ta różnica wyniesie około 30 zł, więc ja w ciemno jestem w stanie podnieść tą swoją prognozę do 400 zł ze skutkami a ty ją opuść o te 29 zł i spotkamy się w jednym miejscu… A wówczas ta cała nasza dyskusja straci sens w kwestii naliczenia tej uśrednionej podwyżki. Pozostanie jednak kwestia nie mniej istotna. Kto /jakie grupy zawodowe, czy stanowiska/ ma skorzystać z tego, co wówczas nam… Czytaj więcej »

Grzesiek
3 stycznia, 2020 19:29
Reply to  Ryszard

I sorry. Wkur… mnie jeszcze jedno…. dlaczego nasze stawki zasadnicze mają być zawsze mniejsze, jak minimalna lub w okolicy??? to jest ten prestiż pracy w Mon??? Wstyd i tyle. Dlaczego u nas ludzie dostawać muszą wyrównania do najniższej??? Krew mnie zalewa. Dlaczego mamy czekać na ustawę… tzn. dobra, no musimy czekać… ok.tylko czego żołnierze już wiedzą ile dostaną… my nie. A co oni są opłacani nie z budżetu?? Środki nie są zaplanowane w ustawie, która jeszcze czeka na podpis?? są opłacani przez Marsjan?? Nie.nie są. Ps. taki prestiż, taką praca i taki tytuł pracownik cywilny Wojska… a zarabia mniej jak… Czytaj więcej »

Ryszard
6 stycznia, 2020 16:58
Reply to  Grzesiek

Napisałeś cyt.: „Wkur… mnie jeszcze jedno…. dlaczego nasze stawki zasadnicze mają być zawsze mniejsze, jak minimalna lub w okolicy??? to jest ten prestiż pracy w Mon??? Wstyd i tyle. Dlaczego u nas ludzie dostawać muszą wyrównania do najniższej??? Krew mnie zalewa.” A mnie nie, bo… jestem realistą… Jestem realistą i wiem, że moja żona za dużo mniejszą kasę po 8 – 9 godzin tyra i usiąść nawet na moment nie może, nie licząc tego, że jak się jej kasa nie zgodzi pod koniec dnia pracy – to musi to wyrównac z własnej kieszeni, chociaż niczego nie wzięła…. Jestem realistą i… Czytaj więcej »

Grzesiek
10 stycznia, 2020 19:59
Reply to  Ryszard

Rysiek, pisząc o tym prestiżu miałem namyśli to, jak Mon określa naszą pracę i nas samych przy różnych okazjach.
Co do innych opinii, też widzę o nas same niepochlebne opinie praktycznie typu: rodzinka, dzieci, żony generałów, pułkowników itp. lub emeryci… ja to przecież wiem.
Rysiu, ja mam żonę pracującą u Prywaciarza, więc też wiem jak jest.
Po części zgadzam się z Tobą ale naprawdę nie we wszystkim…

Grzegorz M.
3 stycznia, 2020 17:48
Reply to  Grzesiek

Grzesiek – bardzo trudno brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w innych organizacjach – również i w TARCZY. Pozwól jednak, że się wypowiem w sprawie równania dysproporcji płac na tożsamych stanowiskach w zakładach pracy objętych działaniem organizacji, do której należę. Wiele zrobiono w ciągu ostatnich 2 lat i dzięki temu w tym roku pozostała tylko kosmetyka w tym temacie, a wysiłek włożony w tym okresie będzie teraz owocował w ten sposób, że tym razem podwyżki będą mogły być proporcjonalne do zajmowanych stanowisk tak, by nie powodować spłaszczenia siatki płac. Oczywiście, że nie wszyscy są z tego zadowoleni, gdyż zawsze… Czytaj więcej »

Grzesiek
3 stycznia, 2020 20:20
Reply to  Grzegorz M.

Udało się tak?? Od kilku lat u mnie są różnice na tych samych stołkach rzędu od 2 zł… do 25 chyba.
Tak nawet 2 zł nie wyrównano. O czym my tu chcemy dyskutować..
Zabrać – zabrano. Nie zrobiono nic!!! Nic kompletnie.także sorry.

Adi
3 stycznia, 2020 18:03
Reply to  Grzesiek

Na razie to muszą nam wyrównać za styczeń do najniższej krajowej, i wtedy myślę, że podwyżka nie wyniesie więcej jak 220 zł do podstawy, żeby zmieścić się w skutku 500 brutto.

Ryszard
3 stycznia, 2020 21:36
Reply to  Adi

Że niby jak Adi, bo nie chwytam….??

Grzesiek
4 stycznia, 2020 08:29
Reply to  Ryszard

Ja Ci już napisałem, Rysiek jak. Czego Ty jeszcze nie rozumiesz????? Adi nie otrzyma minimalnego wynagrodzenia za styczeń, więc jest kolejnym pracownikiem, który musi dostać wyrównanie do minimalnego. I nie pisz mi o wyrównaniu, bo Cię śmiechem zabiją. Poczytaj. Co znaczy minimalne wynagrodzenie – w ujęciu miesięcznym (miesięczna stawka) i nie – nadinterpretowań tu nie ma żadnych, że zaklad mu wyrówna w do czerwca…powtórze Wyrównać można wtedy w odległych terminach, jeśli ma zachowane pracownik minimum ustawowe a tu nie ma!!!!! Rozumiesz to, czy dalej udajesz, że jest cacy malina?? Zobaczymy co Wam Mon powie w tym roku na temat sposobu… Czytaj więcej »

Ryszard
4 stycznia, 2020 10:42
Reply to  Grzesiek

Jeżeli to wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia na bieżąco otrzymamy, to nie tylko Ty czy Adi ale również ja i tysiące innych pracowników resortu. Bralibyśmy ten dodatek np. do marca włącznie a np. od kwietnia weszłaby podwyżka, z wyrównaniem – rzecz jasna – od stycznia… I wówczas niby co?? Wg Ciebie my to wyrównanie otrzymamy w całości pomimo, że przez 3 miesiące bralibyśmy dodatek do minimalnego wynagrodzenia?? Nie wydaje mi się, że to tak funkcjonuje… Poza tym, nikt nikomu niczego w związku z podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego podnosił nie będzie i wynagrodzenie do podwyżki będzie na dotychczasowym poziomie. Jeżeli na bieżąco będą… Czytaj więcej »

Grzesiek
4 stycznia, 2020 11:51
Reply to  Ryszard

Rysiek ja pie…le a co ja pisze… dodatkowy składnik będzie miał wynagrodzenia adi a przynajmniej powinien mieć. To wyrównanie do najniższej jak inni, którym brakuje do mimimum.
Czy ja choć raz pisałem o podwyżce dla adiego od stycznia??? Nie.
I nie pisz Ty, ja i inni, bo ja z premią czy Ty łapiemy się na 2600 brutto.
Ty celowo tak piszesz???
Nie chcesz żebym tu był na forum i robisz wszystko, żeby mnie denerwować.

Grzesiek
4 stycznia, 2020 11:54
Reply to  Ryszard

Już pisałem o zwalaniu obowiązków na innych. Młodym nie dorzucisz.starym szanującym się też nie.nie za darmo.co nie znaczy, że takich zjawisk już nie ma… Co do tego, że kwotę wyrównania odejmą od tego, co miałby i tak dostać np. w kwietniu, czy maju. Tłumaczysz mi rzeczy, Rysiek, oczywiste. Ale taki Adi nie da sobie wmówić, że zz wywalczyły mu podwyżkę. Bo za rok będzie miał to samo i jeszcze większe braki do minimum będzie miał. Chyba, że dostanie godną podwyżkę lub nie wyłączą premii z minimalnego.powtórzę Ci.widziałem projekt i harmonogram wyłączeń poszczególnych składników z minimalnego. Rok po wyłączeniu wysługi z… Czytaj więcej »

Ryszard
4 stycznia, 2020 14:48
Reply to  Grzesiek

Ja przecież tego nie neguję, chociaż nadal uważam, że premia regulaminowa jest nierozerwalna częścią wynagrodzenia zasadniczego i wyłączanie jej z minimalnej płacy nie ma w moim przekonaniu uzasadnienia. Ja jednak wyrażam jedynie własne zdanie a ponieważ Ty wierzysz, że to się stanie – to ja z kolei uważam, że wówczas resort wypowie zapisy układu o premiach i może nawet tej kasy z premii nie dołożyć do wynagrodzeń. Nadal więc uważam, że podniecać się co nie ma. A co do tego, kto daje kasę… Czy ja twierdzę, że kasę dają związki?? Związki jedynie o tą kasę walczą. Widać te nasze 3… Czytaj więcej »

Ryszard
4 stycznia, 2020 17:57
Reply to  Grzesiek

Z całego Twojego tu pisania wynika, że rząd jest cacy, bo daje a związki be, bo jedynie rozpierduchę robią. Oczywiscie możesz mieć taki stosunek do omawianych tu spraw i nikt ci nie zamierza go korygować. Zwróć jednak uwagę na uzasadnienie do projektu o wyłączeniu dodatku stażowego z najniższego wynagrodzenia za pracę cyt.: „Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Na potrzebę wyłączenia dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez obywateli, przedstawicieli związków zawodowych oraz parlamentarzystów. Mając na uwadze postulowaną przez stronę społeczną konieczność modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zarazem… Czytaj więcej »

Grzesiek
6 stycznia, 2020 10:22
Reply to  Ryszard

Nie przypisujcie sobie sukcesów ogółu zz w kraju. Mon was ogrywa co roku i robi co chce. Efekt taki, że Mon daje tyle ile musi.ewentualnie mami was jednorazówkami, którymi znowu wy karacie ludzi np. za to, że mu rodzic zmarł lub wziął opiekę na dziecko. Koniec pierd…a taka jest prawda. Przeczytaj sobie jak wyglądać powinny kryteria premii rocznej dla pracownika biedronki. Można – można. Tylko, że tam jest ten prywaciarz i u niego kodeks pracy to litania… – świętość!! i panuje tam coś takiego, że pracownicy z góry znają zasady przeprowadzania podwyżek na 2 miesiące przed podwyżkami.a u nas –… Czytaj więcej »

Ryszard
6 stycznia, 2020 19:58
Reply to  Grzesiek

Myślałem Grzegorz, że sobie podyskutujemy w lepszej atmosferze. W takiej, jak tu zaczynasz tworzyć – dyskutował nie będę, bo na takie dyskusje czasu nie mam, ani chęci. A te Twoje nowe premie w Biedronce są tu cyt.: „Od stycznia 2019 roku pracownicy sklepów Biedronka mogą liczyć na nowe premie: Premię uznaniową powiązaną z wynikami sklepu oraz nagrodę za brak nieplanowanych obecności. Oprócz tego niknie kwartalna premia za wyniki, a zastąpi ją premia miesięczna, która będzie inaczej naliczana. – Pozytywne doświadczenie klienta podczas zakupów będzie jednym z kryteriów, które zadecyduje o tym, czy dany pracownik otrzyma bonusową premię. Kwota premii to… Czytaj więcej »

Grzesiek
6 stycznia, 2020 22:04
Reply to  Ryszard

Słuchaj chodzi mi o kryteria rocznej nagrody. Nie chcesz ich znać?? O to mi chodzi , że zz te funkcjonujące w Mon powinny się uczyć, jak być sprawiedliwymi ale tak na prawdę. Premie absencyjne w biedronce są jasne i klarowne. To, że są i tam modyfikacje to wiadomo. Biedronka też nie chce płacić więcej niż to konieczne. I podstawy w małych miastach to aktualna minimalna krajowa plus frekwencyjna i tk i plan.też zróżnicowana od rejonu jak i podstawy co też nie jest do końca sprawiedliwe ale tak jest. Mi chodzi tylko o premię roczną. Nie chcesz to kryteriów nie poznasz.a… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 10:38
Reply to  Grzesiek

„Mi chodzi tylko o premię roczną. Nie chcesz to kryteriów nie poznasz.a żałuj… tam nie krzywdzą ludzi za dni urlopów okolicznościowych np. takich, jak pogrzeb matki czy ojca. Czy dni wzięte na opiekę… tak w skrócie.” OK – a jak uważasz….. Zasady nagrody rocznej w budżetówce są sprawiedliwe, czy nie?? I nie przykładaj z uporem do nagrody rocznej z np. Biedronki zwiększonej premii jednorazowej u nas, bo o niej tu piszesz… Co zaś do tego „cięcia” za zwolnienia i inne usprawiedliwione nieobecności, to ja przecież swoje osobiste stanowisko w tej sprawie tu gdzieś wyraziłem, podając określone podstawy prawne. Uważam więc,… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 11:12
Reply to  Grzesiek

„Premie absencyjne w biedronce są jasne i klarowne. To, że są i tam modyfikacje to wiadomo.”

Faktycznie – są jasne i klarowne… A najlepsze jest to ich określenie…”nieplanowane nieobecności” – majstersztyk godny najwyższego „podziwu”.
A modyfikacje, Grzegorz tam są, bo ludzie się buntują…

Grzesiek
8 stycznia, 2020 17:37
Reply to  Ryszard

Właśnie…. tam się buntują! O to to. Trafileś w sedno. Tam się buntują. Rotacja dodatkowo jest duża. Praca ciężka. Ale kodeks pracy w biedronce to Litania. Litania

Grzegorz M.
8 stycznia, 2020 21:36
Reply to  Grzesiek

Grzegorzu – pozwól, że podam Ci też inne fakty płacowe z poza naszego resortu. Pracownik samorządu terytorialnego z wykształceniem wyższym tytuł mgr inż. z 18 letnim stażem pracy, biegła znajomość j. angielskiego. Wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2020 r. 2272,00 zł, czyli w porównaniu z dotychczasowym 2073,00 zł otrzyma podwyżkę o 199 zł a poza tym skutki, czyli 10% premii + 10% dodatku służbowego, co pozwoli przekroczyć minimum. Jednocześnie żeby uciąć spekulacje, poza dodatkiem stażowym innych składników wynagrodzenia u nich brak, czyli to są według Ciebie te kokosy, które mają poza RON? Jeżeli miałbyś jakieś wątpliwości w tym zakresie –… Czytaj więcej »

9 stycznia, 2020 10:24
Reply to  Grzegorz M.

Rzeczywiście, w tym przypadku pracownik zasadnicze z premią będzie miał kwotę 2499,20 zł i brakowałoby mu do minimalnej, gdyby… nie dodatek służbowy w wysokości – kolejnych, obok premii – 10%.
Łącznie te składniki dają kwotę 2726,40 zł co sprawia, że minimalna została przekroczona, bo ma już 2726,40 zł.
Łączne wynagrodzenie tego pracownika – wraz ze stażowym – to kwota 3135,36 zł (netto na poziomie ok. 2300 zł) pozwala stwierdzić, że ok 75% pracowników w Polsce zarabia więcej od niego…

Grzesiek
9 stycznia, 2020 10:47
Reply to  Grzegorz M.

O kurde… no ok. No, nie są to kokosy. Faktycznie.
Mam w rodzinie pracownika urzędu miasta. Zajmuje się chyba czymś związanym z finansami UE, czy dotacjami itp. Zarobki koło 3500 netto. Wysługi chyba 20 lat.

Ryszard
9 stycznia, 2020 12:04
Reply to  Grzesiek

I musisz wiedzieć, że oni są na szczycie tej płacowej piramidy a inni??
Dokładnie tak, jak tu napisali Marek i Grzegorz M.

Ryszard
9 stycznia, 2020 09:08
Reply to  Grzesiek

Litanią – prawisz Grześ – jest kodeks pracy w Biedronce…
To poczytaj:
https://www.rp.pl/Kadry/307279982-Panstwowa-Inspekcja-Pracy-kontroluje-Biedronke.html
a zwłaszcza tu:
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1083122,nieprawidlowosci-w-biedronce.html
cyt.: „…pracownikom nie wypłacano dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, odmawiano im też prawa do skorzystania z 15-minutowej przerwy. Poza tym ustalanie planów urlopów odbywało się bez porozumienia z nimi, a wniosek urlopowy podpisywano dopiero wtedy, gdy wykorzystali inne dni wolne.”

Faktycznie – Kp tam to… litania… do PIP

Grzesiek
6 stycznia, 2020 22:47
Reply to  Ryszard

Premia roczna w biedronce wzrasta corocznie.dokładnie o tyle ile wzrasta minimalna. W tym roku da pewnie 2250 lub nawet 2600 zł. Mon tyle nam nie daje co biedronka i nie kłóć się.zaklinasz rzeczywistość. A pracownicy dostają też zapomogi, zasilenia kart przedpłaconych paczki dla dzieci także i paczki na święta. To tylko biedronka. Aha i dodatki np. nocne u nich nie są liczone od kwoty 1300. Coś jeszcze??? nie zmienisz faktów. Nie sprzeczaj się, bo argumenty są nie po stronie zz w Mon. Aaa o Lidlu nie zaczynam nawet, bo tam to jest już inny świat jak u nas… prestiż pracy… Czytaj więcej »

Tomek
8 stycznia, 2020 08:06
Reply to  Grzesiek

Premia roczna w biedronce to to samo, co 13 pensja w wojsku – też wzrasta razem z wynagrodzeniem. Pracownicy wojska również dostają zapomogi z funduszu socjalnego – trzeba tylko wiedzieć, co napisać we wniosku i kiedy go złożyć, żeby jeszcze były pieniądze w funduszu. Rokrocznie mnóstwo ludzi wyciąga z tego funduszu po kilka tysięcy plus jeszcze dodatek na gruszę. Z moich obserwacji wynika, że co roku są to prawie ci sami ludzie, jakoś dziwnym trafem tylko im się przytrafiają różne wypadki losowe już od kilkunastu lat. Można? Można, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się zakręcić. No i nie porównuj biedronki, czy… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 14:12
Reply to  Tomek

Wypowiedź nieco przekorna ale dużo w niej prawdy.
Tej PRAWDY, której my w istocie poznać nie chcemy i przyjąć ją trudno….

Pablo
8 stycznia, 2020 16:53
Reply to  Tomek

A jak ktoś ma dzieci, to ma być poszkodowany z tego tytułu?
Tak bardzo zazdrościsz 500 zł, pooglądaj odpowiednie filmy, to może będziesz wiedział jak się postarać, o tę Twoim zdaniem „nagrodę”, wtedy i ty dostaniesz…
To, że w MON nie zarobimy kokosów to wiemy, tylko nie godzimy się na niesprawiedliwe dzielenie oszczędności i podwyżek przez m.in. ZZ…
Ja mam wykształcenie wyższe adekwatne do swojego miejsca pracy, tylko jestem przez to szykanowany w pracy…
Głównie przez starych pracowników….

Ryszard
9 stycznia, 2020 01:35
Reply to  Pablo

To faktycznie problem, który należałoby nagłośnić. Znam te sprawy z własnego doświadczenia. Zdarzało się i mnie coś takiego – kiedyś, bo od jakiegoś czasu już sobie nie daję wchodzić na głowę tylko dlatego, że ktoś ze średnim wykształceniem ma fuchę mogącą mi zaszkodzić… A tzw. kwestia dzieci to wbrew pozorom problem ponadczasowy, ponadpartyjny i stary jak świat. To głównie problem pokoleniowy… Starsze pokolenie pracowników przyjęło i przenosi poglądy „starych”, gdy oni sami młodzi byli. Tak jest od zawsze i każdy w swoim czasie tego doświadczał, doświadcza i w przyszłości doświadczy…. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że wola zrozumienia i współdziałania… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 11:08
Reply to  Grzesiek

Premia roczna w biedronce wzrasta corocznie.dokładnie o tyle ile wzrasta minimalna. W tym roku da pewnie 2250 lub nawet 2600 zł. Mon tyle nam nie daje co biedronka i nie kłóć się.zaklinasz rzeczywistość. A pracownicy dostają też zapomogi, zasilenia kart przedpłaconych paczki dla dzieci także i paczki na święta. To tylko biedronka. Aha i dodatki np. nocne u nich nie są liczone od kwoty 1300. Coś jeszcze??? nie zmienisz faktów. Faktycznie – nie zmienię … Za to Ty to robisz bo: 1/ – U nas premia roczna to tzw. 13 – tka. Zobacz jak ją się nalicza i ile ona… Czytaj więcej »

Grzesiek
8 stycznia, 2020 17:45
Reply to  Ryszard

Co do 13 – zobaczymy – pożyjemy. Teorie naliczania znam. Praktykę niekoniecznie. Mniejsza o to.
W czasach Rejonowych Baz Materiałowych ludzie monitowali pracodawcom, że źle to naliczają… e tam, no gdzie źle. Po czasie okazało się, że faktycznie w kilku zakładach było źle.
W życiu nie dostanę nawet 2500 zł trzynastki. Tak uważam. Zresztą, 13 mało mnie interesuje. Jej problematyka. Póki co – jest i tyle.choć bardzo się cieszę z niej.bardzo!

Ryszard
6 stycznia, 2020 22:02
Reply to  Grzesiek

„Ps – nie objaśniaj mi tu spraw oczywistych jak ustawy, bo ja je rozumiem. Rok temu pisałem, że puzp to wam Mon ułoży nie wy…. wy macie gówno do gadania tak realnie. Prawda boli” Jeżeli te ustawy rozumiesz, to nie pisz tego, co piszesz a dokładnie poczytaj tą część kp, która mówi o ponadzakładowych układach zbiorowych pracy. Dowiesz się wówczas, że takie same g…o może zrobić mon bez nas, co my bez mon. A co do gadania realnie .. My mamy gówno do gadania… My czyli niby kto??? Jacyś kosmici ?? Nie pracownicy resortu?? Nie Twoje koleżanki i koledzy z… Czytaj więcej »

Grzesiek
8 stycznia, 2020 10:04
Reply to  Ryszard

O nie – teraz Rysiek, to przekroczyłeś granice. O co Ci chodzi?? Że co, że podejrzewasz, że pisze w pracy?? Piszę aktualnie u siebie z domu i zawsze z domu a na pewno nie będąc w pracy. Mam aż nadto wolnych dni i nie będziesz mnie tu straszył tylko dlatego, że nie masz argumentów, bo niby co miałbyś napisać. A pisząc tu, tak oczywiście, że chciałbym wpłynąć na sposób przeprowadzania podwyżek.ok dawajcie innym. Nam plebsowi dawajcie min.i tak zawsze tyle dostajemy. Koniec tematu podwyżki. I tak robicie co chcecie.ja zawsze będę miał minimum i ok. A Ty nie przyjmowałeś mnie… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 14:15
Reply to  Grzesiek

Cierpliwie przeczytałem Grzegorz to wszystko, co napisałeś i nieco się załamałem.
Gdzie ja napisałem to, o czym Ty piszesz i na podstawie jakich moich wypowiedzi, wyciągasz te śmieszno-straszne wnioski??

Grzesiek
8 stycznia, 2020 17:15
Reply to  Ryszard

Rysiek… ja to tak odebrałem i tak należało to chyba odebrać. Trochę liznąłem tematu wynagrodzeń i kodeksu pracy itp. Czasami czytam też wyroki i orzeczenia dotyczące pracodawców i pracowników… I oczywistym jest to, że głównie atakuje zz w 3rblogu. Ale też oczywistym jest to, że nie będę was klepał po plecach za to, co zz robią. Za tą bierność!!! U mnie czarne to czarne. Mało tego, czy ja skreślam ogół zz??? Nie!!!!! Co roku dostajemy podwyżki i co roku 90% cywili ma zasadnicze mniejsze od minimalnych… to są te sukcesy?? Ludzie, i tak podwyżki byśmy musieli dostawać. Co do innych… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 22:50
Reply to  Grzesiek

„Rysiek… ja to tak odebrałem i tak należało to chyba odebrać.” Zupełnie nie tak, bo to o czym Ty piszesz nawet przez myśl mi nie przeszło. Zwłaszcza co do Twojej osoby… „Ale też oczywistym jest to, że nie będę was klepał po plecach za to, co zz robią. Za tą bierność!!! U mnie czarne to czarne….” I tu także – co do tej bierności zz w 3 rblog – nie wypowiadam się w tym temacie ale ją także dostrzegam. Dostrzegam ją w tym, że żaden z działaczy funkcjonujących tam zz nie zechciał, chociaż pobieżnie wyjaśnić nam różnych tu poruszanych spraw… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 stycznia, 2020 12:24
Reply to  Ryszard

Ryszard… ja i chyba 90% pracowników w moim zakładzie ma niższą teraz stawkę jak minimum…. owszem, z premią ja dosłownie minimalnie przekraczam. Ok. Do sedna. Po podwyżce będę miał zasadniczą – mam nadzieję – wyższą choćby o 1 zl od 2600 zł. Ale nie wiem. Oj nie wiem po tym, co tu czytam. a za rok nie wiem czy z premią osiagnę min już w styczniu. Ale to przez mój pesymizm a może – no niech będzie – realizm. Co do Biedronki i różnych anomalii odnośnie warunków pracy. Dużo z takich historii wynika nie z systemu pracy w biedronce, czy… Czytaj więcej »

Ryszard
10 stycznia, 2020 11:17
Reply to  Grzesiek

„Ryszard… ja i chyba 90% pracowników w moim zakładzie ma niższą teraz stawkę jak minimum…. owszem, z premią ja dosłownie minimalnie przekraczam.”
Grzegorz – teraz to my prawie wszyscy rzeczywiście mamy zasadnicze niższe od minimalnego tegorocznego wynagrodzenia, bo przecież jeszcze podwyżki nie było…
A co ty byś chciał?? Mieć takie zasadnicze, które o 350 zł przekracza wynagrodzenie minimalne plus te wszystkie dodatki?
Tak dobrze to nawet w Lidlu nie ma….

Grzesiek
10 stycznia, 2020 19:50
Reply to  Ryszard

No chciałbym. Wtedy Mon naprawdę może mówić, że docenia nasz wkład w obronność kraju.
Rysiek, co w tym złego, że chciałbym?

Ryszard
11 stycznia, 2020 21:07
Reply to  Grzesiek

Ano – nic….

Pablo
14 stycznia, 2020 16:41
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, dla nas to nic złego. Problem jest z dużą liczba emerytów pracujących u nas… Większość z nich nie może dużo dorobić do emerytury, nie pamiętam jakie to kwoty… Ale wiem jak jeden u nas kiedyś oddawał kasę, że za dużo zarobił… Dlatego tacy blokują podwyżki dla zwykłych pracowników mających jedno źródło utrzymania… Dla nich taki stan rzeczy, który jest teraz odnośnie wysokości naszych zarobków im pasuje… Dlatego dopóki tacy ludzie będą przy dzieleniu siedzieć, nie będzie lepiej… Zobacz, co tu piszą… jakie kwoty padają z 500 zł… Ciekawe ile i kiedy, bo wojskowi prawdopodobnie podwyżki będą mieli już w… Czytaj więcej »

Ryszard
17 stycznia, 2020 20:52
Reply to  Pablo

Te kwoty, Pablo padają nie dlatego, że to byli wojskowi… bo to nie jest kolego tak, że Pan Minister kasę daje a te byłe trepy mówią: Dziękujemy bardzo ale nie dawajcie kasy, bo my ją i tak będziemy musieli oddać. Takie myślenie, które tu często jest prezentowane jest i debilne, i złośliwe, i celowo obliczane na skłócanie pracowników. Wyjaśnię tylko tyle, że pracownika nikt nie pyta czy chce tą kasę, czy nie. Jeżeli np. dla referentów będzie w zakładzie podwyżka po 300 zł do zasadniczej – otrzymają ją wszyscy i nikt nie będzie o nic nikogo pytał. Dlatego, że jeżeli… Czytaj więcej »

Pablo
18 stycznia, 2020 10:51
Reply to  Ryszard

Już tak nie przesadzaj z pochwałami, jak jest z emerytami w pracy JW wie każdy cywil…
W piątek odchodzi na emeryturę, a w poniedziałek stawia się w JW jako cywil specjalista…
Na razie to MON dalej zlewa ZZ i nie odpowiada na pisma itd…

Ryszard
18 stycznia, 2020 14:12
Reply to  Pablo

„W piątek odchodzi na emeryturę, a w poniedziałek stawia się w JW jako cywil specjalista…” I co w tym złego??? Gość był np. pirotechnikiem specjalistycznie szkolonym na szkole chorążych uzbrojenia i elektroniki przez 3 lata. Zaliczył sporo specjalistycznych kursów i nagle wojsko stwierdziło, że na tym stanowisku nie będzie już żołnierza a będzie to stanowisko cywilne. Ten żołnierz, który je dotychczas zajmował większego wyboru więc nie ma i odchodzi do rezerwy, aby je już jako cywil nadal zajmować. Jako specjalista właśnie. Specjalista szczególnie wojsku przydatny, bo cywili właściwie w takiej specjalności nikt nie szkoli. To sytuacja, której tacy jak ty… Czytaj więcej »

Ryszard
18 stycznia, 2020 14:31
Reply to  Pablo

„Na razie to MON dalej zlewa ZZ i nie odpowiada na pisma itd…”

Po pierwsze – skąd to wiesz??
Po drugie – jeżeli obserwują jak my się tu wzajemnie szanujemy, to w kułak się z nas śmieją i mają nas w nosie. Bo ze słabymi i skłóconymi nikt się liczył nie będzie a tacy my jesteśmy.
Ilu z nas zademonstrowało w ostatnich latach dezaprobatę z tego, co się dzieje??
Nie liczą się ze związkami piszesz…
A czy Ty i wielu innych tu piszących się z tymi związkami liczycie??
Te związki jawią się dla wielu jako jacyś kosmici….

Grzesiek
3 stycznia, 2020 13:21
Reply to  Pablo

Dostaniesz pismo… żebyś czasem nie czekał do emerytury na nie.wcisną Ci bajkę jak zawsze wszystkim. U mnie tak to wygląda. – no wiesz. Takie były zasady… czyli kur…a jakie- no wiesz ten tego teges- no takie jak widzisz.

Ryszard
3 stycznia, 2020 13:24
Reply to  Pablo

Witaj. Jest mi po prostu przykro i w pełni Ciebie rozumiem. Nie pojmuję natomiast tych rzucających się w oczy zaniechań w kwestiach informacyjnych co sprawia, że wytwarza się atmosfera podejrzliwości i rożnych – często nieracjonalnych przypuszczeń. Ja również mam swoje gorzkie doświadczenia wynikające z faktu, że nie wszędzie i nie zawsze udało się doprowadzić do normalności także w tym moim zakładzie a nawet na własnym podwórku… Oto przykłady pierwsze z brzegu: – Zapoznano mnie jako przedstawiciela związku z wykazem premii naliczonych w oparciu o wynegocjowane z pracodawcą zasady…. Chociaż stało tam jak byk w oborze, że bierzemy pod uwagę zwolnienia… Czytaj więcej »

Daro
7 stycznia, 2020 11:52

Witam Ludki kłócicie się już o coś czego jeszcze nie ma, po co ? Nie bądźcie źli na siebie tylko na system, w którym pracujemy. Ja pracuję w RON-ie jakieś 15 lat, zawsze dostaję ochłapy i równają mnie z najniższą krajową… i wiem, że już lepiej nie będzie. Radzę i wam się przyzwyczaić do gównianej pensji, bo lepiej już było. W MON-ie nic się nie zmieni, a o równaniu dysproporcji możemy zapomnieć, rząd szuka oszczędności i będzie zaglądał do naszego portfela żeby coś z niego wyciągnąć a nie dorzucić. Z tego, co wiem w naszej JW na ogłoszenia o pracę… Czytaj więcej »

Tomek
8 stycznia, 2020 09:38
Reply to  Daro

Daro napisał: Ja pracuję w RON-ie jakieś 15 lat, zawsze dostaję ochłapy i równają mnie z najniższą krajową… i wiem, że już lepiej nie będzie. Radzę i wam się przyzwyczaić do gównianej pensji, bo lepiej już było. Święte słowa, Panie Daro. Bardzo trafna diagnoza obecnego stanu i jakże pragmatyczne przewidywania na przyszłość! Szanuję za bardzo realistyczne i trzeźwe podejście do rzeczywistości. Zgadzam się z tym podejściem: proszę nie liczyć na związki, ani na cud czy dobroć rządu: jest, było i co najważniejsze będzie biednie i nic się nie zmieni. Najwyższy czas to sobie uświadomić i albo zmienić pracę, albo nadal… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 14:23
Reply to  Tomek

No to wychodzi na to, że we dwóch / z Panem Tomkiem / pochwaliliśmy wypowiedź Daro z tym, że ja chciałbym aby sytuacja, o której tak trzeźwo i realistycznie piszecie – chociaż nieco się zmieniła. I dlatego nie pasuje mi zakończenie Waszych wypowiedzi, bo jednak tchnie pesymizmem, który nie jest dobrym życiowym doradcą. Bo o to w końcu chodzi aby się po prostu „chciało chcieć” a wówczas to, co wydawało się niemożliwe – może stać się możliwe. Jestem więc jednak umiarkowanym optymistą, bo i realistą, i marzycielem jednocześnie. Wynika to prawdopodobnie z tych moich słowiańsko-cygańskich genów i nic na to… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 10:22
Reply to  Daro

Daro – bardzo realna i rzetelna wypowiedź, z którą jednak ja nie do końca się zgadzam. Bo nie zgadzam się z tym, że powinniśmy się pogodzić z faktem, ze jesteśmy na końcu łańcucha wydatków budżetowych w zakresie naszych wynagrodzeń. Tą prawdę powinniśmy głosić wszędzie, gdzie to jest możliwe i być w tym względzie solidarni jako pracownicy siłowego resortu. Bo kto w końcu powinien pokazać, że potrafi się zorganizować i zjednoczyć, jak nie my – pracownicy mon??? Pracownicy ministerstwa sprawiedliwości to potrafili i mają efekty…. Nauczyciele potrafili pomimo łamistrajkowych posunięć wiadomego związku a obawa przed powtórką z rozrywki skłoniła rządowych decydentów… Czytaj więcej »

Jak_przeżyć_za_10zl_na_dzien_wie_PRON
8 stycznia, 2020 14:19
Reply to  Ryszard

Osobiście nie mam zamiaru podpisywać porozumienia zmieniającego, jeśli będzie poniżej obiecanej mi w liście przez Szanownego Pana Ministra kwoty pomniejszoną o moją niepełną jeszcze wysługę.

Ryszard
8 stycznia, 2020 07:25

Grzegorz M parę postów powyżej napisał cyt.: „Zobaczymy jaka będzie odpowiedź MON i pozostałych związków na wezwanie ich do rozmów nad PUZP – co też na przełomie 2019 i 2020 roku uczynił pisemnie Zarząd Krajowy naszego Związku, wystosowując – za podpisem przewodniczącego “TARCZY” – pismo w tej sprawie do Ministra ON i władz pozostałych organizacji związkowych, czyli do wszystkich Stron PUZP. Wówczas się okaże kto “odrobił lekcje” i stawi się na “wezwanie”, i z jakimi propozycjami? Bo to właśnie będzie istotą tych rozmów.” Ta jego informacja o wezwaniu przez Tarczę pozostałych partnerów PUZP do rozmów nad układem przeszła bez echa… Czytaj więcej »

Daro
8 stycznia, 2020 14:52

Podwyżki pracowników cywilnych Pracownicy wojska otrzymają po 500 zł podwyżki od stycznia 2020 r. co wynika ze spotkania pod koniec listopada 2019 r. związkowców z resortu obrony narodowej z Wojciechem Skurkiewiczem, sekretarzem stanu w MON. Potwierdził to co 19 marca 2019 r. obiecał szef MON Mariusz Błaszczak. Zasady podziału środków przeznaczonych na przyszłoroczne podwyżki dla ok. 45 tysięcy pracowników wojska mają zostać uzgodnione dopiero po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2020. Związkowcy oczekują od szefa MON, że zaplanowane podwyżki obejmą także pracowników Wojskowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej WSP ZOZ, uczelni wojskowych, Agencji Mienia Wojskowego, instytutów wojskowych… Czytaj więcej »

Ryszard
8 stycznia, 2020 19:38
Reply to  Daro

Właśnie wczoraj na posiedzeniu ASW minister MSWiA przedstawił stan realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 r.
https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/minister-przedstawi-stan-realizacji-porozumienia-z-8-listopada-2018/

Ryszard
8 stycznia, 2020 20:00
Reply to  Daro

Co do tego zamieszczonego przez Ciebie, Daro fragmentu z portalu mundurowego, to nie wydaje mi sie on rzetelny. Dlatego, że pewne istotne kwestie myli, zwłaszcza w odniesieniu do MSWiA. Dlatego, że porozumienie, o którym wspomina – według mojej wiedzy – dotyczyło funkcjonariuszy tego resortu a nie jego pracowników cywilnych. Dokładny opis sytuacji z porównaniem do sytuacji żołnierzy w mon jest tu: http://nszzp.pl/aktualnosci/zolnierze-najwiekszymi-beneficjentami-porozumienia-z-8-listopada-2018-r/ Naprawdę warto się z tym materiałem zapoznać, aby wiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Pewne – według mojej wiedzy – jest jedno. W listopadzie 2018 r. nie doszło do uzgodnień w MSWiA dotyczących płac dla pracowników cywilnych tego… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 stycznia, 2020 10:56
Reply to  Ryszard

Wszystko ładnie i pięknie.
Żołnierz powinien zarabiać dużo.godnie… ale dlaczego my coraz bardziej się od nich oddalamy??? Może mi to ktoś wytlumaczyć? Za parę lat szer zawodowy nie będzie zarabiał z dodatkami realnie drugie tyle a 4 razy tyle, co cywil, którego wysiłki zasługują na uznanie ponoć… trochę przesadzam ale tak to wygląda.
Na spotkaniu z ministrem może warto spytać, czemu tak to wygląda…

Ryszard
9 stycznia, 2020 12:01
Reply to  Grzesiek

Grześ – odpowiedź z reguły bywała taka, że żołnierze służą a my pracujemy…
Była jednak i zapewne jest nadal koncepcja w jakiś sposób odnosząca wynagrodzenia w resorcie do uposażeń.
Jest gdzieś głęboko schowana ale sprzyjającego klimatu nie ma a co do walki o takie rozwiązania… o zdolności naszych pracowniczych środowisk do takiej walki już tu pisaliśmy i wnioski nie są optymistyczne…..

no name
9 stycznia, 2020 13:35
Reply to  Grzesiek

Grzesiek z tym zawodowym szeregowym nie przesadzasz ani trochę….. już teraz mają na dzień dobry dwa razy tyle co my……

benek756
13 stycznia, 2020 18:01
Reply to  no name

witam, mam pytanie: od ilu kilometrów jest dodatek za przejazd od jednostki A do jednostki B, bo jestem pracownikiem cywilnym i często jeżdżę po jednostkach i nie mam żadnego dodatku, bo mówią, że nie przekroczyłem 20 km i że jestem w garnizonie. proszę o odp.

Ryszard
13 stycznia, 2020 19:08
Reply to  benek756

Witam, Kolega się pomylił, bo to nie forum prawne a związkowe. Nasz związek nie zatrudnia prawników a bronimy się w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie. W dodatku Kolega dość niejasno opisał cały problem. Zrozumiałem, że te podróże to podróże służbowe. Aby je jednak do takich podróży zaliczyć, to musimy określić co podróżą służbową jest a co nie…. Otóż zgodnie z art. 77/5 Kodeksu pracy, podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością siedziby pracodawcy, bądź poza stałym miejscem pracy. Z tytułu takiej podróży pracownikowi przysługują należności na pokrycie jej kosztów zgodnie ze stosownym rozporządzeniem. Nic tu… Czytaj więcej »

Benek756
14 stycznia, 2020 17:20
Reply to  Ryszard

Dziękuję za odp

Michal
13 stycznia, 2020 19:23

Czy wiadomo co z naszymi podwyżkami

Ryszard
14 stycznia, 2020 07:07
Reply to  Michal

Oczywiście, że wiadomo…..
Nie dostaniemy po 500 zł….

Michal
14 stycznia, 2020 21:44
Reply to  Ryszard

Ale czy w ogóle coś dostaniemy i kiedy?

Ryszard
16 stycznia, 2020 00:53
Reply to  Michal

Michał – pisaliśmy o tym wielokrotnie – nie wcześniej jak w marcu będzie ta podwyżka a jej koncepcja szczegółowa zostanie wypracowana przez pracodawców i zz w poszczególnych zakładach pracy. I na tym poprzestańmy. Może jedynie dodam, że czas ucieka a woli zmian w naszym PUZP nie ma. Sam – w związku z tym – jestem ciekawy, jak resort zamierza wprowadzić podwyżkę na stanowiskach, na których – zwłaszcza w centralach zakładów i dużych miastach – wynagrodzenia już obecnie zbliżyły się do stawek maksymalnych a nawet je przekroczyły?? A może po prostu – realizując pomysł niektórych środowisk, także związkowych – ci pracownicy… Czytaj więcej »

Jan
15 stycznia, 2020 09:21

My tu wciąż spekulujemy nt. podwyżek, a tymczasem w Lidlu i w Biedronce kolejny wzrost płac.

Lidl: nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 złotych brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 złotych brutto w małych miejscowościach, do 4350 złotych brutto w aglomeracjach.

Od razu zastrzegam, że argumentowanie: jeśli pani/panu nie pasuje proszę przenieść się do Lidla, jest nieetyczne.

https://nowosci.com.pl/podwyzki-w-biedronce-i-lidlu-w-2020-roku-wieksza-pensja-w-2020-roku-porownanie-zarobkow-w-biedronce-oraz-lidlu-gdzie-lepiej/ar/c3-14694453

Ryszard
15 stycznia, 2020 15:00
Reply to  Jan

Witam – ten ich wzrost płac to wzrost o 100 – 250 zł, gdyż taka informacja jest w tym artykule a więc moim zdaniem nie ma się czym podniecać…. Poza tym, to artykuł lokalnej w sumie gazety pisany prawdopodobnie na konkretne zamówienie, bo rąk do pracy brakuje i może się ktoś skusi. Ta gazeta ma więcej tego typu artykułów…. W dodatku te kwoty brutto, to kwoty wszystkiego – nawet za pranie ubrań roboczych. Radzę wiec w ten sposób policzyć i nasze wynagrodzenia z wszelkimi możliwymi dodatkami a wyjdzie na pewno nieco lepiej – zwłaszcza na tej tzw. prowincji. U nas… Czytaj więcej »

Jak_przeżyć_za_10zl_na_dzien_wie_PRON
17 stycznia, 2020 08:12
Benek756
17 stycznia, 2020 15:05

Witam dowiedziałem się, że u nas ma być wliczana premia co mamy 8% do najniższej krajowej, to wtedy ludzie dostaną po 4 zł do wyrównania. Przecież premia jest uznaniowa, tak. Czy ktoś coś wie na ten temat?

Ryszard
17 stycznia, 2020 20:23
Reply to  Benek756

U Was premia jest uznaniowa?? Naprawdę?? To w oparciu o jaki przepis jesteście wynagradzani?? Poza tym… z tego co wy tu piszecie wygląda, że pretensje o płace są największe tam, gdzie te płace są najwyższe… U mnie ponad 70% pracowników ma zasadnicze w wys. 2300 – 2350 zł co z 10% premiami regulaminowymi wynosi 2530 – 2585 zł. To sprawia, że do nowej minimalnej brakuje od 70 do 15 zł. Jeżeli więc innym brakuje do najniższej mniej, zwłaszcza gdy mają premię zaledwie np. 8% to znaczy, że ich zasadnicze a więc i np. pochodne w postaci stażowego są wyższe. Prawdopodobnie… Czytaj więcej »

Grzesiek
17 stycznia, 2020 20:31
Reply to  Benek756

Przyznam się – nie bardzo rozumiem to co tu benek napisałeś…
Rysiek, Ty wiesz???
Ta wypowiedź sensu nie ma.

Ryszard
18 stycznia, 2020 10:20
Reply to  Grzesiek

Grześ – Benek napisał jak potrafił i zapewne ma to jakieś uzasadnienie w jego sytuacji. Także w tym, że może te premie w jego zakładzie są rzeczywiście uznaniowe. Uważam jednak, że bez względu na to jakie one są – są liczone do tego najniższego wynagrodzenia…. Stąd np nie ma sensu ich zabierać czy obniżać w zaistniałej sytuacji bo zabierając je lub obniżając i tak musimy stosownie zwiększyć ten dodatek wyrównawczy. Z drugiej strony, nie można tym pracownikom premii podnosić, bo byłoby to zaprzeczeniem istoty tego świadczenia, gdyż jego funkcja – jako funkcja motywacyjna – jest zupełnie inna. Pisząc o tym,… Czytaj więcej »

Toja
17 stycznia, 2020 12:23

Pytanie, czy ktoś orientuje się jak wygląda sprawa jubileuszówki po 55 latach pracy? Należy się czy nie?

Ryszard
17 stycznia, 2020 20:29
Reply to  Toja

Nie ma przepisu, na podstawie którego należałoby ją przyznać…

Piknie
17 stycznia, 2020 22:50
Reply to  Toja

Emerytowany trep zapewne, bo kto normalny będzie pracował tyle lat 😀

Ryszard
18 stycznia, 2020 10:06
Reply to  Piknie

Emerytowany trep nabywa tą swoją emeryturę już w wieku niespełna 50 lat. Pilot odrzutowca pełną emeryturę nabywa już w wieku niespełna 40 lat… Oni wszyscy nie muszą tyle pracować. Natomiast tacy jak ty właśnie w wieku 65 lat i lejąc pod siebie, z płaczem proszą o dalsze zatrudnienie już jako emeryci i potrafią – ślizgając się na zwolnieniach – siedzieć w tym wojsku do końca życia i jeden dzień dłużej… To właśnie tacy pytają, czy po 70 latach pracy jest jakaś jubileuszówka… Odpowiedziałem już, że nie ma i może doczekam czasu, gdy po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego należało będzie po… Czytaj więcej »

Grzesiek
18 stycznia, 2020 18:44
Reply to  Ryszard

Pragnę zauważyć, że od dłuższego czasu aktywność Pana Marka Kazimierczaka praktycznie na forum zanikła. Szkoda. To raz. Dwa, Rysiek, co Ty na to, jak w pewnej takiej fajnej jw pracownicy nie mogą wyprosić żadnych porozumień związkowych. I tych odnośnie przeprowadzania podwyżek, jak i sposobu naliczania i podziału ostatnich premii… pracownik- pracownicy przychodzą, proszą o porozumienie… coś na piśmie i są spuszczani na bambus… fajnie??? Czego tu się bać??? Później związkowa gada na pół jw, że ten czy tamten to śmiał się wypisać ze zz. Szczyt bezczelności. Jak z tego apelu wojskowego na pyt. galopującej… a chyba przyjdzie czas nie na… Czytaj więcej »

Ryszard
19 stycznia, 2020 21:13
Reply to  Grzesiek

I słusznie Grześ, bo te kwity maja obowiązek być wywieszane do wiadomości wszystkich, gdyż dotyczą one pracowników właśnie.
Idźcie w tej sprawie do kierownika Składu, niech wam te dokumenty pokaże. To wasze prawo, bez względu na to czy w związkach jesteście, czy nie …

Grzesiek
18 stycznia, 2020 18:52
Reply to  Ryszard

Rysiek… nie wiem jak u Ciebie. Ale u mnie w jw jest mega problem z pozyskaniem nowych pracowników. Serio!!!! Kto dzwoni, to jak słyszy o zarobkach to ogarnia go śmiech. Aaa, kilku pracowników niedługo odchodzi z pracy od nas. I nie z powodu np. osiągnięcia wieku emerytalnego. Serio! A będzie gorzej. Moi znajomi myślą, że zarabiam godnie, bo pracuje w Mon.. nawet jako cywil… a wiesz kto przeważnie przychodzi do pracy w jednostkach??? Albo ludzie zaraz przed emeryturką lub emeryt wojskowy. Młodzi nie chcą. Jak już widywałem młodą osobę, to często się okazywało, że to stażysta… jak Boga kocham. Tak… Czytaj więcej »

Ryszard
19 stycznia, 2020 23:40
Reply to  Grzesiek

Grześ… przecież przyczyny problemu, który tak świetnie opisałeś tkwią zupełnie gdzie indziej… Długo by o tym pisać ale poruszę jedynie problem taki, że młodzi wiekiem pracownicy nigdzie – nie tylko w wojsku – nie zagrzewają dłużej miejsca. Świat wydaje się im areną, na której w ich przekonaniu mają do odegrania pierwszoplanowe role, chociaż nie zawsze tak jest… Ten świat to taki „cukierek”, który pragną „lizać” do woli. Są nastawieni roszczeniowo…. Są nastawieni lekceważąco, zarówno do wojskowych jak i pracowników starszych wiekiem. Dochodzi więc do wielu spięć i pojawiają się problemy. Wymagania wydają się im zbyt wygórowane a płaca zbyt niska…… Czytaj więcej »

Daro
20 stycznia, 2020 14:19
Reply to  Grzesiek

Do mojej jednostki jest ogłoszenie o zatrudnieniu ale nikt nie złożył podania przez miesiąc czasu, od stycznia znowu ponowili ofertę ale wynagrodzenie się nie zmieniło mimo, że minimalna poszła w górę. W ofercie jest 2600 zł i nikt nie chce przyjść za takie pieniądze a inni u mnie w JO mają mniej niż jest w ofercie! To jest żałosne, że np. referent ma 2500 zł a przyjmują kogoś po zawodówce za 2600 a i tak nikt nie chce przyjść do pracy. Resort ON to wielkie bagno nieporozumień i tak grzęźniemy wszyscy w tym mule a dna nie widać. Podwyżek też… Czytaj więcej »

Ryszard
20 stycznia, 2020 22:32
Reply to  Daro

Daro – w dużej mierze podzielam te Twoje poglądy poza tymi, które idą na konfrontacje z innymi, bo tak nie można. Zgadzam się więc zarówno co do twojej obserwacji o zachwianiu proporcji płacowych, jak i co do zbyt niskich zarobków dla tej grupy młodych wiekiem i stażem pracowników, którzy wybrali na miejsca pracy resort a którzy – oprócz premii – właściwie żadnych dodatków do wynagrodzenia nie mają. To nie rozwój a stagnacja i bieda. Bo jeżeli sobie uświadomimy, że pracownik pomocniczy z podstawowym wykształceniem i długim stażem, pracujący zmianowo i w warunkach szkodliwych zarobi miesięcznie ok. półtora tysiąca więcej niż… Czytaj więcej »

Toja
21 stycznia, 2020 07:55
Reply to  Daro

Daro, nie rozumiem Twojego oburzenia: „To jest żałosne, że np. referent ma 2500 zł a przyjmują kogoś po zawodówce za 2600 a i tak nikt nie chce przyjść do pracy.” Jakiś czas temu próbowałem to tłumaczyć Ryszardowi, który również twierdził, że samo posiadanie wykształcenia już obliguje do tego, że się należy większe wynagrodzenie a ja nadal twierdzę, że reguluje to rynek pracy. Piszesz – referent ma 2500 a ktoś z wyuczonym zawodem otrzymuje propozycje 2600 i nie ma chętnych. Napisz mi, jeśli kiedyś szukano referentów w twojej firmie czy był z tym problem? Z tego, co się orientuję na referenta… Czytaj więcej »

Daro
21 stycznia, 2020 11:34
Reply to  Toja

„TO JA” rozumiem cię dokładnie, nawet jeśli chodzi o obróbki cnc, teraz ja się dziwię co ty tu jeszcze robisz za taką nędzę, ale widocznie masz ku temu powody inne bądź te same co ja, czyli jednak się nie dziwię! Nie chciałem urazić ludzi z niższym wykształceniem, przepraszam. Sam mam wyższe ale to tylko świstek papieru, którym w MONie można się podetrzeć. U mnie liczy się znajomość techniczna, nie potrzeba tu doktora, ale po to kończyłem studia, żeby zarabiać więcej niż najniższa krajowa. Tak jak napisałeś na Referenta, zawsze ktoś się znajdzie. Ale technicznego pracownika – zapomnij! Rysio, wiem do… Czytaj więcej »

Ryszard
22 stycznia, 2020 12:21
Reply to  Daro

Wbrew pozorom jednak ktoś od czasu do czasu to miejsce odwiedza i niedługo dotrzemy do pół miliona wejść na ta stronę. Czy jest to forum opiniotwórcze…. Nie mnie o tym sądzić, jednak mam wrażenie, że sporo osób z różnych kręgów naszego pracowniczego środowiska tu zagląda. Cieszy mnie, że po okresie wymierzania różnych „kopów” i ciosów „maczugą” zaczęliśmy w cywilizowany sposób rozmawiać i że ta nasza rozmowa – pomimo różnic w wielu naszych poglądach – się toczy. To podstawa porozumienia i podstawa wspólnoty, jaką powinniśmy żmudnie – przez lata – budować. W tej naszej pracowniczej wojskowej wspólnocie każdy powinien znaleźć godziwe… Czytaj więcej »

Neo
23 stycznia, 2020 07:15
Reply to  Ryszard

„Czekamy na charyzmatycznego przywódcę – trybuna ludowego, na człowieka z iskrą bożą, na kogoś, kto nas wywiedzie na urodzajne pastwiska i nie tylko wskaże kierunek ale nas poprowadzi.”

Powinieneś zmienić nicka na „Morfeusz” Rysiu i poszukać swojego wybrańca.

Ryszard
23 stycznia, 2020 14:29
Reply to  Neo

Myślę, że wszyscy powinniśmy takich ludzi szukać i angażować ich w sprawy ogółu.
To żadna filozofia naśmiewać się i kpić. W ten sposób na pewno to nasze środowisko do niczego nie dojdzie, zasługując na to, co jest….

Ryszard
21 stycznia, 2020 15:03
Reply to  Toja

„Jeśli pracuje się tyle lat z tymi samymi ludźmi, to często spędzasz z nimi więcej czasu niż z własną żoną. Trudno więc czasem rzucić to wszystko, tylko z powodów mentalnych i pognać za kasą.” To jest świetne – wielkie uznanie za to, że to po prostu napisałeś. Może więc ci wszyscy, którzy wyśmiewają tych, tak kurczowo trzymających się pracy, chociaż na chwilę wzbudza w sobie iskierkę refleksji. Bo praca to nie tylko – jak się niektórym wydaje – kasa. To tysiące powiązań, także emocjonalnych w procesie tej pracy. To istota szacunku do nas i do samego siebie. To codzienny wieloletni… Czytaj więcej »

Ryszard
22 stycznia, 2020 09:07
Reply to  Toja

„Gdy się zatrudniałem 25-lat temu w Jw też miałem wykształcenie zawodowe, obecnie mam średnie i nie widzę żadnej różnicy. Jestem tym samym człowiekiem. Wyobraź sobie, że nie każdy poza biurem to tuman umiejący tylko wykonywać proste polecenia…” Ogarnąłeś bardzo istotny problem. To problem niby oczywisty a jakże trudny zarazem. To bowiem problem stosunków społecznych w procesie pracy. Zasad stosunków międzyludzkich. Respektowania wartości uniwersalnych związanych z ludzką osobowością i indywidualnością. Tam gdzie zz istnieją i w tej dziedzinie mają wiele do zrobienia. Aby jednak wyeliminować rożne uprzedzenia i antagonizmy – także te wynikające z miejsca zajmowanego w hierarchii służbowej czy wykształcenia… Czytaj więcej »

Ryszard
22 stycznia, 2020 11:52
Reply to  Daro

….”emeryt wojskowy ma więcej emerytury niż PRON pensji – to jest ubaw dla “trepów”. Wiem, bo śmieją się nam prosto w twarz i nic już z tym nie zrobimy. Będzie tak, jak napisałem tu kiedyś – rynek pracy PRON przejmą byli ŻZ jako dodatek do emerytury.” To prawda, że emerytury wojskowe są obecnie wyższe od wielu cywilnych wynagrodzeń, jednak jedynie emerytury żołnierzy, którzy obecnie przeszli na te emerytury. Tych, którzy przeszli na nie 10, czy 20 lat temu – do tego nie liczcie. Moja wojskowa emerytura jest obecnie niższa od tych, które wypracowali sobie moi koledzy cywile o kilkaset złotych.… Czytaj więcej »

Piknie
18 stycznia, 2020 18:54
Reply to  Ryszard

Niech zgadnę, emerytowany trep? 🙂
Nikt wam nie zazdrości – wręcz współczuję. Wychodząc z wojska jako młody kot po 20 latach „ciężko – żmudnej pracy” nie ma pomysłu na swoje życie, więc wraca do woja i pracuje xx lat aż go wywiozą w karawanie. 🙂 na resztę nie będę odpisywał, bo szkoda kompletnie zdzierania klawiatury na ekranie dotykowym :p

Ryszard
19 stycznia, 2020 21:30
Reply to  Piknie

I słusznie…
A jaki jest ten twój pomysł na życie??
Przebywanie wśród tych trepów??
Widać cię gdzie indziej nie chcieli.
Niech zgadnę – czołowy włazidup jakiegoś emerytowanego trepa??
Uważaj jednak, bo i te trepy cię wyplują, jeżeli przestaniesz się przed nimi płaszczyć i lizać im ……
Co wówczas będziesz robił poza wojskiem?
PGR-ów już przecież nie ma….

Toja
20 stycznia, 2020 10:04
Reply to  Piknie

Nie wiem co wnosi twoja odpowiedź do zadanego pytania (może chciałeś zaistnieć w „internetach”). Wiem jedno, nie należy oceniać ludzi tylko w kategoriach były ŻZ, czy też PRON, bo i tu i tu są uczciwie pracujący, jak i ślizgacze…

Ryszard
20 stycznia, 2020 13:31
Reply to  Toja

Zgoda Toja… właściwie nie wiem do kogo piszesz ale domyślam się, ze nie do mnie, bo ja starałem się na Twoje pytanie odpowiedzieć zgodnie z moja wiedzą… Zgoda więc co do tego Twojego stwierdzenia cyt.: …”nie należy oceniać ludzi tylko w kategoriach były ŻZ, czy też PRON.” Jeszcze raz pełna zgoda. Jeżeli jednak ktoś o zapiekłych uprzedzeniach i urazach, z uśmieszkiem ludzi lży i sekuje, to się we mnie ta moja cygańska dusza buntuje i bynajmniej nie mam zamiaru nadstawiać drugi policzek, gdy ktoś znienacka wali mnie w mordę. Poza tym… Jest prawdą nie dającą się zakopać pod stosem obiegowych,… Czytaj więcej »

Toja
21 stycznia, 2020 07:28
Reply to  Ryszard

Oczywiście, że odpowiedź była do komentarza Piknie.
Poprostu nie lubię szufladkowania ludzi ze względu na to kim byli czy są.
I żeby było jasne – nie jestem byłym ŻZ.

Jan
19 stycznia, 2020 17:42

Aneks do umowy o pracę od Stycznia 2020 r. Zawrotne 2480 brutto + 5% premii.
Czyli minimum krajowe 2600 brutto jest. Jak tu przeżyć. Pracownik RON.

Ryszard
19 stycznia, 2020 21:38
Reply to  Jan

Janie – to przecież nie podwyżka a jedynie wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Poza tym należy uczciwie wspomnieć o innych dodatkach np. stażowym.
Już w tej chwili masz więc prawdopodobnie około 500 zł powyżej tego minimalnego wynagrodzenia i to jest ta prawda o Twoich zarobkach. Poza tym…
Podwyżka w tym roku i Ciebie, i nas wszystkich dopiero przecież czeka…..

Grzesiek
20 stycznia, 2020 18:01
Reply to  Ryszard

Rysiek… a jak Jan nie ma wysługi nawet 5 lat???
To wtedy ma dokładnie 2600 zł brutto. Nie można zakładać, że ma…. poza tym, jeśli ustawodawca teraz nawet traktuje wysługę jako składnik będący swego rodzaju bonusem, to nie bierzmy wysługi w o góle pod uwagę.
Ktoś sobie ją wypracował i tyle. Zgoda?

Ryszard
20 stycznia, 2020 22:19
Reply to  Grzesiek

Grześ – właśnie dotarłeś do jeszcze jednej istotnej przesłanki. Tego, dlaczego młodzi nie przychodzą a wręcz z wojska uciekają a te nasze zasadnicze są, jakie są… Gdyby bowiem to tzw. stażowe, które urasta dla wielu do sporej, bo około tysięcznej kwoty nie istniało, to wówczas te nasze wynagrodzenia zasadnicze i młodych, i starych stażem pracowników byłyby zbliżone. Nie są, gdyż z racji tego stażowego resort przez lata a i obecnie ma argument, aby zasadnicze wynagrodzenia jedynie śladowo podnosić. Dopiero obecnie – w związku z istotnym wzrostem minimalnej i wyłączeniem z niej stażowego – to ruszyło. A mnie przecież wcale nie… Czytaj więcej »

Ryszard
20 stycznia, 2020 13:59
Reply to  Jan

W kontekście naszych problemów z podwyżkami, przedstawiam bardzo istotne dla zrozumienia sytuacji płacowej pracowników Policji pismo, w którym jakże wiele wspólnego jest z tym, z czym i my mamy do czynienia. To pismo przewodniczącej ZZ Pracowników Policji jest ważne również dlatego, że dementuje wszelkie informacje o tym jakoby w Policji było dobrze a ludzie tam od dawna wszystko wiedzą. Jest tu: http://nszz-pp.pl/?p=4879 I jeszcze ważna informacja dotycząca tego, co się obecnie u nas dzieje w kwestii tej minimalnej płacy. Jan o tym napisał… Chodzi o aneksy do umów o pracę zmieniające stawki zaszeregowania zasadniczego w sposób, który – wraz z… Czytaj więcej »

Grzesiek
21 stycznia, 2020 16:40
Reply to  Ryszard

Widzisz Rysiek, W Policji też już dostrzegli ten problem, że góra będzie zarabiać podobnie jak „dół”, bo pieniędzy zbraknie… to samo pisałem o naszej sytuacji wcale nie tak dawno. To jest oczywiste. Pamiętasz??? Tak czy siak, dół będzie dostawał kasę i tak.góra też ale nie na tyle, żeby uniknąć spłaszczania siatki płac. Bo nikt nie nadaje nam podwyżki rzędu 1000 zł. Dostrzegam jeszcze jeden problem ale o nim napiszę kiedyś tam… jeśli w tym roku dacie więcej kierownikom np. to problemy dotyczące dołu się tylko nawarstwią… jeśli jakimś cudem to przejdzie… to za rok, dwa będzie to coraz gorzej dla… Czytaj więcej »

Ryszard
22 stycznia, 2020 12:05
Reply to  Grzesiek

Zupełnie się z Tobą Grześ zgadzam.
To problem, nad którym już w tej chwili głowi się cała budżetówka i zapewne w przeciągu jeszcze tego roku dojdzie do generalnych zmian w wynagrodzeniach oraz ich strukturze, na czym niestety nie wszyscy skorzystają….

Grzesiek
22 stycznia, 2020 17:41
Reply to  Ryszard

A wiesz co jest w tym najlepsze, Rysiek??? Że Mon teraz dopiero odczuje tą stagnację naszych płac w latach 11-15. Jazda dopiero się zacznie za dwa lata. A początki już widać.. a mógł dawać corocznie to nie… po co?? To teraz będą mieli problemy dopiero, jak kasy będzie mało a dać trzeba będzie.będzie problem z górą. Kierownik będzie miał „złotówkę” więcej, jak jego podwładny. Rysiek zobaczysz jaka będzie jazda…. No, chyba, że doczekamy się choć jednej podwyżki min 800 zł „średnio”, żeby zaspokoić potrzebę oddalenia choć trochę stawek góry od dołu. A z dołem też jest jeden problem. Wartownik za… Czytaj więcej »

Neo
23 stycznia, 2020 07:20
Reply to  Grzesiek

Kierownik powinien zarabiać tyle samo albo mniej co jego podwładny.
Wtedy kierownikami zostawaliby Ci, którzy się do tego zajęcia nadają a nie karierowicze, których jedyną motywacją są pieniądze. Może wtedy skończyłoby się włazidupstwo i donosicielstwo. Zresztą w wojsku kierownik jest zazwyczaj zwyczajnie głupszy niż jego podwładny, więc nawet nie powinien zarabiać więcej.

Ryszard
23 stycznia, 2020 11:11
Reply to  Neo

Może jednak Neo nieco przesadziłeś, gdyż wszelkie uogólnienia są powierzchowne i krzywdzące.
Jednak osobiście uważam, że jest w tym i nieco racji dlatego, że takim kierownikiem z reguły pozostaje ktoś z dotychczasowego zespołu, w ramach awansu.
Mógłby mieć wówczas np. górną granicę płacy podwładnych plus stosowny dodatek z uwagi na pełniona funkcję, uzależniony od konkretnie wymierzalnych czynników….

Daro
22 stycznia, 2020 11:26

Wszystko wskazuje na to, że stawki w niewielkim stopniu mogą się zmienić i wejść w życie od marca br. z wyrównaniem od stycznia 2020 r. Należy mieć nadzieję, że szef MON – podobnie jak rok temu – spotka się z przedstawicielami wojskowego środowiska, wybranymi w grudniu 2019 r. Na oficjalne potwierdzenie stawek trochę jednak trzeba poczekać. Oto bardzo prawdopodobne i nieoficjalne stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. W przypadku : • szeregowego – wzrost o 180 zł do 3830 zł (grupa O) – o 5 proc. • starszego szeregowego – wzrost… Czytaj więcej »

radek
22 stycznia, 2020 18:05
Reply to  Daro

I widzisz Pan, p. Ryszardzie, tak mocno Pan bronisz stanowiska środowiska zawodowych /termin powyżej/, że nawet p. Daro się pomylił i zamiast na Portal Mundurowy, tu napisał. Skąd u Pana, p. Ryszardzie tyle nienawiści i zupełny brak godności również do samego siebie. Słowa świadczą o człowieku. Teksty w stylu lizanie dxxpy, sraxxnia pod siebie. Może mniej emocji, bo mam wrażenie… ale może o tym później, jak zrobicie coś z tym, o czym poniżej. A przy okazji … Plik zpwtarcza.pl / strona internetowa/, zainfekowany jest wierusem HTML:Script-inf[SUSP]. Żeby wejść na waszą stronę musiałem odłączyć antywirusa, inaczej przerywa połączenie wyrzucając info, które… Czytaj więcej »

Ryszard
23 stycznia, 2020 00:37
Reply to  radek

„Skąd u Pana, p. Ryszardzie tyle nienawiści i zupełny brak godności również do samego siebie. Słowa świadczą o człowieku. Słowa świadczą o człowieku – pisze Pan…..” Moje słowa rzeczywiście tak źle o mnie świadczą?? Chętnie się więc od Pana tej kultury, ogłady i poszanowania ludzi a zwłaszcza życzliwości nauczę. Jeżeli już Pan raczy tu konkretnie dać głos. Co do emocji… Gdyby było tu więcej emocjonalnej szczerości a mniej malkontenctwa, czy zwyczajnej znieczulicy i zawiści – to to forum zapewne inaczej by wyglądało. A z tym wirusem rzeczywiście ktoś powinien coś zrobić, jeżeli pański program antywirusowy nie kłamie. Ja takich możliwości… Czytaj więcej »

Ryszard
23 stycznia, 2020 01:14
Reply to  radek

„Skąd u Pana, p. Ryszardzie tyle nienawiści i zupełny brak godności również do samego siebie. Słowa świadczą o człowieku.” Zabolało?? – Miało zaboleć – dokładnie tak jak zabolało i mnie gdy mnie znienacka wyrżnięto tu w pysk Nie tylko mnie zresztą ale także innych byłych żz pracujących w wojsku…. Jakoś tego, że to uczyniono Pan nie raczył zauważyć, bezceremonialnie wchodząc mi na plecy. W tym rozpędzie nieco Pan też przesadził pisząc np. że użyłem słów cyt.: „lizanie dxxpy”, podczas gdy ja wyraziłem się „lizanie….” W te moje kropki sam pan wstawił co zechciał, więc proszę nie mieć do mnie pretensji… Czytaj więcej »

Ryszard
23 stycznia, 2020 01:26
Reply to  radek

„I widzisz Pan, p. Ryszardzie, tak mocno Pan bronisz stanowiska środowiska zawodowych /termin powyżej/,” No właśnie – także o ten „termin” chodzi. To tym „mianem”, tacy jak ja są tu powszechnie określani ale o tym, że to mowa lekceważenia, poniżenia i nienawiści Pan jakoś nie pisze. Ma mi Pan za to za złe, że z tymi przejawami walczę. A Pan Daro oczywiście się nie pomylił i naśmiewać się z jego wypowiedzi nie ma powodu, bo to i nieładnie i złośliwe. On po prostu przedstawił i uposażenia i kwoty ich podwyżek w tym roku, chcąc zapewne zasygnalizować nam przy okazji parę… Czytaj więcej »

Ryszard
23 stycznia, 2020 01:43
Reply to  radek

I jeszcze o tym trojanie który jak pisze radek się zagnieździł.
Może ta strona coś pomoże https://pl.removemalware.guide/usun-html-script-inf-susp

Neo
23 stycznia, 2020 07:25
Reply to  radek

Niech zgadnę, Twój antywirus to Avast?
Antywirusa trzeba jeszcze umieć skonfigurować. 😀

1rblog
23 stycznia, 2020 07:25
Reply to  radek

To chyba te boczne reklamy.

Pablo
23 stycznia, 2020 08:31
Reply to  radek

Mi też cały czas program Antywirusowy blokuje stronę zpwTarcza, bo na niej jest wirus…
Żeby napisać komentarz muszę wyłączyć program.
Podejrzewam, że większość tu piszących osób pisze z telefonów i nawet o tym nie wie, że strona jest zarażona…

Ryszard
23 stycznia, 2020 14:58
Reply to  Daro

„Komentarz pozostawiam wam.” No właśnie, Daro, więc ja zamiast tu kpić – po prostu starałem się zgodnie z tą Twoją sugestią jakieś wnioski wyciągnąć. Są one mniej więcej takie: 1/ W dniu 8 października ub.roku w Gazecie Prawnej ukazała się następująca informacja cyt: „Od przyszłego roku przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł – zapowiedział we wtorek na poligonie w Nowej Dębie (Podkarpacie) prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej”. 2/ Ta zapowiedź w praktyce przyoblekła się w podany przez Daro projekt uposażeń, zawierających podwyżki od 180 / szeregowi/ do… Czytaj więcej »

Ryszard
23 stycznia, 2020 18:05

Chociaż strona netowa NSZZ PW od jakiegoś czasu nie działa, na ich stronie społecznościowej ukazała się taka oto informacja cyt.: „NSZZ Pracowników Wojska Wczoraj o 01:14 Szanowni państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzenia w roku bieżącym, chcemy poinformować, że po posiedzeniu SKON oraz rozmowach Przewodniczącego z resortem ON, podwyżka wynagrodzeń zostanie zrealizowana w planowanej wysokości.” A więc… „po rozmowach Przewodniczącego z resortem”…. Wychodzi wiec na to, że oto Pan Przewodniczący wykazał niesamowity dar przekonywania resortu i nam te tegoroczne podwyżki załatwił. Ot socjotechnika ….. No i drugi element tej układanki czyli cyt.: „po posiedzeniu SKON”... No właśnie. A… Czytaj więcej »

Pablo
24 stycznia, 2020 08:44
Reply to  Ryszard

NSZZ PW to mistrz propagandy i ściemniania… Ja to współczuję jego członkom i zawsze się zastanawiam, czemu oni są w tym ZZ, bo to najgorszy ZZ w wojsku… Rysiek, to, co piszesz to prawda, posłowie nas olewają, ale czego się spodziewać jak minister MON nas już w ogóle ignoruje… To – według mnie – najgorszy Minister od lat. Wzięli go, aby tworzył niby dobrą otoczkę a nas zlewa. Przypominają sobie o PCW jak są jakieś ćwiczenia itp… A przypominam, że w tym roku Polska objęła bdowodzenie w NATO i trochę tych ćwiczeń będzie. Może pora o sobie przypomnieć, skoro na… Czytaj więcej »

1rblog
25 stycznia, 2020 07:14
Reply to  Ryszard

Socjotechnika to jest z naszymi płacami.
W 2021 minimalna 3000 zł – taki plan jest, czyli z premia z podstawą będzie musiała tyle wynosić a co za tym idzie dostanie większość z nas te 500 zł do podstawy ale za 2 lata. 😉
Czyli w tym roku maks 200-300 zł do podstawy i w przyszłym kolejna regulacja goniąca płacę minimalną…

Ryszard
25 stycznia, 2020 22:18
Reply to  1rblog

„co za tym idzie dostanie większość z nas te 500 zł do podstawy ale za 2 lata.” Jeżeli chodzi o te obiecane 500 zł, to nie każdemu a przeciętnie, a jak jest z przeciętną kwotą podwyżek – wiemy dobrze z wieloletniego doświadczenia, zarówno my, jak i żołnierze… Poza tym nikt nigdy nikomu nie obiecywał 500 zł do podstawy, chociaż rzeczywiście zanosi się, że w ciągu 2 lat co najmniej tyle będzie. Piszesz o płacy minimalnej i o tym, że będziemy ją gonić. OK, tyle, że ta płaca minimalna, która jest projektowana jest już płacą godziwą pod warunkiem, że inflacja jej… Czytaj więcej »

Pablo
26 stycznia, 2020 19:02
Reply to  1rblog

Dokładnie.
Napiszę teraz tak, do 2024 zasadnicza pensja będzie nam rosła średnio o 300-400 zł.
Tak załatwiłem w MON-ie w ten weekend.
Ciekawe teraz, co na to ZZ. Czy się nie będą podpisywać pod moimi zasługami…

Ryszard
26 stycznia, 2020 23:09
Reply to  Pablo

Super – w przyszły weekend jedź tam raz jeszcze i załatw – dodatkowo, co kwartał – premio-nagrodę w wys. … 1,5 tys zł….

Pablo
27 stycznia, 2020 09:01
Reply to  Ryszard

Dać Ci palec, to byś wziął całą rękę.
Nie tak zachłannie…

Ryszard
27 stycznia, 2020 11:40
Reply to  Pablo

No dobrze – łaskawie nieco odczekam. I dzięki za to, co zrobiłeś…

Grzesiek
25 stycznia, 2020 15:05
Reply to  Ryszard

Rysiek, żołnierze otrzymają podwyżki już od 1 lutego… hmmm a czemu nie my – cywile?? Oni nie czekają na ustawę budżetową??? Mnie to rozbraja. A wyrównania do najniższych jakoś nie muszą czekać, ha ha. Rysiek, ja wiem o co chodzi z mnożnikami, czy kwota bazową itp. tylko mnie właśnie to rozbraja. Ustalmy mnożnik od razu na mln, czemu nie. Mnożnik na miliard. Masakra. A zz tylko siedzą i zawijają w sreberka obietnice.takie to obietnice i deklaracje, które brzmią tak: będziemy wam podnosić wynagrodzenia, bo rośnie minimalna. Ale cyrki są i u żołnierzy… procentowo szeregowi zyskali najwięcej… nie wiedziałem, że mamy… Czytaj więcej »

Ryszard
25 stycznia, 2020 22:13
Reply to  Grzesiek

Grześ – nie wiem jak to wyjasnić na tyle zrozumiale, abyś i Ty, i inni to zrozumieli. Uważam, że pomiędzy funkcjonariuszami i żołnierzami a pracownikami budżetowki jest taka zasadnicza różnica, że współczynniki takie np. jak kwota bazowa itp. określane są w roku poprzedzającym te podwyżki uposażeń np. w stosunku do żołnierzy przez Prezydenta i żaden organ tego nie może zanegować, więc zaakceptowanie stosownych środków przez Sejm jest już jedynie formalnością i gdy w lutym ustawa budżetowa zostanie uchwalona i podpisana przez Prezydenta – oni wszyscy kasę otrzymają niejako natychmiast, bo już obecnie są projekty podziału tych środków. Dlatego, że dokładnie… Czytaj więcej »

Grzesiek
27 stycznia, 2020 15:59
Reply to  Ryszard

Rysiek… kolejny raz się z Tobą nie zgodzę. Mnożniki – mnożnikami, kwoty bazowe – kwotami, ale nimi nie opłaca się ludzi – tylko pieniędzmi. A pieniądze są z budżetu. I nie, nie powinno być tak, że jednych się traktuje tak a innych tak. Nie pisz, że to inna sprawa, bo to jest ta sama sprawa. Mswia i Mon nawet w takich aspektach pokazuje, gdzie ma cywili… ten ponoć filar służb, przynajmniej logistyczny. Kosmici nie finansują mundurowych, więc sorry ale nie masz racji. Owszem, przyznaję Ci to, że u nich te kwoty się nie zmienią… ale co z tego. Ustawa, to… Czytaj więcej »

Ryszard
27 stycznia, 2020 22:01
Reply to  Grzesiek

Mnożniki – mnożnikami, kwoty bazowe – kwotami, ale nimi nie opłaca się ludzi – tylko pieniędzmi. Oczywiście Grześ – zgoda, tyle, że te środki w opisywanym w tych mnożnikach i kwotach bazowych przypadkach są ściśle określone stosownymi aktami prawnymi, nad którymi parlament dyskutował nie będzie. Dlatego też wiadomo, ile to środków i można wcześniej przygotować stosowny projekt ich podziału. Tymczasem te nasze 500 zł to zamiar i związków, i resortu, który musi być albo odrzucony, albo przyjęty, albo zmieniony co do zwiększenia kwoty na te nasze wynagrodzenia. I dlatego dzielenie tego, czego nie tylko nie mamy ale mieć w pożądanej… Czytaj więcej »

Grzesiek
28 stycznia, 2020 09:33
Reply to  Ryszard

Nie wiem co jest korzystniejsze, czy podział wg Monu, czy wg zasad w naszym kochanym 3rblogu.serio!!!
Osobiście liczę na podwyżkę minimalnie 320 do zasadniczej.nawet 330.

Ryszard
28 stycznia, 2020 14:57
Reply to  Grzesiek

„Osobiście liczę na podwyżkę minimalnie 320 do zasadniczej.nawet 330.”

To po prostu napisz, że jesteś za podwyżką każdemu po równo…
A każdemu „po równo” oznacza po prostu zachowanie wszystkich tych kuriozalnych efektów rozmontowanego systemu tyle, że na nieco wyższym poziomie…
Jeżeli więc obecnie nawet będzie „po równo”, to zgodnie z zapowiedzią ministra w przyszłości już tak nie będzie…

Neo
28 stycznia, 2020 16:10
Reply to  Ryszard

Ja w zeszłym roku dostałem 400 zł do podstawy, więc w tym roku mam nadzieję dostać przynajmniej 600 zł do podstawy, ale słuchy chodzą, że dadzą nam więcej, bo jesteśmy informatykami. Oby tak było.

Ryszard
28 stycznia, 2020 18:30
Reply to  Neo

Nieco w tej Twojej wypowiedzi prowokacji, do której ja jednak podchodzę spokojnie a nawet życzliwie, gdyż w istocie popieram taki kierunek rozumowania. Wiem jednak, że niestety i Ty, i inni będziecie musieli jeszcze co najmniej rok na tą Waszą Sprawiedliwość pracowniczą poczekać.
Nie teraz jeszcze…
Niestety.

Grzesiek
28 stycznia, 2020 18:25
Reply to  Ryszard

Rysiek ale gdzie kwota 429 zł naliczeniowa na stanowisko ma kojarzyć Ci się z opcją po równo??? A nie zostaje i tak część spora na te równania??? Kurdeee, Rysiek pisałem już to. Obczaj.. z opcji 300 dostaliśmy 200 zł do podstawy, co daje 260 zł naliczeniowo. Owszem, było maks 288 brutto. Reszta to te rezerwy na skutki wzrostów pozostałe. To na chłopski rozum procentowo liczę w tym roku na te min w 3rblogu, bo i tą kwotę, która zostanie z naliczeń można pięknie wykorzystać… jak się to zrobi z głową. To zaraz, bo też jeszcze nie czaję jednego. Pisaliście sami,… Czytaj więcej »

Ryszard
28 stycznia, 2020 23:51
Reply to  Grzesiek

„Rysiek, i teraz to wkurwiam się i piszę Ci to – mam nadzieję – ostatni raz. Tak – u siebie jestem za dzieleniem po równo i co ja tam piszę. Chciałbym z 350 do zasadniczej i nie miej mi tego za złe.”

Nie mam… Ja też bym tak chciał.
Obawiam się jednak, że tak nie będzie…

Ryszard
29 stycznia, 2020 07:24
Reply to  Grzesiek

„To zaraz, bo też jeszcze nie czaję jednego. Pisaliście sami, że w temacie równań została wam tylko kosmetyka i można by prowadzić już normalny podział kasy. Ja przestaję już to wszystko rozumieć…” Pisaliśmy to w chwili, gdy były jeszcze zachowane jakieś dysproporcje płacowe wynikające z wyceny wykonywanej pracy. Obecnie przecież ta tzw. „kosmetyka” nie ma już żadnego znaczenia. Tu bowiem nie chodzi o to, aby komuś dodać 7 zł, bo inny na tożsamym stanowisku ma o tyle więcej. Takie problemy już się nie liczą… Pojawiły się bowiem nowe a mianowicie takie, że nastąpiło zupełne spłaszczenie wynagrodzeń i znaczne już zróżnicowanie… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 stycznia, 2020 16:48
Reply to  Ryszard

Rysiek ale Ty wiesz, że Mon i tak będzie musiał podnosić i to bardzo wynagrodzenia… ok. Napiszę tak. Dajcie minimalną plus wysługa. I tak będzie w 85% przypadków pracowników. I puzp, czy jest aktualny czy nie – zaczyna mnie walić Wiesz Rysiek czemu??? Bo Mon też to wali. Będą dawać żołnierzom 15000 zł średnio niedługo. A cywilom już nawet nie średnio a minimalna plus wysługa. A wynagrodzenia będą płaskie, jak dachy nowych nowoczesnych domków jednorodzinnych… (nasz nowoczesny układ zbiorowy pracy) – premii brak. Dodatkowej wysługi Monowskiej brak. 13 może zostanie i to nie wiem. Brak premii jakichkolwiek… zapisów w puzp.jedna… Czytaj więcej »

Pablo
28 stycznia, 2020 19:49
Reply to  Grzesiek

Ja widzę kwotę 350 zł podwyżki.
Z 500 zł zostanie i na skutki, i na równanie „kosmetyki”, o której mówią tu niektórzy…

Ryszard
28 stycznia, 2020 23:48
Reply to  Pablo

Pablo i Grzegorz … Zachowujecie się jak dobre paniska, które łaskawie godzą się, aby te 20 – 30 zł poszło na jakieś „równania”, czyli na tą płacową „kosmetykę”. Więc, aby Was nieco ściagnąć z tych płacowych obłoków na płacową ziemię napiszę, że żadne – a to żadne konkretnie pieniądze nie będą dla Was personalnie – niejako „z góry” – przeznaczone dotąd, aż nie uczyni to pracodawca wspólnie ze zz zakładu, co w efekcie przyoblecze sie w aneks do umowy z Waszą nową stawką. Ani mnie, ani Wam, ani nikomu nic z góry dane nie będzie a te średnie wcale nie… Czytaj więcej »

Pablo
30 stycznia, 2020 08:52
Reply to  Ryszard

Rysiek, sam po ostatniej podwyżce mówiłeś, że została aby kosmetyka – teraz mówisz, że cały system płac został rozmontowany… ????
Przy wcześniejszych podziałach były ZZ, podpisywali się, teraz kolejny rok chcą prostować swoje decyzje…
I tak rok w rok….
Cały czas się zastanawiam, czego ZZ mają nas-pracowników za Ciemnogród, i wciskają nam ciemnotę….
Komuna już dawno padła…

Grzesiek
30 stycznia, 2020 15:39
Reply to  Pablo

A ja uważam od dawna.jakby dawano po równo każdemu, to nic nie byłoby rozmontowane. Było dobrze dopóki nie zrobiło się parę lat temu pewnych rzeczy… skoro nie chcecie równać dysproporcji a i tak nie równano, to co wy chcecie do jasnej anielki, bo ka nie wiem. Pablo, Ty pisałeś, Ja, chyba Eric, że nigdy nie było żadnego równania w naszych zakładach. Zz milczą i nabrały wody w usta. Rysiek milczy. Nie odniósł się ani razu do tego. Zz równały, równały i jak było, tak jest dalej. To na co ta kasa idzie???? Dla swojaczków?? No sorry. Milczycie w tej kwestii,… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2020 16:54
Reply to  Grzesiek

Oczywiście, Grzesiek, że nie mówiłem tego, co napisano.
Z pewnością wynikło to z faktu, iż chciałem potwierdzenia od min. Skurkiewicza, że każdy dostanie po 500 zł, o czym wcześniej powiedział ale… ostatecznie Minister nie potwierdził tego wskazując, że jeszcze nie ma ustawy budżetowej na rok 2020.
O tym, jakie stanowisko prezentowałem w trakcie tego spotkania można poczytać w aktualności dotyczącej tego spotkania. Pozdrawiam Cię.

Ryszard
30 stycznia, 2020 17:47
Reply to  Grzesiek

Bardzo dobrze chłopy, że Was w końcu ruszyło. Gdyby ruszyło tysiące tych, co siedzą cicho, to wspólnie moglibyśmy zawalczyć o normalność, o tą normalność, której nie ma od dawna… Ja w pełni podtrzymuję to, co tu napisałem. Raczcie tylko zauważyć od kiedy rozpoczął się ten cały bajzel w naszych wynagrodzeniach. Rozpoczął się od tego głośnego projektu resortu, w wyniku którego kilka lat wcześniej „specjaliści” otrzymali po 350 zł do podstawy a reszta niepełne 200 zł… Przeciez to pamiętacie. Pamiętacie też, że nie był to projekt związkowy, tylko resortowy a nasz związek dogłębnie go wówczas krytykował i jak się okazuje –… Czytaj więcej »

Ryszard
30 stycznia, 2020 21:11
Reply to  Grzesiek

„Zz równały, równały i jak było, tak jest dalej. To na co ta kasa idzie???? Dla swojaczków?? No sorry” A nie przyszło ci do głowy, że to co chcemy „równać” wynika z tego, że ktoś te płace poukladał nierówno?? Poza tym – przecież ostatnio u Was ale także i np. u mnie dano podwyżkę za 2019 r. właściwie „po równo”. Te parę złotych, które zostały u mnie dodano np. tym, których wynagrodzenia były poniżej ubiegłorocznego minimum. U Was też tak przecież było. I dlatego nawet na wyrównanie tych, nawet paruzłotowych różnic – kasy już nie było. Nie pisz więc, że… Czytaj więcej »

Grzesiek
31 stycznia, 2020 07:43
Reply to  Ryszard

Rysiek, ja nie będę już po raz setny pisał, jak u nas dzielono kasę.
Ja piszę a Ty swoje.i ok. Wiem lepiej, jak Ty czy kto inny, jak ją podzielono, bo mam w domu dokument na to. I najlepsze jest jednak to, co tam piszę a co się odbyło na prawdę to … ale nie.
Pisałbym to po raz setny. Ty wiesz lepiej. I nie Panicz. Liczę na minimum 330 do zasadniczej…

Ryszard
30 stycznia, 2020 21:20
Reply to  Grzesiek

„A teraz to już jak czytam tu o innych priorytetach to aż się odechciewa cokolwiek pisać. Masz Tak Pablo? Czytam wczoraj.damy po równo. Dziś, że nie. Jutro znowu co innego” Dokładnie tak, bo my tu po prostu przedstawiamy różne poglądy w kwestii podwyżki. To jest dyskusja i wymiana poglądów. To jest próba przyglądania się problemowi z różnych stron i punktów widzenia. To w najmniejszym stopniu nie jest oficjalne stanowisko związku a jedynie osobiste dywagacje uczestników forum… Tak to należy traktować. Robimy to po to, aby ujawnić te wasze dążenia, zamiary i nadzieje. Aby zorientować się co sadzicie i czego chcecie…… Czytaj więcej »

Grzesiek
30 stycznia, 2020 21:10
Reply to  Ryszard

Jakie Twoim zdaniem, Ryszard są stanowiska najbardziej istotne dla funkcjonowania składów??
Nie magazynierzy??? Nie operatorzy i kierowcy????
No chyba mi nie napiszesz, że nie.
Ja Ci napiszę. Wszystkie są niezbędne: od referenta po magazyniera Mps, czy kierownika jednego czy drugiego. Wszystkich trzeba doceniać a nie tylko pana referenta, bo akurat jest nim Jan Nowak….

Ryszard
31 stycznia, 2020 07:19
Reply to  Grzesiek

„Jakie Twoim zdaniem, Ryszard są stanowiska najbardziej istotne dla funkcjonowania składów?? Nie magazynierzy??? Nie operatorzy i kierowcy???? No chyba mi nie napiszesz, że nie.” Nic, Grzegorz, nie napiszę, bo zupełnie nie tym torem idzie to moje rozumowanie. Bo zz nie jest od tego, aby decydował, które ze stanowisk jest dla zakładu ważniejsze, czy mniej ważne. Nie mamy bowiem obiektywnego miernika tego problemu a proces wartościowania stanowisk został swego czasu zarzucony także dlatego, że chociaż metodyka była w moim przekonaniu właściwa – to sposób przeprowadzenia tego, ze względu na partykularne interesy poszczególnych grup zawodowych – skandaliczny. Okazywało się bowiem najczęściej, że… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 12:38
Reply to  Ryszard

„Nie mamy bowiem obiektywnego miernika tego problemu a proces wartościowania stanowisk został swego czasu zarzucony także dlatego, że chociaż metodyka była w moim przekonaniu właściwa – to sposób przeprowadzenia tego, ze względu na partykularne interesy poszczególnych grup zawodowych – skandaliczny.”

W pełni się z Tobą, Ryszardzie, zgadzam w zakresie tego, co powyżej zacytowałem z Twojego wpisu. A może nawet więcej niż w pełni! 🙂

Close Menu
336
0
Would love your thoughts, please comment.x